Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 148, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS aktywnie działa na rynku polskim od 2005 roku. Spółka należy do francuskiej grupy Inventaire Services lidera w zakresie inwentaryzacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych. Istotą działalności Spółki jest satysfakcja Klientów oraz tworzenie przyjaznego i dynamicznego środowiska pracy. Remanent Polska Sp. z o.o. przeprowadza wszystkie typy inwentaryzacji produktów wyposażonych w kody kreskowe. Specjalizuje się w obsłudze branży odzieżowej i tekstylnej. Sieć Remanent Polska sp. z o.o. posiada rozbudowaną strukturę kierowników oraz wyszkolone ekipy personelu w całej Polsce. Działalność Spółki ma charakter międzynarodowy. Inwentaryzacje prowadzone są m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Austrii, Rosji, na Litwie, Ukrainie oraz w Czechach. Remanent Polska Sp. z o.o. opiera się na współpracy z aktywnymi i przedsiębiorczymi osobami. Podstawą tej współpracy jest zaufanie będące warunkiem koniecznym dla powierzenia współpracownikom zadania weryfikacji stanu majątku Klientów Remanent Polska Sp. z o.o. Istotą sukcesu Spółki jest tworzenie ze współpracownikami długofalowych relacji opartych na wzajemnej odpowiedzialności i klarownej komunikacji. Kryterium doboru współpracowników stanowi sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność w godzinach nocnych, znajomość obsługi komputera oraz status studenta/ucznia. Współpraca ze Spółką może być formą pracy dodatkowej, tymczasowej wykonywanej najczęściej w godzinach wieczornych i nocnych. Pozwala na połączenie studiów lub pracy etatowej z dodatkowym źródłem dochodów. Inwentaryzacja jest procesem, w którym określany jest stan towarów i zapasów, znajdujących się w sklepach w celu zapewnienia wiarygodności informacji zawartych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Do przeprowadzenia inwentaryzacji wykorzystywane są przenośne skanery kodów kreskowych, dzięki czemu praca jest sprawna a wyniki są znane zaraz po zakończeniu skanowania. Remanent Polska Sp. z o.o. kładzie nacisk na dokładność i skrupulatność liczenia. Od wyników inwentaryzacji może zależeć zatrudnienie pracowników danego sklepu, ich wynagrodzenie czy decyzje dot. tworzenia systemów 1

2 kontroli i ochrony towaru. Klienci powierzają Spółce ważny dział funkcjonowania własnej firmy. Definicje Ogólne Warunki Współpracy (OWW) - zestawienie informacji i zasad obowiązujących w ramach współpracy ze Spółką Remanent Polska Sp. z o.o. oraz określają wzajemne prawa i obowiązki Stron umowy zawartej pomiędzy Spółką a współpracownikiem. OWU stanowią integralną część umowy. Klient - podmiot korzystający z Usług inwentaryzacyjnych świadczonych przez Remanent Polska Sp. z o.o. Umowa Zlecenie - umowa zawierająca zestawienie praw i obowiązków Stron, zawarta na podstawie zamówienia złożonego przez Spółkę oraz potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez potencjalnego współpracownika; przedmiotem umowy jest przeprowadzenie inwentaryzacji dla sieci sklepów lub Magazynów Klienta Remanent Polska Sp. z o.o. Umowa może być wystawiona w zbiorczej formie obejmującej kilka inwentaryzacji. Zamówienie - mailowa lub telefoniczna informacja podana współpracownikowi przez Spółkę dot. miejsca inwentaryzacji, klienta i członków zespołu skanującego. Potwierdzenie - mailowa lub telefoniczna informacja podana przez współpracownika w odpowiedzi na Zamówienie Spółki stanowiąca zarazem potwierdzenie gotowości zawarcia Umowy Zlecenia oraz udziału w procesie inwentaryzacji wskazanym w Zamówieniu. Zleceniodawca - Remanent Polska Sp. z o.o. zlecający wykonanie określonych umową czynności. Zleceniobiorca osoba, z którą zawarto umowę Zlecenia na podstawie prawidłowej rejestracji w Aplikacji. Spółka - Remanent Polska Sp. z o.o. Zlecenie - przedmiot umowy Zlecenia powierzony przez Zleceniodawcę. Grafik - sporządzony przez Spółkę wykaz planowanych inwentaryzacji w określonym terminie dla danego regionu, na podstawie, którego określana jest dyspozycyjność Wspópracowników będąca podstawą do otrzymania zlecenia. Wartość Wynagrodzenie Netto - świadczenie pieniężne ustalane i wypłacane Zleceniobiorcy po należytym wykonaniu inwentaryzacji ujętej w Umowie 2

3 Zlecenie po uprzednim potrąceniu obciążeń publicznoprawnych [składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS lub KRUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne]. Wysokość obciążeń jest zależna od deklaracji złożonej przez pracownika. Wartość Wynagrodzenia Brutto - świadczenie pieniężne przysługujące Zleceniobiorcy wynikające z Umowy Zlecenie. Inwentaryzacja - proces ustalania stanu rzeczywistego towaru oraz zapasu w sklepie lub magazynie Klienta przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych, do którego zalicza się przygotowanie sklepu i dokumentów, skanowanie oraz integracja danych do systemu Klienta. Użytkownik Aplikacji - osoba deklarująca chęć współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o., która pozytywnie zakończyła proces rejestracji w Aplikacji. Aplikacja portal internetowy stanowiący własność Remanent Polska Sp. z o.o. przeznaczona dla osób chcących podjąć współpracę i współpracujących ze Spółką. 1. Ogólne Warunki Współpracy Każda z osób zamierzających nawiązać współpracę z Remanent Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest uprzednio zapoznać się z OWW i zaakceptować ich treść. OWW stanowią uzupełnienie treści Umów Zleceń zawartych ze Współpracownikami, zaś ich zastosowanie ma charakter subsydiarny. Bez uprzedniego zawarcia Umowy Zlecenia OWW nie dają podstaw do wystąpienia przeciwko Remanent Polska Sp. z o.o. z jakimikolwiek roszczeniami. 2. Aplikacja Aplikacja jest to portal internetowy służący do przechowywania i zarządzania danymi osobowymi osób chcących podjąć współpracę i współpracujących z Remanent Polska Sp. z o.o. a nadto spełnia zadania marketingowe. Aplikacja jest powszechnie dostępna, przy czym korzystanie z niej oparte jest na Regulaminie Aplikacji, którego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym nawiązania współpracy ze Zleceniodawcą. Aplikacja służy również do aktualizacji wszystkich danych osobowych jej użytkowników i współpracowników. 3

4 3. Umowa Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą Zleceniobiorca za wynagrodzeniem zobowiązuje się do wykonania Inwentaryzacji u Klienta z uwzględnieniem treści danego Zlecenia wedle wytycznych Kierownika Inwentaryzacji lub Szefa Grupy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do punktualnego stawiennictwa w miejscu wyznaczonym na daną Inwentaryzację lub w innym miejscu wskazanym przez Kierownika Inwentaryzacji. Dokładny czas przystąpienia do realizacji Zlecenia może zostać uzgodniony drogą mailową lub telefoniczną. Nie podjęcie przez Zleceniobiorcę czynności, których tyczy się Zlecenie w umówionym miejscu i czasie, będzie poczytywane przez Zleceniodawcę, jako odstąpienie od Umowy przez Zleceniobiorcę. Odstąpienie od Umowy w opisanym przypadku nie upoważnia Zleceniobiorcy do żądania wynagrodzenia umownego jak i zwrotu potencjalnych wydatków przez niego poniesionych. 4. Sposób Zawarcia Umowy Z chwilą stawiennictwa osoby zapisanej na Inwentaryzację w czasie i miejscu jej realizacji i wskazania gotowości realizacji Zlecenia, zostaje jej przedłożony do przeczytania i podpisania egzemplarz Umowy Zlecenia. Zleceniobiorca nie może przystąpić do wykonania zlecenia bez uprzedniego podpisania umowy. Z przypadku gdyby Zleceniobiorca uprzednio nie sporządził i nie przesłał Zleceniodawcy Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego, możliwe jest wypełnienie stosownego oświadczenia wraz z zawarciem umowy, na co zgodę wyraża każdorazowo Kierownik Inwentaryzacji. Umowę należy czytelnie podpisać w dwóch egzemplarzach, jednym dla Zleceniobiorcy, drugim dla Zleceniodawcy. Podpisany egzemplarz należy przekazać Kierownikowi Inwentaryzacji. W przypadku braku umowy przed przystąpieniem do Inwentaryzacji, Zleceniodawca winien zgłosić się po Inwentaryzacji do siedziby Spółki celem potwierdzenia okoliczności jej zawarcia. Zleceniodawca zakłada możliwość przesłania wzoru umowy drogą elektroniczną, po potwierdzeniu przez Kierownika Inwentaryzacji obecności i rzetelnego wykonania danej Inwentaryzacji. Umowa wysłana Zleceniobiorcy drogą mailową winna być przez niego wydrukowana, podpisana bez zastrzeżeń a następnie przesłana w 1 egzemplarzu na adres Zleceniodawcy. 4

5 5. Sposób Wykonania Umowy Czynności związane z Inwentaryzacją będą dokonywane przez Zleceniobiorcę osobiście za pomocą narzędzi i środków dostarczonych przez Zleceniodawcę. Z chwilą wydania narzędzi i środków Zleceniobiorcy, odpowiada on za ich przypadkowe zniszczenie lub utratę. Zleceniobiorca ponosi również majątkową osobistą odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu osób trzecich powstałe na skutek jego działań. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać zlecone mu czynności przy zachowaniu szczególnej staranności i dbałości o słuszny interes Zleceniodawcy i Klienta. Zleceniobiorca wykonuje zlecone mu czynności samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru i kierownictwa ze strony Zleceniodawcy. Zleceniobiorca jest jednak zobowiązany stosować się do wskazówek Kierownika Inwentaryzacji oraz Szefa Grupy, co do sposobu wykonania Zlecenia. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania Zlecenia lub też braku stosownych wytycznych, Zleceniobiorca uprawniony będzie do konsultowania wszystkich kwestii z osobą reprezentującą Zleceniodawcę: Ernestem Dobrzyńskim lub pod adresem ogólnym: W przypadku realizacji Inwentaryzacji poza granicami Polski, Zleceniobiorca zobowiązany jest legitymować się stosownymi dokumentami uprawniającymi do przekroczenia granic kraju, w którym czynności mają być podjęte. W takim też przypadku Zleceniobiorca przed opuszczeniem terytorium Polski zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami oraz zasadami pobytu w miejscy realizacji Zlecenia i stosowania się do powyższych zasad. 6. Wynagrodzenie Za realizację Zlecenia Zleceniobiorcy przysługiwać będzie Wynagrodzenie ustalane w oparciu o liczbę i rodzaj czynności, które Zleceniobiorca faktycznie wykona. Na wartość wynagrodzenia Zleceniobiorcy ma wpływ pełniona funkcja w ramach Inwentaryzacji. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie każdorazowo płatne po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę zestawienia wykonanych czynności w danym okresie rozliczeniowym. Wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną Umowę Zlecenia tyczącą się Inwentaryzacji, 5

6 wykonanych między 25 dniem danego miesiąca a 25 dniem miesiąca następnego będzie regulowane najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca następnego. Od Wartości Wynagrodzenia Brutto Zleceniobiorcy będą potrącone należności publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawą ustalenia wartości wynagrodzenia oraz wartości potrąceń publicznoprawnych będzie każdorazowo oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego. Po zakończeniu zlecenia Zleceniobiorca jest zobowiązany rozliczyć się ze Zleceniodawcą z materiałów i środków, przekazanych mu przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca jest uprawniony do powstrzymania się z zapłatą Zleceniobiorcy Wynagrodzenia do czasu aż ten rozliczy się z powierzonych mu narzędzi i środków służących realizacji Zlecenia. Uprawniony jest również do potrącania z Wynagrodzenia wartości szkód w mieniu powierzonych Zleceniobiorcy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę lub gotówką za pomocą przekazu pocztowego na adres zgodny ze wskazaniem w Aplikacji. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy we wskazaniu numeru rachunku bankowego oraz opóźnienia w przesłaniu wynagrodzenia wynikające z działalności poczty oraz wystąpienia siły wyższej. W przypadku realizacji Zlecenia objętego niniejszą Umową przez osoby trzecie wynagrodzenie Umowne nie będzie przysługiwało zarówno Zleceniobiorcy jak i osobie trzeciej, chyba, że na realizację Zlecenia przez osobę trzecią wyraziła zgodę osoba reprezentująca Zleceniodawcę. W przypadku powierzenia realizacji Zlecenia osobie trzeciej za zgodą Zleceniodawcy, za działania osoby trzeciej Zleceniobiorca ponosi osobistą odpowiedzialność względem Zleceniodawcy jak za własne działania. Wysokość wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy jest uzależniona od poprawności i rzetelności wykonanego Zlecenia. Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ pełniona funkcja, trudność skanowania, czas trwania i miejsce Inwentaryzacji. W skład wynagrodzenia wchodzi stawka podstawowa w kwocie ustalanej każdorazowo oraz dodatki. W ramach współpracy ze Spółką możliwe jest pełnienie następujących funkcji: Kierownik Inwentaryzacji osoba odpowiadająca za przebieg Inwentaryzacji od strony technicznej i organizująca pracę Szefów Grup oraz podległych im zespołów; Szef Grupy osoba organizująca pracę zespołu inwentaryzacyjnego; szkoli nowych pracowników przydzielając im pracą; odpowiada za kwestie techniczne; 6

7 członek Dream Team osoba osiągające najlepsze wyniki w procesie Inwentaryzacji, której powierzane są zadania o charakterze specjalnym; członek zespołu skanującego osoba biorąca udział w Inwentaryzacji na podstawie wskazówek i wytycznych Szefa Grupy oraz Kierownika Inwentaryzacji. Wielkość dodatków wyceniana jest każdorazowo z osobna do każdego Zlecenia i jest ustalana indywidualnie przed Inwentaryzacją. Zleceniodawca uprawniony jest do przyznania uznaniowych dodatków: Rekompensujących czas spędzony w podróży na Inwentaryzację, Przysługujących kierowcy, który prowadzi pojazd wykorzystane na potrzeby Inwentaryzacji. Po każdym wykonaniu Zlecenia i przekazaniu z tego tytułu wynagrodzenia, Zleceniodawca wystawi rachunek za wykonanie Zlecenia, który zostanie przesłany na adres mailowy Zleceniobiorcy. Rachunek, mimo iż nie jest podpisany stanowi podstawę wyliczenia wysokości wynagrodzenia za zlecenie netto z wyszczególnieniem wszystkich odprowadzanych indywidualnie składek publicznoprawnych. Zleceniodawca po zapoznaniu się z treścią rachunku zobowiązany jest do jego wydrukowania, podpisania a następnie przesłania na adres Zleceniodawcy. Nie przesłanie rachunku zgodnie ze zobowiązaniem stanowi przesłankę do odstąpienia od dalszej współpracy ze Zleceniobiorcą. 7. Dodatkowe świadczenia umowne Zleceniodawca zakłada możliwość wykonania czynności związanych z Inwentaryzacją przy wykorzystaniu mienia Zleceniobiorcy. W przypadku realizacji Inwentaryzacji przy wykorzystaniu pojazdu Zleceniobiorcy podstawą rozliczeń z tego tytułu będzie każdorazowo Ewidencja Przebiegu Pojazdu - EPP. Podstawą rozliczenia EPP jest zewidencjonowany stan faktycznego używania pojazdu od momentu podjęcia pierwszej czynności związanej z Inwentaryzacją do zakończenia tej czynności w oparciu o stawkę ustaloną przez Zleceniodawcę za każdy przejechany kilometr trasy. Zleceniodawca jest uprawniony do weryfikowania EPP na podstawie serwisu Google Maps. Rozliczenie wykorzystywanego mienia Zleceniobiorcy następuję na podstawie zestawień przesłanych przez Zleceniobiorcę na adres nie później 7

8 niż do 26 dnia danego miesiąca. Zwrot kosztów Zleceniobiorcy z tytułu wykorzystania w Inwentaryzacji własnego mienia będzie wypłacane do końca miesiąca, w którym złożono EPP. Nie przesłanie przez Zleceniobiorcę rozliczenia EPP do 26 dnia danego miesiąca jest jednoznaczne z utratą możliwości rozliczenia poniesionych kosztów. 8. Dodatkowe wymagania Zleceniodawcy: Zleceniodawca jest uprawniony uzależnić zawarcie umowy Zlecenia od przedłożenia przez Zleceniobiorcę następujących dokumentów: Oświadczenia dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego stanowiącego podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy oraz składek publicznoprawnych związanych z tym wynagrodzeniem. Formularza danych osobowych zawierającego informacje wskazywane w ramach II ETAPU rejestracji w Aplikacji. Zaświadczenie z placówki oświatowej o statusie studenta lub ucznia. Oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego oraz formularz danych osobowych są dostępne w Aplikacji w formie elektronicznej. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Zlecenia Zleceniobiorca winien dokument Oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego wygenerować w Aplikacji następnie wydrukować, własnoręcznie podpisać oraz przesłać pocztą na adres Spółki lub złożyć osobiście w jej siedzibie. Brak wyżej wymienionych dokumentów uniemożliwia zawarcie umowy. W przypadku zmiany danych zamieszczonych wcześniej w oświadczeniu lub formularzu pomiędzy poszczególnymi Inwentaryzacjami każdy z Użytkowników aplikacji zobowiązany jest przed zawarciem Umowy uaktualnić dotychczas złożone dokumenty poprzez dostarczenie Spółce nowych, własnoręcznie podpisanych dokumentów. Zleceniobiorca ponosi wszelkie konsekwencje braku aktualizacji danych podanych w dokumentach i Aplikacji. Dla Zleceniobiorcy wiążące są dane podane w pisemnym dotychczasowym oświadczeniu lub formularzu doręczonym do siedziby Spółki Dane adresowe. We wszelkich sprawach związanych ze współpracą ze Spółką korespondencję należy kierować na adres Spółki: Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148 ewentualnie na adres mailowy: 8

9 W sprawach księgowych i rozliczeń umów korespondencję należy kierować na adres pod adres zbiorczy: lub upoważnionych pracowników Spółki: Moniki Celejewskiej: lub Martyny Pobiega: W sprawach związanych z administracją, realizacją umów, rekrutacją korespondencję należy kierować na adres: lub upoważnionego pracownika Spółki: Ernesta Dobrzyńskiego: 9. Inwentaryzacja 9.1. Zasady przydziału Inwentaryzacji Podstawą nawiązania współpracy ze Spółką jest prawidłowe zarejestrowanie się w Aplikacji. Celem zawarcia umowy Zlecenie użytkownik Aplikacji winien dokonać zapisu na Inwentaryzację na podstawie Grafiku inwentaryzacji zamieszczonym w Aplikacji. Grafik Inwentaryzacji uaktualniany jest o Inwentaryzacje na nowy miesiąc w ostatnim tygodniu każdego miesiąca. Spółka jest uprawniona do zmian treści Grafiku włącznie z odwołaniem danej Inwentaryzacji, zaś Użytkownikom Aplikacji nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. Użytkownik Aplikacji ma możliwość zadeklarowania udziału we wszystkich lub wybranych inwentaryzacjach zamieszczonych w Grafiku. Wskazanie dyspozycyjności i złożenie akcesu na dany termin Inwentaryzacji nie jest wiążące dla Zleceniodawcy ani nie stanowi zawarcia Umowy Zlecenia. O zapisie Zleceniobiorcy w Grafiku na daną Inwentaryzację decyduje Zleceniodawca. Kryterium doboru osób biorących udział w Inwentaryzacji jest kolejność zgłoszeń, dyspozycyjność, osiągane wyniki w poprzednich Inwentaryzacjach. Potwierdzeniem przyjęcia na Inwentaryzację jest wiadomość wysyłany przez pracownika Spółki zawierająca szczegóły dotyczące Zlecenia, tj.: miejsce przeprowadzenia, godziny rozpoczęcia i szacunkowy czas trwania Inwentaryzacji dane kontaktowe i osobowe Kierownika Inwentaryzacji lub Szefa Grupy 9

10 skład członków zespołu skanującego Godzina rozpoczęcia Inwentaryzacji może być różna dla poszczególnych członków zespołu skanującego w zależności funkcji jaką pełnią lub zakresu obowiązków. Osoba biorąca udział w Inwentaryzacji zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa w czasie i miejscu wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia na Inwentaryzację Potwierdzenie obecności na Inwentaryzacji Po otrzymaniu wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia na Inwentaryzację, osoba mająca zamiar brać udział w Inwentaryzacji zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia swojego udziału w przypisanej Inwentaryzacji. Potwierdzenie dokonuje się telefonicznie lub wiadomością na adresy Spółki wymienione w OWW. Brak potwierdzenia o udziale w Inwentaryzacji w terminie 2 dni od przesłania wiadomości przez Spółkę może być poczytane, jako cofnięcie zgłoszenia udziału w wyznaczonej w Grafiku Inwentaryzacji Odwoływanie Inwentaryzacji Każda osoba zapisana na daną Inwentaryzację w Grafiku ma możliwość rezygnacji z udziału w Inwentaryzacji, jednakże jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Spółki o tym fakcie. W przypadku niemożności udziału w Inwentaryzacji Zleceniobiorca ma możliwość desygnowania zastępcy wśród innych Użytkowników Aplikacji. Wskazania Zleceniobiorcy nie są jednakże wiążące dla Spółki. O niemożności wzięcia udziału w Inwentaryzacji powstałej w dniu Inwentaryzacji należy zawiadomić Spółkę telefonicznie pod numerem lub zostawiając wiadomość głosową, ewentualnie mailowo na adres z podaniem imienia, nazwiska, przydzielonej Inwentaryzacji, i przyczyn nieobecności. Remanent Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania/zmiany terminu wyznaczonej w Grafiku Inwentaryzacji bez podania przyczyny po uprzednim telefonicznym lub mailowym powiadomieniu Zleceniobiorców. W związku z odwołaniem Inwentaryzacji Zleceniobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrotów kosztów lub utraconych korzyści. 10. Ubezpieczenie 10

11 W przypadku wykonania Inwentaryzacji poza granicami Polski, Spółka zapewni Zleceniobiorcy objęcie go ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków i na wypadek śmierci. Spóła nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkodę powstałą w mieniu lub na zdrowiu Zleceniobiorcy w związku z realizacją Zlecenia, innej aniżeli ta wynikająca z Inwentaryzacji jak i obowiązków nałożonych na niego w Polisie ubezpieczeniowej. Zleceniobiorca zobowiązany jest w miarę możliwości do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zdarzeniach, które mogą wiązać się z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, z którym umowa ubezpieczenia została zawarta. 11. Postanowienia Końcowe Spółka zastrzega sobie prawo zmiany treści OWW bez obowiązku indywidualnego doręczania nowej treści każdemu z Użytkowników Aplikacji. Nowe OWW będą dostępne w Aplikacji, o czym Użytkownicy mogą zostać poinformowani drogą mailową. Treść OWW dostępna jest w Aplikacji a zakładce OWW a nadto w siedzibie Spółki. W przypadku całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień OWW, pozostałe postanowienia pozostają ważne We wszystkich sprawach nieuregulowanych w OWW zastosowanie ma Umowa Zlecenie a nadto przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania OWW będą rozstrzygane polubownie a w dalszych działaniach przez Sąd wskazany w umowie łączącej strony. OWW z dnia

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. DEFINICJE Użyte w Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 7 pkt 4 u.o.d.o. organ, jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r.

Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy. Wersja z dn. 05.03.2014r. Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zwrot Pieniędzy Wersja z dn. 05.03.2014r. Definicje: Regulamin - niniejszy regulamin. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Łódź, marzec 2014r. 1/10

Łódź, marzec 2014r. 1/10 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12

obowiązuje od 7.04.2015 r. 1/12 Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 1 Postanowienia Wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo