Poznań, dnia 17 lipca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dnia 17 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 lipca 2015 r. DZ-I Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / strona internetowa UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i montaŝ (uruchomienie) urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego Wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iŝ ww. postępowaniu zostały złoŝone zapytania do treści SIWZ. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U r., poz. 907 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści SIWZ. Pytanie 1: Czy Zamawiający zgodzi się, by aparaty był podłączone były do zdalnego serwisu, co przełoŝy się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem? Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednakŝe jest ona uwarunkowane decyzją uŝytkownika w zakresie udostępnienia łącza. Pytanie 2: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3.2 (Aparat USG 1 szt.) oraz 3.5 (Aparat USG 1 szt.) do oddzielnego pakietu? Jest praktycznie niemoŝliwe, aby jeden wykonawca był w stanie złoŝyć ofertę na wszystkie urządzenia objęte pakietem nr 3, albowiem nie ma dystrybutorów, którzy posiadaliby w swojej ofercie tak róŝne urządzenia. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 3.6 (Aparat USG 1 szt.) oraz 3.9 (Aparat do badań dopplerowskich 1 szt.) oraz 3.13 (Echokardiograf - 1 szt.) do oddzielnego pakietu? Jest praktycznie niemoŝliwe, aby jeden wykonawca był w stanie złoŝyć ofertę na wszystkie urządzenia objęte pakietem nr 3, albowiem nie ma dystrybutorów, którzy posiadaliby w swojej ofercie tak róŝne urządzenia. 1

2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów Opis sprzętu - warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3 w zakresie pozycji 3.2, 3.5, 3.6, 3.9, 3.13 na "Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę naprawianej części/podzespołu na nowy - minimum 3" lub "Maksymalna liczba napraw głównych powodująca wymianę sprzętu na nowy - minimum 3"? Konieczność wymiany całego urządzenia po trzech jego naprawach jest nieuzasadnione, tym bardziej, Ŝe mogą to być naprawy dotyczące zupełnie róŝnych jego podzespołów. Ponadto nie jest uzasadniona wymiana aparatu, w którym części uszkodzone zostały wymienione na sprawne. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Zamawiający wyjaśnia, iŝ nie wymaga wymiany całego aparatu na nowy w przypadku trzech napraw serwisowych jego podzespołów lub elementów. Pytanie 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 aparatu ultrasonograficznego do identyfikacji naczyń i nerwów(pozycja nr 8), co w konsekwencji pozwoli na złoŝenie oferty na aparat usg wysokiej klasy dedykowany do tych zastosowań? Zamawiający nie wyraŝa zgody na wyłączenie. Pytanie 6: W związku z zapisami SIWZ (w szczególności 1.2.5) umowy) uprzejmie proszę o: - zgodę na dokonanie wizji lokalnej w dniach: (poniedziałek) lub (środa) lub (piątek); - podanie miejsca lokalizacji instalacji sprzętu (miejsca gdzie ma być zainstalowany). Zamawiający wyraŝa zgodę na dokonanie wizji w terminach uzgodnionych telefonicznie z Zamawiającym. Wykaz podmiotów leczniczych objętych przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku pkt 4 lampa operacyjna dla Bloków Operacyjnych 2 szt. miejscem instalacji jest Szpital Wojewódzki w Kaliszu. Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z oprawa główną i satelitarną z panelem sterowania lamp umieszczonych na kopułach obu lamp, umoŝliwiające włączanie i wyłączanie lampy oraz elektroniczną regulację natęŝenia światła wyposaŝone we wskaźnik ustawionego poziomu natęŝenia światła. Takie umiejscowienie paneli sterujących ułatwia zachowanie lamp w czystości i poprawia kształt palmp w opływie nawiewnika laminarnego. Zamawiający podtrzymuje zapis Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjna z oprawa główną i satelitarną wyposaŝoną w 96 punktów LED i poborem mocy rzedu 50W czyli lepszym od wymaganego. Zamawiający podtrzymuje zapis 2

3 Pytanie 9: W punkcie nr 222 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą Bluetooth. W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający dopuści równieŝ poniŝsze rozwiązanie: Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą - przewodowe biegnące w kanałach technicznych Pracowni Tomografii Komputerowej Pytanie 10: W punktach nr 226, 227, 228 oraz 229 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Automatyczne przełączanie kontrastu z pustego na pełny pojemnik; FiItr cząstek stałych; MoŜliwość pracy z materiałami zuŝywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 godziny; MoŜliwość pracy na zasilaniu bateryjnym W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający zrezygnuje z w/w wymogów jako parametrów. charakterystycznych, tylko i wyłącznie dla pomp bezwkładowych, co stanowi o wykluczeniu moŝliwości oferowania w prowadzonym postępowaniu przetargowym urządzeń, jakimi są automatyczne strzykawki (wstrzykiwacze kontrastu), wykorzystujące technologie podawania płynów (kontrast i roztwór NaCI), z napełnionych nimi w tym celu jednorazowych zestawów wkładowych? Uzasadnienie pytania nr 9 oraz 10: Obecna, kwestionowana przez nas konstrukcja wymogów określonych przez Zamawiającego w punktach nr 222, 226, 227, 228 oraz 229 w/w załącznika do SIWZ, wskazuje na jaskrawe preferowanie rozwiązań technologicznych stosowanych wyłącznie w bezwkładowych POMPACH do podawania kontrastu i dyskryminowanie produktów, jakimi są dedykowane do badan TK, automatyczne WSTRZYKIWACZE KONTRASTU, co jest tym samym niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji. Uwzględnione przez Zamawiającego w punktach nr 222, 226, 227, 228 oraz 229 w/w załącznika do SIWZ zapisy. odnośnie wymogów technicznych nabywanego sprzętu, wykluczają moŝliwość oferowania jakiegokolwiek z urządzeń, jakim są powszechnie dostępne na rynkach światowych i powszechnie stosowane in badaniach TK automatyczne, dwugłowicowe WSTRZYKIWACZE KONTRASTU firm takich, jak BAYER (dawniej MEDRAD), MEDTRON, NEMOTO czy COVIDIEN, które to systemy, w odróŝnieniu od technoloqii budowy' bezwkładowych POMP rolkowych, dysponują rozwiązaniami umoŝliwiającymi podanie kontrastu w badaniach TK, z wykorzystaniem w tym celu jednorazowych wkładów do napełniania dowolnie wybranym środkiem cieniującym. PowyŜsze oznacza, ze wymogi graniczne, określone przez Zamawiającego w odniesieniu do nabywanej w w/w postępowaniu przetargowym strzykawki automatycznej, wykluczają moŝliwość składania ofert, których przedmiotem byłby Fornoqraf Komputerowy doposaŝony w urządzenie inne, niŝ POMPA BEZWKLADOWA. Sytuacja taka jest niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gdyŝ uniemoŝliwia ona wszystkim innym, renomowanym producentom WSTRZYKIWACZY KONTRASTU (jak MEDRAD/BAYER, MEDTRON, NEMOTO, COVIDIEN itd.) złoŝenie waŝnej, czyli spełniającej wymagane parametry techniczne, oferty przetargowej. Wstrzykiwacze w/w firm są obecne na rynku światowym od ponad 20 lat, a ich najnowsze modele są z powodzeniem wykorzystywane w najbardziej zaawansowanych badaniach tomograficznych wykonywanych na całym świecie, głównie ze względu na ich szerokie spektrum zastosowań diagnostycznych i pełną moŝliwość programowania przez Operatora podstawowych wartości iniekcji, takich jak prędkość przepływu oraz limit ciśnienia (w zakresie o wiele szerszym, niŝ produkty z grupy POMP do podawania kontrastu!), i co za tym idzie, mogą wykonać szereg badań, których wykonanie z uŝyciem POMPY byłoby niemoŝliwe. Pytanie 11: W punkcie nr 230 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający wymaga: Interface/ komunikaty i instrukcja obsługi w j. polskim W związku z powyŝszym prosimy o odpowiedz na pytanie, czy Zamawiający dopuści równieŝ poniŝsze rozwiązanie: Interfejs, komunikaty w języku angielskim, instrukcja obsługi w j. polskim i angielskim 3

4 Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w przedmiotowym postępowaniu przetargowym niŝej wyspecyfikowanego automatycznego wstrzykiwacza kontrastu: Automatyczna dwugłowicowa strzykawka (wstrzykiwacz), w skład której wchodzą m.in.: - podwójna głowica na jezdnym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny, przystosowana do prowadzenia badań z podaniem środka kontrastowego (poj. 200 mi) i soli fizjologicznej (poj,200 mi ) - konsola zasilająca - ogrzewacze kontrastu, 2 sztuki (1 szt. ogrzewacz - do montowania na głowicy z kontrastem i 1 szt. ogrzewacz do montaŝu na głowicy z sola fizjologiczną) - Kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania Aparat zapewnia:. 1. Wyświetlanie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z moŝliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania 2. Funkcja automatycznego napełniania 3. Funkcja testowania droŝności naczyń 4. MoŜliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale równieŝ jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej wstrzykiwane są równocześnie) i moŝliwość zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie "Dual flow") 5. Limit ciśnienia szczytowego PSI 6. Prędkość przepływu 0,1 < 10 ml/s, moŝliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s 7. MoŜliwość zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz kaŝdy (łącznie 192 zapisy) 8. MoŜliwość opóźnienia wlewu sekund (programowalna Pauza) 9. MoŜliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 ml 10. Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek, 11. MoŜliwość opcjonalnej integracji/sprzęŝenia wstrzykiwacza z wyoranymi tomografami firm m.in.: Toshiba (sprzęŝenie klasy 1) Siemens (klasa l, 3 lub 4 ), GE (klasa 4), Philips (klasa 1 lub 5). Wyspecyfikowane powyŝej urządzenie jest absolutnym liderem na rynku w Polsce, o czym świadczy liczba około 180 instalacji tego właśnie systemu w okresie ostatnich lat. System ten wykorzystywany jest w badaniach wielorzędowej tomografii komputerowej, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego UŜytkowników. Pytanie 13: W punktach od 212 do 221 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający podał wymogi, które nie dotyczą urządzeń podających środek cieniujący lub/i sol fizjologiczna, powszechnie zwanych strzykawkami do kontrastu lub wstrzykiwaczami kontrastu. W związku z tym prosimy o wykreślenie wskazanych punktów z części specyfikacji dotyczącej strzykawki automatycznej i przeniesienie ich do opisu przedmiotu zamówienia, który dotyczyć będzie nabywanego obecnie Tomografu Komputerowego. W punktach od 212 do 221 Załącznika nr 2c do SIWZ, w części nr 3.15, Zamawiający określił wymogi dotyczące oprogramowania i parametrów technicznych, właściwych dla urządzenia podstawowego, jakim jest nabywany obecnie Tomograf Komputerowy. Zamawiający w zakresie punktów 212 do 221 potwierdza, iŝ funkcjonalności te dotyczą systemu tomografu komputerowego i są wymagane jako graniczne dla tego urządzenia. 4

5 Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania automatyczną dwukomorową strzykawkę do kontrastu Spectris Solaris EP, charakteryzującą się takimi cechami jak: - praca w polu magnetycznym o natęŝeniu do 3T - zasilanie bateryjne - dotykowy, kolorowy panel sterujący LCD - funkcja utrzymywania droŝności Ŝył poprzez wstrzykiwanie 0,25 ml soli fizjologicznej W przedziałach czasowych: 15, 20, 30, 45, 60,75 sekund (tzw. KVO - Keep Vein Open) - moŝliwość zapamiętania 32 profili iniekcji - kaŝdy składający się z maksymalnie 6 faz - ciśnienie graniczne 325 PSI (2241 kpa) - funkcja wstrzymania iniekcji - do 20 minut - funkcja pauzy (wstrzymania iniekcji zgodnie z zaprogramowanym czasem - do 15 min) Uzasadnienie: Automatyczna strzykawka Spectris Solaris EP to absolutny lider na rynku tego typu wstrzykiwaczy w Polsce, o czym świadczy liczba blisko 160 instalacji tego Właśnie systemu W okresie ostatnich 12 lat. System ten Wykorzystywany jest w badaniach przeprowadzanych metodą rezonansu magnetycznego, W większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu wszystkich jego UŜytkowników. Pytanie 15: Czy - w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budŝetowych _ Zamawiający będzie wymagał aby dostarczona dwutłokowa strzykawka do kontrastu była systemem typu,,otwartego" _ tj. urządzeniem zapewniającym moŝliwość eksploatacji z zastosowaniem autoryzowanego i nie generującego ryzyka utraty udzielonej na system gwarancji sprzętu jednorazowego uŝytku (materiały przynajmniej dwóch róŝnych producentów, akceptowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis)? Proponowane rozwiązanie (system typu,,otwartego") umoŝliwia Zamawiającemu stosowanie zarówno oryginalnych materiałów eksploatacyjnych producenta oferowanego wstrzykiwacza jak równieŝ ich tańszych i w pełni kompatybilnych z urządzeniem, rekomendowanych przez serwis zamienników, co przekładać się moŝe w przyszłości na swobodę Zamawiającego, w zakresie dowolności wyboru dostawców sprzętu jednorazowego uŝytku i skutkować będzie obniŝeniem kosztów badań prowadzonych z wykorzystaniem nabywanego obecnie wstrzykiwacza kontrastu. Eksploatując strzykawkę automatyczna do kontrastu - system typu,,otwartego - Zamawiający nie będzie uzaleŝniony od jednego tylko potencjalnie dostawcy materiałów eksploatacyjnych (wkładów jednorazowego uŝytku,produkowanych i oferowanych przez producenta takiego wstrzykiwacza), co umoŝliwi Zamawiającemu optymalną pod względem ekonomicznym eksploatację Zakupionego sprzętu. Koszty eksploatacji strzykawek automatycznych, z wykorzystaniem sprzętu jednorazowego uŝytku wyłącznie oryginalnego (producenta wstrzykiwacza), nie naleŝą do najniŝszych. Pytanie 16: Czy Zamawiający będzie Wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka była wyposaŝona W 2 baterie i była zasilana tylko bateryjnie? Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje/ Ŝe strzykawka nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w duŝej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjności urządzenia (nie istnieje ryzyko zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma znaczenie W przypadku pacjentów którzy wjeŝdŝają na zabieg na łóŝkach szpitalnych oraz wpływ; na jakość obrazowania badania gdyŝ W ten sposób (brak kabla zasilającego) wyeliminowanie zostaje źródło potencjalnego powstawania zakłóceń w polu magnetycznym a co za tym idzie w uzyskiwanym obrazie MR. Istotnym jest równieŝ fakt, Ŝe eksploatacja dwukomorowych strzykawek (wstrzykiwaczy) automatycznych, które są zasilane bateryjnie i są urządzeniami,, komunikującymi się" za pomocą światłowodu, nie generuje konieczności stosowania filtrów. 5

6 Filtr/ekranowanie to element niezbędny dla systemów zasilanych ze źródła prądu o napięciu 230 V, których okablowanie wymaga ekranowania (W celu redukcji potencjalnych zakłóceń pola magnetycznego) Zamawiający dopuszcza lepsze parametry, ale ich nie wymaga. Pytanie 17: Zwracamy się z prośbą o podanie wymaganej liczby Nadajników sygnału EKG. W tabeli parametrów wymaganych nie widnieje Ŝadna wartość. Zamawiający wymaga min dwóch nadajników Pytanie 18: Czy Zamawiający nie umieścił omyłkowo parametrów w punktach od 99 do 111 w sekcji dotyczącej Rejestratora ciśnienia tętniczego krwi? Są one powtórzeniem parametrów z sekcji tabeli dotyczącej Monitorowania EKG i nie zawierają parametrów odnoszących się do analizy ciśnienia tętniczego krwi. Zamawiający dokonuje sprostowania i usuwa pozycje tabeli od 99 do 111, które omyłkowo są powtórzeniem parametrów z sekcji dotyczącej monitorowania EKG Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy ciśnienie krwi w poniŝszych zakresach: Dorośli/ dzieci: Skurczowe 35 to 260 mmhg; Rozkurczowe 15 to 215 mmhg; Średnie 20 to 235 mmhg; Pulse 30 to 240 bpm Neonatal / Infant Range: Skurczowe 35 to 135 mmhg; Rozkurczowe 15 to 105 mmhg; Średnie 20 to 115 mmhg; Proponowane zakresy całkowicie pokrywają potrzeby diagnostyczne w pomiarze NIBP. Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy saturację w zakresie od 0 100% i puls w zakresie od bpm i dokładnością do +/-1bpm. Proponowane zakresy są szersze a dokładności wyŝsze niŝ wymagane przez Zamawiającego? Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który mierzy temperaturę w zakresie od 0 50st.C z dokładnością +/- 1st.C? Proponowany zakres jest szerszy niŝ wymagany przez Zamawiającego a dokładność wyŝsza. Pytanie 22: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje moduł drukarki? W przypadku rozbudowy systemu monitorowania- modułowa drukarka moŝe być wykorzystywana na kilku urządzeniach w zaleŝności od potrzeby. 6

7 Pytanie 23: Czy Zamawiający dopuści sterowanie funkcjami kardiomonitora poprzez pokrętło funkcyjne i przyciski na ekranie dotykowym? Takie rozwiązanie pozwala dostosować połoŝenie kluczowych dla personelu przycisków w dowolnym, najbardziej intuicyjnym miejscu, czego nie moŝna zrobić z tzw. przyciskami stałymi. Pytanie 24: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje wyciszenie alarmów od 60sek (1min.) regulowane do 15min? Oferowany zakres jest szerszy i lepszy niŝ wymagany przez Zamawiającego. Pytanie 25: Czy zamawiający dopuści kardiomonitor, który oferuje pomiar ciśnienia rozkurczowego 15mmHg do 260mmHg? RóŜnice w stosunku do wymaganych parametrów są kosmetyczne i nie mają wpływu na diagnostykę. Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia, który nie generuje AutoPEEP o napędzie pneumatycznym? Wymóg dostarczenia aparatu z napędem elektrycznym spełnia tylko jedna firma Draeger. Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, który oferuje bezpiecznie i szybkie zamocowanie monitora do aparatu z podłączeniem zasilania? Pytanie 28: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 2 Zamawiający wymaga systemu pracującego w środowisku zwirtualizowanym. Czy Zamawiający zapewni odpowiednie licencje dla środowiska wirtualnego? Licencje musi zapewnić uŝytkownik w celu poprawnego zainstalowania nowego sprzętu. Pytanie 29: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 12 Zamawiający wymaga obsługi procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line. Czy przenoszenie badań na nośniki off-line ma się odbywać w sposób automatyczny czy ręczny? 7

8 Zamawiający wymaga by przenoszenie badań na nośniki off-line odbywało się w sposób automatyczny. Pytanie 30: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 14 Zamawiający wymaga automatycznej archiwizacji badań przychodzących do serwera na nośniki offline. Czy Zamawiający zapewni niezbędne urządzenie oraz nośniki? Urządzenie i nośniki musi zapewnić uŝytkownik nie są one elementem postępowania. Pytanie 31: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 30 Zamawiający wymaga integracji systemu PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS Eskulap. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga moŝliwości bezpośredniego dostępu do obrazów przez klinicystów z poziomy systemu HIS, a jeśli tak czy Zamawiający będzie wymagał dostępu do obrazów poprzez grubego klienta (obecnie wymaganego zapisami specyfikacji), czy teŝ poprzez cienkiego klienta (przeglądarka internetowa)? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 32: W Załączniku nr 2C część 3.14 dot. oprogramowania PACS i systemu dystrybucji badań pkt 31 Zamawiający wymaga podłączenia do systemu PACS m.in. aparatu CT i MR. Prosimy o podanie dostawców/producentów tych urządzeń. Szpital dysponuje aparatem TK 64 firmy General Electric VCT 64 i MRI firmy GE model Optima MR360 Pytanie 33: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 3 aparatu ultrasonograficznego do identyfikacji naczyń i nerwów (pozycja nr 8), co w konsekwencji pozwoli na złoŝenie oferty na aparat usg wysokiej klasy dedykowany do tych zastosowań? Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 34: Czy Zamawiający dopuści 7 (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 35: Czy Zamawiający wydzieli łóŝka szpitalne z szafką przyłózkową (załącznik 2d okt 4.9 i 4.10) do odrębnego pakietu? Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 36: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) o szerokości 950 mm 9bez barierek bocznych) oraz szerokości 1030 mm (wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi), co nieznacznie róŝni się od parametru oczekiwanego? 8

9 Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 37: Czy Zamawiający dopuści łózko szpitale (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) bez moŝliwości przedłuŝenia leŝa? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 38: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d pkt 4.9 i 4.10) z moŝliwością przedłuŝenia leŝa tylko od strony nóg pacjenta? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 39: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w szczyty tworzywowe wykonane w technice Rotomulding, co Ŝaden sposób nie pogarsza walorów uŝytkowych łóŝka? Pytanie 40: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w szczyty wykonane z metalowych rur pokrytych chromem, wypełnionych płyta tworzywową, wodoodporną, dwustronnie laminowaną dostępną w szerokiej gamie kolorów? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 41: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) z otworami do mocowania wyposaŝenia dodatkowego w dwóch naroŝach leŝa, umieszczonymi od strony głowy pacjenta? Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) z centralną blokadą kół? Pytanie 43: Czy zamawiający dopuści łóŝko szpitalne (załącznik 2d, pkt 4.9 i 4.10) wyposaŝone w barierki boczne montowane w tuleje zatrzaskowe umieszczone pod leŝem? MontaŜ i demontaŝ odbywa się w sposób szybki, bez uŝycia narzędzi. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 44: Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) o wymiarach: szerokość 510 mm, głębokość 400 mm, wysokość 860 mm? 9

10 Pytanie 45: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) o wymiarach: szerokość 400, głębokość 430, wysokość 810 mm? Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) z uchwytami do otwierania nieznacznie wystającymi poza obrys szafki? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) w której blat jest z tworzywa HPL? Pytanie 48: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóŝkową (załącznik 2d, pkt 4.9) wyposaŝoną w nieskładane haczyki na ręczniki? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 49: Pkt 45 czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze 3 kg? Zgodnie z SIWZ. Pytanie 50: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr o przekątnej ekranu 5.7 cala i rozdzielczości co najmniej ? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 51: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr wyposaŝony w 3 tryby granic alarmowych (neonatalny, pediatryczny, dla dorosłych) bez automatycznego ustawiania granic alarmowych %SpO2 i częstości pulsu na podstawie bieŝących wartości parametrów? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 52: Czy zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr wyposaŝony w Komunikacja z uŝytkownikiem w języku angielskim (menu wyświetlane na ekranie)? 10

11 Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 53: Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie pomiaru częstotliwości akcji serca bmp? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 54: Pkt 40. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o zakresie czasu bezdechu 20 40s oraz czasie ustawiania alarmu co 10s? Pytanie 55: Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o szybkości próbkowania gazów 50ml/min? Pytanie 56: Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez moŝliwości wykonania defibrylacji wewnętrznej? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 57: Pkt 15 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez specjalnie wydzielonego na urządzeniu przycisku do rozładowania energii.? Nadmieniam, Ŝe rozładowanie energii następuje automatycznie na Ŝyczenie UŜytkownika poprzez strzał do obudowy. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 58: Pkt 17 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez wskaźnika kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 59: Pkt 39 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez uchwytu na ramie łóŝka Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 60: Pkt 40 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o masie całkowitej, (licząc z pakietem akumulatorowym, torbą transportową, elektrodami i akcesoriami) ok 12kg? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 11

12 Pytanie 61: Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wzmocnieniu 0,5; 1,; 1,5 ; 2; 3? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 62: Pkt 24 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o natęŝeniu prądu stymulacji 0do 140mA? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 63: Pkt 31 Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez moŝliwości exportu danych za pomocą pamięci Pendrive? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 64: Pkt 32 Czy Zamawiający dopuści defibrylator o czasie ładowania akumulatora do 100% pojemności w czasie ok 5h (ze względu na większą pojemność i moc) Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 65: Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy podgrzewacza produkcji niemieckiej, wykorzystującego suchą technikę ogrzewania, w którym wymiennikiem ciepła jest aluminiowy cylinder grzewczy wokół, którego owija się dren infuzyjny. Urządzenie wyposaŝone jest takŝe w aktywnie ogrzewany mankiet grzewczy, który stosuje się na odcinku od podgrzewacza do wkłucia. Urządzenie posiada moŝliwość regulacji temperatury ogrzewania, w zakresie od 37 do 41 O C. WaŜną cechą urządzenia jest duŝo niŝszy koszt eksploatacji (dreny dedykowane do tego urządzenia są duŝo tańsze niŝ w przypadku drenów do podgrzewaczy wodnych Hotline). W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o modyfikację następujących parametrów: - pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie suchej techniki ogrzewania - pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie od 37 do 41 O C co 0,5 O C. Zakres ten jest bezpieczny dla krwi i związków krwiozastępczych. - pkt. 18 Prosimy o dopuszczenie linii jednoświatłowych, dostępnych w formie przedłuŝaczy lub kompletnych zestawów do transfuzji/infuzji Ponadto prosimy o odstąpienie od zapisów określonych w pkt. 10, 14, 15, 16 poniewaŝ opisane parametry są charakterystyczne tylko dla systemu wykorzystującego metodę ogrzewania wykorzystującą ciepłą wodę. Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 66: Pyt 18 Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o zakresie pomiarowym dorosły Dorosły: 40 ~ 270 mmhg; 10 ~ 215 mmhg; 20 ~ 235 mmhg Noworodek: 40 ~ 135 mmhg, 10 ~ 100 mmhg, 20 ~ 110 mmhg Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. 12

13 Pytanie 67: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas usunięcia awarii liczony od chwili zgłoszenia: 5 dni roboczych w przypadku napraw nie wymagających uŝycia części, 10 dni roboczych w przypadku napraw wymagających uŝycia części sprowadzanych z zagranicy? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 68: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: W przypadku trzech istotnych awarii sprzętu lub podzespołu (awaria istotna uniemoŝliwia lub ogranicza eksploatacje w zakresie podstawowych funkcjonalności) w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy na zapis: W przypadku trzech awarii tego samego podzespołu lub elementu w okresie gwarancji, Wykonawca dokona wymiany tego podzespołu lub elementu na nowy? Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę zapisu. Pytanie 69: Dotyczy istotnych postanowień umowy 8 pkt.14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: W przypadku wymiany sprzętu, podzespołu lub elementu obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy, a bieg terminu gwarancji nowego, wymienionego sprzętu, podzespołu lub elementu rozpoczyna się od jego dostarczenia i uruchomienia na zapis: W przypadku wymiany podzespołu lub elementu obowiązują warunki gwarancji i serwisu wynikające z umowy, a okres gwarancji nowego, wymienionego podzespołu lub elementu wynosi 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest dłuŝszy niŝ 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na sprzęt? Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę zapisu. Pytanie 70: Dotyczy istotnych postanowień umowy 9 pkt.1 ppkt. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary z 1% do 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy? Zamawiający dokonuje modyfikacji 9 pkt.1 w wyniku czego uzyskuje on brzmienie: Strony ustalają, ze w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i naruszenia terminu określonego w 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2 za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 2) w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy w czasie określonym w 8 ust. 10 w wysokości 0,01% wartości brutto uszkodzonego urządzenia, za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 3) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10% wartości brutto umowy. 4) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leŝących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. Pytanie 71: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 3 opisu gwarancji i serwisu. 13

14 Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis z Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu na nowy 3 na zapis w formie Maksymalna liczba napraw danego modułu(części) powodująca wymianę tego modułu (części) na nowy 3? Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Pytanie 72: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 2 opisu gwarancji i serwisu. Zamawiając przez max 48 godzin rozumie 2 dni robocze? Czy Nie. Zamawiający przez 48 godzin rozumie 48 godzin. Pytanie 73: Dotyczy pakietu numer 1.14 (mikroskop operacyjny) -Punkt 2 opisu gwarancji i serwisu. Czy Zamawiający uzna za przystąpienie do naprawy zamówienie części koniecznych do usunięcia awarii? W przypadku awarii sprzętu, bardzo często serwis jest w stanie określić przyczynę awarii i zamówić części potrzebne do naprawy na podstawie komunikatu wyświetlanego przez urządzenie. Taki sposób postępowania pozwala skrócić czas usunięcia awarii. Tak. Pytanie 74: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 1. Wnioskujemy o dopuszczenie do zaoferowania kardioangiografu ze statywem mocowanym na podłodze. Wyjaśniamy, iŝ statyw podłogowy, który zamierzamy zaoferować, posiada wszystkie funkcjonalności niezbędne dla wykonywania wszystkich rodzajów zabiegów w pracowni kardiologii interwencyjnej. Chcielibyśmy zauwaŝyć, iŝ po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, Ŝe nie ma moŝliwości zainstalowania aparatu zawieszonego na suficie, z uwagi na zbyt niskie pomieszczenia. Pytanie 75: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardioangiograf bez funkcji wykonywania angiografii rotacyjnej? Wyjaśniamy, Ŝe angiografia rotacyjna nie jest funkcjonalnością niezbędną dla kardiologii interwencyjnej. Pytanie 76: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt. 55. Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 2 monitorów w sterowni a jednocześnie opisuje 3 monitory. Taki opis powoduje nasze wątpliwości, czy rozwiązanie, które zamierzamy zaoferować, zostanie uznane za spełniające wymagania Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zaoferowanie: - jednego monitora o przekątnej 19 do wspólnej prezentacji obrazu live oraz danych pacjenta i parametrów badania (na pasku z boku monitora) oraz - dwóch monitorów 19 dla systemu hemodynamicznego (osobno przebiegi i osobno dane pacjenta i wyliczone wskaźniki) spełnia wymóg Zamawiającego. 14

15 Zamawiający dopuszcza lepsze parametry, ale ich nie wymaga. Pytanie 77: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ, poz. 3.3., Kardioangiograf, pkt 60: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardioangiograf z szybkością zapisu obrazów 7,5 30 obrazów/s? Wyjaśniamy, Ŝe szybkości zapisu poniŝej 7,5 obrazów/s nie są stosowane w kardiologii interwencyjnej. Pytanie 78: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Zamawiający wymaga, aby przy okazji instalacji angiografu zdemontować i zutylizować posiadany stary aparat. Zamawiający wymaga demontaŝu starego angiografu na koszt dostawcy i wystawienia dokumentu potwierdzającego jego utylizację dla uŝytkownika. Pytanie 79: Dotyczy: Załącznik nr 2c do SIWZ; rozdz. 3.10: Rezonans magnetyczny; pkt 133. Czy Zamawiający zapewni miejsce do posadowienia oraz zasilanie dla agregatu wody lodowej, który Wykonawca ma dostarczyć zgodnie z punktem 133? UŜytkownik ma obowiązek dostosować pomieszczenie i zapewnić wymaganą przestrzeń do oferowanych urządzeń. Pytanie 80: Dotyczy: Zał. 2c do SIWZ Pakiet nr 3; Pozycje od 3.1do 3.17: Warunki gwarancji i serwisu, pkt 3. Prosimy o wyraŝenie zgody na modyfikację wymogu, którego aktualna treść brzmi następująco: Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu na nowy: 3 Urządzenia będące przedmiotem zamówienia zbudowane są niezaleŝnych części/podzespołów. Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymaga wymiany całego sprzętu, a niesprawna jest tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umoŝliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienia najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze powyŝsze prosimy, jak na wstępie o zmianę: Maksymalna liczba napraw części/ podzespołu powodująca wymianę danej części/ podzespołu na nowy: 3 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w wyniku czego uzyskuje on brzmienie Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę sprzętu, podzespołu lub elementu na nowy 3 Pytanie 81: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 1, ust. 1, pkt 2). Mając na uwadze, Ŝe Podmiot Odbierający nie jest stroną umowy, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, Ŝe za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie wymienionych w 1 ust. 1 obowiązków Podmiotu Odbierającego odpowiada Zamawiający. Zamawiający potwierdza. Pytanie 82: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 3, ust

16 Dług pienięŝny, zgodnie z art.454 Kodeksu cywilnego, jest długiem oddawczym, a zatem świadczenie uznaje się za spełnione z chwilą wpływu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy. Mając powyŝsze na uwadze prosimy o wyraŝenie zgody na zmianę postanowienia: Dniem zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy kwotą naleŝnego wynagrodzenia. Zamawiający wyjaśnia, iŝ podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy, w którym dniem zapłaty jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. Pytanie 83: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 11. Prosimy o doprecyzowanie warunków serwisu gwarancyjnego: W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia nie później niŝ w ciągu 72 godzin w dni robocze przez które rozumie się dni od pn pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od chwili zgłoszenia. Prosimy równieŝ o uwzględnienie sytuacji, w których zachodzi konieczność uŝycia części zamiennych sprowadzanych z zagranicy. W związku z powyŝszym prosimy o wydłuŝenie czasu naprawy do 5 dni roboczych. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 84: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust.13. Pakiet nr 3. Prosimy o usuniecie słowa sprzętu kaŝda awaria jest de facto awarią sprzętu. Nadmienić teŝ warto, Ŝe nie awarii globalnych tj. obejmujących cały sprzęt, wszystkie jego podzespoły i moduły. Prosimy o pozostawienie słów awarii podzespołu lub modułu. Awarię moŝna przyporządkować do podzespołu lub modułu i w razie 3 takich samych awarii dany podzespół lub moduł podlega wymianie. Zwracamy uwagę, Ŝe wymiana sprzętu o wielkich gabarytach oznacza np. prace adaptacyjne, a sama adaptacja, transport, instalacja trwa dłuŝej niŝ przewidziane umową terminy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 85: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust.14. Uprzejmie prosimy o zmianę. Zwracamy uwagę, Ŝe usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez kaŝdego z Wykonawców jest uwzględniany w kalkulacji kosztów, przekładając się na końcową cenę oferty. Obecna treść wymogu w praktyce oznacza gwarancję doŝywotnią oraz scedowanie całości obciąŝenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron. Proponujemy by długość gwarancji na część zamienną była toŝsama z gwarancją udzieloną przez producenta części; tj. 6 miesięcy. Proponowana zmiana w pełni zabezpiecza słuszny interes Zamawiającego a Wykonawcom pozwoli złoŝyć oferty na warunkach rynkowych. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy. Pytanie 86: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 3, ust.4. Prosimy o modyfikację zapisu: Cena netto nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania Umowy. W razie zmiany stawek VAT w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto będzie stała Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. 16

17 Pytanie 87: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 4, ust. 1. Prosimy o doprecyzowanie warunków realizacji poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym termin uruchomienia i przeszkolenia personelu z obsługi sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 3 zostanie wydłuŝony o czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 88: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 4, ust. 7. Zamawiający zwalnia Wykonawcę z konieczności dokonania instalacji oraz szkolenia, w przypadku opóźnienia (co najmniej dobowego) Zamawiającego w terminowym przekazaniu Wykonawcy miejsca instalacji (przy jednoczesnym obowiązku do zapłaty ceny przez Zamawiającego). Zgodnie z 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca uprawniony jest do dostarczenia Sprzętu do budynku Podmiotu Odbierającego, co jest jednoznaczne z całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Mając na uwadze, iŝ znaczna część aparatury będącej przedmiotem zamówienia (jak na przykład tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny) jest sprzętem duŝym gabarytowo, trudno będzie go przechować w nieprzygotowanym budynku. Chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, Ŝe dostarczany sprzęt, aby nie utracił gwarancji, musi być przechowywany w odpowiednich warunkach. Mając na uwadze powyŝsze, uprzejmie prosimy o rozwaŝenie zmiany postanowienia na: W przypadku opóźnienia (co najmniej dobowego) Zamawiającego w terminowym przekazaniu Wykonawcy miejsca instalacji, zgodnie z 1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca dostarczy sprzęt do magazynu na koszt i niebezpieczeństwo Zamawiającego. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 89: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 5, ust. 2. Prosimy o doprecyzowanie odpowiedzialności stron Umowy, poprzez uzupełnienie zapisu (po słowach potwierdzonej Protokołem Odbioru ) sentencją: (.) z zastrzeŝeniem 4 ust. 7 wówczas ryzyko utraty / uszkodzenia sprzętu przechodzi z chwilą wykonania dostawy do budynku Podmiotu Odbierającego. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 90: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 1, pkt 1 i 2. Prosimy o zmianę słowa opóźnienia na zwłoka. Mając na uwadze, Ŝe Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzaleŝnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, takŝe te na które nie ma Ŝadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezaleŝne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 91: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 1; pkt 1. Prosimy o zmniejszenie kary za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy do powszechnie praktykowanego poziomu 0,1%. Uprzejmie prosimy o zgodę na zmianę. Mając na uwadze fakt, Ŝe przy zaproponowanej wysokości kary umownej kara dyscyplinuje Wykonawcę do naleŝytego wykonania umowy w tym zakresie, słuszny interes Zamawiającego jest zaspokojony, a jednocześnie nie jest naruszona równowaga stron umowy. 17

18 Zamawiający dokonuje modyfikacji 9 pkt 1 w wyniku czego uzyskuje on brzmienie: Strony ustalają, ze w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów : 1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy i naruszenia terminu określonego w 4 ust. 1, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2 za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 2) w razie opóźnienia w wykonaniu naprawy w czasie określonym w 8 ust. 10 w wysokości 0,01% wartości brutto uszkodzonego urządzenia, za kaŝdy kalendarzowy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 3 ust. 2. 3) w razie niedostarczenia przedmiotu umowy 10% wartości brutto umowy. 4) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leŝących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy. Pytanie 92: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 9, ust. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z proponowaną zmianą: JeŜeli szkoda przewyŝsza wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, z zastrzeŝeniem, Ŝe Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezaleŝnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę moŝliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauwaŝyć, Ŝe ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niŝszej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem motywującym Wykonawcę do naleŝytego, w tym terminowego wykonania umowy. Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 93: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8. Czy mając na uwadze brzmienie przepisu art. 578 kc Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie warunków gwarancji poprzez dodanie zapisu: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole,w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte: a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 18

19 b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyŝsza (poŝar, powódź, zalanie itp.) c. materiały eksploatacyjne? Zamawiający nie wyraŝa zgody na modyfikację. Pytanie 94: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 4. Prosimy o doprecyzowanie warunków gwarancji, zgodnie z proponowaną treścią: Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji; zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji. Zamawiający potwierdza. Pytanie 95: Dotyczy: Istotne postanowienia umowy załącznik do SIWZ; 8, ust. 7. Pozwalamy sobie przypomnieć, Ŝe z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "zamówieniach publicznych" - naleŝy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, Ŝe dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, Ŝe nie moŝe być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy zatem o zapis zgodny ze stanem faktycznym: W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi w ramach ceny sprzedaŝy przeglądy techniczne / walidacyjne sprzętu w terminach wskazanych przez producenta sprzętu. Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację. Pytanie 96: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 8 Kardiomonitor Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 97: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 8 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wyświetlaczem TFT LCD z podświetleniem LED o przekątnej 15, spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego? Pytanie 98: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. 19

20 Pytanie 99: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez dedykowanego złącza do systemu antykradzieŝowego? Pytanie 100: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 21 Kardiomonitor Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposaŝony w pamięć ostatnich 1000 wyników pomiaru NIBP? Pytanie 101: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie ww. pozycji do odrębnego pakietu. Pozwoli to na uzyskanie bardziej korzystnej cenowo oferty. Zamawiający nie wyraŝa zgody na dokonanie wydzielenia. Pytanie 102: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory o wadze 4,1 kg? Pytanie 103: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z rozpoznawaniem i analizą 20 typów artymii? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 104: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z analizą odcinka ST w zakresie od -2,0 mv do +2,0mV (- 20 mm do +20 mm)? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 105: Dotyczy Pakietu nr 2, pozycja 29 Kardiomonitory. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z pomiarem rzutu serca metodą termodylucji, zamiast metody nieinwazyjnej? Zamawiający nie dokonuje modyfikacji. Pytanie 106: 4.4 Pakiet Nr 4- pozycja 4. Lampa operacyjna dla Bloków Operacyjnych -2 szt.. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze średnicą pola kaŝdej kopuły d10= 28 cm? 20

21 Pytanie 107: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kaŝda czasza posiada 110 diod? Ilość ta zwiększa bezcieniowość lampy. Pytanie 108: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną temperaturą barwową w zakresie K? Pytanie 109: Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja natęŝenia oraz funkcja włącz-wyłącz realizowana jest w dwóch niezaleŝnych miejscach, za pomocą paneli sterujących umieszczonych na przeciwległych stronach kopuły. Rozwiązanie to umoŝliwia sterowanie parametrami lampy przy najbardziej ekstremalnych połoŝeniach czaszy? Pytanie 110: Jaka jest wysokość sali, gdzie mają być zamontowane lampy, czy istnieje tam sufit podwieszany, a jeŝeli tak to na jakiej wysokości? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 111: Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym, a stropem właściwym? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 112: Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montaŝu lamp? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 113: Czy w tym pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyŝej w celu posadowienia płyty stropowej? Szczegółowe informacje moŝliwe do uzyskania w wizji lokalnej. Pytanie 114: Czy w sali gdzie mają być zamontowane lampy, są doprowadzone przewody zasilające, a jeŝeli tak to o jakich przekrojach? Czy w razie ich braku Zamawiający wykona doprowadzenia zasilające we własnym zakresie. 21

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014

ISO 14001 CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 AC01-4 QMS, EMS Szczecin, dnia 02.06.2014 r. Nr rej. DAG 7382 755 72014 Dotyczy: postępowania nr PN-21/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12

Szczecin 2013-01-24. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Nr pisma: BZP-S.271.80.2012.PD Nasz znak: BZP/156/12 Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2013-01-24 Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 17 maja 2012 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-4-20/12 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.40.211.2014 Tarnobrzeg, dn. 27.05.2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ dot.: przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ UL. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa komputerów, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.06.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.1.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo