INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA"

Transkrypt

1 INNO-BROKER TEORIA I PRAKTYKA

2

3 Publikacja powstała w ramach projektu Projekt PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw - INNO-BROKER współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy 598/POKL /12-00 Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. Lider projektu ul. Dobrzańskiego Lublin Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Partner projektu Pl. M. Curie-Skłodowskiej Lublin Autorzy: Elżbieta Wrońska-Bukalska Agnieszka Magdziarz-Orłowska Mariusz Kicia Marcin Denkowski Edyta Chruściel Ilona Dąbrowska Kamil Chmielewski Dawid Kowalczyk Redakcja: Arkadiusz Małek Małgorzata Kamieniecka Urszula Jackowska Druk: P. W. IMAGE Chełm, ul. Hutnicza 30 Lublin 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

4 INNO-BROKER teoria i praktyka Spis treści Spis treści 3 1 Wprowadzenie Potencjał regionu do kreowania i komercjalizacji innowacji Uzasadnienie wprowadzenia zawodu inno-brokera 6 2 Opis modelu inno-broker Innowacyjność modelu inno-broker Rekrutacja inno-brokerów Proces szkolenia Zakres świadczonych usług 18 3 Procesy komercjalizacji innowacji ze wsparciem inno-brokera Identyfikacja idei o dużym potencjale komercjalizacyjnym Wycena własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Drogi komercjalizacji innowacji Finansowanie komercjalizacji 34 4 Komputerowe wspomaganie pracy inno-brokera Platforma inno-broker Platforma internetowa INNO-BROKER opis ogólny Innowacyjne funkcjonalności Rejestracja podmiotów i edycja danych Składanie ofert Podsumowanie Narzędzia do pracy grupowej 45 5 Inno-brokerzy a Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia Innowacji założenia ogólne Inteligentne specjalizacje wynikające z RSIWL Biogospodarka Usługi medyczne i prozdrowotne Energetyka niskoemisyjna Informatyka i automatyka Podsumowanie 70 6 Studium dobrych praktyk Przypadek 1 klaster w obszarze Biogospodarki Przypadek 2 obsługa innowacyjnych potrzeb firmy medycznej Przypadek 3 udoskonalenie produktu w inżynierii biomedycznej Przypadek 4 animowanie zapotrzebowania na usługi w obszarze projektowania i designu 80 7 Upowszechnianie i dyfuzja modelu inno-broker 85 Bibliografia 87 Spis rysunków 88 Spis tabel 88 3

5 4

6 INNO-BROKER teoria i praktyka 1 Wprowadzenie 1.1 Potencjał regionu do kreowania i komercjalizacji innowacji Województwo lubelskie zajmuje ok. 8% powierzchni kraju (25114 km 2 ), plasując się na trzecim miejscu wśród polskich województw pod względem wielkości [23]. Mimo swoich znacznych rozmiarów, województwo lubelskie należy obecnie do najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE), a także do najsłabiej zurbanizowanych i zaludnionych regionów w Polsce, co nie pozostaje bez wpływu na sytuację demograficzną. Od początku lat dziewięćdziesiątych utrzymuje się bowiem spadek liczby ludności, w latach liczba ludności w regionie spadła o ponad 27 tys. osób [16]. Wpływ na tę trudną pozycję regionu na tle kraju i UE ma wiele czynników, do których w szczególności należy rolniczy charakter województwa lubelskiego, którego ponad 63% powierzchni zajmują użytki rolne, a ponad połowa ludności (także czynnej zawodowo) mieszka na wsi. Struktura zatrudnienia w województwie lubelskim, charakteryzująca się relatywnie wysokim wskaźnikiem osób zatrudnionych w rolnictwie, nie generuje zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników. Sektor usług w regionie charakteryzują znacznie mniejsze rozmiary, niż w pozostałych regionach Polski i UE, co daje najniższą w Polsce wartość dodaną brutto na pracującego (ok. 80%). Tymczasem wydajność pracy znajduje się wśród istotnych czynników określających efektywność regionu. Regionalny przemysł zatrudnia jedynie 3,5% krajowych zasobów pracy, dostarczając 2,7% wartości produkcji sprzedanej przemysłu [2]. Jednym z podstawowych wskaźników wpływających na rozwój regionów (w szczególności także w aspekcie innowacyjności i przedsiębiorczości) jest aktywność gospodarcza, mierzona przy wykorzystaniu wielkości produktu krajowego brutto (PKB) lub PKB per capita w przeliczeniu na jednego mieszkańca obszaru. W 2012 r. PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca Lubelszczyzny wyniósł 68,1%, plasując region na niechlubnym przedostatnim miejscu w rankingu polskich województw (przed podkarpackim) [20]. Istotny wpływ na innowacyjność regionów wywiera sytuacja na rynku pracy, określana m.in. poprzez stopę bezrobocia, która w województwie lubelskim jest wyższa niż średnia stopa bezrobocia w kraju (w roku ,2%, w regionie przy 13,4% w kraju) [22]. Regionalny rynek pracy cechuje duża nadwyżka podaży pracy nad popytem, mimo oficjalnie niższej stopy bezrobocia. O wyjątkowo trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy świadczy fakt, że dominującą grupą wiekową wśród bezrobotnych jest młodzież. W 2011 r. osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia stanowiły 33,6% ogółu bezrobotnych, ponad połowa zarejestrowanych bezrobotnych (55,7%) nie przekroczyła 34 roku życia, zaś 3/4 spośród tych osób jest w tzw. wieku mobilnym najwyższej aktywności zawodowej (do 44 lat) [19]. Mimo wskazanych wyżej trudności rozwojowych województwa lubelskiego oraz niskiej przedsiębiorczości regionu, pozytywnie dla jego rozwoju rokuje wzrastający potencjał społeczny Lubelszczyzny na tle kraju, w zakresie tzw. wskaźników edukacyjnych: współczynnika skolaryzacji netto w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimanzjalnych (w roku szkolnym 2010/2011 wynosił 93,20%), liczby studentów, liczby absolwentów uczelni wyższych oraz udziału ludności z wyższym wykształceniem wśród ogółu mieszkańców regionu) [4]. Województwo lubelskie wyróżnia się na tle kraju znacznym potencjałem kapitału ludzkiego szkół wyższych studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych. W roku akademickim 2012/2013, w 18 szkołach wyższych kształciło się ok. 92 tys. studentów [4]. Głównym ośrodkiem akademickim Lubelszczyzny jest stolica regionu miasto Lublin, gdzie funkcjonuje 9 szkół 5

7 wyższych, na których studiuje 88% studentów w regionie. Największymi szkołami wyższymi są uczelnie publiczne, tj.: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (26,6% ogółu studentów regionu); Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (16,6%); Uniwersytet Przyrodniczy (11,4%); Politechnika Lubelska (10,7%); Uniwersytet Medyczny (7,8%). Szkoły wyższe w regionie lubelskim obok działalności dydaktycznej prowadzą także działalność badawczą i wdrożeniową (B+R). Niska innowacyjność przedsiębiorstw w regionie mogłaby ulec zmianie, przy odpowiednim wykorzystaniu potencjału funkcjonujących na Lubelszczyźnie uczelni. W tym celu jest niezbędny transfer badań i innowacji technologicznych wprowadzanie osiągnięć środowiska naukowego do gospodarki i życia społecznego. 1.2 Uzasadnienie wprowadzenia zawodu inno-brokera Główną przesłanką realizacji projektu jest zidentyfikowany problem niskiego poziomu współpracy pomiędzy sferą biznesu i nauki w województwie lubelskim. Problem ten dotyczy nie tylko Lubelszczyzny, ale całego kraju i w dużej mierze wynika z braku rozwiązań systemowych. Wyeliminowanie bądź ograniczenie tego problemu jest przedmiotem zainteresowania i interwencji wielu polityk na poziomie kraju i regionu. Z przeprowadzonych analiz wynika, ze zaledwie 1,2% przedsiębiorstw z województwa lubelskiego współpracuje z ośrodkami innowacji i tylko 3% z uczelniami. Problem słabej współpracy przedsiębiorstw z nauką wpływa negatywnie na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, z których tylko 13,6% wprowadza innowacje. Poziom innowacyjności całego regionu jest niski, w krajowych rankingach innowacji Lubelszczyzna zajmuje przedostatnie miejsce. To z kolei przekłada się na problem nieefektywnego wykorzystania potencjałów i atutów regionu, w tym m.in. tych związanych ze słabym wykorzystywaniem infrastruktury B+R oraz środków UE przeznaczonych na ten cel. Warto zaznaczyć, że instytucje naukowe w okresie finansowania zostały wyposażone w nowe budynki, których celem jest transfer innowacyjnych technologii na rynki. Przykładami inwestycji instytucji naukowych są: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej UP o całkowitej powierzchni m 2 wybudowane w ramach projektu za kwotę PLN. Gmach Naukowo-Dydaktyczny Biotechnologii KUL, którego całkowita szacunkowa wartość, zgodnie z podpisaną umową, wynosi PLN. Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS wyposażone, w ramach programu Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, w zaawansowany sprzęt badawczy o wartości PLN. Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie wybudowane i wyposażone za kwotę ponad 100 mln PLN. Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, w przypadku którego wartość projektu wynosiła PLN. Przytoczone milionowe inwestycje wymagają wsparcia inno-brokerów w celu efektywnego wykorzystania zarówno zgromadzonego sprzętu, jak i potencjału ludzkiego. Innym problemem jest niewielka aktywność przedsiębiorstw w działalności innowacyjnej. Z najnowszych badan GUS wynika, ze tylko co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe 6

8 INNO-BROKER teoria i praktyka z województwa lubelskiego prowadzi współpracę w ramach działalności innowacyjnej, co sytuuje województwo na ostatnim miejscu w kraju. Należy jednak pamiętać, że jest to głównie współpraca z dostawcami wyposażenia i nowych technologii oraz innymi przedsiębiorstwami w danej branży. Tylko niecałe 5% badanych przedsiębiorstw deklaruje chęć nawiązania współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi. Przy czym zwykle jest to deklaracja współpracy, polegającej jedynie na zamówieniu konkretnego badania służącego przetestowaniu określonego rozwiązania innowacyjnego (produktowego lub procesowego), powstałego wcześniej w ramach aktywności innowacyjnej przedsiębiorcy. Na rysunku 1, za pomocą infografiki przedstawiono zarówno potencjał regionu do kreowania innowacji oraz rolę inno-brokerów, jaką mają odegrać w efektywnym wprowadzaniu innowacji na rynek. Rysunek 1. Wsparcie procesów komercjalizacji przez inno-brokerów Niski poziom współpracy przedsiębiorstw, w ramach działalności innowacyjnej z innymi podmiotami, uniemożliwia szerszy dostęp do wiedzy i nowych technologii. To z kolei nie pozwala na obniżenie kosztów i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, co prowadzi do problemu niskiej zdolności przedsiębiorstw do konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych. Autorzy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do roku 2020 (RSIWL) przyznali wprost, że dotychczasowe podejście do wsparcia innowacji nie przyniosło zauważalnego wzrostu poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, dlatego RSIWL otwiera się na nowe działania, tworząc w tym celu nowy instrument, jakim są programy pilotażowe. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację mają być Programy pilotażowe inicjujące regionalne laboratorium innowacji, służące systematycznemu poszukiwaniu rozwiązań (kierunków i typów działań oraz konkretnych projektów), które będą coraz lepiej dostosowywać kierunki i formy interwencji do zmieniających się potrzeb i wyzwań, związanych z rozwojem regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji. Programy pilotażowe są inspirowane dobrymi praktykami zebranymi przez OECD i platformę Pro Inno Europe oraz działaniami ostatnio wdrażanymi w regionie, skierowanymi do m.in. przedsiębiorczości akademickiej czy brokerów innowacji [13]. Inno-brokerzy znaleźli się w RSIWL, również w kontekście Regionalnych centrów wzrostu: Celem tego programu jest pobudzanie popytu na innowacje poprzez podniesienie jakości i efektywności otoczenia biznesu wspierającego innowacyjność i konkurencyjność firm działających 7

9 w ramach inteligentnych specjalizacji. Program będzie bazować na: (1) rekomendacjach wynikających z kompleksowych badań oceniających bariery i potrzeby otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu, (2) doświadczeniach zebranych w trakcie projektu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A., zorientowanego na rozwój sieci brokerów oraz (3) dobrych praktykach pochodzących z krajów sytuujących się na najwyższych pozycjach europejskich i globalnych rankingów innowacyjności [13]. Podręcznik jest skróconą wersją Produktu Finalnego, wypracowanego w ramach projektu PI Nowy model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw INNO-BROKER [18]. Podręcznik zawiera uzasadnienie wprowadzenia zawodu inno-brokera wraz ze szczegółowym opisem modelu. Jeden z rozdziałów poświęcono komercjalizacji innowacji przy wsparciu innobrokerów. Opisano w nim narzędzia niezbędne w pracy wraz z instrukcją ich wykorzystania. Podręcznik opisuje również spójność modelu z RSIWL. Na koniec przedstawiono studium dobrych praktyk zgromadzonych przez inno-brokerów na etapie testowania wstępnej wersji. 8

10 INNO-BROKER teoria i praktyka 2 Opis modelu inno-broker 2.1 Innowacyjność modelu inno-broker Innowacyjność proponowanego rozwiązania przejawia się w ujęciu instytucjonalnym, instrumentalnym i funkcjonalnym. Stanowi wzbogacenie i ulepszenie istniejących rozwiązań skupiających się na komercjalizacji wiedzy, pomijających wagę oraz rolę inicjującą strony popytowej. Proponowane rozwiązanie ułatwia artykułowanie i zaspokajanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców. Model inno-brokera wprowadza nową jakość w kontaktach biznesu i nauki. Spowoduje otwarcie się przedsiębiorców na korzystanie z zasobów wiedzy oraz infrastruktury badawczej zgromadzonej w instytucjach naukowych. Innowacyjność rozwiązania przejawia się w kompleksowości usług inno-brokera, który wyposażony w wiedzę na temat potrzeb przedsiębiorców, aktualnego rynku innowacji (oferta badawcza jednostek naukowych, źródeł i mechanizmów finansowania, zasad ochrony prawnej innowacji itd.) pełni funkcję analityczno-doradczą. Inno-broker działa w zakresie diagnozy przedsiębiorstwa, nawiązania współpracy z odpowiednią jednostką badawczą oraz pozyskania środków na finansowanie innowacji. Wartością dodaną proponowanego w modelu inno-brokera rozwiązania jest szybkość, wysoka jakość oraz kompleksowość świadczonych usług pośrednictwa w zakresie transferu technologii. Proponowane rozwiązanie różni się od dotychczas stosowanych założeniem, że stymulatorem kreowania innowacji są przede wszystkim przedsiębiorstwa i ich potrzeby, a nie uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze. Dotychczasowe podejście zakłada, że tworzone na uczelniach rozwiązania mogą mieć bezpośrednie zastosowanie w biznesie, a brakuje jedynie mechanizmów transferu tej wiedzy. Potrzeby przedsiębiorców często pozostają niezaspokojone lub są zaspokajane we własnym zakresie, z pominięciem oferty jednostek naukowo badawczych. Spowalnia to proces komercjalizacji wiedzy i obniża jego jakość w bezpośredni sposób przyczyniając się do ograniczenia innowacyjności przedsiębiorstw. Przyjęty model różni się od dotychczas stosowanych także sposobem realizacji powiązania nauki i biznesu. Polega na zastosowaniu niezależnego ogniwa (inno-brokera), a nie wykorzystywaniu komórki umiejscowionej w strukturach jednostki naukowo-badawczej odpowiedzialnej za poszukiwania przedsiębiorstw, w których możliwe jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Poszukiwanie przez jednostki naukowo-badawcze właściwej komórki umiejscowionej w przedsiębiorstwie odpowiedzialnej za poszukiwanie możliwości nawiązania kontaktu z jednostkami naukowobadawczymi w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań bywa często nieefektywne i czasochłonne. Punktem wyjścia do świadczenia usługi brokera jest przedsiębiorca i jego potrzeby innowacyjne. Realizując usługę na rzecz przedsiębiorcy brokerzy będą bezpośrednio współpracować z sektorem nauki, administracji i instytucjami otoczenia biznesu. Inno-brokera należy postrzegać jako ogniwo pośredniczące we współpracy biznesu z nauką, wyposażone we wszelkie potrzebne narzędzia w celu uskuteczniania przedmiotowej współpracy, co przedstawiono schematycznie na rysunku 2. Model INNO-BROKER jest podejściem nowym i dotychczas niestosowanym w regionie. Jest zgodny z postulatem wydatkowania środków na działalność B+R przez pryzmat potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw (end-user financing). Proponowane rozwiązanie jest bardziej efektywne w relacji nakład/rezultat. Inno-brokerzy są umiejscowieni w istniejącej strukturze centrum innowacji (w przypadku przedmiotowego projektu jest to Lubelski Park Naukowo- Technologiczny S.A.), co eliminuje potrzebę tworzenia dodatkowych struktur oraz niweluje wadę dotychczasowego systemu (który zakłada aktywność komórek odpowiedzialnych za komercjalizację badań działających przy jednostkach naukowo-badawczych). 9

11 Rysunek 2. Inno-broker jako ogniwo pośredniczące we współpracy biznesu z nauką Do prawidłowego zadziałania innowacji konieczne jest wykreowanie powiązań funkcjonalnych pomiędzy biznesem a nauką. Powiązania te mają służyć podpisaniu stosownych umów o współpracy biznes nauka, a w efekcie końcowym doprowadzić do procesu transferu innowacji. Do podstawowych warunków, które muszą być spełnione, aby innowacja działała prawidłowo zaliczyć można: prawidłowo przeprowadzoną rekrutację kandydatów na inno-brokerów, gruntowne przygotowanie kandydatów na inno-brokerów, pod względem wyposażenia ich w wiedzę fachową i wymagane umiejętności w tym umiejętności społeczne (np. jak nawiązać relacje z przedsiębiorcą), nawiązanie poprawnych relacji przez inno-brokera z przedsiębiorcami, odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania inno-brokera do współpracy z przedsiębiorcami, jednostkami badawczo-naukowymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją. Dlatego też konieczne jest, aby produkt finalny wdrożonego modelu obejmował świadczenie usług kompleksowego zaspokojenia potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw i składał się między innymi z następujących elementów: a) kryteriów doboru kandydatów na inno-brokera, z uwzględnieniem profilu osobowego kandydata, zakresu kompetencji i umiejętności oraz wiedzy, b) opisu systemu szkolenia kandydatów na inno-brokerów zawierającego informacje wspierające ten proces, c) procedur i schematów postępowania przy wdrażaniu modelu, schematów przepływu informacji, ścieżek postępowania inno-brokera przy współpracy z przedsiębiorcą, procedur oceny i badania skuteczności, finansowania oraz narzędzi pracy inno-brokerów. 10

12 INNO-BROKER teoria i praktyka 2.2 Rekrutacja inno-brokerów Proces rekrutacji opiera się na zidentyfikowaniu kompetencji koniecznych na wysokim poziomie na wejściu (nie wymagających szkolenia). Ponieważ ważnym elementem pracy innobrokera powinna być również sieć kontaktów osobistych, rozwijanych zarówno w ramach bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami i naukowcami, przyjąć należy, że umiejętności miękkie są najważniejsze. W profilu kompetencyjnym kandydatów na inno-brokerów przyjęto więc wysoki poziom umiejętności intrapersonalnych, interpersonalnych oraz koncepcyjnych jako koniecznej podstawy do rozszerzania kwalifikacji. Wymagane w projekcie kompetencje miękkie na wysokim poziomie nie mogą zostać wykształcone na wymaganym poziomie w trakcie szkoleń zaplanowanych w projekcie (w krótkim czasie 2 tygodni). W związku z tym kluczową rolę odgrywa prawidłowa selekcja kandydatów na inno-brokerów posiadających wysoki poziom kompetencji miękkich. Model zakłada również, że kandydaci powinni posiadać dobrą znajomość języka angielskiego oraz podstawową wiedzę w zakresie m.in. ekonomii, finansów, prawa, finansowania, instytucji otoczenia biznesu, technologii. Model zakłada zrekrutowanie osób w wieku do 30 lat, co uwarunkowane jest koniecznością z jednej strony świeżego i innowacyjnego spojrzenia na problematykę problemu transferu technologii, z drugiej zaś pewnego doświadczenia w kontaktach zarówno w sferze naukowej, jak i przedsię biorstw. Wymagane jest również posiadanie odpowiednio wysokiej motywacji do udziału w projekcie. Najlepiej jeśli są to wybitni absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra lub inżyniera ze wszystkich uczelni województwa (zarówno z publicznych jak i prywatnych). Taki wachlarz kandydatów pozwala na objęcie szerokiego spektrum dziedzin wiedzy fachowej, jaką dysponować mają inno-brokerzy. Preferowane są obszary studiów w naukach społecznych (m.in. prawo, socjologia, ekonomia, zarządzanie i marketing), ścisłych (m.in. matematyka, fizyka), przyrodniczych (m.in. biologia, chemia, biotechnologia), technicznych (m.in. mechanika i budowa maszyn, informatyka, transport i logistyka, budownictwo i architektura), medycznych (m.in. medycyna, farmacja, inżynieria biomedyczna) oraz rolniczych (m.in. technologia żywienia, techniki rolnicze, agrobioinżynieria), leśnych i weterynaryjnych. Praktyka bardzo dobrze zweryfikowała absolwentów kierunków interdyscyplinarnych. Zapewnić ma to możliwość wyłonienia spośród nich założonej grupy osób, najlepiej odpowiadających profilowi inno-brokera. Rekrutacja kandydatów powinna odbywać się z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn. Możliwe jest zamknięcie całego procesu rekrutacji łącznie ze szkoleniem kandydatów w okresie 5 tygodni (od momentu zakończenia składania formularzy zgłoszeniowych i cv, poprzez 2 tygodniowy proces szkolenia do momentu ostatecznego wyłonienia założonej liczby innobrokerów). Model zakłada wyłonienie takiej ilości kandydatów, która odpowiada przynajmniej ilości inteligentnych specjalizacji regionu wynikających z dokumentów strategicznych. W przypadku przedmiotowego projektu celem było wyłonienie czterech inno-brokerów. Rekrutacja to czas wymagający ze strony organizatorów dużej dyscypliny i poświęcenia dużej ilości czasu oraz pełnego zaangażowania wyłącznie w proces rekrutacji. Poszczególne etapy procesu rekrutacji przedstawiono na rysunku 3. Proces rekrutacji został podzielony na kilka etapów: 1) ETAP 1 Selekcja formalna oparta na analizie dokumentów (formularza zgłoszeniowego oraz cv); na podstawie analizy dokumentów wyłonione powinno być ok. 50 kandydatów. Podczas zakrojonej na szeroką skalę kampanii rekrutacyjnej, zarówno za pomocą mediów tradycyjnych jak i społecznościowych, kandydatów należy poinformować o podstawowym zakresie pracy w charakterze inno-brokerów oraz wymaganiach stawianych kandydatom. Na tym etapie rekrutacji kandydat wymagał spełnienia kilku kryteriów formalnych: 11

13 Zaliczanie się do grona wybitnych absolwentów studiów wyższych z tytułem magistra lub inżyniera (z różnych uczelni), ze średnią wszystkich ocen w indeksie powyżej 4,0. Preferowane były następujące kierunki wykształcenia: nauki społeczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne, rolnicze, leśne, weterynaryjne. Wymagana aktywność społeczna i naukowa kandydatów w czasie studiowania (działalność w kołach naukowych, projektach współpracy z biznesem itp.). Biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego (najlepiej jęz. angielskiego). Rysunek 3. Schemat procesu rekrutacji inno-brokerów Osoby spełniające kryteria formalne zachęcane były do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej projektu. Przygotowanie formularza w wersji elektronicznej charakteryzuje wiele zalet względem tradycyjnych metod aplikowania w wersji papierowej w oparciu tylko o CV i list intencyjny. Po pierwsze możliwa jest bardzo szybka selekcja kandydatów ze względów formalnych. Dodatkowo można, w sposób standaryzowany, uzyskać istotne informacje gotowe do obróbki statystycznej czy porównań pomiędzy poszczególnymi kandydatami. Na podstawie wyników z przeprowadzonej rekrutacji powstał recenzowany artykuł naukowy [6]. Formularz zawiera pytania dotyczące: ukończonej uczelni; wieku kandydata (do 30 lat); wyników w nauce, z podaniem średniej wszystkich ocen ze studiów; członkostwa w organizacjach uczelnianych działających na rzecz nauki i biznesu; członkostwa w pozauczelnianych organizacjach działających na rzecz nauki i biznesu; innej aktywności społecznej wykazywanej przez kandydatów; uczestnictwa kandydatów w międzynarodowej wymianie studenckiej (np.: Erasmus, konferencje międzynarodowe, targi); znajomości języka angielskiego z określeniem poziomu; znajomości innego niż angielski języka obcego z określeniem poziomu; pracy podczas studiów; aktualnej sytuacji zawodowej; 12

14 INNO-BROKER teoria i praktyka samooceny znajomości innowacji technologicznych w wyuczonym zawodzie; samooceny znajomości innowacji technologicznych na poziomie ogólnym (w branży ICT, automotive, medycznej, lotniczej, bioinżynierii, nanotechnologii, itd.); bycia aktywnym naukowcem (posiadanie przez kandydatów dorobku w postaci publikacji naukowych); posiadania doświadczenia w handlu; grania w gry komputerowe; deklarowanej przez kandydatów chęci przyszłej pracy w dużej międzynarodowej korporacji. Warto zaznaczyć, że do celów rekrutacji inno-brokerów opracowano Regulamin rekrutacji szczegółowo opisujący poszczególne etapy rekrutacji, sposób ich oceny oraz rolę członków Komisji rekrutacyjnej. Komisja wybiera ok. 50 kandydatów, którzy przechodzą do kolejnego etapu. 2) ETAP 2 Test kompetencji składający się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru sprawdzających wiedzę ogólną kandydatów oraz 5 pytań otwartych, z czego 2 wymagały odpowiedzi w języku angielskim. Pytania testowe sprawdzają wiedzę ogólną kandydatów z zakresu prowadzenia zarządzania projektami, ekonomii i finansów, działalności gospodarczej, instrumentów finansowania badań i innowacji, polityki innowacyjnej (na poziomie kraju i regionu), badań naukowych i technologii, prawa i ochrony własności intelektualnej oraz pytania na inteligencję. Na pytania otwarte kandydaci muszą udzielić krótkiej odpowiedzi, np: Opisz w jaki sposób uzyskasz kontakt do pracownika naukowego, który miałby podjąć się opracowania, dostosowania lub ulepszenia technologii, nad którą pracujesz. W jaki sposób udział w projekcie w charakterze Innobrokera wpłynie na Twoje kompetencje oraz rozwój zawodowy? W jakich kierunkach, Twoim zdaniem, powinno rozwijać się województwo lubelskie? Describe your future dream job. (in English) How do you like to spend your free time? (in English) 20 kandydatów z największą ilością punktów przechodzi do następnego etapu rekrutacji. Komisja rekrutacyjna dokonuje oceny testów według przygotowanego klucza odpowiedzi. 3) ETAP 3 Assessement Center, który wiąże się z kontynuacją sprawdzania umiejętności i wykorzystaniem wiedzy tym razem w ćwiczeniach praktycznych. Obserwacja prowadzona przez min. 3, a najlepiej 5-6 członków Komisji rekrutacyjnej. Etap ten obejmuje: Ćwiczenie negocjacyjne w parach (dobór w pary na podstawie wstępnej oceny charakterystyki kandydatów). Obserwacja zachowań związanych z umiejętnością radzenia sobie z konfliktami, komunikacją, przekonywaniem, motywacją do wysokich wyników. Ćwiczenie 5 min. publiczna prezentacja wykonana ad hoc na zadany temat przez Komisję np. konieczność przekonania zebranych do nowego/ kontrowersyjnego pomysłu. Ćwiczenie na umiejętności pracy planowania czasu priorytetów (opis przypadku). Potem dyskusja każdy z uczestników uzasadnia priorytety. Ćwiczenie związane z oceną projektu (ocena założeń, dostrzeżenie błędów). Analiza przypadku (elementy ekonomii, marketingu ) Komisja na podstawie obserwacji wykonuje profil wszystkich kandydatów w kluczowych obszarach związanych z pracą inno-brokera. 8 osób o profilu najbardziej zbliżonym do idealnego przechodzi do kolejnego etapu. 4) ETAP 4 Selekcja po szkoleniu, po której zostaje wybranych 4 inno-brokerów. Po przeprowadzeniu Assessment Center kandydaci na inno-brokerów poddani są 2 tygodniowemu szkoleniu i niezwłocznie po jego zakończeniu przeprowadzany jest 13

15 ostatni etap selekcji, który przyjmuje formę wywiadu z przeszkolonymi kandydatami. Jednym z podstawowych celem wywiadu winna być weryfikacja umiejętności miękkich. Kandydaci powinni posiadać wszystkie te kompetencje, czyli: Pozytywne cechy interpersonalne (łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność, otwartość), Proaktywne nastawienie na obsługę klienta (stabilność emocjonalna; życzliwość; sumienność; uprzejmość; pomocne i spersonalizowane relacje z klientem), Silną motywację i orientację na wyniki (ekstrawersja, koncentracja na wykonaniu zadania), Pewność siebie i elastyczność (zdolność do zachowań asertywnych i dostosowywania się do różnych sytuacji), Wytrwałość i opanowanie (zdolność podążania za stawianymi celami oraz panowanie nad swoimi reakcjami), Entuzjazm (zdolność wykazywania pozytywnej postawy w różnych sytuacjach), Dokładność i skrupulatność ( umiejętności ustalenia sobie priorytetów i trzymania się przyjętego planu), Inteligencję praktyczną (zdolność wykorzystywania własnych doświadczeń w sposób elastyczny i kreatywny), Własną inicjatywę oraz stanowczość (zdolność samodzielnego planowania pracy i jej wykonywania). Weryfikacja kompetencji miękkich jest realizowana przy zastosowaniu metody wywiadu częściowo ustrukturyzowanego (pytania dotyczące ścieżki rozwoju i przyszłych celów; pytania sondujące, obserwacja zachowań w trakcie rozmowy, zadawanie niewygodnych pytań ). W celu weryfikacji tych umiejętności stosowane jest wykonanie praktycznych zadań związanych z projektem. Na zakończenie każdy z uczestników identyfikuje przedsiębiorstwo, dla którego przygotuje propozycje i projekt pro forma zaliczany przed komisją ekspertów. Na tym etapie oceniane są umiejętności kandydata związane z: Oceną potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstwa Wskazaniem kierunków rozwoju innowacyjnego firmy, Pomocą w zidentyfikowaniu partnera do współpracy po stronie jednostki naukowej, Doprowadzeniem do zawarcia umowy o współpracy firmy z nauką, Przygotowaniem wniosku aplikacyjnego pozwalającego sfinansować umowę o współpracy, Zarządzaniem procesem współpracy i projektami ją finansującymi. Wywiad przed Komisją ekspertów każdego z kandydatów trwa ok. 20 minut. Obrady Komisji doprowadzają do wyłonienia 4 inno-brokerów. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje stosowny Certyfikat ukończenia szkolenia. Inno-brokerzy zyskują zatrudnienie na pełny etat na okres roku czasu z atrakcyjnym wynagrodzeniem. 2.3 Proces szkolenia Proces szkolenia jest częścią ostatniego etapu selekcji, obejmującym weryfikację wiedzy i umiejętności koniecznych do wypełniania zadań inno-brokera. Jednocześnie jest to też weryfikacja wiedzy i umiejętności zdobytych w procesie szkolenia. Proces szkolenia został bowiem opracowany przy uwzględnieniu: priorytetowych kompetencji miękkich oraz wymaganej podstawowej wiedzy w kilku obszarach, która to podstawowa wiedza może być rozwijana w procesie szkolenia i samokształcenia, 14

16 INNO-BROKER teoria i praktyka pogłębienia wiedzy z kluczowych obszarów specjalistycznych krytycznych w pracy innobrokera. Szkolenie jest intensywnym procesem. Czas szkolenia jest krótki (2 tygodnie, 8 godzin zajęć codziennie) i jest zabiegiem celowym, gdyż ma pozwolić zorientować się w umiejętnościach szybkiej absorpcji wiedzy przez kandydata na inno-brokera. Przewidziane szkolenie jest zrealizowane przez 10 dni szkoleniowych, po 8h dziennie w łącznym wymiarze 80 godz. lekcyjnych (80x45 min. = 3600 min.) w zakresie: 1) Podstaw prawa, w tym prawa ochrony własności intelektualnej, 2) Badań naukowych i technologii (głównie obszary OZE, medycyna, biotechnologia, IT i automatyka), 3) Instrumentów finansowania, 4) Zarządzania projektami, 5) Finansów i ekonomii, 6) Zarządzania i marketingu, 7) Polityki innowacyjnej, 8) Umiejętności miękkich (warsztaty). Każdy z modułów szkoleniowych jest obowiązkowy dla każdego ze słuchaczy, bez względu na ukończony rodzaj i kierunek studiów. W przypadku ukończenia kierunkowych studiów zgodnych z modułem szkoleniowym, słuchacz jest zobligowany do uczestniczenia w zajęciach ze względu na to, że program i materiał szkoleniowy są przygotowane pod kątem przydatności dla INNO- BROKERA. Treści szkoleniowe są zorientowane na potrzeby profilu specjalnościowego brokera. Zajęcia są prowadzone w formie seminariów i warsztatów dydaktycznych. Każdy z ww. modułów jest realizowany w zajęciach grupowych (8 os.) przez odrębnego trenera, specjalistę w swojej dziedzinie. Proces szkolenia jest wspierany opracowanymi przez zespół projektowy pomocami dydaktycznymi w postaci programu szkolenia i skryptów, odrębnych dla słuchaczy i dla kandydatów na inno-brokerów. Z uwagi na to, że główny obszar zainteresowania brokerów ściśle dotyczy rozwiązań, które podlegają ochronie ustawowej dorobku intelektualnego, ważnym z tego powodu szkoleniem jest kurs dot. Regulacji prawnych w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej. W ramach tego kursu słuchacze zostają zapoznani z zakresem ochrony własności intelektualnej (IP), rodzajami utworów podlegających ochronie prawnej, rodzajami patentów i sposobów pozyskiwania praw do produkcji rozwiązań posiadających zastrzeżenia ochronne. Ponadto, otrzymują praktyczne wsparcie w zakresie identyfikacji rozwiązań innowacyjnych i noszących znamiona innowacyjności, umożliwiających otrzymanie na nie ochrony patentowej czy zastrzeżeń. Kolejnym istotnym z punktu widzenia działalności brokera innowacji szkoleniem jest trening w zakresie prawa. W ramach tego modułu słuchacze zostają zapoznani z ogólnymi zasadami prawa. Przechodzą również rozszerzony kurs w zakresie prawa: cywilnego, gospodarczego i administracyjnego pod kątem specyfiki wykonywanej działalności inno-brokera. Zdobyta wiedza w tych zakresach pozwoli inno-brokerom na sprawne poruszanie w sferze przepisów praw obowiązujących w Polsce dotyczących obrotu własnością intelektualną i zgodności z innymi przepisami pokrewnymi w tym zakresie. W ramach modułu szkoleniowego dot. polityki innowacyjnej kandydaci zostają zapoznani z ogólnymi obowiązującymi definicjami innowacyjności oraz jej formami w zależności od zasięgu terytorialnego. Są to szkolenia, które przybliżą słuchaczom innowacyjność w wymiarze europejskim, krajowym i regionalnym. Zostają zapoznani m.in. z takimi dokumentami jak Regionalna Strategia Innowacji oraz pewne zagadnienia ze strategii krajowej. 15

17 Kolejna grupa szkoleń skierowanych do kandydatów to wiedza w zakresie instrumentów finansowania zarówno innowacji i systemów finansowania działalności gospodarczej. W ramach tych szkoleń zostają przybliżone zagadnienia w zakresie m.in. systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, systemów finansowania przedsiębiorstw, sektorów gospodarki narodowej, wykonywania sprawozdań finansowych i ich analizy, wykonywania biznesplanów itp. W ramach tej grupy szkoleń zostanie przybliżona tematyka nowoczesnego zarządzania poprzez projekt umiejętności zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem projektu, jak również wiedza o źródłach pozyskiwania środków na zadania projektowe. Odrębny cykl szkoleń zostanie poświęcony badaniom naukowym i technologii w zakresie nowoczesnych rozwiązań funkcjonujących na rynku. Szkolenia będą prowadzone w zakresie określonych obszarów nauki i wiedzy adekwatnych do zapisów w strategii RSI woj. lubelskiego. Są to: 1) szkolenia w zakresie technologii biologicznych, medycznych i biologiczno-medycznych, 2) szkolenia w zakresie technologii IT i automatyki, 3) szkolenia w zakresie rozwiązań energetycznych, ze szczególnym naciskiem na OZE (odnawialne źródła energetyki). Całość szkoleń jest podsumowana i spięta w jedną całość warsztatami szkoleniowymi z zakresu kompetencji miękkich niezbędnych do nawiązywania kontaktów roboczych i biznesowych zarówno z przedstawicielami sfery biznesu jak i nauki. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są ukierunkowane na praktyczną weryfikację umiejętności personalnych i predyspozycji interpersonalnych kandydatów na inno-brokerów. Całość szkolenia ma się zamknąć w 80 godz. lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów, które są prowadzone przez doświadczonych fachowców w określonym obszarze wiedzy i umiejętności. Zaprogramowany cykl szkoleń dostarcza kandydatom podstawowej, ale za to szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania, pozyskiwania, transferu i komercjalizacji osiągnięć świata nauki i biznesu w celu osiągnięcia dobra społecznego i poprawy poziomu innowacyjnej kultury technicznej. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują podręczniki, stanowiące podstawę treści merytorycznych prezentowanych w trakcie szkolenia, zawierające omówienie zagadnień z zakresu wyżej wymienionego, skrypty, pozwalające na utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia oraz materiały w wersji elektronicznej, pełniące rolę uzupełniającą i stanowiące m.in. studia przypadków, ilustrujące poruszane zagadnienia. Ich charakterystyka została przedstawiona w tabeli 1. Projekt przewiduje pewne działania zapobiegawcze w sytuacji potencjalnego zagrożenia efektywności rekrutacji. W przypadku rezygnacji zrekrutowanych uczestników szkoleń na etapie udziału w projekcie elementem zapobiegawczym zagrożeniu jest prawidłowo przeprowadzona rekrutacja (kryteria naboru zdefiniowane w sposób czytelny dla kandydatów i zapewniający obiektywność wyboru), pozwalająca wybrać osoby zmotywowane do działania i przekonane do wdrażanego modelu. Konieczne jest przygotowanie listy rezerwowej, która pozwoli na zastąpienie uczestnika w przypadkach losowych. Dodatkowo z zaangażowanymi do udziału w projekcie osobami, są podpisywane deklaracje uczestnictwa i umowy zobowiązujące do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach pod rygorem konsekwencji finansowych. Działaniem minimalizującym ryzyko, jest dodatkowy nabór uczestników oraz nasilenie akcji informacyjnej promującej cele projektu i uświadamiającej korzyści wynikające z udziału w nim. 16

18 INNO-BROKER teoria i praktyka Tabela 1. Charakterystyka materiałów szkoleniowych Charakterystyka materiałów, jakie otrzymają kandydaci: 1. Podręcznik szkoleniowy INNO-BROKER Tom I 2. Podręcznik szkoleniowy INNO-BROKER Tom II 3. Skrypt szkoleniowy dla wykładowców 4. Materiały w wersji elektronicznej Część pierwsza podręcznika poświęcona jest przybliżeniu wiedzy z zakresu podstaw prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i administracyjnego. Część druga traktuje o polityce innowacyjnej. W części trzeciej przybliżone zostały zagadnienia z zakresu badań naukowych w obszarze biotechnologicznym i medycznym. Części czwarta i piąta dotyczą zagadnień z obszaru IT oraz technologii, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej energetyki. Stanowi kontynuację Tomu I. Części pierwsza, druga i trzecia są poświęcone omówieniu sektorów gospodarki krajowej, systemom finansowania szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw. Część czwarta poświęcona jest formom organizacyjnym prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, traktuje o polityce innowacyjnej. W części piątej i szóstej opisano sprawozdawczość finansową i konstruowanie biznesplanu. W części siódmej i ósmej przybliżono zagadnienia zarządzania poprzez projekt. Część ostatnia, dziewiąta poświęcona jest ocenie finansowej projektów rozwojowych. Materiały w formie prezentacji zawierające treści programowe, które znalazły szerokie rozwinięcie w podręcznikach, ale w formie bardziej skondensowanej, zawierającej ilustracje wykładanych zagadnień wpływające na zwiększoną przyswajalność prezentowanych zagadnień (10 prezentacji). Materiały pełniące rolę uzupełniającą i stanowiące m.in. studia przypadków, ilustrujące poruszane zagadnienia: a) Procedury postępowania, b) Regulacje prawne w zakresie ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej, procedury prawne i zasady postępowania w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej c) Listy instytucji otoczenia biznesu i innowacji d) Propozycje porozumień, umów e) Źródła finansowania inwestycji f) Opis platformy internetowej 17

19 2.4 Zakres świadczonych usług Ponieważ istotą innowacji w ramach niniejszego projektu jest stworzenie popytowego modelu obsługi innowacyjnych potrzeb przedsiębiorstw za pomocą systemu brokerów innowacji wyszkolonych specjalistów. Inno-broker zobowiązany jest do kompleksowego i profesjonalnego świadczenia usług związanych z rozwojem współpracy przedsiębiorcy ze sferą nauki, poczynając od identyfikacji jego potrzeb (np. poprzez audyt innowacyjności), poprzez wsparcie nawiązania współpracy z odpowiednią jednostką naukowo-badawczą aż do skonstruowania mechanizmu finansowania zaprojektowanej współpracy. Następnie inno-broker przygotowuje wniosek o finansowanie współpracy ze środków zewnętrznych i jego rozliczenie. Główne zadania innobrokera zostały przedstawione w sposób schematyczny na rysunku 4. Ważną cechą wsparcia tego typu jest iteracyjny charakter związany z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań. Rysunek 4. Model kompleksowej obsługi potrzeb innowacyjnych przez brokera innowacji Jednak inno-brokerzy realizują szereg dodatkowych działań. Zakres tych działań innobrokerów zależy od etapu wdrażania modelu: na etapie wdrażania modelu konieczne jest jego odpowiednie rozpropagowanie, dlatego konieczne jest uczestnictwo inno-brokerów w seminariach informacyjnych, promujących współpracę sektora nauki z biznesem, a także inicjowane przez uczelnie wyższe uczestnictwo w targach, seminariach i konferencjach naukowych, na etapie upowszechniania konieczne są działania związane z przekazaniem wiedzy na temat dotychczasowych doświadczeń, ale też zaleceń usprawniających funkcjonowanie modelu. Szeroki zakres świadczonych usług oraz realizowanych działań wymaga zastosowania instytucjonalnego wsparcia inno-brokera oraz odpowiedniego zaplecza eksperckiego (np. w zakresie przeprowadzenia audytu technologicznego, przy opracowaniu biznes planu, 18

20 INNO-BROKER teoria i praktyka wykonalności projektu, itd.). Wsparcie takie zostało przedstawione w sposób schematyczny na rysunku 5. Rysunek 5. Model wsparcia inno-brokera Model działania inno-brokera zakłada, że na kompletną usługę składają się następujące komponenty: działania oraz niezbędne do świadczenia usługi narzędzia (np. systemy informatyczne). Narzędzia mają za zadanie zapewnić skuteczne mechanizmy funkcjonowania i kompleksowego świadczenia usług. Zostaną one omówione w dalszej części podręcznika. Odpowiedzi na pytanie: Kim są inno-brokerzy? w bardzo wymowny i prosty sposób przedstawia infografika z rysunku 6. Rysunek 6. Kim są inno-brokerzy? 19

21 20

22 INNO-BROKER teoria i praktyka 3 Procesy komercjalizacji innowacji ze wsparciem inno-brokera 3.1 Identyfikacja idei o dużym potencjale komercjalizacyjnym Już od pierwszego kontaktu inno-brokerów z przedsiębiorcami powinni oni gromadzić istotne dane przedsiębiorstwa i dokonywać ich monitoringu oraz ewaluacji w czasie trwania i rozwoju współpracy. Właściwe rozpoznanie początkowe może mieć kluczowe znaczenie w rozpoznaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa, które ma potencjał skorzystania z oferowanej pomocy. Właściwie dokonany Audyt początkowego potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa powinien zostać sformalizowany i stanowić najważniejszy dokument wstępnej selekcji przedsiębiorców bezpośrednio współpracujących w ramach wypracowanego modelu. Formalnym dokumentem potwierdzającym wykonanie Audytu początkowego potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa jest odpowiedni formularz. Formularz powinien zostać wypełniony przez inno-brokerów i w początkowej fazie aktywności będzie stanowił istotny składnik ich wdrażania do działania na rynku obejmującym szerokie spektrum różnej wielkości firm działających w bardzo zdywersyfikowanym obszarze produkcji i usług. Poza kwestiami formalnymi, rejestrowanymi w formularzu, istotnymi z punktu widzenia współpracy inno-brokerów ze środowiskiem przedsiębiorstw i nauki, funkcjonalnie najważniejsze są obszary diagnozy, które bezpośrednio dotyczą zagadnień samych istniejących innowacji lub zapotrzebowania na nie: Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa, Potencjał innowacyjny, Oczekiwania czy Finansowanie innowacji (Tabela 2). Ostatni obszar jest szerzej omówiony w punkcie 3.5. Opracowania, poniżej wskazano zaś narzędzia, które mogą pozwolić na identyfikację innowacyjnych pomysłów i ich potencjału komercyjnego. W rozwinięciu punktu dotyczącego oceny innowacyjności przedsiębiorstwa powinna znaleźć się ocena innowacji (produktowej, procesowej i marketingowej), która może być dostrzeżona podczas pierwszego kontaktu inno-brokera z przedmiotową firmą. Ocena powinna uwzględniać zakup innowacyjnego sprzętu oraz szkoleń z funduszy europejskich w poprzednim okresie finansowania. Może to być łatwo dostrzeżone ze względu na obowiązek umieszczania tabliczek lub tablic informacyjnych o uzyskanym dofinansowaniu. Przed wybraniem się na pierwszą wizytę inno-broker powinien koniecznie zapoznać się ze stroną internetową firmy. Ocenie powinna podlegać historia firmy, oferta produktowa czy usługowa oraz organizacja kanałów dystrybucji i sprzedaży. Pozwoli to inno-brokerowi dostosować swoją ofertę do potrzeb danej firmy. Potencjał innowacyjny firma może wykazywać na różnych poziomach zarządzania. Począwszy od samego zarządu przedsiębiorstwa (lub właściciela) poprzez kadrę menadżerską, a skończywszy na szeregowych pracownikach. W punkcie tym inno-broker powinien uchwycić chęci oraz istnienie innowacyjnych pomysłów by zmieniać na lepsze obecną strukturę i ofertę firmy. Określenie świadomości np.: ekologicznej przedsiębiorstwa (w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia emisji CO 2, uzyskiwania homologacji i certyfikatów na poziomie krajowym i europejskim) pozwoli inno-brokerowi dobrać ofertę pomocy takiemu przedsiębiorstwu. Jednak chęci do wprowadzania zmian stanowią tu kluczową sprawę zwłaszcza na poziomie kadry zarządzającej. Jeśli decyzja zapadnie na poziomie zarządczym, wszystkie pozostałe działy firmy muszą się po prostu przystosować. Wstępna identyfikacja oczekiwań dotyczących wsparcia modelu aktywności innowacyjnych przedsiębiorcy prowadzi do kolejnych działań w komercjalizacji innowacji, zwłaszcza określenia sposobu wejścia innowacji na rynek, która determinuje przepływ know-how pomiędzy instytucjami nauki i biznesu lub pomija konieczność występowania instytucji naukowej w procesie komercjalizacji. Wypychanie technologii na rynek ma miejsce w przypadku wytworzenia innowacji na poziomie 21

23 naukowych badań podstawowych. Bardzo dobrym przykładem jest technologia niebieskiego lasera, nanorurek węglowych czy grafenu. Następnie poszukiwany jest partner biznesowy w celu dalszej dyfuzji innowacji. W takim przypadku występuje zazwyczaj model odgórny współpracy nauki i biznesu z udziałem najwyższych władz (np.: Premier i/lub Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Zasysanie technologii przez rynek polega na diagnozowaniu zapotrzebowania, a następnie na jego zaspokojeniu. Przedsiębiorca, działający zazwyczaj w konkretnej branży, zgłasza innowacyjny pomysł, który jest rozwijany do formy rynkowej przy pomocy instytucji naukowych czy z wykorzystaniem potencjału naukowego (np.: bardzo drogiego sprzętu badawczego). W tym przypadku zazwyczaj działa model oddolny. Jednak sam projekt, jak i aktywność inno-brokerów, zakładają wsparcie przedsiębiorstw podczas procesu zasysania innowacyjnych technologii przez rynek i obejmują obydwa modele współpracy nauki i biznesu. Tabela 2. Fragmenty arkusza Audytu początkowego potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa w obszarach Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa, Potencjał innowacyjny i Oczekiwania [17] 5 Produktowa brak niski średni wysoki Ocena innowacji 6 Procesowa brak niski średni wysoki 7 Marketingowa brak niski średni wysoki 14 Potencjał innowacyjny Właściciela/zarządu brak mały średni duży 15 Kadry kierowniczej brak mały średni duży 16 Pracowników brak mały średni duży 20 Oczekiwania Wypycha innowacje tak nie 21 Zasysa innowacje tak nie 22 Ochrona patentowa tak nie Ocena potencjału innowacyjnego i możliwości komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych opiera się przede wszystkim na doświadczeniu inno-brokerów oraz umiejętności subiektywnej konfrontacji informacji, jakie przekazuje przedsiębiorstwo oraz wiedzy na temat rozwiązań istniejących w danym zakresie. W wyniku tej konfrontacji inno-broker powinien potrafić dostrzec i rozbudować wizję wykorzystania potencjału komercjalizacyjnego innowacji. Poniżej wskazano na kilka narzędzi, które mogą w tym zakresie pomóc. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że inno-broker może mieć pierwszy kontakt z innowacyjnym rozwiązaniem, dla którego będzie poszukiwał wsparcia na różnym etapie zaawansowania jego rozwoju: wstępnych faz obarczonych dużą niepewnością (odkrycie lub formułowanie koncepcji) lub faz formułowania rozwiązań (rozwoju lub optymalizacji). Na każdym z tych etapów wymagane będzie zrozumienie zupełnie różnych potrzeb potencjalnych klientów inno-brokerów oraz cech samej innowacji. Schemat etapowego procesu rozwoju samej innowacji przedstawiony został w tabeli 3. 22

24 INNO-BROKER teoria i praktyka Pierwszy etap rozwoju innowacji wymaga przede wszystkim zrozumienia różnych perspektyw, spojrzeń na problem, jego formułowanie i postrzeganie, a także ustalenie oczekiwań różnych grup interesariuszy, którzy mogą być zaangażowani w tworzenie i rozwój innowacji. Po drugie, należy zrozumieć w jaki sposób przebiegają procesy, które mają zostać zastąpione innowacyjnym rozwiązaniem oraz zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób użytkownicy innowacji mogą chcieć korzystać z jej efektów. Warto w tym obszarze przeprowadzić ocenę: wewnętrznych zasobów, postaw klientów oraz miejsca na rynku w kontekście zachowań nie-klientów i konkurencji w reakcji na potencjalną innowację. Na etapie formułowania możliwych koncepcji należy pamiętać, aby projektowane rozwiązanie było pożądane (desirable), wykonalne (feasible) i wartościowe z komercyjnego punktu widzenia (valuable). Niezależnie od tego, czy mówimy o produkcie, usłudze, modelu biznesowym czy technologii, innowacyjne rozwiązania zawsze powinny spełniać te trzy wskazane cechy, aby maksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego. Rolą inno-brokerów w identyfikacji idei o wysokim potencjale komercyjnym jest więc skupienie uwagi na tych właśnie cechach innowacji. Tabela 3. Schemat procesu rozwoju innowacji [15] Kluczowe pytania Wymagana wiedza Rodzaj innowacji ROZPOZNANIE SZANS ODKRYCIE KONCEPCJA Czy istnieje inny sposób, w jaki możemy zaspokajać potrzebę? Jakie są wszystkie możliwe sposoby zaspokajania potrzeby? Wiedza o zachowaniach Wiedza techniczna Propozycja nowych wartości Propozycja nowej technologii produktu REWOLUCJA PERSPEKTYWA PROBLEMU KREOWANIE WARTOŚCI ROZWÓJ OPTYMALIZACJA Na czym może polegać inne i lepsze zaspokajanie potrzeby? Jak możemy zrobić to najlepiej, taniej, szybciej, sprawniej? Wiedza produktowa Wiedza produktowa i/lub znajomość procesu produkcji Udoskonalenie produktu Optymalizacja produktu EWOLUCJA PERSPEKTYWA ROZWIĄZANIA 23

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I NAUKOWO- DYDAKTYCZNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

TOP 500 Innovators 2015

TOP 500 Innovators 2015 1. Grupa docelowa programu. TOP 500 Innovators 2015 Regulamin rekrutacji do programu Uczestnikami programu TOP 500 Innovators 2014-2015 Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO Monika Szymańska INSPIRUJEMY DO ROZWOJU MOŻLIWOŚCI WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚRODKÓW UE FORUM GOSPODARCZE KROSNO 23.11.2016 Monika Szymańska Kim jesteśmy? 2 INNpuls Sp. z o.o. firma doradczo-szkoleniowa Rozpoczęcie działalności - 2008 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu

Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization Regulamin rekrutacji uzupełniającej do programu 1. Grupa docelowa programu. Uczestnikami programu Top 500 Innovators Science Management Commercialization,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r.

Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Śląskiego. Warszawa, 2 marca 2012r. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego Warszawa, 2 marca 2012r. 1. Inteligentna specjalizacja kraj czy region? 2. Inteligenta specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązańpomoc doradcza dla MSP Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo