d).innych-zobowiązań-podatkowych-i-niepodatkowych-należności-budżetowych,-do-których

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "d).innych-zobowiązań-podatkowych-i-niepodatkowych-należności-budżetowych,-do-których"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest obsługa kasowa 15 urzędów skarbowych województwa warmińsko - mazurskiego w okresie 36 miesięcy od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. I. Opis obsługi kasowej: 1. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych, Kod CPV: Usługi bankowe 2. Obsługa kasowa prowadzona jest w 15 urzędach skarbowych województwa warmińsko mazurskiego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do SIWZ) Urząd Skarbowy w Bartoszycach Urząd Skarbowy w Braniewie Urząd Skarbowy w Działdowie Urząd Skarbowy w Elblągu Urząd Skarbowy w Ełku Urząd Skarbowy w Giżycku Urząd Skarbowy w Iławie Urząd Skarbowy w Kętrzynie Urząd Skarbowy w Nidzicy Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim Urząd Skarbowy w Olecku Urząd Skarbowy w Olsztynie Urząd Skarbowy w Ostródzie Urząd Skarbowy w Piszu Urząd Skarbowy w Szczytnie 3. Obsługa kasowa obejmuje w szczególności : 1) przyjmowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, m.in. dla: a) podatku dochodowego, b) podatków pośrednich, c) podatku od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych, d).innych-zobowiązań-podatkowych-i-niepodatkowych-należności-budżetowych,-do-których określenia. i poboru właściwym organem jest urząd skarbowy, 2) przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej z tytułów kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i inne rodzaje wpłat, bez prowizji i opłat bankowych od wpłacającego, 3) dokonywanie zwrotów: a) nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z zeznań rocznych, b) nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn zgodnie z decyzją urzędu skarbowego c) niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z decyzją urzędu skarbowego. 4. Obsługa kasowa prowadzona będzie w dniach i godzinach pracy jednostek Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. 5. W szczególnych przypadkach godziny pracy Punktów Obsługi Kasowej na wniosek Zamawiającego mogą ulec zmianie (np. zmiana godzin pracy Zamawiającego, wydłużony czas pracy jednostek w

2 końcowym okresie składania zeznań rocznych, dni otwarte itp.). 6. Wykonawca będzie zobowiązany do transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pieniężnych przyjętych w Punktach Obsługi Kasowej, we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Wykonawca nie będzie przechowywał gotówki w Punkcie Obsługi Kasowej po godzinach pracy. 7. Wykonawca zapewni wyposażenie Punktów Obsługi Kasowej w druki dowodów wpłat niezbędnych do wykonywania usług, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego i udostępni je nieodpłatnie w Punktach Obsługi Kasowej. 8. Wykonawca zobowiązuje się do wyeksponowania wzorów dowodów wpłat. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych na podstawie formularzy dowodów wpłat dostarczonych przez Wykonawcę z przeznaczeniem: a) pierwszy egzemplarz dla Wykonawcy, b) drugi egzemplarz dla Zamawiającego c) trzeci egzemplarz dla wpłacającego. 10. Na podstawie dowodów wpłat Wykonawca będzie sporządzać w trzech egzemplarzach zestawienia przyjętych wpłat z przeznaczeniem dla: a) pierwszy i drugi egzemplarz dla Wykonawcy, b) trzeci egzemplarz dla Zamawiającego. 11. Na podstawie zestawień, o których mowa w ust. 10 Wykonawca dokona najpóźniej w następnym dniu roboczym, w pierwszej sesji, przelania należności na konta Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim. 12. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, naliczonych za każdy dzień zwłoki. 13. W razie, gdy Zamawiający będzie zobowiązany do jakiejkolwiek zapłaty należności z tytułu nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę czynności i operacji związanych z opisanymi wyżej wpłatami i wypłatami na rzecz podatników i płatników, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tych należności w pełnej wysokości na pierwsze wezwanie Zamawiającego. 14. Dokonywanie przez Punkty Obsługi Kasowej wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat podatków odbywać się będzie na podstawie dowodu wypłaty załączonego do wykazu wypłat, podpisanego przez, co najmniej jednego pracownika wskazanego przez Zamawiającego na liście osób upoważnionych do akceptacji zwrotów. 15. Wykonawca dokonuje wypłaty gotówkowej po okazaniu przez podatnika dowodu tożsamości. Podatnik kwituje odbiór zwrotu kwoty na trzech egzemplarzach dowodu wypłaty, które przekazywane są: jeden egzemplarz podatnikowi, jeden egzemplarz Wykonawcy oraz jeden egzemplarz Zamawiającemu. 16. Dowody wypłaty sporządzane będą przez Zamawiającego w trzech egzemplarzach: a) adresata nadpłaty, b) Wykonawcy, c) Zamawiającego. 17. Zamawiający przekaże na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy środki finansowe na pokrycie wypłat gotówkowych z tytułu zwrotu nadpłat podatków najpóźniej w dniu wypłat. 18. O terminie i miejscu odbioru nadpłat zawiadamia podatników Zamawiający. Wykonawca nie pobiera prowizji od osób dokonujących wpłat gotówkowych w Punktach Obsługi Kasowej mających siedzibę w jednostkach Zamawiającego. 19. W przypadkach nie podjęcia przez podatnika nadpłaty w terminie określonym na wykazie wypłat, Wykonawca dokona zwrotu tych środków niezwłocznie na wskazany rachunek Zamawiającego oraz zwróci dowody wypłaty. 20. Wykonawca może przyjmować w Punkcie Obsługi Kasowej inne należności z zachowaniem pierwszeństwa dla wpłat zobowiązań podatkowych, niepodatkowych należności budżetowych, wypłat z tytułu zwrotów oraz wpłat i wypłat dokonywanych przez pracowników Zamawiającego. 21. Obsługa podatników i pracowników Zamawiającego nie może być utrudniona w wyniku obsługi innych klientów Wykonawcy. 22. Wykonawca zobowiązuje się do pobierania wpłat na rachunek bankowy Urzędów Miast województwa warmińsko - mazurskiego z tytułu uiszczenia opłaty skarbowej.

3 23. Pracownicy Wykonawcy lub osoby działające na Jego zlecenie, mają prawo do przebywania w Punktach Obsługi Kasowej w czasie godzin pracy Zamawiającego. 24. Wstęp i przebywanie osób wymienionych w ust. 23 w siedzibie Zamawiającego poza godzinami pracy danego urzędu skarbowego, jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. II. Warunki prowadzenia obsługi kasowej: 1. Obsługę kasową muszą wykonywać osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej roczny staż na stanowisku obsługi kasowo- bankowej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć w ciągu 2 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wykonujących przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca będzie pobierał stałą opłatę miesięczną (ryczałt) za obsługę kasową, w ramach przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w umowie. III. Prognozowane ilości operacji dokonywanych w Punktach Obsługi Kasowej: 1. Przyjmowanie wpłat: a) z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych, do przyjmowania, których zobowiązany jest Zamawiający dotyczy wpłat na rachunki w Narodowym Banku Polskim. Przewidywana liczba wpłat gotówkowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. b) gotówkowych przez pracowników urzędów skarbowych realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim, za przyjmowanie, których koszty poniesie Narodowy Bank Polski, c) dokonywanych przez pracowników urzędów skarbowych realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki inne niż Zamawiającego. 2. Dokonywanie wypłat gotówkowych z tytułu nadpłat podatków w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Prognozowane ilości operacji wymienionych w ust. 1 i 2 zostały wykazane w tabeli poniżej: Nazwa jednostki Zamawiającego Lp. Urząd Skarbowy w Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w Nowym Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy Urząd Skarbowy w Urząd Skarbowy w Razem Ilości dokonywanych operacji w Punktach Obsługi Kasowej Bartoszycach w Braniewie Działdowie w Elblągu w Ełku Giżycku w Iławie w Kętrzynie w Nidzicy Mieście Lubawskim w Olecku w Olsztynie w Ostródzie Piszu Szczytnie Dokonywanie wypłat gotówkowych z tytułu nadpłat podatków Przyjmowanie wpłat z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych pracowników urzędów skarbowych 3. realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim. Przyjmowanie wpłat dokonywanych przez pracowników urzędów 4. skarbowych realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej na rachunki inne niż Zamawiającego. 5. Razem IV. Odpowiedzialność 1. Wykonawca odpowiedzialny jest, tak jak za własne działania i zaniechania, za działania i zaniechania osób, z pomocą których będzie wykonywał przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu zamówienia powierzy. 2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu imienny wykaz pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w siedzibie jednostki/jednostek Zamawiającego oraz będzie na bieżąco, na piśmie informować o wszystkich zmianach w składzie personelu. 3. Przed dopuszczeniem osób do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży

4 Zamawiającemu potwierdzenie za zgodność z oryginałem zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia w punktach obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem ich przystąpienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca przyjmie od pracowników, o których mowa w ust. 2, oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, powziętych w związku z wykonywaniem prac objętych umową, a uwierzytelnione kopie tych oświadczeń przedłoży Zamawiającemu. 5. W przypadku zastępstwa lub zmiany osoby, prowadzącej obsługę kasową w siedzibie jednostki/jednostek Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 dokumentów wymienionych w ust. 3 i Wykonawca oraz osoby wykonujące przedmiot zamówienia zobowiązują się do zachowania tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim informacji o Zamawiającym oraz danych osobowych klientów urzędów skarbowych. 7. Wykonawca odpowiada za środki finansowe przyjęte od wpłacających oraz środki finansowe przekazane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy z przeznaczeniem na wypłaty gotówkowe z tytułu zwrotu nadpłat podatków. 8. W razie defraudacji środków finansowych przez pracownika Wykonawcy lub zaginięcia gotówki od chwili otrzymania jej przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany w ramach własnych środków finansowych, do uregulowania zobowiązania w stosunku do adresata środków finansowych. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania cyklicznych kontroli sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu żądane przez niego dokumenty. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 11. W przypadku wyrządzenia szkód, na okoliczność których nie zastrzeżono kar umownych, ich naprawienie następuje na zasadach ogólnych prawa cywilnego. V. Ubezpieczenie 1. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność, m.in. za: a) szkody powstałe w związku z niemożnością wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, z tytułu zwrotu wniesionych wpłat, b) szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i osoby zarządzające Wykonawcą i osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, c) szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 2. W celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest posiadać przynajmniej jeden z poniższych dokumentów, obejmujący odpowiedzialność za szkody, o których mowa w ust. 1 : a) umowę gwarancji bankowej, b) umowę gwarancji ubezpieczeniowej, c) ubezpieczenie. 3. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w ciągu 3 dni przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca posiada gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową lub ubezpieczenie, o których mowa w ust. 2 oraz dowody wpłaty potwierdzające uiszczanie stosownych opłat za ubezpieczenie. VI. Warunki najmu pomieszczeń na Punkty Obsługi Kasowej: 1. W związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wynajęcia od Zamawiającego pomieszczeń na Punkt Obsługi Kasowej zlokalizowanych w siedzibach jednostek skarbowych województwa warmińsko mazurskiego (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ilości stanowisk w punkcie obsługi kasowej na rzecz Zamawiającego w ilości i terminach wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do transportu, ochrony i ubezpieczenia środków pieniężnych

5 oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za zgromadzone środki pieniężne i inne składniki majątkowe znajdujące się w Punktach Obsługi Kasowej. Wykonawca nie będzie przechowywał gotówki w Punkcie Obsługi Kasowej po godzinach pracy. 4. Wykonawca podpisze umowę na ochronę swoich pracowników oraz mienia znajdującego się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zamawiającego z firmą ochroniarską, która świadczy usługi ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Zamawiającego. 5. W zakresie ochrony Punktów Obsługi Kasowej obowiązywać będą zasady ochrony osób i mienia jednostek Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu miesięcznych wydatków ponoszonych przez Zamawiającego związanych z utrzymaniem Punktów Obsługi Kasowej obejmujących, m.in.: koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej, poboru wody i odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów komunalnych. 7. Za wynajem pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 Wykonawca będzie płacił czynsz ustalony przez Zamawiającego. 8. Czynsz najmu wraz z podatkiem VAT Wykonawca wpłacać będzie na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w umowie. 9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: a) wyposaży/doposaży pomieszczenia w meble, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do wykonywania obsługi kasowej. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy własnej sieci komputerowej; Wyposażenie, które znajduje się na stanie danego pomieszczenia zostanie przekazane Wykonawcy protokołem zdawczo odbiorczym, który stanowi załącznik nr 4 do umowy; b) zainstaluje atestowany sejf, bądź atestowaną szafę, przystosowane do przechowywania środków pieniężnych; c) oznakuje pomieszczenia kasowe poprzez umieszczenie na nich tablicy z nazwą podmiotu świadczącego obsługę kasową i godzinami czasu pracy Punktów Obsługi Kasowej. Wykonawca przed umieszczeniem w Punktach Obsługi Kasowej ogłoszenia, zobowiązany będzie do każdorazowego uzyskania akceptacji Zamawiającego. Przez ogłoszenie należy rozumieć, m.in: plakaty, banery, tablice informacyjne, pisma, ulotki, broszury. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac adaptacyjnych (sieć komputerowa, wyposażenie stanowisk kasowych itp.) w terminie do dwóch dni roboczych liczonych od pierwszego dnia terminu obowiązywania umowy. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępu do pomieszczeń punktów kasowych podczas godzin ich otwarcia, jak i poza godzinami w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, przepisami p.poż, dezynsekcji, deratyzacji itp., b) wystąpienia awarii instalacji budynku, np. instalacji c.o., instalacji elektrycznej. 12. Zaleca się, by Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. VII. Termin realizacji zamówienia: Od dnia obowiązywania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy:

UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Załącznik nr 3 UMOWA nr /2011 zawarta dnia.2011r. w Olsztynie pomiędzy: Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie, ul. Gietkowska 9i, 10-170 Olsztyn Nr identyfikacji podatkowej 7393816540, REGON nr 280573109

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa 1, Plac Powstańców Warszawy 2 w Pile. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witosa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo