R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego w szczególności warunków zawierania Umów o Świadczenie Usług z Fundacją oraz zasad zawierania Umów pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami, zasad zbierania środków pieniężnych na realizację Projektów przez Projektodawców oraz ich wspierania przez Wspierających Projekt, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zasad odpowiedzialności. 2. Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego jest fundacja działająca pod nazwą Fundacja Dobra Sieć z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 6 lokal 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , numer REGON , będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 3. Warunkiem korzystania z serwisu internetowego jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu. 4. Regulamin nie określa wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy Projektodawcą a Wspierającymi Projekt. Stosunek prawny pomiędzy Projektodawcą a Wspierającymi Projekt określa tylko i wyłącznie Umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami za pośrednictwem Serwisu. Fundacja zobowiązuje się jednak wobec Użytkowników do dochowania wszelkiej staranności oraz podejmowania niezbędnych działań mających na celu weryfikację Projektów oraz egzekwowanie stosowania postanowień Regulaminu przez Projektodawców i Wspierających Projekt. 1

2 5. Do korzystania z serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową - jedną z powszechnie używanych w najnowszej aktualnej wersji. Korzystanie ze wszystkich możliwości i funkcji serwisu internetowego może być uzależnione od akceptacji plików cookies. 2. Definicje Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: 1) Ambasador Projektu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, w szczególności osoba znana publicznie i związana z działalnością sportową, która obejmuje patronat nad wybranym przez siebie Projektem, udostępniając swój wizerunek w Serwisie oraz zachęcając Użytkowników do wsparcia tego Projektu; 2) Formularz Rejestracyjny formularz wypełniany przez Użytkownika podczas zakładania Konta, zawierający dane osobowe niezbędne do świadczenia Usług przez Fundację; 3) Fundacja - fundacja działająca pod nazwą Fundacja Dobra Sieć z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ulicy Marszałkowskiej numer 6 lokal 17, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca numer NIP , numer REGON , będąca organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 4) Kapitał ilość środków pieniężnych, którą zamierza zebrać Projektodawca za pośrednictwem Serwisu na realizację przygotowanego przez niego Projektu, wskazana samodzielnie przez Projektodawcę w Opisie Projektu; 5) Kodeks cywilny ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U ze zm.); 6) Konto utworzony w Serwisie indywidualny profil Zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Usług udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przez Fundację dla danego rodzaju Zarejestrowanego Użytkownika; 7) Okres Publikacji okres, w którym trwa publikacja danego Projektu w Serwisie a Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt, wskazany samodzielnie przez Projektodawcę w Opisie Projektu nie krótszy niż 1 (jeden) miesiąc i nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia opublikowania Opisu Projektu w Serwisie - trwający od dnia opublikowania 2

3 Opisu Projektu w Serwisie do dnia upływu okresu wskazanego przez Projektodawcę w Opisie Projektu; 8) Opis Projektu publikowany w Serwisie opis danego Projektu, mający na celu przedstawienie oraz zainteresowanie Użytkowników przygotowanym przez danego Projektodawcę Projektem, zawierający m.in. informacje o tym Projektodawcy lub osobie, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, Projekcie, Okresie Publikacji oraz Kapitale; 9) Polityka Prywatności dokument określający szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik do Regulaminu. 10) Projekt przedsięwzięcie o charakterze społecznym, związane bezpośrednio z działalnością sportową Projektodawcy lub osoby, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przedstawiane przez Projektodawcę w Serwisie, na którego realizację Projektodawca zamierza zebrać od Wspierających Projekt, za pośrednictwem Serwisu, niezbędne środki pieniężne; 11) Projektodawca osoba fizyczna przygotowująca Projekt i zamierzająca zebrać od Wspierających Projekt, za pośrednictwem Serwisu, środki pieniężne niezbędne na jego realizację, którą może zostać tylko i wyłącznie: a) osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, wyróżniająca się osobowością, talentem lub osiągnięciami z dziedziny sportu; b) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca opiekunem prawnym działającym w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, wyróżniającej się osobowością, talentem lub osiągnięciami z dziedziny sportu; c) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca trenerem lub managerem działającym w imieniu i na rzecz osoby, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, wyróżniającej się osobowością, talentem lub osiągnięciami z dziedziny sportu; 12) Rachunek Projektodawcy specjalny rachunek bankowy utworzony na zlecenie i zarządzany przez Fundację, służący tylko i wyłącznie obsłudze przelewów środków pieniężnych wykonywanych w ramach świadczenia Usług oraz funkcjonowania Serwisu, w szczególności poprzez gromadzenie na nim środków pieniężnych przelewanych za pośrednictwem bramki płatniczej udostępnionej w Serwisie przez Wspierających Projekt w wykonaniu Umowy, a także wypłacanie zgromadzonych na nim środków pieniężnych na rachunek bankowy Projektodawcy przygotowującego dany Projekt; 13) Regulamin niniejszy regulamin; 14) Serwis serwis internetowy 15) Strona Fundacja albo Zarejestrowany Użytkownik; 16) Strony Fundacja i Zarejestrowany Użytkownik; 17) Umowa umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Projektodawcą a Wspierającym Projekt, na podstawie której Wspierający Projekt zobowiązuje się dokonać przelewu dowolnie wybranej przez niego ilości środków pieniężnych na 3

4 Rachunek Projektodawcy, tytułem wsparcia realizacji Projektu przygotowanego przez tego Projektodawcę, pod warunkiem o charakterze rozwiązującym, że skutki zawartej umowy ustaną, jeżeli Projektodawca nie zgromadzi za pośrednictwem Serwisu całej kwoty Kapitału w Okresie Publikacji, a Projektodawca zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki pieniężne tylko i wyłącznie na realizację tego Projektu; 18) Umowa o Świadczenie Usług umowa zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Fundacją a Zarejestrowanym Użytkownikiem, na podstawie której Fundacja świadczy Usługi na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu; 19) Usługi usługi świadczone przez Fundację na rzecz Użytkowników, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w treści Regulaminu; 20) Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U ze zm.); 21) Ustawa o Prawach Konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ze zm.); 22) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U ze zm.); 23) Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu; 24) Wspierający Projekt osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może udzielać wsparcia finansowego wybranym przez siebie Projektom, na warunkach i zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Umowy zawartej z danym Projektodawcą; 25) Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie założyła w Serwisie Konto jako Projektodawca, Wspierający Projekt albo Ambasador Projektu; 3. Warunki i zasady świadczenia Usług 1. Fundacja świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, który stanowi platformę crowdfundingową (platformę finansowania społecznościowego) o charakterze społecznym, umożliwiającą młodym i utalentowanym osobom uprawiającym sport (Projektodawcom lub osobom, w imieniu których i na rzecz których Projektodawcy działają) zainteresowanie członków społeczności funkcjonującej w sieci Internet (Użytkowników) swoją osobą, talentem lub osiągnięciami z dziedziny sportu oraz pozyskanie od nich środków pieniężnych na kontynuowanie działalności sportowej lub rozwijanie posiadanych umiejętności, a członkom tej społeczności udzielenie wsparcia finansowego na rzecz tych osób. 4

5 2. Usługi świadczone przez Fundację na rzecz Użytkowników stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną. 3. Serwis jest ogólnie dostępny dla wszystkich Użytkowników, w sposób umożliwiający otworzenie Serwisu w przeglądarce internetowej oraz swobodne przeglądanie jego treści, z tym zastrzeżeniem, że niektóre funkcjonalności Serwisu, treści zamieszczone w Serwisie lub Usługi mogą być dostępne tylko i wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników. 4. Wszelkie treści i materiały udostępnione w Serwisie i dotyczące danego Projektu, Projektodawcy lub osoby, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, takie jak tekst, zdjęcia, ilustracje lub filmy, stanowią własność i pochodzą tylko i wyłącznie od Projektodawcy. Fundacja nie ingeruje w żaden sposób w treści i materiały pochodzące od Projektodawcy, chyba że Fundacja otrzyma udokumentowaną informację, iż naruszają one powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 5. Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Użytkownika przez Użytkownika wymaga założenia Konta w Serwisie. 6. Założenie Konta odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie aktywacji Konta. 7. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego polega na dokonaniu wyboru rodzaju zakładanego Konta, podaniu danych osobowych Użytkownika wymaganych dla wybranego wcześniej rodzaju Konta - oraz złożeniu przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu. 8. Dokonanie wyboru rodzaju Konta polega na wskazaniu przez Użytkownika w jaki sposób zamierza korzystać z Usług oraz dokonaniu wyboru jednego spośród trzech dostępnych rodzajów Konta: Projektodawcy, Wspierającego Projekt lub Ambasadora Projektu. 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu zostaje złożone przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. check-box ), znajdującego się obok oświadczenia o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu. 10. Aktywacja Konta polega na kliknięciu przez Użytkownika linku aktywacyjnego, wysłanego przez Fundację na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym. 11. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług pomiędzy Fundacją a Zarejestrowanym Użytkownikiem. 12. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i jest realizowana, za zgodą Zarejestrowanego Użytkownika, niezwłocznie od chwili jej zawarcia. 4. Świadczenie Usług na rzecz Projektodawcy 5

6 1. Fundacja świadczy na rzecz Projektodawcy Usługi polegające na umożliwieniu mu przedstawienia oraz zainteresowania Użytkowników przygotowanym przez niego Projektem oraz uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego Projektu w ramach Umów zawartych ze Wspierającymi Projekt za pośrednictwem Serwisu. 2. Fundacja może świadczyć na rzecz Projektodawcy Usługi o charakterze promocyjnym i reklamowym, polegające na informowaniu Użytkowników oraz osób trzecich o Projektodawcy lub osobie, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanym przez niego Projekcie, a także na zachęcaniu tych osób do założenia Konta w Serwisie, celem udzielenia wsparcia finansowego na realizację tego Projektu. 3. Fundacja świadczy na rzecz Projektodawcy Usługi odpłatnie. Wynagrodzenie Fundacji wynosi 8 % (8 procent) Kapitału i jest należne tylko wtedy, gdy ilość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy w Okresie Publikacji będzie co najmniej równa kwocie Kapitału. Wynagrodzenie Fundacji jest potrącane automatycznie ze środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy przy dokonywaniu przelewu tych środków na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę w dodatkowych danych osobowych w Koncie. 4. Wynagrodzenie Fundacji jest przeznaczane na wydatki związane z utrzymaniem, naprawą, modernizacją oraz rozwojem Serwisu, a także świadczonych za jego pośrednictwem Usług. 5. Założenie Konta dla Projektodawcy wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych: 1) adres poczty elektronicznej; 2) hasło do Konta. 6. Warunkiem korzystania przez Projektodawcę ze wszystkich funkcjonalności Serwisu jest niezwłoczne uzupełnienie Konta poprzez podanie dodatkowych danych osobowych oraz wprowadzenie Opisu Projektu. 7. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez podanie dodatkowych danych osobowych, takich jak: 1) imię i nazwisko Projektodawcy; 2) imię i nazwisko opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Projektodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) imię i nazwisko osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 4) data urodzenia Projektodawcy; 5) data urodzenia osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 6) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Projektodawcy; 7) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 6

7 8) adres zamieszkania Projektodawcy; 9) adres zamieszkania opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych; 10) adres zamieszkania osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 11) numer telefonu Projektodawcy; 12) numer telefonu opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych; 13) numer telefonu osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 14) dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer. 8. Projektodawca, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany przesłać niezwłocznie Fundacji skan, zdjęcie lub fax oświadczenia jego opiekuna prawnego o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, wyrażeniu zgody na zawarcie przez Projektodawcę Umowy o Świadczenie Usług z Fundacją oraz wyrażeniu zgody na zawieranie przez Projektodawcę Umów ze Wspierającymi Projekt. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny do pobrania w Serwisie. 9. Projektodawca, o którym mowa w 2 pkt 11 lit. c Regulaminu, jest zobowiązany przesłać niezwłocznie Fundacji skan, zdjęcie lub fax oświadczenia osoby, w imieniu której i na rzecz której działa lub jej opiekuna prawnego, o wyrażeniu zgody na działanie przez Projektodawcę w jej imieniu i na jej rzecz. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny do pobrania w Serwisie. 10. Projektodawca powinien uzupełnić swoje Konto poprzez wprowadzenie Opisu Projektu, który powinien zawierać informacje i materiały o Projektodawcy lub osobie, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanym przez niego Projekcie, Okresie Publikacji oraz Kapitale, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia przez Użytkownika decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu oraz zawarcia Umowy z Projektodawcą, w szczególności w postaci tekstu, zdjęć, ilustracji lub filmów. 11. Opis Projektu jest przygotowywany tylko i wyłącznie przez Projektodawcę lub na jego zlecenie oraz wprowadzany do Konta przy wykorzystaniu aplikacji dostępnych w Serwisie, z zastrzeżeniem treści 4 ust. 14 Regulaminu. 12. Projektodawca powinien samodzielnie wskazać Okres Publikacji oraz Kapitał, który zamierza zgromadzić na realizację przygotowanego Projektu. 13. W Okresie Publikacji Projektodawca może zawierać za pośrednictwem Serwisu Umowy ze Wspierającymi Projekt. 14. W Okresie Publikacji Projekt może zostać objęty patronatem Ambasadora Projektu, w szczególności poprzez uzupełnienie Opisu Projektu przez Fundację o treści i 7

8 materiały mające na celu zachęcenie Użytkowników do wsparcia danego Projektu, w szczególności takie jak informacje o Ambasadorze Projektu, jego zdjęcia lub notka biograficzna. 15. Środki pieniężne przelewane przez Wspierających Projekt tytułem wsparcia realizacji danego Projektu, w ramach zawartych z Projektodawcą Umów, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy. 16. Jeżeli ilość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy w Okresie Publikacji będzie mniejsza od kwoty Kapitału, Fundacja dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji, zwrotu na rzecz Wspierających Projekt całkowitej ilości środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy. 17. Jeżeli ilość środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy w Okresie Publikacji będzie równa lub większa od kwoty Kapitału, Fundacja dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji, przelewu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę w dodatkowych danych osobowych w Koncie, z zastrzeżeniem treści 4 ust. 3 Regulaminu. 18. W przypadku określonym w 4 ust. 17 Regulaminu, Fundacja przedstawi niezwłocznie Projektodawcy listę osób Wspierających Projekt, z tym zastrzeżeniem, że znajdą się na niej tylko i wyłącznie dane udostępnione Projektodawcy przez Wspierającego Projekt, zgodnie z treścią 6 ust. 4 Regulaminu. 19. W przypadku Projektodawcy nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, warunkiem dokonania przez Fundację przelewu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę w dodatkowych danych osobowych w Koncie, jest doręczenie Fundacji podpisanego własnoręcznie oświadczenia jego opiekuna prawnego o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu, wyrażeniu zgody na zawarcie przez Projektodawcę Umowy o Świadczenie Usług z Fundacją oraz wyrażeniu zgody na zawieranie przez Projektodawcę Umów ze Wspierającymi Projekt. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny do pobrania w Serwisie. 20. W przypadku Projektodawcy, o którym mowa w 2 pkt 11 lit. c Regulaminu, warunkiem dokonania przez Fundację przelewu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę w dodatkowych danych osobowych w Koncie, jest doręczenie Fundacji podpisanego własnoręcznie oświadczenia osoby, w imieniu której i na rzecz której działa lub jej opiekuna prawnego, o wyrażeniu zgody na działanie przez Projektodawcę w jej imieniu i na jej rzecz. Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny do pobrania w Serwisie. 8

9 21. Projektodawca ponosi wszelkie opłaty i koszty o charakterze publicznoprawnym związane z zawarciem i wykonaniem Umów, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych. 22. Projektodawca jest zobowiązany do wykorzystania środków pieniężnych otrzymanych za pośrednictwem Serwisu od Wspierających Projekt tylko i wyłącznie na realizację przygotowanego Projektu. 5. Publikacja Projektu w Serwisie 1. Publikacja Projektu w Serwisie umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami dotyczącymi danego Projektodawcy lub osoby, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanego przez niego Projektu oraz Opisem Projektu, a także podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację tego Projektu w ramach Umowy zawartej Projektodawcą za pośrednictwem Serwisu. 2. Warunkiem publikacji Projektu w Serwisie jest uzupełnienie Konta przez Projektodawcę poprzez wprowadzenie do niego Opisu Projektu oraz zaakceptowanie Opisu Projektu przez Fundację. 3. Wszelkie treści lub materiały zawarte w Opisie Projektu powinny stanowić własność Projektodawcy oraz nie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych osób trzecich, a także zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. 4. Wprowadzając Opis Projektu do Konta, Projektodawca udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności poprzez utrwalanie w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek nośnikach danych, zwielokrotnianie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, rozpowszechnianie w dowolny sposób, w tym celem promocji i reklamy danego Projektu, a także tworzenie i rozpowszechnianie opracowań tych treści i materiałów. 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Opisu Projektu, w szczególności pod względem jego zgodności z Regulaminem oraz atrakcyjności i możliwości zainteresowania nim Użytkowników, a także prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń lub odmowy publikacji Projektu w Serwisie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wprowadzenia Opisu Projektu do Konta. 6. Projektodawca powinien dokonać niezwłocznie poprawienia Opisu Projektu według zgłoszonych przez Fundację uwag i zastrzeżeń oraz wprowadzić zmieniony Opis Projektu do Konta. Postanowienia 5 ust. 3 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do poprawienia Opisu Projektu. 7. Fundacja dokonuje akceptacji Opisu Projektu, jeżeli w wyniku jego weryfikacji nie zgłosi do niego żadnych uwag lub zastrzeżeń. 9

10 8. W przypadku dokonania akceptacji Opisu Projektu przez Fundację, Fundacja dokonuje niezwłocznie publikacji Projektu w Serwisie. 9. Projektodawca może dokonać zmiany Opisu Projektu w Okresie Publikacji. Postanowienia 5 ust. 3 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio do zmiany Opisu Projektu. 10. Projektodawca nie może zrezygnować lub zakazać Fundacji publikacji Projektu po dokonaniu jego publikacji w Serwisie. 11. Publikacja Projektu w Serwisie kończy się wraz z upływem Okresu Publikacji. 6. Świadczenie Usług na rzecz Wspierającego Projekt 1. Fundacja świadczy na rzecz Wspierającego Projekt Usługi polegające na umożliwieniu mu przeglądania wszystkich treści i materiałów dostępnych w Serwisie, zapoznania się z informacjami o Projektodawcy lub osobie, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanym przez niego Projekcie oraz Opisem Projektu, a także udzielenia wsparcia finansowego na realizację tego Projektu w ramach Umowy zawartej z Projektodawcą za pośrednictwem Serwisu. 2. Założenie Konta dla Wspierającego Projekt wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych: 1) imię i nazwisko/firma; 2) adres poczty elektronicznej; 3) hasło do Konta. 3. Wspierający Projekt może uzupełnić Konto poprzez dodanie zdjęcia lub logo oraz wprowadzenie dodatkowych danych osobowych, takich jak: 1) data urodzenia; 2) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość/numer KRS; 3) adres zameldowania/siedziba; 4) adres zamieszkania/adres siedziby 5) adres do korespondencji; 6) numer telefonu; 7) dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych w przypadku niezgromadzenia przez Projektodawcę kwoty Kapitału w Okresie Publikacji, o którym mowa w 6 ust. 7 Regulaminu, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer. 4. Wspierający Projekt może wskazać w Formularzu Rejestracyjnym lub po zalogowaniu się do Konta, które dane osobowe zamierza udostępnić Projektodawcy, z którym zawrze Umowę. Jeżeli Wspierający Projekt nie wskaże, które dane osobowe zamierza udostępnić Projektodawcy, z którym zawrze Umowę, uznaje się, że Wpierający Projekt nie zamierza udostępnić Projektodawcy żadnych danych osobowych. Fundacja zastrzega sobie jednak prawo do ujawnienia Projektodawcy listy Wspierających Projekt, którzy zawarli Umowę z 10

11 Projektodawcą, obejmującej tylko i wyłącznie takie dane osobowe jak imię i nazwisko/firma, tylko i wyłącznie z ważnych powodów i na uzasadniony wniosek Projektodawcy. 5. W Okresie Publikacji Projektu przygotowanego przez danego Projektodawcę, Wspierający Projekt może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu Umowę z tym Projektodawcą. 6. Środki pieniężne przelane przez Wspierającego Projekt tytułem wsparcia realizacji Projektu, w ramach zawartej z danym Projektodawcą Umowy, są gromadzone w całości tylko i wyłącznie na Rachunku Projektodawcy. 7. Jeżeli ilość środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji danego Projektu na Rachunku Projektodawcy, z którym Wspierający Projekt zawarł Umowę, będzie mniejsza od kwoty Kapitału wskazanego w Opisie Projektu, Fundacja dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji tego Projektu, zwrotu takiej samej ilości środków pieniężnych, która została przelana przez Wspierającego Projekt na Rachunek Projektodawcy. 8. Zwrot środków pieniężnych, o którym mowa w 6 ust. 7 Regulaminu, nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego przelewu dokonał Wspierający Projekt lub na rachunek bankowy wskazany przez Wspierającego Projekt w dodatkowych danych osobowych w Koncie. 9. Jeżeli ilość środków pieniężnych zgromadzonych w Okresie Publikacji danego Projektu na Rachunku Projektodawcy, z którym Wspierający Projekt zawarł Umowę, będzie równa lub większa niż kwota Kapitału wskazanego w Opisie Projektu, Fundacja dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ostatniego dnia Okresu Publikacji tego Projektu, przelewu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy na rachunek bankowy wskazany przez Projektodawcę w dodatkowych danych osobowych w Koncie, z zastrzeżeniem treści 4 ust. 3 Regulaminu. 10. W przypadku określonym w 6 ust. 9 Regulaminu, Fundacja przedstawi niezwłocznie Projektodawcy, z którym Wspierający Projekt zawarł Umowę, listę Wspierających Projekt, którzy dokonali przelewu środków pieniężnych na Rachunek Projektodawcy, zawierającej dane udostępnione przez Wspierającego Projekt, zgodnie z 6 ust. 4 Regulaminu. 7. Świadczenie Usług na rzecz Ambasadora Projektu 1. Fundacja świadczy na rzecz Ambasadora Projektu Usługi polegające na umożliwieniu mu przeglądania wszystkich treści i materiałów dostępnych w Serwisie, zapoznania się z informacjami o Projektodawcy lub osobie, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanym przez niego Projekcie oraz Opisem Projektu, a także objęcia patronatem dowolnie wybranego Projektu. 11

12 2. Założenie Konta dla Ambasadora Projektu wymaga podania przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym następujących danych osobowych: 1) adres poczty elektronicznej; 2) hasło do Konta. 3. Ambasador Projektu może uzupełnić Konto poprzez dodanie zdjęcia lub logo oraz wprowadzenie dodatkowych danych osobowych, takich jak: 1) imię i nazwisko/firma; 2) adres zameldowania/siedziba; 3) adres zamieszkania/adres siedziby; 4) adres do korespondencji; 5) numer telefonu. 4. Ambasador Projektu może wskazać w Formularzu Rejestracyjnym lub po zalogowaniu się do Konta, które dane osobowe zamierza udostępnić Użytkownikom. Jeżeli Ambasador Projektu nie wskaże, które dane osobowe zamierza udostępnić Użytkownikom, uznaje się, że Ambasador Projektu zamierza udostępnić tylko i wyłącznie takie dane jak imię i nazwisko bądź firma. 5. Zakładając Konto, Ambasador Projektu udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystywanie wizerunku Ambasadora Projektu, jego imienia i nazwiska, firmy, zdjęcia lub logo, a także na wykorzystywanie innych treści i materiałów wprowadzonych przez Ambasadora Projektu do Konta, tylko i wyłącznie w celach promocji i reklamy Projektodawcy lub osoby, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, przygotowanego przez niego Projektu, a także Serwisu oraz Fundacji, na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności poprzez utrwalanie w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek nośnikach danych, zwielokrotnianie każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrową, rozpowszechnianie w dowolny sposób, a także tworzenie i rozpowszechnianie opracowań. 6. Ambasador Projektu może za pośrednictwem Serwisu dokonać wyboru danego Projektu, który zamierza objąć patronatem. 7. Objęcie patronatem danego Projektu przez Ambasadora Projektu polega na przedstawieniu danego Ambasadora Projektu jako podmiotu zainteresowanego osobą, talentem lub osiągnięciami sportowymi danego Projektodawcy lub osoby, w imieniu której i na rzecz której Projektodawca działa, a także zachęcającego Użytkowników do udzielenia wsparcia finansowego na realizację Projektu przygotowanego przez tego Projektodawcę. 8. Prawa i obowiązki Zarejestrowanego Użytkownika 12

13 1. Użytkownik ma prawo do swobodnego korzystania z Serwisu wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami udostępnionymi przez Fundację, chyba że korzystanie z określonej funkcjonalności Serwisu wymaga spełnienia przez Użytkownika dodatkowych warunków określonych w Regulaminie, w szczególności założenia Konta. 2. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może korzystać z Usług świadczonych przez Fundację wyłącznie dla własnych celów, odpowiadających celom oraz właściwościom Usług. 3. Użytkownik jest zobowiązany do niedziałania na szkodę Serwisu lub Fundacji. 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracyjnym poprawnych i prawdziwych danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy. 5. Uzupełniając Konto poprzez dodanie zdjęcia albo logo lub podanie dodatkowych danych osobowych, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do dodania prawdziwego zdjęcia albo logo lub podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych. 6. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji wszelkich danych osobowych podanych w Koncie. 7. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Konta przypisanego do innego Zarejestrowanego Użytkownika oraz do nieudostępniania swojego Konta osobom trzecim. 8. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła do Konta, w szczególności do nieujawniania go osobom trzecim oraz zachowania należytej staranności w jego zapisywaniu, przechowywaniu lub wykorzystywaniu przy logowaniu się do Konta, celem wykluczenia ryzyka wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. 9. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Fundacji o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu do Konta. 10. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Fundacji roszczeń z tytułu naruszenia majątkowych lub osobistych praw do treści lub materiałów zawartych w Opisie Projektu, w szczególności praw autorskich, własności przemysłowej lub osobistych, Projektodawca zobowiązuje się zwolnić Fundację od obowiązku świadczenia na rzecz osoby trzeciej, w szczególności przystąpić do ewentualnego procesu po stronie Fundacji i pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Fundacji w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, a także ponieść wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw osób trzecich. 9. Prawa i obowiązki Fundacji 13

14 1. Fundacja ma prawo do okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych lub naprawczych Serwisu. 2. Fundacja ma prawo do okresowego lub stałego zablokowania dostępu danego Zarejestrowanego Użytkownika do korzystania z niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie lub otrzyma informację, że dany Zarejestrowany Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 3. Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4. Fundacja jest zobowiązana dokładać wszelkich starań w celu weryfikacji czy środki pieniężne zgromadzone przez Projektodawców na realizację przygotowanych przez nich Projektów, zostały wykorzystane zgodnie z Opisem Projektów. 5. Fundacja jest zobowiązana do uprzedniego poinformowania Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej modernizacji Serwisu oraz wynikającego z niej okresowego zablokowania dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta. 10. Zasady odpowiedzialności 1. Fundacja nie jest stroną Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu pomiędzy danym Projektodawcą a Wspierającymi Projekt, dlatego Projektodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty i koszty o charakterze publicznoprawnym związane z zawarciem i wykonaniem tych Umów, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych. 2. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych osobowych podanych Fundacji podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego lub uzupełniania Konta. 3. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób, który narusza lub naraża na naruszenie postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności gdy treści lub materiały zawarte w przygotowanym przez Projektodawcę Opisie Projektu naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa autorskie, własności przemysłowej lub osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. 4. Zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie swojego Konta osobom trzecim oraz za niezachowanie w tajemnicy hasła do Konta. 14

15 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem z Serwisu lub Usług przez Użytkowników. 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników z tytułu korzystania z Serwisu lub Usług w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem, w szczególności niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkowników planowanych celów lub korzyści, które zamierzali osiągnąć przy wykorzystaniu Serwisu lub Usług. 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie lub nieterminowe dokonanie zwrotu środków pieniężnych na rzecz Wspierającego Projekt, o którym mowa w 6 ust. 7 Regulaminu, jeżeli nie jest możliwe zidentyfikowanie numeru rachunku bankowego danego Wspierającego Projekt z przyczyn niezależnych od Fundacji, w szczególności w przypadku niepodania przez Wspierającego Projekt danych rachunku bankowego w dodatkowych danych osobowych w Koncie, o których mowa w 6 ust. 3 pkt 7 Regulaminu. 9. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych przez Projektodawców na realizację przygotowanych przez nich Projektów. 10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za okresowe zablokowanie dostępu Użytkowników do Serwisu oraz Zarejestrowanych Użytkowników do Konta, związane z naprawą usterek lub modernizacją Serwisu albo okolicznościami siły wyższej. 11. Ochrona danych osobowych 1. W ramach świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Fundacja jest uprawniona, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług. 2. W przypadku uzyskania przez Fundację wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Fundacja może przetwarzać dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia ich odpowiedzialności. 3. Fundacja może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkownika: a) imię i nazwisko/firma; b) imię i nazwisko opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Projektodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych; c) imię i nazwisko osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; 15

16 d) zdjęcie/logo; e) data urodzenia; f) data urodzenia osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; g) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; h) numer PESEL, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; i) adres zameldowania/siedziba; j) adres zamieszkania/adres siedziby; k) adres zamieszkania opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych; l) adres zamieszkania osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; m) adres do korespondencji; n) adres poczty elektronicznej; o) numer telefonu; p) numer telefonu opiekuna prawnego Projektodawcy w razie nieposiadania przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych; q) numer telefonu osoby, w imieniu której i na rzecz której działa Projektodawca w razie działania przez Projektodawcę w imieniu i na rzecz osoby trzeciej; r) dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany przelew środków pieniężnych z Rachunku Projektodawcy, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer; s) dane rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych w przypadku niezgromadzenia przez Projektodawcę kwoty Kapitału w okresie publikacji, o którym mowa w 6 ust. 7 Regulaminu, takie jak imię i nazwisko posiadacza, bank prowadzący oraz numer. 4. Udostępniając Formularz Rejestracyjny, Fundacja określa dane osobowe Użytkowników, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych w celu zawarcia Umowy o Świadczenie Usług może skutkować niemożliwością świadczenia Umowy o Świadczenie Usług przez Fundację. 5. Fundacja może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Usług (dane eksploatacyjne): a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym; b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; 16

17 c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług; d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług. 6. Fundacja jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 7. Fundacja jako administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 8. Użytkownicy mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. 9. Fundacja może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, stosownie do treści art. 31 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. 12. Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany z poziomu świadczonych Usług albo Usługi świadczone na podstawie obowiązującej Umowy o Świadczenie Usług nie są realizowane lub gdy są realizowane niezgodnie z Regulaminem. 2. Reklamacja składana przez Użytkownika musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika; b) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, opcjonalnie Użytkownik może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji. 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sposób i formie określonej w 16 ust. 1 Regulaminu. 4. Reklamacja powinna zostać złożona Fundacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji. 5. Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymała reklamację i na adres, z którego otrzymała reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony, lecz nie dłużej niż do 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji, a Fundacja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 13. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług 1. Umowa o Świadczenie Usług może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zarejestrowany Użytkownik może wypowiedzieć Fundacji Umowę o Świadczenie Usług w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta z Serwisu, z zastrzeżeniem treści 13 ust. 3 i 4 Regulaminu. 17

18 3. Projektodawca nie może wypowiedzieć Fundacji Umowy o Świadczenie Usług w Okresie Publikacji przygotowanego przez niego Projektu. 4. Ambasador Projektu nie może wypowiedzieć Fundacji Umowy o Świadczenie Usług w Okresie Publikacji Projektu, nad którym objął on patronat. 5. Fundacja może wypowiedzieć Zarejestrowanemu Użytkownikowi Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak: a) Zarejestrowany Użytkownik korzystał z Usług lub Konta w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa; b) Zarejestrowany Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny lub uzupełniając Konto podał nieprawdziwe dane, jeśli skutkiem podania nieprawdziwych danych były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usług; c) Zarejestrowany Użytkownik nie dokonał aktualizacji danych w związku z ich zmianą, czego skutkiem były lub są istotne trudności lub niemożność świadczenia Usługi; d) Zarejestrowany Użytkownik podejmował działania prowadzące do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub zagrażające bezpieczeństwu świadczenia Usługi; e) Zarejestrowany Użytkownik działał na szkodę Serwisu lub Fundacji. 6. Oświadczenie Fundacji o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług wywołuje skutek od dnia otrzymania go przez Zarejestrowanego Użytkownika. 7. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez Fundację może zostać poprzedzone czasowym zaprzestaniem świadczenia Usług lub zablokowaniem Konta. 8. W przypadku wypowiedzenia Projektodawcy Umowy o Świadczenie Usług w trakcie Okresu Publikacji, Fundacja dokona niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług, zwrotu środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Projektodawcy, zgodnie z treścią 6 ust. 8 Regulaminu. 14. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, na warunkach i zasadach przewidzianych w art. 27 i następnych Ustawy o Prawach Konsumenta. 2. Zarejestrowany Użytkownik może odstąpić od Umowy o Świadczenie Usług, korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług powinno zostać złożone Fundacji przez Zarejestrowanego Użytkownika w formie pisemnej, 18

19 osobiście lub za pośrednictwem przesyłki listowej albo przesyłki kurierskiej. Do zachowania terminu wskazanego w 14 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Zarejestrowanemu Użytkownikowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, o którym mowa w 14 ust. 1 Regulaminu, jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez Fundację Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie ich świadczenia oraz wykonanie, a Fundacja wykonała Usługę w całości. 5. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia i wykonanie Usług przez Fundację, o której mowa w 14 ust. 4 Regulaminu, zostaje wyrażona przez Użytkownika przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. check-box ), znajdującego się obok oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia oraz wykonanie Usług przez Fundację oraz utratę prawa odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług w razie wykonania Usługi przez Fundację w całości. 15. Zmiany Regulaminu 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Fundacji, Serwisu lub Usług świadczonych przez Fundację na rzecz Użytkowników; b) wydanie prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego albo ostatecznej decyzji administracyjnej organu administracji publicznej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Fundacji, Serwisu lub Usług świadczonych przez Fundację na rzecz Użytkowników; c) zmiana warunków technicznych działania Serwisu lub Usług świadczonych przez Fundację na rzecz Użytkowników, w szczególności związanych z postępem technicznym lub technologicznym; d) zmiana prawna lub organizacyjna w zakresie działania Fundacji lub Serwisu, a także w zakresie Usług świadczonych przez Fundację na rzecz Użytkowników. 2. Fundacja jest zobowiązana do powiadomienia Użytkowników oraz Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie na co najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeżeli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, okres, o którym mowa w 15 ust. 2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu. 4. Powiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie oraz terminie wejścia w 19

20 życie zmian Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu. 5. Zmieniony regulamin obowiązuje Użytkowników od dnia wskazanego w treści powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu. 6. Powiadomienie Zarejestrowanych Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie ogłoszenia o fakcie i terminie zmiany Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz wskazaniem wszystkich zmian Regulaminu, w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika przy najbliższym logowaniu do Konta. 7. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Zarejestrowanych Użytkowników jest zapoznanie się z treścią i akceptacja treści zmienionego Regulaminu. 8. Akceptacja treści zmienionego Regulaminu polega na zaznaczeniu przez Zarejestrowanego Użytkownika odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. checkbox ), znajdującego się obok treści oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści zmienionego Regulaminu, przy najbliższym logowaniu do Konta. 9. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik nie akceptuje treści zmienionego Regulaminu powinien niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zapoznania się z powiadomieniem, o którym mowa w 15 ust. 6 Regulaminu, dokonać dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu. 10. Zmieniony Regulamin obowiązuje Zarejestrowanego Użytkownika od dnia zaakceptowania zmienionego Regulaminu lub od dnia upływu terminu, o którym mowa w 15 ust. 9 Regulaminu, jeżeli w tym terminie Zarejestrowany Użytkownik nie dokona dyspozycji usunięcia Konta z Serwisu. 11. Zmiana Regulaminu nie powoduje rozwiązania zawartych Umów o Świadczenie Usług, ani nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umów zawartych pomiędzy Projektodawcami a Wspierającymi Projekt. 16. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z zawarciem, realizacją, odstąpieniem lub rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług będą następowały w formie elektronicznej przesyłanej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej przesyłanej za pośrednictwem listu poleconego albo przesyłki kurierskiej, z wykorzystaniem następujących adresów: a) dla Fundacji: adres poczty elektronicznej: adres korespondencyjny: ulica Marszałkowska numer 6 lokal 17, Warszawa; 20

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N

R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A K L I E N T Ó W P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy KANTOR77.PL Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Co mówią misie? 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Co mówią misie?" 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą "Co mówią misie?" (dalej Konkurs ) jest Blueberry Communication Group Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne

Konkurs Nowe hasło reklamowe. 1 Postanowienia ogólne Konkurs Nowe hasło reklamowe 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest DKS Polska Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-457), przy ul. Wyszyńskiego 15/3 zwany dalej Organizatorem 2. Zasady Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Foto-budki Winterfresh (dalej: Konkurs ) jest Mediacom-Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo