Program antykryzysowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program antykryzysowy"

Transkrypt

1 Program antykryzysowy PRAWO OPTYMALIZACJA ELASTYCZNOŚCI ZATRUDNIENIA ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYSPIESZENIE ŚCIĄGANIA ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZANIE PŁATNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚD ZARZĄDU W DOBIE KRYZYSU PODATKI VAT 2009 PODATKOWE ASPEKTY ZAWIERANIA UGÓD Z KONTRAHENTAMI UBEZPIECZENIA NA GRUNCIE REGULACJI PODATKU DOCHODOWEGO OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH EFEKTYWNE ZMNIEJSZANIE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Z POWODÓW FINANSOWYCH

2 Prelegenci Programu Antykryzysowego Krzysztof Bramorski, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studia prawnicze w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i pracy. Posiada doświadczenie w prawie podatkowym oraz projektach M&A, jak również we wprowadzaniu inwestorów na rynek polski. Partner Zarządzający w BSO Prawo & Podatki. Autor licznych publikacji w mediach prawniczych i ogólnopolskich. Wykładowca w zakresie prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy. Współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce (Infor, IIR). Agata Okorowska, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, jej specjalizacja koncentruje się przede wszystkim na prawie spółek, funkcjonowaniu i przekształceniach podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu Due Diligence, analiz prawnych i przedprywatyzacyjnych oraz w zamówieniach publicznych. Partner w BSO Prawo & Podatki. Autorka wielu publikacji w pismach prawniczych. Maciej Szermach, adwokat LL.M. (German and Polish Law), absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego i karno-skarbowego i prawa ochrony środowiska. Autor wielu publikacji, wykładowca największych polskich firm szkoleniowych. Reprezentant miasta Wrocławia podczas konferencji we Lwowie poświęconej zagadnieniom europejskiego prawa w zakresie ochrony środowiska. Sergiusz Kmiecik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy polskim, europejskim, indywidualnym i zbiorowym, ochronie własności intelektualnej, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji, prawie spółek handlowych. Jest autorem wielu publikacji oraz wykładowcą z zakresie prawa pracy. Zna języki niemiecki i angielski. Mateusz Mrzygłód, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant radcowski Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym i prawie umów, postępowaniu cywilnym, w szczególności w dochodzeniu roszczeo w kraju i za granicą, jak również w obsłudze transakcji związanych z nieruchomościami. Zna języki: angielski, niemiecki Sabina Moczko-Wdowczyk, doradca podatkowy. Ukooczyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w czołowych międzynarodowych firmach doradczych Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego i Deloitte. Obecnie Doradca podatkowy i wspólnik w TaxA Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleo otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej Jakub Boberski, licencjonowany doradca podatkowy. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu a następnie międzynarodowych firm doradczych Roedl & Partner, oraz Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.. Obecnie prowadzi własną działalnośd. Wspólnik Kancelarii Doradztwa Podatkowego Taxa Group. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych orz Ordynacji podatkowej. Prowadzi zajęcia dla Inforu, Stowarzyszenia Księgowych, EMM Consulting. Wykładowca na studiach podyplomowych Rachunkowośd i Podatki oraz Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy). Joanna Szostak, licencjonowana księgowa, kierownik zespołu księgowego w BSO Outsourcing sp. z o.o. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku rachunkowośd oraz podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 14 lat praktykuje w zawodzie księgowego, uzyskała doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego, kilka lat współpracowała z biurem syndyka jako księgowa spółek w upadłości, główna księgowa w spółkach z kapitałem zagranicznym. Wykładowca rachunkowości.

3 SZKOLENIA PRAWNE Odpowiedzialnośd zarządu w dobie kryzysu I. Pozycja zarządu jako organu spółki. Ogólne zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. II. Rola absolutorium III. Odpowiedzialnośd na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych IV. Odpowiedzialnośd za szkodę wyrządzoną spółce V. Odpowiedzialnośd cywilnoprawna VI. Odpowiedzialnośd w razie niewypłacalności spółki VII. Odpowiedzialnośd karna Krzysztof Bramorski, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria BSO Prawo & Podatki. Optymalizacja elastyczności zatrudnienia I. Formy zatrudnienia 1. zatrudnienie na umowę o pracę a. rodzaje umów b. zawieranie i rozwiązywanie umów 2. umowy cywilno prawne korzyści i ryzyka 3. pracownicy tymczasowi II. Czas pracy 1. systemy czasu pracy 2. okresy rozliczeniowe 3. system równoważny 4. unormowanie czasu pracy w umowach o pracę oraz w regulaminie pracy III. Czas pracy kadry kierowniczej 1. zadaniowy czas pracy 2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Sergiusz Kmiecik, Aplikant radcowski, Kancelaria BSO Prawo & Podatki. Alternatywne możliwości dofinansowania przedsiębiorstwa I. Wstęp ogólne zasady dotyczące majątku spółek osobowych i kapitałowych II. Dofinansowanie spółek kapitałowych przez instytucje zewnętrzne, zyski i koszty związane takim finansowaniem III. Dofinansowanie przez wspólników IV. Inwestorzy zewnętrzni Agata Okorowska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria BSO Prawo & Podatki. Joanna Szostak, Kierownik zespołu księgowego, BSO Outsourcing sp. z o.o. Zabezpieczanie płatności I. Zasady swobody kształtowania umów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących II. Prawne formy zabezpieczenia wierzytelności III. Formy płatności zabezpieczające interesy kontrahentów IV. Formy dyscyplinowania Stron umowy Maciej Szermach, Adwokat, Partner, Kancelaria BSO Prawo & Podatki. Przyspieszenie ściągania zaległych należności I. Sprawdzenie wiarygodności kontrahenta II. Skuteczne zabezpieczenie płatności w trakcie zawierania umowy III. Prawidłowośd dokumentowania transakcji IV. Instrumenty umożliwiające zminimalizowanie postępowania sądowego V. Podsumowanie, pytania, konsultacje Mateusz Mrzygłód, Aplikant radcowski, Kancelaria BSO Prawo & Podatki.

4 SZKOLENIA PODATKOWE VAT 2009 : I. Zmiany zasad rozliczania transakcji międzynarodowych II. Zmiany w zakresie opodatkowania transakcji krajowych III. Podatek naliczony; nadwyżka podatku naliczonego nad należnym IV. Pozostałe zmiany Sabina Moczko-Wdowczyk, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o. Podatkowe aspekty zawierania ugód z kontrahentami I. Informacje ogólne 1. co to jest ugoda? 2. kiedy można zawrzed ugodę? I. Konsekwencje zawarcia ugody na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) II. Zwolnienia przedmiotowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) III. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) IV. Potrącenie zobowiązania z wierzytelnością z tytułu ugody zawartej ze Skarbem Paostwa Sabina Moczko-Wdowczyk, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o. Ubezpieczenia na gruncie regulacji podatku dochodowego : I. Rodzaje ubezpieczeo II. Moment powstania przychodu podatkowego w przypadku świadczenia usług ubezpieczeniowych III. Refakturowanie usług ubezpieczeniowych IV. Ubezpieczenie jako koszt podatkowy V. Przykłady wyłączeo ubezpieczeo z kosztów podatkowych VI. Sposób dokumentowania poniesienia kosztu ubezpieczenia jako kosztu podatkowego VII. Zapłata za ubezpieczenie na rzecz zagranicznego podmiotu VIII. Moment zaliczenia wartości ubezpieczenia w ciężar kosztu podatkowego IX. Ubezpieczenia społeczne jako koszt podatkowy 1. moment zaliczenia ubezpieczenia społecznego w ciężar kosztu podatkowego 2. przykłady wyłączenia ubezpieczeo społecznych z kosztów podatkowych 3. zasada rozliczania ubezpieczeo społecznych zapłaconych zagranicą Jakub Boberski, Doradca Podatkowy, Wspólnik Taxa Group sp. z o.o.

5 SZKOLENIA Z ZAKRESU KSIĘGOWOŚCI Przesłanki ogłoszenia upadłości z powodów finansowych : I. Informacje ogólne 1. kto może ogłosid upadłośd 2. przesłanki upadłości 3. rodzaje postępowao 4. wniosek o ogłoszenie upadłości II. Skutki ogłoszenia upadłości 1. masa upadłości 2. wpływ upadłości na zobowiązania upadłego III. 3. wpływ upadłości na toczące się postępowania Bezskuteczne czynności upadłego 1. przesłanki bezskuteczności 2. konsekwencje uznania czynności za bezskuteczną IV. Konsekwencje upadłości dla wierzycieli V. Postępowanie naprawcze szansa na przetrwanie kryzysu 2. kiedy można wszcząd postępowanie naprawcze 3. zasady rządzące postępowaniem naprawczym 4. korzyści postępowania naprawczego dla dłużnika VII. Odpowiedzialnośd związana z upadłością 2. odpowiedzialnośd osobista majątkowa za zobowiązania spółki 3. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej Agata Okorowska, Radca Prawny, Partner, Kancelaria BSO Prawo & Podatki Efektywne zmniejszanie kosztów przedsiębiorstwa : I. Klasyfikacja kosztów 1. koszty rodzajowe 2. koszty finansowe 3. pozostałe koszty operacyjne II. Rachunek wyników 1. pojęcie strata, zysk, wynik finansowy 2. metoda pośrednia i kalkulacyjna 3. rachunek podatkowy a bilansowy 4. najwyższe pozycje w RZIS III. Sposoby na obniżenie wartości dla wybranych pozycji kosztów, których nie można uniknąd 1. amortyzacja 2. leasing 3. opłaty bankowe 4. opłaty za energię 5. różnice kursowe 6. inne Joanna Szostak, Kierownik Zespołu Księgowego, BSO Outsourcing sp. z o.o. KONTAKT Na wszelkie pytania dotyczące organizacji poszczególnych szkoleo odpowie Paostwu: Jakub Szymczak, Dyrektor Departamentu Marketingu, Public Relations, Human Resources tel Faks:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie pt.: Kapitały w spółkach prawa handlowego. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe Wrocław 22 czerwca 2010 r. Spółka wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. oraz IURICO

Bardziej szczegółowo

AVANTA auditors & advisors

AVANTA auditors & advisors Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie z cyklu Zamknięcie roku 2010 Nowelizacja VAT 2011 Spółka TaxA Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego wraz z Avanta Audit Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza Państwa

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe,

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review

XXIV. Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia. www.kongresprawapracy.pl EDYCJA. września 2014 r. BYDGOSZCZ. Pharma Review XXIV 18 19 Optymalizacja i bezpieczeństwo zatrudnienia DZIEŃ I : DZIEŃ II PT. PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY Y DLA PRAKTYKÓW Świadectwo pracy czy to tylko obowiązek? Odpowiedzialność za mienie powierzone.

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK Strona Tytułowa 23-24 kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń marzec kwiecień 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

Kontrakty budowlane. wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010

FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 w partnerstwie z Wydawnictwem C.H. Beck FORUM PODATKOWE ECDDP ZAMKNIĘCIE ROKU 2010 zapraszamy na bezpłatne szkolenia/ konsultacje z zakresu BILANSOWEGO I PODATKOWEGO ZAMKNIĘCIA ROKU 2010 Warszawa, 23 listopada

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej

Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 dla firm branży budowlanej i deweloperskiej - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - postępowanie podatkowe/kontrola

Bardziej szczegółowo

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa

17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa 17-18 Listopada 2010r., Hotel Polonia Palace, Warszawa dr Janusz Fiszer Partner White & Case Marcin Panek Doradca podatkowy, Senior Counsel White & Case Partner Strategiczny: Grzegorz Jukiel Doradca podatkowy,

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego Seminarium portalu TaxFin.pl Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle polskiego prawa podatkowego i bilansowego 22-23 maja 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia

VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia Warsztaty portalu TaxFin.pl VAT zmiany i projekty zmian na 2012 r. oraz Ceny transferowe wybrane zagadnienia 20-21 marca 2011 r. Hotel Mercure Panorama, Wrocław Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 28-29 listopada 2012 r. Polonia Palace Hotel, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Prelegenci: Dzień I - Bilans Krzysztof Horodko, Partner

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

FOLDER INFORMACYJNY. - GRUPA Leader

FOLDER INFORMACYJNY. - GRUPA Leader FOLDER INFORMACYJNY - GRUPA Leader Usługi GRUPY Leader LAW Leader Doradztwo prawne FINANCE Leader Obsługa księgowa TAX Leader Doradztwo podatkowe AUDIT Leader Audyt HR Leader Outsourcing kadr, płac, HR

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik

RAPORT 2010-2013. Świadomy Podatnik RAPORT 2010-2013 Świadomy Podatnik Szanowni Państwo, większość z nas uważa, że system podatkowy jest niejasny i skomplikowany. Tymczasem nawet w jego obecnym kształcie świadomy podatnik ma możliwość racjonalnego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013

Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Ogólnopolska konferencja Podatki 2013 Warszawa 30-31.01.2013 r., Hotel Mercure grand Szanowni Państwo, Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Podatki 2013. Będzie nam niezmiernie miło spotkać się

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

Informator szkoleniowy 2013/2014

Informator szkoleniowy 2013/2014 Al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)...

Bardziej szczegółowo