III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY"

Transkrypt

1 Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy. 2. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności: 1) zasady rejestracji, założenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie, 2) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług w Serwisie, 3) odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług w Serwisie, 4) warunki zgłaszania reklamacji. II. DEFINICJE Ilekroć jest mowa o: 1. Cenniku - rozumie się przez to cennik dla użytkowników lub szkoły zawarty w umowie. 2. Koncie rozumie się przez to zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkowników w Serwisie, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności, jak również zarządzania Usługami świadczonymi w Serwisie. 3. Pakiecie rozumie się przez to zestaw Usług świadczonych w ramach Serwisu udostępniony Użytkownikowi na czas określony, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku. 4. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 5. Serwisie - rozumie się przez to serwis internetowy działający w domenach blizejszkoly.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy. 6. Usługodawcy rozumie się przez to operatora Serwisu tj. Ferrosoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, Warszawa. 7. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną w Serwisie i korzystającą z Usług. 8. Usługach rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem Serwisu. 9. Administrator Szkoły - osoba administrująca częścią Serwisu dedykowanego każdej Szkole, odpowiedzialna za zakładanie oraz utrzymanie kont Użytkowników pracowników Szkoły. 10. Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z pózn. zm.). 11. Dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe. III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

2 1. W celu korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest podpisanie umowy przez Szkołę, na podstawie, której generowane są hasła dostępowe dla Administratora Szkoły. 2. Rejestracja Użytkownika Rodzica następuje poprzez: 1) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Serwisu, 2) akceptację Regulaminu. 3. Z chwilą zakończenia czynności rejestracyjnych określonych w Pkt. III.2 Regulaminu następuje utworzenie Konta. 4. Aktywacja Konta i zawarcie umowy o świadczenie Usług w Serwisie następuje z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika poprawności danych poprzez pierwsze zalogowanie się do serwisu. 5. Nazwą identyfikującą Konto danego Użytkownika jest wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 7. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownik oświadcza, że: 1) dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i prawdziwe, 2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, 3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż w celu prawidłowego świadczenia Usług niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika przez cały czas trwania umowy o świadczenie Usług w Serwisie aktualnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, który jest wykorzystywany w celu identyfikacji Użytkownika i świadczenia Usług w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania tej informacji mailem na adres Usługodawca dokona zmiany adresu w ciągu dwóch (2) Dni. W takim przypadku nazwą identyfikującą Konto danego Użytkownika będzie zmieniony adres poczty elektronicznej. 9. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. 10. Zalogowanie do Konta utworzonego w Serwisie dla danego Użytkownika następuje poprzez wpisanie nazwy Użytkownika (adresu poczty elektronicznej stanowiącego nazwę identyfikującą Konto danego Użytkownika) oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. 11. Szczegółowe zasady, uprawnienia i sposób korzystania z Usług w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności określa system po zalogowaniu się Użytkownika na podstawie dostępnego Menu. IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ 1. Szczegółowe zasady, uprawnienia i sposób korzystania z Usług w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności określa system po zalogowaniu się Użytkownika na podstawie dostępnego Menu.

3 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 1) połączenie z siecią Internet, 2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, 3) aktywny adres poczty elektronicznej, 4) przy wykupieniu usługi do Automatycznego Rozpoznawania Ocen z Dziennika Tradycyjnego dostęp do Skanera, który potrafi wysłać zeskanowaną stronę za pomocą protokołu FTP. V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, 2) wysyłania na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług, 3) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres poczty elektronicznej, 4) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, z zastrzeżeniem, że dokonana modyfikacja świadczonych Usług nie może ograniczać zakresu Usług świadczonych Użytkownikowi w wyniku opłacenia danego Pakietu, do upływu terminu, na jaki dany Pakiet został opłacony, 5) zmian Cennika, z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika w wyniku nabycia danego Pakietu, do upływu terminu, na jaki dany Pakiet został opłacony. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie w całości lub w części. W przypadku zamiaru zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie (w całości lub w części), Usługodawca nie później niż na czterdzieści pięć (45) dni przed planowanym terminem zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie (w całości lub w części) powiadomi o tym Użytkowników, przesyłając na adres poczty elektronicznej stanowiący nazwę identyfikującą Użytkownika w Serwisie stosowną informację, obejmującą w szczególności instrukcję postępowania z danymi Użytkownika zawartymi w Serwisie i zakres czynności, które Użytkownik powinien podjąć w celu zachowania swoich danych z Serwisu. 4. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet, 2) korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw Usługodawcy lub osób trzecich. 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności: 1) korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,

4 2) korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich, 3) dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych: 4) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług w Serwisie, 5) niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam), 6) naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Usługodawcy lub osób trzecich, dobre obyczaje oraz powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet. 6. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym czasie. 7. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usług w Serwisie (w tym Usług świadczonych w ramach Pakietów odpłatnych) w przypadku: 1) naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet, 2) niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w Regulaminie. 8. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usług w Serwisie może powodować usunięcie z Serwisu wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że: 1) przepisy prawa stanową inaczej, lub 2) Użytkownik po otrzymaniu informacji od Usługodawcy o trwałym zaprzestaniu świadczenia Usług w Serwisie, w terminie trzydziestu (30) dni od jej otrzymania wystąpił do Usługodawcy z wnioskiem o ich przekazanie Użytkownikowi, lub 3) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Serwisu nie jest możliwe z uwagi na jego charakter. 9. W przypadku, o którym mowa w Pkt.V.8.b) Regulaminu, przekazanie danych Użytkownikowi następuje w terminie trzydziestu sześciu (36) godzin od otrzymania wniosku. 10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usług w Serwisie powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usług w Serwisie (w tym Usług świadczonych w ramach Pakietów odpłatnych), do czasu wyjaśnienia okoliczności uzasadniających decyzję Usługodawcy w sprawie czasowego zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika. 11. Na podstawie Ustawy Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Usługodawcy w przypadku: 1) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności, 2) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności. 12. W przypadku, o którym mowa w Pkt.V.11 Regulaminu, Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji na zmieniony i potwierdzony adres poczty elektronicznej.

5 VI. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wysokość opłat należnych Usługodawcy z tytułu korzystania z płatnych Pakietów Usług w Serwisie określa Cennik. 2. Opłaty z tytułu korzystania z Pakietów uiszczane są przez Użytkowników z wykorzystaniem kanałów płatności PAYU (http://www.payu.pl). O szczegółowych zasadach uiszczania opłat z tytułu korzystania z Pakietów, Usługodawca informuje Użytkowników na stronach Serwisu dostępnych po rejestracji. VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się do Konta. 2. Użytkownik korzysta z Usług w Serwisie na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy, związanej ze świadczeniem Usług w Serwisie, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu. 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług w Serwisie w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte ich świadczenie jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi. 4. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1) następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim hasła do Konta, 2) utratę przez Użytkowników danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), 3) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.), 4) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, 5) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu. 6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła. 2. Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie: 1) zapisywanie, 2) utrwalanie,

6 3) powielanie, 4) kopiowanie, 5) przechowywanie, 6) archiwizowanie, 7) opracowywanie, 8) analizowanie, 9) oraz wszelkie inne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy. 3. Dane osobowe będą przekazywane Usługodawcy przez za pomocą Serwisu. 4. Stosownie do przepisów Ustawy Szkoła powierza, a Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowych wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. 5. Usługodawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z niniejszej Umowy i Ustawy z najwyższą starannością. 6. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Szkoły za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Szkołę. 7. Usługodawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych r. ( Dz. U. nr 100, poz. 1024) (dalej - Rozporządzenie) 8. Usługodawca zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do: 1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie, które stanowi wystarczające potwierdzenie uprawnienia danej osoby do przetwarzania w imieniu Wykonawcy danych osobowych, których administratorem jest Szkoła, niezależnie od formy współpracy danej osoby z Usługodawcą, 4) prowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, 5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych i wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych, 6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy 3 Rozporządzenia. 9. Szkoła ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Usługodawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

7 10. Szkoła uprawniona jest do kontrolowania przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że przedstawiciel Szkoły uprawniony będzie do żądania od osoby (osób) uprawnionych ze strony Usługodawcy do kontaktów ze Szkołą, udzielenia potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Szkoły. 11. Uprawnienia kontrolne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez Szkołę w miejscu przetwarzania jego danych osobowych w trakcie dni roboczych w godzinach do po wcześniejszym poinformowaniu o tym Usługodawcy nie mniej niż jeden dzień roboczy. 12. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić Szkole wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy niniejszej Umowy oraz trwale usunąć wszelkie skopiowane dane osobowe w tym, skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług w Serwisie. 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), 2) przedmiot reklamacji, 3) okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej 6. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie najpóźniej czternaście (14) dni od ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe czternaście (14) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. X. CENNIK Ustalone ze szkołą. XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8 1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Serwisu, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa. 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego. 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Usługodawca zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych: 1) dane wprowadzane przez użytkowników podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych. Usługodawca przetwarza, w celu świadczenia usług oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usług, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane. Przekazywane mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami. 2) dane dotyczące logowania w celu logowania do usługi wykorzystywany jest adres użytkownika. 3) dane zbierane automatycznie - Usługodawca gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym Usługodawcy w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach. 4) komunikacja w celu komunikacji z użytkownikami Usługodawca może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. Usługodawca może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Usługodawcą za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji. 5) cookie Usługodawca stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez Usługodawcę dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Usługodawcy do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. a) Usługodawca stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Cookie sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu

9 końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. Stałe cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. b) Usługodawca stosuje: niezbędne cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia, pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług, wydajnościowe cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług, funkcjonalne cookie tj. umożliwiające utrwalenie ( zapamiętanie ) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, reklamowe cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. c) Usługodawca gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. d) Usługodawcainformuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. e) Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. f) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookie nie działać poprawnie. 2. Ponadto Usłogodawca może wykorzystywać gromadzone dane: 1) do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia; 2) do tworzenia nowych usług; 3) do ochrony praw Usługodawcy; 4) jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 3. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów

10 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 5. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. 6. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Usługodawcę. Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zobowiązuje Szkołę do używania Serwisu. 2. Umowa zawarta jest na rok od dnia podpisania. 3. Aktualna wersja Regulaminu i Umowy udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, po zalogowaniu użytkownika. 4. Każdorazowa zmiana Umowy i Regulaminu wejdzie w życie: 1) niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników (np. skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji). 5. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: Regulamin ), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl Regulamin aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji WEB pod nazwą Policzmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo