Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego"

Transkrypt

1 Wstęp... VII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego Daniny publiczne, podatki i opłaty Pojęcie daniny publicznej Ustawowa i doktrynalna definicja podatku Pieniężny charakter świadczenia Związek publicznoprawny jako beneficjent podatku Obowiązkowy charakter podatku Przymusowy charakter realizacji zobowiązań podatkowych Jednostronność ustalania świadczenia podatkowego Nieodpłatność Bezzwrotność Generalny charakter Opłaty Elementy konstrukcji podatku Elementy konstrukcyjne w znaczeniu normatywnym Elementy konstrukcyjne budowy konkretnego obowiązku lub zobowiązania podatkowego Konieczne elementy konstrukcyjne podatku Dodatkowe elementy konstrukcyjne podatku ulgi i zwolnienia podatkowe Podmiot podatku (zakres podmiotowy podatku) Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Formy stawek podatkowych Taryfa podatkowa Skala podatkowa Skala progresywna (progresja podatkowa) Progresja globalna Progresja szczeblowa (odcinkowa, schodkowa) Progresja podatkowa jawna Progresja podatkowa ukryta Progresja podatkowa zrelatywizowana Progresja podatkowa przerwana i nieprzerwana Progresja podatkowa nierozwinięta (degresja podatkowa)... 19

2 Skala podatkowa regresywna Ulgi i zwolnienia podatkowe Rodzaje ulg i zwolnień podatkowych Funkcje ulg i zwolnień podatkowych Podatnicy, płatnicy i inkasenci Podatnik Płatnik Inkasent Organy podatkowe Minister Finansów Dyrektor Izby Skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego Naczelnik Urzędu Celnego Dyrektor Izby Celnej Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wójt (burmistrz/prezydent miasta), starosta, marszałek województwa Samorządowe kolegium odwoławcze Inne podmioty pełniące funkcje z zakresu administracji podatkowej Pojęcie i rodzaje stosunków prawnopodatkowych Roszczenia podatkowe i roszczenia podatnika Obowiązek a zobowiązanie podatkowe definicje ustawowe i przyczyny sporów na ich tle Charakter prawny obowiązku i zobowiązania podatkowego Zasady i formy wymiaru zobowiązań Decyzje wymiarowe i ich charakter prawny Deklaracje podatkowe pojęcie, rodzaje, charakter prawny i zakres stosowania Sposoby normowania materialnych stosunków prawnych Stosunki prawne, które do wyznaczenia powinności wymagają obliczenia należności podatkowej Stosunki prawne, które do wyznaczenia powinności wymagają oszacowania podstawy opodatkowania Stosunki, które do wyznaczenia powinności adresata wymagają częściowego wymiaru Stosunki prawne, które nie wymagają wymiaru System podatkowy, funkcje podatków i zasady podatkowe Historyczne systemy podatkowe Racjonalne systemy podatkowe Realny (współczesny) system podatkowy Klasyfikacja podatków Kryterium przedmiotu opodatkowania Podatki bezpośrednie i pośrednie Podatki państwowe i samorządowe Inne podziały podatków Cele i funkcje opodatkowania Zasady podatkowe VI

3 9. Tajemnica skarbowa Doradztwo podatkowe Rozdział II. Prawo podatkowe Źródła prawa podatkowego Konstytucja a ustawy Ustawy a rozporządzenia Ustawy a uchwały jednostek samorządu terytorialnego Ogólne i szczegółowe prawo podatkowe Prawo materialne i procedury podatkowe Prawo materialne i procedury podatkowe Materialne prawo podatkowe Procedury podatkowe Integralność prawa materialnego i procedur wymiarowych w prawie podatkowym Problemy wykładni prawa podatkowego Problematyczność zasady stosowania preferencji dla wykładni językowej Problem zasadności stosowania w prawie podatkowym zasady in dubio pro tributario Interpretowanie norm dotyczących ulg podatkowych Stosowanie zakazu analogii w prawie podatkowym Odrębność interpretacji prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego oraz innych gałęzi prawa Wykładnia międzynarodowego prawa podatkowego i prawa Unii Europejskiej Wykładnia zasad powstawania i wymiaru zobowiązań Interpretacja prawa podatkowego Stosunek konwencji powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji do koncepcji powstawania obowiązku podatkowego i wymiaru zobowiązań Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa Prawo podatkowe a prawo konstytucyjne Prawo podatkowe a prawo administracyjne Prawo podatkowe a prawo gospodarcze Prawo podatkowe a prawo cywilne Prawo podatkowe a prawo karne skarbowe Rozdział III. Powstawanie obowiązku, wymiar i wykonywanie zobowiązań oraz roszczeń wynikających ze stosunków prawnopodatkowych Realizacja zobowiązań podatkowych. Powstawanie obowiązku, wymiar i wykonywanie zobowiązań podatkowych Wymiar prawne następstwo powstania obowiązku podatkowego Model uprawnień i obowiązków wymiarowych samowymiar i obligatoryjne bezwarunkowe wydanie decyzji Weryfikacja wymiaru wymiar wtórny Wymiar przez wydanie decyzji VII

4 4. Nadzwyczajne metody wymiaru zobowiązań podatkowych Wykonywanie zobowiązań Charakter prawny terminu płatności podatku Terminy płatności Termin płatności w przypadku samowymiaru zobowiazań Termin płatności w przypadku obligatoryjnego wymiaru decyzyjnego zobowiązań Termin płatności w przypadku poboru płatniczego Termin płatności w przypadku poboru inkasenckiego Terminy płatności zobowiązań spadkobierców oraz osób trzecich Przedłużanie terminu Zaległość podatkowa i należności traktowane na równi z zaległością podatkową Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty, umorzenie zaległości podatkowej Wygasanie zobowiązań podatkowych Zakres pojęcia wygaśnięcie zobowiązań podatkowych Charakter prawny wygaśnięcia zobowiązania Termin dokonania zapłaty zobowiązania Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów Zasady zaliczania wpłat podatków Zaokrąglanie przy obliczaniu należności podatkowych Potrącenie z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika w stosunku do gminy, powiatu lub województwa Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych Przedawnienie (dawność) w prawie podatkowym Przedawnienie wymiaru (art. 69 OrdPU) Przedawnienie wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług Przedawnienie prawa wymiaru zobowiązania od dochodu nieujawnionego Przedawnienie wymiaru i prawa do ulgi podatkowej Przedawnienie prawa wykonania i korekty zobowiązania (art. 70 OrdPU) Zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia Powstawanie, wymiar i wykonywanie roszczeń podatnika Powstawanie, wymiar, zwrot i przedawnienie nadpłaty Nadpłata a powstawanie zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji Powstawanie nadpłaty Procedury wymiaru nadpłaty Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty (art. 75 OrdPU) VIII

5 4.2. Procedura wymiaru nadpłaty, która powstała w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Wymiar nadpłaty przez wydanie decyzji wymiarowej w przypadku powstania nadpłaty w wyniku decyzji Powstawanie nadpłaty liczenie terminów Likwidacja nadpłat Zasady zwrotu nadpłat wynikających z zaliczek na podatek Zwrot nadwyżki wpłaconych kwot zaliczek na podatek dochodowy Terminy zwrotu nadpłat Sposób, forma i miejsce zwrotu nadpłaty Oprocentowanie nadpłat Postępowanie w przypadku gdy kwota dokonanego zwrotu podatku nie pokrywa kwoty nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem Przedawnienie nadpłaty Zwrot na rzecz podatnika Definicja i rodzaje zwrotów Zwrot w podatku od czynności cywilnoprawnych Zwrot w opłacie skarbowej Zwrot w podatku od środków transportowych Powstawanie, wymiar, realizacja uprawnień ze straty i ich przedawnienie Powstanie stosunku prawnego straty i powstanie uprawnień związanych ze stratą Wymiar straty Charakter prawny decyzji w sprawie straty Przedawnienie orzekania w sprawie straty Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Odpowiedzialność solidarna Następstwo podatkowe Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe Podstawy prawne odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe Zakres podmiotowy i zakresy przedmiotowe odpowiedzialności osób trzecich Odpowiedzialność osób trzecich a prawo własności Katalog osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe Zakres odpowiedzialności poszczególnych osób trzecich Odpowiedzialność solidarna osób trzecich z następcą prawnym Podstawa odpowiedzialności osób trzecich Warunki wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności osób trzecich Przesłanki wszczęcia postępowania egzekucyjnego Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika Odpowiedzialność członka rodziny podatnika IX

6 X 12. Odpowiedzialność nabywcy Odpowiedzialność firmanta Odpowiedzialność właściciela (samoistnego posiadacza, użytkownika wieczystego) rzeczy lub prawa majątkowego Odpowiedzialność wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej Odpowiedzialność członków organów zarządzających Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej Odpowiedzialność gwaranta, poręczyciela oraz podmiotów, które udzieliły przyjętego przez organ podatkowy zabezpieczenia uregulowania zobowiązań wynikających z decyzji Rozdział V. Podatki i opłaty Podatek dochodowy od osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych Zryczałtowane opodatkowanie niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Zakres podmiotowy i formy opodatkowania zryczałtowanego Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowanie osób duchownych Podatek dochodowy od osób prawnych Wprowadzenie Zakres podmiotowy Terytorialny zakres obowiązku podatkowego Przedmiot opodatkowania Zwolnienia Ustalanie przychodu Ustalanie kosztów Podstawa opodatkowania Dochód Strata Opodatkowanie dochodu przerzuconego w podmiotach powiązanych Stawki podatkowe Okres podatkowy i okres rozliczeniowy Samowymiar (samoobliczenie) Przypisanie dochodu do właściwego okresu podatkowego i rozliczeniowego Rozliczenie udziałów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenie podatku zryczałtowanego przez płatników Wpłata z zysku Podatek od towarów i usług Wprowadzenie

7 2. Podmiot podatku Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Stawki podatku Zasady wymiaru i poboru Szczególne zasady wymiaru i poboru podatku Podatek akcyzowy Wprowadzenie Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym Zakres podmiotowy podatku akcyzowego Powstanie obowiązku podatkowego Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy Ulgi i zwolnienia podatkowe Zasady wymiaru i poboru podatku akcyzowego Zawieszenie poboru akcyzy Znaki akcyzy Podatek od gier Wprowadzenie Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawki podatku Terminy i formy płatności Opodatkowanie rolnictwa Przedmiot opodatkowania Zakres podmiotowy Postanie obowiązku podatkowego w podatku rolnym Grunty niepodlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym Podstawa opodatkowania w podatku rolnym Stawki podatkowe w podatku rolnym Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku rolnym Wymiar zobowiązań w podatku rolnym Wymiar w drodze decyzji zobowiązania w podatku rolnym dla osób fizycznych Samowymiar zobowiązania w podatku rolnym Łączne zobowiązanie pieniężne Podatek leśny Przedmiot opodatkowania w podatku leśnym Zakres podmiotowy w podatku leśnym Podstawa opodatkowania w podatku leśnym Stawki podatkowe w podatku leśnym Ulgi i zwolnienia podatkowe w podatku leśnym Powstanie obowiązku podatkowego i wygaśnięcie obowiązku (zobowiązania) podatkowego w podatku leśnym Wymiar podatku leśnego Podatek od nieruchomości Wprowadzenie XI

8 2. Władający nieruchomościami i obiektami budowlanymi jako podatnicy podatku Przedmiot opodatkowania Podstawa opodatkowania Uchwały rad gmin określające stawki podatku od nieruchomości Zwolnienia wynikające z ustaw i uchwał rad gmin Zasady wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Podatek od czynności cywilnoprawnych Powstanie i wygaśnięcie obowiązku uiszczenia podatku Przedmiot opodatkowania Zakres podmiotowy Podstawa obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych Taryfa podatkowa (stawki) Powstanie i wygaśnięcie obowiązku uiszczenia podatku Wymiar podatku od czynności cywilnoprawnych Właściwość organów podatkowych Podatek od spadków i darowizn Przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn Zakres podmiotowy podatku od spadków i darowizn Powstanie i zakres obowiązku podatkowego Podstawa opodatkowania oraz podstawa obliczenia podatku Skala podatkowa w podatku od spadków i darowizn Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn Postępowanie w sprawie zapłaty oraz płatnicy i organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Opłaty Opłata skarbowa Przedmiot opłaty skarbowej Zakres podmiotowy opłaty skarbowej Powstanie i wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej Podstawa obliczenia opłaty skarbowej Taryfa podatkowa (stawki) opłaty skarbowej Wymiar opłaty skarbowej Właściwość organów podatkowych w sprawie opłaty skarbowej Opłaty lokalne Opłata targowa Opłata miejscowa i uzdrowiskowa Opłata administracyjna Rozdział VI. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe Międzynarodowe prawo podatkowe Międzynarodowe prawo podatkowe Zasada rezydencji i zasada źródła (nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy) Podwójne opodatkowanie w sensie prawnym i ekonomicznym Metody unikania podwójnego opodatkowania XII

9 5. Konwencja modelowa OECD Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu Zakaz dyskryminacji (równe traktowanie) Procedury wzajemnego porozumiewania się Opodatkowanie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych Prawo podatkowe Unii Europejskiej Rozdział VII. Postępowanie podatkowe Podstawy prawne postępowania podatkowego Postępowanie podatkowe a KPA Zasady ogólne postępowania podatkowego Zasada praworządności Zasada zaufania Zasada prawdy obiektywnej Zasada czynnego udziału strony Zasada przekonywania stron Zasada szybkości i prostoty Zasada pisemności Zasada dwuinstancyjności Zasada trwałości Zasada jawności postępowania Ewidencja podatników Uwagi wstępne Obowiązek ewidencji Aktualizacja danych Procedury kontroli podatkowej Podstawy prawne Istota, cel kontroli i zakres kontroli podatkowej Charakter prawny i miejsce kontroli podatkowej w systemie prawa podatkowego Podmioty kontrolujące i ich uprawnienia do podejmowania kontroli Podmioty kontrolowane (kontrolowany) i reprezentowanie podmiotów kontrolowanych w postępowaniu kontrolnym Formy, metody, miejsce i czas wykonywania kontroli Wyjaśnienia i przesłuchania Miejsce i czas przeprowadzania kontroli Badanie środków dowodowych Zabezpieczanie dowodów Tłumaczenie dokumentacji Procedura kontroli Wszczęcie kontroli podatkowej Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Zasady przeprowadzania dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych i oględzin Zasada szybkości i prostoty postępowania Zasada czynnego udziału kontrolowanego w każdym stadium postępowania XIII

10 7.6. Zasada pisemności dokumentowanie czynności postępowania kontrolnego Zakończenie kontroli Zawieszenie i umorzenie kontroli Protokół kontroli Wnoszenie zastrzeżeń, wyjaśnień i wskazywanie wniosków dowodowych Ograniczenia ponownego wszczynania kontroli podatkowej Procedura czynności sprawdzających Czynności sprawdzające i korekty pod nadzorem Czynności o charakterze postępowania dowodowego Samowymiar i korekta samowymiaru Unormowania swoiste jurysdykcyjnego postępowania podatkowego, odróżniające je od ogólnego postępowania administracyjnego Organy podatkowe i strona postępowania Załatwianie spraw Dowody (zasady postępowania i rodzaje) Dowody z dokumentów instytucji bankowych Dowody na obejście prawa podatkowego Decyzja i jej uzasadnienie Prawo odwołania Kwalifikowany charakter odwołania Wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego Wymiar uzupełniający Zakaz reformationis in peius Odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem decyzji Rodzaje procedur podatkowych Rozdział VIII. Zabezpieczenie jurysdykcyjne i postępowanie egzekucyjne Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych Zabezpieczenie przedwymiarowe (jurysdykcyjne) i egzekucyjne Przesłanki zabezpieczenia zobowiązań Przedmiot i zakres zabezpieczenia Forma prawna zabezpieczenia Termin zabezpieczenia Obowiązki proceduralne organów podatkowych Decyzja o zabezpieczeniu Procedura wykonania decyzji o zabezpieczeniu Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu Odpowiednie stosowanie instytucji o zabezpieczeniu Hipoteka przymusowa Prawo hipoteki Pojęcie hipoteki Przedmiot hipoteki Ustanowienie hipoteki Podstawa wpisu hipoteki przymusowej Wpisanie hipoteki XIV

11 5. Powstanie hipoteki Wygaśnięcie i przedawnienie hipoteki Skuteczność hipoteki przymusowej Żądanie wyjawienia nieruchomości lub praw majątkowych Zastaw skarbowy Pojęcie zastawu Przedmiot zastawu skarbowego Obowiązek wyjawienia rzeczy lub praw mogących być przedmiotem zastawu skarbowego Powstanie zastawu skarbowego Podstawa ustanowienia zastawu skarbowego Wygaśnięcie zastawu skarbowego Rejestry zastawów skarbowych Wypis z rejestru zastawów skarbowych Egzekucja zobowiązań podatkowych Uwagi wprowadzające Podmioty postępowania egzekucyjnego Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego Przebieg postępowania egzekucyjnego Środki egzekucji należności pieniężnych z tytułu zobowiązań podatkowych Uwagi wprowadzające Egzekucja z pieniędzy Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych Egzekucja z weksla Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Egzekucja z pozostałych praw majątkowych Egzekucja z ruchomości Egzekucja z nieruchomości Postępowanie zabezpieczające Rozdział IX. Prawo karne skarbowe Przestępstwa i wykroczenia skarbowe Indeks rzeczowy XV

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Wstęp...XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego 1 1. Daniny publiczne, podatki i opłaty... 1 I. Pojęcie daniny publicznej... 1 II. Ustawowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI SPIS TREŚCI Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Rozdział I. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego... 1 1. Daniny publiczne, podatki, opłaty i dopłaty... 1 I. Podatek a inne dochody

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa...

Spis treści. Przedmowa... Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1 1. Dochody publiczne i ich klasyþkacja... 1 1 2. Pojęcie podatku... 6 3 3. Struktura podatku...

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne

Włodzimierz Nykiel. Spis treści: Rozdział 1. Podatek zagadnienia ogólne Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk

Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Polskie prawo podatkowe. Włodzimierz Nykiel (red.), Wojciech Chróścielewski, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Małgorzata Sęk, Michał Wilk Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia

Spis treści. Wstęp. Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Spis treści Wstęp Rozdział I System podatkowy wybrane zagadnienia Rys historyczny podatków Funkcje podatków oraz zasady ich poboru Klasyfikacje podatków Ewolucja polskiego systemu podatków i opłat Organizacja

Bardziej szczegółowo

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wstęp Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku ő 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania II. Polityczne i gospodarcze aspekty opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego... 1 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja... 1 2. Definicja podatku... 6 3. Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

W publikacji omówiono w szczególności:

W publikacji omówiono w szczególności: Prawo podatkowe. Część ogólna. Repetytorium. Dominika Żurawska W podręczniku omówiono w sposób jasny, zwięzły i wyczerpujący zagadnienia z teorii prawa podatkowego i Ordynacji podatkowej. Liczne wytłuszczenia,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII Spis treœci Str. Nb Wstêp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Czêœæ I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdzia³ I. Pojêcie podatku... 3 1 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 1 I. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE PRAWO FINANSOWE ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE ROK AKADEMICKI 2014/2015 I. PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Źródła prawa finansów publicznych. 2. Pojęcie finansów (w ogólności). 3. Pojęcie finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 1.1. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego...15 1.1.1. Postanowienie / wezwanie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa. Podatki część ogólna. Podatki dochodowe XIII Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Przedmowa XI XIII XV Podatki część ogólna Tabl. 1. Definicja podatku 3 Tabl. 2. Elementy podatku 4 Tabl. 3. Rodzaje podatów 5 Tabl. 4. Regulacja Ordynacji podatkowej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz Cesare Ripa, Ikonologia, Kraków 2012, reprint

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Czym jest prawo podatkowe? Prawo podatkowe ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Henryk Dzwonkowski (red.) Prawo podatkowe. 2. wydanie

Skrypty Becka. Henryk Dzwonkowski (red.) Prawo podatkowe. 2. wydanie Skrypty Becka Henryk Dzwonkowski (red.) Prawo podatkowe 2. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo podatkowe Poszczególne rozdziały opracowali: Andrzej Buczek Rozdział XI 3 Irena Czaja-Hliniak Rozdział I 1 pkt III;

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prawa podatkowego

Wprowadzenie do prawa podatkowego Wprowadzenie do prawa podatkowego dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Dobry pasterz powinien strzyc owce, a nie obdzierać ze skóry Tyberiusz 1 Stosunek prywatnoprawny Stosunek podatkowoprawny

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych do Zarządzenia Nr 0152-61 /08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12.11.2008 roku Tytuł procedury: Procedura windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych Spis treści 1. Cel wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i prawo finansowe

Finanse publiczne i prawo finansowe Finanse publiczne i prawo finansowe Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład III 30 h ćwiczenia III Cele/Efekty kształcenia: Celem kursu jest przekazanie wiadomości z Prawa finansowego. Po zakończeniu kursu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe

Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe Prawo podatkowe ~ postępowanie podatkowe mgr Karol Magoń Asystent w Katedrze Prawa UEK Kwestie do omówieni: 1. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 2. Decyzja ustalająca a określająca 3. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego ő 1. Dochody publiczne i ich klasyfikacja ő 2. Definicja podatku ő 3. Struktura podatku ő 4. System

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE arszawa 2011

PRAWO FINANSOWE arszawa 2011 PRAWO FINANSOWE Przemysław Antas, Dariusz Biel Jakub Ciborowski, Katarzyna Daniec Anna Daszczyńska, Barbara Dróżdż Maciej Folta, Anna Kasprzycka Marta Larwa, Magdalena Małecka Marcin Opoka, Gabriela Pagacz

Bardziej szczegółowo

Obecny system podatkowy

Obecny system podatkowy Obecny system podatkowy Prawne podstawy nakładania obowiązków podatkowych stanowi obowiązująca od dnia 17 października 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60)

Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 8, poz. 60) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe;

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa Strategie zarządzania finansami przedsiębiorstwa Program: I. OPTYMALIZACJA PODATKOWA MIARĄ SUKCESU MENEDŻERA FINANSOWEGO 1. PODATEK VAT (14 godz.) Przedmiot opodatkowania świadczenie usług i dostawa towarów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201

MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA. Kluczbork 201 MAGDALENA MEINERT WŁADYSŁAWA WINNICKA-MEINERT EWIDENCJE PODATKOWE ĆWICZENIA Kluczbork 201 Wydawnictwo Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert Ćwiczenia z zakresu podatków przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (tekst ujednolicony na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1371, Nr 266, poz. 2235, z 2007

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. z dnia 13 listopada 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.97.137.926 1997-12-29 zm. Dz.U.97.160.1083 art.5 1999-01-01 zm.wyn.z M.P.98.28.394 ogólne zm. Dz.U.98.106.668 art.142 1999-03-11 zm. Dz.U.99.11.95 art.83 2000-01-01 zm.wyn.z M.P.99.28.434 ogólne 2001-01-01

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Test 2

Temat szkolenia: Test 2 Temat szkolenia: Test 2 Wykładowca: dr Janusz Orłowski Specjalista rozliczeń VAT TEST 2 Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa (oznacz x), a w razie pomyłki prawidłową odpowiedź zaznacz dodatkowym x przy

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/272 Ilekroć w ustawie używa się terminu rachunek bankowy, w odniesieniu do przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przez

Bardziej szczegółowo

TEORIA PODATKU DEFINICJA PODATKU

TEORIA PODATKU DEFINICJA PODATKU PRAWO PODATKOWE TEORIA PODATKU DEFINICJA PODATKU Doktrynalna: podatek jest świadczeniem pieniężnym na rzecz podmiotu prawa publicznego (państwa, jst), jednostronnie przez ten podmiot ustanowionym o charakterze

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Podatek od nieruchomości... 1 1. Opis zmian i omówienie ich konsekwencji... 1 1.1. Porównanie tabelaryczne stanu prawnego przed i po zmianie... 1 1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ----------------------------------------------------

I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za I półrocze 2 0 1 5 r o k u. Rada Gminy uchwałą Nr XL / 227 / 2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw Janina Ickiewicz Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A --------------------------------------------------

I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2 0 1 4 rok. Rada Gminy uchwałą Nr XXX / 166 / 2013 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2001 r. Nr 39, poz. 459. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

KARTA USŁUGI. Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym KARTA USŁUGI Ułatwienie płatnicze w zapłacie należności cywilno-prawnych lub niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym Nr 0028/2011/IP Data zatwierdzenia: 1 / 2 Co chcę załatwić?

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Rozdział II. Historia odpowiedzialności ő 2. Powstanie zobowiązań - historia II. Kodeks zobowiązań III. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Polski system podatkowy. Olga Dzilińska

Polski system podatkowy. Olga Dzilińska Polski system podatkowy Olga Dzilińska Elementy stałe podatku Charakter nieodpłatny Charakter przymusowy Charakter bezzwrotny Charakter publicznoprawny Charakter pieniężny Wyłączność ustawowa podatku (art.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONALNA BUDOWY ORDYNACJI PODATKOWEJ

KONCEPCJA FUNKCJONALNA BUDOWY ORDYNACJI PODATKOWEJ KONCEPCJA FUNKCJONALNA BUDOWY ORDYNACJI PODATKOWEJ JAKA FORMUŁA DLA ORDYNACJI? PROFESJONALIZM LEGISLACYNY Profesjonalizm normatywny, to nie tylko umiejętności legislacyjne, lecz także znajomość przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie

Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie dr Grzegorz Bucior Katedra Rachunkowości Uniwersytet Gdański Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie Treści programowe: 1) Podatek jako zjawisko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie

Bardziej szczegółowo

Podatki majątkowe w praktyce

Podatki majątkowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki majątkowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Spis treœci Spis treści Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności

Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności Badanie wielkości kapitału własnego w zależności od rodzaju prowadzonej działalności L.p. Rodzaj prowadzonej Rodzaj dokumentu (i z jakich przepisów to działalności wynika) 1. Spółka cywilna Jeżeli spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2013 r. Poz. 1356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa deklaracji na podatek leśny

Obsługa deklaracji na podatek leśny Obsługa deklaracji na podatek leśny Załącznik Nr 13 do Zarządzenia 78/2015 z dnia 15 września 2015 r. Spis treści Użyte pojęcia i skróty...3 Wprowadzenie...3 Obsługa deklaracji na podatek leśny...3 Informacje,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 650 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX

Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. 1/2003 XXXXXXXXX XXXXXXXX 11/2005 XXXXXX Tabela 1 Zaległości uznane za przedawnione zweryfikowane przez zespół ds. zapobiegania przedawnieniom. Zaległości Kwota (zł) lp Zobowiązany Nip kw gł + podatek okres główna odsetki 7/2002 XX X 1 XXXX X

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Załącznik Nr 11 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2012 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty systemu podatkowego i celnego

Instrumenty systemu podatkowego i celnego Instrumenty systemu podatkowego i celnego PRZEWODNIK METODYCZNY Opracowała: Prof. dr hab. Krystyna Znaniecka I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355. rozporządzenie. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2355 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo