ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014/POIG/MCCG na świadczenie kompleksowych usług informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014/POIG/MCCG na świadczenie kompleksowych usług informatycznych"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. MCC Grupa Sp. z o. o. Ul. Puławska 28/ Warszawa tel faks ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014/POIG/MCCG na świadczenie kompleksowych usług informatycznych Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG /13-00 zawartej w dniu r. w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu pt. Generator Analiz Rynkowych automatyczne generowanie raportów na podstawie analiz danych makro- i mikroekonomicznych I. Zamawiający MCC Grupa Sp. z o. o. Ul. Puławska 28/ Warszawa II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hostingowych oraz zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie systemu informatycznego służącego do świadczenia e-usługi automatycznego generowania raportów analiz rynkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Realizacja projektu obejmuje stworzenie innowacyjnej e-usługi automatycznego generowania analiz rynkowych w formie raportów poprzez Generator Analiz Rynkowych (na podstawie regularnie aktualizowanej bazy danych). W ramach projektu powstanie też informacyjny serwis internetowy, poprzez który niniejsza e-usługa będzie świadczona. Ponadto zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług hostingowych. Realizacja zamówienia obejmuje następujące elementy: Hosting Opracowanie dokumentacji technicznej systemu Wersja testowa aplikacji Wersja testowa interfejsu Strona 1 z 11

2 Wersja testowa systemu integracji Wersja testowa portalu Optymalizacja systemu Testy elementów technicznych, wydajności i zabezpieczeń aplikacji Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia zostanie przekazana na indywidualną prośbę Wykonawcy po przesłaniu skanu podpisanej klauzuli poufności (załącznik nr 5) drogą elektroniczną na adres: 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych elementów. Zamawiający dopuszcza jedynie wykonanie całości zamówienia. III. Termin wykonania zamówienia Obowiązujące terminy wykonania poszczególnych elementów zamówienia przedstawia poniższa tabela: Elementy zamówienia: Termin wykonania: Hosting cyklicznie od dnia podpisania umowy do: r. Opracowanie dokumentacji technicznej systemu r. Wersja testowa aplikacji r. Wersja testowa interfejsu r. Wersja testowa systemu integracji r. Wersja testowa portalu r. Optymalizacja systemu r. Testy elementów technicznych, wydajności i zabezpieczeń aplikacji r. Płatność za każdy element dokonywana będzie na podstawie faktury VAT. Hosting rozliczany będzie co miesiąc na podstawie faktury VAT. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić podmioty, które: 1. Posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania zakresu oferty 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zakresu oferty 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zakresu oferty. V. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta należy przygotować zgodnie ze wzorem Formularza oferty załączonym do niniejszego zapytania. Oferta musi zawierać: Nazwę i adres, numer telefonu, , numer NIP Wykonawcy Datę sporządzenia Propozycję cenową na zrealizowanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - należy osobno wskazać cenę netto i brutto poszczególnych elementów zlecenia; termin ważności oferty (zgodnie z zał. nr 1 - Formularz oferty) Wykaz personelu oddelegowanego do realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz z CV osób oddelegowanych do realizacji zamówienia (potwierdzające ilość lat i zakres doświadczenia) Strona 2 z 11

3 Wykaz zrealizowanych podobnych usług (zgodnie z zał. nr 3 do Zapytania ofertowego) Informację na temat okresu na jaki zostanie udzielona gwarancja i asysta techniczna (zgodnie z zał. nr 4 do Zapytania ofertowego) Podpis i pieczęć Wykonawcy VI. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy dostarczyć do dnia r. do godziny w jeden z poniższych sposobów: a. dostarczyć do siedziby firmy (osobiście, pocztą lub kurierem) na adres: MCC Grupa Sp. z o. o. ul Puławska 28/32, Warszawa (liczy się data wpływu do siedziby firmy) b. przesłać skan pocztą elektroniczną na adres w tytule wpisując: OFERTA -ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2014/POIG/MCCG Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie MCC Grupa Sp. z o.o. a także na stronie internetowej W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Marek Chrzanowski (Kierownik Projektu) tel lub VII. Kryteria oceny oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena netto: 50% Doświadczenie: 30% Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja oraz asysta techniczna: 20% a) Cena netto Oferta z najkorzystniejszą ceną uzyska maksymalną liczbę 50 pkt; punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru: b) Doświadczenie Liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium wynosi 30. Liczba punktów w ramach kryterium będzie obliczona jako suma punktów uzyskanych w ramach dwóch podkryteriów: Strona 3 z 11

4 Podkryterium b1) ilość lat doświadczenia osób biorących udział w realizacji zamówienia (obliczona jako średnia) - max. 15 pkt. Punkty przyznawane będą w następujący sposób: Powyżej 7 letnie doświadczenie osób biorących udział w realizacji usług informatycznych 15 pkt. 5-7 letnie doświadczenie osób biorących udział w realizacji usług informatycznych 7 pkt Poniżej 5 letnie doświadczenie osób biorących udział w realizacji usług informatycznych 0 pkt. Punkty zostaną przyznane wyłącznie, jeżeli realizacja usług informatycznych odbywała się w przeciągu wskazanych lat w sposób ciągły. Poprzez usługi informatyczne Zamawiający rozumie tworzenie zaawansowanych systemów przetwarzania danych, tworzenie systemów baz danych, systemów raportowych, systemów opartych o aplikacje desktopowe i internetowe, integrację własnych systemów z systemami zewnętrznych dostawców. Podkryterium b2) ilość zrealizowanych usług przez Wykonawcę (max. 15 pkt.) Punkty zostan przyznane wy cznie za us ugi, które obejmowa y realizacj przynajmniej jednego z poni szych elementów: - tworzenie systemów przetwarzania danych z równoleg ym dost pem wielu (przynajmniej 10) u ytkowników i z ró nymi źród ami danych (systemy inne ni identyczne bazy danych) - tworzenie systemów baz danych (dotyczy baz minimum: 100 tabel, w tym 5 tabel z przynajmniej milionem wierszy; kod procedur sk adowanych - przynajmniej 50 procedur) - realizacj systemów bilingowych - tworzenie systemów raportowych opartych na procesowaniu ROLAP i MOLAP - tworzenie systemów raportowych tworz cych graficzne i s owne interpretacje analizowanych danych - tworzenie systemów opartych o aplikacje desktopowe (w wi cej ni jednej technologii), aplikacje internetowe (w wi cej ni jednej technologii) - integracj w asnych systemów z systemami zewn trznych dostawców (interfejsy online i offline) c) Okres na jaki zostanie udzielona gwarancja oraz asysta techniczna* (max. 20 pkt.) Punkty w ramach kryterium zostaną obliczone zgodnie z poniższym wzorem: *okres gwarancji wraz z asystą rozpocznie się od dnia przyjęcia systemu do użytkowania potwierdzonego obustronnym protokołem; asysta techniczna obejmuje również dostępność specjalistycznego wsparcia technicznego (programista/programista baz danych) 24h/dobę 7 dni w tygodniu. VIII. Zastrzeżenia 1. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje MCC Grupa Sp. z o.o. do akceptacji oferty i nie zobowiązuje MCC Grupa Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. 2. MCC Grupa Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Strona 4 z 11

5 3. MCC Grupa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego. 4. MCC Grupa Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Strona 5 z 11

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/2014/POIG/MCCG z dnia r....dnia r. (piecz tka firmowa lub nazwa Wykonawcy) F o r m u l a r z O f e r t o w y Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko).. Reprezentująca/y firmę.. z siedzibą w., ul. przekazuję informację w zakresie wykonania przedmiotu zapytania polegającego na: świadczeniu kompleksowych usług informatycznych (Zapytanie ofertowe nr 01/2014/POIG/MCCG z dn r.) Oferuję/my realizację poszczególnych elementów niniejszego przedmiotu zapytania za kwotę: Elementy zamówienia: Cena netto Cena brutto w PLN (prosz zaokr gli do dwóch miejsc po przecinku) Hosting (proszę wpisać cenę za miesiąc świadczenia usługi) Opracowanie dokumentacji technicznej systemu Wersja testowa aplikacji Wersja testowa interfejsu Wersja testowa systemu integracji Wersja testowa portalu Optymalizacja systemu Testy elementów technicznych, wydajności i zabezpieczeń aplikacji zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Strona 6 z 11

7 OŚWIADCZENIA: 1. Oświadczam/y, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczam/y, że okres ważności niniejszej oferty wynosi.. dni od daty złożenia oferty. 3. Oświadczam/y, że znajduję/my się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie zadania. 4. Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty. 5. Informacje o firmie potrzebne do zawarcia umowy: Nazwa firmy:... Adres firmy: ul nr..., lok. kod... miejscowość... NIP:... REGON:... Osoba/y upoważnione do podpisania umowy... Adres do korespondencji :... Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)... Miejsce, data, czytelny podpis osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 7 z 11

8 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/2014/POIG/MCCG z dnia r., dnia. (miejscowo, data). nazwa Wykonawcy Wykaz personelu oddelegowanego do realizacji zamówienia Lp. Imię i nazwisko Wykształcenie ilość lat doświadczenia w realizacji usług informatycznych* 1 2. W razie potrzeby prosz wstawi nowe wiersze Do niniejszego wykazu załączam CV wskazanych osób, potwierdzające ilość lat i zakres ich doświadczenia. *Punkty zostaną przyznane wyłącznie, jeżeli realizacja usług informatycznych odbywała się w przeciągu wskazanych lat w sposób ciągły. Poprzez usługi informatyczne Zamawiający rozumie tworzenie zaawansowanych systemów przetwarzania danych, tworzenie systemów baz danych, systemów raportowych, systemów opartych o aplikacje desktopowe i internetowe, integrację własnych systemów z systemami zewnętrznych dostawców.... Miejsce, data, czytelny podpis osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 8 z 11

9 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 01/2014/POIG/MCCG z dnia r. Wykaz usług* Lp. Nazwa usługi Opis/zakres usługi 1 2. W razie potrzeby prosz wstawi nowe wiersze Wartość usługi netto (w PLN) Zamawiający (nazwa, adres, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za usługę po stronie Zamawiającego) *punkty zostaną przyznane wyłącznie za usługi, które obejmowały realizację przynajmniej jednego z poniższych elementów: - tworzenie systemów przetwarzania danych z równoległym dostępem wielu (przynajmniej 10) użytkowników i z różnymi źródłami danych (systemy inne niż identyczne bazy danych) - realizację systemów bilingowych - tworzenie systemów raportowych opartych na procesowaniu ROLAP i MOLAP - tworzenie systemów raportowych tworzących graficzne i słowne interpretacje analizowanych danych - tworzenie systemów opartych o aplikacje desktopowe (w więcej niż jednej technologii), aplikacje internetowe (w więcej niż jednej technologii) - integrację własnych systemów z systemami zewnętrznych dostawców (interfejsy online i offline)... Miejsce, data, czytelny podpis osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 9 z 11

10 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 01/2014/POIG/MCCG z dnia r. OŚWIADCZENIE dotyczące gwarancji i asysty technicznej Oświadczam, że zobowiązuje się do udzielenia: gwarancji na okres:.. miesi cy licz c od dnia przyj cia systemu do u ytkowania przez Zamawiaj cego potwierdzonego obustronnym protoko em asysty technicznej wraz z dost pno ci specjalistycznego wsparcia technicznego (programista/programista baz danych) 24h/dob 7 dni w tygodniu na okres:.. miesi cy licz c od dnia przyj cia systemu do u ytkowania przez Zamawiaj cego potwierdzonego obustronnym protoko em... Miejsce, data, czytelny podpis osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy Strona 10 z 11

11 Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 01/2014/POIG/MCCG z dnia r. Klauzula poufności danych Firma (nazwa firmy)... z siedzibą w (dok adny adres).. reprezentowana przez:. (imi i nazwisko) (imi i nazwisko) oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w dokumencie Generator Analiz Rynkowych automatyczne generowanie raportów na podstawie analiz danych makro- i mikroekonomicznych - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia, który zostanie przekazany przez firmę MCC Grupa Sp. z o. o. w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2014/POIG/MCCG, przez okres 2 lat od daty otrzymania tego dokumentu. Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia informacji pracownikom firmy...(nazwa firmy) po poinformowaniu tych osób o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu ich do zachowania poufności. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: a) dostępnych publicznie; b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł; c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie; d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. data i miejsce czytelny podpis Strona 11 z 11

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015

Zapytanie ofertowe Nr ZO/1/01/2015 Toruń, dn. 23.01.2015 r. Zamawiający: Telekomunikacja Gminna S.A. ul. Żeglarska 10/14 87-100 Toruń tel. +48 608 499 171 Adres e-mail: projekt@opus-klaster.pl Strona internetowa: www.opus-klaster.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo Zwoleń, dnia 29 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów Jak żyć zdrowo I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji. Warszawa, 11-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zamawiający: SIEWKA TOMASZ SIEKIERSKI Łódź 07.11.2013 ul. Podchorążych 35b/15 94-234 Łódź NIP 7272299152 REGON 100638484 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Kompleksowe wdrożenie systemu B2B o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13

Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 . Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 25.03.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1.4/1/13 Z dnia 25 marca 2013 r. na zakup usługi badawczej na potrzeby projektu pn. Wykonanie prototypu detektora bazującego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo