REGULAMIN Konkursu HP GO Easy Rider

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Konkursu HP GO Easy Rider"

Transkrypt

1 REGULAMIN Konkursu HP GO Easy Rider Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) konkursu pod nazwą: HP GO Easy Rider (zwanego dalej Konkursem ) określa warunki uczestnictwa Konkursie. Inicjatorem i pomysłodawcą Konkursu jest spółka Veracomp S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 61, kod: , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr zwany dalej Veracomp. Organizatorem Konkursu jest Fundorfina Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie, przy ul. Słonecznej 42, kod: , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwana dalej Organizatorem. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest firma Hewlett-Packard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który będzie miał prawo przekazać dane innym podmiotom, z którymi będzie współpracował w związku z Konkursem, w szczególności firmie Veracomp, i Organizatorowi. Wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją Konkursu zostaną wykorzystane dla celów z nim związanych. Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie, stosownie do wymogów ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych /t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ i będą gromadzone oraz przetwarzane dla celów realizacji Konkursu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i potwierdzane przez uczestników zgodą na ich przetwarzanie, jednakże konieczne w zakresie niezbędnym dla uczestnictwa w Konkursie. I. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o: 1. Partnerze Handlowym Veracomp należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zajmującego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sprzedażą produktów Hewlett-Packard (skierowaną do klienta, nie będącego konsumentem), dokonującego zakupów produktów Hewlett-Packard u Veracomp. 2. Producencie, HP należy przez to rozumieć producenta produktów objętych Konkursem. 3. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy dokument. 4. Serwisie Internetowym Konkursu należy przez to rozumieć stronę internetową hpgo.pl na której znajdują się informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin. 5. Uczestniku należy przez to rozumieć Pracownika Partnera Handlowego Veracomp, który zgłosił się do Konkursu oraz spełnił warunki uczestnictwa wskazane w Regulaminie. 6. Koncie Uczestnika należy przez to rozumieć konto Pracownika Partnera Handlowego Veracomp utworzone za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konkursu, którego identyfikacja następuje poprzez adres . II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. OBSZAR I CZAS TRWANIA KONKURSU. 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 15 stycznia do 31 października 2015 r. włącznie. 1

2 2. Veracomp może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu trwania Konkursu do 31 grudnia 2015 r. Informacja o przedłużeniu czasu trwania konkursu będzie podawana do wiadomości Uczestników Konkursu poprzez pocztę oraz umieszczenie w Serwisie Internetowym Konkursu. 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie Pracownikom Partnerów Handlowych Veracomp spełniającym warunki określone niniejszym Regulaminem. 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie stanowi jednocześnie akceptację warunków ustalonych niniejszym Regulaminem. 5. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, a zamieszczane w Serwisie Internetowym Konkursu. 6. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie Internetowym Konkursu. Treść wszelkich komunikatów, informacji w sprawie Konkursu podawana będzie do wiadomości Uczestników przez zamieszczenie w Serwisie Internetowym Konkursu lub poprzez wiadomość . Wszelka korespondencja w sprawie Konkursu będzie prowadzona za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konkursu oraz poczty . III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Promocją objęte są produkty: a) HP Integrity Superdome X, b) HP Integrity Superdome 2, c) HP ConvergedSystem 900 for SAP HANA zamówione w celu ich odsprzedaży do klienta końcowego w czasie trwania Konkursu w systemie zamówień Veracomp, których przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez producenta. Producent produktów objętych konkursem udostępni Organizatorowi listę zamówień przyjętych do realizacji w ramach Konkursu. 2. Uczestnik, który chce wziąć udział w Konkursie, powinien w czasie trwania Konkursu zgłosić się do Konkursu poprzez: a) wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie Internetowym Konkursu, z podaniem imienia, nazwiska adresu oraz telefonu kontaktowego zgłaszającego oraz imienia, nazwiska i adresu przełożonego zgłaszającego, b) potwierdzenie zgłoszenia przez przełożonego poprzez wysłanie przez niego zgody w odpowiedzi na wiadomość , wysłaną przez Organizatora konkursu. 3. Po weryfikacji zgłoszenia Uczestnik otrzymuje em informację o utworzeniu Konta Uczestnika i może rejestrować zamówienia produktów objętych Programem poprzez kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamówienia, dostępnego w Serwisie Internetowym Konkursu oraz jego przesłanie do Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konkursu. 4. W Konkursie można rejestrować zamówienia na produkty objęte Promocją, złożone w terminie od 15 stycznia do 31 października 2015r., co oznacza, że Uczestnik ma prawo do rejestracji zamówienia które zostało dokonanego wcześniej niż rejestracja Uczestnika w Konkursie. 5. Poprzez datę złożenia zamówienia rozumiana jest data przyjęcia zamówienia do realizacji przez HP, o czym HP będzie informowało Organizatora. 6. Partner Handlowy Veracomp może posiadać w Serwisie Internetowym Konkursu więcej niż jedno Konto Uczestnika i na każdym z nich rejestrować dokonane przez siebie zakupy. Konto Uczestnika jest identyfikowane na podstawie adresu osoby dokonującej zgłoszenia Uczestnika do Konkursu. 7. Nie jest możliwe przeniesienie zakupów zarejestrowanych na jednym Koncie Uczestnika na inne konto ani łączenie Kont Uczestnika i zarejestrowanych na nich zakupów w jedno Konto Uczestnika. 2

3 8. Zgłoszenia zakupów będą weryfikowane przez Organizatora na podstawie przekazywanych przez HP raportów o przyjęciu zamówienia do realizacji, w szczególności pod kątem zgodności ze zgłoszeniami rejestracji zamówień Uczestników. 9. Po pozytywnej weryfikacji zarejestrowanego do Konkursu zamówienia Uczestnik otrzymuje punkty w ilości zgodnej z konfiguracją zamówionego sprzętu w następujący sposób: Punkty podstawowe Produkt Metryka Liczba punktów HP Integrity Superdome X per CPU 1 HP Integrity Superdome2 per CPU 1 HP ConvergedSystem 900 for SAP HANA per CPU Ilość przyznanych punktów może ulec zwielokrotnieniu w zależności od spełnienia i udokumentowania w trakcie trwania Konkursu dodatkowych warunków, zgodnie z poniższą tabelą: Punkty dodatkowe (mulitiplikatory)* Produkt Multiplikator punktów Podmiana konkurencyjnej technologii Referencja dostarczona przed 31/10/2015 X4 x2 dotyczy wszystkich produktów dotyczy wszystkich produktów Zgłoszenie może spełniać więcej niż jedno kryterium zwielokrotnienia i w takim przypadku liczba punktów zostanie zwielokrotniona za każde spełnione kryterium. Referencje z wdrożenia mogą zostać dodane w terminie późniejszym niż zgłoszenie zamówienia. W takim wypadku, po pozytywnej weryfikacji dostarczonych referencji, punkty za całe zamówienie zostaną zwielokrotnione, zgodnie z tabelą multiplikatorów. 11. Minimalna liczba punktów która po spełnieniu pozostałych warunków określonych w Regulaminie uprawnia do otrzymania nagrody w Konkursie, to 64 pkt. 12. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość zamówionych w czasie trwania Konkursu produktów objętych Konkursem na wybrane przez siebie Konto Użytkownika. Punkty przydzielone Uczestnikowi w ramach jednego Konta Uczestnika zostaną zsumowane. 13. Każde zamówienie może zostać zgłoszone do Konkursu tylko jeden raz. Zgłoszenie dotyczące zamówienia, która zostało już wcześniej zgłoszone do Konkursu, nie będzie brane pod uwagę i nie stanowi podstawy do uzyskania punktów w Konkursie. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji zgłoszenia zamówienia. Uczestnik może w trakcie trwania konkursu sprawdzać na swoim Koncie Uczestnika stan weryfikacji oraz przyznaną za każdy zgłoszony zakup ilość punktów. 15. Organizator może w trakcie trwania Konkursu umożliwiać otrzymanie dodatkowych punktów, w tym za szybkie założenie Konta Uczestnika, wzięcie udziału w szkoleniu, rozwiązanie testu online. 16. Informacje o możliwości zdobycia dodatkowych punktów będą podawane do wiadomości Uczestników Konkursu poprzez pocztę i/lub umieszczenie w Serwisie Internetowym Konkursu. 3

4 17. W przypadku posiadania przez Partnera Handlowego Veracomp kilku Kont Uczestnika, punkty dodatkowe będą doliczane do tego Konta Uczestnika, które jest identyfikowane na podstawie adresu osoby, która wzięła udział w szkoleniu lub rozwiązała test. 18. Przyznane punkty dodatkowe będą naliczane pod warunkiem, że w trakcie trwania Konkursu na danym Koncie Uczestnika zostanie zarejestrowany co najmniej jeden zakup produktu biorącego udział w Konkursie. IV. NAGRODY 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda główna w postaci motocykla marki Harley Davidson, model FXDL Low Rider o równowartości nie przekraczającej ,00 EURO. 2. Zobowiązania podatkowe związane z przyznanymi nagrodami ciążą na Organizatorze. Uczestnik przedłoży Organizatorowi protokół odebrania nagrody potwierdzony czytelnym podpisem osoby która odebrała nagrodę w imieniu Uczestnika, datą, nazwa promocji, wartością nagrody. 3. Model nagrody głównej o którą walczyć będą Uczestnicy został wybrany poprzez głosowanie zorganizowane podczas konferencji Kongres Autoryzowanych Partnerów HP, w dniu 15 stycznia 2015 r. w Łodzi. 4. Nagroda główna zostanie przyznana temu Uczestnikowi który w trakcie trwania Konkursu zebrał największą liczbę punktów na swoim Koncie Uczestnika. 5. W przypadku, gdyby na dwóch lub więcej Kontach Uczestników była identyczna liczba punktów, nagroda przyznana będzie Uczestnikowi posiadającemu to Konto Uczestnika, na którym zebrana jest większa ilość punktów za zakupy produktów biorących udział w Konkursie. Gdyby ten warunek nie był wystarczający, rozstrzygać będzie wcześniejsza data potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez HP ostatniego zamówienia. 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na początku roku 2016 r. poprzez wiadomość . Ponadto każdy ze zwycięzców Konkursu otrzyma pocztą pod adresem podanym w zgłoszeniu informację o zdobytej ilości punktów oraz ewentualnym przyznaniu nagrody. 7. Odbiorcą nagrody będzie osoba wskazana przez Uczestnika Konkursu w dokumencie Protokołu przekazania nagrody. Skan wypełnionego dokumentu należy przesłać pocztą pod adresem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. W razie nie wskazania osoby w tym terminie, nagroda przepada i zostaje przyznana następnemu Uczestnikowi uprawnionemu według kolejności ustalonej zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną ani na ekwiwalent pieniężny. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przesyłki wysłane na adres owy podany przez Uczestnika uważa się za doręczone nawet mimo ich nie odebrania przez Uczestnika. 2. Uczestnik zobowiązany jest do aktualizowania danych wprowadzonych na formularzu zgłoszeniowym w czasie trwania Konkursu poprzez niezwłoczne wysłanie informacji o zmianie stosując formularz kontaktowy dostępny na Serwisie Internetowym Konkursu. 3. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, obowiązujące dla Uczestników będą także komunikaty i informacje w sprawie przebiegu Konkursu, pochodzące od Organizatora zamieszczane na Stronie Internetowej lub przesłane drogą Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku, gdy: a. Uczestnik przestał spełniać warunki uczestnictwa, określone w niniejszym Regulaminie, b. Uczestnik działa na niekorzyść Organizatora, Veracomp, HP lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Hewlett-Packard (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U z późniejszymi zmianami), 4

5 c. Uczestnik zaprzestał sprzedaży lub rekomendacji produktów Hewlett-Packard, d. Uczestnik nie podnosi standardu swoich świadczeń lub wykonuje świadczenia złej jakości; e. zgłoszone przez Uczestnika do Konkursu zamówienie decydujące o przyznaniu temu uczestnikowi nagrody z jakichkolwiek przyczyn nie doszło do skutku; f. w inny sposób naruszył Regulamin. 5. W przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie lub ustania uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody. W przypadku utraty prawa do nagrody po jej odebraniu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest na pierwsze żądanie Organizatora (zgłoszone za zgodą Veracomp) pokryć koszt nagrody w wysokości pełnej wartości nagrody wraz z podatkiem 6. Uczestnictwo w Konkursie oraz prawo do uzyskania nagrody ustaje również w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgody na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną. Odwołanie musi być zgłoszone na piśmie i obowiązuje z chwilą otrzymania go przez Organizatora. 7. Organizator ani Veracomp nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nie przyznania mu nagrody. 8. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 9. Organizator ani Veracomp nie ponoszą odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń lub przyznanie nagrody: błąd, pominięcie, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora. Organizator ani Veracomp nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia pracy Internetu oraz jakość pracy Poczty Polskiej i firm kurierskich. Organizator ani Veracomp nie ponoszą odpowiedzialności za należyte wykonanie usług świadczonych przez podmioty trzecie w ramach szkolenia będącego nagrodą w Konkursie, jak również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez podmioty świadczące te usługi. 10. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Organizator drogą ową. Wszelką korespondencję należy kierować poprzez stosowanie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konkursu. Odpowiedzi udzielane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości Z zastrzeżeniem przypadków odmiennie uregulowanych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, całkowita odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do strat rzeczywistych do kwoty 1000 PLN. Całkowita łączna odpowiedzialność Veracomp z tytułu Konkursu jest ograniczona do strat rzeczywistych do kwoty 1000 PLN. 12. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Veracomp. Kraków, 15 stycznia 2015 r. 5

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU KLUBU KONESERA Niniejszy regulamin, ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: Klub Konesera, ( Program lub Klub Konesera ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO

Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO Regulamin IV Etapu 2013 r. Programu MOJE VICHY PRO I. Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w IV Etapie programu promocyjnego pod nazwą Moje Vichy Pro (dalej: Program ). 2. Program jest ogłaszany,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Więcej urządzeń. To się opłaca!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo