SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS na dzień 31 grudnia 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2008. 1 BILANS na dzień 31 grudnia 2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS na dzień 31 grudnia 2008

2 2 - Rachunek zyskow i strat 2008 Stowarzyszenie Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat w Polsce REGON: Rachunek wyników za 2008r. na dzień 8 marca 2009 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok obrotowy Zl PLN A. Przychody z działalności statutowej ,27 I. Składki brutto określone statutem 490,00 II. Inne przychody określone statutem ,27 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,02 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 6 072,25 D. Koszty administracyjne 3 037,67 1 Zużycie materiałów i energii 433,65 2 Usługi obce 2 034,02 3 Podatki i opłaty 570,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 5 Amortyzacja - 6 Pozostałe - E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 1 293,48 G. Przychody finansowe 17,16 H. Koszty finansowe 36,77 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 1 721,49 J. Zyski i straty nadzwyczajne - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 1 721,49 Data sporządzenia: Podpis

3 Rachunek zyskow i strat 2008 A. Przychody z działalności statutowej składka członkowska 490,00 Darowizny ,60 Dotacja Urzad Miasta Kielce 6 500,00 Dotacja Ambasady Francji ,00 Dotacja Fundacji Air France ,89 Dotacja EAPN Bruksel 2008 «Nasz Glos jedzie do Brukseli» 4 950,48 Dotacja Ruchu ATD Francja (Workcamp w lecie) 1 273,30 Dotacja Miedzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Swiat ,00 Razem ,27

4 B. Koszty realizacji zadań statutowych książki dla Biblioteki Podwórkowej Materialy na warsztaty (Tapori - Bib Pod -...) usługi poligraficzne 3 975, , ,35 wywołanie zdjęć 77,00 Druk książek Artykuły spożywcze Koszty podróży krajowych 8 800, , ,39 Koszty podróży za granica 8271,08 Artykuły dla biura 753,38 Narzedzia biurowe Czynszy lokalow energia elektryczna Telefon i Internet 1 939, , , ,76 znaczki pocztowe 413,55 Wynagrodzenie oraz ubezpieczenie personelu 7 463,01 Koszty szkoleniowe 214,00 Ubezpieczenie dziawalnosci i wolontariuszy Uslugi rozne Razem 2 344, , ,02 C. Koszty administracyjne D1. materialy biurowy i energia elektryczna 433,65 zl D2. usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty bankowe 2 034,02 zl D3. Podatki i oplaty 570,00 zl

5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2008 Informacja dodatkowa Uwagi 2008 Działania Stowarzyszenia i grup ATD Czwarty Świat w Polsce opierają się na bezpłatnej pracy wolontariuszy. Wolontariusze nawiązują kontakty z partnerami, tłumaczą teksty, goszczą innych wolontariuszy podczas spotkań lokalnych, towarzyszą osobom żyjącym w ubóstwie, moderują spotkania. W wrześniu 2008, Stowarzyszenie podjęło formalną odpowiedzialność za stażystów w Polsce w ramach "Umowy Zlecenie". Obecnie Karol Sowa jest stażystą Stałym Wolontariuszem i pracuje w pełnym wymiarze czasu z Fabienne i Pierre Klein w Warszawie. Do września 2008 otrzymywał «kieszonkowe» i «dofinansowanie do zakwaterowania» bezpośrednio z Międzynarodowego Ruchu ATD. Stowarzyszenie tymczasowo zleciło obsługę zatrudnienia stażystów biuru rachunkowemu. Koordynacją działań w Polsce, a także koordynacją kilka projektów, zajmują się na razie, razem wolonariuszami, stali wolontariusze z ATD Czwarty Świat z Francji mieszkający w Polsce. Są oni tez na razie opłacani przez Ruchu ATD Czwarty Świat Francja. Pobierają niewielkie wynagrodzenie (równe francuskiej pensji minimalnej). Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat pokrywa często koszty szkoleń wolontariuszy polskich (zwykle podczas spotkań europejskich odbywających się poza Polską). W Polsce stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami, korzystając nieodpłatnie z sal spotkań i wystawowych oraz innych form wsparcia.

6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2008 PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Przyjaciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków w dniu r. Ko mi sj a Re wiz yj n a po zap o z n a n i u si ę ze spra w o z d a n i e m finan s o w y m i mer ytoryc z n y m Sto w a r z y s z e n i a Przyj a ci ó ł Międzyn a r o d o w e g o Ruc h u AT D Cz w a r t y Świat za 2008r. stwierdza co następuje: 1.CZĘŚĆ FINANSOWA. a/ Przychody na działalność statutową stanowią kwotę ogółem ,27 zł, na którą złożyły się: - darowizny - kwota ,60 zł, - składki członkowskie kwota 490,00 zł - dotacje kwota ogółem ,67 zł, w tym: Fund a c j a Air Fran c e ,89 zł A m b a s a d a Fra n cji ,00 zł Międz y n a r o d o w y Ruc h AT D Cz w a r t y Ś wiat , 00 zł Urzą d Miast a Kielc e 6 500,00 zł EA P N Bruks e l 2008 na proje kt: Nasz gł os jedzie do Bruks e li 4 950,4 8 zł Ruc h AT D Fran cj a ( na dział anie Work c a m p w lecie) 1 273,3 0 zł b/ Koszty realizacji zadań statutowych stanowią kwotę ,02 zł Na koszty te skład aj ą si ę : - wyd at ki na spot k a n i a i udzia ł w konf er e n c j a c h krajo w y c h i zagr a ni c z n y c h w kwocie ogół e m ,47 z ł. - druk i zaku p książ ek ,06 zł - czyn s z e 9 447,16 z ł - wyn a g r o d z e n i a i ubez pi e c z e n i e per so n e l u 7 463,0 1 z ł - poz o st ał e koszty działalnoś ci statuto w e j t.j. mat eri ały, usługi różne, ube z p i e c z e n i e Wol o nt a ri u s z y, szkol e ni e - kwot a ogół e m ,32 z ł. c/ Koszty administracyjne razem 3 037,67 zł. w tym: ener gia elektry c z n a, obsług a ban k o w a, usługi księgo w e, mat eri ały biur o w e i inne koszt y związa n e z obsług ą działaln oś ci stat ut o w e j Sto w a r z y s z e n i a.

7 d/ Transakcje na rachunku Stowarzyszenia w Banku Millenium: Saldo początkowe wg stanu na r ,77 zł Suma uznań Suma obciążeń ,21 zł ,31 zł Saldo końcowe wg stanu na r ,67 zł Stan salda końcowego zgodny z dokonanymi operacjami bankowymi. WYNIK FINANSOWY ogółem za 2008r. jest dodatni i wynosi 1 721,49 zł. zł. Wnioski do CZĘŚCI FINANSOWEJ : 1. Ustale ni e i rozlicz e ni e wyni k u fina n s o w e g o prze p r o w a d z o n o jak dla orga ni z a c ji non profit nie pro w a d zą c y c h działalnoś ci gos p o d a r c z e j, co jest zgo d n e z Ust a w ą o rach u n k o w o ś c i. 2. Przeszło dw u kr ot ni e wzr o sły przy c h o d y i koszt y działalnoś ci statut o w e j Sto w a r z y s z e n i a, a tylko niez n a c z n i e koszty ad mi nistr a c y j n e / o kwot ę 130,5 1 z ł/. 3. Komisja rewizyj n a nie wnosi zastr z eż e ń do gos p o d a r k i finan s o w e j Sto w a r z y- szeni a za 2008r. Spo s ó b pozy s ki w a n i a środk ó w na działalno ść stat uto w ą oraz ich wyd at k o w a n i e jest do w o d e m akty w n o ś ci Zarząd u i troski o sytu a cj ę finan- so w ą Sto w a r z y s z e n i a. Za uzas a d n i o n ą ze względó w mer ytorycznych i organi- zacyj n y c h Ko m i sja uzn aj e decyzj ę o zarząd z a n i u finan s a m i prze z Pierr a Klein a w W ar s z a w i e. 4. Doko n a n e oper a cj e ban k o w e znajd uj ą pot wierdzen i e w kwo ci e salda końco w e g o wg stan u na r., wyn o s zą c ej ,67 z ł. Część merytoryczna Doko n a n i a w roku spr a w o z d a w c z y m świadcz ą o wci ąż rosnąc ej akty w n o ś c i Zarzą d u Sto w a r z y s z e n i a, czł on k ó w, wolontari u s z y i ucz e st ni k ó w Gru p nief or m a l n y c h Ruc h u AT D działających w Kielc a c h oraz na tere ni e kraju i za grani c ą. Osi gni cie m Sto w a r z y s z e n i a o szcz e g ó l n y m zna c z e n i u jest ws pi er a ni e i roz w ój dzia alno ci ą ę ł ś Gru p niefor m a l n y c h Ruc h u AT D oraz realiza cj a proje któ w, takich jak:

8 1. Ruc h i ka m p a n i a TA P O R I, 2. Po w st a n i e 7 Bibliote k Pod w ó r k o w y c h, 3. Kar a w a n a AT D 2008 Międz y n a r o d o w y Projekt dla młod zi eż y Ona ma 60 lat,ja 20.. no i co? Pod y s k u t u j m y o Po w s z e c h n e j Deklara c ji Pra w Czło wie k a zak ońc z o n y liste m do Rze c z n i k a Pra w Oby w a t e l s k i c h, 4. Projekt Nas z głos jedzie do Bruk s eli. 5. Cykl war s ztató w pod hasłe m Działani e i myśl Józ ef a Wr z e siński e g o: jak moż e m y je podj ąć w Pols c e? 6. Obc h o d y 21 Międz y n a r o d o w e g o Dani a Wal ki z Ub ó s t w e m. 7. Rozp o c zęt a Apel e m Kiele c ki m z dnia r. ka m p a n i a na rzecz dialo g u społec z n e g o, dotyczą c a ratyfik a cji przez Polsk ę zwer yfik o w a n e j Karty Społeczn e j Ra d y Eur o p y Ponadto: 20- t ą rocz nic ę śmierci Ojca Józef a Wr z e siński e g o Zarząd uczci ł wyd a n i e m książ ki Ujrzy m y słońce. Pis m a i słow a. Pro w a d z o n a była bard z o akty w n a wsp ółpr a c a międzyn a r o d o w a. Bar d z o dobr z e pro w a d z o n a jest stro n a intern e t o w a AT D ww w. at d. or g. pl. Wsp ół prac a z Biur e m Rze c z n i k a Pra w Oby w a t e l s ki c h daje wy mi e r n e rezult at y o czy m obsz e r n i e w spra w o z d a n i u Zarząd u. Zarząd realiz o w a ł zad a ni a statut o w e akty w n i e wsp ółpr a c u ją c z partn e r a m i krajo w y m i i zagr a ni c z n y m i. Należy tu wy m i e ni ć wsp ółpr a c ę z Biur e m Rzecz n i k a Pra w Ob y w a t e l s k i c h, Wyd a w n i c t w e m WI ĘŹ, miejsco w y m i jedn o s t k a m i sa m o r zą d u terytori al n e g o i ad mi nistra cji rządo w e j, szk oła m i oraz lokal n y m i i krajo w y m i orga ni z a c j a m i poz arzą d o w y m i z sekt ora po m o c y społecz n e j. Nie spos ó b wy mi e n i ć wsz y st ki c h osiągni ęć Zarząd u - dlate g o zasy g n a li z o w a n o w prot o k ó l e jedy ni e te, któr e Ko mi sj a uzn ała za godne podkreśl e ni a. Pełna infor m a c j a na tem at dok o n a ń Sto w a r z y s z e n i a w 2008r.n a stroni e inter n et o w e j AT D oraz w szcze g ół o w y m Spr a w o z d a n i u Zarząd u za 2008r.- liczący m 47 stron. Nagrody: W roku spra w o z d a w c z y m działalno ść Sto w a r z y s z e n i e i jego członk ó w zost ała

9 doc e ni o n a w wy m i a r z e lokaln y m i międzyn a r o d o w y m o czy m świad c z ą nagr o d y : - dla Pani Terelizy BR A U N - która otrzy m ał a tytu ł Świętokrz y s k i e g o Anioła Dobr o c i 2008r - oraz Na gro d a UN E S C O/ B il b a o za rozpo w s z e c h n i a n i e kultur y pra w człowi e k a. REASUMUJĄC: Ko mi sj a Re wi z y j n a oce ni a bard z o pozyty w n i e realiza cj ę zad a ń statuto w y c h przez cały Zar ząd Sto w a r z y s z e n i a w 2008r. Na podkr eśle n i e zasługuj e zaa n g a ż o w a n i e pani Prez e s Anny Śleźnik i pani Ter eliz y Brau n w wyp ełni a ni e misji Sto w a r z y s z e n i a, bar d z o dobr a wsp ółpr a c a Zarząd u z partn e r a m i lokalny m i, krajo w y m i i zagr a ni c z n y m i oraz z wolontari u s z a m i. Ko mi sj a kier uj e słow a uzn a ni a i wdzięc z n o ś ci dla naszy c h przyja ci ó ł z Fran cji a szcze g ó l n i e do pan a Pierr a Klein a wice p r e z e s a akty w n e g o, twór c z e g o i wsp a- niałeg o człowi e k a, bez działalnoś ci które g o zakr e s i spo s ó b realiz a cji zad a ń statuto- wyc h Sto w a r z y s z e n i a nie byłby tak imp o n u jąc y. W n i o s e k k o ń c o w y : Komisja Rewizyjna składa wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego, o przyjęcie BILANSU za 2008r. oraz o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2008r.. Członkowie Komisji: Ursz ul a Ra d zisze w s k a.. Ma g d a l e n a Macińsk a. Zdzisła w Skuza.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 1 - Rachunek zysków i strat 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 1 - Rachunek zysków i strat 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 1 - Rachunek zysków i strat 2011 A. Obraz Przychodów roku 2011 Rok 2011 Przychody (w zl) Składka członkowska 250,00 0,07% Dotacja Fundacji ATD Francja 189 054,80 54,48% Inne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2013 r. Warszawa, marzec 2014 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Jana Karola Chodkiewicza 7 m. 7 02-593 Warszawa NIP: 521-367-76-34 REGON: 147376122 za rok obrotowy 2014 FUNDACJA KLINIKA RZĄDZENIA ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI STOWARZYSZENIA MBU ZA ROK 2003

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI STOWARZYSZENIA MBU ZA ROK 2003 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI STOWARZYSZENIA MBU ZA ROK 2003 I. Informacje podstawowe 1. Pełna nazwa: Stowarzyszenie mali bracia Ubogich 2. Data rejestracji: 6 maja 2003 3. Siedziba a) Siedziba główna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji

Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji Katarzyna Kiełbiowska Jak napisaæ politykê rachunkowoœci organizacji poradnik dla stowarzyszeñ i fundacji nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej Jak napisać politykę rachunkowości organizacji poradnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Załącznik do uchwały nr V/11/7/2015 Zarządu Fundacji z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Sporządzone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r.

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40 NIP 123-09-97-285. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. 1 I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Stosownie do artykułu 12 ust. 4 ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o fundacjach z

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. INFORMACJE O FUNDACJI: 1. Nazwa, siedziba i adres: FUNDACJA ESPA ul. Jaworzyńska 108,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok 2004

sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok 2004 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KZ Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok

Bardziej szczegółowo

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI.

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI. . G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F - 01/k Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o wyniku finansowym dzia³alnoœci spó³dzielczych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM

Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM Informacja dodatkowa Do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2009 TOWARZYSTWA NASZ DOM Przy sporządzaniu informacji dodatkowej kierowano się zasadą istotności i kompletności. Omówiono zdarzenia występujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Fundacja Światło-Życie z siedzibą w Katowicach, ul. Różyckiego 8. Podstawowym celem działania Fundacji jest: a. prowadzenie działalności wychowawczej i uświadamiającej

Bardziej szczegółowo