e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian"

Transkrypt

1 e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian 6

2 askpt ius a tl rn eośścci i 4 Ramowe warunki wdrażania Opolskiego modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych kontraktowanie to instrument, dzięki któremu dobra i usługi wymagane przez instytucje publiczne dostarczane są od prywatnego sektora. Kontraktowanie usług może uzupełnić deficyty publicznych służb zatrudnienia, m.in. poprzez zezwolenie na podejmowanie działań, których nie mogą samodzielnie prowadzić powiatowe urzędy pracy ze względu choćby na ograniczenia prawne 9 Innowacje w PUP Lublin Łukasz Ipnar dzięki innowacjom jesteśmy postrzegani przez osoby bezrobotne i pracodawców z naszego regionu jako urząd przyjazny i elastyczny wobec klientów, mogący im wiele zaoferować oraz jako godny polecenia partner w projektach krajowych, a także ponadnarodowych 12 Wirtualność nie gryzie Agnieszka Sip nie prowadźmy dyskusji nad ograniczeniami wirtualności, ale zastanówmy się jak odnaleźć w niej człowieka i nie stracić go z oczu Czy tego chcemy, czy nie, nasz klient bardzo często zatopiony jest w świecie informacji, informatyzacji, wirtualności i nowoczesnych technologii - taka jest tendencja i będzie się ona tylko pogłębiać

3 aktualności advertorial Wstęp Witamy czytelników biuletynu e-rynek Pracy. Nasz Biuletyn powstaje w ramach innowacyjnego projektu Kadry dojrzałe do zmian. Głównym celem projektu jest poprawa współpracy między urzędami pracy a prywatnymi agencjami zatrudnienia lub organizacjami pozarządowymi wpisanymi do rejestru agencji zatrudnienia. Ma to na celu m.in. ułatwienie wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Oprócz informacji o projekcie w każdym biuletynie staramy się zawrzeć dużo więcej treści dotyczącej rynku pracy, współpracy różnych interesariuszy, zmian w realizacji podstawowych usług w instytucjach rynku pracy, zarówno państwowych, jak i niepublicznych. Mamy nadzieję, że opisując nowoczesne metody, formy i narzędzia usług rynku pracy, przykłady dobrych praktyk, pokażemy szersze tło i zachęcimy do wykorzystania innowacyjnych narzędzi projektu. W kolejnym numerze naszego Biuletynu zachęcamy do zapoznania się z ramowymi warunkami wdrażania Opolskiego modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych. Podjęcie współpracy z agencją zatrudnienia, realizacja działań aktywizacyjnych i rozliczenie rezultatów wymaga wielu działań i określonych warunków wdrożenia. Innowacje nie omijają również aktywnych urzędów pracy. Kolejny przykład dobrej praktyki to Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, gdzie innowacyjność rozwiązań systemowych przejawia się między innymi w realizacji ciekawych projektów unijnych, a także w codziennej pracy usprawniającej funkcjonowanie całego urzędu. Na koniec cały czas rozwijająca się nowa forma pracy doradztwo na odległość. Jak twierdzi autorka - nadszedł już czas, by przestać zastanawiać się CZY doradztwo on-line ma sens, ale JAK przygotować dobre narzędzia, które pozwolą prowadzić klienta do momentu, kiedy niezbędny będzie kontakt twarzą w twarz. 3

4 Ramowe warunki wdrażania Opolskiego modelu kontraktacji działań aktywizacyjnych HHarmonogram Podjęcie współpracy z agencją zatrudnienia, realizacja działań aktywizacyjnych i rozliczenie rezultatów wymaga określonych ram czasowych. Pierwszym powodem jest konieczność zagwarantowania realizacji odpowiednich przepisów prawa, w tym zawłaszcza ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych. Natomiast drugą przyczyną jest potrzeba zaplanowania odpowiednio długiego i wynikającego ze specyfiki pracy z osobami znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy okresu na działania aktywizacyjne. Wreszcie trzecim powodem jest przyjęcie założenia, iż agencja zatrudnienia wspiera swoich podopiecznych przez pół roku od momentu podjęcia przez nich pracy. Na podstawie doświadczeń zespołu opracowującego model harmonogram prac można podzielić na następujące fazy: 1. Wdrożenia modelu do 6 miesięcy, 2. Działań aktywizacyjnych do 11 miesięcy, 3. Zakończenia do 1 miesiąca. W ramach etapu wdrożenia realizowane są procedury związane głównie z wyborem wykonawcy (realizatora) oraz rekrutacją osób bezrobotnych. Przyjęto założenie, iż nie powinny one trwać dłużej niż pół roku. Etap wdrożenia jest okresem wzmożonej pracy pracowników PUP, a także szczegółowych konsultacji z OPS. Okres objęcia działaniami przez agencję zatrudnienia powinien być dostosowany do potrzeb osób bezrobotnych, nie powinien on jednak przekraczać 11 miesięcy lub powodować trudności dla powiatowych urzędów pracy w gospodarowaniu środkami publicznymi w ramach roku budżetowego. Poszczególne etapy mogą na 4 siebie zachodzić, w zależności od indywidualnych sytuacji poszczególnych uczestników działań aktywizacyjnych i przyjętych harmonogramów wsparcia. Szczególnie jest to widoczne w przypadku etapu drugiego i trzeciego. W ramach aktywizacji główne działania w tym zakresie powinny koncentrować się w drugim, trzecim, czwartym i piątym miesiącu tylko osoby zaktywizowane w tym czasie mają szansę na sześciomiesięczne wsparcie agencji zatrudnienia w ramach utrzymania zatrudnienia. Agencja otrzyma też maksymalne wynagrodzenie za osoby, które najszybciej trafią na rynek pracy. Natomiast podejmowane dalsze działania aktywizacyjne w okresie od szóstego do ósmego miesiąca kontraktu nie są też pozbawione sensu. Osoby zaktywizowane w tym czasie mają szansę na utrzymanie zatrudnienia przy pomocy realizatora przez co najmniej trzy miesiące, co znów jest korzystne finansowo dla agencji zatrudnienia otrzymuje ona honorarium za trzy-, cztero- i pięciomiesięczną aktywizację zawodową uczestników. W związku z powyższym może być też sytuacja, w której realizator już w drugim miesiącu (teoretycznie nawet w pierwszym) doprowadzi do zatrudnienia i podejmie działania związane z utrwalaniem uzyskanych efektów. W fazie tej gro obowiązków i pracy należy do agencji zatrudnienia. Urząd pracy pełni jedynie funkcje kontrolne, a także rozlicza prace związane z diagnozą. Zdaniem PUP jest też współpraca w zakresie wymiany uczestników posiłkując się listą rezerwową osób bezrobotnych. Bieżąca komunikacja odbywa się głównie za pomocą aplikacji Kontraktor. Ostatnia faza kontraktu, tj. zakończenie, trwa do jednego miesiąca. W tym czasie realizator rozlicza się z osiągniętych rezultatów, a PUP przyjmuje pracę oraz wypłaca końcową wartość honorarium.

5 Wynagrodzenie dla realizatora Wynagrodzenie dla agencji jest wypłacane w dwóch transzach i silnie uzależnione od uzyskanego efektu zatrudnieniowego i utrzymania w zatrudnieniu. Realizator otrzymuje pełnie wynagrodzenie tylko w sytuacji, w której uczestnik utrzyma półroczne zatrudnienie w okresie obowiązywania kontraktu. Za efekty osiągnięte po okresie zakończenia realizacji umowy wynagrodzenie nie przysługuje. W składanej na przetarg ofercie wykonawca wskazuje dwie wartości kluczowe dla metodologii liczenia wysokości obu transz: Cena jednostkowa netto zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w przeliczeniu na jednego uczestnika, który utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 6 miesięcy; jej maksymalna wartość jest zdefiniowana w art. 61b ust. 2 pkt. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z wejścia w życie 27 maja 2014 r. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest to kwota 150% wartości przeciętnego wynagrodzenia Cena brutto docelowa wartość całego zamówienia za osiągnięcie zaproponowanych przez wykonawcę poziomów wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 3 miesięcy i wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy; suma wypłaconego honorarium realizatorowi nie może być wyższa niż cena brutto. Oznacza to, że realizator nie otrzyma wynagrodzenia za wyższe niż w ofercie wskaźniki osiągnięte w okresie obowiązywania umowy. Może to wprawdzie skutkować tym, że nie będzie on chciał aktywizować osób ponad zakontraktowany poziom, lecz taka sytuacja jest wymuszona polityką finansów publicznych podpisując umowę z wykonawcą PUP zaciąga określone zobowiązania finansowe Cena jednostkowa stanowi podstawę do wyliczenia wartości poszczególnych transz honorarium. Wypłata obu transz wynagrodzenia, zgodnie z zaproponowanym w modelu wzorem umowy zawieranej pomiędzy PUP a agencją zatrudnienia, następuje na podstawie faktur lub innych właściwych dokumentów finansowych wystawianych przez agencję, raportów dokumentujących wykonanie prac i/lub osiągnięcie efektów (za pomocą aplikacji Kontraktor) oraz innych dokumentów potwierdzających wykonanie odpowiednich zadań (indywidulane ścieżki rozwoju zawodowego, plany aktywizacji) lub osiągnięcie efektów (potwierdzenia okresu zatrudnienia i wykonywania odpowiedniej pracy zarobkowej) w terminie określonym w umowie. O wypłatę I transzy realizator może wystąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od daty stawienia się u niego ostatniego skierowanego uczestnika. Natomiast o wypłatę II transzy może on zawnioskować nie wcześniej niż po terminie zakończenia realizacji umowy lub przed tym terminem w sytuacji wcześniejszego osiągnięcia wartości zakontraktowanych wskaźników. 5

6 6 Kontraktor Kluczową kwestią dla sprawnej realizacji działań aktywizacyjnych jest współpraca PUP i agencji zatrudnienia. Natomiast ta powinna być oparta o sprawne, skuteczne i wystandaryzowane narzędzie informatyczne. Aplikacją spełniającą te i inne kryteria jest Kontraktor. Jest to program dedykowany do bieżącej wymiany informacji o uczestnikach kontraktu. Jego zastosowanie zostało przewidziane w opisywanym modelu, stąd mowa o nim we wszystkich dokumentach związanych z wyłonieniem wykonawcy i regulujących zasady realizacji zlecenia, np. we wzorze umowy PUP z agencją zatrudnienia. Aplikacja Kontraktor spełnia następujące funkcje: Ułatwienie przekazania wybranych danych klientów będących w posiadaniu PUP do agencji zatrudnienia, Umożliwienie agencji skorzystania z maksymalnie dużej ilości informacji PUP o klientach, jednak tylko w zakresie zgodnym z ustawą o ochronie danych osobowych, Umożliwienie pracownikom agencji wprowadzania bieżących informacji dotyczących pracy z klientem, Gromadzenie informacji określonych przez kontrakt, w tym na temat rodzaju wykonanych działań aktywizacyjnych, efektów tych działań w postaci np. znalezienia pracy i utrzymania jej przez określony w kontrakcie okres, a także danych dotyczących rozliczeń finansowych, Umożliwienie pracownikom PUP wglądu w dane stale modyfikowane przez agencję, Śledzenie zaangażowania uczestników w proces aktywizacyjny, np. poprzez odnotowywanie informacji o nowych zdobytych kwalifikacjach, uczestnictwie w szkoleniach, Ułatwienie komunikacji pomiędzy PUP a agencją poprzez otwarcie nowego kanału przepływu informacji. Kontraktor to de facto dwie skonfigurowane ze sobą aplikacje: pierwsza dedykowana dla urzędu pracy, a druga dla agencji zatrudnienia. Natomiast każda z nich ma dwa profile rozbieżne pod względem merytorycznym: administrator (zarządzanie aplikacją od strony informatycznej) i użytkownik (bieżąca praca w ramach kontraktu). Personel PUP zaangażowany do obsługi kontraktu Aby móc wdrożyć model konieczne jest oddelegowanie pracowników do obsługi kontraktu. Skala natężenia pracy jest zmienna w zależności od fazy działań. W różnych okresach potrzebni są też inni specjaliści. W fazie wdrożenia, która przypada na pierwsze pół roku, następuje kumulacja zadań do wykonania po stronie PUP. Przede wszystkim do wykonania pozostaje: Analiza lokalnego rynku pracy, problematyki wybranej grupy osób bezrobotnych, konsultacje z powiatową radą rynku pracy oraz nawiązanie współpracy z OPS praca statystyka i/lub specjalisty ds. programów lub innego pracownika PUP, Przeprowadzenie procedury przetargowej (od opracowania dokumentacji przetargowej na wzorach opracowanych w ramach modelu, co znacząco wpływa na zaoszczędzenie czasu, do podpisania umowy z wykonawcą) praca specjalisty ds. zamówień publicznych i innych członków komisji przetargowej, Rekrutacja i selekcja osób bezrobotnych konieczne jest oddelegowanie do zadania co najmniej dwóch doradców klienta (zasada grupowych rozmów z kandydatami), Uruchomienie aplikacji Kontraktor praca informatyka,

7 Współpraca z agencją zatrudnienia i osobami bezrobotnymi (od nawiązania współpracy z realizatorem, poprzez udział w spotkaniach trójstronnych i kierowanie osób bezrobotnych, do eksportu danych za pomocą Kontraktora) praca dla np. doradcy klienta pełniącego funkcję opiekuna kontraktu. Natomiast w fazie działań aktywizacyjnych najwięcej obowiązków przypada już na agencję zatrudnienia. W tym czasie urząd pracy sprawuje jedynie funkcje monitorująco-kontrolne, wspiera działania agencji oraz współpracuje w zakresie wymiany uczestników. Należy także pamiętać o potrzebie zaangażowania w przygotowanie i realizację kontraktu także innych pracowników PUP, choć szacowanie ich zakresu pracy jest trudne, gdyż jest ono spójne z bieżącymi ich obowiązkami służbowymi. Wśród tych osób znaleźć można m.in.: Dyrekcję i kierownictwo nadzór nad całością zamówienia, Prawnika kontrola prawna, w tym akceptacja dokumentacji przetargowej i zawieranych umów, Osoby z działu finansowego, w tym głównego księgowego rozliczenia z realizatorem w formie dwóch transz płatności, planowanie wydatków. Koszty funkcjonowania modelu i źródła finansowania Zlecanie działań aktywizacyjnych wiąże się z określonymi kosztami, które nie tylko trzeba ponieść z tytułu honorarium dla realizatora, ale także w związku z organizacją zadania. Jednakże nie wykraczają one poza standardowy budżet urzędu pracy, gdyż m.in. nie zakłada się konieczności angażowania dodatkowego personelu. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 61b mówi, iż kwota przewidziana jako wynagrodzenie za doprowadzenie osoby bezrobotnej do zatrudnienia na okres co najmniej 6 miesięcy nie może przewyższyć poziomu 150% przeciętnego wynagrodzenia. Rozważając możliwość finansowania wydatków ze środków pochodzących z Funduszu Pracy należy mieć na względzie następujące kwestie. Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z czym podlega rygorom w niej określonym. Ustawa o promocji zatrudnienia zawiera jednak przepisy o charakterze szczególnym, co oznacza, że mają one pierwszeństwo stosowania w przypadku kolizji z przepisami ustawy o finansach publicznych. Potwierdza to również art. 110 ustawy o promocji zatrudnienia... Zgodnie z art. 29 ustawy o finansach publicznych, państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy. Środki z niego pochodzące są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, stanowiący załącznik do ustawy budżetowej. Środki Funduszu Pracy są przekazywane przez dysponenta Funduszu na wyodrębnione rachunki samorządów wojewódzkich i powiatowych. Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala dla poszczególnych województw kwoty środków Funduszu Pracy, według wzoru algorytmu, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. Środki Funduszu Pracy są przeznaczane na: Finansowanie zadań obligatoryjnych, realizowanych przez samorząd powiatowy i samorząd wojewódzki, 7

8 8 Finansowanie zadań fakultatywnych realizowanych przez samorząd powiatowy, Finansowanie zadań fakultatywnych realizowanych przez samorząd województwa. Na uwagę zasługuje wyraźne oraz enumeratywne określenie przeznaczenia środków Funduszu Pracy. Katalog dopuszczalnych wydatków określają art. 106a, 106b oraz 108. Oznacza to, że środki Funduszu Pracy mogą być wydatkowane wyłącznie na ściśle określone w ustawie zadania. Przyjmując, że ustawową podstawę dla wprowadzenia modelu stanowi art. 61b, powyższe ograniczenie nie stanowi przeszkody do korzystania ze środków z Funduszu Pracy. Artykuł 108 pkt 21 a) przewiduje bowiem wyraźnie, że środki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b. Innym kosztem, z którym trzeba się liczyć to koszt instalacji aplikacji Kontraktor i hostingu serwera zewnętrznego. Wprawdzie sama aplikacja będzie dystrybuowana bezpłatnie, o czym już wspomniano wcześniej, a informatyk w PUP ze względu na nieskomplikowaną budowę Kontraktora może samodzielnie wykonać jego instalację, to może zaistnieć sytuacja, w której mimo to powstanie potrzeba zakupienia zewnętrznej usługi instalowania i konfigurowania systemu. Inną zewnętrzną usługą informatyczną jest hosting serwisu wymiany plików na potrzeby aplikacji Kontraktor. Zgodnie z art. 108 ust 1. pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia ( ) istnieje możliwość finansowania z Funduszu Pracy również kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia. I wreszcie trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię, a mianowicie przechodzenia zobowiązań finansowych na następny rok kalendarzowy. Oczywiście najlepiej jest tak zaplanować harmonogram działań aktywizacyjnych, by faza wdrożenia modelu przypadała na II półrocze, a faza działań aktywizacyjnych wraz z fazą zakończenia obejmowała pełen kolejny rok (w sumie 12 miesięcy). Jednakże, gdy zachowanie takiego planu nie jest możliwe, art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia dopuszcza zawieranie przez PUP takich umów w ramach środków Funduszu Pracy, które powodują powstawanie zobowiązań przechodzących na następny rok budżetowy. Jedynym obostrzeniem jest limit do wysokości 30% kwoty środków FP ustalonych na dany rok kalendarzowy. (powyższy artykuł stanowi fragment Vademecum projektu, które jest dostępne na stronie

9 Innowacyjne pomysły działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie PPUP Innovatis Powszechnie innowacja pojmowana jest jako wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona, nowość, reforma 1. Rzymianie używali pojęcia innovatis także oznaczającego tworzenie czegoś nowego. Innowacje nie omijają również aktywnych urzędów pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie innowacyjność rozwiązań systemowych przejawia się między innymi w realizacji ciekawych projektów unijnych, a także w codziennej pracy usprawniającej funkcjonowanie naszego urzędu. Ta innowacyjność jest wyrazem ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz opracowania wspólnych nowych rozwiązań. Dzięki nim możemy testować nowatorskie pomysły wprowadzając tym samym nową jakość niesionej pomocy osobom bezrobotnym. Nasz Urząd Pracy podejmuje wiele przedsięwzięć oraz projektów finansowanych ze środków unijnych, które są przejawem realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z terenu Powiatu Lubelskiego. Podejmowane są innowacyjne wyzwania mające na celu dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Portfolio pełne projektów Aktualnie realizujemy 2 własne projekty innowacyjne oraz jesteśmy partnerem w 6 kolejnych projektach unijnych. Jednym z tych innowacyjnych projektów jest PI Indywidualny koszyk świadczeń model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy. Innowacja produktu finalnego polega na modelu współpracy instytucji rynku pracy, instytucji integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami obejmującej kompleksowy proces przywracania na rynek pracy osób powyżej 50 roku życia. Rolą doradcy zawodowego w tym projekcie było przeprowadzenie wstępnego wywiadu zawodowego, w trakcie którego badane były kwalifikacje osoby bezrobotnej J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 307 (jest to świadomie i celowo kierowany przez doradcę zawodowego dialog, umożliwiający zdobycie istotnych informacji o kandydacie). W dalszej kolejności doradca zawodowy przeprowadzał wywiad zdrowotny (pozwolił on zweryfikować subiektywne odczucia bezrobotnych na temat stanu zdrowia i czynników ryzyka związanych z podjęciem pracy), a w dalszej kolejności wywiad osobowościowy (zastosowano narzędzie testowe, które badało te predyspozycje osoby bezrobotnej 50+, które mają bardzo istotne znaczenie w procesie kwalifikacji do pracy). Kompleksowe podejście W ramach kompleksowego podejścia objęliśmy osoby bezrobotne m.in. coachingiem, konsultacjami medycznymi z lekarzem medycyny pracyneurologiem, szkoleniem z zakresu komunikacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii w tym zakresie oraz szkoleniem uaktualniającym lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Na szkolenia przeznaczyliśmy max zł na 1 osobę. Była także możliwa refundacja kosztów opieki nad osoba zależną, którą to formą pomocy zajmowała się logistycznie organizacja pozarządowa, a dzięki temu rozwiązaniu poszerzony został wachlarz możliwości Urzędu Pracy. Po skorzystaniu z odpowiedniej formy wsparcia zawartej 9

10 10 w Koszyku Świadczeń 50+ rozpoczynała się praktyka przywracająca na rynek pracy (stypendium w wysokości 1680 zł netto) zawierana na okres 6 miesięcy ze wsparciem intermentora. Miał on nieść pomoc osobie 50+ w odnalezieniu się w miejscu pracy, przełamaniu barier i oporów, a także we wdrożeniu się w system pracy. To rozwiązanie zdecydowanie się sprawdziło. Wszystkie osoby skierowane do projektu pracują i mają szansę na stałą pracę. Po zakończeniu praktyki osoby otrzymują umowę na okres min.6 miesięcy. Ponadto działania prowadzone z intermentorem, doradcą zawodowym i pracodawcami pokazują nam, iż w większości przypadków będzie to stałe zatrudnienie. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem ze strony osób bezrobotnych. Staż + Coaching i mentoring Kolejnym innowacyjnym projektem w PUP w Lublinie jest PI Staż z mentorem Twoim wyborem, którego też jesteśmy liderem. Celem tego projektu jest zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy na rzecz podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby z wyższym wykształceniem z terenu województwa lubelskiego pozostające bez zatrudnienia, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia. Rolą doradcy zawodowego było przeprowadzenie zogniskowanych Indywidualnych Planów Działania, w ramach których uczestnik projektu przechodził coaching podnoszący jakość funkcjonowania osobistego w obszarze życia zawodowego, trening kompetencji społecznych, który miał podnieść poziom kompetencji społecznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w roli zawodowej oraz Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego osoba miała nabyć doświadczenie zawodowe pod okiem mentora. Współczesna koncepcja mentoringu ma około 30 lat, jej celem jest uwolnienie drzemiących w każdym człowieku możliwości i ukrytej głęboko wiedzy. 2 IPM w realizowanym przez PUP projekcie obejmuje płatne staże od 3 do 6-ciu miesięcy w przedsiębiorstwie pod nadzorem specjalnie w tym celu wyznaczonego pracownika zakładu pracy mentora, dysponującego wiedzą i długoletnim doświadczeniem, którego zadaniem jest prowadzenie systematycznej oceny postępów w nabywaniu praktyki zawodowej. Mentor z racji sprawowania opieki nad stażystą weryfikował codziennie dzienniczek praktyk ustalający zakres zadań do wykonywania na dany dzień i wspierał osobę w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w pracy. Każdorazowo mentor miał możliwość współpracy z pracownikiem Urzędu Pracy. W uzasadnionych przypadkach doradca zawodowy lub psycholog zatrudniony w Urzędzie Pracy spotykał się z uczestnikiem projektu w zakładzie pracy lub w Urzędzie Pracy. Każdy uczestnik otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie, które było refundowane przez Urząd Pracy. Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany był do zatrudnienia uczestnika projektu. Do końca tego etapu intermentor współpracował z pracodawcą. Wędrówka do nowego życia Następnym przykładem innowacyjnego działania PUP w Lublinie jest realizacja w partnerstwie projektu pt. PI Nowa droga innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji 2 S. Karwala Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty, Nowy Sącz, 2009

11 zawodowej i społecznej młodocianych więźniów. Schemat realizacji obejmuje między innymi: przygotowanie młodego więźnia przez zespół psychologów i pedagogów do wejścia w projekt, pieszą wędrówkę po polskich górach z opiekunem resocjalizatorem, szkolenie zawodowe w Centrum Integracji Społecznej, bezpłatną praktykę zawodową oraz pracę u przedsiębiorców na zasadach zatrudnienia wspieranego. Projekt jest propozycją resocjalizacji i powrotu do społeczeństwa skazanych poprzez wielokilometrową wędrówkę drogą św. Jakuba. Idea narodziła się we Francji, ale na naszym terenie jest to swego rodzaju nowość. W Polsce podróż potrwa miesiąc i obejmie 10 więźniów do 24 roku życia osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie przy ul. Południowej. Główną ideą tego projektu jest przygotowanie osadzonych wychodzących z więzienia do ponownego wejścia do społeczeństwa oraz na rynek pracy, gdyż bez działań opartych o rynek pracy pozostałe działania będą nieskuteczne. Oprócz szkoleń, stażu u pracodawców oraz podjęcia pracy w ramach zatrudnienia wspieranego, dającego długoterminowe wsparcie na etacie, projekt zakłada na wstępie miesięczną wędrówkę. Ze strony PUP w Lublinie w ramach projektu przeprowadzono 2 dniowe szkolenie dla 20 pracowników działów personalnych i kadry zarządzającej przedsiębiorstw pt. Korzyści płynące dla przedsiębiorców i społeczności z zatrudniania młodych osób opuszczających zakłady karne. Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Lublin przeprowadził indywidualne rozmowy doradcze z osadzonymi w Areszcie Śledczym mające na celu rozpoznanie, analizę doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Zostały ustalone zasady wzajemnej współpracy, dokonano analizy potrzeb szkoleniowych i zawodowych osadzonych, zapoznano osadzonych ze współczesnym rynkiem pracy oraz przedstawiono korzyści z faktu zatrudnienia oraz omówiono oczekiwania ze strony pracodawców wobec kandydatów do pracy. W następstwie tych spotkań został opracowany raport z badań kompetencji i kwalifikacji zawodowych młodocianych więźniów. Aktywny absolwent Jesteśmy także partnerem w projekcie innowacyjnym pt. Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Ideą projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przejawiającej się w nowym podejściu do roli i charakteru pracy pośredników oraz do bezpośredniego powiązania systemu pośrednictwa pracy z aktywnością i zaangażowaniem pracodawców w proces poszukiwania i utrzymywania pracy przez absolwentów szkół wyższych. Dzięki nowej metodzie pracodawcy będą mieli możliwość pozyskania pracowników o optymalnych (w stosunku do potrzeb) kompetencjach rozumianych nie tylko jako formalne wykształcenie, wiedza i umiejętności, ale także predyspozycje, talenty, cechy wolicjonalne, pasje. W efekcie prac ekspertów powstała metodologia przygotowania pośredników pracy do nowej roli, metodologia wsparcia absolwentów oraz oprogramowanie do obsługi, systemu Just in Time (narzędzie, za pomocą którego kontaktować się będą absolwenci, pracodawcy, pośrednicy pracy). Godny polecenia partner Poza tymi innowacyjnymi projektami, PUP w Lublinie realizuje także wiele innych, często równie lub nawet bardziej ciekawych projektów. Moim jednak zadaniem było skupienie się na kilku tych o innowacyjnym charakterze, dzięki którym jesteśmy postrzegani przez osoby bezrobotne i pracodawców z naszego regionu jako urząd przyjazny i elastyczny wobec klientów, mogący im wiele zaoferować oraz jako godny polecenia partner w projektach krajowych, a także ponadnarodowych. Łukasz Ipnar doradca zawodowy w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie 11

12 Wirtualność nie gryzie Agnieszka Sip 12 KKonserwatyzm kontra nowoczesność Jakiś czas temu w jednej ze szkół wyższych w Częstochowie odbyła się konferencja na temat przyszłości poradnictwa zawodowego. Można było usłyszeć kilka naukowych głosów sceptycznie nastawionych wobec nowoczesnych technologii i ich wykorzystania w tej branży. Pośród profesorskich wątpliwości utonęło niestety kilka ważnych i dobrych referatów praktyków. Podczas konferencji padały stwierdzenia, że wiedza to nie towar, że student to nie klient, że wspomaganie wirtualnością działań doradcy ma setki wad, że telekonferencje to dziwo niezbyt pomocne. Pobieżnie potraktowano temat zalet poradnictwa na odległość. Rzeczywistość to nie szafy z naftaliną... Jaka natomiast jest rzeczywistość? Pozwolę sobie oddać swój głos za ową wirtualnością, wirtualnością mądrze wykorzystywaną. Wykorzystuję sieć w pracy z klientami i wiem jak bardzo pomocne są różnego rodzaju narzędzia dobre narzędzia - w pracy doradcy zawodowego. Uczeń zatopiony jest w świecie informacji, informatyzacji, wirtualności i nowoczesnych technologii. Czy tego chcemy, czy nie, tak jest i tendencja ta będzie się pogłębiać. Nie tylko uczeń, rzecz jasna, student, instytucje zajmujące się poradnictwem i firmy tworzące dla nich oprogramowanie wszyscy dostrzegają olbrzymi potencjał w kształceniu i doradzaniu na odległość. Jak sprawa może wyglądać w praktyce? Przychodzi klient do instytucji zajmującej się doradztwem zawodowym i prosi pomoc przy szukaniu pracy. Konstruujemy CV i list motywacyjny pod konkretną ofertę i klient wysyła ją mailem do pracodawcy. Umawiamy się na konsultacje elektroniczne. W kolejnych dniach otrzymuję mailem linki z ofertami pracy, otwieram dokumenty aplikacyjne klienta i dzięki komunikatorowi gg możemy wspólnie z klientem dokonywać ich korekt. Jeśli potrzebuje jedynie ćwiczeń indywidualnych i sam chce popracować nad danym problemem, otrzymuje narzędzie elektroniczne bądź link np. kurs elektroniczny pt. Bądź asertywny. Co więcej możemy zatem zaoferować temu, który przychodzi i pyta: co dalej? Jaką szkołę wybrać, jaki zawód? Jak szukać pracy? Jak ją utrzymać? Nowoczesne, efektywne i sprawdzone Na rynku znaleźć możemy szereg programów wspomagających klienta (tego młodszego i starszego) w wyborze drogi edukacyjnozawodowej. Jest kilka wersji Piramidy Kariery, w której można wykonywać szereg elektronicznych ćwiczeń dotyczących samopoznania i planować swoje wybory w oparciu o pokazaną wiedzę o rynku pracy i rynku edukacyjnym. Są Spacery po Zawodach, czytane przez lektora, na prezentowanych filmach można zapoznać się ze specyfiką wielu branż, z zakresem obowiązków i ze środowiskiem pracy. Możemy znaleźć również Testy Kariery (samoakceptacja, organizacja zajęć, asertywność, przedsiębiorczość itp.), które każdy zainteresowany może wykonać samodzielnie, otrzymując od razu wynik dzięki temu ma w ręce wskazówkę dotyczącą swej osoby. Nie bądźmy w tyle... Środowisko doradców może zaopatrzyć swoje instytucje w oprogramowanie m.in. dla Szkolnych Ośrodków Kariery, Gminnych Centrów Informacji, Urzędów Pracy czy uczelnianych Biur Karier. Firmy prześcigają się w tworzeniu nowych projektów: webinaria, gry edukacyjne (strategiczne i decyzyjne). Nikogo już nie dziwi fakt wykorzystywania a w przesyłaniu informacji zawodowych i edukacyjnych oraz doradztwo wspomagane przez komunikatory gg i skype a. Powstają jak grzyby po deszczu serwisy internetowe z poradami jak szukać pracy? Jak pisać cv? Jak pracę zmienić? Zapotrzebowanie czy pusta podaż? Dyskusyjne rzecz jasna są poszczególne jakości owych narzędzi, jednakże niezaprzeczalny jest fakt ich istnienia i zapotrzebowania na nie. Wykorzystajmy te źródła energii Kontynuując wątek rozpoczęty na początku: może nadszedł czas, by przestać zastanawiać się CZY doradztwo on-line ma sens, ale JAK przygotować dobre narzędzia, które pozwolą prowadzić klienta do momentu, kiedy niezbędny będzie kontakt twarzą w twarz. Nie prowadźmy zatem dyskusji nad ograniczeniami wirtualności ale zastanówmy się jak odnaleźć w niej człowieka i nie stracić go z oczu. Czy warto tracić energię na walkę z wiatrakami? Może słuszniej wykorzystać energię jaką owe wiatraki nam przynoszą? Pytanie retoryczne

13 Kadry dojrzałe do zmian Projekt Kadry dojrzałe do zmian ma na celu poprawę współpracy między urzędami pracy, a prywatnymi agencjami zatrudnienia lub organizacjami pozarządowymi wpisanymi do rejestru agencji zatrudnienia. W konsekwencji ułatwić ma to wchodzenie na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia. Sposobem na realizację tego celu jest przede wszystkim upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego modelu kontraktacji usług rynku pracy. Kontraktacja polega na zlecaniu przez administrację samorządową realizacji usług publicznych podmiotom niepaństwowym. Kontraktowanie to instrument, dzięki któremu dobra i usługi wymagane przez instytucje publiczne dostarczane są od prywatnego sektora.

14 e -Biuletyn projektu Kadry dojrzałe do zmian e-rynek Pracy biuletyn wydawany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, współfinansowany w ramach projektu Kadry dojrzałe do zmian Adres redakcji ul. Pandy 13, Warszawa, tel ,

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW.

PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Szanowni Pracodawcy! PROPONUJEMY PAŃSTWU NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY W CELU JAK NAJLEPSZEGO DOBORU PRACOWNIKÓW. Jeśli: Dysponujecie wolnymi miejscami pracy, Poszukujecie odpowiednich pracowników, Chcecie skorzystać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Innowacyjny projekt wsparcia Aplikacja Kontraktor Projekt Kadry dojrzałe do zmian to międzynarodowy, innowacyjny projekt realizowany przez firmę Bit Polska oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych urzędów pracy zawarte w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 1 ustawy o promocji zatrudnienia Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Katalog form wsparcia dla pracodawców

Katalog form wsparcia dla pracodawców Katalog form wsparcia dla pracodawców wg stanu prawnego z 01.01.2015 r. Zapraszamy wszystkich pracodawców i przedsiębiorców do współpracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym

Bardziej szczegółowo

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r.

Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania RPOWP z dnia r. Interpretacje IZ dotyczące konkursu do Działania 3.3, Poddziałania 3.3.1 RPOWP z dnia 29.07.2016r. 1. Jakiego typu szkół dotyczy zapis Regulaminu konkursu odnoszący się do grupy docelowej: uczniowie i

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Łobez, dnia r.

Łobez, dnia r. Łobez, dnia 03.06.2014 r. Oferta Naszego Urzędu skierowana jest do tych wszystkich pracodawców, którzy planują: Znaleźć pracowników spełniających odpowiednie wymagania; Uniknąć nakładu czasu i dodatkowych

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY :

LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : SIERPIEŃ SIERPIEŃ LP. TEMAT SZKOLENIA MIESJCE, TERMIN NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY WSZYSTKIE DZIAŁY : KOSZT ZŁ/OS 1. ZAWODOZNASTWO, POLSKA RAMA KWALIFIKACJI, ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Kadry dojrzałe do zmian - opolski model kontraktacji usług rynku pracy Przesłanki projektu Bezrobocie to od lat ogromny problem społeczny, z którym trudno się uporać. Zjawisko to ma wiele przyczyn oraz

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE

FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE FORMY WSPARCIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PSZCZYNIE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY Istotą Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie będzie dostępne w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) Środa z Funduszami dla osób rozpoczynających działalnością

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Realizatorzy projektu Lider Partner

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów

Ważne dla powiatów. Projekt reformy urzędów pracy wreszcie przeszedł przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50.

KONFERENCJA. Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. KONFERENCJA Biuro Innowacji Społecznych w Trzebnicy - przykład skutecznej aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet +50. 25 marca 2014 roku Wsparcie PUP dla osób długotrwale bezrobotnych nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konkursu Ofert

Specyfikacja Konkursu Ofert 1. Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja Konkursu Ofert Przedmiotem zamówienia jest usługa aktywizacji zawodowej 6 bezrobotnych lub poszukujących pracy osób niepełnosprawnych (CPV: 79611000-0) zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ wspomagający rozwiązywanie problemów i skutków bezrobocia w środowisku lokalnym, w ujęciu nowych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Proponowane szkolenie ujmuje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC 2017 LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. ORAZ POŚREDNIKÓW PRACY: ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY DLA PRACODAWCÓW. DORADZTWO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, realizuje we współpracy z 20 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego projekt Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat

Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Indywidualny Plan Działania w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nowych aktów wykonawczych warsztat Dlaczego warto? Niniejsze szkolenie ujmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uprawnienia uczestników Programu Zwolnień Monitorowanych realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Program Zwolnień Monitorowanych dla pracowników Stoczni Gdyńskiej S.A. i Stoczni Szczecińskiej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku

Partnerstwo ZAŁOŻENIA PROJEKTU. Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku ZAŁOŻENIA PROJEKTU ZAŁOŻENIA PROJEKTU Partnerstwo Projekt realizowany jest przez: Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie krajowym z: Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr Zakładem Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu Załącznik 1 Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. Program praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

b) Uczelni oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;

b) Uczelni oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu; Załącznik 1 Regulamin wyboru Instytucji, przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

"INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja

INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja "INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania innowacyjnych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia -prezentacja produktówfinalnychprojektu w obszarze szkoleń pracowników 50+

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy. z Pracodawcami KONFERENCJA Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z Pracodawcami Tczew, 10 kwietnia 2014 r. Nowe formy wsparcia dla pracodawców wynikające z planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA. PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Pedagogika doradztwo zawodowe i personalne z przedsiębiorczością NAUKI SPOŁECZNE Forma

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej 39 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66 www.puptarnobrzeg.pl, e-mail: rzta@praca.gov.pl REGULAMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERENCIE

INFORMACJE O OFERENCIE INFORMACJE O OFERENCIE Doradztwo i Szkolenia Europejskie 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 4/20 Telefon/fax: (+42) 678 57 34, Telefon komórkowy: 604 477 754 e-mail: m.feter@dise.com.pl www: www.dise.com.pl Działalność

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo