Szanowni Państwo, Formularz ofertowy. łupkowego - GAZ ŁUPKOWY. słownie złotych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Formularz ofertowy. łupkowego - GAZ ŁUPKOWY. słownie złotych:"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa (NIP: , REGON: ), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze, do której nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dotyczy udostępnienia przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia dwóch odrębnych rekrutacji elektronicznych w ramach projektu systemowego: Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. W związku z powyższym w przypadku zainteresowania wykonaniem usługi prosimy o przedstawienie oferty poprzez podanie następujących informacji: 1. Nazwa firmy, adres, NIP, REGON (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), osoba upoważniona do złożenia oferty (jeśli jest to konieczne); 2. Termin ważności oferty; 3. Wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy L.p. Rekrutacja w ramach projektu Cena netto Cena brutto* 1. Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - ENERGETYKA JĄDROWA 2. Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - GAZ ŁUPKOWY Łączna cena brutto* słownie złotych: *Cena usługi brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Należy ją skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie

2 wydatki, jakie zamawiający poniesie na realizację przez wykonawcę niniejszego zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz ewentualnych opustów i rabatów Oferty należy przesyłać na adres: (telefon kontaktowy: ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godziny 16:15. Zamawiający zastrzega sobie prawo o odstąpieniu od realizacji zamówienia bez konieczności podania przyczyny. Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia dla dwóch rekrutacji: od daty zawarcia umowy do 31 sierpnia 2015 r. Opis usługi dla wszystkich pozycji z tabeli nr 1: Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia dwóch rekrutacji elektronicznych. Szczegółowy opis zamówienia: narzędzie informatyczne, przy pomocy którego będzie prowadzona rekrutacja, musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający nie wymaga funkcjonalności UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) i elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości (certyfikat kwalifikowany, zaufany profil); Zamawiający informuje, iż do uwierzytelnienia tożsamości niezbędne są: o recaptcha jako wykluczenie automatów o potwierdzenie odbioru oprogramowanie i hosting dostarcza Wykonawca. Zamawiający oczekuje prawa do użytkowania aplikacji; narzędzie powinno być wspierane przez najpopularniejsze przeglądarki internetowe; narzędzie musi zapewniać następujące funkcjonalności: przesyłanie danych z internetowego formularza aplikacyjnego, odbieranie danych, przetwarzanie danych,

3 eksport danych z formularza aplikacyjnego do arkusza kalkulacyjnego w celu filtrowania i sortowania, załączanie do formularza plików i ich przesyłanie; Zamawiający w ramach użycia narzędzia przewiduje m.in.: o wprowadzanie danych przez kandydata; o wysyłkę danych wprowadzonych do formularzy; o odbiór wprowadzonych danych przez pracownika MNiSW o potwierdzenie otrzymania danych przez MNiSW; o odesłanie formularza do wypełnienia; o archiwizacja danych etc. wykorzystanie narzędzia będzie jednorazowe przy każdej z dwóch rekrutacji we wskazanym czasie; Zamawiający nie przewiduje wykorzystania systemu rekrutacji w przyszłości w innych projektach; narzędzie musi być przygotowane do zbierania większej liczby aplikacji (szacowana liczba kandydatów zgodnie z tabelą nr 1); dostęp do narzędzia i do danych aplikacyjnych będą miały: dwie osoby ze strony Zamawiającego oraz osoba z obsługi technicznej ze strony Wykonawcy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego; narzędzie musi zbierać dane kontaktowe kandydatów, dane z formularza aplikacyjnego oraz dokumenty załączone przez kandydatów do formularza aplikacyjnego; narzędzie z którego będzie korzystał Zamawiający, musi spełniać wymagania, w zakresie bezpieczeństwa danych, wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U poz. 183). Dane muszą być zabezpieczone również zgodnie z wymaganiami prawnymi, tj. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U poz. 1182) w tym przed robotami indeksującymi. narzędzie musi być gotowe dla użytkowników zgodnie z terminami podanymi w tabeli nr 1;

4 maksymalna liczba użytkowników logujących się równocześnie do systemu to od 100 do 300 osób; narzędzie musi generować automatyczne potwierdzenie złożenia aplikacji przez kandydata, wysyłane na jego adres mailowy natychmiast po przesłaniu aplikacji. Zamawiający nie określa formatu i wysyłanych do aplikantów; narzędzie musi umożliwiać wysyłanie korespondencji seryjnej do wszystkich jak i wybranych kandydatów na podstawie zgromadzonych i; Wykonawca przygotuje elektroniczną wersję formularza aplikacyjnego na podstawie wzoru przesłanego przez Zamawiającego dla każdej rekrutacji; szczegółowy układ formularza aplikacyjnego Zamawiający udostępni po wyborze Wykonawcy; formularz aplikacyjny musi być odpowiednio przygotowany przez Wykonawcę w zakresie wizualizacji, tzn. zawierać wszystkie logotypy i opisy wynikające z wymagań projektu systemowego Zamawiającego; Zamawiający nie ma oczekiwań odnośnie technologii wykonanego systemu rekrutacji. formularz aplikacyjny musi zawierać oświadczenia wskazane przez Zamawiającego; formularz aplikacyjny zawierał będzie ok. 20 pól: tekstowych oraz specjalnych, które nie będą ze sobą powiązane, w taki sposób, że wybór wartości w jednym polu zawęża wartości w innych polach. link do formularza aplikacyjnego Wykonawca prześle Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem każdej z dwóch rekrutacji, aby Zamawiający mógł przeprowadzić test działania narzędzia i formularza, a następnie umieścić link na swojej stronie internetowej; po zakończonej każdej rekrutacji narzędzie powinno umożliwiać eksport danych z formularzy aplikacyjnych do arkusza kalkulacyjnego oraz eksport załączników. Nagłówki kolumn w arkuszu kalkulacyjnym powinny nazywać się identycznie jak pola, do których aplikanci będą wprowadzać dane, a wprowadzone przez nich wartości będą stanowiły kolejne rekordy kolumny, zgodnie z kategorią danych z nagłówka.

5 po zakończeniu działania narzędzia, dane kandydatów będą zabezpieczone i zarchiwizowane na nośnikach Zamawiającego Tabela 1 L.p. 1 2 Rekrutacja w ramach projektu Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego ENERGETYKA JĄDROWA Maksymalna liczba spodziewanych kandydatów Przewidywany termin rozpoczęcia funkcjonowania systemu* II-III kwartał Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego GAZ ŁUPKOWY 150 II-III kwartał 2015 *Rekrutacje mogą odbywać się w zachodzących na siebie terminach Dodatkowo proszę o udzielenie informacji na poniższe pytanie (odpowiedź negatywna nie wykluczy Państwa z udziału w postępowaniu): Czy spełniają Państwo wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 675), celem uzyskania obniżenia wpłat na PFRON? Tak/Nie. Istotne postanowienia umowy: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia przez Wykonawcę narzędzia informatycznego do przeprowadzenia dwóch rekrutacji elektronicznych w ramach projektu systemowego: Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie

6 energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego. 2. Narzędzie, z którego będzie korzystał Zamawiający, musi spełniać wymagania wynikające z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający nie wymaga funkcjonalności UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) i elektronicznego uwierzytelnienia tożsamości (certyfikat kwalifikowany, zaufany profil). 3. Dostęp do narzędzia i do danych aplikacyjnych będą miały: dwie osoby ze strony Zamawiającego oraz osoba z obsługi technicznej ze strony Wykonawcy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 4. Formularz aplikacyjny musi zawierać oświadczenia wskazane przez Zamawiającego. 5. Dane będą zabezpieczone zgodnie z wymaganiami prawnymi, w tym m.in. przed robotami indeksującymi. 6. Za oprogramowanie i hosting odpowiada Wykonawca. 7. Termin każdej rekrutacji zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej ( ) na 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem każdej rekrutacji. 8. Zamawiający najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia każdej rekrutacji przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej ( ) ostateczną wersję formularza aplikacyjnego. 9. Zamawiający najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdej rekrutacji będzie mógł przetestować działanie systemu i formularza aplikacyjnego, a następnie umieścić link na swojej stronie internetowej. 10. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania a, o którym mowa w pkt. 7 i Z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało łączne wynagrodzenie w kwocie zł brutto (słownie złotych:..), w tym podatek VAT.. zł (słownie złotych: ), w tym: Za poszczególne rekrutacje wypłacona zostanie kwota brutto:

7 a) Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego - ENERGETYKA JĄDROWA. zł; b) Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego GAZ ŁUPKOWY. zł. 12. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdą rekrutację, której prawidłowe wykonanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od ostatniego dnia nadsyłania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów dla każdej rekrutacji. 13. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: dzień i miejsce wykonania usługi; oświadczenie o braku lub istnieniu wad w wykonanej usłudze. 14. Płatność za usługę realizowana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 15. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy z dwóch źródeł finansowania: 85% z BGK środki unijne, 15% środki z budżetu państwa z rachunku Zamawiającego. 16. Kwota podana w pkt.11 pokrywa wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 17. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca ma obowiązek niezwłocznej naprawy narzędzia do rekrutacji. Odpowiednie funkcjonalności muszą być przywrócone przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 18. Wykonawca ma obowiązek przeszkolenia z obsługi narzędzia maks. 2 osób ze strony Zamawiającego w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 19. Minimalny czas trwania usługi to 90 dni, maksymalny czas trwania usługi dla każdej rekrutacji to 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

8 20. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na udostępnieniu narzędzia informatycznego do przeprowadzenia dwóch rekrutacji elektronicznych zgodnie z potrzebami Zamawiającego 21. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości: 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie w razie niewykonania umowy lub w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto w razie nienależytego wykonania umowy. 22. W przypadku, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 21 będzie równa bądź przekroczy 30% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w pkt.11, Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę i żądać kary umownej. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy pozostaje aktualne w całym okresie obowiązywania umowy. 23. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej. 24. Wykonawca oświadczy, że ma odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia i zobowiązuje się do starannego jej wykonania z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu. 25. Ewentualne spory wynikające na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez strony porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 26. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: liczby spodziewanych kandydatów, gdy konieczność jej dokonania wynika z przyczyn niezależnych od Zamawiającego; terminu zakończenia realizacji umowy w uzasadnionych przypadkach z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:..

CENA OFERTY BRUTTO (Lp.1+Lp.2+Lp.3) słownie złotych:.. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Cena za obsługę organizacyjno- techniczną spotkania brutto

Cena za obsługę organizacyjno- techniczną spotkania brutto Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Uczelnia Łazarskiego ul. Świeradowska 43 02-662 Warszawa Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sal szkoleniowej dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Warszawa, 9 kwiecień 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo