Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI"

Transkrypt

1 Obowiązuje od r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustala zasady gromadzenia i wydawania środków na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przepisy regulaminu dotyczą: a. lokali mieszkalnych, b. lokali użytkowych, c. garaży, d. innych pomieszczeń Spółdzielni, e. terenów w posiadaniu Spółdzielni. Zasady ustalone w niniejszym regulaminie obowiązują członków Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu. Pod pojęciem zespół używanym w treści Regulaminu zgodnie z 44 ust 3 Statutu, rozumie się wyodrębnione zadanie, które tworzy pojedynczy budynek lub grupa budynków powiązanych lokalizacyjnie. Utworzenia nowego zadania na wniosek Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Rozdział II - PLANOWANIE KOSZTÓW 1. Każde zadanie w zakresie pokrywania kosztów gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych jest samo finansujące. Na wydatki przewyższające stan funduszu remontowego zadanie może uzyskać czasowe sfinansowanie z funduszu zasobowego Spółdzielni na podstawie decyzji Zarządu lub z funduszu remontowego innego zadania za zgodą jego Rady Mieszkańców. 2. Do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zalicza się wszelkie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem konkretnego zadania. 3. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane dokumentami źródłowymi, z których jednoznacznie wynika rodzaj, celowość i wysokość wydatku. 4 Zarząd Spółdzielni opracowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej do 30 XI roczny plan kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na rok następny. 5. Planowane koszty uwzględniają: a. poziom wydatków poniesionych w poprzednim roku,

2 b. koszty planowanych przedsięwzięć w następnym roku, c. rezerwy wynikające z wiedzy o przyszłych podwyżkach cen mających wpływ na koszty, d. planowany wskaźnik inflacji. 6. Plan kosztów winien być tak skonstruowany, aby kształtowane na jego podstawie opłaty eksploatacyjne zapewniły bieżące, pełne finansowanie wydatków każdego zadania. 7. Plan kosztów podlega korygowaniu w miarę zmiany cen niezależnych od Spółdzielni, a skutki zmian cen są przenoszone na opłaty eksploatacyjne. 8. Plan kosztów należy uaktualnić także w przypadkach zaistnienia zdarzeń wewnątrz Spółdzielni mających wpływ na bieżącą i przyszłą wysokość kosztów i opłat eksploatacyjnych. 9. Rada Nadzorcza corocznie określa kwotę kosztów ogólnych Zarządu, która będzie finansowana przez poszczególne zadania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i usługowych. Koszty te stanowią składnik opłat eksploatacyjnych. Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI 1. Składniki opłaty eksploatacyjnej: a. Jednostka rozliczeniowa - m 2 powierzchni użytkowej lokalu - eksploatacja, - fundusz remontowy, - podatki i ubezpieczenia, - koszty energii elektrycznej zużytej na cele ogólne - opłata stała za podgrzanie wody (c.w.) oraz centralne ogrzewanie (c.o.), - koszty ochrony, - wywóz nieczystości stałych w okresie 6 miesięcy od wprowadzenia opłat eksploatacyjnych. b. Jednostka rozliczeniowa - lokal -domofon, - windy. c. Opłaty indywidualne - miejsce postojowe w garażu, - inne (opłaty za użytkowanie innych pomieszczeń niż lokal mieszkalny lub tablice informacyjne i reklamowe itp.). d. Jednostka rozliczeniowa - osoba - wywóz nieczystości stałych. e. Jednostka rozliczeniowa - 1GJ, a w przypadku braku licznika - m 2 - opłata zmienna za centralne ogrzewanie, - opłata zmienna za klimatyzację. f. Jednostka rozliczeniowa - m 3, a w przypadku braku licznika - osoba - zimna woda i ścieki, - opłata zmienna za podgrzanie wody. 2

3 g. Jednostka rozliczeniowa KW mocy urządzenia zamontowanego w lokalu - opłata stała za klimatyzację. 2. Wysokości opłat za użytkowanie lokali wyliczane są przez Zarząd wg. zasad określonych w niniejszym regulaminie. 3. Opłaty za używanie lokali są płatne z góry do dnia 20-go za dany miesiąc. Zapłata jest dokonywana w terminie o ile w dniu 20 nastąpiło nadanie przekazu. Decyduje data potwierdzenia wpłaty (bank, poczta, kasa). Od niepłaconych w terminie należności z tytułu opłat za używanie lokalu Spółdzielnia będzie pobierała odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 4. Z chwilą protokolarnego odbioru lokalu przez użytkownika lokalu, zostaje on obciążony kosztami zużycia mediów. 5. Pełne rozliczanie opłat eksploatacyjnych może nastąpić z chwilą zakończenia inwestycji (samych budynków bez infrastruktury). 6. Nie użytkowanie lokalu nie zwalnia właściciela z wnoszenia opłat eksploatacyjnych, przy czym w składnikach opłat eksploatacyjnych liczonych na osobę przyjmuje się 1 osobę. 7. O zmianie wysokości opłat za używanie lokali Spółdzielnia zawiadamia właściciela lokalu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podwyżkę : a. za pośrednictwem gospodarza domu za pokwitowaniem lub b. pocztą - listem poleconym. Nie odebranie listu poleconego zwalnia Spółdzielnię z dalszych prób nawiązania kontaktu z właścicielem lokalu natomiast uzasadnia obciążenie go naliczeniem ustawowych odsetek od niepłacenia opłat eksploatacyjnych ustalonej wysokości w określonym terminie. 8. Członek Spółdzielni nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu. 9. Okresem rozliczeniowym za składniki opłat eksploatacyjnych rozliczane indywidualnie jest rok kalendarzowy. 10.W celu ustalenia opłat za korzystanie z windy oraz wywóz nieczystości obowiązkiem użytkowników lokali mieszkalnych jest informowanie Zarządu Spółdzielni o prowadzeniu działalności gospodarczej w w/w lokalu oraz o charakterze tej działalności. Rozdział IV - ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH A. Zasady odczytywania wskazań liczników 1. Odczyty indywidualnych urządzeń pomiarowych będą dokonywane, nie rzadziej niż raz w roku, oraz w dodatkowych terminach w przypadku istotnych zmian cen urzędowych. 2. O terminie dokonywania odczytów liczników znajdujących się w lokalach Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali z tygodniowym 3

4 wyprzedzeniem umieszczając informację na tablicy ogłoszeń. Jeżeli w określonym terminie użytkownik lokalu będzie nieobecny otrzyma on na piśmie informację o drugim terminie wizyty. Jeżeli odczytanie w tym kolejnym terminie również nie będzie możliwe następuje oszacowanie zużycia mediów w danym lokalu wg. danych z poprzedniego okresu. Dwukrotne powtórzenie się tej sytuacji rodzi skutki wymienione w punkcie Użytkownik lokalu ma obowiązek: a. zapewnić dostęp do urządzeń pomiarowych, b. zabezpieczyć urządzenie pomiarowe przed ewentualnym uszkodzeniem, c. zgłosić niezwłocznie wszelkie uszkodzenia urządzeń pomiarowych do administratora zadania. 4. Jeżeli uszkodzenie urządzenia pomiarowego nastąpiło z winy użytkownika, użytkownik dokonał rozplombowania, użytkownik czerpie wodę poza nim lub użytkownik bez uzasadnionej przyczyny dwukrotnie nie udostępnił lokalu w terminach odczytu liczników - zużycie mediów będzie naliczone wg. 2-krotnego średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym wyliczonym w/g wzoru jak poniżej: zużycie ogólne w okresie obliczeniowym w zadaniu x pow. użytkowa lokalu powierzchnia użytkowa lokali w zadaniu 5. Koszt usunięcia uszkodzeń urządzeń pomiarowych wynikających z przyczyn technicznych pokrywa się z funduszu remontowego natomiast usunięcia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika dokonuje się na koszt właściciela lokalu. 6. Ostateczne rozliczenie faktycznego zużycia mediów olicznikowanych dokonywane jest co rok. 7. Jeżeli wynik rozliczenia wykazał niedopłaty właściciel lokalu musi ją uregulować najpóźniej przy następnej opłacie eksploatacyjnej. 8. Reklamacje dotyczące rozliczeń olicznikowanych mediów winny być zgłoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, na piśmie do biura Spółdzielni. 9. Odczyty indywidualnych urządzeń pomiarowych są dokonywane wyłącznie na podstawie wskazań liczników posiadających ważną legalizację dokonaną przez uprawniony organ administracji miar, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. B. Rozliczanie kosztów i naliczania opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków 1. Jednostka rozliczeniowa - m 3 wody. 2. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków wynikają z cen urzędowych. 4

5 3. Pomiar wody zużytej w budynku dokonuje się przez odczyt wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody do budynku lub grupy budynków. Pomiar ten jest podstawą do rozliczeń z MPWiK 4. Na wielkość tego zużycia składa się: a. zużycie wody przez użytkowników lokali, b. zużycie wody przez użytkowników garaży, c. zużycie wody na cele ogólne. 5. Za wodę zużywaną na cele ogólne uznaje się wodę : a. używaną do uzupełnienia instalacji CO po jej spuszczeniu w celu usunięcia awarii, b. używaną do mycia klatek schodowych i sprzątania pomieszczeń ogólnego użytku, c. używaną do podlewania zieleni i spłukiwania chodników, d. zużytą w przypadku awarii, e. używaną do celów przeciwpożarowych. Różnica między wskazaniami liczników wymienionych w ust 3, a sumą wskazań liczników ciepłej wody i zimnej wody użytkowników wymienionych w ust 4 a,b stanowi zużycie wody (koszt) na cele ogólne i podlega rozliczeniu na m2 powierzchni użytkowej lokali stanowi ono koszt eksploatacji bieżącej. 6. Rozliczenie użytkowników za zużycie wody i odprowadzanie ścieków: a. W przypadku braku w lokalach liczników wody ciepłej i zimnej: - zaliczkowe obciążenie wylicza się na podstawie średniego miesięcznego zużycia całego zadania przypadającego na 1 osobę w poprzednim okresie rozliczeniowym, - koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków rozlicza się na podstawie średniego zużycia przypadającego na 1 osobę po uwzględnieniu pobranych zaliczek. b. W przypadku gdy w lokalach są liczniki wody zimnej i ciepłej: - zasady odczytu wskazań liczników wg. rozdziału IV pkt A - zaliczkowe obciążenie wylicza się na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody w m 3 w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym, nie mniej niż 2 m 3 z.w. c. W zadaniach oddawanych do eksploatacji przyjmuje się następujące zaliczki na media na lokal: Powierzchnia użytkowa lokali w m 2 ilość m 3 c.w. ilość m 3 z.w. 0,0 40,00 40,1 60,00 60,1 80,00 powyżej 80,

6 Cenę 1 m 3 z.w. przyjmuje się zgodnie ze stawką urzędową (koszt dostawcy). C. Rozliczanie kosztów i naliczanie opłat za użytkowanie dźwigów (wind) 1. Koszty remontów dźwigów obciążają fundusz remontowy zadania. 2. Kosztami eksploatacji dźwigów obciąża się właścicieli lokali mieszczących się w klatkach schodowych wyposażonych w dźwigi, a w przypadku lokali usługowych posiadających miejsca postojowe w garażu podziemnym opłata za dźwig wyznaczana jest ilością miejsc parkingowych i stawce jak dla mieszkań. 3. Nadpłaty wynikające z różnic między rocznymi faktycznymi kosztami eksploatacji dźwigów a opłatami wniesionymi na ten cel przez właścicieli lokali nie podlega zwrotowi, a są przenoszone na przyszłe okresy rozliczeniowe eksploatacji dźwigów. 4. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza związana z przyjmowaniem klientów (pacjentów) opłata za eksploatację windy naliczana jest dla tego lokalu w wysokości podwójnej. D. Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów domofonów 1. Koszty eksploatacji i remontów domofonów rozliczane są jednolicie na wszystkie lokale podłączone do urządzenia domofonowego i wynikają z podpisanej umowy konserwacyjnej. 2. W ramach opłat za domofony Spółdzielnia zapewnia sprawne działanie tych urządzeń oprócz aparatów znajdujących się w lokalach. 3. W przypadku, gdy zadanie nie posiada podpisanej stałej umowy konserwacyjnej domofonów ich naprawa pokrywana jest z funduszu remontowego danego zadania. E. Rozliczenie kosztów i naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych 1. Jednostką rozliczeniową kosztów wywozu nieczystości jest osoba zamieszkująca dany lokal mieszkalny. 2. Ilość osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym ustala się na podstawie corocznych oświadczeń składanych przez właściciela lokalu do każdego roku, a w przypadku zadań nowo oddanych w ciągu 3 miesięcy od naliczenia opłaty eksploatacyjnej. W przypadku zmiany ilości osób właściciele zobowiązani są do złożenia nowego oświadczenia do Spółdzielni. 3. Pierwsze zaliczki na opłaty za wywóz nieczystości dla nowo oddanych budynków do eksploatacji przez okres 6 miesięcy naliczane są i rozliczane proporcjonalnie do m 2 lokali, a po okresie 6 miesięcy naliczanie 6

7 i rozliczanie odbywa się na osoby w/g złożonego oświadczenia. 4. W przypadku stwierdzenia złożenia nieprawdziwego oświadczenia w całym okresie rozliczeniowym, nalicza się potrojoną opłatę za każdą osobę niezgłoszoną. 5. Zmiany w opłacie eksploatacyjnej dokonuje się tylko wtedy, gdy zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalach przekracza 2 miesiące. 6. Zmiany opłaty eksploatacyjnej wynikającej ze zgłoszonej ilości osób dokonywane są od 1 dnia następnego miesiąca po zgłoszeniu. 7. Rozliczeniu podlegają koszty związane ze stałym opróżnianiem i dzierżawą pojemników oraz wynikające z potrzeb wywozu przedmiotów o dużych gabarytach. 8. Kalkulację opłat z tytułu wywozu nieczystości stałych dokonuje się w oparciu o ilość osób korzystających z danego śmietnika (grupy śmietników) z uwzględnieniem cen i prognoz wywozowych w danym okresie rozliczeniowym. 9. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza Zarząd Spółdzielni ustali opłaty za wywóz nieczystości biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności i ilość osób pracujących. 10. Różnica między faktycznymi kosztami wywozu nieczystości a opłatami wniesionymi na ten cel przez właścicieli podlega rozliczeniu w okresach rozliczeniowych. F. Ustalenie opłat pokrywających koszty podatków, dzierżaw i ubezpieczeń 1. Pod pojęciem podatków, dzierżaw i ubezpieczeń rozumieć należy : a. podatki - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, b. dzierżawy - w trybie umowy i swobodnej decyzji Spółdzielni przyjęte zobowiązanie umowne, c. ubezpieczenia - umowa Spółdzielni z ubezpieczycielem. 2. Koszty podatków i ubezpieczeń rozlicza się na m 2 powierzchni użytkowej lokali i są one rozłożone proporcjonalnie na cały rok. 3. Koszty podatków wynikają ze stawek urzędowych. 4. Koszty ubezpieczeń wynikają z umowy zawartej z ubezpieczycielem, Zarząd dokonuje wyboru zakresu ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców. G. skreśla się H. Rozliczanie kosztów energii cieplnej zużywanej na podgrzanie wody i potrzeby c.o. (centralnego ogrzewania) I. Postanowienia ogólne 1. Opłaty z tytułu podgrzania wody na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) są wnoszone co miesiąc w formie zaliczek 7

8 ustalonych przez Spółdzielnię na podstawie średniego miesięcznego ich zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. 2. W zadaniach oddawanych do eksploatacji przyjmuje się następującą miesięczną zaliczkę na media na lokal : z c.o. zm = 0,02 GJ/m 2 x P n-l x K GJ z c.o. st = St co x P n-l Koszt podgrzania 1 m 3 wody (c.w.), koszt 1 GJ (K GJ ), oraz stawkę opłaty stałej za c.o i c.w. (St co ), przyjmuje się na podstawie zadań o podobnych parametrach uwzględniając poprzedni okres rozliczeniowy. 3. Ustalenie wysokości obciążeń dokonywane jest w oparciu o koszty ponoszone przez Spółdzielnię przy zakupie energii cieplnej oraz koszty eksploatacji kotłowni (węzła) i instalacji c.o. i c.w. 4. Ustala się, że fizyczną jednostką rozliczeniową dla c.w. jest m 3 wody, a dla c.o. w przypadku mieszkań wyposażonych w liczniki c.o. - 1 GJ energii, a dla mieszkań nie wyposażonych w liczniki c.o. - 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu. 5. Koszty dostawy energii do węzła (kotłowni) dla ogrzewania lokali i podgrzania wody rozlicza się dla każdego zadania indywidualnie, uwzględniając koszty jej dostawy (gazu) do wszystkich (kotłowni) węzłów danego zadania. II. Podział kosztów stałych zakupu energii cieplnej 1. Koszty stałe zakupu energii cieplnej wynikają z dwuczłonowego naliczania kosztów przez dostawcę. 2. Koszty stałe są wprost proporcjonalne do zamówionej mocy. Stałe monitorowanie zużycia energii cieplnej na c.o. i c.w. w poszczególnych węzłach (kotłowniach) pozwala na optymalizację mocy umownej a zatem i kosztów stałych. Jednostką rozliczeniową kosztów stałych c.o. i c.w. jest m 2 powierzchni użytkowej. 3. Obciążenie n-tego lokalu kosztami stałymi za c.o. i c.w. wyliczamy w/g wzoru : K ST.n-L = St co x t x P n-l [ zł ] Przy czym miesięczną stawkę opłaty stałej (St co ) wyliczamy w/g wzoru: K ST St co = P L x t gdzie: P L - sumaryczna powierzchnia użytkowa lokali 8

9 P n-l - powierzchnia użytkowa n-tego lokalu K ST - koszt opłaty stałej za zakup energii cieplnej w okresie rozliczeniowym oraz koszt eksploatacji kotłowni /węzła cieplnego/ i instalacji c.o. i c.w. t ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym III. Podział kosztów zmiennych zakupu energii cieplnej oraz kosztów eksploatacji kotłowni (węzła) na c.o. i c.w. 1. Koszt 1 GJ energii cieplnej zużytej na c.o. i c.w. a) dla zadań wyposażonych w kotłownie Dane wyjściowe: N G - ilość m 3 zużytego gazu [m 3 ] - podana w fakturach K G - koszt zmienny za zużycie N G gazu [zł] - podany w fakturach C G - ciepło spalania gazu [ GJ/m 3 ] - podane w umowie z gazownią Energia cieplna uzyskana przy spaleniu N G gazu wyliczamy w/g wzoru : Q = C G x N G [GJ] stąd koszt 1 GJ energii cieplnej: K GJ = K G : Q [zł/ GJ] b) dla zadań wyposażonych w węzeł cieplny zasilany energią z elektrociepłowni: K EN - koszt zmienny zakupu energii cieplnej w okresie rozliczeniowym Stąd koszt 1 GJ energii cieplnej: K GJ = K EN : Q [zł/ GJ] Q - ilość zakupionej energii cieplnej [GJ]. 2. Podział kosztów zmiennych na c.o. i c.w. a) dla zadań w których lokale wyposażone są w indywidualne urządzenia pomiarowe c.o. oraz c.w. Q c.w. = Q - Q c.o Q c.o. - zużyta energia cieplna na potrzeby c.o. odczytana na liczniku w kotłowni (węźle) b) dla zadań w których lokale nie są wyposażone w liczniki c.o. ustala się, że koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody dzieli się w stosunku 50% do 50%. 3. Ustalenie opłat za podgrzanie wody koszt energii cieplnej zużytej na c.w. K c.w = Q c.w. x K GJ [zł] 9

10 koszt podgrzania 1 m 3 wody K m 3 c.w = K c.w : N ZCW [zł/m 3 ] gdzie: N ZCW - suma zużycia wody cieplnej we wszystkich lokalach danego zadania. Opłata za podgrzanie wody(c.w.) dla n-tego lokalu wynosi : K n-lcw = K m3 cw x Zn Zn zużycie ciepłej wody w m 3 w danym okresie rozliczeniowym w n-tym lokalu 4. Ustalenie opłat zmiennych za centralne ogrzewanie a) Dla zadań, w których lokale nie są wyposażone w indywidualne liczniki c.o. Całkowity koszt energii cieplnej zużytej na c.o. dzieli się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. b) Dla budynków w których lokale są wyposażone w indywidualne liczniki c.o. Faktyczne zużycie energii cieplnej na potrzeby c.o. odczytuje się na liczniku c.o. w węźle (kotłowni). Faktyczne zużycie energii cieplnej przez użytkowników lokali na potrzeby c.o. odczytuje się na licznikach indywidualnych c.o. Wprowadza się współczynniki korekcyjne w stosunku do wskazań indywidualnych c.o., ponieważ mieszkania tak zwane szczytowe i usytuowane na parterze i ostatnim piętrze zużywają większą ilość energii cieplnej na ogrzanie lokalu w stosunku do mieszkań, których ściany, sufity i podłogi przylegają do lokali ogrzanych. Do momentu określenia przez wyspecjalizowaną firmę faktycznych współczynników korekcyjnych dla lokali konkretnego zadania, przyjmuje się współczynniki zalecane przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. m. szczytowe m. środkowe ostatnie piętro 0,8 0,9 pośrednie piętro 0,9 1,0 parter 0,8 0,9 W przypadku gdy mieszkanie usytuowane jest na parterze nad ogrzewanymi piwnicami lub na ostatniej kondygnacji nad którą znajduje się poddasze,współczynniki zwiększa się o 0,1. 10

11 Sposób naliczania opłat zmiennych za c.o. n-tego lokalu po wprowadzeniu współczynnika korekcyjnego Dane wyjściowe: W n-l - współczynnik korekcyjny n- tego lokalu Q n-l.c.o - zużycie energii cieplnej przez n- ty lokal ( wg. wskazań licznika ) K GJ - koszt wytworzenia 1 GJ energii ( obliczony w punkcie 1) Współczynnik korygujący opłatę za położenie lokalu L=n L=n A = Σ Q Lc.o. : Σ W L x Q Lc.o. L=1 L=1 Opłata za CO. dla n-tego lokalu [zł] K n-lc.o. = Q n-l.c.o. x K GJ x W n-l x A 5. Rozliczenie energii cieplnej zużytej na c.o. pomieszczeń ogólnego użytku a) dla zadań olicznikowanych Odejmując od całkowitego zużycia energii cieplnej na c.o. {odczytane na liczniku c.o. w węźle (kotłowni)}sumę zużycia energii cieplnej na c.o. przez wszystkie lokale Q K.C.O zasilane przez tą kotłownię (węzeł) Σ Q n-l.c.o otrzymamy zużycie energii cieplnej na c.o. pomieszczeń ogólnego użytku: Q og.c.o = Q K.C.O - ΣQ n-l.c.o [ GJ] Koszt tej energii: K og.c.o = Q og.c.o x K GJ [ zł ] Wyliczone w ten sposób koszty dla wszystkich budynków zadania są rozliczane na m 2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali zadania. b) dla zadań nieolicznikowanych W indywidualnym rozliczeniu lokali tej pozycji nie wydziela się ponieważ koszty zmienne c.o. oraz koszty energii zużytej na ogrzanie pomieszczeń ogólnego użytku rozliczane są na m 2. IV. Opusty za niedogrzanie lokali lub ciepłej wody W przypadku gdy okres niedogrzania lokalu w okresie grzewczym trwał co najmniej dwa kolejne dni, a temperatura wewnątrz lokalu na przeciwległej ścianie w stosunku do grzejnika na wysokości 1 m wynosiła: t< 15 o opłatę za ogrzewanie obniża się o 1/30 miesięcznej opłaty stałej i zmiennej za każdy dzień niedogrzania - dla lokali nie olicznikowanych, dla lokali olicznikowanych tylko opłaty stałej 11

12 15 o < t < 18 o o 1/60 z uwzględnieniem warunków jw. W przypadku całkowitego braku ciepłej wody lub gdy jej temperatura jest niższa niż 45 o w okresie minimalnego rozbioru (w ciągu kolejnych dwóch dni) opłatę za jej podgrzanie obniża się o 1/30 miesięcznej opłaty stałej i zmiennej - za każdy dzień. Niedogrzanie lokalu lub ciepłej wody użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym najpóźniej do godz Administrator ma obowiązek sprawdzić reklamację w dniu zgłoszenia. Niesprawdzenie zgłoszonej reklamacji jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do obniżki w opłatach. W przypadku nieudostępnienia lokalu do ponownego sprawdzenia instalacji c.o. i c.w. po usunięciu przyczyny niewłaściwego ich działania uznaje się ustanie okresu niedogrzania. I. Rozliczenie kosztów i ustalenie opłat za eksploatację 1. Ustala się, że jednostką rozliczeniową jest koszt przypadający na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. 2. Kosztami eksploatacji zadania są: a) koszty wydatkowane wyłącznie na dane zadanie: - płace pracowników zatrudnionych do obsługi danego zadania - przeglądy okresowe i konserwacje bieżące: gazowe, kominiarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, kotłownicze itp. - koszty napraw tzn. wartość zużytych materiałów lub zamontowanych elementów wyposażenia technicznego. - koszty Zarządu określone w rozdz. II pkt 9. b) koszty dzielone pomiędzy zadania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu określonej przez Spółdzielnię dla lokali mieszkalnych i użytkowych danego zadania : - płace pracowników działu eksploatacji Spółdzielni - płace pracowników obsługi technicznej (konserwatorów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub firm na podstawie umowy. - narzędzia, środki czystości 3. Opłaty za eksploatację ustala Zarząd dla każdego zadania indywidualnie na podstawie analizy kosztów poprzedniego roku, aktualnych cen rynkowych mediów i usług oraz waloryzacji płac pracowników. 4. Dodatnia różnica między faktycznymi rocznymi kosztami eksploatacji danego zadania a dokonywanymi wpłatami przez użytkowników lokali na ten cel nie podlega zwrotowi członkom zadania natomiast jest uwzględniana przy kalkulacji kosztów eksploatacji na następny rok odpowiednio je pomniejszając. 12

13 Różnica ujemna winna być pokryta przez zwiększenie składnika opłaty eksploatacyjnej eksploatacja przez użytkowników lokali danego zadania najpóźniej do końca czerwca następnego roku. J. Rozliczanie kosztów i ustalenie opłat na fundusze remontowe i podobne. 1. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym są określone w załączniku nr Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu corocznie najpóźniej do 30.XI uchwala na rok następny dla każdego zadania uwzględniając jego specyfikę minimalne kwoty na poszczególne fundusze remontowe zapewniające utrzymanie zasobów mieszkaniowych w stałej sprawności technicznej. 3. Wysokość odpisów na fundusz remontowy powinna uwzględniać remonty bieżące, okresowe przewidziane na najbliższy rok oraz odpisy mające charakter kumulacyjny przeznaczone na remonty kompleksowe (kapitalne) oraz ewentualne modernizacje. 4. Każda Rada Mieszkańców może zwiększyć kwotę funduszy remontowych określając na jaki cel mają być przeznaczone środki finansowe 5. Opłatę na fundusz remontowy lokali użytkowych w kwocie netto zwiększa się o obowiązujący VAT. K. Pobieranie innych opłat. I. Opłaty za użytkowanie dodatkowych powierzchni piwnicznych i korytarzowych przez właścicieli lokali. 1.Użytkowanie pomieszczeń: - piwnicznych przeznaczonych przez projektanta dla ogółu mieszkańców zadania (suszarnie, wózkarnie) wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Mieszkańców, - pomieszczeń gospodarczych wymaga pisemnej zgody Zarządu, - użytkowanie pomieszczeń uzyskanych poprzez zabudowy korytarzy wymaga pisemnej zgody Zarządu i wszystkich mieszkańców korzystających z zabudowanego korytarza. 2. Opłata za w/w pomieszczenia określona jest w umowie najmu podpisanej z Zarządem na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wybór odbywa się na drodze konkursu ofert. Opłata ta dotyczy również pomieszczeń gospodarczych w garażach. 3. Opłata eksploatacyjna za pomieszczenia ogrzewane i otynkowane liczona jest podobnie jak dla lokali mieszkalnych. Jeżeli budynek wyposażony jest w indywidualne liczniki c.o. do obliczania zużycia energii cieplnej c.o. w tym pomieszczeniu przyjmuje się średnie jej 13

14 miesięczne zużycie przypadające na 1 m 2 powierzchni mieszkalnych danego budynku. Opłatę za zużycie energii elektrycznej określa się w umowie. Pomieszczenia przynależne do lokalu ( nie mogące być przedmiotem obrotu jako odrębna nieruchomość) nie są objęte opłatami eksploatacyjnymi z wyjątkiem opłat związanych z mediami, z których te pomieszczenia korzystają. Naliczenia zaliczek na media oraz rozliczenia tych zaliczek za pomieszczenia przynależne do lokali dokonuje się na zasadach obowiązujących dla tych lokali. 4. W przypadku samowolnej zabudowy lub zajęcia jakiegokolwiek pomieszczenia Spółdzielnia będzie egzekwowała rozbiórkę zabudowy na koszt lokatora lub usunięcie z zajętego pomieszczenia na drodze administracyjno - sądowej. II. Opłaty za tablice informacyjne oraz reklamy na budynkach lub wolnostojące. 1. Umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamy wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni, wyrażonej na piśmie. 2. Osoby fizyczne i prawne umieszczające tablice informacyjne lub reklamy, wnoszą miesięczną opłatę. Opłata wnoszona jest na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. Wyjątkiem są tablice i reklamy umieszczane na elewacji budynku w obrysie lokalu użytkowego, związane z działalnością prowadzoną w tym lokalu użytkowym, które są bezpłatne. 3. Opłaty za tablice informacyjne do formatu A - 4 ustala się w wysokości miesięcznej 30,00 zł +VAT. 4. Opłaty za tablice informacyjne i reklamy o powierzchni powyżej formatu A 4 wynoszą miesięcznie co najmniej 50,00 zł. + VAT. Wysokość opłaty powinna odpowiadać cenie rynkowej dla danej lokalizacji. Projekt, miejsce umieszczenia oraz wysokość opłaty ustala Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Mieszkańców danego zadania. III. Opłaty za urządzenia chłodzące zainstalowane na zewnątrz budynku. 1. Osoby fizyczne i prawne, które zainstalowały urządzenia chłodzące na zewnątrz budynku wnoszą miesięczne opłaty: - w kwocie 200 zł od każdego urządzenia o mocy powyżej 10 kw 2. Umieszczenie urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej na piśmie poprzedzonej opinią Rady Mieszkańców. 3. Opłaty za urządzenia chłodzące przy lokalach użytkowych zwiększa się o obowiązujący VAT. IV.Wszystkie opłaty z w/w tytułów obniżają koszty eksploatacji bieżącej danego zadania 14

15 L. Obowiązki Spółdzielni z tytułu pobieranych opłat eksploatacyjnych 1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia jest zobowiązana do: a. utrzymania domów garaży i terenów wokół budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, b. zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich instalacji urządzeń w budynkach i ich otoczeniu. c. sprawnej obsługi administracyjnej d. utrzymania w sezonie grzewczym temperatury normatywnej min 18 o C) e. stałej dostawy zimnej i ciepłej wody zapewniającej zaspokojenie potrzeb użytkowników (dla c.w min C). f. wywozu nieczystości z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie osiedli g. zapewnienia sprawnego funkcjonowania dźwigów i urządzeń domofonowych. 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do napraw : a. w całym okresie eksploatacji: - instalacji elektrycznych gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz klimatyzacji do urządzeń odbiorczych. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany ich przebiegu w stosunku do projektu odpowiedzialność Spółdzielni ogranicza się do zaworu odcinającego wraz z licznikami (oprócz liczników energii elektrycznej i gazu). - przewodów kanalizacyjnych w pionach do trójnika odgałęziającego włącznie - balkonów oraz wnęk balkonowych jako pomieszczeń przynależnych do lokali ale stanowiących część elewacji W przypadku jakiejkolwiek ich zabudowy obowiązek napraw przechodzi na użytkownika lokalu. b. w okresie rękojmi (gwarancji) elementów (urządzeń) jeżeli były wykonane (montowane) przez Spółdzielnię: 3. Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązku Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale. M. Koszty ochrony Koszty ochrony fizycznej, telewizji przemysłowej i p.poż. rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokali wyrażonej w m 2. N. 1. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości przekraczającej 3 miesięczne obciążenie, Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odłączeniu dopływu ciepłej wody do lokalu. Koszty odłączenia i ponownego podłączenia dopływu CW obciążają właściciela lokalu. 15

16 2. W przypadku nieudostępnienia lokalu do dokonania obowiązującego przeglądu instalacji w dwóch kolejnych terminach, koszty dokonania przeglądu na indywidualne zlecenie Spółdzielni pokrywa właściciel lokalu 3. Spółdzielnia informuje o dacie wykonania przeglądu na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Rozdział V - ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE 1. Media, które są olicznikowane rozlicza się indywidualnie tak jak dla lokali mieszkalnych w przypadku braku olicznikowania stosuje się zużycie 1,5 m3 z.w. i 1 m3 ciepłej wody na osobę zatrudnioną w lokalu na miesiąc, zgodnie z deklaracją użytkownika lokalu, potwierdzoną przez administratora budynku. 2. Opłaty za wywóz nieczystości stałych ustala się jak dla lokali mieszkalnych przyjmując 2 osoby na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego. Na uzasadniony wniosek Zarząd jest uprawniony do podwyższenia opłaty. 3. Pozostałe składniki opłaty eksploatacyjnej tj. eksploatacja bieżąca, fundusz remontowy i koszty ochrony liczone są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali tak jak dla lokali mieszkalnych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Mieszkańców, Zarząd uprawniony jest do podniesienia stawki naliczenia funduszu remontowego w lokalach użytkowych w proporcji nie wyższej jednak niż przelicznik x Przy ustalaniu miesięcznej opłaty eksploatacyjnej za lokale użytkowe koszty netto, ustalone po rozliczeniu naliczonego przez dostawców towarów i usług VAT zwiększa się o obowiązujący VAT. Rozdział VI ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU 1. Jednostka rozliczeniowa - miejsce postojowe. 2. W opłacie za miejsce postojowe w garażu uwzględnione są dwa składniki tj. koszt bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy garażu. 3. Kosztami bieżącej eksploatacji są: - płaca pracowników do obsługi garażu - ubezpieczenie garażu - koszty mediów zużytych na cele garażowe - przeglądy okresowe i konserwacje bieżące urządzeń garażowych - koszty zużytych środków czystości i materiałów eksploatacyjnych - koszty wywozu nieczystości - podatek od nieruchomości (garaże) - koszty ochrony - koszty Zarządu Ogólnego określone w rozdziale II pkt 9 (przyjmuje się, że powierzchnia jednego miejsca postojowego wynosi 10,4 m 2 ) 16

17 4. Różnica dodatnia między faktycznymi kosztami bieżącej eksploatacji garażu a opłatami wniesionymi na ten cel przez użytkowników nie podlega zwrotowi natomiast zasila ona fundusz remontowy garażu. 5. Fundusz remontowy przeznaczony jest na przyszłe remonty urządzeń garażowych, a wysokość jego określa corocznie Zarząd. 6. Opłata miesięczna za miejsce postojowe uwzględnia obowiązujący VAT. Rozdział VII ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ TERENU SPÓŁDZIELNI 1. Jednostka naliczeniowa - m 2 zajmowanego terenu. 2. Teren może zostać wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy na okres nie dłuższy niż 10 lat przez Zarząd za zgodą Rady Mieszkańców lub Rady Inwestycyjnej zadania, którego teren jest dzierżawiony. Wysokość opłaty za dzierżawę nie może być niższa od opłat wnoszonych z tytułu dzierżawy do Dzielnicy. Ustala się ją w wyniku konkursu ofert oraz celu, jakiemu ma służyć dzierżawiony teren. Opłata z tego tytułu zaliczana jest na poczet opłat za dzierżawę terenu zadania, którego teren jest dzierżawiony. Opłata ta pomniejszy koszty eksploatacji bieżącej danego zadania. 3. Opłatę zwiększa się o obowiązujący VAT. Rozdział VIII ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Za lokale mieszkalne, usługowe oraz miejsca postojowe znajdujące się w budynkach Spółdzielni, którymi zarządza Spółdzielnia pobiera się miesięczną opłatę w wysokości 0,30 zł za m2 (netto) pomnożoną przez powierzchnię użytkową lokalu, miejsca postojowego lub garażu z tytułu wykorzystywania majątku Spółdzielni do prowadzenia działalności zarządzania nieruchomościami. 2. Dla każdego miejsca postojowego przyjmuje się powierzchnię wynoszącą 10,4 m2, bez względu na jego faktyczną powierzchnię. 3. Od opłaty zwolnione są osoby będące członkami Spółdzielni posiadające tytuł prawny do lokalu, miejsca postojowego lub garażu 4. Opłaty stanowią zasilenie Funduszu Zasobowego Spółdzielni. Rozdział IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin nakłada na Spółdzielnię obowiązek szczegółowego analizowania prawidłowości zasadności, ewidencji, księgowania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz uzasadnionego i gospodarnego wykorzystania środków pochodzących z opłat. Nadwyżki przychodów nad 17

18 kosztami/kosztów nad przychodami z następujących tytułów : eksploatacja bieżąca, energia elektryczna, podatki i ubezpieczenia, winda, domofon, ochrona obiektu, garaż, zwiększają przychody lub koszty w roku następnym według stanu ich pochodzenia. 2. Koszty c.o. i c.w. rozliczane według zasad niniejszego regulaminu wylicza się z dokładnością do dwu miejsc po przecinku zaokrąglając w górę do pełnego grosza. Powstałe na skutek takiego wyliczania nadwyżki kwotowe przeksięgowuje się na fundusz remontowy zadania. 3. W przypadku konieczności uregulowania innych spraw nie objętych niniejszym regulaminem Rada Nadzorcza uchwala je wprowadzając dodatkowe załączniki 4. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SBM Klub Dwustu w dniu r. Uchwałą Nr 1(13)z mocą obowiązującą od r. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu oraz art. od 4 do 6 1 Ustawy z o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 nr 119 poz z późn. zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 6. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4(4) z dnia r. 7. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(2) z dnia r. 8. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(12) z dnia r. 9. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3(16) z dnia r. 10.Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4(15) z dnia r. 11.Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(11) z dnia r. 18

19 Załącznik nr 1 Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. 1. Każde zadanie oraz wydzielone garaże tworzą własne fundusze remontowe. 2. Wykorzystanie funduszu remontowego. Fundusz remontowy tworzony jest w celu zapewnienia należytego stanu technicznego poszczególnych zadań, sprawnego działania oraz ewentualnych modernizacji instalacji i urządzeń technicznych. 3. Tworzenie funduszu. Fundusz tworzy się z następujących źródeł: a. odpisów ujętych w opłatach eksploatacyjnych (składnik opłaty eksploatacyjnej fundusz remontowy ), b. odsetek bankowych z tytułu lokat wolnych środków finansowych danego zespołu ( w tym lokat terminowych), c. dotacji budżetowych udzielonych Spółdzielni (zespołowi), d. odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych, e. dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego wyposażenia technicznego, złomu itp., f. nadwyżek bilansowych określonych w Regulaminie, g. pożyczek wewnątrzspółdzielczych i kredytów, h. odszkodowań i kar umownych pochodzących od wykonawców za zwłokę w usuwaniu wad i usterek, i. wpływy z odsetek karnych za nieterminowe wpłaty opłat eksploatacyjnych. 4. Postanowienia ogólne. a. Gospodarkę funduszem prowadzi Zarząd w ramach uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego. b. Spółdzielnia ma obowiązek tak gospodarować wolnymi środkami finansowymi, aby uzyskać maksymalne zyski z operacji finansowych. c. Środki finansowe funduszu remontowego danego zespołu mogą być skierowane do pokrycia niedoboru środków finansowych innego zadania jedynie za zgodą Rady Mieszkańców na zasadach pożyczki wewnątrzspółdzielczej. 19

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustala zasady gromadzenia i wydawania

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Uchwała Rady Nr 10/IX/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie Podstawa prawna: 62 ust.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim REGULAMIN zasad ustalania zaliczki i rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 128/05/2012 z dnia 31.05.2012 r. R E G U L A M I N OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE. JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE R E G U L A M I N rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle nad Notecią 1 ZASADY OGÓLNE. 1. Stosownie

Bardziej szczegółowo

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi:

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi: Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. TEKST JEDNOLITY 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne (załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) SBM Sztuka ul. Dzika 15 00-172 Warszawa Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 kwietnia 2010 r Uchwałą Nr 10/2010 z mocą obowiązującą od sezonu grzewczego 2010/2011. zmieniony w dniu 16 listopada 2010 r. Uchwałą nr 20/2010.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ

ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA w Konstancinie-Jeziornie, ul. Sobieskiego 6, 05-520 Konstancin-Jeziorna Załącznik nr 1 do Uchwały 96/2013 RADY NADZORCZEJ SML-W z dnia 27.11.2013 roku

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzonych ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia w Gliwicach Gliwice, 2014-10-15 Tekst jednolity obowiązujący od 01.01.2015r. zgodnie z aneksem nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALENIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE. (TEKST JEDNOLITY) Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w

REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania zasad opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia w Poznaniu Zmiany wprowadzone na mocy: Uchwały Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin. tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty własnych zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania kosztów montażu wodomierzy w SBM TORWAR w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania zużycia zimnej i ciepłej wody w zasobach S.M. Pracowników Nauki w Krakowie.

REGULAMIN rozliczania zużycia zimnej i ciepłej wody w zasobach S.M. Pracowników Nauki w Krakowie. REGULAMIN rozliczania zużycia zimnej i ciepłej wody w zasobach S.M. Pracowników Nauki w Krakowie. 1 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali w zasobach S.M. Pracowników

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU DOSTAW ZIMNEJ WODY, ODBIORU ŚCIEKÓW ORAZ PODGRZEWU WODY NA POTRZEBY C.O. I C.C.W. W BUDYNKACH SM SYRENA W WARSZAWIE I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami lokali za centralne ogrzewanie

Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami lokali za centralne ogrzewanie Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami lokali za centralne ogrzewanie 1 ZASADY OGÓLNE 1. Nieruchomość przy ul. Słowackiego 23 na osiedlu Batory

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Tekst jednolity Tekst jednolity REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata-Ochota I. Postanowienia ogólne. 1. Członkowie Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle.

5. Zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w nieruchomości mierzy podlicznik w węźle. Zasady rozliczeń kosztów dostawy ciepła do nieruchomości i dokonywania rozliczeń z właścicielami/członkami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzew wody użytkowej w nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SM STROP Opłaty wnoszone na poczet kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków 1 1. Użytkownicy lokali zobowiązani są uiszczać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE POLANKA Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej NR 33 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN.

REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. REGULAMIN rozliczania zużycia wody w zasobach SMPN. 1 Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z lokali w zasobach SMPN. 2 1. Każdy użytkownik lokalu znajdującego się w zasobach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Regulamin. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: Regulamin rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz dokonania rozliczenia tych kosztów z użytkownikami lokali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk we Wrocławiu. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./.

3. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz.U. Nr 119 z 2003r. poz.1116 z późn. zm./. REGULAMIN rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r.

Bardziej szczegółowo