STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Transkrypt

1 STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I. W odniesieniu do uwag dotyczących kwestii organizacyjnych zawartych w projekcie aktu: 1. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), będącym przepisem upoważniającym do wydania przedmiotowego rozporządzenia, zakres podmiotowy rozporządzenia dotyczy jedynie jednostek będących integralną częścią krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W związku z powyższym, wniosek o określanie organizacji działania podmiotów niebędących częścią krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, stanowi wykroczenie poza upoważnienie ustawowe i jako takie jest niedopuszczalne. 2. Uwaga nieuwzględniona Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, jako centralny organ administracji rządowej, odpowiada w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za przygotowanie projektu rozporządzenia, natomiast Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jako reprezentant ochotniczych straży pożarnych, w tym wypadku w procesie legislacyjnym, opiniuje przedłożone projekty aktów normatywnych. W związku z powyższym, niemożna twierdzić, jakoby strona strażaków-ochotników była pomijana w procesie legislacyjnym. Co więcej, w ocenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przedłożony do zaopiniowania projekt rozporządzenia w znaczny sposób wychodzi na przeciw strażakom-ochotnikom. 3. Uwaga nieuwzględniona Uwaga ta w znaczny sposób wykracza poza uprawnienia organu upoważnionego do wydania przedmiotowego rozporządzenia, nie tylko ze względów na wyjście poza ramy przepisu upoważniającego, ale również stanowi propozycję ingerencji organu rządowego w stosunku do niezależnego przecież stowarzyszenia, jakim jest ochotnicza straż pożarna. Określenie struktury ochotniczych straży pożarnych, mogłoby zostać odebrane jako zamach na niezależność stowarzyszenia i stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, w tym Konstytucji RP. 4. Uwaga nieuwzględniona Uzasadnienie jak w pkt Uwaga nieuwzględniona Projekt rozporządzenia wymienia tylko te dokumenty, które służą dokumentacji przeprowadzonego działania ratowniczego. Dla ochotniczych straży pożarnych nowym elementem do wypełnienia jest karta udzielonej pomocy medycznej z uwagi na fakt, iż ochotnicza straż pożarna włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest podmiotem wspomagającym jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego i udzielającym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto należy zaznaczyć, iż projekt rozporządzenia daje możliwość wypełnienia odpowiednich dokumentów w jednostce, jeżeli sytuacja uniemożliwia ich sporządzenie na miejscu zdarzenia. 6. Uwaga nieuwzględniona Członkowie ochotniczych straży pożarnych są przewidziani do kierowania na poziomie interwencyjnym. W zakresie pracy sztabu projekt rozporządzenia nie określa członków sztabu, a co więcej, nie stoi na przeszkodzie, aby w jego skład wchodził członek ochotniczej straży pożarnej. Zgodnie z 29 projektu rozporządzenia określa się jedynie jego zadania. 7. Projekt rozporządzenia został wysłany do bardzo szerokiego katalogu podmiotów społecznych. Nie da się uwzględnić wszystkich organizacji społecznych, które zajmują się tematyką ratowniczą, natomiast mogą one występować z wnioskami, dotyczącymi treści projektu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 8. Nie można zgodzić się z poglądem, jakoby na zaopiniowanie projektu rozporządzenia było mało czasu, gdyż został on powtórnie przekazany w dniu 3 listopada br., natomiast pismo w sprawie uwag do projektu zostało podpisane 26 listopada br. II. Ogólne uwagi do projektu. 1. Uwaga częściowo uwzględniona

2 1. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, w aktach normatywnych powinno sie posługiwać liczbą pojedynczą (członek ochotniczej straży pożarnej, co oznacza każdego członka ochotniczej straży pożarnej tj. w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej). 2. Zasady techniki prawodawczej dopuszczają tworzenie skrótów z pierwszych liter pisanych zarówno z małej jak i wielkiej litery (co więcej, dopuszcza się tworzenie skrótu z wyrazów niewchodzących w skład skracanego określenia). Jakkolwiek język prawny jest częścią języka polskiego, to jednak zachowuje on specyficzne cechy, odróżniające go od języka powszechnego lub literackiego. 3. Uwaga dotycząca zastąpienia określenia odcinki taktyczne określeniem odcinki bojowe została uwzględniona. 2. Uwaga nieuwzględniona Z przedstawionego projektu rozporządzenia wynika, że ratownik podmiotu ksrg (a więc i członek ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego), który udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń pojedynczych lub mnogich wypełnia kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to również wyraz współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, o czym stanowi art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 3. Uwaga nieuwzględniona 4. Uwaga uwzględniona 5. Uwaga nieuwzględniona Umowy cywilno-prawne wymieniane w projekcie dotyczą podmiotów niebędących jednostkami ochrony przeciwpożarowej, ponieważ odnośnie jednostek ochrony przeciwpożarowej obowiązuje rozp. MSWiA traktujące o włączaniu tychże do ksrg i postanowienia tego aktu powinno się stosować przy włączaniu OSP do ksrg. Umowy zawierają właściwi terenowo komendanci PSP z tej racji, że są oni organizatorami systemu na poszczególnych poziomach. III. Szczegółowe uwagi do projektu. 1. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 14 ust. 1 w pkt 2 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej są cztery dziedziny ratownictwa (techniczne, chemiczne, medyczne, ekologiczne), nie wymieniając wśród nich ratownictwa wodnego, które jest klasyfikowane jako część ratownictwa technicznego. 2. Uwaga częściowo uwzględniona Definicję legalną obszaru chronionego zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073), w związku z powyższym funkcjonuje ona już w systemie prawnym i nie ma potrzeby jej powielania. Wprawdzie w przedłożonym projekcie rozporządzenia brak jest definicji legalnej koordynator działań medycznych, jednakże z brzmienia 18 ust. 1 i 2 projektu rozporządzenia wynika zakres działania koordynatora medycznych działań ratowniczych oraz jakie podmioty mogą wchodzić w prawa i obowiązki koordynatora działań medycznych. W związku z powyższym, należy uznać dodanie definicji legalnej do projektu rozporządzenia, za zbędne. Uznaję również za zbędne zdefiniowanie pozostałych określeń, gdyż albo są one powszechnie zrozumiałe (jeśli nawet nie na gruncie języka powszechnego, to w pragmatyce służbowej) albo są one zdefiniowane w innych aktach normatywnych. W odniesieniu do pkt 14 i 15, uwaga została uwzględniona poprzez zastąpienie wyrażenia podmiotów ksrg wyrażeniem podmiotów ratowniczych. Uwaga do pkt 16 została uwzględniona. 3. Uwaga nieuwzględniona Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego nie jest aktem normatywnym właściwym do definiowania sprzętu specjalistycznego. W 2

3 przypadku koniczności wprowadzenia definicji sprzętu specjalistycznego właściwym aktem normatywnym byłoby np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, poz. 1035). W definicji czynności specjalistycznych nacisk położono nie tyle na rodzaj używanego sprzętu, ile na konieczność odpowiedniego przeszkolenia ratowników. 4. Uwaga uwzględniona 5. Uwaga nieuwzględniona Cytowane pojęcie jest stosowane w pragmatyce ratowniczej i nie zachodzi potrzeba jego definiowania; przegrupowania wynikają z czasowego wzrostu zagrożenia na danym obszarze. 6. Uwaga uwzględniona 7. Uwaga uwzględniona 8. Uwaga nieuwzględniona W 7 w ust. 2 w pkt 4 jest mowa o podmiotach ksrg i jednostkach ochrony przeciwpożarowej niebędących podmiotami ksrg a więc i o ochotniczych strażach pożarnych niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 9. Uwaga nieuwzględniona W ocenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej nie ma potrzeby wprowadzania definicji legalnej ekspertów i specjalistów. Z brzmienia 7 ust. 2 pkt 7 oraz 19 projektu, wprost wynika, iż ekspert jest osobą posiadająca wiedzę z zakresu prognozowania zagrożeń, zaś specjalista posiadający wiedzę z zakresu ratownictwa. Ponadto słownikowe rozumienie pojęć ekspert i specjalista jest powszechnie zrozumiałe, nie jest wieloznaczne, ani nie jest nieostre. 10. Uwaga nieuwzględniona 11. Uwaga nieuwzględniona Przepis jest niezbędny chociażby do określenia, którą jednostkę powinno się dysponować do zdarzenia jako pierwszą w sytuacji gdy na terenie gminy jest więcej niż jedna ochotnicza straż pożarna włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto 8 ust. 4 pkt 2 projektu nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów (Dz. U z 1998r. Nr 94, poz. 598 oraz z 2000 r. Nr 56, poz. 673). 12. Uwaga nieuwzględniona Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż określenie strefa zagrożenia występuje w ustawie upoważniającej, a definiowanie tego określenia w akcie podustawowym jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Ponadto należy wskazać, iż definicja strefy zagrożenia zawarta jest w 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180, poz. 1115), które na mocy art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ma zastosowanie (wprawdzie nie w pełni) do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu. Warto również zwrócić uwagę, iż określenie strefa zagrożenia jest powszechnie stosowane w pragmatyce służbowej. 13. Uwaga uwzględniona 3

4 14. Uwaga nieuwzględniona 15. Uwaga nieuwzględniona 16. Uwaga nieuwzględniona W ocenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej należy pozostawić spójnik lub, będący wyrażeniem alternatywy łącznej, zamiast wprowadzanie spójnika i będącego wyrażeniem koniunkcji, gdyż rozkazy są wydawane do uczestników działań ratowniczych pozostających w stosunku służbowym, natomiast polecenia także do ratowników, z którymi kierującego nie wiąże stosunek służbowy, a korzysta on z uprawnień kierującego, celem wymuszenia odpowiednich zachowań podczas działań. Może zdarzyć się, iż podczas działań ratowniczych będą wydawane jedynie rozkazy, bez potrzeby wydawania poleceń (łącznik i wymuszałby jednoczesne zastosowanie rozkazów i poleceń). 17. Uwaga nieuwzględniona Analogicznie jak uwaga do części II nr Uwaga nieuwzględniona Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego nie jest aktem normatywnym właściwym do wprowadzania standardów oznakowania. W przypadku konieczności wprowadzenia standardów oznakowania właściwym aktem normatywnym byłoby np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 93, poz. 1035). 19. Uwaga nieuwzględniona Jakkolwiek w pełni należy się zgodzić z postulatem poruszanym w piśmie, aby określone zostało postępowanie w przypadku odmowy podpisania protokołu przekazania przez osoby będące na miejscu zdarzenia, to jednak ze względów prawnych nie można uwzględnić przedmiotowej uwagi. Zgodnie z przyjętym systemem hierarchii źródeł prawa, w akcie normatywnym rangi rozporządzenia nie można nakładać zadań i obowiązków na podmioty, bez wyraźnego upoważnienia ustawowego. W związku z powyższym wydaje się, iż przedstawiona propozycja powinna zostać uwzględniona przy zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 20. Uwaga nieuwzględniona 21. Uwaga nieuwzględniona Analogicznie jak uwaga do części I nr 1. Ponadto pragnę wyjaśnić, iż w kwestii posługiwania się określeniem członek ochotniczej straży pożarnej, strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz strażak Państwowej Straży Pożarnej, projektodawca posłużył się określeniami użytymi w ustawie upoważniającej. 22. Uwaga uwzględniona 23. Uwaga nieuwzględniona Propozycja określenia formy przechowywania dokumentacji jest określona w 43 projektu rozporządzenia. 24. Uwaga uwzględniona 25. Uwaga uwzględniona 26. Uwaga uwzględniona 27. Uwaga nieuwzględniona Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły są jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, dlatego też nie ma potrzeby ich wyraźnego wyszczególnienia. Ponadto zgodnie z 6 ust. projektu rozporządzenia wskazuje się, iż pododdziały ratowników organizowane przez szkoły 4

5 Państwowej Straży Pożarnej mogą być tworzone w innym składzie, niż zostało to przyjęte w 6 ust. 1 pkt 4 i Uwaga uwzględniona 29. Uwaga nieuwzględniona Przepis stanowi konieczność takiego zorganizowania aprowizacji dla odwodów, tak aby (co jest najważniejsze) mogły funkcjonować w określonym czasie; kto i jak zapewnia te warunki jest sprawą wtórną, która znalazła swoje odbicie w rozkazie Komendanta Głównego PSP w sprawie ustanowienia odwodów operacyjnych; poza tym ścisłe określenie kto zapewnia aprowizację dla odwodów może uniemożliwić skorzystanie z alternatywnych możliwości wynikłych w konkretnych sytuacji. Poza tym na mocy ustawy o PSP organizacja COO należy do KG PSP, a odwodów operacyjnych na obszarze województwa do KW PSP. STANOWISKO DO UWAG POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY STANÓW NAGŁYCH I KATASTROF Przyjęte zostały uwagi do: 1) 2 pkt 1, 6, 14, 15, 17; 2) 4 ust. 1 pkt 5; 3) 5 ust. 2; 4) 6 ust. 1; 5) 7 ust. 2 pkt 4; 6) 13 ust. 2 pkt 3 ( 14 ust. 2 pkt 3, 15 ust. 2 pkt 3, 16 ust. 2 pkt 3); 7) 13 ust. 2 pkt 9 ( 14 ust. 2 pkt 8, 15 ust. 2 pkt 3, 16 ust. 2 pkt 3); 8) 15 ust. 2 pkt 5 i 7; 9) 24 ust. 1; 10) 25 ust. 1 pkt 1 11) 27 ust. 1; 12) 28; 13) 32 ust. 2 pkt 7 i 8; 14) 39 wstęp do wyliczenia i pkt 1; 15) 40 pkt 3; 16) 42 ust. 4 pkt 3 i 5; 17) 44 ust. 1; 18) 46 ust. 2; 19) 52 ust. 1; 20) 53 pkt 2 4. Odrzucone zostały uwagi do: 1) 1 pkt 2 projektodawca posłużył się pojęciami zawartymi w ustawie i jakkolwiek mogą się one wydawać trywialne i nieprofesjonalne, to zasady tworzenia prawa wymuszają posługiwaniem się takimi określeniami w akcie prawnym rangi rozporządzenia. 2) 1 pkt 16 przepis został przeredagowany w wyniku uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, a więc zgłoszona propozycja zdezaktualizowała się. 3) 17 ust. 2 pkt 1 w ocenie projektodawcy, przedmiotowe rozporządzenie nie jest aktem prawnym właściwym do określenia technik oznaczania poszkodowanych. 4) 33 ust. 1 oraz 35 ust. 4 w ocenie projektodawcy nie ma potrzeby doprecyzowania kwestii właściwości terytorialnej stanowisk kierowania, gdyż przede wszystkim skutkowałoby to zmianami w innych przepisach tego rozporządzenia, oraz właściwość terytorialna, w przedmiotowym zakresie, jest powszechnie zrozumiała 57 w projekcie rozporządzenia brak jest 57. 5

6 STANOWISKO DO UWAG ZWIĄZKU PRACODAWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Uwaga do 2 pkt 7 nie została uwzględniona. Określenie medycznych działań ratowniczych dotyczy działań na różnych poziomach kompetencji, koordynowanych przez osobę pełniącą obowiązki koordynatora medycznych działań ratowniczych. W zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych, kiedy w działania ratownicze zaangażowanych jest wielu ratowników, ratowników medycznych i lekarzy, zachodzi potrzeba koordynacji działań nie tylko na poziomie medycznych czynności ratunkowych, ale również na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy przez osobę o odpowiednich kompetencjach koordynatora medycznych działań ratowniczych. 2. Uwaga do 2 pkt 14 i 15 została uwzględniona poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów o podmioty ratownicze, niekoniecznie będące w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 3. Uwaga do 21 ust. 2 pkt 1 nie została uwzględniona. Przedmiotowy przepis dotyczy kwestii ustania kierowaniem działaniem ratowniczym, nie zaś transportu poszkodowanego przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 4. Uwaga do 35 ust. 4 została uwzględniona. 6

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI

PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie PRAWO OBRONNE RP PRÓBA INTERPRETACJI Streszczenie: Obronność państwa, jako szczególna funkcja

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski

Wprowadzenie MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY. Zbigniew Bukowski t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Zbigniew Bukowski MOŻLIWOŚCI PRAWNE WPROWADZENIA ZAKAZU SPALANIA OKREŚLONYCH PALIW STAŁYCH NA TERENIE GMINY Słowa kluczowe: prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie

INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie INFORMACJA PRAWNA w przedmiocie konsekwencji prawnych wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw dla obowiązywania dotychczas przyjętych

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91)

Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 1992 Nr 97 poz. 486 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 9 grudnia 1992 r. (W. 13/91) w sprawie wykładni art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo