A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, Radosław Witczak *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Radosław Witczak *"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * OPODATKOWANIE IKE I IKZE JAKO FORMY GROMADZENIA RODKÓW EMERYTALNYCH ORAZ INSTRUMENT OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ 1. WSTP Reformy zapocztkowane w Polsce w 1999 r. wprowadziły system ubezpiecze emerytalnych składajcy si z trzech filarów. Pierwszy i drugi filar maj charakter obowizkowy, natomiast trzeci dobrowolny. Ma on na celu zwikszenie wartoci emerytur wypłacanych w ramach obowizkowych ubezpiecze emerytalnych. Oszczdzanie na przyszł dodatkow emerytur moe przybra rón form. W ramach trzeciego filaru zdecydowano si na wprowadzenie szczególnych programów majcych zachci samych obywateli do dodatkowego oszczdzania na emerytur. Nale do nich midzy innymi Indywidualne Konta Emerytalne (zwane dalej IKE) oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (zwane dalej IKZE). Prowadzone mog by w formie funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartociowych, rachunku bankowego oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego 1. Istotn rol w zachcaniu do udziału w tych projektach odgrywaj przepisy podatkowe. Wprowadzono do podatku dochodowego od osób fizycznych ulgi i zwolnienia zwizane z przystpieniem do IKE lub IKZE. S one róne dla poszczególnych elementów III filaru systemu emerytalnego. Preferencje podatkowe przyczyni si maj do zwikszenia liczby osób oszczdzajcych na przyszł emerytur. Zarazem jednak wprowadzone rozwizania podatkowe mog sta si dla osób fizycznych form zmniejszania obcie podatkowych. Celem artykułu jest ocena regulacji podatkowych dotyczcych IKE i IKZE jako formy zachcajcej do gromadzenia rodków emerytalnych oraz instrumentu optymalizacji podatkowej. * Dr, Instytut Finansów, Bankowoci i Ubezpiecze, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łód, ul Rewolucji 1905 r. nr Por. art. 2 pkt 1 i 1a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, DzU 2004, nr 116, poz ze zm. [153]

2 SKUTKI PODATKOWE KORZYSTANIA Z IKE Inwestycje kapitałowe z których mona korzysta w ramach IKE podlegaj generalnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jego wysoko wynosi 19% podstawy opodatkowania. W zalenoci od rodzaju instrumentu z jakiego korzysta oszczdzajcy podstawa opodatkowania jest ustalana w róny sposób. Dochody osignite w ramach funduszy inwestycyjnych podlegaj opodatkowaniu na zasadach ogólnych 2. W razie sprzeday papierów wartociowych podstawa opodatkowania została okrelona jako dochód, jednak- e ze specyficznym zdefiniowaniem tylko niektórych rodzajów kosztów jakie mog by ujte przy jego obliczaniu 3. W przypadku odsetek (z inwestycji na rachunku bankowym) faktycznie podatek jest pobierany od przychodu 4. Dla ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego podstaw opodatkowania jest równie specyficznie zdefiniowany dla potrzeb podatkowych dochód 5. Podstawowym czynnikiem majcym wpłyn na zakładanie IKE jest moliwo skorzystania w okrelonych sytuacjach ze zwolnienia z opodatkowania. Biorc pod uwag skutki podatkowe oszczdzania w III filarze systemu emerytalnego za pomoc IKE naley zwróci uwag na sposoby dysponowania rodkami gromadzonymi na IKE. W ramach gospodarowania rodkami mog wystpi róne sytuacje majce odmienne efekty podatkowe. Regulacje prawne wyróniaj trzy formy zachowa szczegółowo oraz specyficznie zdefiniowane w przepisach: wypłata, wypłata transferowa, zwrot. Jedn z form zagospodarowania rodków z IKE jest wypłata. Wypłata jest decyzj definitywnie koczc analizowan form oszczdzania. Osoba nie ma bowiem moliwoci ponownego załoenia IKE 6. Jako wypłat traktuje si take wypłat w przypadku mierci ubezpieczonego. Skutkuje to take zwolnieniem z opodatkowania 7. W przypadku wypłaty rodków z IKE wystpuje zwolnienie z opodatkowania osiganych zysków kapitałowych. Nie bdzie bowiem pobierany 19% podatek przy spełnieniu pewnych warunków. Podstawowym warunkiem jest niewypłacanie rodków z konta przed osigniciem wieku 60 lat 8. Warunek ten bdzie take spełniony, jeli osoba osi- 2 Zob. szerz. J. S e k i t a, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majtku, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010, s Zob. szerz. art. 30b ust. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.). 4 Zob. szerz. art. 30a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..., op. cit. 5 Zob. szerz. J. S e k i t a, Opodatkowanie, op. cit., s G. S z p o r (red.), System ubezpiecze społecznych. Zagadnienia podstawowe, LexisNexis, Warszawa 2011, s M. P o g oski, Podatek od zysków kapitałowych Giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne przychody kapitałowe 2012, Unimex, Wrocław 2012, s G. S z p o r (red.), op. cit., s. 231.

3 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 155 gnie wczeniej prawo do emerytury, ale nie wypłaci rodków przed osigniciem prawa do emerytury oraz przed ukoczeniem wieku 55 lat. Innym warunkiem jest obowizek gromadzenia rodków przez okres 5 lat. Krótszy okres przewidziano dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. przy spełnieniu pewnych dodatkowych warunków. Minimalny okres dla nich wynosi 4 lata, natomiast dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1946 r. okres oszczdzania nie moe by krótszy ni 3 lata 9. Kolejnym warunkiem jest okrelenie wielkoci wpłat. Połowa wpłat musi by przeprowadzona nie póniej ni na 5 lat przed złoeniem wniosku o wypłat rodków pieninych. Ewentualnie uznaje si ten warunek za spełniony, jeeli oszczdzajcy dokonał wpłaty co najmniej w piciu dowolnych latach kalendarzowych 10. Takie sformułowanie warunków ma zachci do długoterminowego oszczdzania. Oznacza to jednak równie dla oszczdzajcego konieczno uwzgldnienia rozłoenia w czasie planowanych wpłat. Moe bowiem si okaza, e osoba nie bdzie w pocztkowym czy nawet dalszym okresie by w stanie wygenerowa wikszych wpłat przeznaczonych na oszczdzanie. Moe to by spowodowane np. koniecznoci spłaty kredytu mieszkaniowego. W efekcie wiksze kwoty bd mogły by przeznaczone na oszczdzanie dopiero w póniejszym okresie ycia. Zwolnienie z podatku od zysków obejmuje wpłaty okrelone ustawowym limitem. Pocztkowo wynosił on 150% prognozowanego redniego wynagrodzenia w kraju, obecnie 300% prognozowanego redniego wynagrodzenia w kraju, ze szczególnymi rozwizaniami dla osób niepełnoletnich 11. Oznacza to konieczno ustalania limitu dla danego roku. Dotychczasowe limity wpłat przedstawia tab. 1. Limity rocznych wpłat na IKE zwolnionych z opodatkowania w latach T a b e l a r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie A. P o g oski, Podatek od zysków kapitałowych Giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne przychody kapitałowe 2012, Unimex, Wrocław 2012, s M. P o g oski, op. cit., s Ibidem, s G. S z p o r (red.), op. cit., s. 228.

4 156 Jak pokazuje tab. 1 limity corocznie z wyjtkiem 2010 r. zwikszaj si. Kwoty wpłat, które w okrelonym roku ewentualnie przekraczaj powysze ograniczenia nie korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania. Niektóre fundusze tworz wówczas specjalne konto dla kwot przekraczajcych roczne podatkowe ograniczenia. Osoby mog rodki tam zgromadzone pobiera bez ogranicze wynikajcych z zasad obowizujcych dla IKE. Mog równie wykorzystywa na wpłaty w przyszłych okresach dla produktów okrelonych w IKE 12. Naley jednak zwróci uwag na moliwo załoenia jedynie jednego rodzaju konta. W regulacjach podatkowych została zawarta sankcja za ewentualne załoenie dodatkowego konta. Polega ona na nałoeniu 75% podatku od wszystkich dochodów uzyskanych w ramach IKE. Według przepisów dochód jest rozumiany jako rónica midzy kwot stanowic warto rodków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sum wpłat na indywidualne konto emerytalne. Nie moe on by pomniejszany o ewentualne straty ponoszone przez podatnika z innych dochodów o charakterze majtkowym 13. Kwesti problematyczn dla organów podatkowych moe by ustalenie takiego faktu. Nie istnieje bowiem jeden centralny spis rejestrów umów zawieranych w ramach IKE 14. Nie ma równie obowizku informowania organów podatkowych o fakcie zainwestowania w IKE. Tym samym istnieje bardzo ograniczona moliwo ustalenia przez organy skarbowe faktu korzystania z wikszej iloci kont ni jest ona przewidziana przez przepisy. Pomimo przewidzianej wysokiej sanacyjnej stawki za naruszenie przepisów zakazujcych posiadania wicej ni jedno konto, brak obowizku przekazywania informacji o zakładanych IKE moe powodowa wystpienie oszustw podatkowych. Nawet w razie kontroli podatnika (jego deklaracji podatkowych) organ podatkowy nie bdzie wiedział o fakcie skorzystania z kilku IKE. Fakt oszczdzania w ogóle w IKE nie jest bowiem nigdzie w deklaracjach ani dokumentach ujawniany. Tak długo jak rodki bd inwestowane, organy podatkowe nie bd w ogóle wiedziały, e s one na rónych kontach. Wypłaty transferowe s zmian sposobu oszczdzania. W regulacjach przewidziano formy zmiany sposobu oszczdzania, które s traktowane jako wypłata transferowa. Zalicza si do nich: przeniesienie rodków z jednej instytucji finansowej prowadzcej IKE do innej instytucji IKE, przeniesienie rodków z jednej instytucji IKE do programu emerytalnego, przeniesienie rodków zmarłej osoby z jednej instytucji IKE do innej instytucji finansowej prowadzcej IKE dla osoby uprawnionej po zmarłym, przeniesienie rodków zmarłej osoby z jednej instytucji IKE do programu emerytalnego prowadzonego dla osoby upraw- 12 M. P a c i o r e k, Najwicej funduszy inwestycyjnych, Rzeczpospolita, , s. D3. 13 Zob. szerz. art. 30 ust. 1 pkt 7a oraz art. 30 ust. 3a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., op. cit. 14 M. P o g oski, op. cit., s. 382.

5 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 157 nionej po zmarłym 15. Wypłata transferowa przeprowadzona zgodnie z przepisami równie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 16. Kolejnym sposobem zadysponowania oszczdnociami jest zwrot rodków zgromadzonych na koncie. Nastpuje on w przypadku wypowiedzenia umowy przez którkolwiek stron umowy. Oznacza on faktycznie wycofanie rodków do dyspozycji właciciela konta, z zastrzeeniem, e nie zostanie potraktowany jako wypłaty transferowe albo wypłata. Skutkiem takiego działania jest konieczno zapłaty 19% podatku. Od 1 stycznia 2009 r. moe nastpi czciowy zwrot rodków zgromadzonych na koncie. Bdzie on podlegał opodatkowaniu, ale pozostałe wartoci bd nadal korzysta z preferencji podatkowych. Taka forma wycofania rodków do 2008 r. nie była przewidziana przepisami. Powodowała ona obaw dla ewentualnych wypłacajcych o skutki w razie koniecznoci wypłaty czci rodków w razie zdarze losowych (np. choroby, utraty pracy). Jako zwrot rodków traktowane jest take pozostawienie rodków na rachunku bankowym jeli umowa wygasła a nie nastpiła wypłata transferowa lub wypłata. Warto zauway, e osoba, która zdecydowała si na zwrot rodków zgromadzonych na koncie moe ponownie załoy konto 17. Powysze rozwizania maj zachci do odkładania rodków na przyszł emerytur. Przewidziane w przepisach rozwizania maj pozytywy i negatywy. Niewtpliw zalet IKE jest moliwo przenoszenia rodków finansowych do poszczególnych rodzajów form oszczdzania. Mona równie zmieni instytucj finansow z której usług si korzysta. Tego typu transfery nie s traktowane jako wypłaty rodków. Tym samym nie podlegaj opodatkowaniu. Mona zatem dostosowa polityk lokacyjn do potrzeb i skłonnoci do ryzyka danej osoby w jej konkretnej sytuacji. Plusem IKE jest moliwo przerwania wpłat lub te zmniejszania przekazywanych na konto rodków w razie pogorszenia si sytuacji finansowej. Skorzystanie z IKE moe by dodatkowo korzystne dla osób, które nie planuj oszczdza a do osignicia wieku emerytalnego (ewentualnie 60 lat przewidzianych w przepisach o IKE). Mog one załoy konta np. w funduszu inwestycyjnym lub lokat bankow i nie bd musiały opłaca podatku od zysków kapitałowych. Co prawda jeli zdecyduj si na wczeniejsz wypłat rodków nie bd spełnione warunki odnonie okresu oszczdzania to powstanie obowizek zapłaty podatku. Jednak bdzie on pobrany od całkowitego dochodu osignitego przez oszczdzajcego. Korzyci bdzie brak opodatkowania zysków osiganych w trakcie inwestycji oraz moliwo ich reinwestowania w ramach IKE. Gdyby te same kwoty dochodów były osigane poprzez inne sposoby oszczdzania, to nie byłoby moliwoci skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Tym samym mniejsze wielkoci byłby dalej reinwestowane. 15 G. S z p o r (red.), op. cit., s Por. art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..., op. cit. 17 G. S z p o r (red.), op. cit., s. 230.

6 158 Dlatego warto rozway polecenie IKE nawet osobom, które nie zamierzaj utrzymywa oszczdnoci do wieku emerytalnego, lecz planuj oszczdnoci na redni okres np. 5 lat. Warto zwróci uwag, e z IKE mog skorzysta równie osoby, które przeszły na emerytur. Mog one równie skorzysta z tej formy oszczdzania. Nie ma bowiem w przepisach adnych ogranicze w zakresie wieku osób które maj prawo do uycia powyszego instrumentu finansowego. Równie uzyskanie prawa do emerytury nie zabrania dalszego oszczdzania poprzez IKE czy nawet dopiero jego rozpoczcia. Osoby w wieku emerytalnym jak najbardziej mog mie oszczdnoci. Co wicej ich inwestowanie jest jak najbardziej wskazane. Oczywicie zalecane jest, aby były to bezpieczne instrumenty (lokaty bankowe, fundusze pienine) i włanie poprzez IKE staj si one bardziej opłacalne dla emerytów. Szczególnie jako instrument optymalizacji podatkowej wykorzysta mona przepis pozwalajcy na dokonywanie wpłat przez co najmniej pi wybranych lat (w niektórych wypadkach krócej w zalenoci od wieku oszczdzajcego). Oznacza to, e wystarczy jak emeryt wpłaci jednorazow du kwot na konto (oczywicie w ramach limitu) a w nastpnych latach bdzie dokonywał ju niewielkich wpłat (np. 100 zł rocznie). rodki bd korzystały ze zwolnienia z podatku kapitałowego. W razie potrzeby wikszej wypłaty mona jej dokona, nie tracc prawa do zwolnienia z 19% podatku. Obok zalet wystpuj równie wady. Zdaniem niektórych autorów IKE maj wad zwizan z niepewnoci co si stanie w przyszłoci. Osignicie korzyci podatkowych obarczone jest ryzykiem. Oszczdzajcy moe nie doy wieku emerytalnego. Podatek od zysków kapitałowych moe zosta zlikwidowany 18. Wad IKE jest nieprecyzyjno niektórych przepisów dotyczcych ustalania podstawy opodatkowania. W literaturze wskazuje si, e szczegółowe przepisy dotyczce ustalenia podstawy opodatkowania stosuje si od 2011 r. W niektórych sytuacjach budzi mog wtpliwoci interpretacyjne. Dotycz one kwestii opodatkowania wyłcznie zysków uzyskanych w ramach ostatniego IKE czy równie w ramach IKE i ewentualnie pracowniczych programów emerytalnych z których korzystał podatnik i dokonał wypłaty transferowej 19. Niejednoznaczn kwesti jest opodatkowanie dochodu, a nie przychodu w zakresie IKE. W przypadku inwestowania na rynku finansowym istnieje moliwo pomniejszenia przychodów o niektóre rodzaje kosztów. Natomiast dla IKE jest to dochód rozumiany jako rónica midzy kwot stanowic warto rodków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sum wpłat na indywidualne konto emerytalne 20. Takie sformułowanie moe sugerowa, e nie ma moliwoci ujcia wszystkich kosztów podatkowych, które mogłyby 18 M. P o g oski, op. cit., s Ibidem, s Art. 30a ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..., op. cit.

7 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 159 pomniejszy osigane zyski (np. koszty literatury fachowej, szkole w zakresie informatyki). Dlatego inwestorzy decydujcy si na wykorzystanie IKE jako formy optymalizacji podatkowej polegajcej na czasowym odroczeniu płaconego podatku, powinni uwzgldni powyszy fakt, przy podejmowaniu decyzji o reinwestowaniu dochodów za pomoc IKE. W literaturze wystpuj równie stanowiska wskazujce na prawo do ujcia w kosztach podatkowych wydatków na funkcjonowanie IKE (prowizje itp.) 21. Poniewa powysza kwestia nie jest wprost uregulowana w normach, wskazane byłoby doprecyzowanie przepisów lub wydanie interpretacji ogólnej przez ministra finansów. W regulacjach przewidziano równie skutki podatkowe wystpujce w razie czciowego zwrotu lub kolejnych czciowych zwrotów. Przy czym sformułowanie przepisów w niektórych sytuacjach budzi moe wtpliwoci interpretacyjne. Przykładowo dotyczy to sposobu rozliczenia podatkowego w przypadku przenoszenia rodków z pracowniczych programów emerytalnych do IKE EFEKTY PODATKOWE OSZCZDZANIA NA IKZE IKZE s now form oszczdzania rodków na przyszł emerytur. Podstawow korzyci podatkow z gromadzenia funduszy na IKZE jest moliwo skorzystania z ulgi podatkowej. Oszczdzajcy moe odliczy od podstawy opodatkowania wpłaty na IKZE dokonane przez niego w danym w roku podatkowym. Z ulgi tej mog skorzysta nie tylko osoby rozliczajce si według skali podatkowej, ale równie płaccy podatek liniowy oraz ryczałt ewidencjonowany 23. Wanym elementem dotyczcym oceny IKZE jest okrelenie maksymalnych wpłat na konto, a tym samym wielko maksymalnej kwoty odpisu od podstawy opodatkowania. Limit wysokoci wpłaty jest ustalany w skomplikowany sposób indywidualnie dla kadej osoby. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mog przekroczy kwoty odpowiadajcej równowartoci 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczdzajcego za rok poprzedni. Dodatkowo wystpuje limit dla wszystkich uczestników IKZE. Wpłaty dla kadego uczestnika nie mog przekroczy 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalanej za poprzedni rok 24. Co wicej okrelono równie dla osób, dla których podstawa składek na ubezpieczenie emerytalne byłaby nie- 21 Zob. szerz. J. S e k i t a, Opodatkowanie, op. cit., s Zob. szerz. M. P o g oski, op. cit., s ; J. S e k i t a, Opodatkowanie, op. cit., s J. S e k i t a, Jakie s warunki do skorzystania z ulgi w PIT, Rzeczpospolita, , s. D5. 24 Por. art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, DzU 2004, nr 116, poz ze zm.

8 160 wielka albo równa zero, odrbny poziom limitu indywidualnego. Zgodnie z przepisami oszczdzajcy moe dokona w roku kalendarzowym wpłaty na IKZE do wysokoci 4% równowartoci 12-krotnoci minimalnego wynagrodzenia za prac w poprzednim roku kalendarzowym 25. W efekcie maksymalna wielko wpłaty podlegajca odliczeniu na rok 2012 to 4 030,80 zł 26. W porównaniu z IKE nie jest ona wysoka, a naley pamita, e wikszo rozliczajcych PIT nie osignie tego limitu, czyli faktycznie dla ich wpłat ograniczenie bdzie nisze. rodki otrzymane w ramach IKZE s przyporzdkowywane w podatku dochodowym jako dochody z innych ródeł. Do tej grupy zalicza si bd kwoty uzyskane ze zwrotu z IKZE, wypłaty z IKZE oraz wypłaty dokonane na wypadek mierci oszczdzajcego. Oznacza to równie, e dochody podlegaj opodatkowaniu według skali podatkowej 27. Łcz si z innymi dochodami. Oczywi- cie ma to swoje konsekwencje. Nastpuje zmniejszenie podstawy opodatkowania w teraniejszoci a jej zwikszenie w przyszłoci. Korzyci podatkowe takiego rozwizania nie s jednoznaczne. Mog wystpi róne sytuacje. Nie znana jest w przyszłoci wielko dochodów jak moemy otrzymywa oraz skala podatkowa według której oszczdzajcy bdzie si rozlicza. Moliwo skorzystania z ulgi i przeniesienie obcienia podatkowego w czasie moe zachca osoby obecnie zamone, które płac najwysz stawk podatkow. Przepisy zwalniaj z opodatkowania wypłat transferow w nastpujcych przypadkach 28 : pomidzy instytucjami finansowymi prowadzcymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej po mierci oszczdzajcego, w zwizku z postpowaniem likwidacyjnym lub upadłociowym i przelaniem rodków na IKZE oszczdzajcego. W efekcie zmiana IKZE np. z funduszu kapitałowego na lokat bankow nie bdzie obciana podatkiem dochodowym. Regulacje wprowadzaj ograniczenie do korzystania tylko z jednego IKZE. Według przepisów oszczdzajcy na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie okrelonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczdnoci tylko na jednym IKZE 29. Bez wtpienia oszczdzanie na wicej ni jednym IKZE powoduje utrat prawa do ulgi. Jednak niejednoznaczna jest interpretacja co do zakresu czasowego. Według restrykcyjnego podejcia podatnik traci prawo do ulgi w kadym okresie. Natomiast według interpretacji celowociowej tylko za te lata kiedy miał dwa i wicej IKZE Por. art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r..., op. cit. 26 J. S e k i t a, Jakie, op. cit., s. D5. 27 M. P o g oski, op. cit., s Art. 21 ust. 1 pkt 58 b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..., op. cit. 29 Art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r..., op. cit. 30 J. S e k i t a, Jakie, op. cit., s. D5.

9 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 161 Biorc pod uwag fakt, e wszelkie ulgi naley interpretowacile, to wydaje si właciwsze podejcie restrykcyjne. Nie s bowiem spełnione warunki zawarte w przepisach, zatem podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi. Pojawi si moe w takiej sytuacji problem przedawnienia zobowiza podatkowych. Jeeli osoba oszczdzała przez długi okres np. 10 lat tylko w jednym IKZE, to jeli nastpnie załoy kolejne konto, faktycznie organ podatkowy nie bdzie mógł w razie wykrycia tego faktu, skorygowa rozlicze podatkowych, które ju si przedawniły. Wskazane byłoby doprecyzowanie tej regulacji. Co wicej sformułowanie regulacji dotyczcych skutków prowadzenia dwóch kont odnosi si jedynie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma w normach prawnych wspomnianych skutków dla osób płaccych podatek od przychodów ewidencjonowanych. Takie sformułowanie w akcie prawnym sugeruje, e powysza grupa podatników nie bdzie ponosiła adnych konsekwencji korzystania z wikszej iloci IKZE. Czyli moe odlicza wpłaty na wiksz ilo kont ni podatnicy płaccy PIT. Mona si spodziewa, e organy podatkowe podpierajc si wykładni celowoci nie bd zgadzały si na takie rozumienie przepisów. W celu uniknicia sporów wskazane byłoby doprecyzowanie tej regulacji równie w tym zakresie. Ocena skutków podatkowych dla IKZE nie jest jednoznaczna. Wystpuj zarówno pozytywy jak i negatywy. Ulga podatkowa z tytułu wpłat na IKZE moe zachci do gromadzenia rodków na przyszł emerytur. Osoby chcce legalnie zmniejszy obcienia podatkowe mog uzna, e warto skorzysta z tej formy oszczdzania. Przepisy przejciowe dały dodatkowe uprawnienie dotychczas oszczdzajcym w ramach IKE. Osoby które dokonaj do koca 2012 r. przelania rodków z IKE na IKZE nie bd płaciły podatku zwizanego z transferem rodków, natomiast wolno im obniy podstaw opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako korzystanie z przewidzianej nowej ulgi. Jeeli wysoko przelanych rodków byłaby wysza od limitu dla danego roku, to odliczenia mog by dokonywane w kolejnych latach 31. Moliwo przelania rodków na IKZE do 2012 r. jest szczególnie korzystne dla osób osigajcych wysokie dochody objte najwysz stawk podatkow. Bd one mogły dokona odlicze kwot ju zgromadzonych na IKE, czyli korzystajcych ze zwolnienia z podatku kapitałowego, a dodatkowo zmniejsz podstaw opodatkowania przy biecych rozliczeniach. Wprowadzenie odpisu od podstawy opodatkowania IKZE jest lepszym zabezpieczeniem przed pokus popełnienia naduy podatkowych. Skorzystanie z ulgi w zwizku z zawarciem wikszej iloci umów ni jest dozwolona jest łatwiejsze do wykrycia w razie przeprowadzenia kontroli podatkowej, ni jest to w IKE. 31 Ibidem.

10 162 Plusem IKZE dla osób fizycznych o niewielkich dochodach moe by korzystanie z IKZE w formie funduszu kapitałowego nawet z zamiarem wycofania rodków przed okresem przewidzianym w przepisach. Wycofane rodki bd doliczane do przychodów z innych ródeł. Tym samym podlega bd opodatkowaniu stawk wynikajc ze skali podatkowej. Dla osób, które nie maj wysokich dochodów bdzie to 18%. Natomiast dochody osigane poza systemem IKZE byłby objte stawk 19%. Jeeli osoba planuje nawet krótkoterminow inwestycj i ma wybór ofert o tej samej stopie zwrotu na IKZE i poza IKZE, to korzystniejsze podatkowo wydaje si zainwestowanie za pomoc IKZE. Naturalnie osoby majce wysze dochody, które powoduj przekroczenie najwyszego progu podatkowego równie mog traktowa IKZE jako krótkoterminow form inwestycji pozwalajc zmniejszy obcienia podatkowe. Oczywicie jeli korzystajc z ulgi ju znajduj si w najwyszym przedziale skali. Szczególnie opłacalne IKZE moe by dla osób, które płac podatek według najwyszej stawki, ale przewiduj spadek swoich dochodów do niszego przedziału skali podatkowej. Wówczas odpisujc od podstawy opodatkowania zyskuj 32% zwrotu podatku, ale przy zwrocie rodków zapłac jedynie 18% podatku. System limitów preferuje osoby zamone, które s zatrudniane na umowy o prac. Natomiast nie naley zapomina, e w Polsce istnieje dua grupa osób, która osiga dochody z innych form zarobkowania. Wystpuje liczne grono prowadzcych działalno gospodarcz. Ogromna wikszo osób prowadzcych działalno gospodarcz wybiera minimaln kwot od której płaci składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo osoby które rozpoczynaj działalno gospodarcz płac przez dwa lata ulgowe składki naliczane od 30% minimalnego wynagrodzenia. Chocia z działalnoci gospodarczej mog mie faktycznie znacznie wysze dochody. Jednake ich emerytury w przyszłoci bd niskie w porównaniu do osiganych dochodów w trakcie aktywnoci zawodowej. Podobna sytuacja dotyczy osób zatrudnianych na umowy o dzieło, zlecenia. Przy umowach o dzieło w ogóle nie wystpuje obowizek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne. Natomiast przy umowach zlecenie, po spełnieniu pewnych warunków, istnieje moliwo płacenia składek emerytalnych tylko od niektórych umów. Wystpuje zatem grupa osób, która opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne od niewielkiej kwoty, albo w ogóle. Tym samym instrumenty funkcjonujce w ramach trzeciego filaru powinny włanie tego typu osoby zachca do oszczdzania. Jednake sposób ustalenia limitu nie bdzie zachcał ich do załoenia IKZE. Wysoko wpłat bdzie dla nich niewielka. Dlatego warto rozway wprowadzenie zmian w tym zakresie. Formuła ulgi podatkowej nie obejmie osób rozliczajcych si za pomoc karty podatkowej oraz rolników. Nie maj oni adnych bodców podatkowych do zwikszenia oszczdnoci poprzez IKZE. Co wicej sposób obliczania ulgi moe nie dawa korzyci dla niezamonych osób posiadajcych liczne potomstwo. Sama maksymalna wysoko wpłat

11 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 163 moe nie by dla nich wysoka. Poza tym korzysta mog z ulgi na dzieci. Przy niewielkich dochodach i duej liczbie dzieci nie wystarcza podatku do odliczenia całoci ulgi na dzieci. Tym samym nie bdzie bodców do oszczdzania w ramach IKZE poniewa zmniejszenie podstawy opodatkowania nie da dodatkowych podatkowych korzyci. Minusem podatkowych regulacji jest wystpowanie problemów z ustalaniem podstawy opodatkowania. Według niektórych opinii opodatkowaniu bdzie podlegał sam przychód. Jako podstaw opodatkowania traktowa bdzie si cał kwot przychodu. Tym samym moe doj do sytuacji kiedy równie opodatkowaniu bdzie podlegała strata 32. Takie podejcie wydaje si by wtpliwe. Przychody z IKZE s zaliczane do przychodów z innych ródeł, jednake dla tego rodzaju przychodów stosuje si ogólne zasady ustalania kosztów. Kosztem nie bd wczeniej poniesione wpłaty na rzecz IKZE w zwizku przepisem pozwalajcym na skorzystanie z ulgi, jeeli wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 33. Jednake odlicza mona bdzie równie inne wydatki, które s zwizane z pozyskiwaniem przychodów. W przypadku inwestowania w fundusze kapitałowe, inwestycje giełdowe s to koszty zakupu literatury fachowej. Przepisy nie precyzuj sposobu rozliczenia takich kosztów. Zastosowanie powinna mie w takiej sytuacji ogólna reguła zgodnie z któr koszty uzyskania przychodów s potrcane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione 34. W efekcie mog wystpi wtpliwoci, czy w razie jednorazowej wypłaty rodków lub zwrotu rodków bdzie mona wówczas odliczy zwizane z nimi koszty, czy te naley je wykazywa w zeznaniu podatkowym w momencie ich ponoszenia. Wykładnia celowociowa sugerowałaby odmienne podejcie, czyli odliczenie kosztów w momencie wypłaty, jednake sformułowanie przepisów nakazywałoby odliczanie wydatków na bieco. Przy braku osigania przychodów z innych ródeł oraz sposobu rozliczania strat powodowa moe, e faktycznie cz wydatków przepadnie. Nie bd one pomniejszały dopiero w przyszłoci osignitego przychodu. Wtpliwoci interpretacyjne pojawi si mog równie przy czciowym zwrocie lub wypłacie. Powsta moe wówczas problem rozliczenia wczeniej poniesionych kosztów. Według jednego z moliwych podej osignicie jakiegokolwiek przychodu (czyli nawet niewielkiej wypłaty) daje uprawnienie (a nawet obowizek) do odliczenia całoci kosztów wpłat. Moliwa jest równie interpretacja zakładajca rozliczenie proporcjonalne. Pobór podatku przez płatników równie moe zdaniem niektórych autorów budzi pewne wtpliwoci 35. Wskazane byłoby doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. 32 M. P o g oski, op. cit., s J. S e k i t a, Poznaj podatkowe skutki oszczdzania na dobrowoln emerytur, Rzeczpospolita, , s. D4. 34 Por. art. 22 ust. 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r..., op. cit. 35 M. P o g oski, op. cit., s

12 PODSUMOWANIE Do rozwoju trzeciego filara ubezpiecze emerytalnych przyczyni si maj oszczdzanie na IKZE i IKE. W celu zwikszenia atrakcyjnoci tych form wprowadzono ulgi i zwolnienia do podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzenie zwolnienia i ulgi w PIT dotyczce IKE i IKZE jest przejawem realizacji funkcji stymulacyjnej podatków 36. Preferencje podatkowe zachci maj do okrelonego działania i zachowania. W przypadku IKZE i IKE do oszczdzania w trzecim filarze. Skutek jest osigany za pomoc innych instrumentów podatkowych. Dla IKE jest to zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych. Natomiast dla IKZE zmniejszenie podstawy opodatkowania i tym samym wysokoci płaconego podatku. Podstawow podatkow rónic jest moment osigania korzyci ekonomicznych. W IKZE jest on widoczny od razu dziki odpisowi od dochodu. W IKE dopiero przy faktycznym skorzystaniu ze zwolnionych dochodów z inwestycji. Jednake regulacje w wielu aspektach nie s precyzyjne i jednoznaczne. Warto rozway wydanie interpretacji ogólnej w celu rozwiania ewentualnych wtpliwoci oraz dokona nowelizacji przepisów. Jedn z wad IKZE jest skomplikowany sposób ustalania podstawy wpłat. Naleałoby rozway wprowadzenie prostszego sposobu ustalania wielkoci wpłat i tym samym korzystania z ulgi podatkowej. Limit powinien zosta okre- lony w podobny sposób jak dla IKE. Warto wprowadzi roczny maksymalny limit dla wszystkich oszczdzajcych. Oczywicie nie musi by to ta sama kwota jak dla IKE, lecz podobna formuła uwzgldniajca sytuacje finansów publicznych. Bez wtpienia osobom planujcym oszczdnoci w wielkoci wyszej ni wynika ona z limitów dla jednej z form oszczdzania warto poleci take drugi analizowany sposób gromadzenia rodków na dodatkow emerytur. Łczenie IKZE i IKE moe by optymalnym rozwizaniem dla osób chccych zaoszczdzi na czas osignicia wieku emerytalnego. Jednake zarówno IKE jak i IKZE mog sta dodatkowymi instrumentami zmniejszania obcie podatkowych. Korzysta z nich mog osoby niekoniecznie planujce oszczdzanie do emerytury, lecz zamierzajc wypłaci rodki wczeniej. Oczywicie nie mona wykluczy, e niektóre osoby wybierajc IKZE lub IKE jedynie w celach optymalizacji podatkowej, zdecyduj si na korzystanie z tej formy oszczdzania a do osignicia przewidzianego w przepisach wieku emerytalnego. Czyli zostanie osignity pierwotny cel implementacji IKZE i IKE. 36 Zob. szerz. A. G o m u ł o w i c z, J. M a ł e c k i, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 273.

13 Opodatkowanie IKE i IKZE jako formy 165 THE TAXATION OF IKE AND IKZE AS THE FORMS OF ACCUMULATING RESOURCES FOR RETIREMENT AND TAX PLANNING In the article the tax effects of IKE and IKZE were presented. The areas of tax risk concerning the use of IKE and IKZE in the Personal Income Tax were given. The tax avoidance instruments by using IKE and IKZE were discussed. Key words: the taxation of IKE, the taxation of IKZE, PIT.

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY

PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY Pracowniczy Program Emerytalny Jest to system oszczędzania dla osób, które chcą powiększyć swoją emeryturę oraz stworzyć sobie możliwość uzyskania satysfakcjonującego poziomu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-38 STR. 1

Broszura do PIT-38 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 O WYSOKOCI OSIGNITEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2011 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE

INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE PYTANIA I ODPOWIEDZI INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Czerwiec 2017 Strona 1 z 6 Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Jakie są korzyści z oszczędzania na IKE?...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa.

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa. Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu z tytułu sprawowania

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę III filar emerytalny ewolucja systemu PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i im i Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze) 2. Dane o uczniu. N azwisko

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak.

9. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKE? Tak. IKE Pytania/odpowiedzi dotyczące Indywidualnego Konta Emerytalnego 1. Co to jest IKE? Pełna nazwa to Indywidualne Konto Emerytalne Jest ono jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ

INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO INWESTUJ W SWOJĄ EMERYTURĘ I SKORZYSTAJ Z ULGI PODATKOWEJ PKO INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ULGA PODATKOWA ZA INWESTOWANIE PKO Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać?

Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Co można przy tym rozliczeniu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i z jakich ulg można skorzystać? Jeśli inwestujesz na giełdzie, to niezależnie od tego, czy w 2009 r. osiągnąłeś zysk czy poniosłeś

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.03.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

OWUD. Wymarzona Emerytura

OWUD. Wymarzona Emerytura UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 zycie@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz

Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadz ce pozarolnicz działalno gospodarcz KOPIA UYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-053/2 obowizuje od 04.04.2012 r. Urzd Skarbowy w Trzebnicy Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Emerytury i system ubezpiecze

Emerytury i system ubezpiecze Emerytury i system ubezpiecze 1 58 EMERYTURA ma zabezpieczy byt na staro osobom, które ze wzgl du na wiek nie mog ju pracowa. 2 59 Zasada umowy mi dzypokoleniowej (solidaryzm) Sk adki obecnie wp acane

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej

Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie. 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej 1 Bydgoszcz, dnia 12.01.2009r. Zakłady zrzeszone w Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy wszystkie KOMUNIKAT NR 1/2009 1. ZUS PRACODAWCY i osoby współpracującej za miesiąc styczeń, luty 2009r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UMOWY O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO NR OWU/IZ03/2012 Spis treści DLACZEGO WARTO MIEĆ RACHUNEK IKZE: Dlaczego warto mieć rachunek IKZE Informacje

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo