AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA"

Transkrypt

1 AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO INSTYTUT TURYSTYKI I REKREACJI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA ORGANIZOWANA PRZEZ KATEDRĘ REKREACJI AWF WROCŁAW przy współpracy K.S. AZS AWF Wrocław POD PATRONATEM HONOROWYM J.M. REKTORA AWF WROCŁAW PROF. DR HAB. JULIUSZA MIGASIEWICZA ORAZ WICEMARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO RADOSŁAWA MOŁONIA 30 LISTOPADA / 1 GRUDNIA 2013

2 KOMUNIKAT SZANOWNI PAŃSTWO! W imieniu Komitetu Naukowego jak i Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą aktywności ruchowej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) podejmowanej na obszarach górskich Polski i świata. Założeniem Konferencji jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych realizowanych przez krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie. Ponadto Konferencja ma być okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych nie tylko przez przedstawicieli nauki ale i praktyki (stowarzyszenia, kluby i inne podmioty) w zakresie podejmowania szeroko rozumianej aktywności górskiej. Zakres tematyczny konferencji obejmuje aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe, zdrowotne oraz fizjologiczne podejmowania aktywności ruchowej w terenie górskim. Ponadto informujemy, że w związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2013 Rokiem Turystyki Edukacyjnej, utworzona zostanie sekcja tematyczna związana z podejmowaniem turystyki edukacyjnej szczególnie na terenach górskich. W imieniu Komitetu Naukowego prof. dr hab. Krystyna Zatoń KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI: prof. dr hab. Krystyna Zatoń Przewodnicząca prof. dr hab. Kazimierz Denek doc. Tomáš Dohnal PeadDr. CSc prof. dr hab. Jacek Gracz dr Jacek Grobelny prof. dr hab. Zofia Ignasiak dr hab. Edyta Jakubowicz prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc prof. dr hab. Gabriel Łasiński dr hab. Walentyna Łozowiecka prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz dr Eugenia Murawska-Ciałowicz dr hab. Wojciech Wiesner Wiceprzewodniczący dr hab. Piotr Oleśniewicz prof. dr hab. Ryszard Panfil prof. dr hab. Andrzej Pawłucki dr hab. Andrzej Rokita dr hab. Krystyna Rożek-Piechura dr hab. Alicja Rutkowska-Kucharska dr Aneta Stosik prof. PhDr. Hana Válková, CSc dr Piotr Zarzycki prof. dr hab. Marek Zatoń doc. mgr. Martin Zvonař, Ph.D. CSc KOMITET ORGANIZACYJNY: dr Piotr Zarzycki Przewodniczący Komitetu tel , dr Jacek Grobelny Wiceprzewodniczący tel , dr Beata Blachura mgr Patryk Czermak dr inż. Bogumiła Hnatkowska dr Anita Kaik-Woźniak dr Piotr Kunysz mgr Zofia Niekurzak mgr Iwona Pawelec dr Urszula Szczepanik dr Rafał Wołk Małgorzata Kozakiewicz-Węgrzynowicz

3 INFORMACJE ORGANIZACYJNE Ważne terminy zgłoszenie uczestnictwa na załączonym poniżej formularzu zgłoszeniowym przesłanie materiałów do publikacji w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej na adres Katedry Rekreacji wniesienie opłaty konferencyjnej Sekretariat Konferencji Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Katedra Rekreacji Al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław Tel , fax (zakładka nauka/konferencje) Opłaty konferencyjne Opłata konferencyjna w pełnym wymiarze wynosi 570 PLN (140 Euro) i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacje w postaci monografii, certyfikat uczestnictwa, nocleg z wyżywieniem (obiady x 2, śniadanie oraz przerwy kawowe), wycieczkę w góry oraz uroczystą kolację. W przypadku wnoszonej prośby o pokój jednoosobowy dopłata w wysokości 50 PLN (12 Euro) Opłata konferencyjna bez noclegu wynosi 430 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacje w postaci monografii, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie (obiady x 2, przerwy kawowe), wycieczkę w góry oraz uroczystą kolację. Opłata konferencyjna jednodniowa z aktywnym uczestnictwem wynosi 290 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikacje w postaci monografii, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie (obiad oraz przerwy kawowe). Opłata konferencyjna z tzw. biernym uczestnictwem wynosi 80 PLN i obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne wraz z monografią oraz przerwy kawowe. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych świadczeń tj. obiadu oraz uroczystej kolacji po wcześniejszej deklaracji u Organizatorów Konferencji Naukowej. Opłata nie obejmuje noclegu. Istnieje także możliwość opublikowania nadesłanego referatu bez konieczności uczestnictwa w Konferencji Naukowej. Koszt publikacji wynosi w tym przypadku 250 PLN Konto BPH O/Wrocław S.A z dopiskiem: 4412 Góry imię i nazwisko Zakwaterowanie Miejsce zakwaterowania: Hotel Bornit**** ul. Adama Mickiewicza 21, Szklarska Poręba tel do 06 Organizatorzy dodatkowo deklarują pomoc przy rezerwacji noclegu dzień przed konferencją. W takim przypadku dodatkowy nocleg z 29 na 30 listopada w pokoju 1-osobowym wynosi 220 PLN lub w pokoju 2- osobowym 160 PLN.

4 Imię MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwisko Tytuł naukowy Instytucja Adres instytucji Telefon Tytuł referatu Streszczenie (proszę zmieścić tekst we wskazanej rozmiarem tabeli) Korzystam z noclegu Zgoda dla Redaktora Naukowego (proszę wpisać TAK lub NIE): Wyrażam zgodę na dokonanie drobnej korekty wydawniczej przez Redaktora Naukowego publikowanego opracowania naukowego Proszę wpisać TAK lub NIE:. Podpis elektroniczny Formularz zgłoszeniowy proszę przesłać na adres:

5 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 1. Warunkiem włączenia artykułu w procedurę redakcyjną jest dostarczenie wersji elektronicznej pracy, przygotowanej zgodnie z poniższymi wytycznymi. Artykuł przygotowany niezgodnie ze wskazówkami zostanie odesłany autorowi. 2. Tekst pracy eksperymentalnej wraz z abstraktem, rycinami i tabelami nie powinien przekraczać 15 stron, a pracy przeglądowej 20 stron znormalizowanego formatu A4 (około 1800 na stronie). 3. Artykuł należy przygotować w edytorze tekstu Microsoft Word według następujących zasad: rozmiar i krój czcionki: 12 punktów, Times New Roman, interlinia: 1,5, sposób wyrównywania tekstu: wyjustowany, sposób wyrównywania tytułów: wyśrodkowany. 4. Układ artykułu: imię i nazwisko autora (autorów), afiliacja (afiliacje), tytuł pracy w języku polskim i angielskim, abstract w języku angielskim (maksymalnie 150 wyrazów), w pracach eksperymentalnych abstract należy podzielić na części: Background, Material and methods, Results, Conclusions, słowa kluczowe (key words) w języku angielskim (3 6), tekst główny. 5. Na pierwszej stronie artykułu przed tekstem głównym należy dodatkowo podać: skrócony tytuł pracy (do 40 znaków), który będzie umieszczony w żywej paginie, adres do korespondencji, Tekst główny pracy eksperymentalnej powinien zawierać następujące części: wprowadzenie, cel badań, materiał i metody badań, wyniki, dyskusja (omówienie wyników), wnioski, przypisy, bibliografia. W pracach przeglądowych należy zachować logiczną ciągłość. 7. Bibliografia powinna być umieszczona na końcu pracy. W zapisie bibliograficznym zaleca się zastosowanie układu autor rok. Wówczas w tekście głównym w odsyłaczu do bibliografii należy w nawiasie okrągłym podać nazwisko autora i rok wydania jego dzieła, np. (Wojciechowski 1986); przy większej liczbie powołań należy uporządkować je chronologicznie. Pozycje bibliograficzne (na końcu pracy) należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów, a prace jednego autorstwa według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Pozycji nie należy numerować. W pracach zbiorowych należy szczególnie konsekwentnie przestrzegać jednolitego zapisu bibliografii we wszystkich częściach. PRZYKŁADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO książka: nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia, rok wydania, tytuł pracy, część, tom, wydawca, miejsce wydania. Przykład: Krawczyk Z. (1970) Natura, kultura, sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, UW, Warszawa. artykuł w czasopiśmie: nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia, rok wydania,

6 tytuł artykułu, tytuł czasopisma, ewentualnie skrót tytułu periodyku zgodnie z przyjętymi zasadami, numer tomu i zeszytu, stronice zawierające przytaczany artykuł. Przykład: Bielec G., Błaszkowska J., Waade B. (2006) Zjawisko lęku u płetwonurków, Polish Hyperbaric Research, 4, artykuł lub rozdział w pracy zbiorowej: nazwisko autora (autorów) i inicjał (inicjały) imienia, rok wydania, tytuł artykułu lub rozdziału, nazwisko i inicjały redaktora naukowego lub nazwiska i inicjały autorów pracy zbiorowej, tytuł pracy zbiorowej, część, tom, wydawca, miejsce wydania, stronice zawierające przytaczany artykuł lub rozdział. Przykład: Dziuban A. (2007) Socjologia i problem cielesnej kondycji człowieka, [w:] Wieczorkiewicz A., Bator J. (red.), Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl praktyka reprezentacja, IFiS PAN, Warszawa, źródła internetowe: przy źródłach internetowych należy podać datę dostępu. Przykład: Ranking najbardziej wysportowanych celebrytów, Rankingnajbardziej-wysportowanych-celebrytow,wiadomosc.html [data dostępu: ]. Dopuszcza się zastosowanie w bibliografii vancouverskiego systemu cytowań. 8. Wykorzystane w pracy cytaty powinny być opatrzone informacją bibliograficzną. W tekście głównym po cytowaniu należy podać w nawiasie nazwisko autora, datę publikacji jego dzieła oraz numer stronicy, z której pochodzi cytat. Przykład: (Nowicki 2004, s. 118). 9. Tabele należy opisać na górze kolejnym numerem (Tab. 1.) i tytułem i odpowiednio włączyć do tekstu. Liczba tabel powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Każda kolumna i wiersz tabeli powinny mieć nagłówek. W tabeli nie należy pozostawiać pustych klatek. Znakiem oddzielającym całość od ułamków dziesiętnych jest w tekstach polskich przecinek (nie kropka). 10. Materiał ilustracyjny (ryciny, wykresy, fotografie) należy opisać pod spodem kolejnym numerem (Ryc. 1.) i tytułem i wstawić odpowiednio do tekstu. Dodatkowo należy dołączyć ryciny, wykresy i fotografie w postaci osobnych plików zapisanych w formacie *xls, *stg, *.jpg (rozdzielczość co najmniej 300 dpi). Materiał ilustracyjny będzie drukowany w wersji czarno-białej (z zachowaniem odcieni szarości). 11. Nie można powtarzać tych samych wyników w tabelach i na rycinach. Symbole, np. strzałki, gwiazdki, lub skróty użyte w tabelach czy na rycinach należy dokładnie objaśnić w legendzie. 12. Jeśli rysunek lub tabela zostały opracowane na podstawie innego rysunku lub tabeli, należy podać źródło. (aktualizacja bić) DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI FAKTURĘ VAT PROSZĘ WYSTAWIĆ WG PONIŻSZYCH DANYCH NAZWA UCZELNI, FIRMY, INSTYTUCJI ULICA I NUMER KOD MIEJSCOWOŚĆ NR NIP

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I Kierownictwo i Samorząd Studiów Doktoranckich oraz Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach zapraszają

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalne i techniczne:

Wymagania formalne i techniczne: Wymagania formalne i techniczne: 1. Teksty złożone w Wydawnictwie WSIiE TWP nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani w tym samym czasie złożone w innych redakcjach. 2. Wszystkie fragmenty tekstów,

Bardziej szczegółowo

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii Bydgoszcz, 13-14 maja 2015 r. Miejsce Konferencji: Restauracja Telimena,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAWA J. WYSOCKIEGO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW (tytuł referatu 13 punktów, odstęp między wierszami przynajmniej 15 punktów, czcionka pogrubiona) pole zadruku 13,5 19 cm + 1 cm na numer strony format 170 240 mm, marginesy boczne po 1,75 cm, górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, nagłówek 1,5 cm Imię i NAZWISKO* (11 punktów) słowa kluczowe pisać czcionką Times

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134 Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ

Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ Instrukcja dla autorów (artykuł i plakat) ARTYKUŁ Do udziału w Konferencji przyjmowane są oryginalne prace badawcze, prace poglądowe i przeglądowe, prace kazuistyczne oraz spostrzeżenia kliniczne. Główny

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI WYDAWNICTWA WSB W TORUNIU informacjami: Należy dostarczyć kompletny tekst publikacji w wersji elektronicznej, z następującymi imię i nazwisko autora, tytuł naukowy,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych

Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Wyższa Szkoła Gospodarki Bożena Sowińska Uwagi dotyczące pisania prac seminaryjnych Bydgoszcz 2009 2 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Rodzaje prac seminaryjnych... 4 2. Tytuł pracy... 4 3. Słowa kluczowe... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATÓW NA IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWO TECHNICZNĄ W KAZIMIERZU DOLNYM Artykuł powinien obejmować wąski temat, potraktowany możliwie wyczerpująco. Należy unikać powtarzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku INFORMACJE OGÓLNE Complementary and Alternative Medicine in Science (CAMS) to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo medyczne wydawane przez, Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS Sp. z o.o. (www.medsport.pl/czasopisma).

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I. WYMOGI OGÓLNE Praca dyplomowa magisterska: ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych

Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych MATERIAŁY KONFERENCYJNE W celu opracowania materiałów do zamieszczenia w książce abstraktów, zwracamy się z prośbą o przygotowanie streszczenia

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo