UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH. Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH. Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski"

Transkrypt

1 UDZIA MA YCH I ÂREDNICH PRZEDSI BIORSTW W TWORZENIU DOCHODÓW PUBLICZNYCH Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski Warszawa 2001

2 Autorzy: Tomasz Kaczor Wojciech Misiàg Adam Niedzielski Redakcja: Ma gorzata Stachowiak Korekta: Ma gorzata Stachowiak Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci, 2001 Projekt ok adki: Jakub Osiƒski, Jacek Pacholec Projekt serii: Tadeusz Korobkow Projekt zrealizowany w Instytucie Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Publikacja zosta a wydana ramach w ramach realizacji Kierunków dzia aƒ Rzàdu wobec ma ych i Êrednich przedsi biorstw do 2002 roku. ISBN Wydanie I Nak ad 500 egzemplarzy

3 Spis treêci 1. Wst p Sektor MSP jako êród o dochodów sektora publicznego Ma e i Êrednie przedsi biorstwa w danych statystycznych Dochody sektora publicznego pochodzàce z sektora MSP Podatki dochodowe Pozosta e obowiàzkowe obcià enia wyniku finansowego Obcià enia wynagrodzeƒ osób zatrudnionych w sektorze MSP Karta podatkowa Podatek od towarów i us ug Akcyza C o Pozosta e podatki i op aty Wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie dochodów sektora publicznego Aneks Dane êród owe

4 1. Wst p Oszacowanie udzia u sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw (MSP) w tworzeniu dochodów szeroko rozumianego sektora finansów publicznych 1 wymaga zdefiniowania przynajmniej na potrzeby niniejszego opracowania zakresu podmiotowego i przedmiotowego, jaki obejmie ten udzia. W przedstawionym uj ciu wk ad sektora MSP obejmuje dochody publiczne bezpoêrednio i formalnie obcià ajàce MSP, takie jak: podatki p acone na rzecz Skarbu Paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego przez przedsi biorstwa (osoby prawne) i osoby fizyczne, prowadzàce na w asny rachunek dzia alnoêç gospodarczà, inne obligatoryjne niepodatkowe obcià enia na rzecz bud etów i innych instytucji sektora finansów publicznych, majàce charakter quasi-podatków i obcià ajàce pracodawców sk adki na rzecz paƒstwowych funduszy celowych, takich jak Fundusz Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeƒ Pracowniczych czy Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych. Drugà istotnà kategorià sà obligatoryjne obcià enia publicznoprawne pracowników sektora MSP, zwiàzane z pobieranymi wynagrodzeniami. Wydaje si, e szerokie uj cie roli MSP w tworzeniu dochodów publicznych jest w aêciwe, gdy z punktu widzenia sektora publicznego nie jest istotne, czy pozyskiwane dochody pochodzà bezpoêrednio z MSP, czy te od innych podmiotów (osób), uzyskujàcych dochody dzi ki funkcjonowaniu MSP. Warto zwróciç uwag, e ograniczanie si przy okreêlaniu udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych wy àcznie do p atnoêci obcià ajàcych bezpoêrednio przedsi biorc, w ewidentny sposób prowadzi do wykreowania fa szywego obrazu roli MSP w gospodarce. atwo mo na to pokazaç na przyk adzie analizy potencjalnych skutków zastosowania wobec MSP preferencyjnych rozwiàzaƒ podatkowych zwiàzanych ze zwi kszaniem zatrudnienia w tym segmencie gospodarki, majàcym niewàtpliwie najwi ksze niewykorzystane mo liwoêci absorpcji wolnych zasobów si y roboczej. JeÊli ograniczymy si w takiej analizie wy àcznie do oceny zmian wysokoêci dochodów publicznych pochodzàcych bezpoêrednio od MSP, to niezale nie od tego, jak oceniaç b dziemy sku- 1 W dalszej cz Êci opracowania zamiennie u ywaç b dziemy okreêlenia sektor publiczny. 4

5 tecznoêç proponowanych przedsi wzi ç (a wi c na jaki przyrost zatrudnienia b dziemy mogli liczyç), wynik b dzie negatywny obni enie opodatkowania tego sektora zmniejszy udzia MSP w tworzeniu dochodów publicznych. Analiza udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych obejmuje lata Przyj cie takiego okresu pozwala ju na zaobserwowanie pewnych wyraênych trendów, obrazuje te znaczàce zmiany struktury dochodów publicznych, jakie nastàpi y po g bokiej reformie sektora publicznego zapoczàtkowanej w 1999 r. i spowodowanych nià zmianach podzia u dochodów publicznych mi dzy poszczególne segmenty sektora publicznego. Prezentowane poni ej dane majà charakter szacunkowy. Zasadniczà przyczynà, dla której bardzo precyzyjne okreêlenie wk adu MSP w tworzenie dochodów publicznych jest niemo liwe jest fakt, i sektor MSP w uj ciu ÊciÊle odpowiadajàcym przytoczonej w rozdziale 3 ustawowej definicji jest zbiorowoêcià statystycznie nieobserwowalnà. Zaproponowane przez nas uj cie pozwala na uchwycenie istotnych informacji o zbiorowoêci podmiotów bardzo zbli onej do formalnie okreêlonego sektora MSP, ale nie rozwiàzuje wszystkich problemów zwiàzanych z dost pem do niezb dnych danych statystycznych. Drugi istotny problem dotyczy zakresu dost pnych danych. GUS nie gromadzi dok adniejszych danych finansowych o podmiotach gospodarczych zatrudniajàcych do 5 osób. Powstajàcà w ten sposób luk w danych tylko cz Êciowo wype nia mo liwoêç uzyskania z danych sprawozdawczych dotyczàcych bud etów jednostek samorzàdu terytorialnego informacji o wp ywach z tytu u karty podatkowej, stanowiàcej podstawowy instrument fiskalny wobec mikroprzedsi biorstw. Trzeci problem to niespójnoêç danych pochodzàcych z zasobów danych statystycznych GUS z informacjami Ministerstwa Finansów dotyczàcymi globalnych rozmiarów dochodów publicznych. Dane te nie mogà byç ze sobà w pe ni zgodne choçby dlatego, e co ju sygnalizowaliêmy badania GUS nie obejmujà pe nej populacji przedsi biorstw. èród em rozbie noêci jest te ró na metodologia obu sprawozdawczo- Êci dane Ministerstwa Finansów odnoszà si do procesów finansowych rejestrowanych w uj ciu kasowym (okreêlajà wi c np. faktyczne wp ywy do bud etu), dane z formularzy F01 majà za podstaw zgodnie z ustawà o rachunkowoêci uj cie memoria owe, co oznacza, i z danych tych mo emy dowiedzieç si tylko ile wynios y nale ne za dany rok 5

6 podatki, a nie jakie kwoty faktycznie wp yn y do bud etu z tytu u tych podatków. Wspomniane przyczyny nie wyjaêniajà jednak na pewno ca- ych rozbie noêci, co szczególnie wyraênie widoczne jest np. w odniesieniu do danych odnoszàcych si do wp ywów z ce i podatku akcyzowego. Dokonujàc szacunkowych obliczeƒ i z koniecznoêci przyjmujàc pewne uproszczenia metodologiczne, staraliêmy si konstruowaç nasze rachunki w ten sposób, by oceny udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych by y raczej zani one ni zawy one. Z tego powodu zrezygnowaliêmy z szacowania pochodzàcych od MSP dochodów wielu podmiotów sektora publicznego, takich jak np. wi kszoêç paƒstwowych funduszy celowych. Prezentowane poni ej szacunki uznaç nale y za okreêlajàce minimalny poziom udzia u MSP a mimo to otrzymane wyniki wskazujà na zaskakujàco du y udzia MSP w tworzeniu dochodów publicznych. G ównà przyczynà wydaje si byç fakt, i europejska definicja ma ego i Êredniego przedsi biorcy niezbyt dobrze przystaje do polskich realiów. Analizujàc omawiane dalej wyniki trzeba pami taç, e choç przyj ta definicja ma ego i Êredniego przedsi biorstwa z grubsza odpowiada mi dzynarodowym standardom klasyfikacyjnym, to w warunkach polskich granica zatrudnienia, wynoszàca dla analizowanej grupy przedsi biorstw 250 osób, jest znacznie wi ksza ni wynika oby to z potocznego rozumienia poj cia ma e i Êrednie przedsi biorstwa. Nie chodzi zresztà wy àcznie o subiektywne odczucia przedsi biorstwa mieszczàce si w klasie przedsi biorstw Êrednich mo na znaleêç nawet w listach 500 najwi kszych (ze wzgl du na wielkoêç przychodów) polskich przedsi biorstw. Prezentowane poni ej dane dotyczàce bezpoêredniego udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych pochodzà g ównie z oficjalnych danych statystycznych GUS. Wyjàtek stanowià dane dotyczàce op acanych przez MSP oraz przez ich pracowników sk adek na rzecz paƒstwowych funduszy celowych, szacowane àcznie z dochodami sektora publicznego majàcymi swe êród o w podatkach od wynagrodzeƒ wyp acanych przez MSP. Tu wobec braku niezb dnych informacji statystycznych zmuszeni byliêmy do zaproponowania w asnych oszacowaƒ. Wykorzystane w opracowaniu dane dotyczàce ogólnych kwot dochodów sektora publicznego pochodzà z zestawieƒ zamieszczanych co- 6

7 rocznie w sprawozdaniu z wykonania bud etu paƒstwa. Nie obejmujà one dochodów wszystkich instytucji i jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z definicjà zawartà w art. 5 ustawy o finansach publicznych 2 (brak w nich np. danych o przychodach agencji rzàdowych, paƒstwowych i samorzàdowych instytucji), stanowià jednak jedyne êród o, z którego otrzymaç mo na porównywalne dane o dochodach sektora publicznego w okresie lat Zgodnie z tà definicjà (w formie nadanej jej w listopadzie 2000 r.) do sektora finansów publicznych zalicza si organy w adzy publicznej, organy administracji rzàdowej, organy kontroli paƒstwowej i ochrony prawa, sàdy i trybuna y, a tak e jednostki samorzàdu terytorialnego i ich organy oraz zwiàzki, jednostki bud etowe, zak ady bud etowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek bud etowych, fundusze celowe, paƒstwowe szko y wy sze, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, paƒstwowe lub samorzàdowe instytucje kultury, Zak ad Ubezpieczeƒ Spo ecznych, Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego i zarzàdzane przez nie fundusze, Kasy Chorych oraz Krajowy Zwiàzek Kas Chorych, Polskà Akademi Nauk i tworzone przez nià jednostki organizacyjne oraz paƒstwowe lub samorzàdowe osoby prawne utworzone na podstawie odr bnych ustaw w celu wykonywania zadaƒ publicznych, z wy àczeniem przedsi biorstw, banków i spó ek prawa handlowego. 7

8 2. Sektor MSP jako êród o dochodów sektora publicznego Przyst pujàc do analizy sektora MSP jako êród a dochodów publicznych, warto zwróciç uwag na kilka faktów, majàcych istotne znaczenie zarówno dla ustalenia sposobu okreêlenia wielkoêci, b dàcej przedmiotem badania, jak i dla interpretacji otrzymanych wyników. Po pierwsze, co by o ju sygnalizowane, powszechnie stosowana definicja ma ego i Êredniego przedsi biorstwa nie jest w polskich warunkach wygodnym narz dziem analizy. Wynika to z tego, e ogromna wi kszoêç podmiotów funkcjonujàcych obecnie w naszej gospodarce to podmioty, które powsta y po roku 1989 lub uleg y w ostatnim dziesi cioleciu zasadniczej restrukturyzacji. Przebieg zmian, jakie nast powa y w gospodarce od 1989 r. charakteryzowa y dwa zasadnicze procesy: rozpadanie si (finansowe i organizacyjne) du ych przedsi biorstw paƒstwowych oraz wchodzenie na rynek du ej liczby nowych podmiotów prywatnych. Efektem jest ró na rola ma ych i Êrednich przedsi biorstw w polskiej gospodarce od roli MSP w gospodarkach o utrwalonym od lat systemie gospodarki rynkowej. Oprócz drobnych przedsi biorstw rodzinnych i lokalnych znajdziemy w tej grupie przedsi biorstwa dorastajàce dopiero do znaczàcej pozycji rynkowej. W takich warunkach grupa ma- ych i Êrednich przedsi biorstw b dzie bardzo zró nicowana nie tylko co do wielkoêci (zakres zatrudnienia jest w istocie rzeczy bardzo szeroki), ale i co do funkcji i potencjalnych perspektyw rozwojowych. Po drugie, choç polski system podatkowy nie jest szczególnie nastawiony na rozwiàzania stymulujàce rozwój ma ych i Êrednich (czy choçby tylko ma ych) przedsi biorstw, istniejà w Polsce równolegle dwa systemy opodatkowania, ró niàce si sposobem opodatkowania dochodu przedsi biorstw obok MSP p acàcych podatki na ogólnych zasadach istnieje du a, choç nie dominujàca, grupa przedsi biorstw korzystajàcych z mo liwoêci uproszczonego, rycza towego opodatkowania dochodu. Dodajmy mo liwoêci coraz mniej atrakcyjnych, szczególnie dla przedsi biorstw rozwijajàcych si. Analiza wk adu MSP w dochody publiczne musi wi c uwzgl dniaç istnienie obu tych systemów, choç pe ne wyodr bnienie dochodów sektora od MSP rozliczajàcych si z urz dami skarbowymi wed ug zasad ogólnych i na zasadach podatków zrycza towanych nie jest mo liwe. 8

9 Ma e przedsi biorstwa mogà korzystaç z dwóch form rycza towego opodatkowania dochodów z tzw. karty podatkowej oraz zrycza towanego podatku od ewidencjonowanych przychodów. Pierwszà z tych form mogà byç obj te tylko podmioty bardzo ma e (zatrudniajàce àcznie z w aêcicielem od 1 do 5 osób). Do 2000 r. karta podatkowa, b dàca formalnie zrycza towanà formà opodatkowania dochodu, dawa a równie dodatkowy przywilej w postaci zwolnienia z VAT. W okresie lat przywilej ten zostanie cofni ty wszystkim podatnikom korzystajàcym z karty podatkowej, co faktycznie stanowi doêç istotne podwy szenie stawek tego podatku. Zwolnione (podmiotowo) z VAT pozostanà tylko przedsi biorstwa, których roczny obrót nie przekracza równowartoêci euro, a to oznacza, e zakres tego zwolnienia zostanie ograniczony do podmiotów bardzo ma ych. Co do drugiej formy uproszczonego opodatkowania ma ych firm podatku od przychodu jest on korzystny tylko dla firm osiàgajàcych doêç wysokà rentownoêç, co wyklucza uznanie go za instrument wspierajàcy powstawanie i prze- ycie pierwszego, trudnego okresu przez nowe firmy. Po trzecie, specyfikà polskiego systemu finansów publicznych jest stosunkowo niewielki udzia dochodów bud etowych w ogólnej kwocie dochodów publicznych. Ma to swoje êród o w wy àczeniu z dochodów bud etowych wi kszoêci obcià eƒ fiskalnych stanowiàcych dla przedsi biorców koszty pracy, w tym przede wszystkim sk adek na ubezpieczenia spo eczne i sk adek na Fundusz Pracy, stanowiàcych dla wielu przedsi biorstw (nie tylko ma ych i Êrednich) obcià enie przewy szajàce obcià enia podatkowe. Z tego wzgl du analiza udzia u MSP w tworzeniu dochodów publicznych nie mo e ograniczaç si do analizy wp ywów podatkowych, lecz musi uwzgl dniaç przynajmniej najwa niejsze (czyli najwi ksze) z obcià eƒ na rzecz pozabud etowych instytucji sektora publicznego. Po czwarte wreszcie, za udzia sektora MSP w tworzeniu dochodów publicznych uznaç nale y nie tylko wp ywy z tych rodzajów danin publicznych, do op acania których zobowiàzane sà bezpoêrednio przedsi biorstwa, ale i zwiàzane z wyp acanymi wynagrodzeniami podatki i inne obcià enia pracowników sektora MSP. Za przyj ciem takiej rozszerzajàcej definicji udzia u MSP w dochodach publicznych przemawiajà dwa wzgl dy: uzyskiwanie przez sektor publiczny dochodów od pracowników sektora MSP jest bezpoêrednio zwiàzane z samym istnieniem tego sektora i jego rozwojem, podatki i sk adki obcià ajàce formalnie pracowników sà faktycznie 9

10 dodatkowym kosztem ponoszonym przez przedsi biorców, gdy w istotny sposób wp ywajà na kszta towanie si poziomu wynagrodzeƒ zachodzi tu sytuacja przypominajàca choç w innej konfiguracji przypadek VAT, który choç p acony jest przez sprzedawc, faktycznie obcià a nabywc. Ustalajàc zakres przedmiotowy dochodów publicznych branych pod uwag w analizie uwzgl niliêmy zarówno wymienione powy ej czynniki kszta tujàce sytuacj finansowà MSP, jak i mo liwoêci pozyskania (bez koniecznoêci prowadzenia czasoch onnych i kosztownych badaƒ) informacji lub przeprowadzenia szacunków poszczególnych wielkoêci obcià eƒ sk adajàcych si na ostatecznà wielkoêç wk adu MSP. Ostatecznie okreêlono nast pujàcy zestaw analizowanych dochodów sektora publicznego, pochodzàcych bezpoêrednio lub poêrednio od ma ych i Êrednich przedsi biorstw: Tabela 2.1. Analizowane dochody sektora publicznego pochodzàce od MSP. Rodzaje podatków i op at Obcià enia pracodawców Obcià enia pracowników i w aêcicieli przedsi biorstw zwiàzane z wynagrodzeniami Opodatkowanie dochodów Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób fizycznych (1) Karta podatkowa Podatek od przychodu ewidencjonowanego Inne podatki Podatek od towarów i us ug Podatek akcyzowy Podatek od nieruchomoêci Podatek od Êrodków transportowych Obcià enia niepodatkowe zwiàzane z wynagrodzeniami Sk adka na ubezpieczenie spo eczne (2) Sk adka na ubezpieczenie spo eczne (3) Sk adka na Fundusz Pracy Sk adka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne Inne obcià enia niepodatkowe C o Obligatoryjne wp aty do bud etów z zysku Inne obcià enia (4) (1) Podatek od osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà i opodatkowanie dochodów osobistych w aêcicieli przedsi biorstw (2) W cz Êci pokrywanej przez pracodawc (3) W cz Êci pokrywanej przez pracownika, bez sk adki na rzecz otwartych funduszy emerytalnych (4) Obejmuje m.in. pozosta e podatki i op aty lokalne, sk adki i inne op aty na rzecz pozosta ych funduszy celowych, niepodatkowe obcià enia zysku. 10

11 Zakres analizy obejmuje obcià enia z wszystkich wymienionych powy ej tytu ów, jednak ze wzgl du na niedostatek danych gromadzonych tak przez GUS, jak i przez Ministerstwo Finansów nie jest mo liwe przedstawienie danych wynikowych w pe nej szczegó owoêci. Na podstawie dost pnych danych nie mo na np. wyodr bniç wp ywów z poszczególnych form opodatkowania dochodu (poza kartà podatkowà), nie mo na te podaç szczegó owych danych dotyczàcych poszczególnych op at i podatków lokalnych, ujmowanych w statystykach GUS w postaci jednego agregatu pozosta ych podatków i op at. Zrezygnowano równie z prezentowania w szczegó owym rozbiciu danych o bezpoêrednich i poêrednich obcià eniach MSP stanowiàcych koszty pracy. UznaliÊmy z przyczyn wyjaênionych ju wczeêniej e obcià eƒ tych pominàç nie mo na, gdy zniekszta ci oby to w istotny sposób obraz fiskalnych obcià eƒ sektora MSP. WielkoÊci te by y wi c szacowane i uwa amy, e podawanie szczegó owego podzia u ogólnego oszacowania kosztów pracy nie czyni oby obrazu obcià eƒ MSP bardziej czytelnym. 11

12 3. Ma e i Êrednie przedsi biorstwa w danych statystycznych Poj cia ma ego i Êredniego przedsi biorcy w prawie polskim zdefiniowano w art. 54 i 55 ustawy Prawo dzia alnoêci gospodarczej: 3 Art Za ma ego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 50 pracowników oraz 2) osiàgnà przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji finansowych nie przekraczajàcy równowartoêci w z otych 7 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy a równowartoêci w z otych 5 milionów EURO. 2. Nie uwa a si jednak za ma ego, przedsi biorcy, w którym przedsi biorcy inni ni mali posiadajà: 1) wi cej ni 25% wk adów, udzia ów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udzia u w zysku, 3) wi cej ni 25% g osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). Art Za Êredniego przedsi biorc uwa a si przedsi biorc, nie b dàcego ma ym przedsi biorcà, który w poprzednim roku obrotowym: 1) zatrudnia Êredniorocznie mniej ni 250 pracowników oraz 2) osiàgnà przychód netto ze sprzeda y towarów, wyrobów i us ug oraz operacji finansowych nie przekraczajàcy równowartoêci w z otych 40 milionów EURO lub suma aktywów jego bilansu sporzàdzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczy a równowartoêci w z otych 27 milionów EURO. 2. Nie uwa a si jednak za Êredniego, przedsi biorcy, w którym przedsi biorcy inni ni mali i Êredni posiadajà: 1) wi cej ni 25% wk adów, udzia ów lub akcji, 2) prawa do ponad 25% udzia u w zysku, 3) wi cej ni 25% g osów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy). 3 Dz.U. z 1999 r., Nr 101, poz z póên. zm. 12

13 Przynale noêç do grupy ma ych i Êrednich przedsi biorstw okreêlana jest za pomocà kilku kryteriów. Sà to: wielkoêç zatrudnienia w przedsi biorstwie, przychód ze sprzeda y, wielkoêç aktywów oraz sk ad w a- Êcicielski firmy. Taka wielokryteriowa definicja, jakkolwiek logiczna i atwa w stosowaniu na poziomie pojedynczych przedsi biorstw, jest ca kowicie nieprzydatna do prowadzenia badaƒ sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w skali makro. Wynika to z braku mo liwoêci zgromadzenia jakichkolwiek danych statystycznych obejmujàcych informacje o tak zdefiniowanym segmencie ogó u populacji przedsi biorców. W zwiàzku z tym niezb dne jest takie uproszczenie definicji ma ych i Êrednich przedsi biorstw, aby obserwacje dokonane na wyodr bnionej za jej pomocà próbie pozwala y odnieêç wnioski tak e do populacji w rozumieniu ustawowym, jednoczeênie zapewniajàc wzgl dnie atwy dost p do danych. W celu dokonania takiego uproszczenia definicji ograniczymy si wy- àcznie do kryterium zwiàzanego z zatrudnieniem. I tak dla potrzeb niniejszego opracowania, za ma ego przedsi biorc uwa aç b dziemy przedsi biorc zatrudniajàcego Êredniorocznie poni ej 50 pracowników, natomiast mianem przedsi biorcy Êredniego okreêlimy zatrudniajàcego od 51 do 249 pracowników. Zastosowanie takich kryteriów prowadzi do poszerzenia sektora MSP o podmioty nie nale àce do ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Êwietle ustawy ze wzgl du na zbyt du à wartoêç obrotu lub aktywów, albo te ze wzgl du na nieodpowiadajàcà ustawowej definicji struktur w asnoêciowà. Sàdzimy, i zaobserwowane w tak zdefiniowanym sektorze tendencje b dà dobrze oddawaç zmiany zachodzàce w rzeczywistym sektorze MSP. Oszacowanie wk adu ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie dochodów sektora publicznego wymaga po àczenia danych z dwu êróde. Pierwszym z nich sà informacje podmiotów sektora publicznego o ich dochodach. Dost pne dane statystyczne dla bud etu paƒstwa i innych publicznych podmiotów nie zawierajà informacji na temat rozmiaru podmiotów dostarczajàcych wp ywów. Wyjàtkiem od tej regu y jest informacja o dochodach z karty podatkowej, na podstawie której podatki rozliczajà wy àcznie ma e firmy. Potrzebne by y wi c dane, które pozwalajà rozdzieliç wp ywy z podatków na poszczególne grupy podmiotów. Najpe niejszà bazà danych na temat dzia alnoêci przedsi biorstw sà w polskiej statystyce informacje gromadzone przez G ówny Urzàd 13

14 Statystyczny za pomocà formularzy F01. Zawierajà one mi dzy innymi dane na temat wp acanych przez firmy podatków oraz innych danin publicznych. Niestety, w przypadku wi kszoêci kategorii, dane te nie obrazujà dok adnie wk adu poszczególnych grup przedsi biorstw w tworzenie dochodów paƒstwa. Istnieje kilka przyczyn takiej sytuacji. Po pierwsze, obowiàzek statystyczny sk adania druków F01 nie dotyczy w badanym okresie przedsi biorstw zatrudniajàcych poni ej 6 osób. Dane o tych mikrofirmach dost pne sà jedynie w sytuacji, gdy w okresie sprawozdawczym nastàpi o w nich zmniejszenie zatrudnienia poni- ej tego progu. Oznacza to, i liczna grupa ma ych firm zosta a w danych pomini ta. Drugà przyczynà jest brak informacji na temat podatków wp acanych przez osoby zatrudnione w ma ych i Êrednich firmach. Jakkolwiek kwoty te nie sà formalnie wk adem sektora MSP w dochody publiczne, to jednak nale y wziàç je pod uwag dajàc zatrudnienie pracownikom firma przyczynia si do powstania podatków, które p acà. Trzecià istotnà przyczynà, dla której nie mo na wykorzystaç danych z formularzy F01 bezpoêrednio, sà b dy wynikajàce z niedopasowania danych z przedsi biorstw i informacji prezentowanych w sprawozdaniach bud etowych. Brak w dost pnych danych statystycznych informacji o firmach zatrudniajàcych mniej ni 6 osób powoduje, i uzyskany szacunek udzia u badanego sektora b dzie zani ony. O ile w przypadku podatków p aconych wy àcznie przez przedsi biorstwa (lub prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà) wprowadzenie odpowiednich korekt jest stosunkowo proste, o tyle w przypadku danin p aconych tak e przez inne podmioty mogà one przybraç postaç wy àcznie zgrubnych szacunków opartych na licznych, nie zawsze bezdyskusyjnych, za o eniach. Z takà sytuacjà b dziemy mieç do czynienia np.: w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych lub cz Êci podatków i op at stanowiàcych dochody jednostek samorzàdu terytorialnego. Z tego powodu w niektórych przypadkach zdecydowaliêmy si na prezentacj wyników, które z pewno- Êcià zani ajà wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Skala tego zjawiska nie b dzie jednak znaczna, gdy w przypadku najwa niejszych pozycji dochodowych szacunki udzia u MSP b dà stosunkowo dok adne (wyjàtek stanowi wspomniany wy ej podatek dochodowy od osób fizycznych). 14

15 4. Dochody sektora publicznego pochodzàce z sektora MSP W rozdziale tym przedstawimy wyniki obliczeƒ i szacunków, prowadzàcych do wskazania dla lat pe nej kwoty obcià eƒ MSP na rzecz sektora publicznego. W tekêcie wyraênie zaznaczono te wielkoêci, które uzyskane zosta y nie z dost pnych danych statystycznych, lecz na podstawie w asnych obliczeƒ i szacunków. Analizowane dochody podzieliliêmy przyjmujàc tym razem za kryterium grupowania nie klasyfikacj funkcjonalnà jak w tabeli 2.1., lecz sposób pozyskiwania danych na 8 grup: podatki dochodowe, inne obcià enia zysku, obcià enia wynagrodzeƒ pracowników MSP, obejmujàce zarówno podatki i op aty od MSP, jak te podatki i op aty obcià ajàce pracowników, karta podatkowa, podatek od towarów i us ug, akcyza, c o, pozosta e podatki i op aty. Pierwsze cztery z wymienionych obcià eƒ zaliczyç mo na do obcià eƒ bezpoêrednich (opodatkowanie zysku i koszty pracy), trzy kolejne sà podatkami poêrednimi. W ostatniej grupie (pozosta e podatki i op aty) zgromadzono inne obcià enia, rejestrowane przez GUS w formularzach sprawozdawczych F01 bez szczegó owej specyfikacji ich charakteru Podatki dochodowe Analiz wk adu sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w dochody Skarbu Paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego z tytu u podatków dochodowych musimy rozdzieliç na dwie cz Êci. KoniecznoÊç wynika z faktu, i podatki te sà p acone zarówno przez przedsi biorstwa i osoby prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà (podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych), jak i pracowników najemnych zatrudnionych w przedsi biorstwach (podatek 15

16 dochodowy od osób fizycznych). W drugim przypadku podatek dochodowy zap acony przez osoby zatrudnione w sektorze ma ych i Êrednich przedsi biorstw jest równie formà wk adu tego sektora w dochody publiczne. W niniejszym rozdziale zajmiemy si wp ywami z podatków dochodowych od osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà, a wi c podatkami obcià ajàcymi bezpoêrednio przedsi biorstwo. Wk ad w dochody paƒstwa dostarczany za poêrednictwem pracowników najemnych zostanie omówiony w osobnym rozdziale. Tabela 4.1. Podatki dochodowe w latach Wyszczególnienie Dochody sektora publicznego z podatków dochodowych , , , ,7 ogó em (1) Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 3 784, , , ,3 Ma e przedsi biorstwa 1 620, , , ,4 Ârednie przedsi biorstwa 2 164, , , ,9 Du e przedsi biorstwa 5 884, , , ,7 Pozostali (2) , , , ,7 Dochody sektora publicznego z podatków dochodowych 100,0 100,0 100,0 100,0 ogó em Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 8,5 9,1 8,3 12,7 Ma e przedsi biorstwa 3,6 3,5 3,3 4,5 Ârednie przedsi biorstwa 4,9 5,6 5,0 8,2 Du e przedsi biorstwa 13,2 13,1 10,6 13,3 Pozostali 78,3 77,8 81,1 74,0 (1) Bez wp ywów z karty podatkowej. (2) Osoby fizyczne uzyskujàce dochody ze êróde innych ni prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoêci prawnej b dàce podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Kwota zap aconych przez MSP podatków dochodowych (bez odr bnie omówionej karty podatkowej) wynosi a w roku ,8 mld z, czyli 8,5% àcznych dochodów sektora publicznego z tego tytu u. W ostatnim roku obj tym badaniem udzia ten wzrós do 12,7%, co odpowia- w% 16

17 da o kwocie 6,1 mld z. Nawet bardzo pobie na obserwacja danych przedstawionych w tabeli 4.1. pozwala wyodr bniç dwa podokresy. Pierwszy podokres obejmuje lata i charakteryzuje si nieznacznymi wahaniami udzia u sektora MSP. W ostatnim roku badania mamy natomiast do czynienia z istotnym, bo wynoszàcym ponad 52% wzrostem udzia u MSP w àcznych wp ywach z podatków dochodowych. Rysunek 4.1. Udzia poszczególnych grup p atników podatków dochodowych w latach èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Najbardziej prawdopodobnà przyczynà takiej zmiany udzia u MSP jest reforma systemu ochrony zdrowia wprowadzona z poczàtkiem 1999 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia, cz Êç dotychczasowych wp ywów z tytu u podatku dochodowego od osób fizycznych zacz o zasilaç kasy chorych w postaci sk adki 4. Prawdopodobnie w aênie z tego powodu udzia podatku zap aconego przez grup pozostali spad z 81,1% w 1998 roku do 74,0% rok póêniej, co zaowocowa o znaczàcym wzrostem udzia u podatku wp acanego przez przedsi biorstwa (du e przedsi biorstwa równie zanotowa y znaczny wzrost w roku 1999). Rodzi si wi c pytanie, jaki by by udzia sektora MSP, gdyby reforma s u by zdrowia nie dosz a do skutku. Mo liwe jest bowiem, i cz Êç wzrostu z roku 1999 bierze swe êród o w zwi kszonej aktywnoêci badanego sektora lub te, przeciwnie, reforma maskuje spadek aktywnoêci. W celu rozstrzygni cia tej kwestii przeanalizujmy dane o podatkach z pomini ciem kategorii pozostali, czyli grupy przedsi biorców, których reforma dotkn a w najmniejszym stopniu. 4 Mówiàc bardziej precyzyjnie wp ywy z PIT zmniejszy y si o nale nà od podatników PIT sk adk na ubezpieczenie zdrowotne. 17

18 Tabela 4.2. Struktura dochodów sektora publicznego z tytu u podatków dochodowych z pomini ciem grupy pozostali w% Wyszczególnienie Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 39,1 41,0 43,9 48,7 Ma e przedsi biorstwa 16,8 16,0 17,3 17,1 Ârednie przedsi biorstwa 22,4 25,0 26,6 31,6 Du e przedsi biorstwa 60,9 59,0 56,1 51,3 Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Powy sza tabela wskazuje na znaczny wzrost udzia u wp ywów z sektora MSP, z 39% do 49% w badanym okresie. Wzrost ten odby si jednak g ównie za sprawà grupy Êrednich przedsi biorstw, co potwierdza tez, e reforma s u by zdrowia by a g ównym czynnikiem powodujàcym wzrost udzia u podatków dochodowych z sektora MSP w podatkach dochodowych àcznie. W grupie ma ych przedsi biorców jest stosunkowo wi cej p atników sk adek na ubezpieczenie zdrowotne ni w przedsi biorstwach Êrednich, przez co reforma ochrony zdrowia dotkn a ma e przedsi biorstwa w wi kszym stopniu. Aby ostatecznie wyjaêniç kwesti wp ywu reformy s u by zdrowia na udzia y poszczególnych grup podmiotów w àcznych wp ywach z podatków dochodowych dokonajmy kolejnego zabiegu, polegajàcego na uwzgl dnieniu wp acanych sk adek na kasy chorych, tak jakby stanowi- y podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym celu zwi kszymy ogólnà kwot uzyskanych przez sektor podatków dochodowych o kwot sk adek zebranych przez kasy, która w 1999 roku wynosi a oko o 19,6 mld z. Najwi ksza cz Êç tych sk adek pochodzi z grupy pozostali, gdy prowadzàcy dzia alnoêç gospodarczà na ogó deklarujà minimalnà podstaw sk adki. Stosujàc wi c Êwiadomie pewne uproszczenie zobaczmy, ile wyniosà udzia y sektora MSP przy zwi kszonej kwocie podatków. àczny udzia sektora spada z 12,7% do 9%, co jest wielkoêcià nieodbiegajàcà od obserwowanych w latach ubieg ych. W przypadku firm ma ych i Êrednich uzyskujemy odpowiednio odsetki 3,2% oraz 5,8%, co oznacza kontynuacj spadkowej tendencji u przedsi biorstw ma ych i wyraêny wzrost w przypadku przedsi biorstw Êrednich. Poniewa cz Êç kwoty sk adek pochodzi tak e z sektora MSP, wyniki tych dwóch grup prawdopodobnie by y w rzeczywistoêci nieco lepsze. Podsumowujàc, po wyeliminowaniu efektów statystycznych spowodowanych reformà s u by zdrowia udzia sektora MSP w tworzeniu po- 18

19 datków dochodowych utrzymywa si w badanym okresie na sta ym poziomie. Ciekawych obserwacji dostarcza analiza wp at podatku dochodowego przez przedsi biorstwa poszczególnych sekcji gospodarki przedstawiona w tabeli 4.3. W przypadku dziewi ciu z czternastu sekcji przedsi biorstwa ma e i Êrednie wypad y lepiej ni firmy du e. Pozosta e przypadki to sekcje: poêrednictwo finansowe, obs uga i wynajem nieruchomo- Êci, hotele i restauracje oraz rolnictwo. W przypadku dwóch pierwszych z wymienionych sekcji przewaga przedsi biorstw du ych jest intuicyjnie zrozumia a, niewàtpliwie sà to dziedziny, w których mo na odnosiç dodatkowe korzyêci dzi ki du ej skali dzia ania. Tabela 4.3. Porównanie dynamik podatków dochodowych wp acanych przez sektor MSP i du e przedsi biorstwa Sekcja EKD Sektor MSP Du e przed- 3:2 5:4 si biorstwa w % Rolnictwo, owiectwo i leênictwo 20,0 19,8 9,1 10,3 99,4 113,3 Rybo ówstwo i rybactwo 0,3 0,1 1,7 0,0 38,1 0,0 Górnictwo i kopalnictwo 20,5 44,6 292,6 192,8 217,9 65,9 Dzia alnoêç produkcyjna 1 249, , , ,1 139,7 107,2 Zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz i wod 101,3 85,6 879,3 603,4 84,5 68,6 Budownictwo 394,0 617,5 250,7 330,3 156,7 131,7 Handel hurtowy i detaliczny; naprawy 1 186, ,6 473,8 642,2 168,9 135,5 Hotele i restauracje 13,6 24,0 41,0 103,5 176,6 252,5 Transport, gospodarka magazynowa i àcznoêç 137,4 206,7 839,0 979,4 150,4 116,7 PoÊrednictwo finansowe 73,0 216,7 12,6 84,4 296,8 671,5 Obs uga nieruchomoêci, wynajem 536, ,7 105,4 260,3 196,9 246,9 Edukacja 4,8 8, ,3 - Ochrona zdrowia i opieka socjalna 3,1 6,8 2,9 4,3 215,6 145,6 Pozosta a dzia alnoêç us ugowa komunalna 43,8 77,3 153,9 194,7 176,7 126,5 Razem 3784,6 6114,3 5884,3 6430,7 161,6 109,3 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 19

20 Dziwi natomiast fakt, i du e firmy wypad y lepiej w sekcji rolnictwo. Prawdopodobnie wyjaênieniem tego jest rzadko spotykane prowadzenie przez ma e gospodarstwa dzia alnoêci gospodarczej w formie, która pociàga aby za sobà obowiàzek p acenia podatków dochodowych, a ma e firmy w sekcji rolnictwo tylko w ograniczonym stopniu sà w stanie konkurowaç z gospodarstwami rodzinnymi. Z drugiej strony, dziwi znaczny wzrost wp ywów od MSP w dziedzinie, która wydaje si byç przeznaczona przedsi biorstwom du ym górnictwie i kopalnictwie. Dane na temat du ych przedsi biorstw w sekcji edukacja by y niedost pne ze wzgl du na tajemnic statystycznà. Kolejnym etapem jest badanie efektywnych stawek podatkowych p aconych przez poszczególne grupy przedsi biorstw. Pozwoli on na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na ile ci ar utrzymania sektora publicznego jest równomiernie roz o ony pomi dzy grupy przedsi biorstw du- ych i MSP. Tabela 4.4. prezentuje efektywne stawki podatkowe w poszczególnych grupach przedsi biorstw. Tabela 4.4. Efektywne stawki podatkowe p acone przez poszczególne grupy przedsi biorstw w% Wyszczególnienie Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 29,4 29,4 27,1 26,2 Ma e przedsi biorstwa 29,4 28,2 26,4 24,5 Ârednie przedsi biorstwa 29,4 30,2 27,6 27,3 Du e przedsi biorstwa 30,9 31,9 31,8 30,8 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Rysunek 4.2. Efektywne stawki podatkowe p acone przez poszczególne grupy przedsi biorstw èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Z powy szych danych widaç wyraênie, i im wi ksza skala prowadzonej dzia alnoêci gospodarczej tym wy sza efektywna stawka podatków dochodowych. Prawdopodobnie wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, 20

21 poêród przedsi biorstw mniejszych wi ksza jest liczba podmiotów p acàcych podatek dochodowy od osób fizycznych wed ug ni szych stawek podatkowych (19% i 30% wobec stawek CIT od 38% do 32% w poszczególnych latach). Po drugie, pewnà rol niewàtpliwie odgrywa równie istnienie rycza towych form opodatkowania cz Êci mniejszych przedsi biorstw. Zauwa alna jest wyraêna i sta a tendencja do obni ania si stawki efektywnej dla podatków p aconych przez ma e przedsi biorstwa. Mo liwà przyczynà takiego zjawiska jest coraz wi kszy stopieƒ wykorzystania dost pnych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych Pozosta e obowiàzkowe obcià enia wyniku finansowego Podatki dochodowe stanowià najwi kszà, ale nie jedynà pozycj poêród obowiàzkowych obcià eƒ wyniku finansowego. Znajdujà si tam równie pomniejsze kategorie, poêród których istotnà jest wyp ata z zysku do bud etu paƒstwa. Tabela 4.5. prezentuje kwoty wp acone z tych tytu ów przez poszczególne grupy przedsi biorstw. Tabela 4.5. Pozosta e obcià enia wyniku finansowego w poszczególnych grupach przedsi biorstw Wyszczególnienie Razem 1 541, , , ,8 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 293,8 359,2 382,8 554,6 Ma e przedsi biorstwa 118,5 153,9 129,5 131,6 Ârednie przedsi biorstwa 175,3 205,4 253,4 423,0 Du e przedsi biorstwa 1 247, ,7 814,4 597,2 w% Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 19,1 21,6 32,0 48,2 Ma e przedsi biorstwa 7,7 9,3 10,8 11,4 Ârednie przedsi biorstwa 11,4 12,4 21,2 36,7 Du e przedsi biorstwa 80,9 78,4 68,0 51,8 Rok poprzedni = 100 Razem - 107,8 72,1 96,2 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 122,3 106,6 144,9 Ma e przedsi biorstwa - 129,9 84,1 101,6 Ârednie przedsi biorstwa - 117,2 123,4 166,9 Du e przedsi biorstwa - 104,3 62,6 73,3 èród o: G ówny Urzàd Statystyczny. 21

22 àczny wk ad sektora MSP w przychody paƒstwa z tych tytu ów wyniós ponad 550 mln z w roku 1999, co oznacza wzrost o 88,7% w stosunku do pierwszego z lat obj tych badaniem. W po àczeniu z bardzo znaczàcym spadkiem, który mia miejsce w przypadku du ych firm (ponad 52%), zaowocowa o to istotnym wzrostem udzia u badanego sektora w ogóle kwot wp acanych na rzecz paƒstwa, z oko o jednej piàtej w roku 1996 do blisko po owy w trzy lata póêniej. Niewàtpliwie jednà z powa nych przyczyn tak istotnych zmian sà intensywne procesy komercjalizacji przedsi biorstw zmniejszajàce wp ywy w najpowa niejszej z pozycji: wp at z zysku do bud etu paƒstwa. W przypadku du ych przedsi biorstw spadek wp at wyniós w latach oko o 53%, podczas gdy sektor MSP odnotowa w tym czasie wzrost o blisko 200% 5. W przypadku du ych firm spadek jest z pewnoêcià w du ej mierze wynikiem kolejnych du ych prywatyzacji, które mia y miejsce w badanym okresie. Rodzi si wi c pytanie, na co spowodowa o tak znaczny wzrost wp ywów od przedsi biorstw Êrednich, który mia miejsce w roku 1999 mimo, i ich równie dotyczy y procesy komercjalizacji. Mo liwym wyjaênieniem tego zjawiska mo e byç du y wzrost potrzeb bud etu paƒstwa w roku 1999, które mog y spowodowaç nacisk na zwi kszenie wp at z zysku. Tabela 4.6. Wp aty z zysku do bud etu paƒstwa w poszczególnych grupach przedsi biorstw Wyszczególnienie Razem - 746,0 578,2 481,7 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 50,8 41,8 151,8 Ma e przedsi biorstwa - 12,0 9,9 10,1 Ârednie przedsi biorstwa - 38,8 31,8 141,7 Du e przedsi biorstwa - 695,3 536,4 329,9 èród o: G ówny Urzàd Statystyczny Obcià enia wynagrodzeƒ osób zatrudnionych w sektorze MSP Podatki i op aty p acone przez firmy sektora MSP nie sà jedynym jego wk adem w tworzenie dochodów sektora publicznego. Ma e i Êrednie przedsi biorstwa dajà prac rzeszom ludzi i w niektórych sekcjach gospodarki zatrudniajà ponad 80% ogó u. P acone przez pracowników 5 Porównywalne dane o roku 1996 sà niedost pne ze wzgl du na odmiennà konstrukcj formularza F01 w tym roku. 22

23 daniny publiczne, jakkolwiek nie stanowià bezpoêredniego wk adu badanego sektora, nie mogà byç pomini te. W niniejszej cz Êci opracowania zajmiemy si wp ywami z p aconego od wynagrodzeƒ podatku dochodowego od osób fizycznych, sk adkami na ubezpieczenie spo eczne i Fundusz Pracy oraz, dla roku 1999, sk adkami na ubezpieczenie zdrowotne. àczymy wi c w jednà kategori fiskalnych kosztów pracy zarówno obcià enia samych przedsi biorstw, jak i obcià enia pracowników. Poniewa dane zawarte w formularzach F01 nie zawierajà informacji na temat podatków p aconych przez osoby zatrudnione w sektorze MSP, musieliêmy w wi kszej mierze posi kowaç si danymi z innych êróde. Wykorzystano przy tym nast pujàcy schemat obliczeƒ: uzyskane przez paƒstwo wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych zosta y pomniejszone o cz Êç, która jest p acona od dochodów innych ni wynagrodzenia (obejmuje ona g ównie emerytury i dochody z w asnoêci); pozosta a kwota zosta a pomniejszona o cz Êç przypadajàcà na osoby fizyczne prowadzàce dzia alnoêç gospodarczà celem unikni cia podwójnego liczenia dochody tej grupy osób zosta y uwzgl dnione w rozdziale poêwi conemu podatkom dochodowym; uzyskanà w ten sposób kwot, powi kszonà sk adki na zabezpieczenie spo eczne (FUS i Fundusz Pracy) podzielono pomi dzy przedsi biorstwa du e oraz sektor MSP przy wykorzystaniu danych o udziale sektora MSP w zatrudnieniu w poszczególnych sekcjach EKD oraz danych o Êrednich wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach. W przypadku tej kategorii wk ad analizowanej grupy przedsi biorstw jest znaczny, w roku 1999 si ga 55,2 mld z, co stanowi 53,8% ogólnych wp ywów z tego tytu u. W przeciàgu badanego okresu zaobserwowano nieprzerwany wzrost udzia u. Niewàtpliwie podstawowym êród em obserwowanych zmian jest wzrost zatrudnienia w sektorze MSP, który znaczàco przewy sza wyniki osiàgane przez pozosta à gospodark. Warto te zwróciç uwag na fakt, i dochody sektora publicznego b dàce pochodnymi od wynagrodzeƒ wyp acanych przez MSP znacznie przewy szajà kwoty innych obcià eƒ bezpoêrednich, a jak si dalej oka e równie kwot wszystkich pozosta ych obcià eƒ fiskalnych MSP. 23

24 Tabela 4.7. Wp aty podatku dochodowego oraz sk adek p aconych z dochodów zatrudnionych w sektorze MSP Wyszczególnienie Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia , , , ,9 zdrowotne (1) Ma e i Êrednie przedsi biorstwa , , , ,0 Pozosta e , , , ,9 Wyszczególnienie w% Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia 100,0 100,0 100,0 100,0 zdrowotne Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 47,0 50,6 51,9 53,0 Pozosta e 53,0 49,4 48,1 47,0 rok poprzedni = 100 Wp ywy z PIT, sk adki na FUS, Fundusz Pracy i ubezpieczenia - 121,2 116,0 117,9 zdrowotne Ma e i Êrednie przedsi biorstwa - 130,6 119,0 120,3 Pozosta e - 112,9 112,9 115,2 (1) Bez obcià eƒ osób prowadzàcych dzia alnoêç gospodarczà. (2) èród o: Obliczenia w asne Karta podatkowa Zgodnie z ustawà z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne 6 jednà z form opodatkowania dzia alnoêci gospodarczej osób fizycznych jest tzw. karta podatkowa. Podatnicy korzystajàcy z tej formy p acenia podatku sà zwolnieni z obowiàzku prowadzenia ewidencji rachunkowej, p acàc podatek wed ug stawki, której tryb okreêlania reguluje ustawa. Zrycza towany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogà p aciç podatnicy prowadzàcy dzia alnoêç us ugowà lub wytwórczo-us ugowà przy zastrze eniach co do skali dzia alnoêci. Ograniczenia skali dzia alnoêci zapisane w ustawie sytuujà p atników karty podatkowej w sektorze ma ych i Êrednich przedsi biorstw. Wp ywy z tego podatku w ca oêci zasilajà bud ety gmin. 6 Dz.U. z 1999 r., Nr 144, poz

25 Dochody gmin z karty podatkowej wynios y 1996 r. 352,6 mln z i w ciàgu kolejnych trzech lat zmniejszy y si w uj ciu nominalnym o 1,3% do poziomu 348,0 mln z. W uj ciu realnym odpowiada to spadkowi o 28,4%. W badanym okresie wp ywy z tytu u karty podatkowej ros y nominalnie do 1998 r., po czym w 1999 r. nastàpi znaczny spadek. Spadek ten, podobnie jak w przypadku wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynika z wprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z którà nale ny podatek jest zmniejszany o sk adk na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanà do Kas Chorych. Jednak wprowadzenie reformy zdrowotnej nie wyjaênia w pe ni tak du- ej skali redukcji badanych wp ywów. Dochody z karty podatkowej mala y w uj ciu realnym równie w okresie Nale y wi c sàdziç, e podstawowà przyczynà praktycznego zanikania tej formy opodatkowania jest jej malejàca atrakcyjnoêç, a tak e zmiany strukturalne w sektorze MSP, powodujàce zmniejszanie si liczby podmiotów uprawnionych do korzystania z tej formy opodatkowania. Z du ym prawdopodobieƒstwem mo na twierdziç, e proces malenia wp ywów z karty podatkowej b dzie trwa nadal, a nawet nasila si w kolejnych latach. Obserwowane zni kowe tendencje wp ywów z karty podatkowej powinny byç traktowane jako wa ny sygna sk aniajàcy do podj cia powa nych prac nad przekszta ceniem systemu opodatkowania najmniejszych przedsi biorstw. Jest z jednej strony zrozumia e, e trudna sytuacja bud etu paƒstwa 7 i ca ego sektora publicznego nie sk ania do dokonywania w systemie podatkowym zmian uszczuplajàcych dochody publiczne, z drugiej jednak: stworzenie bardziej atrakcyjnych rozwiàzaƒ podatkowych dla ma- ych przedsi biorstw nie musi prowadziç do spadku dochodów publicznych, co wi cej stanowi oby prawdopodobnie silny impuls do ich zwi kszania, ograniczanie zakresu podmiotów korzystajàcych z karty podatkowej mo e wiàzaç si z ich przechodzeniem do szarej strefy. 7 Choç karta podatkowa stanowi dochód gmin, to dokonanie ustawowych zmian zmniejszajàcych wp ywy z tego podatku musia oby zostaç zrekompensowane gminom transferami z bud etu paƒstwa. 25

26 Tabela 4.8. Dochody gmin z karty podatkowej w latach Wyszczególnienie =100 Wp ywy z karty podatkowej ceny bie àce 352,6 376,6 388,7 348,0 98,7 Wp ywy z karty podatkowej, ceny sta e ,6 327,7 302,6 252,5 71,6 Rok poprzedni = 100 Nominalna dynamika wp ywów z karty podatkowej - 106,8 103,2 89,5 x Realna dynamika wp ywów z karty podatkowej - 93,0 92,3 83,4 x èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. Wp ywy z karty podatkowej stanowià ju mniej ni 1% dochodów gmin. Relacja ta zmniejszy a si znaczàco w ostatnich latach z 1,1% w 1996 r. do 0,7% w 1999 r. Najwi ksze wp ywy z karty podatkowej w uk adzie regionalnym osiàga y w badanym okresie gminy województwa mazowieckiego. Drugie pod wzgl dem wielkoêci wp ywów by y gminy województwa Êlàskiego, majàce w 1999 r. prawie dwukrotnie ni sze dochody z tego tytu u od gmin mazowieckich. W dalszej kolejnoêci znajduje si grupa gmin z województw, w których wp ywy waha y si w przedziale mln z. Grupa ta obejmuje województwo dolnoêlàskie, ódzkie, ma opolskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Tabela 4.9. Wp ywy z karty podatkowej wed ug województw w latach Województwo =100 DolnoÊlàskie 27,5 29,2 30,2 27,3 99,3 Kujawsko-Pomorskie 12,2 12,5 12,9 11,5 93,7 Lubelskie 12,9 13,8 14,3 12,9 100,1 Lubuskie 9,5 9,5 9,3 8,2 85,9 ódzkie 24,7 27,0 28,8 26,5 107,3 Ma opolskie 29,7 31,5 32,3 29,3 98,8 Mazowieckie 76,9 85,2 88,6 78,5 102,1 Opolskie 7,4 7,6 8,2 7,5 100,5 Podkarpackie 12,1 12,9 12,3 9,9 82,0 Podlaskie 10,3 11,8 11,8 9,9 96,2 Pomorskie 23,9 25,7 26,3 23,8 99,4 Âlàskie 42,6 44,3 45,2 41,6 97,7 Âwi tokrzyskie 5,9 5,9 6,0 5,8 98,0 Warmiƒsko-Mazurskie 7,7 7,9 8,5 7,2 94,0 Wielkopolskie 30,4 31,0 31,5 27,1 89,3 Zachodniopomorskie 18,9 20,8 22,5 21,0 111,3 Razem 352,6 376,6 388,7 348,0 98,7 èród o: Obliczenia w asne na podstawie danych G ównego Urz du Statystycznego. 26

27 4.5. Podatek od towarów i us ug Podatek od towarów i us ug (VAT) nale y do podstawowych êróde dochodów bud etu paƒstwa, wi c wysoki wk ad sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w tworzenie tego podatku oznacza równie, i wk ad MSP w dochody paƒstwa ogó em jest znaczny. Tabela przedstawia wp ywy z podatku w podziale na grupy podmiotów. Tabela Dochody bud etu paƒstwa z podatku od towarów i us ug wed ug grup przedsi biorstw w latach Wyszczególnienie Podatek od towarów i us ug ogó em , , , ,6 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa , , , ,9 Ma e przedsi biorstwa 4 747, , , ,4 Ârednie przedsi biorstwa 6 057, , , ,5 Du e przedsi biorstwa , , , ,2 Podmioty nie obj te F , , , ,6 w % Podatek od towarów i us ug ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 Ma e i Êrednie przedsi biorstwa 38,6 40,0 45,3 48,0 Ma e przedsi biorstwa 16,9 17,6 19,2 20,6 Ârednie przedsi biorstwa 21,6 22,4 26,1 27,3 Du e przedsi biorstwa 49,3 45,2 47,0 44,8 Podmioty nie obj te F01 12,2 14,8 7,7 7,2 èród o: Obliczenia w asne. Rysunek 4.3. Udzia poszczególnych grup przedsi biorstw we wp atach podatku od towarów i us ug èród o: Obliczenia w asne. 27

28 Wk ad sektora MSP w tworzenie podatku od towarów i us ug w badanym okresie istotnie wzrasta, od 10,8 mld z w roku 1996 (co stanowi o wówczas 10,8% àcznych dochodów bud etu paƒstwa) do 23,4 mld z w roku 1999 (18,6% àcznych dochodów bud etu paƒstwa). W obu podgrupach sektora MSP mieliêmy do czynienia ze znacznym wzrostem udzia u. W firmach Êrednich by on wy szy, o ponad jednà czwartà w porównaniu z 20% w przypadku firm ma- ych. Zmiany wp ywów z VAT bardzo wiernie oddajà kszta t procesów zachodzàcych w gospodarce i przedstawiona sytuacja nie jest wyjàtkiem. Jednà z jej przyczyn jest przebudowa, której poddawana jest gospodarka, prowadzàca do likwidacji lub ograniczenia dzia alnoêci du ych przedsi biorstw niezdolnych do sprawnego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Mamy wi c do czynienia w pewnym sensie z leczeniem struktury gospodarki. Pewne poj cie o drugim mechanizmie widocznych procesów daje obserwacja wp ywów od grupy podmioty nie obj te F01. Grup t stanowià firmy zatrudniajàce poni ej 6 osób. Prawdopodobnie wraz ze wzrostem gospodarczym firmy te zwi kszajà zatrudnienie i zasilajà grup ma ych przedsi biorstw. Rosnàce ma e przedsi biorstwa stajà si natomiast firmami Êrednimi i efektem tego jest najwi kszy wzrost udzia u tej w a- Ênie grupy. Podsumowujàc, zmiany struktury wp at podatku od towarów i us ug majà dwie przyczyny: zmian struktury gospodarki odziedziczonej jeszcze po poprzednim systemie ekonomicznym oraz wzrost gospodarczy powodujàcy zwi kszanie zatrudnienia przez przedsi biorstwa. Jednak dla pe nego potwierdzenia tej drugiej tezy konieczne jest zbadanie zmian struktury wp ywów tak e w okresie recesji na przeprowadzenie takiej analizy przyjdzie nam jeszcze poczekaç Akcyza Podatek akcyzowy drugi co do wielkoêci podatek poêredni stanowi w ca oêci êród o dochodów bud etu paƒstwa. Ze wzgl du na specyfik towarów obj tych tym rodzajem opodatkowania, wi kszoêç wp ywów pochodzi z sektora du ych przedsi biorstw. Produkty paliwowe, spirytusowe, czy te wyroby tytoniowe sà wytwarzane na rynkach, na których 28

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 2/2010

Biuletyn Informacyjny 2/2010 Biuletyn Informacyjny 2/2010 Warszawa, 2010 Departamencie Statystyki 13.04.2010 r. Oliwka s.c. Corbis/Free Departament Edukacji i Wydawnictw Telefon 22 63 23 3 Fax 22 63 13 21 www.nbp.pl ISSN 1230-0020

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2013-2025 1. Założenia wstępne

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1)

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) 875 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony Êrodowiska 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo