Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 148, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS aktywnie działa na rynku polskim od 2005 roku. Spółka należy do francuskiej grupy Inventaire Services lidera w zakresie inwentaryzacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Istotą działalności Spółki jest satysfakcja Klientów oraz tworzenie przyjaznego i dynamicznego środowiska pracy. Remanent Polska Sp. z o.o. przeprowadza wszystkie typy inwentaryzacji produktów wyposażonych w kody kreskowe. Specjalizuje się w obsłudze branży odzieżowej i tekstylnej. Sieć Remanent Polska sp. z o.o. posiada rozbudowaną strukturę kierowników oraz wyszkolone ekipy personelu w całej Polsce. Działalność Spółki ma charakter międzynarodowy. Inwentaryzacje prowadzone są m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Austrii, Rosji, na Litwie, Ukrainie oraz w Czechach. Remanent Polska Sp. z o.o. opiera się na współpracy z aktywnymi i przedsiębiorczymi osobami. Podstawą tej współpracy jest zaufanie będące warunkiem koniecznym dla powierzenia współpracownikom zadania weryfikacji stanu majątku Klientów Remanent Polska Sp. z o.o. Istotą sukcesu Spółki jest tworzenie ze współpracownikami długofalowych relacji opartych na wzajemnej odpowiedzialności i klarownej komunikacji. Kryterium doboru współpracowników stanowi sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność w godzinach nocnych, znajomość obsługi komputera oraz status studenta/ucznia. Współpraca ze Spółką może być formą pracy dodatkowej, tymczasowej wykonywanej najczęściej w godzinach wieczornych i nocnych. Pozwala na połączenie studiów lub pracy etatowej z dodatkowym źródłem dochodów. Inwentaryzacja jest procesem, w którym określany jest stan towarów i zapasów, znajdujących się w sklepach w celu zapewnienia wiarygodności informacji zawartych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystywane są przenośne skanery kodów kreskowych, dzięki czemu praca jest sprawna a wyniki są znane zaraz po zakończeniu skanowania. Remanent Polska Sp. z o.o. kładzie nacisk na dokładność i skrupulatność liczenia. Od wyników inwentaryzacji może zależeć zatrudnienie pracowników danego sklepu, ich wynagrodzenie czy decyzje dot. tworzenia systemów 1

2 kontroli i ochrony towaru. Klienci powierzają Spółce ważny dział funkcjonowania własnej firmy. Definicje Ogólne Warunki Współpracy (OWW) - zestawienie informacji i zasad obowiązujących w ramach współpracy ze Spółką Remanent Polska Sp. z o.o. oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy zawartej pomiędzy Spółką a współpracownikiem. OWU stanowią integralną część umowy. Klient - podmiot korzystający z Usług inwentaryzacyjnych świadczonych przez Remanent Polska Sp. z o.o. Umowa Zlecenie - umowa zawierająca zestawienie praw i obowiązków Stron, zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez Spółkę oraz potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez potencjalnego współpracownika; przedmiotem umowy jest przeprowadzenie inwentaryzacji dla sieci sklepów lub Magazynów Klienta Remanent Polska Sp. z o.o. Umowa może być wystawiona w zbiorczej formie obejmującej kilka inwentaryzacji. Zamówienie - mailowa lub telefoniczna informacja podana współpracownikowi przez Spółkę dot. miejsca inwentaryzacji, klienta i członków zespołu skanującego. Potwierdzenie - mailowa lub telefoniczna informacja podana przez współpracownika w odpowiedzi na Zamówienie Spółki stanowiąca zarazem potwierdzenie gotowości zawarcia Umowy Zlecenia oraz udziału w procesie inwentaryzacji wskazanym w Zamówieniu. Zleceniodawca - Remanent Polska Sp. z o.o. zlecający wykonanie określonych umową czynności. Zleceniobiorca osoba, z którą zawarto umowę Zlecenia na podstawie prawidłowej rejestracji w Aplikacji. Spółka - Remanent Polska Sp. z o.o. Zlecenie - przedmiot umowy Zlecenia powierzony przez Zleceniodawcę. Grafik - sporządzony przez Spółkę wykaz planowanych inwentaryzacji w określonym terminie dla danego regionu, na podstawie, którego określana jest dyspozycyjność Wspópracowników będąca podstawą do otrzymania zlecenia. Wartość Wynagrodzenie Netto - świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane Zleceniobiorcy po należytym wykonaniu inwentaryzacji ujętej w Umowie 2

3 Zlecenie po uprzednim potrąceniu obciążeń publicznoprawnych [składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS lub KRUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne]. Wysokość obciążeń jest zależna od deklaracji złożonej przez pracownika. Wartość Wynagrodzenia Brutto - świadczenie pieniężne przysługujące Zleceniobiorcy wynikające z Umowy Zlecenie. Inwentaryzacja - proces ustalania stanu rzeczywistego towaru oraz zapasu w sklepie lub magazynie Klienta przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych, do którego zalicza się przygotowanie sklepu i dokumentów, skanowanie oraz integracja danych do systemu Klienta. Użytkownik Aplikacji - osoba deklarująca chęć współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o., która pozytywnie zakończyła proces rejestracji w Aplikacji. Aplikacja portal internetowy stanowiący własność Remanent Polska Sp. z o.o. przeznaczona dla osób chcących podjąć współpracę i współpracujących ze Spółką. 1. Ogólne Warunki Współpracy Każda z osób zamierzających nawiązać współpracę z Remanent Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest uprzednio zapoznać się z OWW i zaakceptować ich treść. OWW stanowią uzupełnienie treści Umów Zleceń zawartych ze Współpracownikami, zaś ich zastosowanie ma charakter subsydiarny. Bez uprzedniego zawarcia Umowy Zlecenia OWW nie dają podstaw do wystąpienia przeciwko Remanent Polska Sp. z o.o. z jakimikolwiek roszczeniami. 2. Aplikacja Aplikacja jest to portal internetowy służący do przechowywania i zarządzania danymi osobowymi osób chcących podjąć współpracę i współpracujących z Remanent Polska Sp. z o.o. a nadto spełnia zadania marketingowe. Aplikacja jest powszechnie dostępna, przy czym korzystanie z niej oparte jest na Regulaminie Aplikacji, którego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym nawiązania współpracy ze Zleceniodawcą. Aplikacja służy również do aktualizacji wszystkich danych osobowych jej użytkowników i współpracowników. 3

4 3. Umowa Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą Zleceniobiorca za wynagrodzeniem zobowiązuje się do wykonania Inwentaryzacji u Klienta z uwzględnieniem treści danego Zlecenia wedle wytycznych Kierownika Inwentaryzacji lub Szefa Grupy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa w miejscu wyznaczonym na daną Inwentaryzację lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownika Inwentaryzacji. Dokładny czas przystąpienia do realizacji Zlecenia może zostać uzgodniony drogą mailową lub telefoniczną. Nie podjęcie przez Zleceniobiorcę czynności, których tyczy się Zlecenie w umówionym miejscu i czasie, będzie poczytywane przez Zleceniodawcę, jako odstąpienie od Umowy przez Zleceniobiorcę. Odstąpienie od Umowy w opisanym przypadku nie upoważnia Zleceniobiorcy do żądania wynagrodzenia umownego jak i zwrotu potencjalnych wydatków przez niego poniesionych. 4. Sposób Zawarcia Umowy Z chwilą stawiennictwa osoby zapisanej na Inwentaryzację w czasie i miejscu jej realizacji i wskazania gotowości realizacji Zlecenia, zostaje jej przedłożony do przeczytania i podpisania egzemplarz Umowy Zlecenia. Zleceniobiorca nie może przystąpić do wykonania zlecenia bez uprzedniego podpisania umowy. Z przypadku gdyby Zleceniobiorca uprzednio nie sporządził i nie przesłał Zleceniodawcy Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, możliwe jest wypełnienie stosownego oświadczenia wraz z zawarciem umowy, na co zgodę wyraża każdorazowo Kierownik Inwentaryzacji. Umowę należy czytelnie podpisać w dwóch egzemplarzach, jednym dla Zleceniobiorcy, drugim dla Zleceniodawcy. Podpisany egzemplarz należy przekazać Kierownikowi Inwentaryzacji. W przypadku braku umowy przed przystąpieniem do Inwentaryzacji, Zleceniodawca winien zgłosić się po Inwentaryzacji do siedziby Spółki celem potwierdzenia okoliczności jej zawarcia. Zleceniodawca zakłada możliwość przesłania wzoru umowy drogą elektroniczną, po potwierdzeniu przez Kierownika Inwentaryzacji obecności i rzetelnego wykonania danej Inwentaryzacji. Umowa wysłana Zleceniobiorcy drogą mailową winna być przez niego wydrukowana, podpisana bez zastrzeżeń a następnie przesłana w 1 egzemplarzu na adres Zleceniodawcy. 4

5 5. Sposób Wykonania Umowy Czynności związane z Inwentaryzacją będą dokonywane przez Zleceniobiorcę osobiście za pomocą narzędzi i środków dostarczonych przez Zleceniodawcę. Z chwilą wydania narzędzi i środków Zleceniobiorcy, odpowiada on za ich przypadkowe zniszczenie lub utratę. Zleceniobiorca ponosi również majątkową osobistą odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu osób trzecich powstałe na skutek jego działań. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać zlecone mu czynności przy zachowaniu szczególnej staranności i dbałości o słuszny interes Zleceniodawcy i Klienta. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany stosować się do wskazówek Kierownika Inwentaryzacji oraz Szefa Grupy, co do sposobu wykonania Zlecenia. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania Zlecenia lub też braku stosownych wytycznych, Zleceniobiorca uprawniony będzie do konsultowania wszystkich kwestii z osobą reprezentującą Zleceniodawcę: Ernestem Dobrzyńskim lub pod adresem ogólnym: W przypadku realizacji Inwentaryzacji poza granicami Polski, Zleceniobiorca zobowiązany jest legitymować się stosownymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granic kraju, w którym czynności mają być podjęte. W takim też przypadku Zleceniobiorca przed opuszczeniem terytorium Polski zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami oraz zasadami pobytu w miejscy realizacji Zlecenia i stosowania się do powyższych zasad. 6. Wynagrodzenie Za realizację Zlecenia Zleceniobiorcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie ustalane w oparciu o liczbę i rodzaj czynności, które Zleceniobiorca faktycznie wykona. Na wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy ma wpływ pełniona funkcja w ramach Inwentaryzacji. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie każdorazowo płatne po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę zestawienia wykonanych czynności w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną Umowę Zlecenia tyczącą się Inwentaryzacji, 5

6 wykonanych między 25 dniem danego miesiąca a 25 dniem miesiąca następnego będzie regulowane najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca następnego. Od Wartości Wynagrodzenia Brutto Zleceniobiorcy będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą ustalenia wartości wynagrodzenia oraz wartości potrąceń publicznoprawnych będzie każdorazowo oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze Zleceniodawcą z materiałów i środków, przekazanych mu przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca jest uprawniony do powstrzymania się z zapłatą Zleceniobiorcy Wynagrodzenia do czasu aż ten rozliczy się z powierzonych mu narzędzi i środków służących realizacji Zlecenia. Uprawniony jest również do potrącania z Wynagrodzenia wartości szkód w mieniu powierzonych Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę lub gotówką za pomocą przekazu pocztowego na adres zgodny ze wskazaniem w Aplikacji. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy we wskazaniu numeru rachunku bankowego oraz opóźnienia w przesłaniu wynagrodzenia wynikające z działalności poczty oraz wystąpienia siły wyższej. W przypadku realizacji Zlecenia objętego niniejszą Umową przez osoby trzecie wynagrodzenie Umowne nie będzie przysługiwało zarówno Zleceniobiorcy jak i osobie trzeciej, chyba, że na realizację Zlecenia przez osobę trzecią wyraziła zgodę osoba reprezentująca Zleceniodawcę. W przypadku powierzenia realizacji Zlecenia osobie trzeciej za zgodą Zleceniodawcy, za działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi osobistą odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania. Wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy jest uzależniona od poprawności i rzetelności wykonanego Zlecenia. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ pełniona funkcja, trudność skanowania, czas trwania i miejsce Inwentaryzacji. W skład wynagrodzenia wchodzi stawka podstawowa w kwocie ustalanej każdorazowo oraz dodatki. W ramach współpracy ze Spółką możliwe jest pełnienie następujących funkcji: Kierownik Inwentaryzacji osoba odpowiadająca za przebieg Inwentaryzacji od strony technicznej i organizująca pracę Szefów Grup oraz podległych im zespołów; Szef Grupy osoba organizująca pracę zespołu inwentaryzacyjnego; szkoli nowych pracowników przydzielając im pracą; odpowiada za kwestie techniczne; 6

7 członek Dream Team osoba osiągające najlepsze wyniki w procesie Inwentaryzacji, której powierzane są zadania o charakterze specjalnym; członek zespołu skanującego osoba biorąca udział w Inwentaryzacji na podstawie wskazówek i wytycznych Szefa Grupy oraz Kierownika Inwentaryzacji. Wielkość dodatków wyceniana jest każdorazowo z osobna do każdego Zlecenia i jest ustalana indywidualnie przed Inwentaryzacją. Zleceniodawca uprawniony jest do przyznania uznaniowych dodatków: Rekompensujących czas spędzony w podróży na Inwentaryzację, Przysługujących kierowcy, który prowadzi pojazd wykorzystane na potrzeby Inwentaryzacji. Po każdym wykonaniu Zlecenia i przekazaniu z tego tytułu wynagrodzenia, Zleceniodawca wystawi rachunek za wykonanie Zlecenia, który zostanie przesłany na adres mailowy Zleceniobiorcy. Rachunek, mimo iż nie jest podpisany stanowi podstawę wyliczenia wysokości wynagrodzenia za zlecenie netto z wyszczególnieniem wszystkich odprowadzanych indywidualnie składek publicznoprawnych. Zleceniodawca po zapoznaniu się z treścią rachunku zobowiązany jest do jego wydrukowania, podpisania a następnie przesłania na adres Zleceniodawcy. Nie przesłanie rachunku zgodnie ze zobowiązaniem stanowi przesłankę do odstąpienia od dalszej współpracy ze Zleceniobiorcą. 7. Dodatkowe świadczenia umowne Zleceniodawca zakłada możliwość wykonania czynności związanych z Inwentaryzacją przy wykorzystaniu mienia Zleceniobiorcy. W przypadku realizacji Inwentaryzacji przy wykorzystaniu pojazdu Zleceniobiorcy podstawą rozliczeń z tego tytułu będzie każdorazowo Ewidencja Przebiegu Pojazdu - EPP. Podstawą rozliczenia EPP jest zewidencjonowany stan faktycznego używania pojazdu od momentu podjęcia pierwszej czynności związanej z Inwentaryzacją do zakończenia tej czynności w oparciu o stawkę ustaloną przez Zleceniodawcę za każdy przejechany kilometr trasy. Zleceniodawca jest uprawniony do weryfikowania EPP na podstawie serwisu Google Maps. Rozliczenie wykorzystywanego mienia Zleceniobiorcy następuję na podstawie zestawień przesłanych przez Zleceniobiorcę na adres nie później 7

8 niż do 26 dnia danego miesiąca. Zwrot kosztów Zleceniobiorcy z tytułu wykorzystania w Inwentaryzacji własnego mienia będzie wypłacane do końca miesiąca, w którym złożono EPP. Nie przesłanie przez Zleceniobiorcę rozliczenia EPP do 26 dnia danego miesiąca jest jednoznaczne z utratą możliwości rozliczenia poniesionych kosztów. 8. Dodatkowe wymagania Zleceniodawcy: Zleceniodawca jest uprawniony uzależnić zawarcie umowy Zlecenia od przedłożenia przez Zleceniobiorcę następujących dokumentów: Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego stanowiącego podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy oraz składek publicznoprawnych związanych z tym wynagrodzeniem. Formularza danych osobowych zawierającego informacje wskazywane w ramach II ETAPU rejestracji w Aplikacji. Zaświadczenie z placówki oświatowej o statusie studenta lub ucznia. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz formularz danych osobowych są dostępne w Aplikacji w formie elektronicznej. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Zlecenia Zleceniobiorca winien dokument Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego wygenerować w Aplikacji następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać oraz przesłać pocztą na adres Spółki lub złożyć osobiście w jej siedzibie. Brak wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia zawarcie umowy. W przypadku zmiany danych zamieszczonych wcześniej w oświadczeniu lub formularzu pomiędzy poszczególnymi Inwentaryzacjami każdy z Użytkowników aplikacji zobowiązany jest przed zawarciem Umowy uaktualnić dotychczas złożone dokumenty poprzez dostarczenie Spółce nowych, własnoręcznie podpisanych dokumentów. Zleceniobiorca ponosi wszelkie konsekwencje braku aktualizacji danych podanych w dokumentach i Aplikacji. Dla Zleceniobiorcy wiążące są dane podane w pisemnym dotychczasowym oświadczeniu lub formularzu doręczonym do siedziby Spółki Dane adresowe. We wszelkich sprawach związanych ze współpracą ze Spółką korespondencję należy kierować na adres Spółki: Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148 ewentualnie na adres mailowy: 8

9 W sprawach księgowych i rozliczeń umów korespondencję należy kierować na adres pod adres zbiorczy: lub upoważnionych pracowników Spółki: Moniki Celejewskiej: lub Martyny Pobiega: W sprawach związanych z administracją, realizacją umów, rekrutacją korespondencję należy kierować na adres: lub upoważnionego pracownika Spółki: Ernesta Dobrzyńskiego: 9. Inwentaryzacja 9.1. Zasady przydziału Inwentaryzacji Podstawą nawiązania współpracy ze Spółką jest prawidłowe zarejestrowanie się w Aplikacji. Celem zawarcia umowy Zlecenie użytkownik Aplikacji winien dokonać zapisu na Inwentaryzację na podstawie Grafiku inwentaryzacji zamieszczonym w Aplikacji. Grafik Inwentaryzacji uaktualniany jest o Inwentaryzacje na nowy miesiąc w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Spółka jest uprawniona do zmian treści Grafiku włącznie z odwołaniem danej Inwentaryzacji, zaś Użytkownikom Aplikacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Użytkownik Aplikacji ma możliwość zadeklarowania udziału we wszystkich lub wybranych inwentaryzacjach zamieszczonych w Grafiku. Wskazanie dyspozycyjności i złożenie akcesu na dany termin Inwentaryzacji nie jest wiążące dla Zleceniodawcy ani nie stanowi zawarcia Umowy Zlecenia. O zapisie Zleceniobiorcy w Grafiku na daną Inwentaryzację decyduje Zleceniodawca. Kryterium doboru osób biorących udział w Inwentaryzacji jest kolejność zgłoszeń, dyspozycyjność, osiągane wyniki w poprzednich Inwentaryzacjach. Potwierdzeniem przyjęcia na Inwentaryzację jest wiadomość wysyłany przez pracownika Spółki zawierająca szczegóły dotyczące Zlecenia, tj.: miejsce przeprowadzenia, godziny rozpoczęcia i szacunkowy czas trwania Inwentaryzacji dane kontaktowe i osobowe Kierownika Inwentaryzacji lub Szefa Grupy 9

10 skład członków zespołu skanującego Godzina rozpoczęcia Inwentaryzacji może być różna dla poszczególnych członków zespołu skanującego w zależności funkcji jaką pełnią lub zakresu obowiązków. Osoba biorąca udział w Inwentaryzacji zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa w czasie i miejscu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia na Inwentaryzację Potwierdzenie obecności na Inwentaryzacji Po otrzymaniu wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia na Inwentaryzację, osoba mająca zamiar brać udział w Inwentaryzacji zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia swojego udziału w przypisanej Inwentaryzacji. Potwierdzenie dokonuje się telefonicznie lub wiadomością na adresy Spółki wymienione w OWW. Brak potwierdzenia o udziale w Inwentaryzacji w terminie 2 dni od przesłania wiadomości przez Spółkę może być poczytane, jako cofnięcie zgłoszenia udziału w wyznaczonej w Grafiku Inwentaryzacji Odwoływanie Inwentaryzacji Każda osoba zapisana na daną Inwentaryzację w Grafiku ma możliwość rezygnacji z udziału w Inwentaryzacji, jednakże jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie. W przypadku niemożności udziału w Inwentaryzacji Zleceniobiorca ma możliwość desygnowania zastępcy wśród innych Użytkowników Aplikacji. Wskazania Zleceniobiorcy nie są jednakże wiążące dla Spółki. O niemożności wzięcia udziału w Inwentaryzacji powstałej w dniu Inwentaryzacji należy zawiadomić Spółkę telefonicznie pod numerem lub zostawiając wiadomość głosową, ewentualnie mailowo na adres z podaniem imienia, nazwiska, przydzielonej Inwentaryzacji, i przyczyn nieobecności. Remanent Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wyznaczonej w Grafiku Inwentaryzacji bez podania przyczyny po uprzednim telefonicznym lub mailowym powiadomieniu Zleceniobiorców. W związku z odwołaniem Inwentaryzacji Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrotów kosztów lub utraconych korzyści. 10. Ubezpieczenie 10

11 W przypadku wykonania Inwentaryzacji poza granicami Polski, Spółka zapewni Zleceniobiorcy objęcie go ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek śmierci. Spóła nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkodę powstałą w mieniu lub na zdrowiu Zleceniobiorcy w związku z realizacją Zlecenia, innej aniżeli ta wynikająca z Inwentaryzacji jak i obowiązków nałożonych na niego w Polisie ubezpieczeniowej. Zleceniobiorca zobowiązany jest w miarę możliwości do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zdarzeniach, które mogą wiązać się z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, z którym umowa ubezpieczenia została zawarta. 11. Postanowienia Końcowe Spółka zastrzega sobie prawo zmiany treści OWW bez obowiązku indywidualnego doręczania nowej treści każdemu z Użytkowników Aplikacji. Nowe OWW będą dostępne w Aplikacji, o czym Użytkownicy mogą zostać poinformowani drogą mailową. Treść OWW dostępna jest w Aplikacji a zakładce OWW a nadto w siedzibie Spółki. W przypadku całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień OWW, pozostałe postanowienia pozostają ważne We wszystkich sprawach nieuregulowanych w OWW zastosowanie ma Umowa Zlecenie a nadto przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania OWW będą rozstrzygane polubownie a w dalszych działaniach przez Sąd wskazany w umowie łączącej strony. OWW z dnia

Regulamin korzystania z Platformy Inwentaryzacji oraz zasad udziału w inwentaryzacjach

Regulamin korzystania z Platformy Inwentaryzacji oraz zasad udziału w inwentaryzacjach Regulamin korzystania z Platformy Inwentaryzacji oraz zasad udziału w inwentaryzacjach 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy Employees

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI

ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZLICZENIE Z USA DOKŁADNIE ZASTOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełnij dokładnie i podpisz jeżeli pytanie Cię nie dotyczy, przekreśl pole na odpowiedź. OBCOJĘZYCZNE FORMULARZE TYLKO podpisz

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/2014 (wzór) Załącznik nr 3 Zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UMOWA ZLECENIE nr CRU/.../ZL/... (wzór) Załącznik nr 3 zawarta w dniu... 2014 r. w Częstochowie, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu

Umowa zlecenie realizowana w ramach projektu Nr sprawy: MZO.271.18.2013 Załącznik nr 4 do SIWZ dotyczy: postępowania na przeprowadzenie zajęć doskonalących dla nauczycieli w ramach projektu Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą

UMOWA Nr./. Tel/fax/ e-mail:... zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą 1 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru ekspertów do Komisji Oceny Projektów w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem UMOWA Nr./. zawarta w Krakowie w dniu., pomiędzy: Województwem Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA

UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA Załącznik Nr 5 do Zaproszenia Wzór umowy UMOWA NR... O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA zawarta w dniu...2014 roku w Słupsku, pomiędzy: Miastem Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY Umowa powierzenia wykonywania zadań animatora w projekcie Lokalny Animator Sportu - NABÓR o numerze ID.. (wpisuje Operator) (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy (wpisuje Operator) Fundacją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu

WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu WZÓR UMOWY nr DG/240-NS/266-2014 zawarta w dniu Załącznik nr 2 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku z siedzibą: 44-200 Rybnik, ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr... Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr...

Umowa zlecenia nr... Umowa zlecenia nr... zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 7 do konkursu A.I.271-2/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy EZ/08/15-30/RW/2017

Wzór Umowy EZ/08/15-30/RW/2017 Wzór Umowy EZ/08/15-30/RW/2017 Zawarta w dniu. r. w Stargardzie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard tel. 91 577-12-74, faks. 91 577-21-28,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIA Nr... Zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Rynek 7, wpisaną postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszej firmie!

Witamy w naszej firmie! Odzyskanie czeku Witamy w naszej firmie! - Ankieta - proszę wypełnić i podpisać - Umowa proszę wypełnić i podpisać jeden egzemplarz proszę odesłać do nas. - Wyraźna kopia dowodu osobistego - Oryginał przeterminowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16

WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16 WZÓR UMOWY USŁUGI nr ZP/N/13/16 Zawarta w dniu..r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 6 do pisma okólnego nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 28 marca 2012 r. UMOWA ZLECENIA nr z obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część

UMOWA - ZLECENIE Nr EDU.POKL.9.1.2.WLS.. część Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA - ZLECENIE Nr EDUPOKL912WLS część Zawarta w dniu r pomiędzy: Gminą Korfantów, ul Rynek 4, 48-317 Korfantów reprezentowaną przez: Burmistrza Korfantowa mgr Zdzisława Martynę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Pisz, dnia

Pisz, dnia Pisz, dnia 23-09-2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI NA USŁUGĘ TRANSPORTU DO OBSŁUGI DELEGACJI PAIiIZ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH Zawarta w dniu 2006 r. w Warszawie pomiędzy: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bagatela 12, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r.

UMOWA ZLECENIA - PROJEKT UMOWY Nr /2017 r. załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Dotyczy zapytania ofertowego zatrudnienia na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez Gminę Widawa / Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem.

reprezentowanym przez.. zwanym dalej Brokerem. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rynku Rolnego w Warszawie Projekt Umowa o świadczenie usług brokerskich Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r.

FORMULARZ OFERTOWY. do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Wrocław, dnia 16.09.2016 r. FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIR 1.1.1/02/09/2016 r. z dnia 16 września 2016 r. Zamawiający: Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa

Bardziej szczegółowo