Poznań, dnia 17 lipca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 17 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. DZ-I Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / strona internetowa UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaŝ (uruchomienie) urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iŝ ww. postępowaniu zostały złoŝone zapytania do treści SIWZ. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U r., poz. 907 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści SIWZ. Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się, by aparaty był podłączone były do zdalnego serwisu, co przełoŝy się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednakŝe jest ona uwarunkowane decyzją uŝytkownika w zakresie udostępnienia łącza. Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3.2 (Aparat USG 1 szt.) oraz 3.5 (Aparat USG 1 szt.) do oddzielnego pakietu? Jest praktycznie niemoŝliwe, aby jeden wykonawca był w stanie złoŝyć ofertę na wszystkie urządzenia objęte pakietem nr 3, albowiem nie ma dystrybutorów, którzy posiadaliby w swojej ofercie tak róŝne urządzenia. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3.6 (Aparat USG 1 szt.) oraz 3.9 (Aparat do badań dopplerowskich 1 szt.) oraz 3.13 (Echokardiograf - 1 szt.) do oddzielnego pakietu? Jest praktycznie niemoŝliwe, aby jeden wykonawca był w stanie złoŝyć ofertę na wszystkie urządzenia objęte pakietem nr 3, albowiem nie ma dystrybutorów, którzy posiadaliby w swojej ofercie tak róŝne urządzenia. 1

2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów Opis sprzętu - warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3 w zakresie pozycji 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.13 na "Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianej części/podzespołu na nowy - minimum 3" lub "Maksymalna liczba napraw głównych powodująca wymianę sprzętu na nowy - minimum 3"? Konieczność wymiany całego urządzenia po trzech jego naprawach jest nieuzasadnione, tym bardziej, Ŝe mogą to być naprawy dotyczące zupełnie róŝnych jego podzespołów. Ponadto nie jest uzasadniona wymiana aparatu, w którym części uszkodzone zostały wymienione na sprawne. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Zamawiający wyjaśnia, iŝ nie wymaga wymiany całego aparatu na nowy w przypadku trzech napraw serwisowych jego podzespołów lub elementów. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 aparatu ultrasonograficznego do identyfikacji naczyń i nerwów(pozycja nr 8), co w konsekwencji pozwoli na złoŝenie oferty na aparat usg wysokiej klasy dedykowany do tych zastosowań? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie. Pytanie 6: W związku z zapisami SIWZ (w szczególności 1.2.5) umowy) uprzejmie proszę o: - zgodę na dokonanie wizji lokalnej w dniach: (poniedziałek) lub (środa) lub (piątek); - podanie miejsca lokalizacji instalacji sprzętu (miejsca gdzie ma być zainstalowany). Zamawiający wyraŝa zgodę na dokonanie wizji w terminach uzgodnionych telefonicznie z Zamawiającym. Wykaz podmiotów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku pkt 4 lampa operacyjna dla Bloków Operacyjnych 2 szt. miejscem instalacji jest Szpital Wojewódzki w Kaliszu. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z oprawa główną i satelitarną z panelem sterowania lamp umieszczonych na kopułach obu lamp, umoŝliwiające włączanie i wyłączanie lampy oraz elektroniczną regulację natęŝenia światła wyposaŝone we wskaźnik ustawionego poziomu natęŝenia światła. Takie umiejscowienie paneli sterujących ułatwia zachowanie lamp w czystości i poprawia kształt palmp w opływie nawiewnika laminarnego. Zamawiający podtrzymuje zapis Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjna z oprawa główną i satelitarną wyposaŝoną w 96 punktów LED i poborem mocy rzedu 50W czyli lepszym od wymaganego. Zamawiający podtrzymuje zapis 2

3 Pytanie 9: W punkcie nr 222 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą Bluetooth. W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający dopuści równieŝ poniŝsze rozwiązanie: Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą - przewodowe biegnące w kanałach technicznych Pracowni Tomografii Komputerowej Pytanie 10: W punktach nr 226, 227, 228 oraz 229 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełny pojemnik; FiItr cząstek stałych; MoŜliwość pracy z materiałami zuŝywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny; MoŜliwość pracy na zasilaniu bateryjnym W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z w/w wymogów jako parametrów. charakterystycznych, tylko i wyłącznie dla pomp bezwkładowych, co stanowi o wykluczeniu moŝliwości oferowania w prowadzonym postępowaniu przetargowym urządzeń, jakimi są automatyczne strzykawki (wstrzykiwacze kontrastu), wykorzystujące technologie podawania płynów (kontrast i roztwór NaCI), z napełnionych nimi w tym celu jednorazowych zestawów wkładowych? Uzasadnienie pytania nr 9 oraz 10: Obecna, kwestionowana przez nas konstrukcja wymogów określonych przez Zamawiającego w punktach nr 222, 226, 227, 228 oraz 229 w/w załącznika do SIWZ, wskazuje na jaskrawe preferowanie rozwiązań technologicznych stosowanych wyłącznie w bezwkładowych POMPACH do podawania kontrastu i dyskryminowanie produktów, jakimi są dedykowane do badan TK, automatyczne WSTRZYKIWACZE KONTRASTU, co jest tym samym niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Uwzględnione przez Zamawiającego w punktach nr 222, 226, 227, 228 oraz 229 w/w załącznika do SIWZ zapisy. odnośnie wymogów technicznych nabywanego sprzętu, wykluczają moŝliwość oferowania jakiegokolwiek z urządzeń, jakim są powszechnie dostępne na rynkach światowych i powszechnie stosowane in badaniach TK automatyczne, dwugłowicowe WSTRZYKIWACZE KONTRASTU firm takich, jak BAYER (dawniej MEDRAD), MEDTRON, NEMOTO czy COVIDIEN, które to systemy, w odróŝnieniu od technoloqii budowy' bezwkładowych POMP rolkowych, dysponują rozwiązaniami umoŝliwiającymi podanie kontrastu w badaniach TK, z wykorzystaniem w tym celu jednorazowych wkładów do napełniania dowolnie wybranym środkiem cieniującym. PowyŜsze oznacza, ze wymogi graniczne, określone przez Zamawiającego w odniesieniu do nabywanej w w/w postępowaniu przetargowym strzykawki automatycznej, wykluczają moŝliwość składania ofert, których przedmiotem byłby Fornoqraf Komputerowy doposaŝony w urządzenie inne, niŝ POMPA BEZWKLADOWA. Sytuacja taka jest niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gdyŝ uniemoŝliwia ona wszystkim innym, renomowanym producentom WSTRZYKIWACZY KONTRASTU (jak MEDRAD/BAYER, MEDTRON, NEMOTO, COVIDIEN itd.) złoŝenie waŝnej, czyli spełniającej wymagane parametry techniczne, oferty przetargowej. Wstrzykiwacze w/w firm są obecne na rynku światowym od ponad 20 lat, a ich najnowsze modele są z powodzeniem wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych badaniach tomograficznych wykonywanych na całym świecie, głównie ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań diagnostycznych i pełną moŝliwość programowania przez Operatora podstawowych wartości iniekcji, takich jak prędkość przepływu oraz limit ciśnienia (w zakresie o wiele szerszym, niŝ produkty z grupy POMP do podawania kontrastu!), i co za tym idzie, mogą wykonać szereg badań, których wykonanie z uŝyciem POMPY byłoby niemoŝliwe. Pytanie 11: W punkcie nr 230 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Interface/ komunikaty i instrukcja obsługi w j. polskim W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający dopuści równieŝ poniŝsze rozwiązanie: Interfejs, komunikaty w języku angielskim, instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim 3

4 Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym niŝej wyspecyfikowanego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu: Automatyczna dwugłowicowa strzykawka (wstrzykiwacz), w skład której wchodzą m.in.: - podwójna głowica na jezdnym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny, przystosowana do prowadzenia badań z podaniem środka kontrastowego (poj. 200 mi) i soli fizjologicznej (poj,200 mi ) - konsola zasilająca - ogrzewacze kontrastu, 2 sztuki (1 szt. ogrzewacz - do montowania na głowicy z kontrastem i 1 szt. ogrzewacz do montaŝu na głowicy z sola fizjologiczną) - Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania Aparat zapewnia:. 1. Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z moŝliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania 2. Funkcja automatycznego napełniania 3. Funkcja testowania droŝności naczyń 4. MoŜliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale równieŝ jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i moŝliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie "Dual flow") 5. Limit ciśnienia szczytowego PSI 6. Prędkość przepływu 0,1 < 10 ml/s, moŝliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s 7. MoŜliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz kaŝdy (łącznie 192 zapisy) 8. MoŜliwość opóźnienia wlewu sekund (programowalna Pauza) 9. MoŜliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml 10. Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek, 11. MoŜliwość opcjonalnej integracji/sprzęŝenia wstrzykiwacza z wyoranymi tomografami firm m.in.: Toshiba (sprzęŝenie klasy 1) Siemens (klasa l, 3 lub 4 ), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5). Wyspecyfikowane powyŝej urządzenie jest absolutnym liderem na rynku w Polsce, o czym świadczy liczba około 180 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich lat. System ten wykorzystywany jest w badaniach wielorzędowej tomografii komputerowej, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego UŜytkowników. Pytanie 13: W punktach od 212 do 221 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający podał wymogi, które nie dotyczą urządzeń podających środek cieniujący lub/i sol fizjologiczna, powszechnie zwanych strzykawkami do kontrastu lub wstrzykiwaczami kontrastu. W związku z tym prosimy o wykreślenie wskazanych punktów z części specyfikacji dotyczącej strzykawki automatycznej i przeniesienie ich do opisu przedmiotu zamówienia, który dotyczyć będzie nabywanego obecnie Tomografu Komputerowego. W punktach od 212 do 221 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający określił wymogi dotyczące oprogramowania i parametrów technicznych, właściwych dla urządzenia podstawowego, jakim jest nabywany obecnie Tomograf Komputerowy. Zamawiający w zakresie punktów 212 do 221 potwierdza, iŝ funkcjonalności te dotyczą systemu tomografu komputerowego i są wymagane jako graniczne dla tego urządzenia. 4

5 Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną dwukomorową strzykawkę do kontrastu Spectris Solaris EP, charakteryzującą się takimi cechami jak: - praca w polu magnetycznym o natęŝeniu do 3T - zasilanie bateryjne - dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD - funkcja utrzymywania droŝności Ŝył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej W przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60,75 sekund (tzw. KVO - Keep Vein Open) - moŝliwość zapamiętania 32 profili iniekcji - kaŝdy składający się z maksymalnie 6 faz - ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kpa) - funkcja wstrzymania iniekcji - do 20 minut - funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem - do 15 min) Uzasadnienie: Automatyczna strzykawka Spectris Solaris EP to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba blisko 160 instalacji tego Właśnie systemu W okresie ostatnich 12 lat. System ten Wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą rezonansu magnetycznego, W większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego UŜytkowników. Pytanie 15: Czy - w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budŝetowych _ Zamawiający będzie wymagał aby dostarczona dwutłokowa strzykawka do kontrastu była systemem typu,,otwartego" _ tj. urządzeniem zapewniającym moŝliwość eksploatacji z zastosowaniem autoryzowanego i nie generującego ryzyka utraty udzielonej na system gwarancji sprzętu jednorazowego uŝytku (materiały przynajmniej dwóch róŝnych producentów, akceptowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis)? Proponowane rozwiązanie (system typu,,otwartego") umoŝliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta oferowanego wstrzykiwacza jak równieŝ ich tańszych i w pełni kompatybilnych z urządzeniem, rekomendowanych przez serwis zamienników, co przekładać się moŝe w przyszłości na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności wyboru dostawców sprzętu jednorazowego uŝytku i skutkować będzie obniŝeniem kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanego obecnie wstrzykiwacza kontrastu. Eksploatując strzykawkę automatyczna do kontrastu - system typu,,otwartego - Zamawiający nie będzie uzaleŝniony od jednego tylko potencjalnie dostawcy materiałów eksploatacyjnych (wkładów jednorazowego uŝytku,produkowanych i oferowanych przez producenta takiego wstrzykiwacza), co umoŝliwi Zamawiającemu optymalną pod względem ekonomicznym eksploatację Zakupionego sprzętu. Koszty eksploatacji strzykawek automatycznych, z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego uŝytku wyłącznie oryginalnego (producenta wstrzykiwacza), nie naleŝą do najniŝszych. Pytanie 16: Czy Zamawiający będzie Wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka była wyposaŝona W 2 baterie i była zasilana tylko bateryjnie? Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje/ Ŝe strzykawka nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w duŝej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjności urządzenia (nie istnieje ryzyko zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma znaczenie W przypadku pacjentów którzy wjeŝdŝają na zabieg na łóŝkach szpitalnych oraz wpływ; na jakość obrazowania badania gdyŝ W ten sposób (brak kabla zasilającego) wyeliminowanie zostaje źródło potencjalnego powstawania zakłóceń w polu magnetycznym a co za tym idzie w uzyskiwanym obrazie MR. Istotnym jest równieŝ fakt, Ŝe eksploatacja dwukomorowych strzykawek (wstrzykiwaczy) automatycznych, które są zasilane bateryjnie i są urządzeniami,, komunikującymi się" za pomocą światłowodu, nie generuje konieczności stosowania filtrów. 5

6 Filtr/ekranowanie to element niezbędny dla systemów zasilanych ze źródła prądu o napięciu 230 V, których okablowanie wymaga ekranowania (W celu redukcji potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego) Zamawiający dopuszcza lepsze parametry, ale ich nie wymaga. Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej liczby Nadajników sygnału EKG. W tabeli parametrów wymaganych nie widnieje Ŝadna wartość. Zamawiający wymaga min dwóch nadajników Pytanie 18: Czy Zamawiający nie umieścił omyłkowo parametrów w punktach od 99 do 111 w sekcji dotyczącej Rejestratora ciśnienia tętniczego krwi? Są one powtórzeniem parametrów z sekcji tabeli dotyczącej Monitorowania EKG i nie zawierają parametrów odnoszących się do analizy ciśnienia tętniczego krwi. Zamawiający dokonuje sprostowania i usuwa pozycje tabeli od 99 do 111, które omyłkowo są powtórzeniem parametrów z sekcji dotyczącej monitorowania EKG Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy ciśnienie krwi w poniŝszych zakresach: Dorośli/ dzieci: Skurczowe 35 to 260 mmhg; Rozkurczowe 15 to 215 mmhg; Średnie 20 to 235 mmhg; Pulse 30 to 240 bpm Neonatal / Infant Range: Skurczowe 35 to 135 mmhg; Rozkurczowe 15 to 105 mmhg; Średnie 20 to 115 mmhg; Proponowane zakresy całkowicie pokrywają potrzeby diagnostyczne w pomiarze NIBP. Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy saturację w zakresie od 0 100% i puls w zakresie od bpm i dokładnością do +/-1bpm. Proponowane zakresy są szersze a dokładności wyŝsze niŝ wymagane przez Zamawiającego? Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy temperaturę w zakresie od 0 50st.C z dokładnością +/- 1st.C? Proponowany zakres jest szerszy niŝ wymagany przez Zamawiającego a dokładność wyŝsza. Pytanie 22: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje moduł drukarki? W przypadku rozbudowy systemu monitorowania- modułowa drukarka moŝe być wykorzystywana na kilku urządzeniach w zaleŝności od potrzeby. 6

7 Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami kardiomonitora poprzez pokrętło funkcyjne i przyciski na ekranie dotykowym? Takie rozwiązanie pozwala dostosować połoŝenie kluczowych dla personelu przycisków w dowolnym, najbardziej intuicyjnym miejscu, czego nie moŝna zrobić z tzw. przyciskami stałymi. Pytanie 24: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje wyciszenie alarmów od 60sek (1min.) regulowane do 15min? Oferowany zakres jest szerszy i lepszy niŝ wymagany przez Zamawiającego. Pytanie 25: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje pomiar ciśnienia rozkurczowego 15mmHg do 260mmHg? RóŜnice w stosunku do wymaganych parametrów są kosmetyczne i nie mają wpływu na diagnostykę. Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia, który nie generuje AutoPEEP o napędzie pneumatycznym? Wymóg dostarczenia aparatu z napędem elektrycznym spełnia tylko jedna firma Draeger. Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, który oferuje bezpiecznie i szybkie zamocowanie monitora do aparatu z podłączeniem zasilania? Pytanie 28: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 2 Zamawiający wymaga systemu pracującego w środowisku zwirtualizowanym. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie licencje dla środowiska wirtualnego? Licencje musi zapewnić uŝytkownik w celu poprawnego zainstalowania nowego sprzętu. Pytanie 29: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 12 Zamawiający wymaga obsługi procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line. Czy przenoszenie badań na nośniki off-line ma się odbywać w sposób automatyczny czy ręczny? 7

8 Zamawiający wymaga by przenoszenie badań na nośniki off-line odbywało się w sposób automatyczny. Pytanie 30: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 14 Zamawiający wymaga automatycznej archiwizacji badań przychodzących do serwera na nośniki offline. Czy Zamawiający zapewni niezbędne urządzenie oraz nośniki? Urządzenie i nośniki musi zapewnić uŝytkownik nie są one elementem postępowania. Pytanie 31: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 30 Zamawiający wymaga integracji systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS Eskulap. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga moŝliwości bezpośredniego dostępu do obrazów przez klinicystów z poziomy systemu HIS, a jeśli tak czy Zamawiający będzie wymagał dostępu do obrazów poprzez grubego klienta (obecnie wymaganego zapisami specyfikacji), czy teŝ poprzez cienkiego klienta (przeglądarka internetowa)? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 32: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 31 Zamawiający wymaga podłączenia do systemu PACS m.in. aparatu CT i MR. Prosimy o podanie dostawców/producentów tych urządzeń. Szpital dysponuje aparatem TK 64 firmy General Electric VCT 64 i MRI firmy GE model Optima MR360 Pytanie 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 aparatu ultrasonograficznego do identyfikacji naczyń i nerwów (pozycja nr 8), co w konsekwencji pozwoli na złoŝenie oferty na aparat usg wysokiej klasy dedykowany do tych zastosowań? Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści 7 (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 35: Czy Zamawiający wydzieli łóŝka szpitalne z szafką przyłózkową (załącznik 2d okt 4.9 i 4.10) do odrębnego pakietu? Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) o szerokości 950 mm 9bez barierek bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi), co nieznacznie róŝni się od parametru oczekiwanego? 8

9 Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści łózko szpitale (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) bez moŝliwości przedłuŝenia leŝa? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) z moŝliwością przedłuŝenia leŝa tylko od strony nóg pacjenta? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w szczyty tworzywowe wykonane w technice Rotomulding, co Ŝaden sposób nie pogarsza walorów uŝytkowych łóŝka? Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w szczyty wykonane z metalowych rur pokrytych chromem, wypełnionych płyta tworzywową, wodoodporną, dwustronnie laminowaną dostępną w szerokiej gamie kolorów? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) z otworami do mocowania wyposaŝenia dodatkowego w dwóch naroŝach leŝa, umieszczonymi od strony głowy pacjenta? Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) z centralną blokadą kół? Pytanie 43: Czy zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w barierki boczne montowane w tuleje zatrzaskowe umieszczone pod leŝem? MontaŜ i demontaŝ odbywa się w sposób szybki, bez uŝycia narzędzi. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 44: Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) o wymiarach: szerokość 510 mm, głębokość 400 mm, wysokość 860 mm? 9

10 Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) o wymiarach: szerokość 400, głębokość 430, wysokość 810 mm? Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) w której blat jest z tworzywa HPL? Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) wyposaŝoną w nieskładane haczyki na ręczniki? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 49: Pkt 45 czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze 3 kg? Zgodnie z SIWZ. Pytanie 50: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o przekątnej ekranu 5.7 cala i rozdzielczości co najmniej ? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 51: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr wyposaŝony w 3 tryby granic alarmowych (neonatalny, pediatryczny, dla dorosłych) bez automatycznego ustawiania granic alarmowych %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieŝących wartości parametrów? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 52: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr wyposaŝony w Komunikacja z uŝytkownikiem w języku angielskim (menu wyświetlane na ekranie)? 10

11 Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 53: Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiaru częstotliwości akcji serca bmp? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 54: Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie czasu bezdechu 20 40s oraz czasie ustawiania alarmu co 10s? Pytanie 55: Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o szybkości próbkowania gazów 50ml/min? Pytanie 56: Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez moŝliwości wykonania defibrylacji wewnętrznej? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 57: Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez specjalnie wydzielonego na urządzeniu przycisku do rozładowania energii.? Nadmieniam, Ŝe rozładowanie energii następuje automatycznie na Ŝyczenie UŜytkownika poprzez strzał do obudowy. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 58: Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez wskaźnika kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 59: Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez uchwytu na ramie łóŝka Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 60: Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie całkowitej, (licząc z pakietem akumulatorowym, torbą transportową, elektrodami i akcesoriami) ok 12kg? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 11

12 Pytanie 61: Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wzmocnieniu 0,5; 1,; 1,5 ; 2; 3? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 62: Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o natęŝeniu prądu stymulacji 0do 140mA? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 63: Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez moŝliwości exportu danych za pomocą pamięci Pendrive? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 64: Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania akumulatora do 100% pojemności w czasie ok 5h (ze względu na większą pojemność i moc) Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 65: Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza produkcji niemieckiej, wykorzystującego suchą technikę ogrzewania, w którym wymiennikiem ciepła jest aluminiowy cylinder grzewczy wokół, którego owija się dren infuzyjny. Urządzenie wyposaŝone jest takŝe w aktywnie ogrzewany mankiet grzewczy, który stosuje się na odcinku od podgrzewacza do wkłucia. Urządzenie posiada moŝliwość regulacji temperatury ogrzewania, w zakresie od 37 do 41 O C. WaŜną cechą urządzenia jest duŝo niŝszy koszt eksploatacji (dreny dedykowane do tego urządzenia są duŝo tańsze niŝ w przypadku drenów do podgrzewaczy wodnych Hotline). W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o modyfikację następujących parametrów: - pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie suchej techniki ogrzewania - pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie od 37 do 41 O C co 0,5 O C. Zakres ten jest bezpieczny dla krwi i związków krwiozastępczych. - pkt. 18 Prosimy o dopuszczenie linii jednoświatłowych, dostępnych w formie przedłuŝaczy lub kompletnych zestawów do transfuzji/infuzji Ponadto prosimy o odstąpienie od zapisów określonych w pkt. 10, 14, 15, 16 poniewaŝ opisane parametry są charakterystyczne tylko dla systemu wykorzystującego metodę ogrzewania wykorzystującą ciepłą wodę. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 66: Pyt 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o zakresie pomiarowym dorosły Dorosły: 40 ~ 270 mmhg; 10 ~ 215 mmhg; 20 ~ 235 mmhg Noworodek: 40 ~ 135 mmhg, 10 ~ 100 mmhg, 20 ~ 110 mmhg Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 12

13 Pytanie 67: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas usunięcia awarii liczony od chwili zgłoszenia: 5 dni roboczych w przypadku napraw nie wymagających uŝycia części, 10 dni roboczych w przypadku napraw wymagających uŝycia części sprowadzanych z zagranicy? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 68: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: W przypadku trzech istotnych awarii sprzętu lub podzespołu (awaria istotna uniemoŝliwia lub ogranicza eksploatacje w zakresie podstawowych funkcjonalności) w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy na zapis: W przypadku trzech awarii tego samego podzespołu lub elementu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany tego podzespołu lub elementu na nowy? Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę zapisu. Pytanie 69: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: W przypadku wymiany sprzętu, podzespołu lub elementu obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy, a bieg terminu gwarancji nowego, wymienionego sprzętu, podzespołu lub elementu rozpoczyna się od jego dostarczenia i uruchomienia na zapis: W przypadku wymiany podzespołu lub elementu obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy, a okres gwarancji nowego, wymienionego podzespołu lub elementu wynosi 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest dłuŝszy niŝ 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na sprzęt? Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę zapisu. Pytanie 70: Dotyczy istotnych postanowień umowy 9 pkt.1 ppkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 1% do 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy? Zamawiający dokonuje modyfikacji 9 pkt.1 w wyniku czego uzyskuje on brzmienie: Strony ustalają, ze w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i naruszenia terminu określonego w 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2 za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 2) w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy w czasie określonym w 8 ust. 10 w wysokości 0,01% wartości brutto uszkodzonego urządzenia, za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 3) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10% wartości brutto umowy. 4) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leŝących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. Pytanie 71: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 3 opisu gwarancji i serwisu. 13

14 Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis z Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu na nowy 3 na zapis w formie Maksymalna liczba napraw danego modułu(części) powodująca wymianę tego modułu (części) na nowy 3? Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Pytanie 72: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 2 opisu gwarancji i serwisu. Zamawiając przez max 48 godzin rozumie 2 dni robocze? Czy Nie. Zamawiający przez 48 godzin rozumie 48 godzin. Pytanie 73: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 2 opisu gwarancji i serwisu. Czy Zamawiający uzna za przystąpienie do naprawy zamówienie części koniecznych do usunięcia awarii? W przypadku awarii sprzętu, bardzo często serwis jest w stanie określić przyczynę awarii i zamówić części potrzebne do naprawy na podstawie komunikatu wyświetlanego przez urządzenie. Taki sposób postępowania pozwala skrócić czas usunięcia awarii. Tak. Pytanie 74: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 1. Wnioskujemy o dopuszczenie do zaoferowania kardioangiografu ze statywem mocowanym na podłodze. Wyjaśniamy, iŝ statyw podłogowy, który zamierzamy zaoferować, posiada wszystkie funkcjonalności niezbędne dla wykonywania wszystkich rodzajów zabiegów w pracowni kardiologii interwencyjnej. Chcielibyśmy zauwaŝyć, iŝ po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, Ŝe nie ma moŝliwości zainstalowania aparatu zawieszonego na suficie, z uwagi na zbyt niskie pomieszczenia. Pytanie 75: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardioangiograf bez funkcji wykonywania angiografii rotacyjnej? Wyjaśniamy, Ŝe angiografia rotacyjna nie jest funkcjonalnością niezbędną dla kardiologii interwencyjnej. Pytanie 76: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 55. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 2 monitorów w sterowni a jednocześnie opisuje 3 monitory. Taki opis powoduje nasze wątpliwości, czy rozwiązanie, które zamierzamy zaoferować, zostanie uznane za spełniające wymagania Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zaoferowanie: - jednego monitora o przekątnej 19 do wspólnej prezentacji obrazu live oraz danych pacjenta i parametrów badania (na pasku z boku monitora) oraz - dwóch monitorów 19 dla systemu hemodynamicznego (osobno przebiegi i osobno dane pacjenta i wyliczone wskaźniki) spełnia wymóg Zamawiającego. 14

15 Zamawiający dopuszcza lepsze parametry, ale ich nie wymaga. Pytanie 77: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt 60: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardioangiograf z szybkością zapisu obrazów 7,5 30 obrazów/s? Wyjaśniamy, Ŝe szybkości zapisu poniŝej 7,5 obrazów/s nie są stosowane w kardiologii interwencyjnej. Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga, aby przy okazji instalacji angiografu zdemontować i zutylizować posiadany stary aparat. Zamawiający wymaga demontaŝu starego angiografu na koszt dostawcy i wystawienia dokumentu potwierdzającego jego utylizację dla uŝytkownika. Pytanie 79: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ; rozdz. 3.10: Rezonans magnetyczny; pkt 133. Czy Zamawiający zapewni miejsce do posadowienia oraz zasilanie dla agregatu wody lodowej, który Wykonawca ma dostarczyć zgodnie z punktem 133? UŜytkownik ma obowiązek dostosować pomieszczenie i zapewnić wymaganą przestrzeń do oferowanych urządzeń. Pytanie 80: Dotyczy: Zał. 2c do SIWZ Pakiet nr 3; Pozycje od 3.1do 3.17: Warunki gwarancji i serwisu, pkt 3. Prosimy o wyraŝenie zgody na modyfikację wymogu, którego aktualna treść brzmi następująco: Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu na nowy: 3 Urządzenia będące przedmiotem zamówienia zbudowane są niezaleŝnych części/podzespołów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymaga wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umoŝliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienia najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze powyŝsze prosimy, jak na wstępie o zmianę: Maksymalna liczba napraw części/ podzespołu powodująca wymianę danej części/ podzespołu na nowy: 3 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Pytanie 81: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 1, ust. 1, pkt 2). Mając na uwadze, Ŝe Podmiot Odbierający nie jest stroną umowy, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, Ŝe za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie wymienionych w 1 ust. 1 obowiązków Podmiotu Odbierającego odpowiada Zamawiający. Zamawiający potwierdza. Pytanie 82: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 3, ust

16 Dług pienięŝny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy. Mając powyŝsze na uwadze prosimy o wyraŝenie zgody na zmianę postanowienia: Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą naleŝnego wynagrodzenia. Zamawiający wyjaśnia, iŝ podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy, w którym dniem zapłaty jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Pytanie 83: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 11. Prosimy o doprecyzowanie warunków serwisu gwarancyjnego: W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia nie później niŝ w ciągu 72 godzin w dni robocze przez które rozumie się dni od pn pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia. Prosimy równieŝ o uwzględnienie sytuacji, w których zachodzi konieczność uŝycia części zamiennych sprowadzanych z zagranicy. W związku z powyŝszym prosimy o wydłuŝenie czasu naprawy do 5 dni roboczych. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 84: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust.13. Pakiet nr 3. Prosimy o usuniecie słowa sprzętu kaŝda awaria jest de facto awarią sprzętu. Nadmienić teŝ warto, Ŝe nie awarii globalnych tj. obejmujących cały sprzęt, wszystkie jego podzespoły i moduły. Prosimy o pozostawienie słów awarii podzespołu lub modułu. Awarię moŝna przyporządkować do podzespołu lub modułu i w razie 3 takich samych awarii dany podzespół lub moduł podlega wymianie. Zwracamy uwagę, Ŝe wymiana sprzętu o wielkich gabarytach oznacza np. prace adaptacyjne, a sama adaptacja, transport, instalacja trwa dłuŝej niŝ przewidziane umową terminy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 85: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust.14. Uprzejmie prosimy o zmianę. Zwracamy uwagę, Ŝe usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez kaŝdego z Wykonawców jest uwzględniany w kalkulacji kosztów, przekładając się na końcową cenę oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję doŝywotnią oraz scedowanie całości obciąŝenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron. Proponujemy by długość gwarancji na część zamienną była toŝsama z gwarancją udzieloną przez producenta części; tj. 6 miesięcy. Proponowana zmiana w pełni zabezpiecza słuszny interes Zamawiającego a Wykonawcom pozwoli złoŝyć oferty na warunkach rynkowych. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 86: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 3, ust.4. Prosimy o modyfikację zapisu: Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. W razie zmiany stawek VAT w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto będzie stała Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. 16

17 Pytanie 87: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 4, ust. 1. Prosimy o doprecyzowanie warunków realizacji poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym termin uruchomienia i przeszkolenia personelu z obsługi sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 3 zostanie wydłuŝony o czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 88: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 4, ust. 7. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z konieczności dokonania instalacji oraz szkolenia, w przypadku opóźnienia (co najmniej dobowego) Zamawiającego w terminowym przekazaniu Wykonawcy miejsca instalacji (przy jednoczesnym obowiązku do zapłaty ceny przez Zamawiającego). Zgodnie z 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca uprawniony jest do dostarczenia Sprzętu do budynku Podmiotu Odbierającego, co jest jednoznaczne z całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Mając na uwadze, iŝ znaczna część aparatury będącej przedmiotem zamówienia (jak na przykład tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny) jest sprzętem duŝym gabarytowo, trudno będzie go przechować w nieprzygotowanym budynku. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, Ŝe dostarczany sprzęt, aby nie utracił gwarancji, musi być przechowywany w odpowiednich warunkach. Mając na uwadze powyŝsze, uprzejmie prosimy o rozwaŝenie zmiany postanowienia na: W przypadku opóźnienia (co najmniej dobowego) Zamawiającego w terminowym przekazaniu Wykonawcy miejsca instalacji, zgodnie z 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca dostarczy sprzęt do magazynu na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 89: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 5, ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzialności stron Umowy, poprzez uzupełnienie zapisu (po słowach potwierdzonej Protokołem Odbioru ) sentencją: (.) z zastrzeŝeniem 4 ust. 7 wówczas ryzyko utraty / uszkodzenia sprzętu przechodzi z chwilą wykonania dostawy do budynku Podmiotu Odbierającego. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 90: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 1, pkt 1 i 2. Prosimy o zmianę słowa opóźnienia na zwłoka. Mając na uwadze, Ŝe Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzaleŝnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, takŝe te na które nie ma Ŝadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezaleŝne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 91: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 1; pkt 1. Prosimy o zmniejszenie kary za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do powszechnie praktykowanego poziomu 0,1%. Uprzejmie prosimy o zgodę na zmianę. Mając na uwadze fakt, Ŝe przy zaproponowanej wysokości kary umownej kara dyscyplinuje Wykonawcę do naleŝytego wykonania umowy w tym zakresie, słuszny interes Zamawiającego jest zaspokojony, a jednocześnie nie jest naruszona równowaga stron umowy. 17

18 Zamawiający dokonuje modyfikacji 9 pkt 1 w wyniku czego uzyskuje on brzmienie: Strony ustalają, ze w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i naruszenia terminu określonego w 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2 za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 2) w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy w czasie określonym w 8 ust. 10 w wysokości 0,01% wartości brutto uszkodzonego urządzenia, za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 3) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10% wartości brutto umowy. 4) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leŝących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. Pytanie 92: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z proponowaną zmianą: JeŜeli szkoda przewyŝsza wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, z zastrzeŝeniem, Ŝe Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezaleŝnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę moŝliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauwaŝyć, Ŝe ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niŝszej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem motywującym Wykonawcę do naleŝytego, w tym terminowego wykonania umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 93: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8. Czy mając na uwadze brzmienie przepisu art. 578 kc Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie zapisu: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole,w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte: a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 18

19 b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyŝsza (poŝar, powódź, zalanie itp.) c. materiały eksploatacyjne? Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 94: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji, zgodnie z proponowaną treścią: Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Zamawiający potwierdza. Pytanie 95: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 7. Pozwalamy sobie przypomnieć, Ŝe z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - naleŝy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, Ŝe dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, Ŝe nie moŝe być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy zatem o zapis zgodny ze stanem faktycznym: W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny sprzedaŝy przeglądy techniczne / walidacyjne sprzętu w terminach wskazanych przez producenta sprzętu. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 96: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 8 Kardiomonitor Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 97: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 8 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaczem TFT LCD z podświetleniem LED o przekątnej 15, spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego? Pytanie 98: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. 19

20 Pytanie 99: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez dedykowanego złącza do systemu antykradzieŝowego? Pytanie 100: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposaŝony w pamięć ostatnich 1000 wyników pomiaru NIBP? Pytanie 101: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 102: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o wadze 4,1 kg? Pytanie 103: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z rozpoznawaniem i analizą 20 typów artymii? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 104: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z analizą odcinka ST w zakresie od -2,0 mv do +2,0mV (- 20 mm do +20 mm)? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 105: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem rzutu serca metodą termodylucji, zamiast metody nieinwazyjnej? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 106: 4.4 Pakiet Nr 4- pozycja 4. Lampa operacyjna dla Bloków Operacyjnych -2 szt.. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą pola kaŝdej kopuły d10= 28 cm? 20

21 Pytanie 107: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kaŝda czasza posiada 110 diod? Ilość ta zwiększa bezcieniowość lampy. Pytanie 108: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie K? Pytanie 109: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natęŝenia oraz funkcja włącz-wyłącz realizowana jest w dwóch niezaleŝnych miejscach, za pomocą paneli sterujących umieszczonych na przeciwległych stronach kopuły. Rozwiązanie to umoŝliwia sterowanie parametrami lampy przy najbardziej ekstremalnych połoŝeniach czaszy? Pytanie 110: Jaka jest wysokość sali, gdzie mają być zamontowane lampy, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeŝeli tak to na jakiej wysokości? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 111: Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym, a stropem właściwym? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 112: Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montaŝu lamp? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 113: Czy w tym pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyŝej w celu posadowienia płyty stropowej? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 114: Czy w sali gdzie mają być zamontowane lampy, są doprowadzone przewody zasilające, a jeŝeli tak to o jakich przekrojach? Czy w razie ich braku Zamawiający wykona doprowadzenia zasilające we własnym zakresie. 21

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Strzelce Opolskie, 24 kwietnia 2009r Wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniŝej 206 000 Euro na dostawę aparatury medycznej w postaci ultrasonografu ogólnodiagnostycznego i aparatu do

Bardziej szczegółowo

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6

FAX/WIADOMOŚĆ DATA: 02/11/2010 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZOZ UL. śelazna 90, 01-004 WARSZAWA, TEL.CENTR. 53-69-300, SEKR.DYR. 53-69-301, FAX 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl, pacjent@szpitalzelazna.pl

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED)

Odpowiedź 1 Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator z energią wyładowania 200J w trybie półautomatycznym (AED) Warszawa, dnia 28.10.2015 r. ZZP/ZP/174/837/15 W Y K O N A W C Y Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: zakup, dostawa i montaż nowej aparatury medycznej:

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 Znak: ZOZ/ZP P/16/11 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Przedmiot zamówienia: kardiomonitor z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii Ogólnej szt. 1, Producent Kraj Aparat /typ/... Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 19.12.2014 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/51/2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji:

ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: ZADANIE NR 2 SYSTEM MONITOROWANIA Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Rok produkcji: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/rozmiar I. KARDIOMONITORY Z MODUŁEM KAPNOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 25.11.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania na dostawę aparatu do wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Panel dotykowy ułatwiający obsługę,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty. KARDIOMONITORY - 4 szt. Zaproszenie do złożenia oferty Niniejszym mam przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na: KARDIOMONITORY - 4 szt. zgodnie z przedstawionymi niżej wymaganiami: 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Parametry

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków DZPiZ.27I.134/2012 Kraków, dnia 01 sierpnia 2012 roku Do uczestników postępowania przetargowego nr. spr. 134/ZP/2011 obejmującego dostawę aparatury medycznej według 8 grup, zgodnie z opisem i liczbą określoną

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Radomsko, 28.08.2013 r. Do: Wszyscy nabywcy SIWZ WP.272.21.05.2013 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wraz z montaŝem sprzętu i wyposaŝenia medycznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100,

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Jaroszowiec, ul. Kolejowa nr 1 a, 32-310 Jaroszowiec tel.(032) 64-28-031, fax (032) 64-28-100, L.dz. ZP 2.224/02/2014/1 Jaroszowiec, dnia 04.04.2014 r. ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: Kompleksowa dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chełmno, dnia 06.07.2012 r. N/znak: ZOZ.II/ZP/120/2012 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie działając na podstawie: art. 38 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE wpisane do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144803 NIP 525-000-80-57; Regon 000-288-336 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BIURO ADMINISTRACJI i KADR Nasz znak: BAK-WZP-221-83/06 (7) Warszawa, dnia 30 listopada 2006 r. Wykonawcy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE L.p. Opis Parametry oferowane (należy podać) 1. Wykonawca /producent 2. Nazwa-model/typ 3. Rok produkcji 2013 Załącznik nr 1 do wzoru umowy L.p. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/

Bardziej szczegółowo

Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594

Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk Stacja Pogotowia Ratunkowego Stacja Pogotowia Ratunkowego 76-200 Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel/fax (0-59) 841-45-20/22 NIP 839-28-09-857, REGON 771549594 Słupsk dnia 03 czerwca 2015 r. Sprawa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5

Defibrylator 3 sztuki. Ocena spełnienia warunku 1 2 3. 4 5 Dostawa do 5 tygodni od daty podpisania umowy PAKIET NR 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Defibrylator 3 sztuki Nazwa urządzenia:... TYP urządzenia:... Producent:... Rok produkcji: nie wcześniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Nr sprawy: 46/EZP/380/ /EZP/380/NON/6/2011 Bystra, 06.12.2011 r. Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ. Wykonawców DATA: 30.08.2011 LICZBA STRON: 6 SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE SPZO Z UL. ŻELAZNA 90, 01-004 WARSZAWA, Centrala 22 53-69-300, Sekretariat 22 53-69-301, Fax 22 83-82-452 www.szpitalzelazna.pl, e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia Typ Nr fabryczny

Nazwa urządzenia Typ Nr fabryczny Numer sprawy: 11/2013 Mińsk Mazowiecki, 2013-04-03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/2013. Nazwa zadania: Przeglądy sprzętu medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 Międzyrzec Podlaski, 04-02-2015r. Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW. Istotne Postanowienia Umowy nr.ref.: DO-ZP-I.271.2.23.2011 ZAŁĄCZNIK NR 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SKANERÓW Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiotem umowy jest sprzedaŝ i dostawa do

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Znak sprawy: ZP/54/71/2015/PN/54

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Znak sprawy: ZP/54/71/2015/PN/54 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 06.10.2015r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

KARDIOMONITOR MODUŁOWY

KARDIOMONITOR MODUŁOWY KARDIOMONITOR szt. 6 Producent :. Oferowany model/typ :.. Rok produkcji (fabrycznie nowy): 2016 Kraj pochodzenia:.. L P. Wyszczególnienie Wartość wymagana (graniczna) WARTOŚĆ OFEROWANA KARDIOMONITOR MODUŁOWY

Bardziej szczegółowo

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne

Monitor transportowy - 2szt Parametry techniczno funkcjonalne załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/19/2012 - Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy Zadanie nr 1 Kardiomonitory Lp. Nazwa ilość Cena jednost Cena jednostk Brutto Stawka VAT brutto Producent 1 Kardiomonitor

Bardziej szczegółowo

Pytania z dnia 09.11.2012 r.

Pytania z dnia 09.11.2012 r. Toszek, 12.11.2012 r. dotyczy: postępowania nr 26/PN/DEG/SG/AC/2012 na dostawę aparatury medycznej, mebli medycznych, sprzętu komputerowego, testów psychologicznych oraz filmów DVD w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/33/11/10 Warszawa, dnia 05.11.2010 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SZP-2910-14(41/ZP/11)-

SZP-2910-14(41/ZP/11)- SZP-2910-14(41/ZP/11)- 11 ( 1 ) Płock, dnia 21.11.2011r. Do wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne znak: SZP-2910-14(41/ZP/11)-11 prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014

L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102.

ZAKUP KARDIOMONITORÓW DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE DAZ.26.102. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Częstochowa, dn. 19.11.2014r. WSZYSCY WYKONAWCY dot. przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań. Poznań, 5 stycznia 2012r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań Poznań, 5 stycznia 2012r. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie - strona UMWW Znak postępowania : BZP.II.274.6.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/ 6 PN/ 2016 Olsztyn, 6 maja 2016 r.

DZPZ/ 333/ 6 PN/ 2016 Olsztyn, 6 maja 2016 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne

Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Poznań, dnia 18-06-2009 EZ/ 3044/2. /2009 Wg rozdzielnika Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem o zamówienie publiczne Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 46/2009 aparat rtg z torem wizyjnym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent...

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2. Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Pełna nazwa sprzętu, model... Producent... Załącznik nr 2 do siwz... Nazwa i adres (pieczęć adresowa) Wykonawcy S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A - w zakresie pakietu 2 Pozycja nr 1 - Aparat do EKG (1 szt) Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.2.2013 zawarta w dniu.. 2013 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 2. zwaną dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. 2. zwaną dalej Wykonawcą. UMOWA NR zawarta w dniu w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zespołem Szkół Technicznych w Rzeszowie, 35-084 Rzeszów, ul. Matuszczaka 7, reprezentowanym przez: Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej.

SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. SzWNr2 ZP/250/060/ 207 /2013 Rzeszów, 2013.06.12 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy aparatury medycznej. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 31.10.2014 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr S /2/2011

UMOWA nr S /2/2011 Zn. Spr. S 2710 2/2011 Załącznik nr 4 UMOWA nr S - 2710 /2/2011 Niniejsza umowa, zwana dalej umową została zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Nadleśnictwem Rzepin z siedzibą: 69-110 Rzepin ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ /16

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ /16 Miejski Szpital Zespolony Ul. Niepodległości 44 10-045 Olsztyn WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZZ-382-45/16 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr /2010 dotycząca dostawy sprzętu komputerowego do PPP w Strzelinie, realizowanego w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP.

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/ Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Do wszystkich zainteresowanych Łódź, dn. 20.09.2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/117/2016 - Dostawa wyposażenia medycznego dla Kliniki Interny Instytutu CZMP. Szanowni Państwo! W związku z

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../...

Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... Umowa o wykonanie projektu budowlanego oraz o pełnienie nadzoru autorskiego Umowa o wykonanie prac projektowych Nr.../... (rok zawarcia) W dniu... w............. pomiędzy... zwanym w dalszej treści umowy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/...

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/... UMOWA nr DZPZ/ 333/ 28PN/ 2013/... zawarta w dniu... r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą... NIP:..., REGON:... KRS: zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28

SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 SzWNr2 ZP/250/115/404/11 Rzeszów, 2011.12.28 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę systemu monitorowania okołoporodowego Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM

CENA NETTO. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 RAZEM Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1 System do wykonywania VAB 1 szt. 1. System do wykonywania VAB szt. 1 System wyposaŝony w: - rękojeść biopsyjną do wykonywania biopsji pod kontrolą USG i RTG, z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu... 2009 r. pomiędzy: A) SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOŁEM ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL W IŁśY UL. BODZENTYŃSKA 17, 27-100 IŁśA ZAREJESTROWANYM W SĄDZIE REJONOWYM

Bardziej szczegółowo