SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZP JW2 Biała Podlaska, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Prezydent miasta Biała Podlaska zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska. I. Zamawiający. Gmina Miejska Biała Podlaska, Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel fax II. Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji. 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska, w którego skład wchodzi: 1.1. Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska Informacja i promocja w ramach projektu. 2. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji emisji z obszaru Miasta Biała Podlaska zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW oraz Porozumienia Burmistrzów, a w szczególności: a) Opracowanie inwentaryzacji bazowej dla roku b) Opracowanie szczegółowej inwentaryzacji obiektów gminnych. c) Opracowanie ogólnej inwentaryzacji pozostałych źródeł emisji pyłu P10, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 Założenia: Zamawiający wymaga stworzenia bazy danych oraz aplikacji internetowej, pozwalających na inwentaryzację emisji CO 2 na terenie Miasta Biała Podlaska. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje, pozwalającej na ocenę gospodarki energią w mieście oraz jego poszczególnych sektorach i obiektach. Do zakresu sporządzenia bazy danych zalicza się wykonanie szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji CO 2 w sektorach i obiektach (zakres jak w tabeli 1 )oraz wyliczenie ilości emitowanego CO 2 wskutek zużycia energii na terenie miasta Biała Podlaska. Opracowanie ankiety i przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji CO 2. Opracowana baza danych powinna zawierać w swojej strukturze następujące dane: Kategoria Rodzaj danych Ujęcie globalne Wszystkie budynki użyteczności publicznej Budynki mieszkalne wielorodzinne (dane zbiorcze) Wybrane budynki mieszkalne jednorodzinne Budynki usługowe (dane zbiorcze) Instalacja oświetlenia ulicznego zużycie energii, plany inwestycyjne PGE, dystrybucja PGNiG, ciepłownictwo, powierzchnia i kubatura budynku, ścian zewnętrznych i dachów, rodzaj, średnioroczne zużycie i koszt paliwa (węgiel, gaz, olej), zużycie i koszt mediów (energia elektryczna, ciepło, woda) w okresach, stan ocieplenia, współczynnik przenikalności cieplnej, źródło ciepła (dla kotłowni lokalnych), zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota), liczba lokali, powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), zarządca/właściciel, powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, prywatne), powierzchnia i kubatura, stan ocieplenia, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda), punkty świetlne wraz z zasilaniem, moc zainstalowana opraw, obwodów, zużycie i koszty energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych, Transport publiczny i prywatny właściciel środków transportu, rodzaj środków transportu, liczba pojazdów, średnioroczne zużycie i koszt paliw, roczna liczba wozokilometrów, Strona 2 z 26

3 Przemysł Energetyka (konwencjonalna i OZE) Gospodarka odpadami rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj i średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie energii elektrycznej i ciepła, właściciel instalacji, lokalizacja instalacji, rodzaj instalacji moc zainstalowana, wielkość produkcji energii, ilość odpadów, rodzaj odpadów, sposób zagospodarowania Jak ma wyglądać Aplikacja. 1) Treść aplikacji: a) informacje z inwentaryzowanych obiektów na temat generowanego przez nie poziomu dwutlenku węgla. Powinna ona w swoim zakresem objąć zużycie oraz produkcję zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. Powinna ona umożliwiać prezentację zużycia energii końcowej wyrażonej w MWh oraz związaną z tym emisję CO 2 wyrażoną w Mg. Wskaźniki do obliczeń muszą być zgodne z informacjami przedstawionymi przez IPCC, b) badania terenowe stężenia poziomu podstawowych zanieczyszczeń powietrza np. CO 2, PM10 Badanie powinno obejmować co najmniej 20 punktów w reprezentatywnych obszarach miasta, c) analizę potencjału słonecznego połaci dachowych budynków na obszarze gminy. W tym celu należy wykorzystać Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMPT) pozyskany przy pomocy lotniczego skaningu laserowego. Model ten dostępny jest w postaci chmury punktów w zasobach Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Baza danych przygotowana w wyniku realizacji projektu powinna umożliwić podgląd na budynki pod kątem OZE energii słońca. Dane NMPT pozyska Urząd Miasta Biała Podlaska. 2) Funkcjonalność aplikacji: a) stworzenie aplikacji (portalu GIS) internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS), b) wykorzystanie technologii umożliwiających przeglądanie aplikacji poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów lub wtyczek, c) edytowanie treści (zawartości) strony musi być możliwe za pośrednictwem narzędzi, które nie wymagają znajomości HTML oraz CSS od użytkowników, d) prezentacja zebranych danych w postaci interaktywnych map z możliwością włączania/wyłączanie poszczególnych warstw i regulowania ich przezroczystości, zmiany map podkładowych (zdjęcie satelitarne lub lotnicze/mapa topograficzna) dokonywania pomiarów odległości, powierzchni i współrzędnych, wyszukiwania adresów, identyfikacji obiektów na mapie i przeglądania ich atrybutów w tabeli, edycji danych tematycznych przez administratora (geometrii i atrybutów), e) wykorzystane narzędzia nie mogą generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego (np. zakupu licencji, opłat eksploatacyjnych, itp.), Strona 3 z 26

4 f) utworzona baza danych powinna zapewniać jej swobodną aktualizację przez pracowników UM. Zmiana danych może dotyczyć zmian stałych jako wprowadzenie cykliczne (w zależności od potrzeb Wnioskodawcy) zużycia energii i związaną z tym emisję CO 2 na podstawie zakończenia okresu obrachunkowego. Musi ponadto uwzględniać aktualizację dynamiczną w przypadku pojawienia się na obszarze Miasta nowego podmiotu emisyjnego czy instalacji OZE. 3) Hosting aplikacji: Aplikacja internetowa w trakcie realizacji oraz trwałości projektu musi zostać uruchomiona i utrzymana na dedykowanym serwerze (Zamawiający dopuszcza wykorzystanie serwera wirtualnego) umożliwiającym przechowywanie i aktualizację danych. 4) Obsługa aplikacji: a) dyspozycyjność oraz wsparcie techniczne w trakcie realizacji projektu we wszystkich dniach roboczych w godzinach od , telefonicznie lub poprzez , w sprawach związanych z funkcjonowaniem strony, b) administracja, optymalizacja, konfiguracja serwera pod kątem działania aplikacji, w tym wszystkich danych, c) bieżąca administracja serwera pod kątem bezpieczeństwa, d) przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie administrowania aplikacją i aktualizacji danych. Powinna być zapewniona zgodność systemu z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych( Dz. U poz. 526) W przypadku dostarczenia oprogramowania licencjonowanego należy dostarczyć również licencję na to oprogramowanie. Licencja ta nie może być ograniczona czasowo oraz liczbą stanowisk. Wykonawca na potrzeby zebrania danych źródłowych powinien opracować własne ankiety lub formularze. Dane źródłowe powinny być ogólnodostępne, aby ich pozyskanie i weryfikacja nie wymagały dodatkowych zleceń. Dane dotyczące zużycia energii na oświetlenie oraz budynków użyteczności publicznej na przygotowanych przez wykonawcę formularzach przygotuje UM. Baza powinna stale odwoływać się do prognozy 2020 (oze, zużycie energii i CO 2 ) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska zgodnie z zakresem wymaganym przez NFOŚiGW, a w szczególności: 1) objęcie planem całego obszaru gminy, 2) zaplanowanie działań niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu, w tym również: a) zaplanowanie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, Strona 4 z 26

5 b) zaplanowanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne), 3) zapewnienie współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS), Założenia: Plan ma obejmować obszar Miasta Biała Podlaska i zgodnie z założeniami koncentrować się na wskazaniu działań niskoemisyjnych i wpływających na poprawę efektywności energetycznej, wykorzystujących OZE. Ma być ukierunkowany na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przekraczających dopuszczalne stężenia oraz wskazywać osiągnięcie korzyści ekonomicznych i społecznych, przyczyniając się równolegle do poprawy jakości powietrza terenu, na którym odnotowane zostało przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu Opracowanie PGN powinno być zgodne z następującymi aktami prawnymi: 1) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U poz. 1409), 6) ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), 7) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), 8) ustawa z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy Inne dokumenty, z którymi PGN powinien być skoordynowany: 1) program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , 2) załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PONŚ/9.3/2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 3) poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?", 4) Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP), 5) Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Strona 5 z 26

6 6) Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014, 7) Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., 8) Program Polska Wschodnia , 9) Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ) inne dokumenty strategiczne lokalne i regionalne (strategie, programy, plany), 11) obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 12) uchwała nr. XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej, 13) uchwała nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego PGN - podstawowe wymagania: 1) zostanie przyjęty do realizacji poprzez uchwałę Rady Miasta Biała Podlaska (wpisanie do WPF), 2) aktualność planu zostanie zachowana na moment rozliczania umowy o dofinansowanie ramach działania 9.3, 3) wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów, 4) określone będą źródła finansowania, 5) wskazany zostanie plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji, 6) zachowana zostanie spójność z innymi planami/programami, w szczególności lokalnymi i regionalnymi, 7) zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Plan w swojej strukturze ma zawierać wymagane elementy, w szczególności cele, diagnozę stanu obecnego, wskazanie obszarów problemowych, zasobów organizacyjnych i finansowych, określenie koniecznych do podjęcia działań, by uzyskać efekt ekologiczny, który będzie monitorowany za pomocą przyjętych wskaźników: poziomu redukcji emisji CO 2 w stosunku do lat poprzednich, poziomu redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych PGN - struktura: 1) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 2) ogólna strategia zawierająca: a) cele strategiczne i szczegółowe, b) charakterystyka stanu istniejącego, c) identyfikacja obszarów problemowych, d) aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę), 3) wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, 4) działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki): a) długoterminowa strategia, cele i zobowiązania, Strona 6 z 26

7 b) krótko/średnioterminowe działania/zadania. 5) PGN powinien być opracowany w sposób kompleksowy z uwzględnieniem następujących obszarów: a) zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS, dystrybucja ciepła, b) zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor miejski, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu, c) gospodarka odpadami w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk), d) produkcja energii zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS, e) emisja punktowa, emisja komunikacyjna, emisja niska (priorytetowa), f) zadania nie inwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc Wykonawca PGN powinien przewidzieć: 1) przedstawienie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowania PGN oraz pozostałych elementów wchodzących w skład zamówienia, z uwzględnieniem nieprzekraczalnego terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) horyzont czasowy opracowania na lata , 3) obowiązek uczestniczenia w Komisjach Rady Miasta Biała Podlaska oraz sesji Rady Miasta, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcie PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta, 4) wykonanie i dostarczenie opracowania PGN oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie konieczna) w ilości 5 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części, 5) przeprowadzenie czynności proceduralnych konsultacji społecznych projektu PGN, uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ i PWIS PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczna), wyłożenie PGN do publicznego wglądu, dokonanie analizy i przedstawienie propozycji ustosunkowania się do wniesionych w czasie wyłożenia PGN do publicznego wglądu oraz procedury opiniowania wniosków i uwag. (szczegóły w pkt. 3) 2.3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska. Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 30 wybranych pracowników Urzędu Miasta, w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Założenia: Strona 7 z 26

8 Przewiduje się 2 cykle warsztatów 2 dniowych po 8 godzin, 15 osób, w siedzibie Zamawiającego; 1 szkolenie podsumowujące w siedzibie Zamawiającego, 2 dniowe, 8 godzin, 30 osób. Dzień 1: 1) wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej) - 1h; 2) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres, struktura, wdrażanie zasady opracowania) - 1h; 3) inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, przedstawienie wyników inwentaryzacji, przekazanie wytycznych dotyczących konstrukcji i zarządzania bazą danych emisji, wypracowanie celów strategicznych oraz planów wdrożeniowych zgodnych z możliwościami, strukturą oraz kulturą organizacyjną jednostki. Mapowanie możliwości realizacji poszczególnych celów) - 6 h. Dzień 2: 1) realizacja działań przewidzianych w PGN (struktury odpowiedzialne, koordynacja) 2h; 2) monitoring realizacji PGN (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności) 2h; 3) aktualizacja PGN (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu) 2h; 4) obsługa bazy emisji - bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią i surowcami na obszarze miasta Biała Podlaska 2h. Z organizacją szkolenia związane jest przygotowanie zaproszenia, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników szkolenia (obejmujących m.in. skrótowe informacje na temat istoty Planu, hierarchii ważności oraz spójności i kolejności wdrażania działań przewidzianych w Planie, a także instrukcję użytkowania bazy emisji), przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym. Miejsce szkolenia winno być oznaczone informacją o unijnym dofinansowaniu. Po zakończeniu ostatniego z planowanych szkoleń, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie podsumowujące zawierające m.in. informacje o zgłaszanych przez uczestników wątpliwościach i potencjalnych ryzykach mogących wystąpić przy wdrażaniu Planu. Indywidualne przeszkolenie pracownika w zakresie problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej oraz z obsługi aplikacji. Terminy będą uzgodnione z Zamawiającym Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami). Projekt zakłada uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Strona 8 z 26

9 W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska. W przypadku wymagalności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wykonana prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, która powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) Zakres prac: 1) uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Biała Podlaska, z uwzględnieniem jako minimalnego zakresu: 3) analizy projektu dokumentu: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego PGN, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem; c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego PGN, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego PGN, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania PGN, 4) analizy i oceny istniejącego stanu środowiska, a) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; charakterystyki oddziaływania na środowisko, 9) możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego, 10) prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne dla środowiska działania: rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego PGN, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Strona 9 z 26

10 Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg PGN 11) przedstawienia rozwiązań alternatywnych: rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 12) przedstawienia metody zastosowanej przy sporządzaniu prognozy, 13) przedstawienia metody analizy skutków realizacji dokumentu, 14) streszczenia w języku niespecjalistycznym, 15) uzyskanie opinii dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz sporządzonej prognozy organem opiniującym będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 16) zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze poprzez : a) podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości, b) zebranie uwag i ich analiza rozpatrzenie uwag. 17) sporządzenie pisemnego podsumowania zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: a) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, b) opinie właściwych organów, c) zgłoszone uwagi i wnioski społeczeństwa, d) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu Informacja i promocja w ramach projektu Działania promocyjne i informacyjne o tworzeniu Planu i metodologii przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji na terenie gminy obejmować będą: a) opracowanie i wydruk ulotek w formacie A5 (5 000 egzemplarzy), b) opracowanie i zamieszczenie dwóch wkładek do gazet lokalnych, c) opracowanie dedykowanej zakładki informacyjnej dla projektu, umieszczonej w domenie Urzędu Miasta Biała Podlaska, d) opracowanie informacji prasowych, e) organizacja co najmniej dwóch spotkań otwartych dla interesariuszy w formie akcji promocyjnych i informacyjno-edukacyjnych w tym otwarte spotkania informacyjnoszkoleniowe w celu uświadomienia mieszkańcom gminy potencjału oszczędności energii, f) opracowanie informacji na temat udziału dofinasowania z POIiŚ w opracowaniu projektu. Strona 10 z 26

11 Założenia: W celu informowania i promocji PGN oraz udziału dofinansowania POIiŚ w jego stworzeniu wykonawca powinien podjąć działania informacyjne dotyczące udziału unijnego współfinansowania w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z aktualnym dokumentem pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis emblematu unii europejskiej oraz liternictwo Wykonawca winien zorganizować i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami miasta Biała Podlaska na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do: a) opracowania i zamieszczenia w lokalnej prasie dwóch wkładek promujących ograniczenie niskiej emisji (w formie plakatu edukacyjnego), b) opracowanie i zamieszczenie informacji w prasie lokalnej (o rozpoczęciu projektu, informacje o terminach konsultacji społecznych, o terminach spotkań z interesariuszami oraz o zakończeniu projektu) c) organizacji i przeprowadzenia co najmniej dwóch spotkań z mieszkańcami umożliwiających wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu, d) zbierania opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną, e) przekazywania, z wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu umieszczenie szczegółowych informacji dotyczących terminu, miejsca i formy przeprowadzania konsultacji społecznych, f) sporządzania raportu z przeprowadzonych konsultacji oraz protokółów z wszelkich spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminach umożliwiających opublikowanie ich na stronie Zamawiającego, g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia konsultacji w zależności od formy w jakiej są one prowadzone do zapewnienia m.in. pomieszczeń, dostępu do dokumentów objętych konsultacjami, opieki merytorycznej i organizacyjnej oraz bezstronnego sposobu prowadzenia spotkań. h) Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności organizacja spotkań należą do obowiązków Wykonawcy, co należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający może udostępnić salę konferencyjną celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wybór miejsca, terminu oraz formy przeprowadzenia konsultacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. 3. Zobowiązania wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku 2 egzemplarzy (w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej) Strona 11 z 26

12 wstępnych wersji PGN i Prognozy oraz stworzenie bazy danych, w celu dokonania wstępnej oceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia ewentualnych uwag oraz poprawek przez Zamawiającego do przedstawionych opracowań; 2) Przekazanie Zamawiającemu poprawionej wersji dokumentów, o których mowa w pkt. 1 uwzględniających uzgodnienia, uwagi, uzupełnienia opracowania przez Zamawiającego w terminie do 31 sierpnia 2015 roku (w 2 egzemplarzach, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej); 3) Organizacja i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami Miasta Biała Podlaska na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) w terminie 14 dni od zaakceptowania dokumentów, o których mowa w ppkt. 2. 4) Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN, w terminie do 31 sierpnia 2015 roku, w tym w szczególności: a) zorganizowania w mieście Biała Podlaska, co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektów opracowań będących przedmiotem umowy dla zainteresowanych osób, w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.), informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą i o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, oraz do uczestnictwa w tych spotkaniach; na spotkaniach Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu PGN oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące tych opracowań. Zamawiający zobowiązuje się podać Wykonawcy przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą co najmniej na 7 dni przed tym terminem, za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) przedstawienia Zamawiającemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu PGN wraz z Prognozą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz propozycji ich ewentualnego uwzględnienia w opracowaniu, w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy tych uwag i wniosków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; c) ustosunkowania się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu PGN wraz z Prognozą, wydanych zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji ewentualnego uwzględnienia w Strona 12 z 26

13 opracowaniach uwag zawartych w tych opiniach w terminie 14 dni od dnia ich przekazania Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; d) przedstawienia w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i 2 w postaci elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi i wnioski, o których mowa w pkt. b oraz c, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt b oraz c; e) sporządzenia pisemnych podsumowań zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) z uwzględnieniem stanowiska Zamawiającego, o którym mowa w pkt. d, i przekazania tych podsumowań Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt. d; f) dostarczenia w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi, o których mowa w pkt. e, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt. e; g) przygotowania prezentacji multimedialnej PGN w wersjach, o których mowa w pkt d oraz f w programie PowerPoint oraz dostarczenia ich Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt d oraz f; 5) Przygotowania do dnia 31 października 2015 roku ostatecznej wersji Planu z uwzględnionymi uwagami w 5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej, prezentacji przyjętej wersji Planu w formie multimedialnej Microsoft PowerPoint lub innej równoważnej możliwej do odtworzeniu w systemie informatycznym. 6) Uczestnictwa w posiedzeniach Komisjach Rady Miasta Biała Podlaska, których porządek obrad obejmować będzie projekty uchwały Rady Miasta Biała Podlaska dotyczący PGN, oraz do prezentacji PGN na tych posiedzeniach w formie streszczenia w języku niespecjalistycznym z uzasadnieniem kierunków wskazanych działań, przewidywanych efektów i kosztów oraz udzielenia wyjaśnień na temat opracowań członkom komisji; 7) Uczestnictwa w sesji Rady Miasta Biała Podlaska, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta. 4. Zatwierdzenie dokumentów i płatności. Materiały muszą być zatwierdzone przez Wydziały Gospodarki Komunalnej, Inwestycji oraz Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Biała Podlaska protokołami odbioru końcowego. Strona 13 z 26

14 Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego przekazania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, przekazania i uruchomienia bazy danych oraz uchwaleniu Planu przez Radę Miasta Biała Podlaska Prawa autorskie. a) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w tym prawo wprowadzenia do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie. b) Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru końcowego bez wad i usterek. c) Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. d) Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie. e) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, do prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami. 5. Przedmiot zamówienia posiada kody CPV: , , , , Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2015 r. III. Warunki udziału w postępowaniu. 1. Wykonawcy, powinni: 1.1. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert zrealizować co najmniej: jedną usługę, która swoim zakresem obejmowała problematykę niskoemisyjności PGN/SEAP jedną u sługę, polegającą na opracowaniu projektu założeń do planu (lub plan) zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, trzy aplikacje GIS, Strona 14 z 26

15 jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie OZE, o łącznej ilości godzin min. 30, 1.2. dysponować kadrą składającą się z co najmniej: kierownika zespołu, który powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku: ochrona lub inżynieria środowiska, odnawialne źródła energii, energetyka oraz doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem obejmującym opracowanie: POŚ lub opracowanie PONE lub Założenie do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub SEAP, członka zespołu z wykształceniem wyższym, minimum 5-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia Systemów Informacji Przestrzennej i certyfikatem ECDL GIS lub równoważnym, członka zespołu z wykształceniem wyższym o charakterze ekonomicznym (na potrzeby sporządzania założeń ekonomicznych w projekcie), członka zespołu posiadającym wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu obejmującego opracowanie: szkoleń z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub ograniczenia niskiej emisji, lub odnawialnych źródeł energii. IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy. 1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (np. referencji), czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz; 2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub em, a następnie potwierdzają pisemnie. Strona 15 z 26

16 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Tel. Michał Romanowski Magdalena Mikołajczak Joanna Wolska Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju UM pok. nr 229 w godz. 7:30-15:30 Inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju UM pok. 228 w godz. 7:30-15:30 Specjalista ds. zamówień publicznych w Referacie Zamówień Publicznych UM pok. Nr 230 w godz. 7:30-15:30 Tel.: Tel.: Tel.: Fax: VI. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na lub w formie formularza o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta i wszystkie dokumenty muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. VIII. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej pok. nr 8 do dnia r. do godziny 12:00 z napisem na kopercie Oferta na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w Strona 16 z 26

17 ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska i Nie otwierać do dnia r. do godz. 12:15. 2) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 238, w dniu r. o godzinie 12: Publiczne otwarcie ofert Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. IX. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Wykonawca może podać tylko jedną cenę. 2. Cena brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji całego przedmiotu zamówienia. X. Kryterium oceny oferty. 1. Badania i oceny oferty będzie dokonywała Komisja Przetargowa. 2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: cena oferty brutto - 100% 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. XI. Postanowienia końcowe. 1. Ogłoszenia o wyniku postępowania Niezwłoczne po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2. Termin i miejsce podpisania umowy oraz istotne warunki umowy. 1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 2. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Wykaz załączników: 1) Formularz oferty - załącznik nr 1 2) Wykaz usług- załącznik nr 2 3) Wykaz osób - załącznik nr 3 4) Wzór umowy - załącznik nr 4 Strona 17 z 26

18 ... Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy Nr sprawy : ZP JW2 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... Tel./Fax:... Regon:... NIP:... Dla (Zamawiającego): W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zapytaniu ofertowym na: opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska Ja (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: Oferuję: 1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę: - brutto...zł - (słownie)...zł - w tym VAT...zł - (słownie)...zł 2) opracowanie dokumentu - Plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych, przeprowadzenie szkoleń oraz akcji informacyjno-promocyjnej -... zł 3) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od stwierdzenia przez RDOŚ konieczności przeprowadzenia procedury zł Strona 18 z 26

19 2. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 3. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: a) podpisania umowy o treści zgodnej z załączonym do siwz wzorem umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; b) powierzam do wykonania podwykonawcy następującą część niniejszego zamówienia / Niniejsze zamówienia będę realizował bez udziału podwykonawców.* 5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: Strona 1) ) ) ) ) ) ) ) Oferta została złożona na... ponumerowanych stronach miejscowość data podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy * niepotrzebne skreśl Strona 19 z 26

20 Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych usług Nr sprawy : ZP JW2 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy :... Numer telefonu :... numer faxu... Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Przedmiot zamówienia Całkowita wartość brutto Termin wykonania usług od-do (podać dzień, miesiąc, rok) Podmiot na rzecz których usługi zostały wykonane Miejscowość, data /podpis upoważnionego przedstawiciela/ Strona 20 z 26

21 Załącznik nr 3.. (nazwa/pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy : ZP JW2 Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Zakres wykonywanych czynności Informacja o podstawie do dysponowania Miejscowość, data /podpis upoważnionego przedstawiciela/-li wykonawcy Strona 21 z 26

22 UMOWA NR.../2015 Załącznik nr 4 wzór W dniu roku w Białej Podlaskiej pomiędzy: 1. Gminą Miejską Biała Podlaska z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska (NIP REGON ) reprezentowaną przez: Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Biała Podlaska, przy kontrasygnacie Władysława Makarewicza - Skarbnika Miasta, zwaną dalej Zamawiającym, a 2. z siedzibą przy ul.., (NIP, REGON ), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS.., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu ofertowym została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na: Opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska w ramach projektu Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Mieście Biała Podlaska, w którego skład wchodzi: 1) opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii na obszarze miasta Biała Podlaska, 2) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, 3) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Biała Podlaska, 4) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska, 5) informacja i promocja w ramach projektu. 2. Przedmiot umowy jest przedsięwzięciem realizowanym przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki jako Instytucja Wdrażająca. 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymogami konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, a w szczególności zawartymi w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu - Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, przy uwzględnieniu Wytycznych Porozumienia Burmistrzów Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Strona 22 z 26

23 4. Plan gospodarki niskoemisyjnej winien być spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi Gminy Miejskiej Biała Podlaska i województwa lubelskiego. 5. Obszar opracowania winien obejmować cały obszar Gminy Miejskiej Biała Podlaska. 6. Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ 2 1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty, niezbędne informacje i materiały wymagane do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy. 2. Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego informowania Wykonawcy o wszelkich faktach mogących mieć wpływ na realizację zadań wynikających z przedmiotu umowy. 3. Zamawiający będzie służył informacją i pomocą w kontaktach z lokalnymi instytucjami i podmiotami w celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają, że przedmiot zamówienia w całości zostanie zrealizowany do dnia 31 października 2015 r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią oraz zachowaniem poszczególnych terminów określonych w SIWZ wraz z dołożeniem należytej staranności w jego wykonaniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach, naradach zwoływanych przez Zamawiającego, składanie sprawozdań z wykonywanych prac; 4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości lub wad wskazanych przez Zamawiającego (pisemnie lub em) w złożonym opracowaniu; 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia konsultacji społecznych w procedurze opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Biała Podlaska poprzez podanie projektu dokumentu (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do publicznej wiadomości, zebranie opinii, ich przeanalizowanie i uwzględnienie zasadnych i niezbędnych uwag; 6. Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowań, projektów, ich układ i zawartość, a także za techniczne aspekty działania produktów W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego. 7. Koszty wszelkich prac, materiałów dodatkowych oraz uzgodnień koniecznych do wykonania zadań w zakresie określonym w 1 ust. 1 do ust. 6 ponosi Wykonawca. 8. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o postępie prac związanych z realizacją zadań określonych w 1 ust. 1 poprzez przesyłanie Zamawiającemu comiesięcznego raportu z postępu realizacji niniejszej umowy. W związku z okolicznościami opisanymi w 1 ust. 2 niniejszej umowy i zapisami art. 8 i 9 rozporządzenia Komisji nr 1828 z dnia 08 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania na wszystkich wytworzonych materiałach odpowiednich adnotacji i znaków graficznych, zgodnie z zasadami określonymi dokumencie pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis emblematu unii europejskiej oraz liternictwo. 9. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakty robocze z Wykonawcą będą pani Magdalena Mikołajczak, inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Strona 23 z 26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Szydłowiec, dnia 18 sierpnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1 UMOWA Nr - projekt - W dniu... w Chrzanowie pomiędzy Gminą Chrzanów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: dr Marka Niechwieja - Burmistrza a... zwanym dalej Wykonawcą działającym na podstawie...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

3 Obowiązki Wykonawcy

3 Obowiązki Wykonawcy /WZÓR UMOWY/ Umowa nr... zawarta w dniu 2015 roku w Latowiczu pomiędzy Gminą Latowicz z siedzibą przy ul. Rynek 6, posiadającą nr NIP: 822-21-48-747 REGON: 711582730 reprezentowaną przez: Bogdana Jacka

Bardziej szczegółowo

(Projekt) Przedmiot umowy

(Projekt) Przedmiot umowy (Projekt) Umowa Nr ZP.272..2016 na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2017-2026 zawarta w dniu.. 2016 r. w Rozdrażewie pomiędzy Gminą Rozdrażew z siedzibą w Rozdrażewie, ul. Rynek 3,

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia II. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z potrzebą spełnienia obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zwracamy się o przesłanie oferty na opracowanie Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

FORMULARZ OFERTOWY. Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego... (pieczęć adresowa Wykonawcy) tel.... fax... e mail... FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Gmina Mochowo 09 214 Mochowo 20 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia..

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu.. w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, 39-432 Gorzyce, REGON 830409169, NIP 867-20-77-154, reprezentowaną przez: Leszka Surdego Wójt Gminy Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58)

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58) ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce tel. (58) 6789 214, fax (58) 6789 125 e-mail: sekretariat@leczyce.pl II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Wersja archiwalna Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Data publikacji 2015-01-07 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Art.4 pkt 8 PZP INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/2014 Zapytanie ofertowe nr 2/2014 Informuję, iż do złożenia oferty na zakup i dostawę kostki brukowej betonowej oraz krawężników ulicznych betonowych skierowano zapytanie do następujących Wykonawców: 1. SUPERBET

Bardziej szczegółowo

II.1. Opracowanie bazy danych w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych.

II.1. Opracowanie bazy danych w oparciu o inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych. RGG.271.602.01.2015.02 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 20 maja 2015r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek nad Dunajcem

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gródek nad Dunajcem Nasz znak: IZP.271.II.XII.15.2014 Gródek nad Dunajcem, dnia 31.12.2014r. Wykonawcy wg rozdzielnika Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wstęp 1. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne.

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miejska w Łaziskach Górnych uzyska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa12; Turze zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP REGON

ul. Parkowa12; Turze zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP REGON Tczew, dnia 20 lutego 2012 r. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu inwestycyjnego w ramach projektu pn. Przebudowa oraz doposażenie Ośrodka Zdrowia w miejscowości Turze celem poprawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów

Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois Namysłów Gmina Namysłów Namysłów, dn. 31 maj 2016r. Ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów ZAPYTANIE OFERTOWE NA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAMYSŁÓW NA LATA 2016-2023 Postępowanie prowadzone jest

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Kętrzyn, listopad 2015 roku Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. FABRYKA NARZĘDZI FANAR SA Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na usługę badawczą w zakresie opracowania i wytworzenia powłok przeciwzużyciowych na narzędziach trzpieniowych dotyczące wyboru podwykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 1. Tytuł Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gdynia, dnia r. Gdynia, dnia 11.01.2017 r. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK A DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ BAZOWA - WYJŚCIOWA INWENTARYZACJA EMISJI 1) Rok inwentaryzacji 2014 2) Współczynnik emisji IPPC 3) Jednostka zgłaszania emisji Mg CO2e TABELA 1. Końcowe zużycie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Władysławowo na lata 2015-2020 Gdańsk, listopad 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty (dostawy/usługi)* / Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do złożenia oferty (dostawy/usługi)* / Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór wykonawcy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Fe 041.5.5.2013 Jabłonna, 2015/02/25 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Wójt Gminy Jabłonna wyjaśnia, że w zapytaniu ofertowym z dnia 20.02.2015r. pomyłkowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIASTA RYPIN I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opracowanie Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

FP Postomino, r.

FP Postomino, r. FP.041.5.2016 Postomino, 29.07.2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 Wójt Gminy Postomino zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi Załącznik nr 5 do Specyfikacji I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce 2. Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro Płock dnia 12.09.2011r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata

Zapytanie ofertowe na opracowanie. Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gawłuszowice na lata 2016 2025. Gmina Gawłuszowice Urząd Gminy w Gawłuszowicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku)

PODSUMOWANIE. Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata (z perspektywą do 2023 roku) PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020 (z perspektywą do 2023 roku) Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Bieruń, dnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ W związku z realizacją projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń, zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej na

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA Koniecpol, dn. 22.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY KONIECPOL NA LATA 2016-2026 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania:

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na opracowanie internetowej strony WWW Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zamawiającego: Miasto Opole, ul. Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonanie opracowania Studium Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Bochnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykonanie opracowania Studium Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Bochnia GKIŚ. 7234.3.43.2016 Bochnia, 26 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie opracowania Studium Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Bochnia I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE RR.271.1.2014.JW Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Wielopole Skrzyńskie 04.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Fundusze -a^&te'.". Unia Europejska Europejskie. NlP 544-12-96-185 Drohiczyn, 30 listopada 2015 r.

Fundusze -a^&te'.. Unia Europejska Europejskie. NlP 544-12-96-185 Drohiczyn, 30 listopada 2015 r. s -a^&te'.". Unia Europejska Program Regionalny Pnrlla-ikif. 4 ''"' ' ' t Rozwoju Regionalnego DIECEZJA DROHICZYŃSKA 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10 lei. (0 85) 655 78 08, fax (0 85) 655 80 04 r^ u-

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.barlinek.pl Barlinek: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Barlinek.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA. Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy UMOWA Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zawarta w dniu. pomiędzy: Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej

Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej RFE.042.38.2016.AGK Krośnice, dnia 06.07.2016r. Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Rok założenia 1928 00-029 WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 19, LOK. 17, Nr postępowania: 30/5.4.2.7/ZMW/2012 Specyfikacja zapytania ofertowego CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE I. Informacje o zamawiającym 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska PODSUMOWANIE PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOMPLEKSOWEGO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SOSNOWIEC Zrealizowany w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI. NA LATA (aktualizacja)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI. NA LATA (aktualizacja) GMINA PIASKI 6 STYCZNIA 1 63-820 PIASKI ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PIASKI NA LATA 2017-2027 (aktualizacja) Piaski, 10 maja 2016 Nr. Sprawy: IZP30.271.05.2016 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Błonie Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Błonie Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro Kampinos, dnia 16 grudnia 2014 r. Błonie Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP

Umowa Nr RiZP Umowa Nr RiZP. 2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 125 1333 745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym.

Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Realizator: 1 Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Dokument tworzony na poziomie gminy. Element realizacji celów redukcji emisji określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dokument ocenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W JAWORZE AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze ul. Szpitalna 12 a 59-400 Jawor Jawor, dnia 14 marca 2012 r. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr...

UMOWA O DZIEŁO Nr... UMOWA O DZIEŁO Nr... zawarta dnia... 2014 roku pomiędzy Gminą Cieszyn, reprezentowaną przez przez..., zwaną w dalszej części umowy Gminą, a... reprezentowaną przez..., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo