SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZP JW2 Biała Podlaska, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Prezydent miasta Biała Podlaska zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska. I. Zamawiający. Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel fax II. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska, w którego skład wchodzi: 1.1. Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska Informacja i promocja w ramach projektu. 2. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji emisji z obszaru Miasta Biała Podlaska zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz Porozumienia Burmistrzów, a w szczególności: a) Opracowanie inwentaryzacji bazowej dla roku b) Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów gminnych. c) Opracowanie ogólnej inwentaryzacji pozostałych źródeł emisji pyłu P10, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 Założenia: Zamawiający wymaga stworzenia bazy danych oraz aplikacji internetowej, pozwalających na inwentaryzację emisji CO 2 na terenie Miasta Biała Podlaska. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje, pozwalającej na ocenę gospodarki energią w mieście oraz jego poszczególnych sektorach i obiektach. Do zakresu sporządzenia bazy danych zalicza się wykonanie szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji CO 2 w sektorach i obiektach (zakres jak w tabeli 1 )oraz wyliczenie ilości emitowanego CO 2 wskutek zużycia energii na terenie miasta Biała Podlaska. Opracowanie ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji CO 2. Opracowana baza danych powinna zawierać w swojej strukturze następujące dane: Kategoria Rodzaj danych Ujęcie globalne Wszystkie budynki użyteczności publicznej Budynki mieszkalne wielorodzinne (dane zbiorcze) Wybrane budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki usługowe (dane zbiorcze) Instalacja oświetlenia ulicznego zużycie energii, plany inwestycyjne PGE, dystrybucja PGNiG, ciepłownictwo, powierzchnia i kubatura budynku, ścian zewnętrznych i dachów, rodzaj, średnioroczne zużycie i koszt paliwa (węgiel, gaz, olej), zużycie i koszt mediów (energia elektryczna, ciepło, woda) w okresach, stan ocieplenia, współczynnik przenikalności cieplnej, źródło ciepła (dla kotłowni lokalnych), zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota), liczba lokali, powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), zarządca/właściciel, powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, prywatne), powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), punkty świetlne wraz z zasilaniem, moc zainstalowana opraw, obwodów, zużycie i koszty energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych, Transport publiczny i prywatny właściciel środków transportu, rodzaj środków transportu, liczba pojazdów, średnioroczne zużycie i koszt paliw, roczna liczba wozokilometrów, Strona 2 z 26

3 Przemysł Energetyka (konwencjonalna i OZE) Gospodarka odpadami rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie energii elektrycznej i ciepła, właściciel instalacji, lokalizacja instalacji, rodzaj instalacji moc zainstalowana, wielkość produkcji energii, ilość odpadów, rodzaj odpadów, sposób zagospodarowania Jak ma wyglądać Aplikacja. 1) Treść aplikacji: a) informacje z inwentaryzowanych obiektów na temat generowanego przez nie poziomu dwutlenku węgla. Powinna ona w swoim zakresem objąć zużycie oraz produkcję zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. Powinna ona umożliwiać prezentację zużycia energii końcowej wyrażonej w MWh oraz związaną z tym emisję CO 2 wyrażoną w Mg. Wskaźniki do obliczeń muszą być zgodne z informacjami przedstawionymi przez IPCC, b) badania terenowe stężenia poziomu podstawowych zanieczyszczeń powietrza np. CO 2, PM10 Badanie powinno obejmować co najmniej 20 punktów w reprezentatywnych obszarach miasta, c) analizę potencjału słonecznego połaci dachowych budynków na obszarze gminy. W tym celu należy wykorzystać Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMPT) pozyskany przy pomocy lotniczego skaningu laserowego. Model ten dostępny jest w postaci chmury punktów w zasobach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Baza danych przygotowana w wyniku realizacji projektu powinna umożliwić podgląd na budynki pod kątem OZE energii słońca. Dane NMPT pozyska Urząd Miasta Biała Podlaska. 2) Funkcjonalność aplikacji: a) stworzenie aplikacji (portalu GIS) internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS), b) wykorzystanie technologii umożliwiających przeglądanie aplikacji poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów lub wtyczek, c) edytowanie treści (zawartości) strony musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników, d) prezentacja zebranych danych w postaci interaktywnych map z możliwością włączania/wyłączanie poszczególnych warstw i regulowania ich przezroczystości, zmiany map podkładowych (zdjęcie satelitarne lub lotnicze/mapa topograficzna) dokonywania pomiarów odległości, powierzchni i współrzędnych, wyszukiwania adresów, identyfikacji obiektów na mapie i przeglądania ich atrybutów w tabeli, edycji danych tematycznych przez administratora (geometrii i atrybutów), e) wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.), Strona 3 z 26

4 f) utworzona baza danych powinna zapewniać jej swobodną aktualizację przez pracowników UM. Zmiana danych może dotyczyć zmian stałych jako wprowadzenie cykliczne (w zależności od potrzeb Wnioskodawcy) zużycia energii i związaną z tym emisję CO 2 na podstawie zakończenia okresu obrachunkowego. Musi ponadto uwzględniać aktualizację dynamiczną w przypadku pojawienia się na obszarze Miasta nowego podmiotu emisyjnego czy instalacji OZE. 3) Hosting aplikacji: Aplikacja internetowa w trakcie realizacji oraz trwałości projektu musi zostać uruchomiona i utrzymana na dedykowanym serwerze (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie serwera wirtualnego) umożliwiającym przechowywanie i aktualizację danych. 4) Obsługa aplikacji: a) dyspozycyjność oraz wsparcie techniczne w trakcie realizacji projektu we wszystkich dniach roboczych w godzinach od , telefonicznie lub poprzez , w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony, b) administracja, optymalizacja, konfiguracja serwera pod kątem działania aplikacji, w tym wszystkich danych, c) bieżąca administracja serwera pod kątem bezpieczeństwa, d) przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie administrowania aplikacją i aktualizacji danych. Powinna być zapewniona zgodność systemu z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych( Dz. U poz. 526) W przypadku dostarczenia oprogramowania licencjonowanego należy dostarczyć również licencję na to oprogramowanie. Licencja ta nie może być ograniczona czasowo oraz liczbą stanowisk. Wykonawca na potrzeby zebrania danych źródłowych powinien opracować własne ankiety lub formularze. Dane źródłowe powinny być ogólnodostępne, aby ich pozyskanie i weryfikacja nie wymagały dodatkowych zleceń. Dane dotyczące zużycia energii na oświetlenie oraz budynków użyteczności publicznej na przygotowanych przez wykonawcę formularzach przygotuje UM. Baza powinna stale odwoływać się do prognozy 2020 (oze, zużycie energii i CO 2 ) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska zgodnie z zakresem wymaganym przez NFOŚiGW, a w szczególności: 1) objęcie planem całego obszaru gminy, 2) zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, w tym również: a) zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, Strona 4 z 26

5 b) zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), 3) zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS), Założenia: Plan ma obejmować obszar Miasta Biała Podlaska i zgodnie z założeniami koncentrować się na wskazaniu działań niskoemisyjnych i wpływających na poprawę efektywności energetycznej, wykorzystujących OZE. Ma być ukierunkowany na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przekraczających dopuszczalne stężenia oraz wskazywać osiągnięcie korzyści ekonomicznych i społecznych, przyczyniając się równolegle do poprawy jakości powietrza terenu, na którym odnotowane zostało przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu Opracowanie PGN powinno być zgodne z następującymi aktami prawnymi: 1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U poz. 1409), 6) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 7) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), 8) ustawa z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy Inne dokumenty, z którymi PGN powinien być skoordynowany: 1) program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , 2) załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PONŚ/9.3/2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 3) poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?", 4) Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP), 5) Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Strona 5 z 26

6 6) Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014, 7) Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., 8) Program Polska Wschodnia , 9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ) inne dokumenty strategiczne lokalne i regionalne (strategie, programy, plany), 11) obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 12) uchwała nr. XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, 13) uchwała nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego PGN - podstawowe wymagania: 1) zostanie przyjęty do realizacji poprzez uchwałę Rady Miasta Biała Podlaska (wpisanie do WPF), 2) aktualność planu zostanie zachowana na moment rozliczania umowy o dofinansowanie ramach działania 9.3, 3) wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, 4) określone będą źródła finansowania, 5) wskazany zostanie plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji, 6) zachowana zostanie spójność z innymi planami/programami, w szczególności lokalnymi i regionalnymi, 7) zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Plan w swojej strukturze ma zawierać wymagane elementy, w szczególności cele, diagnozę stanu obecnego, wskazanie obszarów problemowych, zasobów organizacyjnych i finansowych, określenie koniecznych do podjęcia działań, by uzyskać efekt ekologiczny, który będzie monitorowany za pomocą przyjętych wskaźników: poziomu redukcji emisji CO 2 w stosunku do lat poprzednich, poziomu redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych PGN - struktura: 1) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 2) ogólna strategia zawierająca: a) cele strategiczne i szczegółowe, b) charakterystyka stanu istniejącego, c) identyfikacja obszarów problemowych, d) aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę), 3) wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, 4) działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki): a) długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, Strona 6 z 26

7 b) krótko/średnioterminowe działania/zadania. 5) PGN powinien być opracowany w sposób kompleksowy z uwzględnieniem następujących obszarów: a) zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS, dystrybucja ciepła, b) zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor miejski, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, c) gospodarka odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk), d) produkcja energii zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS, e) emisja punktowa, emisja komunikacyjna, emisja niska (priorytetowa), f) zadania nie inwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc Wykonawca PGN powinien przewidzieć: 1) przedstawienie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowania PGN oraz pozostałych elementów wchodzących w skład zamówienia, z uwzględnieniem nieprzekraczalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) horyzont czasowy opracowania na lata , 3) obowiązek uczestniczenia w Komisjach Rady Miasta Biała Podlaska oraz sesji Rady Miasta, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcie PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta, 4) wykonanie i dostarczenie opracowania PGN oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie konieczna) w ilości 5 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części, 5) przeprowadzenie czynności proceduralnych konsultacji społecznych projektu PGN, uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ i PWIS PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczna), wyłożenie PGN do publicznego wglądu, dokonanie analizy i przedstawienie propozycji ustosunkowania się do wniesionych w czasie wyłożenia PGN do publicznego wglądu oraz procedury opiniowania wniosków i uwag. (szczegóły w pkt. 3) 2.3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 30 wybranych pracowników Urzędu Miasta, w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Założenia: Strona 7 z 26

8 Przewiduje się 2 cykle warsztatów 2 dniowych po 8 godzin, 15 osób, w siedzibie Zamawiającego; 1 szkolenie podsumowujące w siedzibie Zamawiającego, 2 dniowe, 8 godzin, 30 osób. Dzień 1: 1) wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej) - 1h; 2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres, struktura, wdrażanie zasady opracowania) - 1h; 3) inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, przedstawienie wyników inwentaryzacji, przekazanie wytycznych dotyczących konstrukcji i zarządzania bazą danych emisji, wypracowanie celów strategicznych oraz planów wdrożeniowych zgodnych z możliwościami, strukturą oraz kulturą organizacyjną jednostki. Mapowanie możliwości realizacji poszczególnych celów) - 6 h. Dzień 2: 1) realizacja działań przewidzianych w PGN (struktury odpowiedzialne, koordynacja) 2h; 2) monitoring realizacji PGN (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności) 2h; 3) aktualizacja PGN (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu) 2h; 4) obsługa bazy emisji - bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią i surowcami na obszarze miasta Biała Podlaska 2h. Z organizacją szkolenia związane jest przygotowanie zaproszenia, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników szkolenia (obejmujących m.in. skrótowe informacje na temat istoty Planu, hierarchii ważności oraz spójności i kolejności wdrażania działań przewidzianych w Planie, a także instrukcję użytkowania bazy emisji), przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym. Miejsce szkolenia winno być oznaczone informacją o unijnym dofinansowaniu. Po zakończeniu ostatniego z planowanych szkoleń, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie podsumowujące zawierające m.in. informacje o zgłaszanych przez uczestników wątpliwościach i potencjalnych ryzykach mogących wystąpić przy wdrażaniu Planu. Indywidualne przeszkolenie pracownika w zakresie problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz z obsługi aplikacji. Terminy będą uzgodnione z Zamawiającym Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). Projekt zakłada uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Strona 8 z 26

9 W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska. W przypadku wymagalności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wykonana prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, która powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Zakres prac: 1) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska, z uwzględnieniem jako minimalnego zakresu: 3) analizy projektu dokumentu: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego PGN, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem; c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego PGN, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego PGN, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania PGN, 4) analizy i oceny istniejącego stanu środowiska, a) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; charakterystyki oddziaływania na środowisko, 9) możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego, 10) prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne dla środowiska działania: rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego PGN, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Strona 9 z 26

10 Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg PGN 11) przedstawienia rozwiązań alternatywnych: rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 12) przedstawienia metody zastosowanej przy sporządzaniu prognozy, 13) przedstawienia metody analizy skutków realizacji dokumentu, 14) streszczenia w języku niespecjalistycznym, 15) uzyskanie opinii dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz sporządzonej prognozy organem opiniującym będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 16) zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze poprzez : a) podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości, b) zebranie uwag i ich analiza rozpatrzenie uwag. 17) sporządzenie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, b) opinie właściwych organów, c) zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa, d) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu Informacja i promocja w ramach projektu Działania promocyjne i informacyjne o tworzeniu Planu i metodologii przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji na terenie gminy obejmować będą: a) opracowanie i wydruk ulotek w formacie A5 (5 000 egzemplarzy), b) opracowanie i zamieszczenie dwóch wkładek do gazet lokalnych, c) opracowanie dedykowanej zakładki informacyjnej dla projektu, umieszczonej w domenie Urzędu Miasta Biała Podlaska, d) opracowanie informacji prasowych, e) organizacja co najmniej dwóch spotkań otwartych dla interesariuszy w formie akcji promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych w tym otwarte spotkania informacyjnoszkoleniowe w celu uświadomienia mieszkańcom gminy potencjału oszczędności energii, f) opracowanie informacji na temat udziału dofinasowania z POIiŚ w opracowaniu projektu. Strona 10 z 26

11 Założenia: W celu informowania i promocji PGN oraz udziału dofinansowania POIiŚ w jego stworzeniu wykonawca powinien podjąć działania informacyjne dotyczące udziału unijnego współfinansowania w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z aktualnym dokumentem pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis emblematu unii europejskiej oraz liternictwo Wykonawca winien zorganizować i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami miasta Biała Podlaska na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania i zamieszczenia w lokalnej prasie dwóch wkładek promujących ograniczenie niskiej emisji (w formie plakatu edukacyjnego), b) opracowanie i zamieszczenie informacji w prasie lokalnej (o rozpoczęciu projektu, informacje o terminach konsultacji społecznych, o terminach spotkań z interesariuszami oraz o zakończeniu projektu) c) organizacji i przeprowadzenia co najmniej dwóch spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu, d) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, e) przekazywania, z wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu umieszczenie szczegółowych informacji dotyczących terminu, miejsca i formy przeprowadzania konsultacji społecznych, f) sporządzania raportu z przeprowadzonych konsultacji oraz protokółów z wszelkich spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminach umożliwiających opublikowanie ich na stronie Zamawiającego, g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia konsultacji w zależności od formy w jakiej są one prowadzone do zapewnienia m.in. pomieszczeń, dostępu do dokumentów objętych konsultacjami, opieki merytorycznej i organizacyjnej oraz bezstronnego sposobu prowadzenia spotkań. h) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności organizacja spotkań należą do obowiązków Wykonawcy, co należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający może udostępnić salę konferencyjną celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wybór miejsca, terminu oraz formy przeprowadzenia konsultacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 3. Zobowiązania wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku 2 egzemplarzy (w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej) Strona 11 z 26

12 wstępnych wersji PGN i Prognozy oraz stworzenie bazy danych, w celu dokonania wstępnej oceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia ewentualnych uwag oraz poprawek przez Zamawiającego do przedstawionych opracowań; 2) Przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji dokumentów, o których mowa w pkt. 1 uwzględniających uzgodnienia, uwagi, uzupełnienia opracowania przez Zamawiającego w terminie do 31 sierpnia 2015 roku (w 2 egzemplarzach, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej); 3) Organizacja i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami Miasta Biała Podlaska na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) w terminie 14 dni od zaakceptowania dokumentów, o których mowa w ppkt. 2. 4) Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN, w terminie do 31 sierpnia 2015 roku, w tym w szczególności: a) zorganizowania w mieście Biała Podlaska, co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektów opracowań będących przedmiotem umowy dla zainteresowanych osób, w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą i o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, oraz do uczestnictwa w tych spotkaniach; na spotkaniach Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu PGN oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące tych opracowań. Zamawiający zobowiązuje się podać Wykonawcy przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą co najmniej na 7 dni przed tym terminem, za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) przedstawienia Zamawiającemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu PGN wraz z Prognozą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz propozycji ich ewentualnego uwzględnienia w opracowaniu, w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy tych uwag i wniosków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; c) ustosunkowania się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu PGN wraz z Prognozą, wydanych zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji ewentualnego uwzględnienia w Strona 12 z 26

13 opracowaniach uwag zawartych w tych opiniach w terminie 14 dni od dnia ich przekazania Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; d) przedstawienia w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i 2 w postaci elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi i wnioski, o których mowa w pkt. b oraz c, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt b oraz c; e) sporządzenia pisemnych podsumowań zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) z uwzględnieniem stanowiska Zamawiającego, o którym mowa w pkt. d, i przekazania tych podsumowań Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt. d; f) dostarczenia w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi, o których mowa w pkt. e, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt. e; g) przygotowania prezentacji multimedialnej PGN w wersjach, o których mowa w pkt d oraz f w programie PowerPoint oraz dostarczenia ich Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt d oraz f; 5) Przygotowania do dnia 31 października 2015 roku ostatecznej wersji Planu z uwzględnionymi uwagami w 5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej, prezentacji przyjętej wersji Planu w formie multimedialnej Microsoft PowerPoint lub innej równoważnej możliwej do odtworzeniu w systemie informatycznym. 6) Uczestnictwa w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Biała Podlaska, których porządek obrad obejmować będzie projekty uchwały Rady Miasta Biała Podlaska dotyczący PGN, oraz do prezentacji PGN na tych posiedzeniach w formie streszczenia w języku niespecjalistycznym z uzasadnieniem kierunków wskazanych działań, przewidywanych efektów i kosztów oraz udzielenia wyjaśnień na temat opracowań członkom komisji; 7) Uczestnictwa w sesji Rady Miasta Biała Podlaska, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta. 4. Zatwierdzenie dokumentów i płatności. Materiały muszą być zatwierdzone przez Wydziały Gospodarki Komunalnej, Inwestycji oraz Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Biała Podlaska protokołami odbioru końcowego. Strona 13 z 26

14 Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekazania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, przekazania i uruchomienia bazy danych oraz uchwaleniu Planu przez Radę Miasta Biała Podlaska Prawa autorskie. a) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w tym prawo wprowadzenia do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie. b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru końcowego bez wad i usterek. c) Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. d) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. e) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, do prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami. 5. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: , , , , Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2015 r. III. Warunki udziału w postępowaniu. 1. Wykonawcy, powinni: 1.1. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert zrealizować co najmniej: jedną usługę, która swoim zakresem obejmowała problematykę niskoemisyjności PGN/SEAP jedną u sługę, polegającą na opracowaniu projektu założeń do planu (lub plan) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, trzy aplikacje GIS, Strona 14 z 26

15 jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie OZE, o łącznej ilości godzin min. 30, 1.2. dysponować kadrą składającą się z co najmniej: kierownika zespołu, który powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku: ochrona lub inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, energetyka oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem obejmującym opracowanie: POŚ lub opracowanie PONE lub Założenie do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub SEAP, członka zespołu z wykształceniem wyższym, minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia Systemów Informacji Przestrzennej i certyfikatem ECDL GIS lub równoważnym, członka zespołu z wykształceniem wyższym o charakterze ekonomicznym (na potrzeby sporządzania założeń ekonomicznych w projekcie), członka zespołu posiadającym wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu obejmującego opracowanie: szkoleń z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub ograniczenia niskiej emisji, lub odnawialnych źródeł energii. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy. 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (np. referencji), czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz; 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub em, a następnie potwierdzają pisemnie. Strona 15 z 26

16 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Tel. Michał Romanowski Magdalena Mikołajczak Joanna Wolska Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UM pok. nr 229 w godz. 7:30-15:30 Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju UM pok. 228 w godz. 7:30-15:30 Specjalista ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych UM pok. Nr 230 w godz. 7:30-15:30 Tel.: Tel.: Tel.: Fax: VI. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na lub w formie formularza o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta i wszystkie dokumenty muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8 do dnia r. do godziny 12:00 z napisem na kopercie Oferta na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w Strona 16 z 26

17 ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska i Nie otwierać do dnia r. do godz. 12:15. 2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 238, w dniu r. o godzinie 12: Publiczne otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia. X. Kryterium oceny oferty. 1. Badania i oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena oferty brutto - 100% 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. XI. Postanowienia końcowe. 1. Ogłoszenia o wyniku postępowania Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2. Termin i miejsce podpisania umowy oraz istotne warunki umowy. 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykaz załączników: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 2) Wykaz usług- załącznik nr 2 3) Wykaz osób - załącznik nr 3 4) Wzór umowy - załącznik nr 4 Strona 17 z 26

18 ... Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy Nr sprawy : ZP JW2 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Tel./Fax:... Regon:... NIP:... Dla (Zamawiającego): W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska Ja (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: Oferuję: 1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę: - brutto...zł - (słownie)...zł - w tym VAT...zł - (słownie)...zł 2) opracowanie dokumentu - Plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń oraz akcji informacyjno-promocyjnej -... zł 3) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez RDOŚ konieczności przeprowadzenia procedury zł Strona 18 z 26

19 2. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 3. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: a) podpisania umowy o treści zgodnej z załączonym do siwz wzorem umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) powierzam do wykonania podwykonawcy następującą część niniejszego zamówienia / Niniejsze zamówienia będę realizował bez udziału podwykonawców.* 5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: Strona 1) ) ) ) ) ) ) ) Oferta została złożona na... ponumerowanych stronach miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy * niepotrzebne skreśl Strona 19 z 26

20 Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług Nr sprawy : ZP JW2 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy :... Numer telefonu :... numer faxu... Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Przedmiot zamówienia Całkowita wartość brutto Termin wykonania usług od-do (podać dzień, miesiąc, rok) Podmiot na rzecz których usługi zostały wykonane Miejscowość, data /podpis upoważnionego przedstawiciela/ Strona 20 z 26

21 Załącznik nr 3.. (nazwa/pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy : ZP JW2 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania Miejscowość, data /podpis upoważnionego przedstawiciela/-li wykonawcy Strona 21 z 26

22 UMOWA NR.../2015 Załącznik nr 4 wzór W dniu roku w Białej Podlaskiej pomiędzy: 1. Gminą Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska (NIP REGON ) reprezentowaną przez: Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska, przy kontrasygnacie Władysława Makarewicza - Skarbnika Miasta, zwaną dalej Zamawiającym, a 2. z siedzibą przy ul.., (NIP, REGON ), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS.., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na: Opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska, w którego skład wchodzi: 1) opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska, 2) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, 3) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska, 4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, 5) informacja i promocja w ramach projektu. 2. Przedmiot umowy jest przedsięwzięciem realizowanym przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca. 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymogami konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, a w szczególności zawartymi w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu - Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, przy uwzględnieniu Wytycznych Porozumienia Burmistrzów Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Strona 22 z 26

23 4. Plan gospodarki niskoemisyjnej winien być spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Biała Podlaska i województwa lubelskiego. 5. Obszar opracowania winien obejmować cały obszar Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ 2 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty, niezbędne informacje i materiały wymagane do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy. 2. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu umowy. 3. Zamawiający będzie służył informacją i pomocą w kontaktach z lokalnymi instytucjami i podmiotami w celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają, że przedmiot zamówienia w całości zostanie zrealizowany do dnia 31 października 2015 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią oraz zachowaniem poszczególnych terminów określonych w SIWZ wraz z dołożeniem należytej staranności w jego wykonaniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach, naradach zwoływanych przez Zamawiającego, składanie sprawozdań z wykonywanych prac; 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego (pisemnie lub em) w złożonym opracowaniu; 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia konsultacji społecznych w procedurze opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska poprzez podanie projektu dokumentu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do publicznej wiadomości, zebranie opinii, ich przeanalizowanie i uwzględnienie zasadnych i niezbędnych uwag; 6. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowań, projektów, ich układ i zawartość, a także za techniczne aspekty działania produktów W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego. 7. Koszty wszelkich prac, materiałów dodatkowych oraz uzgodnień koniecznych do wykonania zadań w zakresie określonym w 1 ust. 1 do ust. 6 ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z realizacją zadań określonych w 1 ust. 1 poprzez przesyłanie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu realizacji niniejszej umowy. W związku z okolicznościami opisanymi w 1 ust. 2 niniejszej umowy i zapisami art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji nr 1828 z dnia 08 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich wytworzonych materiałach odpowiednich adnotacji i znaków graficznych, zgodnie z zasadami określonymi dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis emblematu unii europejskiej oraz liternictwo. 9. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze z Wykonawcą będą pani Magdalena Mikołajczak, inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Strona 23 z 26

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942

PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000 EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: MAE/158/2014 Warszawa, dn. 18.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi

kompleksową obsługę I Kongresu Muzealników w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową obsługę I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

kampanię społeczną promującą czytelnictwo w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kampanię społeczną promującą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/27/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego RP Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/27/2013 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo