Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI"

Transkrypt

1 Obowiązuje od r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, LOKALAMI USŁUGOWYMI I GARAŻAMI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA ICH UŻYTKOWANIE Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustala zasady gromadzenia i wydawania środków na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przepisy regulaminu dotyczą: a. lokali mieszkalnych, b. lokali użytkowych, c. garaży, d. innych pomieszczeń Spółdzielni, e. terenów w posiadaniu Spółdzielni. Zasady ustalone w niniejszym regulaminie obowiązują członków Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub odrębna własność lokalu. Pod pojęciem zespół używanym w treści Regulaminu zgodnie z 44 ust 3 Statutu, rozumie się wyodrębnione zadanie, które tworzy pojedynczy budynek lub grupa budynków powiązanych lokalizacyjnie. Utworzenia nowego zadania na wniosek Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Rozdział II - PLANOWANIE KOSZTÓW 1. Każde zadanie w zakresie pokrywania kosztów gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych jest samo finansujące. Na wydatki przewyższające stan funduszu remontowego zadanie może uzyskać czasowe sfinansowanie z funduszu zasobowego Spółdzielni na podstawie decyzji Zarządu lub z funduszu remontowego innego zadania za zgodą jego Rady Mieszkańców. 2. Do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi zalicza się wszelkie wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem konkretnego zadania. 3. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane dokumentami źródłowymi, z których jednoznacznie wynika rodzaj, celowość i wysokość wydatku. 4 Zarząd Spółdzielni opracowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej do 30 XI roczny plan kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na rok następny. 5. Planowane koszty uwzględniają: a. poziom wydatków poniesionych w poprzednim roku,

2 b. koszty planowanych przedsięwzięć w następnym roku, c. rezerwy wynikające z wiedzy o przyszłych podwyżkach cen mających wpływ na koszty, d. planowany wskaźnik inflacji. 6. Plan kosztów winien być tak skonstruowany, aby kształtowane na jego podstawie opłaty eksploatacyjne zapewniły bieżące, pełne finansowanie wydatków każdego zadania. 7. Plan kosztów podlega korygowaniu w miarę zmiany cen niezależnych od Spółdzielni, a skutki zmian cen są przenoszone na opłaty eksploatacyjne. 8. Plan kosztów należy uaktualnić także w przypadkach zaistnienia zdarzeń wewnątrz Spółdzielni mających wpływ na bieżącą i przyszłą wysokość kosztów i opłat eksploatacyjnych. 9. Rada Nadzorcza corocznie określa kwotę kosztów ogólnych Zarządu, która będzie finansowana przez poszczególne zadania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i usługowych. Koszty te stanowią składnik opłat eksploatacyjnych. Rozdział III - OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE LOKALI 1. Składniki opłaty eksploatacyjnej: a. Jednostka rozliczeniowa - m 2 powierzchni użytkowej lokalu - eksploatacja, - fundusz remontowy, - podatki i ubezpieczenia, - koszty energii elektrycznej zużytej na cele ogólne - opłata stała za podgrzanie wody (c.w.) oraz centralne ogrzewanie (c.o.), - koszty ochrony, - wywóz nieczystości stałych w okresie 6 miesięcy od wprowadzenia opłat eksploatacyjnych. b. Jednostka rozliczeniowa - lokal -domofon, - windy. c. Opłaty indywidualne - miejsce postojowe w garażu, - inne (opłaty za użytkowanie innych pomieszczeń niż lokal mieszkalny lub tablice informacyjne i reklamowe itp.). d. Jednostka rozliczeniowa - osoba - wywóz nieczystości stałych. e. Jednostka rozliczeniowa - 1GJ, a w przypadku braku licznika - m 2 - opłata zmienna za centralne ogrzewanie, - opłata zmienna za klimatyzację. f. Jednostka rozliczeniowa - m 3, a w przypadku braku licznika - osoba - zimna woda i ścieki, - opłata zmienna za podgrzanie wody. 2

3 g. Jednostka rozliczeniowa KW mocy urządzenia zamontowanego w lokalu - opłata stała za klimatyzację. 2. Wysokości opłat za użytkowanie lokali wyliczane są przez Zarząd wg. zasad określonych w niniejszym regulaminie. 3. Opłaty za używanie lokali są płatne z góry do dnia 20-go za dany miesiąc. Zapłata jest dokonywana w terminie o ile w dniu 20 nastąpiło nadanie przekazu. Decyduje data potwierdzenia wpłaty (bank, poczta, kasa). Od niepłaconych w terminie należności z tytułu opłat za używanie lokalu Spółdzielnia będzie pobierała odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 4. Z chwilą protokolarnego odbioru lokalu przez użytkownika lokalu, zostaje on obciążony kosztami zużycia mediów. 5. Pełne rozliczanie opłat eksploatacyjnych może nastąpić z chwilą zakończenia inwestycji (samych budynków bez infrastruktury). 6. Nie użytkowanie lokalu nie zwalnia właściciela z wnoszenia opłat eksploatacyjnych, przy czym w składnikach opłat eksploatacyjnych liczonych na osobę przyjmuje się 1 osobę. 7. O zmianie wysokości opłat za używanie lokali Spółdzielnia zawiadamia właściciela lokalu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podwyżkę : a. za pośrednictwem gospodarza domu za pokwitowaniem lub b. pocztą - listem poleconym. Nie odebranie listu poleconego zwalnia Spółdzielnię z dalszych prób nawiązania kontaktu z właścicielem lokalu natomiast uzasadnia obciążenie go naliczeniem ustawowych odsetek od niepłacenia opłat eksploatacyjnych ustalonej wysokości w określonym terminie. 8. Członek Spółdzielni nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokalu. 9. Okresem rozliczeniowym za składniki opłat eksploatacyjnych rozliczane indywidualnie jest rok kalendarzowy. 10.W celu ustalenia opłat za korzystanie z windy oraz wywóz nieczystości obowiązkiem użytkowników lokali mieszkalnych jest informowanie Zarządu Spółdzielni o prowadzeniu działalności gospodarczej w w/w lokalu oraz o charakterze tej działalności. Rozdział IV - ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI MIESZKALNYCH A. Zasady odczytywania wskazań liczników 1. Odczyty indywidualnych urządzeń pomiarowych będą dokonywane, nie rzadziej niż raz w roku, oraz w dodatkowych terminach w przypadku istotnych zmian cen urzędowych. 2. O terminie dokonywania odczytów liczników znajdujących się w lokalach Spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali z tygodniowym 3

4 wyprzedzeniem umieszczając informację na tablicy ogłoszeń. Jeżeli w określonym terminie użytkownik lokalu będzie nieobecny otrzyma on na piśmie informację o drugim terminie wizyty. Jeżeli odczytanie w tym kolejnym terminie również nie będzie możliwe następuje oszacowanie zużycia mediów w danym lokalu wg. danych z poprzedniego okresu. Dwukrotne powtórzenie się tej sytuacji rodzi skutki wymienione w punkcie Użytkownik lokalu ma obowiązek: a. zapewnić dostęp do urządzeń pomiarowych, b. zabezpieczyć urządzenie pomiarowe przed ewentualnym uszkodzeniem, c. zgłosić niezwłocznie wszelkie uszkodzenia urządzeń pomiarowych do administratora zadania. 4. Jeżeli uszkodzenie urządzenia pomiarowego nastąpiło z winy użytkownika, użytkownik dokonał rozplombowania, użytkownik czerpie wodę poza nim lub użytkownik bez uzasadnionej przyczyny dwukrotnie nie udostępnił lokalu w terminach odczytu liczników - zużycie mediów będzie naliczone wg. 2-krotnego średniego zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym wyliczonym w/g wzoru jak poniżej: zużycie ogólne w okresie obliczeniowym w zadaniu x pow. użytkowa lokalu powierzchnia użytkowa lokali w zadaniu 5. Koszt usunięcia uszkodzeń urządzeń pomiarowych wynikających z przyczyn technicznych pokrywa się z funduszu remontowego natomiast usunięcia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika dokonuje się na koszt właściciela lokalu. 6. Ostateczne rozliczenie faktycznego zużycia mediów olicznikowanych dokonywane jest co rok. 7. Jeżeli wynik rozliczenia wykazał niedopłaty właściciel lokalu musi ją uregulować najpóźniej przy następnej opłacie eksploatacyjnej. 8. Reklamacje dotyczące rozliczeń olicznikowanych mediów winny być zgłoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia, na piśmie do biura Spółdzielni. 9. Odczyty indywidualnych urządzeń pomiarowych są dokonywane wyłącznie na podstawie wskazań liczników posiadających ważną legalizację dokonaną przez uprawniony organ administracji miar, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. B. Rozliczanie kosztów i naliczania opłat za dostawę zimnej wody i odprowadzanie ścieków 1. Jednostka rozliczeniowa - m 3 wody. 2. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków wynikają z cen urzędowych. 4

5 3. Pomiar wody zużytej w budynku dokonuje się przez odczyt wodomierza zainstalowanego na przyłączu wody do budynku lub grupy budynków. Pomiar ten jest podstawą do rozliczeń z MPWiK 4. Na wielkość tego zużycia składa się: a. zużycie wody przez użytkowników lokali, b. zużycie wody przez użytkowników garaży, c. zużycie wody na cele ogólne. 5. Za wodę zużywaną na cele ogólne uznaje się wodę : a. używaną do uzupełnienia instalacji CO po jej spuszczeniu w celu usunięcia awarii, b. używaną do mycia klatek schodowych i sprzątania pomieszczeń ogólnego użytku, c. używaną do podlewania zieleni i spłukiwania chodników, d. zużytą w przypadku awarii, e. używaną do celów przeciwpożarowych. Różnica między wskazaniami liczników wymienionych w ust 3, a sumą wskazań liczników ciepłej wody i zimnej wody użytkowników wymienionych w ust 4 a,b stanowi zużycie wody (koszt) na cele ogólne i podlega rozliczeniu na m2 powierzchni użytkowej lokali stanowi ono koszt eksploatacji bieżącej. 6. Rozliczenie użytkowników za zużycie wody i odprowadzanie ścieków: a. W przypadku braku w lokalach liczników wody ciepłej i zimnej: - zaliczkowe obciążenie wylicza się na podstawie średniego miesięcznego zużycia całego zadania przypadającego na 1 osobę w poprzednim okresie rozliczeniowym, - koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków rozlicza się na podstawie średniego zużycia przypadającego na 1 osobę po uwzględnieniu pobranych zaliczek. b. W przypadku gdy w lokalach są liczniki wody zimnej i ciepłej: - zasady odczytu wskazań liczników wg. rozdziału IV pkt A - zaliczkowe obciążenie wylicza się na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody w m 3 w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym, nie mniej niż 2 m 3 z.w. c. W zadaniach oddawanych do eksploatacji przyjmuje się następujące zaliczki na media na lokal: Powierzchnia użytkowa lokali w m 2 ilość m 3 c.w. ilość m 3 z.w. 0,0 40,00 40,1 60,00 60,1 80,00 powyżej 80,

6 Cenę 1 m 3 z.w. przyjmuje się zgodnie ze stawką urzędową (koszt dostawcy). C. Rozliczanie kosztów i naliczanie opłat za użytkowanie dźwigów (wind) 1. Koszty remontów dźwigów obciążają fundusz remontowy zadania. 2. Kosztami eksploatacji dźwigów obciąża się właścicieli lokali mieszczących się w klatkach schodowych wyposażonych w dźwigi, a w przypadku lokali usługowych posiadających miejsca postojowe w garażu podziemnym opłata za dźwig wyznaczana jest ilością miejsc parkingowych i stawce jak dla mieszkań. 3. Nadpłaty wynikające z różnic między rocznymi faktycznymi kosztami eksploatacji dźwigów a opłatami wniesionymi na ten cel przez właścicieli lokali nie podlega zwrotowi, a są przenoszone na przyszłe okresy rozliczeniowe eksploatacji dźwigów. 4. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza związana z przyjmowaniem klientów (pacjentów) opłata za eksploatację windy naliczana jest dla tego lokalu w wysokości podwójnej. D. Rozliczenie kosztów eksploatacji i remontów domofonów 1. Koszty eksploatacji i remontów domofonów rozliczane są jednolicie na wszystkie lokale podłączone do urządzenia domofonowego i wynikają z podpisanej umowy konserwacyjnej. 2. W ramach opłat za domofony Spółdzielnia zapewnia sprawne działanie tych urządzeń oprócz aparatów znajdujących się w lokalach. 3. W przypadku, gdy zadanie nie posiada podpisanej stałej umowy konserwacyjnej domofonów ich naprawa pokrywana jest z funduszu remontowego danego zadania. E. Rozliczenie kosztów i naliczania opłat za wywóz nieczystości stałych 1. Jednostką rozliczeniową kosztów wywozu nieczystości jest osoba zamieszkująca dany lokal mieszkalny. 2. Ilość osób zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym ustala się na podstawie corocznych oświadczeń składanych przez właściciela lokalu do każdego roku, a w przypadku zadań nowo oddanych w ciągu 3 miesięcy od naliczenia opłaty eksploatacyjnej. W przypadku zmiany ilości osób właściciele zobowiązani są do złożenia nowego oświadczenia do Spółdzielni. 3. Pierwsze zaliczki na opłaty za wywóz nieczystości dla nowo oddanych budynków do eksploatacji przez okres 6 miesięcy naliczane są i rozliczane proporcjonalnie do m 2 lokali, a po okresie 6 miesięcy naliczanie 6

7 i rozliczanie odbywa się na osoby w/g złożonego oświadczenia. 4. W przypadku stwierdzenia złożenia nieprawdziwego oświadczenia w całym okresie rozliczeniowym, nalicza się potrojoną opłatę za każdą osobę niezgłoszoną. 5. Zmiany w opłacie eksploatacyjnej dokonuje się tylko wtedy, gdy zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalach przekracza 2 miesiące. 6. Zmiany opłaty eksploatacyjnej wynikającej ze zgłoszonej ilości osób dokonywane są od 1 dnia następnego miesiąca po zgłoszeniu. 7. Rozliczeniu podlegają koszty związane ze stałym opróżnianiem i dzierżawą pojemników oraz wynikające z potrzeb wywozu przedmiotów o dużych gabarytach. 8. Kalkulację opłat z tytułu wywozu nieczystości stałych dokonuje się w oparciu o ilość osób korzystających z danego śmietnika (grupy śmietników) z uwzględnieniem cen i prognoz wywozowych w danym okresie rozliczeniowym. 9. Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza Zarząd Spółdzielni ustali opłaty za wywóz nieczystości biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności i ilość osób pracujących. 10. Różnica między faktycznymi kosztami wywozu nieczystości a opłatami wniesionymi na ten cel przez właścicieli podlega rozliczeniu w okresach rozliczeniowych. F. Ustalenie opłat pokrywających koszty podatków, dzierżaw i ubezpieczeń 1. Pod pojęciem podatków, dzierżaw i ubezpieczeń rozumieć należy : a. podatki - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, b. dzierżawy - w trybie umowy i swobodnej decyzji Spółdzielni przyjęte zobowiązanie umowne, c. ubezpieczenia - umowa Spółdzielni z ubezpieczycielem. 2. Koszty podatków i ubezpieczeń rozlicza się na m 2 powierzchni użytkowej lokali i są one rozłożone proporcjonalnie na cały rok. 3. Koszty podatków wynikają ze stawek urzędowych. 4. Koszty ubezpieczeń wynikają z umowy zawartej z ubezpieczycielem, Zarząd dokonuje wyboru zakresu ubezpieczenia oraz ubezpieczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Mieszkańców. G. skreśla się H. Rozliczanie kosztów energii cieplnej zużywanej na podgrzanie wody i potrzeby c.o. (centralnego ogrzewania) I. Postanowienia ogólne 1. Opłaty z tytułu podgrzania wody na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody (c.w.) są wnoszone co miesiąc w formie zaliczek 7

8 ustalonych przez Spółdzielnię na podstawie średniego miesięcznego ich zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. 2. W zadaniach oddawanych do eksploatacji przyjmuje się następującą miesięczną zaliczkę na media na lokal : z c.o. zm = 0,02 GJ/m 2 x P n-l x K GJ z c.o. st = St co x P n-l Koszt podgrzania 1 m 3 wody (c.w.), koszt 1 GJ (K GJ ), oraz stawkę opłaty stałej za c.o i c.w. (St co ), przyjmuje się na podstawie zadań o podobnych parametrach uwzględniając poprzedni okres rozliczeniowy. 3. Ustalenie wysokości obciążeń dokonywane jest w oparciu o koszty ponoszone przez Spółdzielnię przy zakupie energii cieplnej oraz koszty eksploatacji kotłowni (węzła) i instalacji c.o. i c.w. 4. Ustala się, że fizyczną jednostką rozliczeniową dla c.w. jest m 3 wody, a dla c.o. w przypadku mieszkań wyposażonych w liczniki c.o. - 1 GJ energii, a dla mieszkań nie wyposażonych w liczniki c.o. - 1m 2 powierzchni użytkowej lokalu. 5. Koszty dostawy energii do węzła (kotłowni) dla ogrzewania lokali i podgrzania wody rozlicza się dla każdego zadania indywidualnie, uwzględniając koszty jej dostawy (gazu) do wszystkich (kotłowni) węzłów danego zadania. II. Podział kosztów stałych zakupu energii cieplnej 1. Koszty stałe zakupu energii cieplnej wynikają z dwuczłonowego naliczania kosztów przez dostawcę. 2. Koszty stałe są wprost proporcjonalne do zamówionej mocy. Stałe monitorowanie zużycia energii cieplnej na c.o. i c.w. w poszczególnych węzłach (kotłowniach) pozwala na optymalizację mocy umownej a zatem i kosztów stałych. Jednostką rozliczeniową kosztów stałych c.o. i c.w. jest m 2 powierzchni użytkowej. 3. Obciążenie n-tego lokalu kosztami stałymi za c.o. i c.w. wyliczamy w/g wzoru : K ST.n-L = St co x t x P n-l [ zł ] Przy czym miesięczną stawkę opłaty stałej (St co ) wyliczamy w/g wzoru: K ST St co = P L x t gdzie: P L - sumaryczna powierzchnia użytkowa lokali 8

9 P n-l - powierzchnia użytkowa n-tego lokalu K ST - koszt opłaty stałej za zakup energii cieplnej w okresie rozliczeniowym oraz koszt eksploatacji kotłowni /węzła cieplnego/ i instalacji c.o. i c.w. t ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym III. Podział kosztów zmiennych zakupu energii cieplnej oraz kosztów eksploatacji kotłowni (węzła) na c.o. i c.w. 1. Koszt 1 GJ energii cieplnej zużytej na c.o. i c.w. a) dla zadań wyposażonych w kotłownie Dane wyjściowe: N G - ilość m 3 zużytego gazu [m 3 ] - podana w fakturach K G - koszt zmienny za zużycie N G gazu [zł] - podany w fakturach C G - ciepło spalania gazu [ GJ/m 3 ] - podane w umowie z gazownią Energia cieplna uzyskana przy spaleniu N G gazu wyliczamy w/g wzoru : Q = C G x N G [GJ] stąd koszt 1 GJ energii cieplnej: K GJ = K G : Q [zł/ GJ] b) dla zadań wyposażonych w węzeł cieplny zasilany energią z elektrociepłowni: K EN - koszt zmienny zakupu energii cieplnej w okresie rozliczeniowym Stąd koszt 1 GJ energii cieplnej: K GJ = K EN : Q [zł/ GJ] Q - ilość zakupionej energii cieplnej [GJ]. 2. Podział kosztów zmiennych na c.o. i c.w. a) dla zadań w których lokale wyposażone są w indywidualne urządzenia pomiarowe c.o. oraz c.w. Q c.w. = Q - Q c.o Q c.o. - zużyta energia cieplna na potrzeby c.o. odczytana na liczniku w kotłowni (węźle) b) dla zadań w których lokale nie są wyposażone w liczniki c.o. ustala się, że koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody dzieli się w stosunku 50% do 50%. 3. Ustalenie opłat za podgrzanie wody koszt energii cieplnej zużytej na c.w. K c.w = Q c.w. x K GJ [zł] 9

10 koszt podgrzania 1 m 3 wody K m 3 c.w = K c.w : N ZCW [zł/m 3 ] gdzie: N ZCW - suma zużycia wody cieplnej we wszystkich lokalach danego zadania. Opłata za podgrzanie wody(c.w.) dla n-tego lokalu wynosi : K n-lcw = K m3 cw x Zn Zn zużycie ciepłej wody w m 3 w danym okresie rozliczeniowym w n-tym lokalu 4. Ustalenie opłat zmiennych za centralne ogrzewanie a) Dla zadań, w których lokale nie są wyposażone w indywidualne liczniki c.o. Całkowity koszt energii cieplnej zużytej na c.o. dzieli się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej. b) Dla budynków w których lokale są wyposażone w indywidualne liczniki c.o. Faktyczne zużycie energii cieplnej na potrzeby c.o. odczytuje się na liczniku c.o. w węźle (kotłowni). Faktyczne zużycie energii cieplnej przez użytkowników lokali na potrzeby c.o. odczytuje się na licznikach indywidualnych c.o. Wprowadza się współczynniki korekcyjne w stosunku do wskazań indywidualnych c.o., ponieważ mieszkania tak zwane szczytowe i usytuowane na parterze i ostatnim piętrze zużywają większą ilość energii cieplnej na ogrzanie lokalu w stosunku do mieszkań, których ściany, sufity i podłogi przylegają do lokali ogrzanych. Do momentu określenia przez wyspecjalizowaną firmę faktycznych współczynników korekcyjnych dla lokali konkretnego zadania, przyjmuje się współczynniki zalecane przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. m. szczytowe m. środkowe ostatnie piętro 0,8 0,9 pośrednie piętro 0,9 1,0 parter 0,8 0,9 W przypadku gdy mieszkanie usytuowane jest na parterze nad ogrzewanymi piwnicami lub na ostatniej kondygnacji nad którą znajduje się poddasze,współczynniki zwiększa się o 0,1. 10

11 Sposób naliczania opłat zmiennych za c.o. n-tego lokalu po wprowadzeniu współczynnika korekcyjnego Dane wyjściowe: W n-l - współczynnik korekcyjny n- tego lokalu Q n-l.c.o - zużycie energii cieplnej przez n- ty lokal ( wg. wskazań licznika ) K GJ - koszt wytworzenia 1 GJ energii ( obliczony w punkcie 1) Współczynnik korygujący opłatę za położenie lokalu L=n L=n A = Σ Q Lc.o. : Σ W L x Q Lc.o. L=1 L=1 Opłata za CO. dla n-tego lokalu [zł] K n-lc.o. = Q n-l.c.o. x K GJ x W n-l x A 5. Rozliczenie energii cieplnej zużytej na c.o. pomieszczeń ogólnego użytku a) dla zadań olicznikowanych Odejmując od całkowitego zużycia energii cieplnej na c.o. {odczytane na liczniku c.o. w węźle (kotłowni)}sumę zużycia energii cieplnej na c.o. przez wszystkie lokale Q K.C.O zasilane przez tą kotłownię (węzeł) Σ Q n-l.c.o otrzymamy zużycie energii cieplnej na c.o. pomieszczeń ogólnego użytku: Q og.c.o = Q K.C.O - ΣQ n-l.c.o [ GJ] Koszt tej energii: K og.c.o = Q og.c.o x K GJ [ zł ] Wyliczone w ten sposób koszty dla wszystkich budynków zadania są rozliczane na m 2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali zadania. b) dla zadań nieolicznikowanych W indywidualnym rozliczeniu lokali tej pozycji nie wydziela się ponieważ koszty zmienne c.o. oraz koszty energii zużytej na ogrzanie pomieszczeń ogólnego użytku rozliczane są na m 2. IV. Opusty za niedogrzanie lokali lub ciepłej wody W przypadku gdy okres niedogrzania lokalu w okresie grzewczym trwał co najmniej dwa kolejne dni, a temperatura wewnątrz lokalu na przeciwległej ścianie w stosunku do grzejnika na wysokości 1 m wynosiła: t< 15 o opłatę za ogrzewanie obniża się o 1/30 miesięcznej opłaty stałej i zmiennej za każdy dzień niedogrzania - dla lokali nie olicznikowanych, dla lokali olicznikowanych tylko opłaty stałej 11

12 15 o < t < 18 o o 1/60 z uwzględnieniem warunków jw. W przypadku całkowitego braku ciepłej wody lub gdy jej temperatura jest niższa niż 45 o w okresie minimalnego rozbioru (w ciągu kolejnych dwóch dni) opłatę za jej podgrzanie obniża się o 1/30 miesięcznej opłaty stałej i zmiennej - za każdy dzień. Niedogrzanie lokalu lub ciepłej wody użytkownik lokalu powinien zgłosić w dniu stwierdzenia lub w dniu następnym najpóźniej do godz Administrator ma obowiązek sprawdzić reklamację w dniu zgłoszenia. Niesprawdzenie zgłoszonej reklamacji jest równoznaczne z uznaniem roszczeń użytkownika lokalu do obniżki w opłatach. W przypadku nieudostępnienia lokalu do ponownego sprawdzenia instalacji c.o. i c.w. po usunięciu przyczyny niewłaściwego ich działania uznaje się ustanie okresu niedogrzania. I. Rozliczenie kosztów i ustalenie opłat za eksploatację 1. Ustala się, że jednostką rozliczeniową jest koszt przypadający na 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu. 2. Kosztami eksploatacji zadania są: a) koszty wydatkowane wyłącznie na dane zadanie: - płace pracowników zatrudnionych do obsługi danego zadania - przeglądy okresowe i konserwacje bieżące: gazowe, kominiarskie, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, kotłownicze itp. - koszty napraw tzn. wartość zużytych materiałów lub zamontowanych elementów wyposażenia technicznego. - koszty Zarządu określone w rozdz. II pkt 9. b) koszty dzielone pomiędzy zadania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu określonej przez Spółdzielnię dla lokali mieszkalnych i użytkowych danego zadania : - płace pracowników działu eksploatacji Spółdzielni - płace pracowników obsługi technicznej (konserwatorów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub firm na podstawie umowy. - narzędzia, środki czystości 3. Opłaty za eksploatację ustala Zarząd dla każdego zadania indywidualnie na podstawie analizy kosztów poprzedniego roku, aktualnych cen rynkowych mediów i usług oraz waloryzacji płac pracowników. 4. Dodatnia różnica między faktycznymi rocznymi kosztami eksploatacji danego zadania a dokonywanymi wpłatami przez użytkowników lokali na ten cel nie podlega zwrotowi członkom zadania natomiast jest uwzględniana przy kalkulacji kosztów eksploatacji na następny rok odpowiednio je pomniejszając. 12

13 Różnica ujemna winna być pokryta przez zwiększenie składnika opłaty eksploatacyjnej eksploatacja przez użytkowników lokali danego zadania najpóźniej do końca czerwca następnego roku. J. Rozliczanie kosztów i ustalenie opłat na fundusze remontowe i podobne. 1. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym są określone w załączniku nr Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu corocznie najpóźniej do 30.XI uchwala na rok następny dla każdego zadania uwzględniając jego specyfikę minimalne kwoty na poszczególne fundusze remontowe zapewniające utrzymanie zasobów mieszkaniowych w stałej sprawności technicznej. 3. Wysokość odpisów na fundusz remontowy powinna uwzględniać remonty bieżące, okresowe przewidziane na najbliższy rok oraz odpisy mające charakter kumulacyjny przeznaczone na remonty kompleksowe (kapitalne) oraz ewentualne modernizacje. 4. Każda Rada Mieszkańców może zwiększyć kwotę funduszy remontowych określając na jaki cel mają być przeznaczone środki finansowe 5. Opłatę na fundusz remontowy lokali użytkowych w kwocie netto zwiększa się o obowiązujący VAT. K. Pobieranie innych opłat. I. Opłaty za użytkowanie dodatkowych powierzchni piwnicznych i korytarzowych przez właścicieli lokali. 1.Użytkowanie pomieszczeń: - piwnicznych przeznaczonych przez projektanta dla ogółu mieszkańców zadania (suszarnie, wózkarnie) wymaga pisemnej zgody Zarządu, po uzyskaniu opinii Rady Mieszkańców, - pomieszczeń gospodarczych wymaga pisemnej zgody Zarządu, - użytkowanie pomieszczeń uzyskanych poprzez zabudowy korytarzy wymaga pisemnej zgody Zarządu i wszystkich mieszkańców korzystających z zabudowanego korytarza. 2. Opłata za w/w pomieszczenia określona jest w umowie najmu podpisanej z Zarządem na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wybór odbywa się na drodze konkursu ofert. Opłata ta dotyczy również pomieszczeń gospodarczych w garażach. 3. Opłata eksploatacyjna za pomieszczenia ogrzewane i otynkowane liczona jest podobnie jak dla lokali mieszkalnych. Jeżeli budynek wyposażony jest w indywidualne liczniki c.o. do obliczania zużycia energii cieplnej c.o. w tym pomieszczeniu przyjmuje się średnie jej 13

14 miesięczne zużycie przypadające na 1 m 2 powierzchni mieszkalnych danego budynku. Opłatę za zużycie energii elektrycznej określa się w umowie. Pomieszczenia przynależne do lokalu ( nie mogące być przedmiotem obrotu jako odrębna nieruchomość) nie są objęte opłatami eksploatacyjnymi z wyjątkiem opłat związanych z mediami, z których te pomieszczenia korzystają. Naliczenia zaliczek na media oraz rozliczenia tych zaliczek za pomieszczenia przynależne do lokali dokonuje się na zasadach obowiązujących dla tych lokali. 4. W przypadku samowolnej zabudowy lub zajęcia jakiegokolwiek pomieszczenia Spółdzielnia będzie egzekwowała rozbiórkę zabudowy na koszt lokatora lub usunięcie z zajętego pomieszczenia na drodze administracyjno - sądowej. II. Opłaty za tablice informacyjne oraz reklamy na budynkach lub wolnostojące. 1. Umieszczenie tablicy informacyjnej lub reklamy wymaga uprzedniej zgody Zarządu Spółdzielni, wyrażonej na piśmie. 2. Osoby fizyczne i prawne umieszczające tablice informacyjne lub reklamy, wnoszą miesięczną opłatę. Opłata wnoszona jest na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią. Wyjątkiem są tablice i reklamy umieszczane na elewacji budynku w obrysie lokalu użytkowego, związane z działalnością prowadzoną w tym lokalu użytkowym, które są bezpłatne. 3. Opłaty za tablice informacyjne do formatu A - 4 ustala się w wysokości miesięcznej 30,00 zł +VAT. 4. Opłaty za tablice informacyjne i reklamy o powierzchni powyżej formatu A 4 wynoszą miesięcznie co najmniej 50,00 zł. + VAT. Wysokość opłaty powinna odpowiadać cenie rynkowej dla danej lokalizacji. Projekt, miejsce umieszczenia oraz wysokość opłaty ustala Zarząd po uzyskaniu opinii Rady Mieszkańców danego zadania. III. Opłaty za urządzenia chłodzące zainstalowane na zewnątrz budynku. 1. Osoby fizyczne i prawne, które zainstalowały urządzenia chłodzące na zewnątrz budynku wnoszą miesięczne opłaty: - w kwocie 200 zł od każdego urządzenia o mocy powyżej 10 kw 2. Umieszczenie urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zarządu wyrażonej na piśmie poprzedzonej opinią Rady Mieszkańców. 3. Opłaty za urządzenia chłodzące przy lokalach użytkowych zwiększa się o obowiązujący VAT. IV.Wszystkie opłaty z w/w tytułów obniżają koszty eksploatacji bieżącej danego zadania 14

15 L. Obowiązki Spółdzielni z tytułu pobieranych opłat eksploatacyjnych 1. W ramach pobieranych opłat za używanie lokali Spółdzielnia jest zobowiązana do: a. utrzymania domów garaży i terenów wokół budynków w należytym stanie technicznym i estetycznym, b. zapewnienia sprawnego funkcjonowania wszystkich instalacji urządzeń w budynkach i ich otoczeniu. c. sprawnej obsługi administracyjnej d. utrzymania w sezonie grzewczym temperatury normatywnej min 18 o C) e. stałej dostawy zimnej i ciepłej wody zapewniającej zaspokojenie potrzeb użytkowników (dla c.w min C). f. wywozu nieczystości z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie osiedli g. zapewnienia sprawnego funkcjonowania dźwigów i urządzeń domofonowych. 2. Spółdzielnia zobowiązana jest do napraw : a. w całym okresie eksploatacji: - instalacji elektrycznych gazowych, wodnych, centralnego ogrzewania (c.o.) oraz klimatyzacji do urządzeń odbiorczych. W przypadku dokonania jakiejkolwiek zmiany ich przebiegu w stosunku do projektu odpowiedzialność Spółdzielni ogranicza się do zaworu odcinającego wraz z licznikami (oprócz liczników energii elektrycznej i gazu). - przewodów kanalizacyjnych w pionach do trójnika odgałęziającego włącznie - balkonów oraz wnęk balkonowych jako pomieszczeń przynależnych do lokali ale stanowiących część elewacji W przypadku jakiejkolwiek ich zabudowy obowiązek napraw przechodzi na użytkownika lokalu. b. w okresie rękojmi (gwarancji) elementów (urządzeń) jeżeli były wykonane (montowane) przez Spółdzielnię: 3. Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązku Spółdzielni obciążają użytkowników zajmujących te lokale. M. Koszty ochrony Koszty ochrony fizycznej, telewizji przemysłowej i p.poż. rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lokali wyrażonej w m 2. N. 1. W przypadku powstania zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości przekraczającej 3 miesięczne obciążenie, Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o odłączeniu dopływu ciepłej wody do lokalu. Koszty odłączenia i ponownego podłączenia dopływu CW obciążają właściciela lokalu. 15

16 2. W przypadku nieudostępnienia lokalu do dokonania obowiązującego przeglądu instalacji w dwóch kolejnych terminach, koszty dokonania przeglądu na indywidualne zlecenie Spółdzielni pokrywa właściciel lokalu 3. Spółdzielnia informuje o dacie wykonania przeglądu na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Rozdział V - ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE 1. Media, które są olicznikowane rozlicza się indywidualnie tak jak dla lokali mieszkalnych w przypadku braku olicznikowania stosuje się zużycie 1,5 m3 z.w. i 1 m3 ciepłej wody na osobę zatrudnioną w lokalu na miesiąc, zgodnie z deklaracją użytkownika lokalu, potwierdzoną przez administratora budynku. 2. Opłaty za wywóz nieczystości stałych ustala się jak dla lokali mieszkalnych przyjmując 2 osoby na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego. Na uzasadniony wniosek Zarząd jest uprawniony do podwyższenia opłaty. 3. Pozostałe składniki opłaty eksploatacyjnej tj. eksploatacja bieżąca, fundusz remontowy i koszty ochrony liczone są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali tak jak dla lokali mieszkalnych. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Mieszkańców, Zarząd uprawniony jest do podniesienia stawki naliczenia funduszu remontowego w lokalach użytkowych w proporcji nie wyższej jednak niż przelicznik x Przy ustalaniu miesięcznej opłaty eksploatacyjnej za lokale użytkowe koszty netto, ustalone po rozliczeniu naliczonego przez dostawców towarów i usług VAT zwiększa się o obowiązujący VAT. Rozdział VI ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻU 1. Jednostka rozliczeniowa - miejsce postojowe. 2. W opłacie za miejsce postojowe w garażu uwzględnione są dwa składniki tj. koszt bieżącej eksploatacji i fundusz remontowy garażu. 3. Kosztami bieżącej eksploatacji są: - płaca pracowników do obsługi garażu - ubezpieczenie garażu - koszty mediów zużytych na cele garażowe - przeglądy okresowe i konserwacje bieżące urządzeń garażowych - koszty zużytych środków czystości i materiałów eksploatacyjnych - koszty wywozu nieczystości - podatek od nieruchomości (garaże) - koszty ochrony - koszty Zarządu Ogólnego określone w rozdziale II pkt 9 (przyjmuje się, że powierzchnia jednego miejsca postojowego wynosi 10,4 m 2 ) 16

17 4. Różnica dodatnia między faktycznymi kosztami bieżącej eksploatacji garażu a opłatami wniesionymi na ten cel przez użytkowników nie podlega zwrotowi natomiast zasila ona fundusz remontowy garażu. 5. Fundusz remontowy przeznaczony jest na przyszłe remonty urządzeń garażowych, a wysokość jego określa corocznie Zarząd. 6. Opłata miesięczna za miejsce postojowe uwzględnia obowiązujący VAT. Rozdział VII ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA DZIERŻAWĘ TERENU SPÓŁDZIELNI 1. Jednostka naliczeniowa - m 2 zajmowanego terenu. 2. Teren może zostać wydzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy na okres nie dłuższy niż 10 lat przez Zarząd za zgodą Rady Mieszkańców lub Rady Inwestycyjnej zadania, którego teren jest dzierżawiony. Wysokość opłaty za dzierżawę nie może być niższa od opłat wnoszonych z tytułu dzierżawy do Dzielnicy. Ustala się ją w wyniku konkursu ofert oraz celu, jakiemu ma służyć dzierżawiony teren. Opłata z tego tytułu zaliczana jest na poczet opłat za dzierżawę terenu zadania, którego teren jest dzierżawiony. Opłata ta pomniejszy koszty eksploatacji bieżącej danego zadania. 3. Opłatę zwiększa się o obowiązujący VAT. Rozdział VIII ZASADY NALICZANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Za lokale mieszkalne, usługowe oraz miejsca postojowe znajdujące się w budynkach Spółdzielni, którymi zarządza Spółdzielnia pobiera się miesięczną opłatę w wysokości 0,30 zł za m2 (netto) pomnożoną przez powierzchnię użytkową lokalu, miejsca postojowego lub garażu z tytułu wykorzystywania majątku Spółdzielni do prowadzenia działalności zarządzania nieruchomościami. 2. Dla każdego miejsca postojowego przyjmuje się powierzchnię wynoszącą 10,4 m2, bez względu na jego faktyczną powierzchnię. 3. Od opłaty zwolnione są osoby będące członkami Spółdzielni posiadające tytuł prawny do lokalu, miejsca postojowego lub garażu 4. Opłaty stanowią zasilenie Funduszu Zasobowego Spółdzielni. Rozdział IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin nakłada na Spółdzielnię obowiązek szczegółowego analizowania prawidłowości zasadności, ewidencji, księgowania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz uzasadnionego i gospodarnego wykorzystania środków pochodzących z opłat. Nadwyżki przychodów nad 17

18 kosztami/kosztów nad przychodami z następujących tytułów : eksploatacja bieżąca, energia elektryczna, podatki i ubezpieczenia, winda, domofon, ochrona obiektu, garaż, zwiększają przychody lub koszty w roku następnym według stanu ich pochodzenia. 2. Koszty c.o. i c.w. rozliczane według zasad niniejszego regulaminu wylicza się z dokładnością do dwu miejsc po przecinku zaokrąglając w górę do pełnego grosza. Powstałe na skutek takiego wyliczania nadwyżki kwotowe przeksięgowuje się na fundusz remontowy zadania. 3. W przypadku konieczności uregulowania innych spraw nie objętych niniejszym regulaminem Rada Nadzorcza uchwala je wprowadzając dodatkowe załączniki 4. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą SBM Klub Dwustu w dniu r. Uchwałą Nr 1(13)z mocą obowiązującą od r. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Statutu oraz art. od 4 do 6 1 Ustawy z o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 nr 119 poz z późn. zmianami) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 6. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4(4) z dnia r. 7. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(2) z dnia r. 8. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(12) z dnia r. 9. Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3(16) z dnia r. 10.Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4(15) z dnia r. 11.Niniejszy tekst regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2(11) z dnia r. 18

19 Załącznik nr 1 Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym. 1. Każde zadanie oraz wydzielone garaże tworzą własne fundusze remontowe. 2. Wykorzystanie funduszu remontowego. Fundusz remontowy tworzony jest w celu zapewnienia należytego stanu technicznego poszczególnych zadań, sprawnego działania oraz ewentualnych modernizacji instalacji i urządzeń technicznych. 3. Tworzenie funduszu. Fundusz tworzy się z następujących źródeł: a. odpisów ujętych w opłatach eksploatacyjnych (składnik opłaty eksploatacyjnej fundusz remontowy ), b. odsetek bankowych z tytułu lokat wolnych środków finansowych danego zespołu ( w tym lokat terminowych), c. dotacji budżetowych udzielonych Spółdzielni (zespołowi), d. odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w zasobach mieszkaniowych, e. dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego wyposażenia technicznego, złomu itp., f. nadwyżek bilansowych określonych w Regulaminie, g. pożyczek wewnątrzspółdzielczych i kredytów, h. odszkodowań i kar umownych pochodzących od wykonawców za zwłokę w usuwaniu wad i usterek, i. wpływy z odsetek karnych za nieterminowe wpłaty opłat eksploatacyjnych. 4. Postanowienia ogólne. a. Gospodarkę funduszem prowadzi Zarząd w ramach uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego. b. Spółdzielnia ma obowiązek tak gospodarować wolnymi środkami finansowymi, aby uzyskać maksymalne zyski z operacji finansowych. c. Środki finansowe funduszu remontowego danego zespołu mogą być skierowane do pokrycia niedoboru środków finansowych innego zadania jedynie za zgodą Rady Mieszkańców na zasadach pożyczki wewnątrzspółdzielczej. 19

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASKÓŁKA w Tarnowie a) R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "JASKÓŁKA" w Tarnowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Niniejszy regulamin został opracowany na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały nr 13/2014 Rady Nadzorczej z dn. 17.03.2014 r. Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie. R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV.

PODSTAWA PRAWNA. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. IV. SPIS TREŚCI: REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody do mieszkań i lokali użytkowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Obowiązuje od 01 sierpnia 2010 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. W celu stworzenia warunków racjonalnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE. 1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne / Dz.U. Z 2006r. Nr 89 poz.625 z późn. zm. /

I. PODSTAWY PRAWNE. 1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne / Dz.U. Z 2006r. Nr 89 poz.625 z późn. zm. / REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w zasobach lokalowych Gminy Sosnowiec zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych Zakład

Bardziej szczegółowo

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd.

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach Regulamin rozliczania kosztów zużytej energii cieplnej w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górnik w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania opłat i rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla potrzeb c.o. i c.c.w. w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Domator w Kielcach PODSTAWY NORMATYWNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie.

S T A T U T. przy ul... w Koszalinie. Załącznik nr 1 do Uchwały nr... /... z dnia... Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul....... w Koszalinie S T A T U T Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.... w Koszalinie. 1. Właściciele

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U

U C H W A Ł A Nr 9/02/10 R E G U L A M I N U U C H W A Ł A Nr 9/02/10 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 23 lutego 2010 roku, prot. 2/10, w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

2014 r. R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

2014 r. R E G U L A M I N. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej 2014 r. R E G U L A M I N rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej Zatwierdzony Uchwałą nr 84/2014 Rady Nadzorczej z dnia 22 grudnia 2014 r. i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "URSUS" W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ)

STATUT ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ URSUS W WARSZAWIE (SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ) Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Spółdzielni w dniu 14.02.1958r. z późniejszymi zmianami w dniach: 31.10.67r.,21.08.72r.,11.04.75r.,31.01.77r., 22.10.79r.,31.08.81r,.20.06.83r.,27.05.85r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków w SM Zarzew

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków w SM Zarzew R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków w SM Zarzew I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami, 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo