KSIÆGA JAKOÚCI ZA NR 1 KJ-ZA NR 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIÆGA JAKOÚCI ZA NR 1 KJ-ZA NR 1"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 1. Wprowadzenie W zwi¹zku z faktem, i Zakùad Diagnostyki i Terapii podlega administracyjnie Szpitalowi Rejonowemu im.dr J.Rostka w Raciborzu, w którym jest wdro ony Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ i Zarz¹dzania Úrodowiskowego, wszelkie realizowane dziaùania i dokumentacja zwi¹zane z zarz¹dzaniem s¹ logicznym rozwiniêciem dziaùañ i dokumentacji obowi¹zuj¹cej w Szpitalu. 2. Informacje o Zakùadzie Diagnostyki i Terapii Zakùad Diagnostyki i Terapii rozpocz¹ù swoj¹ dziaùalnoœã w swojej nowej siedzibie w 2002 roku. Od pocz¹tku swojej dziaùalnoœci Zakùad zajmuje siê œwiadczeniem usùug medycznych w zakresie radiologii. Aby wyjœã naprzeciw oczekiwaniom pacjentów zmodernizowaliœmy nasze pracownie i zainwestowaliœmy w system poœrednio-cyfrowy. Jakie s¹ jego zalety? Obraz stworzony cyfrowo mo na zmieniaã - powiêkszyã, zmieniã jego kontrast, przeprowadziã szczegóùow¹ ocenê obszaru zainteresowania co umo liwia wy sz¹ wykrywalnoœã zmian. W radiografii cyfrowej noœnikiem obrazu radiologicznego jest fosforowa pùyta obrazowa wielokrotnego u ycia. Dziêki systemowi PACS obraz cyfrowy jest dostêpny dla kieruj¹cego lekarza natychmiast po uwolnieniu go z konsoli technika. Jednoczeœnie obraz ten jest dostêpny w danej chwili dla kilku lekarzy, którzy s¹ np. na ró nych oddziaùach czy poradniach. Ucyfrowione obrazy mo na wydawaã zarówno na pùycie CD jak i na kliszy. Archiwizacja obrazów cyfrowych prowadzona jest na pùytach DVD - obraz mo e byã w prosty sposób kopiowany i odszukany a archiwizacja nie zajmuje du o miejsca. Obsùug¹ pacjentów w naszych pracowniach zajmuje siê wykwalifikowany personel lekarze i technicy elektroradiologii, pielêgniarki, rejestratorki, sekretarka medyczna. Wprowadzaniem zasad zapewniania jakoœci - w tym prowadzeniem kontroli jakoœci stosowanych fizycznych parametrów - oraz nadzorem nad prawidùowym dziaùaniem sprzêtu rentgenowskiego zajmuje siê fizyk medyczny. Za koordynacjê pracy caùego Zakùadu Diagnostyki i Terapii ponosi odpowiedzialnoœã Kierownik Zakùadu, który okreœla zakres obowi¹zków wszystkich pracowników. Bezpoœrednim przeùo onym Kierownika Zakùadu Diagnostyki i Terapii jest Dyrektor Szpitala. 3. Posiadane i eksploatowane wyposa enie medyczne Zakùad Diagnostyki i Terapii obejmuje nastêpuj¹ce pracownie diagnostyczne: dwie ogólnodiagnostyczne pracownie rentgenowskie, dwie pracownie ultrasonografii, pracowniê tomografii komputerowej, pracownia badañ kontrastowych. Dodatkowo pod nadzorem DZD znajduj¹ siê: rentgenowski aparat przewoêny do zdjêã przyùó kowych, który znajduje siê na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, oraz dwa aparaty zabiegowe z ramieniem C, bêd¹ce na wyposa eniu Centralnego Bloku Operacyjnego.

2 Strona 2 z 9 W naszych pracowniach obrazy uzyskiwane s¹ przy pomocy aparatów diagnostycznych rejestrowane s¹ w systemie poœrednim - cyfrowym. System poœredniej radiografii cyfrowej skùada siê z: standardowych aparatów diagnostycznych, czytników pùyt obrazowych - skanerów, fosforowych pùyt obrazowych z kasetami, konsoli techników, stacji lekarskich, systemu komputerowego do archiwizowania obrazów radiologicznych, cyfrowych urz¹dzeñ do suchej obróbki filmów medycznych drukarki termiczne. Aparaty rentgenowskie do zdjêã maj¹ równie mo liwoœã rejestracji obrazów w klasycznym ukùadzie bùona/folia wzmacniaj¹ca. Zakùad Diagnostyki i Terapii obsùugiwany jest przez radiologiczn¹ bazê danych typu RIS oraz bazê obrazow¹ PACS. Dziaù dysponuje mo liwoœci¹ udostêpniania danych w sieci ogólno szpitalnej. Ka da pracownia w oparciu o peùn¹ aktualn¹ dokumentacjê posiada zgodê na dziaùalnoœã wydan¹ przez Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 3.1 OGÓLNODIAGNOSTYCZNA PRACOWNIA RENTGENOWSKA I Ogólno diagnostyczna pracownia rentgenowska I wyposa ona jest w rentgenowski aparat Bucky Diagnost Th firmy Philips, rok produkcji Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, WC dla personelu Skanery Konsola techników oraz z dwiema kabinami dla pacjentów. W sterowni znajduje siê konsola robocza techników, skanery do odczytywania pùyt CR i dodatkowo wydzielone stanowisko do nagrywania zdjêã na pùytach CD i archiwizowania Bucky Diagnost TH wykonanych badañ. Dodatkowo konsola robocza techników oraz stanowisko archiwizacyjne poù¹czone s¹ z drukarkami do wydruku zdjêã: Drystar 5503, Drystar 3000 i Drystar 4500M.Gabinet rtg posiada sygnalizacjê œwietln¹ wù¹czenia wysokiego napiêcia nad wejœciem od strony korytarza wewnêtrznego. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi Stanowisko do archiwizowania i nagrywania badañ na pùytach CD zgodnie z polsk¹ norm¹. Pracownia wyposa ona jest dodatkowo w osùony zabezpieczaj¹ce pacjenta przed promieniowaniem - fartuchy ochronne i osùony na gonady.

3 Strona 3 z PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Pracownia tomografii komputerowej wyposa ona jest w 16-to rzêdowy tomograf BrightSpeed Elite firmy GE Healthcare rok produkcji 2009, system wstrzykiwacza kontrastu SOM 700 PO do badañ tomografii komputerowej, wirtualny trójwymiarowy insuflator kolonoskopowy CO 2 VMX-1000A i duplikator pùyt CD/DVD Rimage 2000i. Wstrzykiwacz kontrastu SOM 700 PO Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹ i wyznaczonym miejscem dla lekarzy do opisów badañ tomograficznych. Konsola Tomograf BrightSpeed Elite robocza techników oraz stanowiska do opisywania badañ tomograficznych poù¹czone s¹ z drukarkami do wydruku zdjêã Drystar 5503 i Drystar Do zaplecza pracowni nale ¹ tak e: kabina dla pacjentów, pokój przygotowañ pacjentów do badañ i poczekalnia dla pacjentów. Pracownia posiada ostrzegawcz¹ sygnalizacjê œwietln¹ nad wejœciem do gabinetu od strony korytarza szpitalnego oraz nad kabin¹ dla pacjentów, sprzê on¹ z aparatem. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi zgodnie z polsk¹ norm¹. W sterowni pracowni znajduj¹ siê fartuchy ochronne i osùony na gonady zabezpieczaj¹ce pacjenta przed promieniowaniem jonizuj¹cym. Duplikator CD/DVD Rimage 2000i Wirtualny 3D insuflator kolonoskopowy CO 2 VMX-1000A Drukarka termiczna Drystar 3000

4 Strona 4 z PRACOWNIA BADAÑ KONTRASTOWYCH Pracownia badañ kontrastowych wyposa ona jest w aparat AXIOM Iconos R 100 firmy Simens, rok produkcji Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, kabin¹ dla pacjentów i WC dla pacjentów. Pracownia posiada ostrzegawcz¹ sygnalizacjê œwietln¹ nad wejœciem do gabinetu od strony korytarza szpitalnego oraz nad kabin¹ dla pacjentów, sprzê on¹ z aparatem. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi zgodnie z polsk¹ norm¹. Dodatkowo pracownia wyposa ona jest w fartuchy ochronne, osùony na gonady oraz uciski do badañ kontrastowych. Stacja opisowa lekarzy ICONOS R 100 Pulpit sterowniczy Drystar 4500 M

5 Strona 5 z OGÓLNO DIAGNOSTYCZNA PRACOWNIA RENTGENOWSKA II Ogólno diagnostyczna pracownia rentgenowska II wyposa ona jest w aparat Vertix 3D-3 firmy Siemens, rok produkcji Do aparatu doù¹czony jest stóù typu SAFE CARD. Pracownia poù¹czona jest ze sterowni¹, w której znajduje siê konsola robocza techników oraz skaner do odczytywania pùyt CR. Dodatkowo konsola robocza techników poù¹czone jest z drukark¹ do wydruku zdjêã Drystar Pracownia posiada œwietln¹ sygnalizacjê ostrzegawcz¹ wù¹czenia wysokiego napiêcia nad wejœciem do gabinetu. Drzwi wejœciowe oznakowane s¹ plafonierami ostrzegawczymi zgodnymi z polsk¹ norm¹. Pracownia wyposa- ona jest dodatkowo w fartuchy ochronne i osùony na gonady zabezpieczaj¹ce pacjentów przed zbêdnym promieniowaniem jonizuj¹cym. Pulpit sterowniczy Vertix 3D-3 Skaner Drukarka termiczna Drystar 5503 Konsola technika

6 Strona 6 z PRACOWNIA ULTRASONOGRAFII Pracownie USG wyposa one sa w aparaty LOGIQ TM 500 GE i ACUSON X 300. W zale noœci od rodzaju badania mo na wykorzystaã jedn¹ z gùowic wymiennych aparatu LOGIQ TM 500 GE: liniow¹ 11 MHz (szt.2), liniow¹ 7 MHz, convex 3,5 MHz, 4 MHz, 5 MHz (szt.2), liniowa kardiologiczna 4 MHz. Oprócz tego w pracowni znajduje siê zestaw komputerowy sùu ¹cy do wypisywania wyników. LOGIQ TM 500 GE Stanowisko do pisania wynikow Aparat ultrasonograficzny Siemens Acuson X300 jest jednym z najnowszych produktów Siemensa. Urz¹dzenie posiada obrazowanie w trybie standardowym 2D oraz 3D - obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym foursight 3D z mo liwoœci¹ wykorzystania dla pewnoœci diagnostyki opcji Dopplera przy analizie przepùywów naczyniowych i tkankowych. Ponadto, aparat ma do dyspozycji bardzo zaawansowan¹ opcjê kardiologiczn¹ i naczyniow¹ pozwalaj¹c¹ na szerok¹ diagnostykê w zakresie chorób ukùadu krwionoœnego. Urz¹dzenie wyposa one jest w trzy gùowice ultrasonograficzne: convex szerokopasmow¹, wieloczêstotliwoœciow¹ w paœmie podstawowym 2,0-5,0 MHz, przeznaczon¹ m.in. do diagnostyki: jamy brzusznej, narz¹dów rodnych, narz¹dów miednicy oraz serca pùodu, ACUSON X 300

7 Strona 7 z 9 liniow¹ szerokopasmow¹, wieloczêstotliwoœciow¹ w paœmie podstawowym 5,0-10,0 MHz, przeznaczon¹ m.in. do diagnostyki: narz¹dów poùo onych powierzchownie (sutków, tarczycy, j¹der), struktur ortopedycznych oraz naczyñ krwionoœnych. 3.6 APARAT PRZEWO NY DO ZDJÆà RENTGENOWSKICH PRZY ÓÝKOWYCH PRACTIX 33 PLUS Aparat ten znajduje siê na wyposa eniu Sali Anestezjologii Intensywnej Terapii Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Aparat skùada siê z: jednostki systemu Practix 33 Plus, wózka jezdnego, w skùad którego wchodzi panel sterowania, ramienia noœnego, kolimatora. Badanie wykonane na Sali Anestezjologii i Intensywnej Terapii okreœlane s¹ przez protokóù oprogramowania aparatu. Sala Anestezjologii i Intensywnej Terapii równie posiada zabezpieczenia przeciw promieniowaniu jonizuj¹cemu w postaci osùon staùych pozytywnie zaopiniowanych przez Pañstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo sala posiada na wyposa eniu fartuch ochronny dla personelu. 3.7 APARATY ZABIEGOWE Z RAMIENIEM C Practix 33 PLUS Aparaty zabiegowe z ramieniem C Siremobil Compact L i BV Libra znajduj¹ siê na wyposa eniu Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Úródoperacyjny aparat rentgenowski SIREMOBIL Compact L z ramieniem C jest wyposa ony w caùkowicie cyfrowy tor obrazowania. Zapewnia wszechstronnoœã zastosowañ, doskonaù¹ jakoœã obrazu przy znacznym ograniczeniu dawki promieniowania, zoptymalizowany tryb pracy oraz wydajn¹ eksploatacjê. Specjalna konstrukcja aparatu wraz z wózkiem monitorów sprawia, e zestaw jest kompaktowy i nie zajmuje wiele miejsca. Aparat wyposa ony jest w generator wysokiej czêstotliwoœci oferuj¹cy mo liwoœã pracy w trybach radiografii cyfrowej, fluoroskopii, fluoroskopii pulsacyjnej. BV Libra Siremobil Compact L

8 Strona 8 z 9 Úródoperacyjny aparat rentgenowski BV Libra L skùada siê z ramienia C poruszaj¹cego siê w wszystkich pùaszczyznach, wózka jezdnego w skùad którego wchodzi panel sterowania i monitory. Dodatkowo aparaty wyposa one s¹ w licznik czasu i dawki promieniowania z sygnaùem dêwiêkowym przekroczenia dawki. Badania wykonane na sali operacyjnej oddziaùu chirurgii urazowoortopedycznej okreœlane s¹ przez protokóù oprogramowania aparatów. Centralny Blok Operacyjny posiada równie zabezpieczenia przeciw promieniowaniu jonizuj¹cemu w postaci oùowianych fartuchów i gogli ochronnych. 4. Zakres kompetencji, uprawnieñ, kwalifikacji i odpowiedzialnoœci Odpowiedzialnoœã, uprawnienia i kompetencje pracowników s¹ okreœlone w zakresach czynnoœci oraz w zaù¹cznikach do umowy o pracê, które znajduj¹ siê w dziale kadr. Kwalifikacje personelu potwierdzone s¹ certyfikatami i zaœwiadczeniami z odbytych szkoleñ, których kopie znajduj¹ siê w osobnym segregatorze (pt.: Kwalifikacje personelu) w DZD oraz w aktach personalnych poszczególnych pracowników w kadrach. 5. Opracowane i wdro one standardy, procedury, instrukcje Zakùad Diagnostyki Terapii stosuje siê do opracowanych i wdro onych procedur, instrukcji i standardów obowi¹zuj¹cych w szpitalu (dostêpnych na stronie intranetu oraz w ISO electron). Wykaz opracowanych i wdro onych procedur, instrukcji i standardów dostêpny jest na stronie intranetu. 6. Obowi¹zuj¹ce akty prawne Wszystkie obowi¹zuj¹ce w radiologii akty prawne znajduj¹ siê w rejestrze aktów prawnych stanowi¹cego zaù¹cznik nr.1 do niniejszej ksiêgi jakoœci. Rejestr aktów prawnych jest na bie ¹co aktualizowany przez inspektora ochrony radiologicznej.

9

LABORATORIUM ANALITYCZNEGO

LABORATORIUM ANALITYCZNEGO KSIÆGA JAKOÚCI ZA NR 2 KJ ZA NR 2 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO Strona 1/12 PODKSIÆGA JAKOÚCI LABORATORIUM ANALITYCZNEGO I. WSTÆP. 1.1. Rola Ksiêgi Jakoœci Laboratorium Analitycznego DLA.

Bardziej szczegółowo

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004

EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004 Strona 1/62 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dra Józefa Rostka w Raciborzu KSIÆGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOÚCI I ZARZ DZANIA ÚRODOWISKOWEGO Egzemplarz nr: Obowi¹zuje od dnia: 01.10.2011 Imiê i

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA www.simple.com.pl SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO

1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJ CEGO 1.1. PROWADZONA DZIA ALNOÚÃ Przedmiotem dziaùalnoœci Powiatowego Zarz¹du Dróg w Nowym S¹czu jest wykonywanie obowi¹zków zarz¹dcy drogi zarz¹dzanie drogami powiatowymi na

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce maj 2003 Niniejsze stanowisko jest efektem wielomiesiêcznej pracy specjalnej grupy zadaniowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Materia³ powsta³ na podstawie szczegó³owej analizy regulacji stosowanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI

BIULETYN KWARTALNIK 2013 CAPRI BIULETYN OKRÊGOWEJ IZBY PIELÊGNIAREK I PO O NYCH Nr 2 KWARTALNIK 2013 ISSN 1426-9929 LEOPOLD STAFF CAPRI Na morzu wyspa górska: miniatura Tatr, Jeno e Morskie Oko, miast w œrodku, jest wko³o I miast smreczków,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo