Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym UłoŜenie przewodów technologii teatralnej CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym UłoŜenie przewodów technologii teatralnej CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

2 UMOWA nr w ramach zadania: Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym Niniejsza umowa została zawarta dnia. w Jeleniej Górze w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze Park Zdrojowy 1, Jelenia Góra reprezentowanym przez: Bogdana Naukę Dyrektora przy kontrasygnacie Krystyny Drygały-Szczypki - Głównej Księgowej zwanym dalej Zamawiającym oraz firmą. ul.., NIP Regon... reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wg przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarto umowę na wykonanie:, monitoringu i instalacji ppoŝ. w ramach zadania: Przebudowa Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym finansowanego ze środków budŝetu Miasta Jeleniej Góry oraz własnych teatru o następującej treści: 1 1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do ułoŝenia przewodów technologicznych, skrzynek, iluminacji, kontroli ruchu i ppoŝ. 2. Zakres prac jest zgodny z ofertą Wykonawcy z dnia. warunkami specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz rysunkami roboczymi będącymi załącznikami nr 1, 2 do niniejszej umowy oraz stanowiącymi jej integralne części. 3. Wykonawca, niniejsza umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do okablowania technologicznego, iluminacji, kontroli ruchu, monitoringu i przekazania przedmiotu umowy, zrealizowanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej, a ponadto do usunięcia wszelkich wad występującym w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca oświadcza, Ŝe dokładnie przestudiował dokumenty kontraktowe w celu zrozumienia zakresu robót oraz warunków umowy i wypływające z nich warunki i nie wnosi Ŝadnych zastrzeŝeń. 4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakości na roboty w okresie 3 lat na własny koszt będzie wykonywał. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 20 grudnia 2011r. w tym do dnia 7 grudnia 2011r. ułoŝenie przewodów.

3 2 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie z ofertą łączne wynagrodzenie ryczałtowe: netto: zł (słownie:.. zł) podatek VAT:..zł (słownie:. zł) brutto: zł (słownie:.zł) 2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z Wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie wymagane prawem podatki i opłaty oraz wszystkie inne koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4. Wszystkie rozliczenia za ułoŝenie przewodów technologicznych i innych prac odbywać się będą na podstawie faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę. 5. Warunkiem wystawienia faktury końcowej będzie uprzednie odebranie przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 Protokołem Odbioru Końcowego Umowy podpisanym przez Zamawiającego. 6. Ostateczne rozliczenie wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez zamawiającego. 7. Zamawiający ma prawo Ŝądać od wykonawcy udokumentowanego rozliczenia się z zatwierdzonym podwykonawcą. 8. JeŜeli zostanie ujawniony fakt, Ŝe wykonawca nie dokonał płatności zatwierdzonym przez zamawiającego podwykonawcom, zamawiający wstrzyma wypłatę kolejnego wynagrodzenia do czasu potwierdzenia uregulowania płatności na rzecz podwykonawców. 9. Wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie faktur wraz z protokołami odbioru, w terminie do 30 dni od dnia złoŝenia faktury na dziennik w sekretariacie zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy: Nazwa banku:.. Nr konta: Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, niezbędnymi do wykonania Umowy, jak równieŝ wymaganymi uprawnieniami, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy, oraz Ŝe znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z naleŝytą starannością w rozumieniu art. 355 par. 2 Kodeksu cywilnego. 3. Wykonawca zobowiązuje się na kaŝde wezwanie Zamawiającego, informować go niezwłocznie o postępach w wykonywaniu Umowy. 4. Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa na naradach organizowanych przez zamawiającego. 5. Przedmiot umowy, będzie realizowany zgodnie z przedłoŝonym harmonogramem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do oferty (Formularz Nr 5).

4 6. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów jakie jest wymagane do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w drodze do ich końcowego przeznaczenia. 7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej postanowieniami. Jeśli w trakcie wykonywania Umowy zaistnieją okoliczności wskazujące, Ŝe nie zostanie ona wykonana w terminach określonych, Wykonawca podejmie niezwłoczne działania w celu skutecznego wyeliminowania ryzyka powstania opóźnienia i dotrzymania terminów umownych Strony dokonują odbioru końcowego Umowy, poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego Umowy, zwanego dalej "Protokołem Odbioru Końcowego Umowy". Protokół ten podpisze przedstawiciel Wykonawcy i Zamawiający. 2. Protokół Odbioru Końcowego Umowy, podpisany przez Strony, stanowi dowód wykonania Umowy przez Wykonawcę. 3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu odbioru, Strony podpisują wspólnie protokół rozbieŝności, w którym wyszczególniają wszelkie wady przedmiotu odbioru i określają termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad procedura odbioru zostanie powtórzona. 4. Datę podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Umowy traktuje się jako datę wykonania Umowy. 5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zgodnie z powyŝszymi postanowieniami niniejszego paragrafu, ryzyko utraty lub uszkodzenia wyposaŝenia technologicznego ponosi Wykonawca. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu obciąŝają Wykonawcę. 7. Wykonawca, na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonania przedmiotu umowy, przedłoŝy Zamawiającemu wymagane przepisami dokumenty potrzebne do dopuszczenia do uŝytkowania zamontowanych urządzeń. 8. Dostawca gwarantuje, ze towary są właściwe dla przeznaczenia dla jakiego mają być uŝywane, działają zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę i mogą być swobodnie uŝywane bez zakłócenia praw własności przemysłowej stron trzecich, praw patentowych i praw autorskich. 9. W ciągu 7 dni licząc od daty zakończenia robót, wykonawca ma obowiązek przekazania zamawiającemu wszystkich dokumentów rozliczeniowych, certyfikatów, aprobat, dokumentacji z przeprowadzonych badań, analiz, prób, dokumentów potwierdzających odbiór i przekazanie do uŝytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz ppoŝ., wszelkie gwarancje na materiały oraz gwarancję jakości, 10. W przypadku nie przekazania w/w dokumentów w ciągu wymaganego okresu zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, aŝ do ich przekazania, niezaleŝnie od przysługującego mu prawa do roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych ar. 471 KC. Zamawiający nie będzie zobowiązany do płacenia Ŝadnego rodzaju odsetek bądź odszkodowań Strony potwierdzają, Ŝe przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 5% wartości umowy, tj. w wysokości.. zł (słownie:. zł) w wybranej przez siebie formie określonej w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5 2. W przypadku naleŝycie wykonanej umowy Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w następujący sposób: a) Zwrot 70% zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. b) Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po okresie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 3. W przypadku nienaleŝytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 4. W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym oraz w przypadku upływu terminu waŝności zabezpieczenia, o którym mowa wyŝej, Zamawiający wskaŝe Wykonawcy termin, do którego naleŝy przedłuŝyć jego waŝność. Gdy nie zostanie wniesione nowe zabezpieczenie, Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej urnowy, a dotyczących zabezpieczenia naleŝytego wykonania przedmiotu umowy, zatrzyma naleŝną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z najbliŝszych faktur. 5. Kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu, następujące kary umowne: a) za niewykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny ryczałtowej brutto przedmiotu umowy; b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tzn. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% brutto ceny umownej za kaŝdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 20% wartości umownej brutto; c) za opóźnienie w usunięciu wad fizycznych przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% ceny umownej brutto za kaŝdy dzień opóźnienia, po upływie wyznaczonego terminu na usunięcie wady; 2. Za odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, a takŝe w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowanie uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy, wykonuje umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się naleŝycie z umowy. 2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: a) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złoŝonego na piśmie, b) wykonawca przerwał realizacje roboty bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłuŝej niŝ dwa tygodnie,

6 c) wykonawca nie jest w stanie dostarczyć urządzeń w ścisłej zgodności z postanowieniami, d) zamawiający lub wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości, e) wykonawca nie przedłuŝa waŝności wygasającego wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, f) gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca jest zaangaŝowany w praktyki korupcyjne dotyczące realizacji umów zawartych w oparciu o Pzp, co zostanie stwierdzone aktem oskarŝenia, g) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy; 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie będzie słuŝyło interesowi publicznemu, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia urnowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokółu zaawansowania prac. 4. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian umowy w stosunku do treści ofert na następujących warunkach: 1) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej oraz podpisu upowaŝnionych przedstawicieli obu stron pod rygorem niewaŝności. 2) W przypadku wystąpienia siły wyŝszej, czyli zdarzenia, którego nie moŝna było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy w świadczeniu usługi. Siła wyŝsza, to zdarzenie którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemoŝliwia wykonawcy wykonywania w części lub całości jego zobowiązań. 3) Zmiana umowy moŝe nastąpić w wyniku zaistnienia okoliczności, których nie mógł przewidzieć Zamawiający w chwili podpisania umowy (np. przedłuŝony termin realizacji robót). 4) Zmiana osoby do kontaktu moŝe nastąpić w następujących przypadkach: w razie np. śmierci, choroby lub w razie wypadku, jeŝeli wymiana personelu kierowniczego stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleŝnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy kiedy członek personelu nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy Przedstawicielami stron w sprawach dotyczących przedmiotu umowy są: ze strony Zamawiającego:.. ze strony Wykonawcy: 2. W przypadku wystąpienia zmiany przedstawicieli, Strony wskaŝą nowe osoby Termin gwarancji wynosi 3 lata od daty odbioru umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za przedmiot umowy wygasają w stosunku do Wykonawcy po upływie 3 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeŝeniem, Ŝe zakończenie okresu rękojmi nie moŝe nastąpić wcześniej, niŝ po stwierdzeniu przez Zamawiającego o usunięciu wad ujawnionych w tym okresie.

7 4. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku nie zwrócenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi za wady. JeŜeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia to zapłatę pozostałych kosztów, Zamawiający będzie dochodził od wykonawcy na zasadach ogólnych w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. 6. Skorzystanie z uprawnienia określonego w pkt. 6, nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w 6 umowy Na czas trwania realizacji przedmiotu umowy oraz do końca okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca ubezpieczy dostawy/roboty od ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmować będzie w szczególności następujące wypadki, które są spowodowane zagroŝeniami stanowiącymi ryzyko wykonawcy: ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości wartości Ceny Umownej, ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości PLN, przy czym dodatkowo Wykonawca będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność oraz będzie gwarantował Zamawiającemu rekompensatę za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy, - osób trzecich, które nie są uprawnione do przebywają na terenie budowy. 2. Odpowiedzialność taka w przypadku obraŝeń ciała będzie zgodna z polskim prawem oraz z zasadami rekompensat pracowniczych, nie mniej niŝ PLN, na kaŝdy wypadek z nieograniczoną liczbą zdarzeń. 3. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed data rozpoczęcia dostaw/robót montaŝowych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na Ŝądanie Zamawiającego. 4. Jeśli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z Ŝądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Zamawiający moŝe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, moŝe odzyskać z płatności naleŝnych Wykonawcy lub jeśli nie naleŝą się Ŝadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem Wykonawcy do zapłacenia. 5. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane albo za zgoda Zamawiającego albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

8 6. Obie strony musza przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej. 7. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aŝ do chwili wykonania umowy wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. 8. W okresie usuwania przez wykonawcę wad ujawnionych w dostawach, aŝ do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagroŝenia stanowiące ryzyko wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność zamawiającego lub wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko zamawiającego. 11 Warunkiem odbioru końcowego jest przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia (teoretycznego i praktycznego) wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno obejmować minimum 8 godzin W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 nr 223 poz tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 2. Wszelkie spory między stronami umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Jeleniej Górze. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia roku Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 - Kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR WSiT/II/JC/.../08r., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez: Tomasza Jarmolińskiego - Zastępcę

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

... z siedzibą... NIP:... Reprezentowanym przez:... zwanym dalej WYKONAWCĄ. Umowa współfinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 1 do IDW Umowa zawarta w dniu.. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ /

UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / UMOWA NR PRN- 7-IR-I-B/V/1/27/ /10/ / zawarta w dniu. 2010 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU...

U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... U M O W A Nr UD-III-BIE-WIR-.../2009/CRU... zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

1. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni 2. Teresa Horiszna- Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji

1. Marek Stępa Wiceprezydent Miasta Gdyni 2. Teresa Horiszna- Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji U M O W A Nr KB/534/UI/189/W/2007 zawarta w dniu 18.07.2007r pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upowaŝnienia którego działają : 1. Marek Stępa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul.

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr KB/186/UI/38/W/2009

U M O W A Nr KB/186/UI/38/W/2009 U M O W A Nr KB/186/UI/38/W/2009 zawarta w dniu 26.02.2009r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upowaŝnienia którego działają: 1. Wiceprezydent

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo