Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy MAJA 2013 R. (STAN: R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP. O!rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy 23 26 MAJA 2013 R. (STAN: 27.03.2013 R."

Transkrypt

1 WIOSENNY ZJAZD STYPENDYSTÓW FNP Program MAJA 2013 R. Orodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku niedaleko Warszawy WSTPNY PROGRAM ZJAZDU (STAN: R.)

2 "#$"%&'(")&*+#*,&*-)$.)/$&(*0/)1)2#*$3%34'3-)54"6$&(") ;*')D*$"/,& ) 1)"#.%:/)1)$'(*%E))FGHFI)-*4* 2013 rj) K;*')D*$"/,&K)2.)2#&3L1(*&$:.13)E.2"<)/,32/.1*'3)1) -*<.1'(%&"4),%"'"#(()'*$)brzegiem Narwii)1)'("1("<:("4).$<"L0.A%().$)M*#,&*13)N.:.0.)GO :-PJ M),+.2:*'(/)/%&",2'(%&3Q)>?$R)'(")23<:.)>"'"C(%4"'%() +#.L#*-71)"#$%&=)'"($)=)*"%+,-S*"%+,-).#$)=)/01%=) 20#("%0341#04567,+08495"-51%$4:+);5<J)) Zjazd Wiosenny 2013 M)%&*,(")2"L.)54*&$/)+#.+.'/4"-3)$1*)13$*#&"'(*),+"%4*<'"J)) ;("#1,&")2.),&:.<"'(")$.23%&R%")2"%E'(:)+#"&"'2*%4()$<*)#7T'3%E) L#/+),0/%E*%&3=)*>3),:/2"%&'(")&*('2"#",.1*Q)(%E)'*/:R) ()13'(:*-()10*,'3%E)>*$*U=)$#/L(")2.)1*#,&2*23)()$3,:/,4*).)$.>#3-)-"'2.#('L/),2/$"'271S&",+.0/)'*/:.1"L.J V-.%4()$.,2*#%&3)'*-)C('*0)B.':/#,/).)9*L#.$?)) (-J)W#2/#*)X.4,&%&*:*)Y)9*L#.$3)+#&3&'*1*'"4)4/T)+.)#*&)7,-3) +#&"&)'*,&)B</>)-0.$3-)$.:2.#.-)+#&":#*%&*4R%3-)#*-3) 1R,:(%E),+"%4*<(&*%4()'*/:.13%EJ) 54*&$)23+"'$3,271)2.)%&*,)'*),+.2:*'(")+#&34*%(70)*)2*:T") '*1(R&*'(")'.13%E)&'*4.-.A%().#*&)1,+70+#*%3)'*/:.1"4J) M*#2")+.$:#"A<"'(*)4",2=)T"),23+"'$3A%()89;)&*1("#*4R)%.#*&) 1(?%"4)1,+7<'3%E)+#.4":271)>*$*1%&3%E=)&):27#3%E)1("<") ('(%4.1*'3%E)4",2)+.$%&*,)'*,&3%E):</>.13%E),+.2:*UJ M(?:,&.AQ):.,&271)&1(R&*'3%E)&).#L*'(&*%4R)2"L.#.%&'"L.),+.2:*'(*)+.:#31*'*)>?$&(")&)+#.4":2/)=>+##))89;) 1,+70C('*',.1*'"L.)1)#*-*%E)V/#.+"4,:("L.)8/'$/,&/) +.0"%&'"L.J) 1)(-("'(/).#L*'(&*2.#71),+.2:*'(*=)) 5*#&R$/)B</>/).#*&)5",+.0/);#.4":2/)=>+##) ) W#2/#)Z&/+#3') ;#"&",)B</>/)23+"'$3,271)89;) D"#-(')#"4",2#*%4()/+031*)[\):1("2'(*)F\[G)#J) "#$%&'(#)&#*+)(,-")+./#"&-0+%&)(&#1,23()4%#%53&'&)5-0#67&# 82",1&2'4%#"#%5*+2"591&)(,3#:$)6$9"5#$)(;)5-0< #2,;,912&-;&=#8&12"#912+)&#># "#" #$%&'

3 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 "#$%&'(%)*+),-(./,012 %&'()*+,-"$.(/("01")2 9R;<=S9TU<= V%H'BL' "#$%&'6$

4 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 456*+,-"3.(/("01" R;==ST;== X&?'J'&?D T;==S9:;== :(B,6D';:5,(.5'=(<:;?CE(F(GH2 "#$%&'()*+,$&*$%-.'/+01'2$3&*.' '")%*'()*+),.'-%':%,3'','0+0/$'(")%--+/'$'("(";<&-$",+/=' ( 9:;<=S9R;<=V%H'BL' %7;WWU== LM>*,(:5+*>'()&;<,5+<*;M+:F;<*J' 3#" #$%&'

5 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 L>E>*(-"R.(/("01" R;==ST;== X&?'J'&?D TU==S97U== Stypendyci FNP i zawodowy profesjonalizm: I()<&*(*;5F;<,B</(F>*;?&6?(<&*B,5F>E)+9>.+:*>)5:9B <*BF+:*J'D&+<M>=B:(B,>'+9> "G%#7'&?D#%>_JC?DM?'8%HA`&?DLECYO%$M_[FJAIDLBC_NB?M'E?_ %G?D$'a&'JPE7AEL??FPM?'&?DJ%NF?'JBCDbCC'G$%EC%&PM C'Q$'&?BC&PMQ%NB?DMc&'A7%FBDMM'LYBPMJ%NF?'JBCD&?D FEG$'F&PMG$%F'JCD&?ACDEG%8A&'A7%FDQ%; "#$%&'()*+,$&*$%-.'/+01'2$3&*.' '")%*'()*+),.'-%':%,3'','0+0/$'(")%--+/'$'("(";<&-$",+/=' ' ' 9:U<=S9RU<=V%H'BL' 9RU<=SW9;== N5:(=O(9)>F;5.2S)*B)(T>/<&?&(,(c DJPBL'd)))\G'#$CE#$%&'e] %7;W9;==LM>*,(:5+*>'()&;<,5+ "#$%&'6Q

6 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 f?e#%$?' VHA>A 5,3 &'C&'BC%&' LDE# >%HDE&PM CJ'$CD&?DM S #$'Q?BC&Y NM?D$B?Y J$ 0$#A$' ^%LECBC'7'[ C'8%IPB?DH'? '&?M'#%$' VHA>A; 1H' ABCBCD&?' VHA> AE#'&%F?8 &'Q$%J_ /DQ%?M?D&?'[ G$CPC&'F'&Y B%$%BC&?D M8%JPM J%7#%$%M E?_ J%>$DQ% J%$%>7A >'J'FBCDQ% #'7ID %E%>%F%NB?Y[ ZAM'S &?CMDM[G'ELY&'A7%FY; V%&7A$E%,'Q$%J_?M;0$#A$'^%LECBC'7' CJ%>PF' B%$'C F?_7ECY G%GAH'$&%Na; ( #PM C%E#'H? %BD&?D&? G$CDC <: VHA>A;,%M?&'BLD J% O?&'8%FDQ% D#'GA7%&7A$EA%#$CPM'H?\FQ$'&7?&QA]U 9; UT SVSWS KXYXUZ[\]%Z^K C )&E#P#A#A,'A7 % X$%J%F?E7A g&?fd$ep#d#a /'Q?DHH%bE7?DQ%[ C' G%GAH'$PC'BL_ 'E#$%&%M??? 'E#$%&'A#P7?[ G$CP C'BZ%F'&?A >?%H%Q??L'7%JC?DJC?&PF8'E&PBZ>'J'b; W;UTKTZ^LZWXN%\_`%a CD "C7%8P 2A$PE#P7?? ^D7$D'BL? F ('$EC'F?D C' "#F%$CD&?D '7BL? BZ'$P#'#PF&DL FEG?D$'LYBDL $%JC?&&D J%MP JC?DB7'F3%HEBDSi($'B'MPJ%%Q$%JAj; <;U)[_XOS8SW^L[SKC07'JDM??3DJ'Q%Q?7? g&?fd$ep#d#a ('$EC'FE7?DQ%[ C' E#F%$CD&?D?JD?? C%$Q'&?C%F'&?D ik'#'lybdq% g&?fd$ep#d#a(?dle7?dq%j; 5?&'8%FP D#'G 7%&7A$EA %,'Q$%J_?M; 0$#A$' LDE# LDJ&PM C FPJ'$CDb B%$%BC&DQ% EG%#7'&?' VHA>A 5,3;.Q%J&?D C #$'JPBL' &%M?&%F'&? 7'&JPJ'B? G$CDJE#'F?Y FPE#YG?D&?' G$DCD&#ALYBD C'?&#D$DE%F'&?' &'A7%FD L'7? JC?'8'&?' % BZ'$'7#D$CD EG%8DBC&PM[ G% BCPM &'E#YG? GA>H?BC&' JPE7AEL'[ ' G%#DM[ F C'M7&?_#DL BC_NB? EG%#7'&?'[VHA>FP8%&?H'A$D'#'; ( O?&'HD 7%&7A$EA[ F H%E%FDL 7%HDL&%NB? FPE#YG?YU 0Q'#' V%8%JC?DLBCP7[ V$CPEC#%O KDHABZ[)H%&'l'#PE?'7; "D$JDBC&?DC'G$'EC'MPJ%FC?_B?'AJC?'8A F#PMFPJ'$CD&?A; 3$'Q&?DMP G%JC?_7%F'a FECPE#7?M[ '7#PF&?D F8YBCPH? E?_ J% G$%Q$'MA,'Q$%JP G%G$CDC CQ8%ECD&?D O(9)>F( 5.2 S)*B)( T>/<&?&(,( bq000 &= :+**>c G%7$PF'&' LDE# F G%8%F?D CD E78'JD7 R#" #$%&'

7 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 T;==S9=;== X&?'J'&?D 9=;==S9<;==(PB?DBC7'?&#DQ$'BPL&' 9<;==S9m;== *>?'J 9m;==(PL'CJ #+*(;%1-.' %<1"#<0'&"'>+-1)<2'?%)0*%,.= Pomost na przystani wodnej przy hotelu Park grilowy "#$%&'6d

8 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 345/"65( 7*#58(9,&(:,152"0(;(<5)*6=2>AH;KCDE8'F' l?8%ec'w=[=ns9m="d$%b7[#dhdo%&uomrww :RWTT==;I<MJ=)&eF:+V4LfnWpWTqn:r,%$#ZW9p=mq=nr+'E# 9)0'/,01( Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników organizujemy bezpatny autobus w pierwszym i ostatnim dniu spotkania na trasie dworzec Warszawa Centralna O"rodek Konferencyjny Pan Tadeusz w Serocku. 1% "D$%B7' M%I&' samodzielnie J%LDBZ'a C 1F%$B'.'BZ%J&?DQ% F ('$EC'F?D 'A#%>AE'M?L'JYBPM?F7?D$A&7AK?DBZ'&%F'[ *E#$%8_7?[ 3A8#AE7'[ l8'fp; ( "D$%B7A &?DJ'HD7% G$CPE#'&7A \&' G$CDB?F7% E#$'IP G%I'$&DL] C&'LJALD E?_ l%i&' #DI E7%$CPE#'a C Z%#DH%FDL Z%#DH%FPBZ EG%J 1F%$B' KD&#$'H&DQ% F #DHDO%&Ue=e<e:<e9 M%IH?F%NaC'G8'#P7'$#Y; (.,=;,#5)*;,&45(( gbcde#&?bp EG%#7'&?' C%E#'&Y C'7F'#D$%F'&? FZ%#DHA3'&2'JDAEC;1%E#_G&DEYM?DLEB'F G%7%L'BZ 1 i WS%E%>%FPBZ[ FECPE#7?D G%7%LD C8'C?D&7'M?; '?';45&45(.'$DLDE#$%F'&PM ABCDE#&?7%M C'GDF&?'MP GD8&DFPIPF?D&?DFBC'E?D#$F'&?'EG%#7'&?'[ (?_7EC%Na CF?YC'&PBZ C%$Q'&?C'BLY EG%#7'&?' G%7$PF'&' LDE# C G$%LD7#A "V)kk" C 3$%Q$'MA *GD$'BPLS &DQ% V'G?#'8 kajc7? F $'M'BZ +A$%GDLE7?DQ% 5A&JAECA "G%8DBC&DQ%; 3%C%E#'8' BC_Na `?&+<*:5?;':><&6LDJP&?D%G8'#_FG?E%FY J&?'10,'5+*:5(&'7%&#%VHA>AU s'&73+v0*"0 )*JJC?'8F('$EC'F?D W:9Wm=9=<:9999==9==e9Wmeme AH;h$'IP&P99[=WSnmR('$EC'F' CJ%G?E7?DMU (((((((((D/%*&'?$"0+--.'$'EF2$3'$'G%*,$0:"H' ( Zespó organizuj"cy spotkanie s'$>'$'v$dmd$ fa>d$#(?d$c>%fe7? 0&&'0LJA7 ' *),0(.,)0D1(E82F2 0$#A$KCAG$P& 0&?'1A>?DB 0J'M^PBD$C /%'&&'^A#7%FE7' W+).5:M)&;/.>'(:5(&9=><&+G 10,'5+*:5("01$)2-9>F&21"f00 \H?&7O%$MAH'$C'&'E#$%&?D&'E#_G&DL] Z(M)(<&(.;F>L\TX%KSg

9 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 Aby zgosi# udzia nale$y wykona# 3 kroki: 1) F>10,'5+*:5(2013 r2f>9>f&21"f00wypeni# on-line formularz udziau w <M>*,(:5B (link dost"pny tak#e w tre$ci maila https://docs.google.com/forms/d/1rad-dz0shjxmnugwyykjdto3pz8sw-45tefgg1xvzeo/viewform 2) do 10 kwietnia 2013 r. do godz. 12:00 wypeni# i podpisa deklaracj%, a orygina wysa# poczt& na podany adres G%>$'&?DJD7H'$'BL? (ten sam dokument wys%any mailem r.)u Z##GEUttJ%BE;Q%%QHD;B%MtJ%BAMD&#tJt9%J(QLuV5E'/?%nvJuM#/R=w%L- #gj>+h<gp'k,90h+ftdj?#xaegyez'$?&q 'J$DEJ%FPE8'&?'JD7H'$'BL?U s'$>'$'v$dmd$[)&e#p#a#3'hd%>?%h%q??30, AH;2F'$J'n9tnn[==SR9R('$EC'F' 3) do 10 kwietnia 2013 r. zrobi# PRZELEW opaty rejestracyjnej 150z na nasze konto, wszystkie pozosta%e koszty szkolenia, warsztatów, noclegów, wy#ywienia, przejazdów autokarem i spotkania integracyjnego pokrywane s& z naszych funduszy (prosimy o przelew a nie wp%at" gotówkow& na konto) s'&73+v0*"0, )*JJC?'8F('$EC'F?D W:9Wm=9=<:9999==9==e9Wmeme AH;h$'IP&P99[=WSnmR('$EC'F' CJ%G?E7?DMU (((((((((D/%*&'?$"0+--.'$'EF2$3'$'G%*,$0:"H' (G$CPG'J7AGP#'bJ%#PBCYBPBZ%$Q'&?C'BL?EG%#7'&?'G$%E?MP%7%&#'7#U s'$>'$'v$dmd$[dm'?hu7$dmd$z#f'$j';g'&;gh tel. (22) "#$%&' 6 h

10 ()*"+,,-./0.1"2-3+,1-"24(5,3 L*;M+:F;<*J' NO4 C'F?YC'8 E?_ G%JBC'E C'?&?BL%F'&DQ% G$CDC 5A&J'BL_ EG%#7'&?' FECPE#7?BZ J%#PBZBC'E%FPBZ DJPBL? 7%&7A$EA&'E#PGD&J?'C'Q$'&?BC&DJH'M8%JPBZ %J>P8% E?_ F W=== $; F /DC?%$'BZ 7; 3%C&'&?'; 3%BCY#7%F% M?'8 BZ'$'7#D$ &?DO%$M'H&DL Q$AGP E7AG?'LYBDL N$%J%F?E7% M8%JPBZ[ FP>?L'LYBPBZ E?_ %J>PH? O?&'&E%F'&P G$CDC 5A&J'BL_ G%J%7#%$E7? E#'I F G$DE#?I%FPM %N$%J7AC'Q$'&?BC&PM; L'7% E#%F'$CPECD&?D; 1% LDQ% &'HDIYU?&#D$JPEBPGH?&'$&'? M?_JCPG%7%HD&?%F'?&#D- &'A7_? G$%G'QALYBD D#%E &'A7%FB' %$'C &'ABCPB?DH'[ 7$CDF?D&?D J%>$DL G$'7#P7? &'A7%FDL[ G%J&%ECD&?D 7F'H?O?7'BL?[ FEG?D$'&?D JC?'8'b G$%MALYBPBZ &'A7_[ ' #'7ID FC'LDM&' G%M%BFEP#A'BL'BZH%E%FPBZ; %&=>:,>'5+ >)9(:5&B/6 B% $%7A EG%#7'&?'[ F G%C' E#PGD&JPE#'M??G$CDJE#'F?B?DH'M?5,3[>?%$YAJC?'8C'G$%ECD&? Q%NB?D c &'A7%FBP AC&'F'&? C' 'A#%$P#D#P F EF%LDL JC?DJC?&?D; "G%#7'&?' #D EY %7'CLY J% FC'LDM&DQ% G$DCD&#%F'&?' EF%?BZ C'?&#D- $DE%F'b >'J'FBCPBZ[ JPE7AEL?[ &'F?YCPF'&?' G$CPL'`&?; )&&Y O%$MY '7#PF&%NB? VHA>A LDE# M'LY C' C'J'&?D J%E7%&'HD&?D AM?DL_#&%NB? C C'7$DEA GEPBZ%H%Q?? 7%MA&?7'BL?[ C'$CYJC'&?' BCP CJ%>PF'&?' OA&JAECP &' G$'BD >'J'FBCD w11j:</>hc'+j+<

11 Dziaamy na rzecz interdyscyplinarnej integracji stypendystów FNP

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 10 maj 2013 UWAGA!!! KONKURS Z OKAZJI DNIA DZIECKA Szczegóły na stronie 6!"#$ &' Bolesław Piecha nowym Senatorem RP Poseł PiS Bolesław Piecha zwyciężył w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyły

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU PROJEKT FORESIGHT PRIORYTETOWE TECHNOLOGIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U) RAPORT KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Redakcja naukowa Krzysztof

Bardziej szczegółowo

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r.

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r. Samochody japońskie i koreańskie Spis treści MARKA Str. DAEWOO / CHEVROLET 2 DAIHATSU 3 HONDA 4 HYUNDAI 8 ISUZU 11 KIA 12 MAZDA 13 MITSUBISHI 17 NISSAN 23 PROTON 30 SSANGYONG 30 SUBARU 31 SUZUKI 32 TOYOTA

Bardziej szczegółowo

Majowy Zjazd Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Majowy Zjazd Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Majowy Zjazd Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 23-25 maja 2014 r., Toruń (hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45) Organizowany przy współudziale Programu Skills FNP W programie: Debata o sposobie

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ó Ż Ą Ą ĄĄĘ ż ż Ź ż Ż Ą Ś Ż ż Ż Ą ż ż Ś ż Ó ż Ś ż ż ĄĄ Ż ż ż Ź Ó ż ż Ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ó ć Ó Ś ż Ś Ś Ż Ź ż ć Ść Ó Ó Ż ż ż Ż Ż ć Ś Ś Ó Ś Ż ź Ż ż Ź Ę Ż Ż Ó Ę Ż Ś ż ż ż ż ż ć ż Ó Ó ż ż ż Ś Ź ż Ś Ą Ó Ść Ż

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3

ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1 ATRAKCYJNO TURYSTYCZNA REGIONU...3 1.1. WYDZIELENIE ANALIZOWANEGO REGIONU...3 1.2. WALORY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO...7 1.3. WALORY KULTUROWE...19 1.4. DOSTPNO KOMUNIKACYJNA...34 2 ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

/#!0 1 !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

/#!0 1 ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%!-'. /#!0 1 '!*'+2!" #!$%& ' #!$%& ' (!! 1 0! 3 "#$%&!' 1 (#&) 0 "#&*+ 3,-&*) 4 ( 5."* / /!" 6 0"!1!!1"2 7 3#$%#"&! ( ""+! "##$ ###% # # " &'() *(+,*-./01.&,+2 / 3-&.45' &.6' 1 #"2! &# 0 45!655#7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA

Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO! Za zas³ugi w edukacji 21 LISTOPADA 2010 R. W Y B O R Y SAMORZ DOWE MYJNIA BEZDOTYKOWA !""# %&'&()*+* GAZETA BEZP ATNA #, %+-&+%+!"#$%.!"/0123 Ukazuje się od 1990 r. www.czerwionka-leszczyny.pl kuriercl@gazeta.pl Pierwsza kadencja BURMISTRZA JANISZEWSKIEGO!" $%&%'()* +, (-./-&%+'*-(/ 0123

Bardziej szczegółowo

Ankieta Badania. Spis treści:

Ankieta Badania. Spis treści: Ankieta Badania Spis treści: Instrukcja 1 Część I: Dane Firmy 3 Część II: Obszary Rozwoju Kadr 7 A: Miejsce i rola działu personalnego, strategie i procedury 7 B: Zatrudnianie i zwalnianie 8 C: Szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

STUDY VISIT to Spain Andorra - France

STUDY VISIT to Spain Andorra - France STUDY VISIT to Spain Andorra - France Praktyka Europejskiej Współpracy Terytorialnej 5-dniowe szkolenie zagraniczne poświęcone dobrym praktykom i wymianie doświadczeń w zakresie monitorowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53

Okręg 6 Aleksandra Lip 138 Andrzej Szymura 47 Michał Kasperek 126 Leszek Salamon 370 Janusz Szołtysek 155 Dorota Pawlak 53 nr 29 grudzieñ 2014 Wszystkim Czytelnikom Naszego Miasta najserdeczniejsze yczenia Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêsliwego Nowego 2015 Roku sk³ada Redakcja 16 listopada br. w całym kraju odbyły się wybory samorządowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku

Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Program NA WŁASNE KONTO krok po kroku Założenia programu uzupełnienie wiedzy ekonomicznej uczniów gimnazjum, w tym w szczególności finansów (dwupłaszczyznowo, tj. znajomość instytucji finansowych i ich

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe

ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe Aleksandra Lewandowska ZBIÓR ZADAŃ I TESTÓW przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalif ikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa Poradnik metodyczny dla nauczyciela 1 Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03)

Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03) Wizyta studyjna RZYM /Włochy ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH I CERTYFIKUJĄCYCH FUNDUSZE UE we Włoszech (KFEUE03) 19/23.11.2012 Rzym Wymiana dobrych doświadczeń, jest najtańszą i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

Konferencja organizowana jest we współpracy z Komisją Europejską i finansowana ze środków programu Fiscalis 2020

Konferencja organizowana jest we współpracy z Komisją Europejską i finansowana ze środków programu Fiscalis 2020 EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL TAXATION AND CUSTOMS UNION VAT Miejsce Świadczenia Usług / Mały Punkt Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS) 9 września 2014 r. Hotel Radisson Blue Centrum,

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE MTP24.PL INSTRUKCJA REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ GOLDEN MARKETING CONFERENCE

INSTRUKCJA UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE MTP24.PL INSTRUKCJA REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ GOLDEN MARKETING CONFERENCE INSTRUKCJA REJESTRACJI NA KONFERENCJĘ GOLDEN MARKETING CONFERENCE INSTRUKCJA UTWORZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE MTP24.PL 1 2 3 Zaloguj się w serwisie www.mtp24.pl. Z listy dostępnych wydarzeń wybierz

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo