UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH. Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH. Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski"

Transkrypt

1 UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski Warszawa 2001

2 Autorzy: Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski Redakcja: Ma gorzata Stachowiak Korekta: Ma gorzata Stachowiak Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci, 2001 Projekt ok adki: Jakub Osiƒski, Jacek Pacholec Projekt serii: Tadeusz Korobkow Projekt zrealizowany w Instytucie Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Publikacja zosta a wydana ramach w ramach realizacji Kierunków dzia aƒ Rzàdu wobec ma ych i Êrednich przedsi biorstw do 2002 roku. ISBN Wydanie I Nak ad 500 egzemplarzy

3 Spis treêci 1. Wst p Sektor MSP jako êród o dochodów sektora publicznego Ma e i Êrednie przedsi biorstwa w danych statystycznych Dochody sektora publicznego pochodzàce z sektora MSP Podatki dochodowe Pozosta e obowiàzkowe obcià enia wyniku finansowego Obcià enia wynagrodzeƒ osób zatrudnionych w sektorze MSP Karta podatkowa Podatek od towarów i us ug Akcyza C o Pozosta e podatki i op aty Wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie dochodów sektora publicznego Aneks Dane êród owe

4 1. Wst p Oszacowanie udzia u sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw (MSP) w tworzeniu dochodów szeroko rozumianego sektora finansów publicznych 1 wymaga zdefiniowania przynajmniej na potrzeby niniejszego opracowania zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jaki obejmie ten udzia. W przedstawionym uj ciu wk ad sektora MSP obejmuje dochody publiczne bezpoêrednio i formalnie obcià ajàce MSP, takie jak: podatki p acone na rzecz Skarbu Paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego przez przedsi biorstwa (osoby prawne) i osoby fizyczne, prowadzàce na w asny rachunek dzia alnoêç gospodarczà, inne obligatoryjne niepodatkowe obcià enia na rzecz bud etów i innych instytucji sektora finansów publicznych, majàce charakter quasi-podatków i obcià ajàce pracodawców sk adki na rzecz paƒstwowych funduszy celowych, takich jak Fundusz Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych czy Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. Drugà istotnà kategorià sà obligatoryjne obcià enia publicznoprawne pracowników sektora MSP, zwiàzane z pobieranymi wynagrodzeniami. Wydaje si, e szerokie uj cie roli MSP w tworzeniu dochodów publicznych jest w aêciwe, gdy z punktu widzenia sektora publicznego nie jest istotne, czy pozyskiwane dochody pochodzà bezpoêrednio z MSP, czy te od innych podmiotów (osób), uzyskujàcych dochody dzi ki funkcjonowaniu MSP. Warto zwróciç uwag, e ograniczanie si przy okreêlaniu udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych wy àcznie do p atnoêci obcià ajàcych bezpoêrednio przedsi biorc, w ewidentny sposób prowadzi do wykreowania fa szywego obrazu roli MSP w gospodarce. atwo mo na to pokazaç na przyk adzie analizy potencjalnych skutków zastosowania wobec MSP preferencyjnych rozwiàzaƒ podatkowych zwiàzanych ze zwi kszaniem zatrudnienia w tym segmencie gospodarki, majàcym niewàtpliwie najwi ksze niewykorzystane mo liwoêci absorpcji wolnych zasobów si y roboczej. JeÊli ograniczymy si w takiej analizie wy àcznie do oceny zmian wysokoêci dochodów publicznych pochodzàcych bezpoêrednio od MSP, to niezale nie od tego, jak oceniaç b dziemy sku- 1 W dalszej cz Êci opracowania zamiennie u ywaç b dziemy okreêlenia sektor publiczny. 4

5 tecznoêç proponowanych przedsi wzi ç (a wi c na jaki przyrost zatrudnienia b dziemy mogli liczyç), wynik b dzie negatywny obni enie opodatkowania tego sektora zmniejszy udzia MSP w tworzeniu dochodów publicznych. Analiza udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych obejmuje lata Przyj cie takiego okresu pozwala ju na zaobserwowanie pewnych wyraênych trendów, obrazuje te znaczàce zmiany struktury dochodów publicznych, jakie nastàpi y po g bokiej reformie sektora publicznego zapoczàtkowanej w 1999 r. i spowodowanych nià zmianach podzia u dochodów publicznych mi dzy poszczególne segmenty sektora publicznego. Prezentowane poni ej dane majà charakter szacunkowy. Zasadniczà przyczynà, dla której bardzo precyzyjne okreêlenie wk adu MSP w tworzenie dochodów publicznych jest niemo liwe jest fakt, i sektor MSP w uj ciu ÊciÊle odpowiadajàcym przytoczonej w rozdziale 3 ustawowej definicji jest zbiorowoêcià statystycznie nieobserwowalnà. Zaproponowane przez nas uj cie pozwala na uchwycenie istotnych informacji o zbiorowoêci podmiotów bardzo zbli onej do formalnie okreêlonego sektora MSP, ale nie rozwiàzuje wszystkich problemów zwiàzanych z dost pem do niezb dnych danych statystycznych. Drugi istotny problem dotyczy zakresu dost pnych danych. GUS nie gromadzi dok adniejszych danych finansowych o podmiotach gospodarczych zatrudniajàcych do 5 osób. Powstajàcà w ten sposób luk w danych tylko cz Êciowo wype nia mo liwoêç uzyskania z danych sprawozdawczych dotyczàcych bud etów jednostek samorzàdu terytorialnego informacji o wp ywach z tytu u karty podatkowej, stanowiàcej podstawowy instrument fiskalny wobec mikroprzedsi biorstw. Trzeci problem to niespójnoêç danych pochodzàcych z zasobów danych statystycznych GUS z informacjami Ministerstwa Finansów dotyczàcymi globalnych rozmiarów dochodów publicznych. Dane te nie mogà byç ze sobà w pe ni zgodne choçby dlatego, e co ju sygnalizowaliêmy badania GUS nie obejmujà pe nej populacji przedsi biorstw. èród em rozbie noêci jest te ró na metodologia obu sprawozdawczo- Êci dane Ministerstwa Finansów odnoszà si do procesów finansowych rejestrowanych w uj ciu kasowym (okreêlajà wi c np. faktyczne wp ywy do bud etu), dane z formularzy F01 majà za podstaw zgodnie z ustawà o rachunkowoêci uj cie memoria owe, co oznacza, i z danych tych mo emy dowiedzieç si tylko ile wynios y nale ne za dany rok 5

6 podatki, a nie jakie kwoty faktycznie wp yn y do bud etu z tytu u tych podatków. Wspomniane przyczyny nie wyjaêniajà jednak na pewno ca- ych rozbie noêci, co szczególnie wyraênie widoczne jest np. w odniesieniu do danych odnoszàcych si do wp ywów z ce i podatku akcyzowego. Dokonujàc szacunkowych obliczeƒ i z koniecznoêci przyjmujàc pewne uproszczenia metodologiczne, staraliêmy si konstruowaç nasze rachunki w ten sposób, by oceny udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych by y raczej zani one ni zawy one. Z tego powodu zrezygnowaliêmy z szacowania pochodzàcych od MSP dochodów wielu podmiotów sektora publicznego, takich jak np. wi kszoêç paƒstwowych funduszy celowych. Prezentowane poni ej szacunki uznaç nale y za okreêlajàce minimalny poziom udzia u MSP a mimo to otrzymane wyniki wskazujà na zaskakujàco du y udzia MSP w tworzeniu dochodów publicznych. G ównà przyczynà wydaje si byç fakt, i europejska definicja ma ego i Êredniego przedsi biorcy niezbyt dobrze przystaje do polskich realiów. Analizujàc omawiane dalej wyniki trzeba pami taç, e choç przyj ta definicja ma ego i Êredniego przedsi biorstwa z grubsza odpowiada mi dzynarodowym standardom klasyfikacyjnym, to w warunkach polskich granica zatrudnienia, wynoszàca dla analizowanej grupy przedsi biorstw 250 osób, jest znacznie wi ksza ni wynika oby to z potocznego rozumienia poj cia ma e i Êrednie przedsi biorstwa. Nie chodzi zresztà wy àcznie o subiektywne odczucia przedsi biorstwa mieszczàce si w klasie przedsi biorstw Êrednich mo na znaleêç nawet w listach 500 najwi kszych (ze wzgl du na wielkoêç przychodów) polskich przedsi biorstw. Prezentowane poni ej dane dotyczàce bezpoêredniego udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych pochodzà g ównie z oficjalnych danych statystycznych GUS. Wyjàtek stanowià dane dotyczàce op acanych przez MSP oraz przez ich pracowników sk adek na rzecz paƒstwowych funduszy celowych, szacowane àcznie z dochodami sektora publicznego majàcymi swe êród o w podatkach od wynagrodzeƒ wyp acanych przez MSP. Tu wobec braku niezb dnych informacji statystycznych zmuszeni byliêmy do zaproponowania w asnych oszacowaƒ. Wykorzystane w opracowaniu dane dotyczàce ogólnych kwot dochodów sektora publicznego pochodzà z zestawieƒ zamieszczanych co- 6

7 rocznie w sprawozdaniu z wykonania bud etu paƒstwa. Nie obejmujà one dochodów wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z definicjà zawartà w art. 5 ustawy o finansach publicznych 2 (brak w nich np. danych o przychodach agencji rzàdowych, paƒstwowych i samorzàdowych instytucji), stanowià jednak jedyne êród o, z którego otrzymaç mo na porównywalne dane o dochodach sektora publicznego w okresie lat Zgodnie z tà definicjà (w formie nadanej jej w listopadzie 2000 r.) do sektora finansów publicznych zalicza si organy w adzy publicznej, organy administracji rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna y, a tak e jednostki samorzàdu terytorialnego i ich organy oraz zwiàzki, jednostki bud etowe, zak ady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud etowych, fundusze celowe, paƒstwowe szko y wy sze, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury, Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego i zarzàdzane przez nie fundusze, Kasy Chorych oraz Krajowy Zwiàzek Kas Chorych, Polskà Akademi Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne oraz paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne utworzone na podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych, z wy àczeniem przedsi biorstw, banków i spó ek prawa handlowego. 7

8 2. Sektor MSP jako êród o dochodów sektora publicznego Przyst pujàc do analizy sektora MSP jako êród a dochodów publicznych, warto zwróciç uwag na kilka faktów, majàcych istotne znaczenie zarówno dla ustalenia sposobu okreêlenia wielkoêci, b dàcej przedmiotem badania, jak i dla interpretacji otrzymanych wyników. Po pierwsze, co by o ju sygnalizowane, powszechnie stosowana definicja ma ego i Êredniego przedsi biorstwa nie jest w polskich warunkach wygodnym narz dziem analizy. Wynika to z tego, e ogromna wi kszoêç podmiotów funkcjonujàcych obecnie w naszej gospodarce to podmioty, które powsta y po roku 1989 lub uleg y w ostatnim dziesi cioleciu zasadniczej restrukturyzacji. Przebieg zmian, jakie nast powa y w gospodarce od 1989 r. charakteryzowa y dwa zasadnicze procesy: rozpadanie si (finansowe i organizacyjne) du ych przedsi biorstw paƒstwowych oraz wchodzenie na rynek du ej liczby nowych podmiotów prywatnych. Efektem jest ró na rola ma ych i Êrednich przedsi biorstw w polskiej gospodarce od roli MSP w gospodarkach o utrwalonym od lat systemie gospodarki rynkowej. Oprócz drobnych przedsi biorstw rodzinnych i lokalnych znajdziemy w tej grupie przedsi biorstwa dorastajàce dopiero do znaczàcej pozycji rynkowej. W takich warunkach grupa ma- ych i Êrednich przedsi biorstw b dzie bardzo zró nicowana nie tylko co do wielkoêci (zakres zatrudnienia jest w istocie rzeczy bardzo szeroki), ale i co do funkcji i potencjalnych perspektyw rozwojowych. Po drugie, choç polski system podatkowy nie jest szczególnie nastawiony na rozwiàzania stymulujàce rozwój ma ych i Êrednich (czy choçby tylko ma ych) przedsi biorstw, istniejà w Polsce równolegle dwa systemy opodatkowania, ró niàce si sposobem opodatkowania dochodu przedsi biorstw obok MSP p acàcych podatki na ogólnych zasadach istnieje du a, choç nie dominujàca, grupa przedsi biorstw korzystajàcych z mo liwoêci uproszczonego, rycza towego opodatkowania dochodu. Dodajmy mo liwoêci coraz mniej atrakcyjnych, szczególnie dla przedsi biorstw rozwijajàcych si. Analiza wk adu MSP w dochody publiczne musi wi c uwzgl dniaç istnienie obu tych systemów, choç pe ne wyodr bnienie dochodów sektora od MSP rozliczajàcych si z urz dami skarbowymi wed ug zasad ogólnych i na zasadach podatków zrycza towanych nie jest mo liwe. 8

9 Ma e przedsi biorstwa mogà korzystaç z dwóch form rycza towego opodatkowania dochodów z tzw. karty podatkowej oraz zrycza towanego podatku od ewidencjonowanych przychodów. Pierwszà z tych form mogà byç obj te tylko podmioty bardzo ma e (zatrudniajàce àcznie z w aêcicielem od 1 do 5 osób). Do 2000 r. karta podatkowa, b dàca formalnie zrycza towanà formà opodatkowania dochodu, dawa a równie dodatkowy przywilej w postaci zwolnienia z VAT. W okresie lat przywilej ten zostanie cofni ty wszystkim podatnikom korzystajàcym z karty podatkowej, co faktycznie stanowi doêç istotne podwy szenie stawek tego podatku. Zwolnione (podmiotowo) z VAT pozostanà tylko przedsi biorstwa, których roczny obrót nie przekracza równowartoêci euro, a to oznacza, e zakres tego zwolnienia zostanie ograniczony do podmiotów bardzo ma ych. Co do drugiej formy uproszczonego opodatkowania ma ych firm podatku od przychodu jest on korzystny tylko dla firm osiàgajàcych doêç wysokà rentownoêç, co wyklucza uznanie go za instrument wspierajàcy powstawanie i prze- ycie pierwszego, trudnego okresu przez nowe firmy. Po trzecie, specyfikà polskiego systemu finansów publicznych jest stosunkowo niewielki udzia dochodów bud etowych w ogólnej kwocie dochodów publicznych. Ma to swoje êród o w wy àczeniu z dochodów bud etowych wi kszoêci obcià eƒ fiskalnych stanowiàcych dla przedsi biorców koszty pracy, w tym przede wszystkim sk adek na ubezpieczenia spo eczne i sk adek na Fundusz Pracy, stanowiàcych dla wielu przedsi biorstw (nie tylko ma ych i Êrednich) obcià enie przewy szajàce obcià enia podatkowe. Z tego wzgl du analiza udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych nie mo e ograniczaç si do analizy wp ywów podatkowych, lecz musi uwzgl dniaç przynajmniej najwa niejsze (czyli najwi ksze) z obcià eƒ na rzecz pozabud etowych instytucji sektora publicznego. Po czwarte wreszcie, za udzia sektora MSP w tworzeniu dochodów publicznych uznaç nale y nie tylko wp ywy z tych rodzajów danin publicznych, do op acania których zobowiàzane sà bezpoêrednio przedsi biorstwa, ale i zwiàzane z wyp acanymi wynagrodzeniami podatki i inne obcià enia pracowników sektora MSP. Za przyj ciem takiej rozszerzajàcej definicji udzia u MSP w dochodach publicznych przemawiajà dwa wzgl dy: uzyskiwanie przez sektor publiczny dochodów od pracowników sektora MSP jest bezpoêrednio zwiàzane z samym istnieniem tego sektora i jego rozwojem, podatki i sk adki obcià ajàce formalnie pracowników sà faktycznie 9

10 dodatkowym kosztem ponoszonym przez przedsi biorców, gdy w istotny sposób wp ywajà na kszta towanie si poziomu wynagrodzeƒ zachodzi tu sytuacja przypominajàca choç w innej konfiguracji przypadek VAT, który choç p acony jest przez sprzedawc, faktycznie obcià a nabywc. Ustalajàc zakres przedmiotowy dochodów publicznych branych pod uwag w analizie uwzgl niliêmy zarówno wymienione powy ej czynniki kszta tujàce sytuacj finansowà MSP, jak i mo liwoêci pozyskania (bez koniecznoêci prowadzenia czasoch onnych i kosztownych badaƒ) informacji lub przeprowadzenia szacunków poszczególnych wielkoêci obcià eƒ sk adajàcych si na ostatecznà wielkoêç wk adu MSP. Ostatecznie okreêlono nast pujàcy zestaw analizowanych dochodów sektora publicznego, pochodzàcych bezpoêrednio lub poêrednio od ma ych i Êrednich przedsi biorstw: Tabela 2.1. Analizowane dochody sektora publicznego pochodzàce od MSP. Rodzaje podatków i op at Obcià enia pracodawców Obcià enia pracowników i w aêcicieli przedsi biorstw zwiàzane z wynagrodzeniami Opodatkowanie dochodów Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych (1) Karta podatkowa Podatek od przychodu ewidencjonowanego Inne podatki Podatek od towarów i us ug Podatek akcyzowy Podatek od nieruchomoêci Podatek od Êrodków transportowych Obcià enia niepodatkowe zwiàzane z wynagrodzeniami Sk adka na ubezpieczenie spo eczne (2) Sk adka na ubezpieczenie spo eczne (3) Sk adka na Fundusz Pracy Sk adka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne Inne obcià enia niepodatkowe C o Obligatoryjne wp aty do bud etów z zysku Inne obcià enia (4) (1) Podatek od osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà i opodatkowanie dochodów osobistych w aêcicieli przedsi biorstw (2) W cz Êci pokrywanej przez pracodawc (3) W cz Êci pokrywanej przez pracownika, bez sk adki na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (4) Obejmuje m.in. pozosta e podatki i op aty lokalne, sk adki i inne op aty na rzecz pozosta ych funduszy celowych, niepodatkowe obcià enia zysku. 10

11 Zakres analizy obejmuje obcià enia z wszystkich wymienionych powy ej tytu ów, jednak ze wzgl du na niedostatek danych gromadzonych tak przez GUS, jak i przez Ministerstwo Finansów nie jest mo liwe przedstawienie danych wynikowych w pe nej szczegó owoêci. Na podstawie dost pnych danych nie mo na np. wyodr bniç wp ywów z poszczególnych form opodatkowania dochodu (poza kartà podatkowà), nie mo na te podaç szczegó owych danych dotyczàcych poszczególnych op at i podatków lokalnych, ujmowanych w statystykach GUS w postaci jednego agregatu pozosta ych podatków i op at. Zrezygnowano równie z prezentowania w szczegó owym rozbiciu danych o bezpoêrednich i poêrednich obcià eniach MSP stanowiàcych koszty pracy. UznaliÊmy z przyczyn wyjaênionych ju wczeêniej e obcià eƒ tych pominàç nie mo na, gdy zniekszta ci oby to w istotny sposób obraz fiskalnych obcià eƒ sektora MSP. WielkoÊci te by y wi c szacowane i uwa amy, e podawanie szczegó owego podzia u ogólnego oszacowania kosztów pracy nie czyni oby obrazu obcià eƒ MSP bardziej czytelnym. 11

12 3. Ma e i Êrednie przedsi biorstwa w danych statystycznych Poj cia ma ego i Êredniego przedsi biorcy w prawie polskim zdefiniowano w art. 54 i 55 ustawy Prawo dzia alnoêci gospodarczej: 3 Art Za ma ego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz 2) osiàgnà przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji finansowych nie przekraczajàcy równowartoêci w z otych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy a równowartoêci w z otych 5 milionów EURO. 2. Nie uwa a si jednak za ma ego, przedsi biorcy, w którym przedsi biorcy inni ni mali posiadajà: 1) wi cej ni 25% wk adów, udzia ów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udzia u w zysku, 3) wi cej ni 25% g osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Art Za Êredniego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, nie b dàcego ma ym przedsi biorcà, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz 2) osiàgnà przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji finansowych nie przekraczajàcy równowartoêci w z otych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy a równowartoêci w z otych 27 milionów EURO. 2. Nie uwa a si jednak za Êredniego, przedsi biorcy, w którym przedsi biorcy inni ni mali i Êredni posiadajà: 1) wi cej ni 25% wk adów, udzia ów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udzia u w zysku, 3) wi cej ni 25% g osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). 3 Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz z póên. zm. 12

13 Przynale noêç do grupy ma ych i Êrednich przedsi biorstw okreêlana jest za pomocà kilku kryteriów. Sà to: wielkoêç zatrudnienia w przedsi biorstwie, przychód ze sprzeda y, wielkoêç aktywów oraz sk ad w a- Êcicielski firmy. Taka wielokryteriowa definicja, jakkolwiek logiczna i atwa w stosowaniu na poziomie pojedynczych przedsi biorstw, jest ca kowicie nieprzydatna do prowadzenia badaƒ sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w skali makro. Wynika to z braku mo liwoêci zgromadzenia jakichkolwiek danych statystycznych obejmujàcych informacje o tak zdefiniowanym segmencie ogó u populacji przedsi biorców. W zwiàzku z tym niezb dne jest takie uproszczenie definicji ma ych i Êrednich przedsi biorstw, aby obserwacje dokonane na wyodr bnionej za jej pomocà próbie pozwala y odnieêç wnioski tak e do populacji w rozumieniu ustawowym, jednoczeênie zapewniajàc wzgl dnie atwy dost p do danych. W celu dokonania takiego uproszczenia definicji ograniczymy si wy- àcznie do kryterium zwiàzanego z zatrudnieniem. I tak dla potrzeb niniejszego opracowania, za ma ego przedsi biorc uwa aç b dziemy przedsi biorc zatrudniajàcego Êredniorocznie poni ej 50 pracowników, natomiast mianem przedsi biorcy Êredniego okreêlimy zatrudniajàcego od 51 do 249 pracowników. Zastosowanie takich kryteriów prowadzi do poszerzenia sektora MSP o podmioty nie nale àce do ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Êwietle ustawy ze wzgl du na zbyt du à wartoêç obrotu lub aktywów, albo te ze wzgl du na nieodpowiadajàcà ustawowej definicji struktur w asnoêciowà. Sàdzimy, i zaobserwowane w tak zdefiniowanym sektorze tendencje b dà dobrze oddawaç zmiany zachodzàce w rzeczywistym sektorze MSP. Oszacowanie wk adu ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie dochodów sektora publicznego wymaga po àczenia danych z dwu êróde. Pierwszym z nich sà informacje podmiotów sektora publicznego o ich dochodach. Dost pne dane statystyczne dla bud etu paƒstwa i innych publicznych podmiotów nie zawierajà informacji na temat rozmiaru podmiotów dostarczajàcych wp ywów. Wyjàtkiem od tej regu y jest informacja o dochodach z karty podatkowej, na podstawie której podatki rozliczajà wy àcznie ma e firmy. Potrzebne by y wi c dane, które pozwalajà rozdzieliç wp ywy z podatków na poszczególne grupy podmiotów. Najpe niejszà bazà danych na temat dzia alnoêci przedsi biorstw sà w polskiej statystyce informacje gromadzone przez G ówny Urzàd 13

14 Statystyczny za pomocà formularzy F01. Zawierajà one mi dzy innymi dane na temat wp acanych przez firmy podatków oraz innych danin publicznych. Niestety, w przypadku wi kszoêci kategorii, dane te nie obrazujà dok adnie wk adu poszczególnych grup przedsi biorstw w tworzenie dochodów paƒstwa. Istnieje kilka przyczyn takiej sytuacji. Po pierwsze, obowiàzek statystyczny sk adania druków F01 nie dotyczy w badanym okresie przedsi biorstw zatrudniajàcych poni ej 6 osób. Dane o tych mikrofirmach dost pne sà jedynie w sytuacji, gdy w okresie sprawozdawczym nastàpi o w nich zmniejszenie zatrudnienia poni- ej tego progu. Oznacza to, i liczna grupa ma ych firm zosta a w danych pomini ta. Drugà przyczynà jest brak informacji na temat podatków wp acanych przez osoby zatrudnione w ma ych i Êrednich firmach. Jakkolwiek kwoty te nie sà formalnie wk adem sektora MSP w dochody publiczne, to jednak nale y wziàç je pod uwag dajàc zatrudnienie pracownikom firma przyczynia si do powstania podatków, które p acà. Trzecià istotnà przyczynà, dla której nie mo na wykorzystaç danych z formularzy F01 bezpoêrednio, sà b dy wynikajàce z niedopasowania danych z przedsi biorstw i informacji prezentowanych w sprawozdaniach bud etowych. Brak w dost pnych danych statystycznych informacji o firmach zatrudniajàcych mniej ni 6 osób powoduje, i uzyskany szacunek udzia u badanego sektora b dzie zani ony. O ile w przypadku podatków p aconych wy àcznie przez przedsi biorstwa (lub prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà) wprowadzenie odpowiednich korekt jest stosunkowo proste, o tyle w przypadku danin p aconych tak e przez inne podmioty mogà one przybraç postaç wy àcznie zgrubnych szacunków opartych na licznych, nie zawsze bezdyskusyjnych, za o eniach. Z takà sytuacjà b dziemy mieç do czynienia np.: w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub cz Êci podatków i op at stanowiàcych dochody jednostek samorzàdu terytorialnego. Z tego powodu w niektórych przypadkach zdecydowaliêmy si na prezentacj wyników, które z pewno- Êcià zani ajà wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Skala tego zjawiska nie b dzie jednak znaczna, gdy w przypadku najwa niejszych pozycji dochodowych szacunki udzia u MSP b dà stosunkowo dok adne (wyjàtek stanowi wspomniany wy ej podatek dochodowy od osób fizycznych). 14

15 4. Dochody sektora publicznego pochodzàce z sektora MSP W rozdziale tym przedstawimy wyniki obliczeƒ i szacunków, prowadzàcych do wskazania dla lat pe nej kwoty obcià eƒ MSP na rzecz sektora publicznego. W tekêcie wyraênie zaznaczono te wielkoêci, które uzyskane zosta y nie z dost pnych danych statystycznych, lecz na podstawie w asnych obliczeƒ i szacunków. Analizowane dochody podzieliliêmy przyjmujàc tym razem za kryterium grupowania nie klasyfikacj funkcjonalnà jak w tabeli 2.1., lecz sposób pozyskiwania danych na 8 grup: podatki dochodowe, inne obcià enia zysku, obcià enia wynagrodzeƒ pracowników MSP, obejmujàce zarówno podatki i op aty od MSP, jak te podatki i op aty obcià ajàce pracowników, karta podatkowa, podatek od towarów i us ug, akcyza, c o, pozosta e podatki i op aty. Pierwsze cztery z wymienionych obcià eƒ zaliczyç mo na do obcià eƒ bezpoêrednich (opodatkowanie zysku i koszty pracy), trzy kolejne sà podatkami poêrednimi. W ostatniej grupie (pozosta e podatki i op aty) zgromadzono inne obcià enia, rejestrowane przez GUS w formularzach sprawozdawczych F01 bez szczegó owej specyfikacji ich charakteru Podatki dochodowe Analiz wk adu sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w dochody Skarbu Paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu u podatków dochodowych musimy rozdzieliç na dwie cz Êci. KoniecznoÊç wynika z faktu, i podatki te sà p acone zarówno przez przedsi biorstwa i osoby prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà (podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych), jak i pracowników najemnych zatrudnionych w przedsi biorstwach (podatek 15

16 dochodowy od osób fizycznych). W drugim przypadku podatek dochodowy zap acony przez osoby zatrudnione w sektorze ma ych i Êrednich przedsi biorstw jest równie formà wk adu tego sektora w dochody publiczne. W niniejszym rozdziale zajmiemy si wp ywami z podatków dochodowych od osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, a wi c podatkami obcià ajàcymi bezpoêrednio przedsi biorstwo. Wk ad w dochody paƒstwa dostarczany za poêrednictwem pracowników najemnych zostanie omówiony w osobnym rozdziale. Tabela 4.1. Podatki dochodowe w latach Wyszczególnienie Dochody sektora publicznego z podatków dochodowych , , , ,7 ogó em (1) Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 3 784, , , ,3 Ma e przedsi biorstwa 1 620, , , ,4 Ârednie przedsi biorstwa 2 164, , , ,9 Du e przedsi biorstwa 5 884, , , ,7 Pozostali (2) , , , ,7 Dochody sektora publicznego z podatków dochodowych 100,0 100,0 100,0 100,0 ogó em Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 8,5 9,1 8,3 12,7 Ma e przedsi biorstwa 3,6 3,5 3,3 4,5 Ârednie przedsi biorstwa 4,9 5,6 5,0 8,2 Du e przedsi biorstwa 13,2 13,1 10,6 13,3 Pozostali 78,3 77,8 81,1 74,0 (1) Bez wp ywów z karty podatkowej. (2) Osoby fizyczne uzyskujàce dochody ze êróde innych ni prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoêci prawnej b dàce podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Kwota zap aconych przez MSP podatków dochodowych (bez odr bnie omówionej karty podatkowej) wynosi a w roku ,8 mld z, czyli 8,5% àcznych dochodów sektora publicznego z tego tytu u. W ostatnim roku obj tym badaniem udzia ten wzrós do 12,7%, co odpowia- w% 16

17 da o kwocie 6,1 mld z. Nawet bardzo pobie na obserwacja danych przedstawionych w tabeli 4.1. pozwala wyodr bniç dwa podokresy. Pierwszy podokres obejmuje lata i charakteryzuje si nieznacznymi wahaniami udzia u sektora MSP. W ostatnim roku badania mamy natomiast do czynienia z istotnym, bo wynoszàcym ponad 52% wzrostem udzia u MSP w àcznych wp ywach z podatków dochodowych. Rysunek 4.1. Udzia poszczególnych grup p atników podatków dochodowych w latach èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Najbardziej prawdopodobnà przyczynà takiej zmiany udzia u MSP jest reforma systemu ochrony zdrowia wprowadzona z poczàtkiem 1999 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia, cz Êç dotychczasowych wp ywów z tytu u podatku dochodowego od osób fizycznych zacz o zasilaç kasy chorych w postaci sk adki 4. Prawdopodobnie w aênie z tego powodu udzia podatku zap aconego przez grup pozostali spad z 81,1% w 1998 roku do 74,0% rok póêniej, co zaowocowa o znaczàcym wzrostem udzia u podatku wp acanego przez przedsi biorstwa (du e przedsi biorstwa równie zanotowa y znaczny wzrost w roku 1999). Rodzi si wi c pytanie, jaki by by udzia sektora MSP, gdyby reforma s u by zdrowia nie dosz a do skutku. Mo liwe jest bowiem, i cz Êç wzrostu z roku 1999 bierze swe êród o w zwi kszonej aktywnoêci badanego sektora lub te, przeciwnie, reforma maskuje spadek aktywnoêci. W celu rozstrzygni cia tej kwestii przeanalizujmy dane o podatkach z pomini ciem kategorii pozostali, czyli grupy przedsi biorców, których reforma dotkn a w najmniejszym stopniu. 4 Mówiàc bardziej precyzyjnie wp ywy z PIT zmniejszy y si o nale nà od podatników PIT sk adk na ubezpieczenie zdrowotne. 17

18 Tabela 4.2. Struktura dochodów sektora publicznego z tytu u podatków dochodowych z pomini ciem grupy pozostali w% Wyszczególnienie Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 39,1 41,0 43,9 48,7 Ma e przedsi biorstwa 16,8 16,0 17,3 17,1 Ârednie przedsi biorstwa 22,4 25,0 26,6 31,6 Du e przedsi biorstwa 60,9 59,0 56,1 51,3 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Powy sza tabela wskazuje na znaczny wzrost udzia u wp ywów z sektora MSP, z 39% do 49% w badanym okresie. Wzrost ten odby si jednak g ównie za sprawà grupy Êrednich przedsi biorstw, co potwierdza tez, e reforma s u by zdrowia by a g ównym czynnikiem powodujàcym wzrost udzia u podatków dochodowych z sektora MSP w podatkach dochodowych àcznie. W grupie ma ych przedsi biorców jest stosunkowo wi cej p atników sk adek na ubezpieczenie zdrowotne ni w przedsi biorstwach Êrednich, przez co reforma ochrony zdrowia dotkn a ma e przedsi biorstwa w wi kszym stopniu. Aby ostatecznie wyjaêniç kwesti wp ywu reformy s u by zdrowia na udzia y poszczególnych grup podmiotów w àcznych wp ywach z podatków dochodowych dokonajmy kolejnego zabiegu, polegajàcego na uwzgl dnieniu wp acanych sk adek na kasy chorych, tak jakby stanowi- y podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu zwi kszymy ogólnà kwot uzyskanych przez sektor podatków dochodowych o kwot sk adek zebranych przez kasy, która w 1999 roku wynosi a oko o 19,6 mld z. Najwi ksza cz Êç tych sk adek pochodzi z grupy pozostali, gdy prowadzàcy dzia alnoêç gospodarczà na ogó deklarujà minimalnà podstaw sk adki. Stosujàc wi c Êwiadomie pewne uproszczenie zobaczmy, ile wyniosà udzia y sektora MSP przy zwi kszonej kwocie podatków. àczny udzia sektora spada z 12,7% do 9%, co jest wielkoêcià nieodbiegajàcà od obserwowanych w latach ubieg ych. W przypadku firm ma ych i Êrednich uzyskujemy odpowiednio odsetki 3,2% oraz 5,8%, co oznacza kontynuacj spadkowej tendencji u przedsi biorstw ma ych i wyraêny wzrost w przypadku przedsi biorstw Êrednich. Poniewa cz Êç kwoty sk adek pochodzi tak e z sektora MSP, wyniki tych dwóch grup prawdopodobnie by y w rzeczywistoêci nieco lepsze. Podsumowujàc, po wyeliminowaniu efektów statystycznych spowodowanych reformà s u by zdrowia udzia sektora MSP w tworzeniu po- 18

19 datków dochodowych utrzymywa si w badanym okresie na sta ym poziomie. Ciekawych obserwacji dostarcza analiza wp at podatku dochodowego przez przedsi biorstwa poszczególnych sekcji gospodarki przedstawiona w tabeli 4.3. W przypadku dziewi ciu z czternastu sekcji przedsi biorstwa ma e i Êrednie wypad y lepiej ni firmy du e. Pozosta e przypadki to sekcje: poêrednictwo finansowe, obs uga i wynajem nieruchomo- Êci, hotele i restauracje oraz rolnictwo. W przypadku dwóch pierwszych z wymienionych sekcji przewaga przedsi biorstw du ych jest intuicyjnie zrozumia a, niewàtpliwie sà to dziedziny, w których mo na odnosiç dodatkowe korzyêci dzi ki du ej skali dzia ania. Tabela 4.3. Porównanie dynamik podatków dochodowych wp acanych przez sektor MSP i du e przedsi biorstwa Sekcja EKD Sektor MSP Du e przed- 3:2 5:4 si biorstwa w % Rolnictwo, owiectwo i leênictwo 20,0 19,8 9,1 10,3 99,4 113,3 Rybo ówstwo i rybactwo 0,3 0,1 1,7 0,0 38,1 0,0 Górnictwo i kopalnictwo 20,5 44,6 292,6 192,8 217,9 65,9 Dzia alnoêç produkcyjna 1 249, , , ,1 139,7 107,2 Zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz i wod 101,3 85,6 879,3 603,4 84,5 68,6 Budownictwo 394,0 617,5 250,7 330,3 156,7 131,7 Handel hurtowy i detaliczny; naprawy 1 186, ,6 473,8 642,2 168,9 135,5 Hotele i restauracje 13,6 24,0 41,0 103,5 176,6 252,5 Transport, gospodarka magazynowa i àcznoêç 137,4 206,7 839,0 979,4 150,4 116,7 PoÊrednictwo finansowe 73,0 216,7 12,6 84,4 296,8 671,5 Obs uga nieruchomoêci, wynajem 536, ,7 105,4 260,3 196,9 246,9 Edukacja 4,8 8, ,3 - Ochrona zdrowia i opieka socjalna 3,1 6,8 2,9 4,3 215,6 145,6 Pozosta a dzia alnoêç us ugowa komunalna 43,8 77,3 153,9 194,7 176,7 126,5 Razem 3784,6 6114,3 5884,3 6430,7 161,6 109,3 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 19

20 Dziwi natomiast fakt, i du e firmy wypad y lepiej w sekcji rolnictwo. Prawdopodobnie wyjaênieniem tego jest rzadko spotykane prowadzenie przez ma e gospodarstwa dzia alnoêci gospodarczej w formie, która pociàga aby za sobà obowiàzek p acenia podatków dochodowych, a ma e firmy w sekcji rolnictwo tylko w ograniczonym stopniu sà w stanie konkurowaç z gospodarstwami rodzinnymi. Z drugiej strony, dziwi znaczny wzrost wp ywów od MSP w dziedzinie, która wydaje si byç przeznaczona przedsi biorstwom du ym górnictwie i kopalnictwie. Dane na temat du ych przedsi biorstw w sekcji edukacja by y niedost pne ze wzgl du na tajemnic statystycznà. Kolejnym etapem jest badanie efektywnych stawek podatkowych p aconych przez poszczególne grupy przedsi biorstw. Pozwoli on na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile ci ar utrzymania sektora publicznego jest równomiernie roz o ony pomi dzy grupy przedsi biorstw du- ych i MSP. Tabela 4.4. prezentuje efektywne stawki podatkowe w poszczególnych grupach przedsi biorstw. Tabela 4.4. Efektywne stawki podatkowe p acone przez poszczególne grupy przedsi biorstw w% Wyszczególnienie Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 29,4 29,4 27,1 26,2 Ma e przedsi biorstwa 29,4 28,2 26,4 24,5 Ârednie przedsi biorstwa 29,4 30,2 27,6 27,3 Du e przedsi biorstwa 30,9 31,9 31,8 30,8 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Rysunek 4.2. Efektywne stawki podatkowe p acone przez poszczególne grupy przedsi biorstw èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Z powy szych danych widaç wyraênie, i im wi ksza skala prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej tym wy sza efektywna stawka podatków dochodowych. Prawdopodobnie wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, 20

21 poêród przedsi biorstw mniejszych wi ksza jest liczba podmiotów p acàcych podatek dochodowy od osób fizycznych wed ug ni szych stawek podatkowych (19% i 30% wobec stawek CIT od 38% do 32% w poszczególnych latach). Po drugie, pewnà rol niewàtpliwie odgrywa równie istnienie rycza towych form opodatkowania cz Êci mniejszych przedsi biorstw. Zauwa alna jest wyraêna i sta a tendencja do obni ania si stawki efektywnej dla podatków p aconych przez ma e przedsi biorstwa. Mo liwà przyczynà takiego zjawiska jest coraz wi kszy stopieƒ wykorzystania dost pnych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych Pozosta e obowiàzkowe obcià enia wyniku finansowego Podatki dochodowe stanowià najwi kszà, ale nie jedynà pozycj poêród obowiàzkowych obcià eƒ wyniku finansowego. Znajdujà si tam równie pomniejsze kategorie, poêród których istotnà jest wyp ata z zysku do bud etu paƒstwa. Tabela 4.5. prezentuje kwoty wp acone z tych tytu ów przez poszczególne grupy przedsi biorstw. Tabela 4.5. Pozosta e obcià enia wyniku finansowego w poszczególnych grupach przedsi biorstw Wyszczególnienie Razem 1 541, , , ,8 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 293,8 359,2 382,8 554,6 Ma e przedsi biorstwa 118,5 153,9 129,5 131,6 Ârednie przedsi biorstwa 175,3 205,4 253,4 423,0 Du e przedsi biorstwa 1 247, ,7 814,4 597,2 w% Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 19,1 21,6 32,0 48,2 Ma e przedsi biorstwa 7,7 9,3 10,8 11,4 Ârednie przedsi biorstwa 11,4 12,4 21,2 36,7 Du e przedsi biorstwa 80,9 78,4 68,0 51,8 Rok poprzedni = 100 Razem - 107,8 72,1 96,2 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 122,3 106,6 144,9 Ma e przedsi biorstwa - 129,9 84,1 101,6 Ârednie przedsi biorstwa - 117,2 123,4 166,9 Du e przedsi biorstwa - 104,3 62,6 73,3 èród o: G ówny Urzàd Statystyczny. 21

22 àczny wk ad sektora MSP w przychody paƒstwa z tych tytu ów wyniós ponad 550 mln z w roku 1999, co oznacza wzrost o 88,7% w stosunku do pierwszego z lat obj tych badaniem. W po àczeniu z bardzo znaczàcym spadkiem, który mia miejsce w przypadku du ych firm (ponad 52%), zaowocowa o to istotnym wzrostem udzia u badanego sektora w ogóle kwot wp acanych na rzecz paƒstwa, z oko o jednej piàtej w roku 1996 do blisko po owy w trzy lata póêniej. Niewàtpliwie jednà z powa nych przyczyn tak istotnych zmian sà intensywne procesy komercjalizacji przedsi biorstw zmniejszajàce wp ywy w najpowa niejszej z pozycji: wp at z zysku do bud etu paƒstwa. W przypadku du ych przedsi biorstw spadek wp at wyniós w latach oko o 53%, podczas gdy sektor MSP odnotowa w tym czasie wzrost o blisko 200% 5. W przypadku du ych firm spadek jest z pewnoêcià w du ej mierze wynikiem kolejnych du ych prywatyzacji, które mia y miejsce w badanym okresie. Rodzi si wi c pytanie, na co spowodowa o tak znaczny wzrost wp ywów od przedsi biorstw Êrednich, który mia miejsce w roku 1999 mimo, i ich równie dotyczy y procesy komercjalizacji. Mo liwym wyjaênieniem tego zjawiska mo e byç du y wzrost potrzeb bud etu paƒstwa w roku 1999, które mog y spowodowaç nacisk na zwi kszenie wp at z zysku. Tabela 4.6. Wp aty z zysku do bud etu paƒstwa w poszczególnych grupach przedsi biorstw Wyszczególnienie Razem - 746,0 578,2 481,7 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 50,8 41,8 151,8 Ma e przedsi biorstwa - 12,0 9,9 10,1 Ârednie przedsi biorstwa - 38,8 31,8 141,7 Du e przedsi biorstwa - 695,3 536,4 329,9 èród o: G ówny Urzàd Statystyczny Obcià enia wynagrodzeƒ osób zatrudnionych w sektorze MSP Podatki i op aty p acone przez firmy sektora MSP nie sà jedynym jego wk adem w tworzenie dochodów sektora publicznego. Ma e i Êrednie przedsi biorstwa dajà prac rzeszom ludzi i w niektórych sekcjach gospodarki zatrudniajà ponad 80% ogó u. P acone przez pracowników 5 Porównywalne dane o roku 1996 sà niedost pne ze wzgl du na odmiennà konstrukcj formularza F01 w tym roku. 22

23 daniny publiczne, jakkolwiek nie stanowià bezpoêredniego wk adu badanego sektora, nie mogà byç pomini te. W niniejszej cz Êci opracowania zajmiemy si wp ywami z p aconego od wynagrodzeƒ podatku dochodowego od osób fizycznych, sk adkami na ubezpieczenie spo eczne i Fundusz Pracy oraz, dla roku 1999, sk adkami na ubezpieczenie zdrowotne. àczymy wi c w jednà kategori fiskalnych kosztów pracy zarówno obcià enia samych przedsi biorstw, jak i obcià enia pracowników. Poniewa dane zawarte w formularzach F01 nie zawierajà informacji na temat podatków p aconych przez osoby zatrudnione w sektorze MSP, musieliêmy w wi kszej mierze posi kowaç si danymi z innych êróde. Wykorzystano przy tym nast pujàcy schemat obliczeƒ: uzyskane przez paƒstwo wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych zosta y pomniejszone o cz Êç, która jest p acona od dochodów innych ni wynagrodzenia (obejmuje ona g ównie emerytury i dochody z w asnoêci); pozosta a kwota zosta a pomniejszona o cz Êç przypadajàcà na osoby fizyczne prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà celem unikni cia podwójnego liczenia dochody tej grupy osób zosta y uwzgl dnione w rozdziale poêwi conemu podatkom dochodowym; uzyskanà w ten sposób kwot, powi kszonà sk adki na zabezpieczenie spo eczne (FUS i Fundusz Pracy) podzielono pomi dzy przedsi biorstwa du e oraz sektor MSP przy wykorzystaniu danych o udziale sektora MSP w zatrudnieniu w poszczególnych sekcjach EKD oraz danych o Êrednich wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach. W przypadku tej kategorii wk ad analizowanej grupy przedsi biorstw jest znaczny, w roku 1999 si ga 55,2 mld z, co stanowi 53,8% ogólnych wp ywów z tego tytu u. W przeciàgu badanego okresu zaobserwowano nieprzerwany wzrost udzia u. Niewàtpliwie podstawowym êród em obserwowanych zmian jest wzrost zatrudnienia w sektorze MSP, który znaczàco przewy sza wyniki osiàgane przez pozosta à gospodark. Warto te zwróciç uwag na fakt, i dochody sektora publicznego b dàce pochodnymi od wynagrodzeƒ wyp acanych przez MSP znacznie przewy szajà kwoty innych obcià eƒ bezpoêrednich, a jak si dalej oka e równie kwot wszystkich pozosta ych obcià eƒ fiskalnych MSP. 23

24 Tabela 4.7. Wp aty podatku dochodowego oraz sk adek p aconych z dochodów zatrudnionych w sektorze MSP Wyszczególnienie Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia , , , ,9 zdrowotne (1) Ma e i Êrednie przedsi biorstwa , , , ,0 Pozosta e , , , ,9 Wyszczególnienie w% Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia 100,0 100,0 100,0 100,0 zdrowotne Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 47,0 50,6 51,9 53,0 Pozosta e 53,0 49,4 48,1 47,0 rok poprzedni = 100 Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia - 121,2 116,0 117,9 zdrowotne Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 130,6 119,0 120,3 Pozosta e - 112,9 112,9 115,2 (1) Bez obcià eƒ osób prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà. (2) èród o: Obliczenia w asne Karta podatkowa Zgodnie z ustawà z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne 6 jednà z form opodatkowania dzia alnoêci gospodarczej osób fizycznych jest tzw. karta podatkowa. Podatnicy korzystajàcy z tej formy p acenia podatku sà zwolnieni z obowiàzku prowadzenia ewidencji rachunkowej, p acàc podatek wed ug stawki, której tryb okreêlania reguluje ustawa. Zrycza towany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogà p aciç podatnicy prowadzàcy dzia alnoêç us ugowà lub wytwórczo-us ugowà przy zastrze eniach co do skali dzia alnoêci. Ograniczenia skali dzia alnoêci zapisane w ustawie sytuujà p atników karty podatkowej w sektorze ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Wp ywy z tego podatku w ca oêci zasilajà bud ety gmin. 6 Dz.U. z 1999 r., Nr 144, poz

25 Dochody gmin z karty podatkowej wynios y 1996 r. 352,6 mln z i w ciàgu kolejnych trzech lat zmniejszy y si w uj ciu nominalnym o 1,3% do poziomu 348,0 mln z. W uj ciu realnym odpowiada to spadkowi o 28,4%. W badanym okresie wp ywy z tytu u karty podatkowej ros y nominalnie do 1998 r., po czym w 1999 r. nastàpi znaczny spadek. Spadek ten, podobnie jak w przypadku wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynika z wprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z którà nale ny podatek jest zmniejszany o sk adk na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanà do Kas Chorych. Jednak wprowadzenie reformy zdrowotnej nie wyjaênia w pe ni tak du- ej skali redukcji badanych wp ywów. Dochody z karty podatkowej mala y w uj ciu realnym równie w okresie Nale y wi c sàdziç, e podstawowà przyczynà praktycznego zanikania tej formy opodatkowania jest jej malejàca atrakcyjnoêç, a tak e zmiany strukturalne w sektorze MSP, powodujàce zmniejszanie si liczby podmiotów uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Z du ym prawdopodobieƒstwem mo na twierdziç, e proces malenia wp ywów z karty podatkowej b dzie trwa nadal, a nawet nasila si w kolejnych latach. Obserwowane zni kowe tendencje wp ywów z karty podatkowej powinny byç traktowane jako wa ny sygna sk aniajàcy do podj cia powa nych prac nad przekszta ceniem systemu opodatkowania najmniejszych przedsi biorstw. Jest z jednej strony zrozumia e, e trudna sytuacja bud etu paƒstwa 7 i ca ego sektora publicznego nie sk ania do dokonywania w systemie podatkowym zmian uszczuplajàcych dochody publiczne, z drugiej jednak: stworzenie bardziej atrakcyjnych rozwiàzaƒ podatkowych dla ma- ych przedsi biorstw nie musi prowadziç do spadku dochodów publicznych, co wi cej stanowi oby prawdopodobnie silny impuls do ich zwi kszania, ograniczanie zakresu podmiotów korzystajàcych z karty podatkowej mo e wiàzaç si z ich przechodzeniem do szarej strefy. 7 Choç karta podatkowa stanowi dochód gmin, to dokonanie ustawowych zmian zmniejszajàcych wp ywy z tego podatku musia oby zostaç zrekompensowane gminom transferami z bud etu paƒstwa. 25

26 Tabela 4.8. Dochody gmin z karty podatkowej w latach Wyszczególnienie =100 Wp ywy z karty podatkowej ceny bie àce 352,6 376,6 388,7 348,0 98,7 Wp ywy z karty podatkowej, ceny sta e ,6 327,7 302,6 252,5 71,6 Rok poprzedni = 100 Nominalna dynamika wp ywów z karty podatkowej - 106,8 103,2 89,5 x Realna dynamika wp ywów z karty podatkowej - 93,0 92,3 83,4 x èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Wp ywy z karty podatkowej stanowià ju mniej ni 1% dochodów gmin. Relacja ta zmniejszy a si znaczàco w ostatnich latach z 1,1% w 1996 r. do 0,7% w 1999 r. Najwi ksze wp ywy z karty podatkowej w uk adzie regionalnym osiàga y w badanym okresie gminy województwa mazowieckiego. Drugie pod wzgl dem wielkoêci wp ywów by y gminy województwa Êlàskiego, majàce w 1999 r. prawie dwukrotnie ni sze dochody z tego tytu u od gmin mazowieckich. W dalszej kolejnoêci znajduje si grupa gmin z województw, w których wp ywy waha y si w przedziale mln z. Grupa ta obejmuje województwo dolnoêlàskie, ódzkie, ma opolskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Tabela 4.9. Wp ywy z karty podatkowej wed ug województw w latach Województwo =100 DolnoÊlàskie 27,5 29,2 30,2 27,3 99,3 Kujawsko-Pomorskie 12,2 12,5 12,9 11,5 93,7 Lubelskie 12,9 13,8 14,3 12,9 100,1 Lubuskie 9,5 9,5 9,3 8,2 85,9 ódzkie 24,7 27,0 28,8 26,5 107,3 Ma opolskie 29,7 31,5 32,3 29,3 98,8 Mazowieckie 76,9 85,2 88,6 78,5 102,1 Opolskie 7,4 7,6 8,2 7,5 100,5 Podkarpackie 12,1 12,9 12,3 9,9 82,0 Podlaskie 10,3 11,8 11,8 9,9 96,2 Pomorskie 23,9 25,7 26,3 23,8 99,4 Âlàskie 42,6 44,3 45,2 41,6 97,7 Âwi tokrzyskie 5,9 5,9 6,0 5,8 98,0 Warmiƒsko-Mazurskie 7,7 7,9 8,5 7,2 94,0 Wielkopolskie 30,4 31,0 31,5 27,1 89,3 Zachodniopomorskie 18,9 20,8 22,5 21,0 111,3 Razem 352,6 376,6 388,7 348,0 98,7 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 26

27 4.5. Podatek od towarów i us ug Podatek od towarów i us ug (VAT) nale y do podstawowych êróde dochodów bud etu paƒstwa, wi c wysoki wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie tego podatku oznacza równie, i wk ad MSP w dochody paƒstwa ogó em jest znaczny. Tabela przedstawia wp ywy z podatku w podziale na grupy podmiotów. Tabela Dochody bud etu paƒstwa z podatku od towarów i us ug wed ug grup przedsi biorstw w latach Wyszczególnienie Podatek od towarów i us ug ogó em , , , ,6 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa , , , ,9 Ma e przedsi biorstwa 4 747, , , ,4 Ârednie przedsi biorstwa 6 057, , , ,5 Du e przedsi biorstwa , , , ,2 Podmioty nie obj te F , , , ,6 w % Podatek od towarów i us ug ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 38,6 40,0 45,3 48,0 Ma e przedsi biorstwa 16,9 17,6 19,2 20,6 Ârednie przedsi biorstwa 21,6 22,4 26,1 27,3 Du e przedsi biorstwa 49,3 45,2 47,0 44,8 Podmioty nie obj te F01 12,2 14,8 7,7 7,2 èród o: Obliczenia w asne. Rysunek 4.3. Udzia poszczególnych grup przedsi biorstw we wp atach podatku od towarów i us ug èród o: Obliczenia w asne. 27

28 Wk ad sektora MSP w tworzenie podatku od towarów i us ug w badanym okresie istotnie wzrasta, od 10,8 mld z w roku 1996 (co stanowi o wówczas 10,8% àcznych dochodów bud etu paƒstwa) do 23,4 mld z w roku 1999 (18,6% àcznych dochodów bud etu paƒstwa). W obu podgrupach sektora MSP mieliêmy do czynienia ze znacznym wzrostem udzia u. W firmach Êrednich by on wy szy, o ponad jednà czwartà w porównaniu z 20% w przypadku firm ma- ych. Zmiany wp ywów z VAT bardzo wiernie oddajà kszta t procesów zachodzàcych w gospodarce i przedstawiona sytuacja nie jest wyjàtkiem. Jednà z jej przyczyn jest przebudowa, której poddawana jest gospodarka, prowadzàca do likwidacji lub ograniczenia dzia alnoêci du ych przedsi biorstw niezdolnych do sprawnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Mamy wi c do czynienia w pewnym sensie z leczeniem struktury gospodarki. Pewne poj cie o drugim mechanizmie widocznych procesów daje obserwacja wp ywów od grupy podmioty nie obj te F01. Grup t stanowià firmy zatrudniajàce poni ej 6 osób. Prawdopodobnie wraz ze wzrostem gospodarczym firmy te zwi kszajà zatrudnienie i zasilajà grup ma ych przedsi biorstw. Rosnàce ma e przedsi biorstwa stajà si natomiast firmami Êrednimi i efektem tego jest najwi kszy wzrost udzia u tej w a- Ênie grupy. Podsumowujàc, zmiany struktury wp at podatku od towarów i us ug majà dwie przyczyny: zmian struktury gospodarki odziedziczonej jeszcze po poprzednim systemie ekonomicznym oraz wzrost gospodarczy powodujàcy zwi kszanie zatrudnienia przez przedsi biorstwa. Jednak dla pe nego potwierdzenia tej drugiej tezy konieczne jest zbadanie zmian struktury wp ywów tak e w okresie recesji na przeprowadzenie takiej analizy przyjdzie nam jeszcze poczekaç Akcyza Podatek akcyzowy drugi co do wielkoêci podatek poêredni stanowi w ca oêci êród o dochodów bud etu paƒstwa. Ze wzgl du na specyfik towarów obj tych tym rodzajem opodatkowania, wi kszoêç wp ywów pochodzi z sektora du ych przedsi biorstw. Produkty paliwowe, spirytusowe, czy te wyroby tytoniowe sà wytwarzane na rynkach, na których 28

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach

Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach A Member of HVB Group www.bph.pl Dotacje z Unii Europejskiej dla Twojej firmy Pozyskiwanie funduszy strukturalnych na inwestycje w przedsi biorstwach Wydawca: Bank BPH (www.bph.pl) Redakcja w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 64 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski prof. dr hab. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce*

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* 4 Makroekonomia BANK I KREDYT marzec 2004 Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski Celem niniejszego artyku u jest analiza sytuacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

Decyzje finansowe firmy

Decyzje finansowe firmy Academia Oeconomica Jacek Kowalczyk Aleksander Kusak Decyzje finansowe firmy Metody analizy Rentownoœæ P³ynnoœæ Ryzyko Wartoœæ Wydawnictwo C.H. Beck ACADEMIA OECONOMICA Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

Rynek us ug hotelarskich w Polsce

Rynek us ug hotelarskich w Polsce ISBN 83-918194-6-9 GRUDZIE 2003 biblioteka turystyki Rynek us ug hotelarskich w Polsce struktura, wyniki, inwestycje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej BIBLIOTEKA HOTELARZA POLSKIE ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo