III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY"

Transkrypt

1 Umowa wraz z Regulaminem na korzystanie z dziennika elektronicznego BlizejSzkoly.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin korzystania z serwisu dziennika blizejszkoly.pl, o którym mowa w art. 8 Ustawy. 2. Niniejszy Regulamin określa, w szczególności: 1) zasady rejestracji, założenia Konta i zawarcia umowy o świadczenie Usług w Serwisie, 2) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług w Serwisie, 3) odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług w Serwisie, 4) warunki zgłaszania reklamacji. II. DEFINICJE Ilekroć jest mowa o: 1. Cenniku - rozumie się przez to cennik dla użytkowników lub szkoły zawarty w umowie. 2. Koncie rozumie się przez to zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkowników w Serwisie, w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności, jak również zarządzania Usługami świadczonymi w Serwisie. 3. Pakiecie rozumie się przez to zestaw Usług świadczonych w ramach Serwisu udostępniony Użytkownikowi na czas określony, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej w Cenniku. 4. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 5. Serwisie - rozumie się przez to serwis internetowy działający w domenach blizejszkoly.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy. 6. Usługodawcy rozumie się przez to operatora Serwisu tj. Ferrosoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15, Warszawa. 7. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną zarejestrowaną w Serwisie i korzystającą z Usług. 8. Usługach rozumie się przez to wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem Serwisu. 9. Administrator Szkoły - osoba administrująca częścią Serwisu dedykowanego każdej Szkole, odpowiedzialna za zakładanie oraz utrzymanie kont Użytkowników pracowników Szkoły. 10. Ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz z pózn. zm.). 11. Dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe. III. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA I ZAWARCIE UMOWY

2 1. W celu korzystania z Usług w Serwisie niezbędne jest podpisanie umowy przez Szkołę, na podstawie, której generowane są hasła dostępowe dla Administratora Szkoły. 2. Rejestracja Użytkownika Rodzica następuje poprzez: 1) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronach internetowych Serwisu, 2) akceptację Regulaminu. 3. Z chwilą zakończenia czynności rejestracyjnych określonych w Pkt. III.2 Regulaminu następuje utworzenie Konta. 4. Aktywacja Konta i zawarcie umowy o świadczenie Usług w Serwisie następuje z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika poprawności danych poprzez pierwsze zalogowanie się do serwisu. 5. Nazwą identyfikującą Konto danego Użytkownika jest wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 6. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 7. Z chwilą aktywacji Konta Użytkownik oświadcza, że: 1) dane podane w formularzu rejestracyjnym są kompletne i prawdziwe, 2) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, 3) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, 4) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać. 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż w celu prawidłowego świadczenia Usług niezbędnym jest posiadanie przez Użytkownika przez cały czas trwania umowy o świadczenie Usług w Serwisie aktualnego i aktywnego adresu poczty elektronicznej. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, który jest wykorzystywany w celu identyfikacji Użytkownika i świadczenia Usług w Serwisie, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania tej informacji mailem na adres Usługodawca dokona zmiany adresu w ciągu dwóch (2) Dni. W takim przypadku nazwą identyfikującą Konto danego Użytkownika będzie zmieniony adres poczty elektronicznej. 9. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem i będzie wykorzystywany przez Usługodawcę do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. 10. Zalogowanie do Konta utworzonego w Serwisie dla danego Użytkownika następuje poprzez wpisanie nazwy Użytkownika (adresu poczty elektronicznej stanowiącego nazwę identyfikującą Konto danego Użytkownika) oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia. 11. Szczegółowe zasady, uprawnienia i sposób korzystania z Usług w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności określa system po zalogowaniu się Użytkownika na podstawie dostępnego Menu. IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ 1. Szczegółowe zasady, uprawnienia i sposób korzystania z Usług w Serwisie i ich poszczególnych funkcjonalności określa system po zalogowaniu się Użytkownika na podstawie dostępnego Menu.

3 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: 1) połączenie z siecią Internet, 2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, 3) aktywny adres poczty elektronicznej, 4) przy wykupieniu usługi do Automatycznego Rozpoznawania Ocen z Dziennika Tradycyjnego dostęp do Skanera, który potrafi wysłać zeskanowaną stronę za pomocą protokołu FTP. V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: 1) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu, 2) wysyłania na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług, 3) odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres poczty elektronicznej, 4) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, z zastrzeżeniem, że dokonana modyfikacja świadczonych Usług nie może ograniczać zakresu Usług świadczonych Użytkownikowi w wyniku opłacenia danego Pakietu, do upływu terminu, na jaki dany Pakiet został opłacony, 5) zmian Cennika, z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie mają wpływu na prawa nabyte przez Użytkownika w wyniku nabycia danego Pakietu, do upływu terminu, na jaki dany Pakiet został opłacony. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie w całości lub w części. W przypadku zamiaru zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie (w całości lub w części), Usługodawca nie później niż na czterdzieści pięć (45) dni przed planowanym terminem zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie (w całości lub w części) powiadomi o tym Użytkowników, przesyłając na adres poczty elektronicznej stanowiący nazwę identyfikującą Użytkownika w Serwisie stosowną informację, obejmującą w szczególności instrukcję postępowania z danymi Użytkownika zawartymi w Serwisie i zakres czynności, które Użytkownik powinien podjąć w celu zachowania swoich danych z Serwisu. 4. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet, 2) korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw Usługodawcy lub osób trzecich. 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności: 1) korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,

4 2) korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa Usługodawcy lub osób trzecich, 3) dostarczania przez lub do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych: 4) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego Usługodawcy lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług w Serwisie, 5) niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy (spam), 6) naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra Usługodawcy lub osób trzecich, dobre obyczaje oraz powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet. 6. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym czasie. 7. Usługodawca może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Użytkownikowi Usług w Serwisie (w tym Usług świadczonych w ramach Pakietów odpłatnych) w przypadku: 1) naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw Usługodawcy lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet, 2) niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę Regulaminu, w terminie określonym w Regulaminie. 8. Trwałe zaprzestanie świadczenia Usług w Serwisie może powodować usunięcie z Serwisu wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika, chyba że: 1) przepisy prawa stanową inaczej, lub 2) Użytkownik po otrzymaniu informacji od Usługodawcy o trwałym zaprzestaniu świadczenia Usług w Serwisie, w terminie trzydziestu (30) dni od jej otrzymania wystąpił do Usługodawcy z wnioskiem o ich przekazanie Użytkownikowi, lub 3) usunięcie wszystkich danych wprowadzonych przez Użytkownika z Serwisu nie jest możliwe z uwagi na jego charakter. 9. W przypadku, o którym mowa w Pkt.V.8.b) Regulaminu, przekazanie danych Użytkownikowi następuje w terminie trzydziestu sześciu (36) godzin od otrzymania wniosku. 10. Czasowe zaprzestanie świadczenia Usług w Serwisie powoduje ograniczenie Użytkownika w korzystaniu z Usług w Serwisie (w tym Usług świadczonych w ramach Pakietów odpłatnych), do czasu wyjaśnienia okoliczności uzasadniających decyzję Usługodawcy w sprawie czasowego zaprzestania świadczenia Usług w Serwisie na rzecz danego Użytkownika. 11. Na podstawie Ustawy Usługodawca uprawniony jest do uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika do systemu teleinformatycznego Usługodawcy w przypadku: 1) otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności, 2) uzyskania wiarygodnej informacji lub powzięcia w jakikolwiek sposób wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych lub związanej z nimi działalności. 12. W przypadku, o którym mowa w Pkt.V.11 Regulaminu, Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia (blokady) dostępu do danych. Zawiadomienie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub w przypadku zmiany w tym zakresie dokonanej przez Użytkownika po dacie rejestracji na zmieniony i potwierdzony adres poczty elektronicznej.

5 VI. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wysokość opłat należnych Usługodawcy z tytułu korzystania z płatnych Pakietów Usług w Serwisie określa Cennik. 2. Opłaty z tytułu korzystania z Pakietów uiszczane są przez Użytkowników z wykorzystaniem kanałów płatności PAYU (http://www.payu.pl). O szczegółowych zasadach uiszczania opłat z tytułu korzystania z Pakietów, Usługodawca informuje Użytkowników na stronach Serwisu dostępnych po rejestracji. VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA I USŁUGODAWCY 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się do Konta. 2. Użytkownik korzysta z Usług w Serwisie na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy, związanej ze świadczeniem Usług w Serwisie, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu. 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług w Serwisie w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte ich świadczenie jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi. 4. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i przechowywane w systemie teleinformatycznym Usługodawcy. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 1) następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim hasła do Konta, 2) utratę przez Użytkowników danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), 3) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.), 4) podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, 5) nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu. 6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich. VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła. 2. Szkoła powierza przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie: 1) zapisywanie, 2) utrwalanie,

6 3) powielanie, 4) kopiowanie, 5) przechowywanie, 6) archiwizowanie, 7) opracowywanie, 8) analizowanie, 9) oraz wszelkie inne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy. 3. Dane osobowe będą przekazywane Usługodawcy przez za pomocą Serwisu. 4. Stosownie do przepisów Ustawy Szkoła powierza, a Usługodawca przyjmuje do przetwarzania dane osobowych wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. 5. Usługodawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z niniejszej Umowy i Ustawy z najwyższą starannością. 6. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Szkoły za przetwarzanie powierzonych danych osobowych Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Szkołę. 7. Usługodawca oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych r. ( Dz. U. nr 100, poz. 1024) (dalej - Rozporządzenie) 8. Usługodawca zobowiązuje się spełnić warunki w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do: 1) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, 2) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem, 3) dopuszczenia do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie, które stanowi wystarczające potwierdzenie uprawnienia danej osoby do przetwarzania w imieniu Wykonawcy danych osobowych, których administratorem jest Szkoła, niezależnie od formy współpracy danej osoby z Usługodawcą, 4) prowadzenia aktualnej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, 5) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych i wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz odebranie od tych osób oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych, 6) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy 3 Rozporządzenia. 9. Szkoła ma prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez Usługodawcę zasad przetwarzania danych osobowych.

7 10. Szkoła uprawniona jest do kontrolowania przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych w ten sposób, że przedstawiciel Szkoły uprawniony będzie do żądania od osoby (osób) uprawnionych ze strony Usługodawcy do kontaktów ze Szkołą, udzielenia potrzebnych informacji dotyczących przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Szkoły. 11. Uprawnienia kontrolne, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez Szkołę w miejscu przetwarzania jego danych osobowych w trakcie dni roboczych w godzinach do po wcześniejszym poinformowaniu o tym Usługodawcy nie mniej niż jeden dzień roboczy. 12. W przypadku rozwiązania Umowy Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić Szkole wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone na mocy niniejszej Umowy oraz trwale usunąć wszelkie skopiowane dane osobowe w tym, skutecznie usunąć je z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji. IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług w Serwisie. 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej), 2) przedmiot reklamacji, 3) okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej 6. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie najpóźniej czternaście (14) dni od ich otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, Usługodawca może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji o dodatkowe czternaście (14) dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. X. CENNIK Ustalone ze szkołą. XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8 1. Usługodawcy przysługują prawa do utworów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych w ramach Serwisu, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa. 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego. 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego. XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Usługodawca zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych: 1) dane wprowadzane przez użytkowników podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych. Usługodawca przetwarza, w celu świadczenia usług oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usług, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane. Przekazywane mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami. 2) dane dotyczące logowania w celu logowania do usługi wykorzystywany jest adres użytkownika. 3) dane zbierane automatycznie - Usługodawca gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym Usługodawcy w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach. 4) komunikacja w celu komunikacji z użytkownikami Usługodawca może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. Usługodawca może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z Usługodawcą za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji. 5) cookie Usługodawca stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez Usługodawcę dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego Usługodawcy do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. a) Usługodawca stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: sesyjne oraz stałe. Cookie sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu

9 końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. Stałe cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. b) Usługodawca stosuje: niezbędne cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia, pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług, wydajnościowe cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług, funkcjonalne cookie tj. umożliwiające utrwalenie ( zapamiętanie ) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, reklamowe cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. c) Usługodawca gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. d) Usługodawcainformuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. e) Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. f) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookie nie działać poprawnie. 2. Ponadto Usłogodawca może wykorzystywać gromadzone dane: 1) do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia; 2) do tworzenia nowych usług; 3) do ochrony praw Usługodawcy; 4) jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 3. Usługodawca gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Usługodawcy lub rozstrzyganiu sporów

10 4. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. 5. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. 6. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Usługodawcy dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Usługodawcę. Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa. Usługodawca współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zobowiązuje Szkołę do używania Serwisu. 2. Umowa zawarta jest na rok od dnia podpisania. 3. Aktualna wersja Regulaminu i Umowy udostępniana jest w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, po zalogowaniu użytkownika. 4. Każdorazowa zmiana Umowy i Regulaminu wejdzie w życie: 1) niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Usługodawcę, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Regulaminu, niemających wpływu na sytuację Użytkowników (np. skrócenie terminu rozpatrywania reklamacji). 5. Do oceny praw i obowiązków wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu  pl Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing. pl I. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisu www.openmailing.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP DEFINICJE Usługodawca Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska z siedzibą w Kajetanach, ul. Miedziana 8, 05-830

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK

Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z usługi e-booking TRUCK, zwany dalej Regulaminem" normuje zasady wymiany informacji i dozwolone sposoby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU AF MEDICA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższe postanowienia stanowią regulamin (dalej: Regulamin ), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI 1. DEFINICJE Usługodawca Electronic Parking Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 33, 90-410 Łódź

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności oraz plików cookies

Polityka prywatności oraz plików cookies Polityka prywatności oraz plików cookies Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu są szczególnie chronione i zabezpieczone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług:

REGULAMIN SERWISU. 1. W zakresie świadczonych usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług: REGULAMIN SERWISU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki świadczenia usług droga elektroniczną przy użyciu serwisu internetowego prowadzonego pod adresem www.especjalistabhp.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://personalizowaneprezenty.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://personalizowaneprezenty.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu kalendarzonline.com I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego skodaautomuzyka.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego skodaautomuzyka.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego skodaautomuzyka.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Regulamin korzystania z serwisu internetowego vwuzytkowe.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Dziecko w Podróży

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Dziecko w Podróży Regulamin korzystania z serwisu internetowego Dziecko w Podróży Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin")

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin") I. Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: (d) (e) (f) (g) (h) "Platforma e-learningowa" platforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU FORA.PL

REGULAMIN SERWISU FORA.PL REGULAMIN SERWISU FORA.PL 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego w domenie www.fora.pl, do którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: GG Network

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://zabawkimartix.pl/ Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego http://zabawkimartix.pl/

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego volkswagen.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego volkswagen.pl. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. Regulamin korzystania z serwisu internetowego volkswagen.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady wykonywania przez SDPK spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne

Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne Zasady korzystania ze szkoleń e-learningowych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Rozdział I Informacje wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera warunki i zasady korzystania z kursów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną DEFINICJE Usługodawca Aarjes Sebastian Grysiak, ul Przyłubska 34a, 85-892 Bydgoszcz, Nip: 953-243-10-76 Serwis serwisy internetowe należące do Usługodawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Media4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa

Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa Regulamin serwisu Polska Bibliografia Naukowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Dział I: Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Akademię Aktywnej Edukacji I. Postanowienia ogólne II. III. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo