REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA"

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO HURTOWNIA AGA Spis treści: Dział I: Dział II: Dział III: Dział IV: Dział V: Dział VI: Dział VII: Dział VIII: Dział IX: Dział X: Definicje Postanowienia ogólne Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego Koszty, terminy i sposoby dostawy. Ceny, sposoby i terminy zapłaty Gwarancja i usługi posprzedażne Reklamacja Odstąpienie od umowy Ochrona danych osobowych Postanowienia końcowe Dział I: Definicje. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: Klient- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego. Kodeks cywilny- ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Konsument- w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konto- usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego pozwalająca na korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, polegająca na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi informacji związanych z Zamówieniem oraz innych danych podanych przez Klienta, oznaczona indywidualnie loginem i hasłem ustalonym przez Klienta. Newsletter- usługa elektroniczna świadczona przez Prowadzącego za zgodą Klienta, polegająca na przesyłaniu drogą informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących usług i/lub produktów własnych Prowadzącego. Prowadzący- przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy. Regulamin- niniejszy regulamin sprzedaży Sklepu internetowego Sklep internetowy- serwis internetowy Prowadzącego dostępny pod adresem za pomocą którego Klienci mogą zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów. Towar- produkty prezentowane w Sklepie internetowym. Umowa sprzedaży- umowa zawarta przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, na mocy której Prowadzący zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Prowadzącemu cenę. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U r., poz. 827). Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.). Ustawa o ochronie danych osobowych- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zamówienia- oświadczenie woli Klienta, złożone na formularzu udostępnionym na stronie zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru. Dział II: Postanowienia ogólne. Sklep internetowy działający pod adresem: prowadzony jest przez Roman Langowski zamieszkały w Bydgoszczy ul. Żmudzka 17/70, prowadzący działalność 1

2 gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Roman Langowski z siedzibą, w Bydgoszczy , ul. Żmudzka 17/70 NIP , REGON , nr telefonu , Roman Langowski wpisany jest aktualnie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, wzorem formularza odstąpienia oraz wzorem formularza reklamacyjnego Konsumenci otrzymują na adres podany w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia bez rejestracji. 3. Prowadzący sprzedaje Towary przy wykorzystaniu Sklepu internetowego na terenie Polski. Warunki sprzedaży i wysyłki Towaru poza granice kraju wymagają każdorazowo dodatkowych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Prowadzącym. 4. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 5. Prowadzący oferuje sprzedaż perfum i kosmetyków. Minimalna kwota zamówienia to 200 zł ( plus koszty dostawy). 6. Składanie Zamówień przez Klientów pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz Prowadzącego ceny oraz opłat zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 7. Koszt połączenia telefonicznego z numerem telefonu wskazanym przez Prowadzącego, zgodny jest z cennikiem operatora wybranego przez Klienta. 8. Konsument nie jest zobowiązany złożyć Prowadzącemu kaucji ani udzielać innych gwarancji finansowych. Dział III: Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego. 1. Klient może zamawiać Towary prezentowane w Sklepie internetowym korzystając z posiadanego Konta lub bez rejestracji (bez zakładania Konta). 2. Założenie Konta przez Klienta wymaga skutecznej rejestracji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest skuteczna pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe, zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki prywatności. 3. Zamawianie Towarów bez rejestracji jest skuteczne pod warunkiem podania przez Klienta danych w polach oznaczonych w formularzu zamówienia bez rejestracji jako obowiązkowe oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki prywatności. 4. Składanie Zamówień odbywa się na formularzu zamówienia i rozpoczyna się poprzez dodanie towaru do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu dostępnych zakładek i kliknięciu opcji Do Kasy. 5. Założenie oraz korzystanie z Konta jak również opcji Newslettera jest nieodpłatne (usługa Konta i Newslettera świadczona jest na czas nieokreślony). 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b). 7. Klient obowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane zgodne ze stanem faktycznym, jak również korzystać ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich i Prowadzącego. 8. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta: a) dostępu do sieci Internet, b) konta do odbierania wiadomości poczty elektronicznej, c) komputera mającego zainstalowaną przeglądarką internetową Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji i wyższej, zalecana rozdzielczość ekranu:1024x768, 2

3 d) włączonej w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 9. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z tej usługi na adres lub pisemnie na adres wskazany w Dziale II Regulaminu. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. W przypadku Newslettera rezygnacja z tej opcji może nastąpić także poprzez aktywowanie linku dostępnego każdorazowo w wiadomości Prowadzący może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Konta lub usługi Newsletter bez wypowiedzenia w sytuacji kiedy Klient poda w formularzu rejestracyjnym nieaktualne, niedokładne, niezgodne z prawdą lub wprowadzające w błąd dane, dopuści się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia przepisów prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich lub Prowadzącego, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, rozsyła lub umieszcza w ramach Sklepu internetowego niezamówioną informację handlową (spam). Oświadczenie może zostać wysłane na adres lub pisemnie na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia bez rejestracji. Likwidacja Konta nie wpływa na wykonanie Umowy sprzedaży zawartej już przy wykorzystaniu Sklepu internetowego. Ponowne założenie Konta wymaga zgody Prowadzącego wyrażonej na piśmie. Dział IV: Koszty, terminy i sposoby dostawy. 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia Prowadzący potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie wysyłając wiadomość na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia bez rejestracji. Wiadomość zawiera co najmniej potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Prowadzącego o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji. 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej. 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, chyba, że w opisie Towaru lub podczas składania Zamówienia wskazano krótszy termin. Na czas realizacji zamówienia składa się okres niezbędny do przygotowania Towaru dla Klienta oraz jego dostarczenie pod wskazany adres. W przypadku płatności w formie przelewu na rachunek bankowy, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia roboczego następnego po dniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Prowadzącego, z kolei w przypadku płatności za pobraniem termin ten jest liczony od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 4. Sklep udostępnia następujący sposób dostawy Towaru do Klienta: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, odbiór osobisty pod adresem ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz. Koszty dostawy są każdorazowo wskazywane w czasie składania Zamówienia, ponadto Klient może zapoznać się z cennikiem w każdej chwili klikając zakładkę Cennik dostawy. Dział V: Ceny, sposoby i terminy zapłaty. 1. Do każdej przesyłki załącza się, według wyboru Klienta, dowód zakupu w postaci rachunku albo faktury VAT. 2. Za Towar Klient może zapłacić w następujący sposób i w terminach: a) przedpłata na konto przelewem na rachunek bankowych nr , Idea Bank o/ Bydgoszcz W tytule płatności prosimy o podanie ID zamówienia, co ułatwi obsłudze Sklepu szybką identyfikację przelewu. Na żądanie Klienta Sklep internetowy może wystawić fakturę pro forma z terminem płatności do 7 dni kalendarzowych. b) przy odbiorze, czyli za tzw. Pobraniem. 3. Ceny Towarów podawane są w PLN, zawierają podatek od towarów i usług jak również cła oraz inne składniki jeżeli są wymagane, za wyjątkiem kosztów dostawy (transportu) oraz płatności za pobraniem, które to koszty wskazywane są w czasie składania Zamówienia. 4. Dla danego Zamówienia wiąże cena określona w momencie złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu 3

4 strony Dział: VI: Gwarancja i usługi posprzedażne. 1. W sytuacji gdy prezentowane w sklepie internetowym Towary objęte są gwarancją, informacja na ten temat zamieszczana jest w opisie Towaru oraz w zakładce Gwarancje i usługi posprzedażne znajdującej się na stronie Sklepu internetowego, a dokument gwarancji jest każdorazowo przekazywany Klientowi wraz z Towarem. Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym. 2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wobec tego udzielenie gwarancji na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu rękojmi. 4. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Prowadzącego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 5. W sytuacji gdy na prezentowane w Sklepie internetowym Towary są przewidziane usługi posprzedażne, informacja o sposobie i warunkach ich realizacji zamieszczana jest w opisie Towaru oraz w zakładce Gwarancje i usługi posprzedażne znajdującej się na stronie Sklepu internetowego. Dział VII: Reklamacja. 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski oraz pozostają wolne od wad fizycznych i prawnych. 2. Prowadzący odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towaru wobec Klientów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 3. Odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu rękojmi za wady Towaru względem Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art Kodeksu cywilnego. 4. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało informacje takie jak: a) datę nabycia Towaru, b) podstawę roszczenia (np. z tytułu gwarancji, z tytułu rękojmi), c) kwotę zapłaconą za Towar i sposób płatności, d) ID Zamówienia, e) rodzaj i datę wystąpienia wady, f) dane Klienta składającego reklamację, g) określenie żądania (np. Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady czy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę, o którą cena ma być obniżona albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy), h) inne informacje, które Klient uzna za stosowne. 5. Prowadzący zaleca, by zgłoszenie reklamacyjne zostało dokonane na formularzu reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza reklamacyjnego Klient otrzymuje wraz z Regulaminem, zgodnie z postanowieniami Działu II ust. 2 niniejszego Regulaminu, a dodatkowo dostępny jest on w zakładce Reklamacja Towaru znajdującej się na stronie Sklepu internetowego. 6. Brak zastosowania się do zaleceń, o których mowa w ust. 4 i ust.5 powyżej nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji. 7. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone : a) osobiście pod adresem ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz lub b) pisemnie na adres. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz lub c) telefonicznie pod numerem telefonu lub d) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4

5 8. Reklamowany Towar należy dostarczyć na koszt Prowadzącego na adres ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Prowadzącemu w miejscu, w którym Towar się znajduje. 9. W przypadku otrzymania przez Prowadzącego zgłoszenia reklamacyjnego bez Towaru, którego reklamacja dotyczy, a Prowadzący celem ustosunkowania się do reklamacji uzna dostarczenie Towaru za niezbędne, Klient zostanie poinformowany o konieczności dostarczenia Towaru na adres wskazany w ust Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji Klienta na piśmie, sms, drogą elektroniczną, telefonicznie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres podany przez Klienta. Brak ustosunkowania się Prowadzącego we wskazanym terminie oznacza, że Prowadzący uznał reklamację za uzasadnioną. Poinformowanie Klienta o konieczności dostarczenia Towaru zgodnie z ust.9 nie wpływa na bieg terminu na ustosunkowanie się Prowadzącego do reklamacji zgłoszonej przez Klienta. 11. Prowadzący informuje Klientów będących Konsumentami o prawie do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej odbioru. W przypadku kiedy Towar albo opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia Prowadzący proponuje sporządzić w obecności kuriera protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego pod nr tel lub na adres ewentualnie odmówić odbioru przesyłki. Zaniechanie przez Konsumenta podjęcia działań, o których mowa w niniejszym ustępie nie wpływa na odpowiedzialność Prowadzącego z tytułu wady fizycznej rzeczy zgodnie z Kodeksem cywilnym. 12. Prowadzący informuje Klientów niebędących Konsumentami, iż z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przechodzą na nich korzyści i ciężary związane z tym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Prowadzący wówczas nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie. Jednocześnie Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a sytuacji kiedy stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 13. Reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego w szczególności w zakresie zakładania i korzystania z Konta lub usługi Newsletter, czy problemów ze składaniem Zamówień Klient może zgłosić pisemnie na adres ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz lub na adres Prowadzący zaleca podanie jak największej ilości informacji odnoszących się do nieprawidłowości w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji. Prowadzący ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w takiej formie w jakiej otrzymał pismo (na adres lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta), chyba że Klient poda inny sposób. Dział VIII: Odstąpienie od umowy. 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od: a) objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, b) w przypadku umowy która: - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy od dnia otrzymania Towaru, c) dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. W celu skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć Prowadzącemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie (wzór oświadczenia, którym Konsumenci mogą się posłużyć stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać na adres ul. Karola 5

6 Szajnochy 9B, Bydgoszcz, lub złożyć je bezpośrednio na stronie Sklepu internetowego Prowadzącego poprzez zakładkę Odstąpienie od umowy. 2. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli Prowadzący wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Prowadzący nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Prowadzący nie ma kontroli; 8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Prowadzący do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Prowadzący świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Prowadzącego o utracie prawa odstąpienia od umowy. 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Prowadzącemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Prowadzącego niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz. Konsument powinien zwrócić Towar w takim stanie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał, w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane z Towarem części, akcesoria, instrukcje użytkowania, dokument gwarancji, oryginalne opakowanie jeżeli takie posiada. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 4. Prowadzący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie poniesione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że wskaże on inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Prowadzący wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia 6

7 oferowany przez Prowadzącego, Prowadzący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Dział IX: Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Prowadzący. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie 2. Prowadzący jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych. 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane składając oświadczenie pisemnie na adres ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz lub na adres 4. W przypadku wybrania usługi Newsletter poprzez aktywowanie zakładki dostępnej na stronie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub marketingowych dotyczących usług i/lub produktów własnych Prowadzącego. Dział X: Postanowienia końcowe. 1. Zawartość strony www, w szczególności układ strony i treści, grafika, logo, podlegają ochronie prawa. Prowadzący nie wyraża zgody na ich kopiowanie bez pisemnego zezwolenia. 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym, a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na główne miejsce wykonywania działalności przez Prowadzącego. 4. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 21 ustawy o prawach konsumenta Prowadzący informuje, że Konsument może skorzystać z możliwości pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak prawo zwrócenia się do: 4.1. Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.)). Regulamin organizacji i działania stałych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w prawie określania regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U r., Nr 113, poz. 1214); 4.2. wojewódzkiego inspektowa Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Prowadzącym (podstawa prawna art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.). Informacja dotycząca zasad i trybu procedury mediacji dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej; 4.3. miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów mającego siedzibę w starostwach powiatowych lub urzędach miejskich na prawach powiatu. Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu właściwego dla miejsca zamieszkania Konsumenta; 4.4. organizacji pozarządowych takich jak Federacja Konsumentów i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Informację w zakresie bezpłatnej pomocy Konsument może uzyskać na stronach internetowych:

8 w przypadku Federacji Konsumentów; oraz w przypadku Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Ponadto szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur Konsument może uzyskać pod adresem strony internetowej 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumentów oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 6. Prowadzący nie stosuje kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 7. Zmiany do niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ogłoszenia ich na stronie z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmiany realizowane będą na podstawie postanowień dotychczasowego Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu na co najmniej 7 dni przed jego ogłoszeniem. Informacja o zmianach zostanie przesłana na adres Klienta, który do czasu wejścia w życie Regulaminu ma prawo nie wyrazić zgody na zmienioną treść. Jeżeli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o braku zgody, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin. Oświadczenie o braku zgody należy przesłać na adres lub w formie pisemnej na adres ul. Karola Szajnochy 9B, Bydgoszcz. Brak zgody skutkuje usunięciem konta Klienta z bazy danych Sklepu internetowego, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Zamówień, których realizacja nie została zakończona usunięcie konta nastąpi dopiero po wykonaniu umowy przez Prowadzącego i Klienta. 8

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.krasnal.sklep.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.krasnal.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL. Informacje ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIG-AGRO.PL 1 Informacje ogólne. 1. Sklep internetowy BIG-AGRO.PL (dalej jako Sklep Internetowy ) prowadzony jest przez AGRIVISION ARMAND BRUNO SZARA, posiadającego NIP 7422192818,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN SKLEPU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.dogspassion.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www http://ukryteterapie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596

ul. Jagiellońska67/68, 70-382 Szczecin woj. Zachodniopomorskie, NIP: 8522135938, REGON: 320340596 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO luxor.sklep.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.q2autogaz.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: Q2 Krzysztof i Rajmund Kudelscy S.C. 05-500 Piaseczno Jazgarzewszczyzna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO. Użytkownika MARIUSZMM_2008. Określenie Sprzedawcy REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika MARIUSZMM_2008 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika MARIUSZMM_2008 na portalu Allegro.pl jest: FHU MiM Mariusz Mańkowski z siedzibą w ul. Grabowa

Bardziej szczegółowo

1. DANE SPRZEDAJĄCEGO

1. DANE SPRZEDAJĄCEGO INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO HYLMET W SERWSIE ALLEGRO.PL Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony O mnie na platformie handlowej Allegro. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://sklep.libracafe.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sklep.libracafe.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://k lockowo.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.indexbhp.pl obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w BRZEZINY 20E, 46-040 KRASIEJÓW NIP: 754-216-30-67 REGON: 160244092

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA.

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KWESTII REKLAMACJI ORAZ ODSTAPIENIA OD UMOWY. ZMIANY W NOWYM REGULAMINIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.darius-przyczepy.pl prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.allegro.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.darius-przyczepy.pl prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.allegro.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.darius-przyczepy.pl prowadzonego w ramach serwisu internetowego www.allegro.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMPEX (www.sklep.lampex.com.pl) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bialaskrzynka.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: JMR24 JĘCZKOWSKA MARTYNA z siedzibą w 96-100 SKIERNIEWICE KAKTUSOWA 10 NIP: 8361824235 REGON: 100929046

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym HTTP://WWW.MINISTORE.PL/ Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://dascompany.pl 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: z siedzibą w 30-132 Kraków, ul. Altanowa 4/1 NIP: 6772373649 REGON: 122795114 Tel. + 48 500 248

Bardziej szczegółowo

Sposób zapłaty za Towar (informacje te dodatkowo podane są na stronie O mnie poniżej)

Sposób zapłaty za Towar (informacje te dodatkowo podane są na stronie O mnie poniżej) Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące nas jako Sprzedającego i Transakcji zawieranych z nami za pośrednictwem Allegro. Szczegółowe informacje dotyczące danej Transakcji oraz Towaru znajdziesz

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

2. Usługa prowadzenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

2. Usługa prowadzenia indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Postanowienia ogólne Właścicielem sklepu internetowego musclesmental.pl (dalej zwanym Sklepem Internetowym) jest firma M&M MATEUSZ HERMANOWSKI KILIŃSKIEGO 12 LOK.2 81-393 Gdynia NIP: 9581613275 REGON:365127255

Bardziej szczegółowo

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN ZAKUPÓW NA PORTALU INTERNETOWYM http://allegro.pl U UŻYTKOWNIKA -somapdziałającego pod adresem elektronicznym: http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=7935340 Treść niniejszego Regulaminu udostępniona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-fontanna.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.123drukuj.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pc-connect.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego E-PERVOI Wojciech Pawłowski 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego E-PERVOI Wojciech Pawłowski  1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego E-PERVOI Wojciech Pawłowski www.e-pervoi.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy E-PERVOI, dostępny pod adresem internetowym www.e-pervoi.pl, prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy RMP MEBLE Z POMYSŁEM, dostępny pod adresem internetowym www.rmprojektowaniewnetrz/sklep, prowadzony jest przez Rafał Pieniążek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.majesso.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa

Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Prawa Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa Każda umowa w obrocie konsumenckim zawierana jest przez co najmniej dwie strony. Jedną jest konsument podmiot nieprofesjonalny, uznawany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.twojexxl.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy Esklep, dostępny pod adresem internetowym http://macconsulting.isklep24.pl/, prowadzony jest przez Management Accounting Consulting

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL

INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL INFORMACJE NA STRONIE O MNIE SPRZEDAJĄCEGO LED- LUX_PL W SERWSIE ALLEGRO.PL Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony O mnie na platformie handlowej Allegro. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy SklepAnimacyjny.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepanimacyjny.pl prowadzony jest przez STAGEMAN Polska, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGENERACJE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGENERACJE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGENERACJE SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin: I. Postanowienia ogólne:

Regulamin: I. Postanowienia ogólne: Regulamin: I. Postanowienia ogólne: 1. Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu allegro.pl prowadzony jest przez : Inicjatywa Handlowo-Usługowa Andrzej Bogusławski z siedzibą: 76-200 Słupsk,

Bardziej szczegółowo

5. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

5. Sklep sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy DFLK, dostępny pod adresem internetowym http://www.dflk.pl, prowadzony jest przez Jacek Spisak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Innowacje Jacek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego shop.requiem-records.com

Regulamin Sklepu Internetowego shop.requiem-records.com Regulamin Sklepu Internetowego shop.requiem-records.com I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Adres prowadzenia działalności gospodarczej, Adres korespondencyjny:

Adres prowadzenia działalności gospodarczej, Adres korespondencyjny: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.promedyczny.pl/ Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1. Postanowienia ogólne: REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ Obowiązuje od 25.12.2014 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.allegro.pl u użytkownika Domanet

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy IMAGINEA, dostępny pod adresem internetowym www.imaginea.pl, prowadzony jest przez Kinga Domagała-Sandoval, prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. KONTO ORAZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. KONTO ORAZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://ocx.shoparena.pl, którego właścicielem jest spółka OCX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.dller.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.dller.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.dller.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.]

Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [ r.] Regulamin sklepu OKPC.pl Komputery [01.02.2017 r.] 1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKPC Andrzej Kałużny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com

Regulamin sklepu internetowego Kotly.com Regulamin sklepu internetowego Kotly.com 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady składania, realizacji i reklamacji zamówień w sklepie internetowym Kotly.com. 1.2 Operatorem sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABCPLYTKI.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABCPLYTKI.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABCPLYTKI.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy ZAP Hurtownia Elektryczna dostępny pod adresem internetowym www.zap.wroclaw.pl, prowadzony jest przez ZAP Hurtownia Elektryczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO

REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO REGULAMIN AUKCJI ALLEGRO Użytkownika SALESHOP_MC 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem konta użytkownika SALESHOP_MC na portalu Allegro.pl jest: F-H-U MEDIA-COMP Krzysztof Kołakowski z siedzibą w 05-140

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Składalnia, dostępny pod adresem internetowym http://skladalnia.pl/ prowadzony jest przez Jagodę Gołębiewską, prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TOKYOTEY.pl 1. [Definicje] Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, terminy oznaczone wielkimi literami oznaczają: a) Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. SPOSOBY PŁATNOŚCI IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. SPOSOBY PŁATNOŚCI IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. SPOSOBY PŁATNOŚCI IV. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE VI. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY VII. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy OPONY.SHOWLY.PL, dostępny pod adresem internetowym OPONY.SHOWLY.PL, prowadzony jest przez PIOTR CELEJ prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA-KOSZTORYSANTA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA-KOSZTORYSANTA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA-KOSZTORYSANTA.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl

Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl Regulamin Sklepu Internetowego www.huzior.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ducati.torn.com.pl (aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ducati.torn.com.pl (aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku) PODSTAWOWE POJĘCIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ducati.torn.com.pl (aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku) Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego FIBERRO.PL. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego FIBERRO.PL. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego FIBERRO.PL 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy FIBERRO.PL, dostępny pod adresem internetowym FIBERRO.PL, prowadzony jest przez Joannę Cosel prowadzącą działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://sklep.czas.pro

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://sklep.czas.pro REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://sklep.czas.pro 1. Właścicielem Sklepu jest: MasterOne Piotr Górski 1 Określenie Sprzedawcy z siedzibą w 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 115/2 NIP: 556-262-27-55

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU Postanowienia ogólne I. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

REGULAMIN SKLEPU Postanowienia ogólne I. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU Postanowienia ogólne Właścicielem sklepu internetowego prien.com.pl (dalej Sklepie Internetowym) jest firma Piren. Dane kontaktowe: ul.jesienna 9 64-500 Szamotuły Woj.wielkopolskie tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 5. KOSZT, SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zawierania umów

Ogólne warunki zawierania umów Ogólne warunki zawierania umów Niniejszy dokument opisuje ogólne warunki zawierania umów z Panem Cezarym Kuliś, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ORLING POLSKA Cezary Kuliś z siedzibą w Mierzeszynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl

Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl Regulamin Sklepu Internetowego najtanszysport.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego manualnie.sklep.pl

Regulamin sklepu internetowego manualnie.sklep.pl Regulamin sklepu internetowego manualnie.sklep.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Fundacji Prodeste

Regulamin sklepu internetowego Fundacji Prodeste Regulamin sklepu internetowego Fundacji Prodeste 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Fundacji Prodeste, dostępny pod adresem internetowym prodeste.pl, prowadzony jest przez Fundację Prodeste z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ALLEGRO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ALLEGRO REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ALLEGRO INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO OD SPRZEDAJĄCEGO DAN-SHOP W SERWISIE ALLEGRO.PL Drogi Kupujący, zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zaufanie i bezpieczeństwo zakupów, dlatego też

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo