A.ZP/22/10 Zakopane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A.ZP/22/10 Zakopane 2010-12-20"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC im. dr O. SOKOŁOWSKIEGO UL. GŁADKIE 1, ZAKOPANE tel. (018) , fax. (018) NIP: REGON A.ZP/22/10 Zakopane W S Z Y S C Y Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, oprogramowania i wdrożenie systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc w Zakopanem Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: Moduł Pracownia (17) 1) W punkcie 20 Zamawiający wymaga "Składowania danych obrazowych w ramach systemu PACS". Pytanie: Czy dane obrazowe z urządzeń generujących obrazy są dostępne w formacie Dicom poprzez usługę Dicom Store lub Dicom Query/Retrieve? Odp.: Pkt 20 dane obrazowe pochodzić mają z 2 urządzeń - toru wizyjnego f-my Olympus oraz aparatu USG. Z informacji otrzymanych z firmy Olympus do składowania danych obrazowych z ich systemu niezbędne jest podłączenie istniejącej aplikacji toru wizyjnego Endobase poprzez 2 moduły licencjonowane przez Olympus obsługujące a) protokół HL-7 oraz b) protokół DICOM. Natomiast co do aparatu USG jak określono w punkcie 9 - planowane jest jego kupno w I półroczu 2011 w związku z czym niemożliwe jest określenie podłączenia aparatu USG do systemu (aparat zostanie wybrany w procedurze przetargowej). Aby zmniejszyć koszt integracji z systemem komputerowym, w specyfikacji aparatu USG planujemy umieścić konieczność obsługi usług Store i Query/Retrieve. 2) W punkcie 9 podane są nazwy urządzeń do podłączenia. Proszę o podanie danych kontaktowych firm sprawujących opiekę serwisową nad wymienionymi urządzeniami, właściwych do uzgodnienia technicznych i finansowych warunków podłączenia. Odp.: Poniżej dane kontaktowe firm sprawujących opiekę serwisową: - pletyzmograf Master Screen Body f-my Jaeger (oprogramowanie Lab manager Cardinal Health Germany) MIRO Sp. z o.o., Leszno, ul. Wolińska 21 a tel.: 65/ Spirometr (oprogramowanie Lab manager f-my Viasys Healthcare) MIRO Sp. z o.o., Leszno, ul. Wolińska 21 a tel.: 65/ Bronchoskopia, gastroskopia - Olympus Exera CV-160 z oprogramowaniem Endobase) Olympus Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Suwak 3, tel. 22/

2 - aparat USG - będzie podłączany w trakcie wdrażania po uprzednim zakupie - aparat EKG - będzie podłączany w trakcie wdrażania po uprzednim zakupie System RIS/PACS (18) 3) W punkcie 1 Zamawiający wymaga "konfiguracji i uruchomienia pracowni RTG, (...)". Pytanie: Czy jedynym urządzeniem przewidzianym do podłączenia w pracowni RTG jest skaner CR będący przedmiotem niniejszego przetargu? Odp.: W pracowni Rtg Zamawiający planuje podłączyć skaner CR oraz konsolę technika, 1 szt. stacji diagnostycznej (obsługującej również pracownię TK) oraz urządzenie drukujące w technologii suchej laserowej. 4) Proszę o podanie typu przewidzianego do podłączenia tomografu komputerowego i potwierdzenie, że jest on zdolny do wysyłania obrazów w formacie Dicom poprzez usługę Dicom Store SCU. Odp.: Zamawiający planuje nabycie tomografu komputerowego w II półroczu 2011 r. Jednakże przy określeniu przedmiotu zamówienia dotyczącego tomografu komputerowego znajdzie się zapis o możliwości bezpośredniego przesyłania obrazów do systemu PACS poprzez DICOM Store SCU. 5) W punkcie 1 Zamawiający wymaga "konfiguracji i uruchomienia (...) toru wizyjnego Pracowni USG i bronchoskopowej". Pytanie: W jaki sposób urządzenia zewnętrzne mogą mieć dostęp do obrazów i czy Zamawiający posiada licencję na wykorzystanie tego/tych sposobów dostępu? Odp.: W pracowni bronchoskopowej znajduje się sprzęt firmy OLYMPUS, która umożliwia korzystanie z obrazów poprzez zakup licencjonowanych dodatkowych modułów HL-7 oraz DICOM ( jak w odpowiedzi na pytanie 1). Natomiast aparat USG będzie dopiero kupowany. 6) Czy przez podgląd obrazów w jakości referencyjnej należy rozumieć ich oglądanie przy użyciu przeglądarki DICOM wyspecyfikowanej w p.57? Odp. W rozumieniu Zamawiającego, jakość referencyjna dotyczy możliwości przeglądania obrazów na ekranie stacji roboczych ze standardowym monitorem komputerowym, wyspecyfikowanym w punkcie dotyczącym zakupu sprzętu komputerowego, a dokładniej zakupu 58 komputerów, gdzie określono rozmiar monitora jako 19 VGA. Monitory takie mają rozdzielczość nominalną około 1400X900 linii i taką (około 900) ilość linii Zamawiający uznaje za wystarczającą do oglądania obrazów w jakości referencyjnej. Zamawiający chciałby, by w module Oddział wraz ze zleceniami istniała na przykład historia choroby każdego z pacjentów przebywającego na oddziale, gdzie jedna z zakładek zawierałaby linki (na przykład w postaci miniatur) do badań obrazowych pacjenta. Kliknięcie miniatury uruchamiałoby przeglądarkę DICOM wyspecyfikowaną w punkcie 57. 7) Czy Zamawiający dopuści dystrybucję obrazów referencyjnych w postaci plików w formacie innym, niż Dicom? Odp.: NIE. 8) W warunkach na oprogramowanie Stacji Lekarskiej (III, p.10 str.113 SIWZ) Zamawiający wymaga "Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. Funkcje: - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. Obrotu), - zapisywanie powiększenia obrazu, - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki)." Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z oglądania tak zapisanych obrazów na komputerach innych, niż stacje lekarskie?

3 Odp.: Zmiany zapisywane na obrazie mają za zadanie spełnienie Profilu Integracyjnego Spójnej Prezentacji Obrazu IHE, inaczej zmuszałoby to każdorazowo przy otwieraniu obrazu do ponownej jego korekty. Zatem takie wstępne opracowanie obrazów na stacjach diagnostycznych wydaje się być koniecznym elementem. Natomiast pytanie nie jest do końca zrozumiałe poprzez stacje lekarskie rozumiemy każdy z komputerów, na których jest możliwe oglądanie obrazów w jakości referencyjnej. Innymi słowy każdy z komputerów, na którym zainstalowany jest moduł Oddział może poprzez zalogowanie się lekarza służyć jako stacja lekarska z obrazami wyświetlanymi w jakości referencyjnej. Natomiast jak wynika z SIWZ Zamawiający planuje zainstalowanie 2 stacji diagnostycznych z możliwością oglądania i edycji zdjęć w jakości diagnostycznej. 9) W punktach 28, 29 i 58 Zamawiający wymaga, by system umożliwiał skanowanie błon z wynikami badań RTG. Pytanie: Czy Zamawiający posiada skaner do błon RTG (jeśli tak to jaki i z jakim oprogramowaniem), czy też wymaga dostarczenia skanera (jeśli tak, to jakie ma on spełniać wymagania)? Odp.: Zamawiający nie posiada skanera do błon RTG, zakup jest dopiero planowany. Tym niemniej Zamawiający wymaga by system miał możliwość skanowania błon. 10) W punkcie 29 Zamawiający wymaga, by system umożliwiał skanowanie wielozdjęciowych błon z badań CT i MRI wraz z podziałem na poszczególne zdjęcia i zapisem w standardzie DICOM. Pytanie: Czy wspomniany podział zeskanowanego obrazu na poszczególne zdjęcia ma być automatyczny oraz czy utworzone w ten sposób pojedyncze obrazy mają tworzyć serie wg standardu DICOM? 11) Proszę o podanie typów urządzeń do podłączenia do sieci PACS wymienionych w p.34. Odp. Zdaniem Zamawiającego określenie typu urządzenia rtg nie wydaje się istotny, bowiem istniejące systemy radiografii pośredniej korzystają z płyt fosforowych, które naświetla się każdym rodzajem aparatu rentgenowskiego, znajdującego się w szpitalu, w tym urządzeń przenośnych. Odnośnie aparatów TK i USG jak wspomniano powyżej, zakup jest dopiero planowany. Natomiast tor wizyjny w Pracowni Endoskopowej, jest urządzeniem firmy Olympus (typ urządzenia w pkt. 17/9) 12) Czy dodatkowe urządzenia do podłączenia (p.35) będą wysyłać obrazy Dicom poprzez Dicom Store SCU? Odp.: Odpowiedź jak w pytaniu 1. Zamawiający będzie chciał kupić urządzenia z możliwością wysyłania obrazów poprzez Store SCU. 13) W p.37 Zamawiający używa określenia "stacje przeglądowe". Czy Zamawiający posiada te stacje (jeśli tak to jakie i ile), czy też są one przedmiotem niniejszego przetargu (jeśli tak to proszę o podanie wymagań jakie mają spełniać). Odp.: Stacje przeglądowe są objęte przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 8, są to stacje robocze na których zainstalowany będzie moduł Oddział z możliwością zalogowania się lekarza. Wymagania dotyczące stacji roboczych opisane są w Rozdziale Rozbudowa sieci, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego w pkt. 4 Komputery.

4 14) W p.51 Zamawiający stawia wymaganie nagrywania na płytę obrazów badania pacjenta wraz z opisem i przeglądarką DICOM. Czy opisy badań muszą być wyświetlane przy pomocy tej samej przeglądarki? Odp.: Nie jest to konieczne. Opis może być w osobnym pliku. 15) W p.52 Zamawiający określa, które dane badania ma zawierać nadruk na płycie. Czy zestaw tych danych ma być konfigurowalny przez użytkownika, czy może być skonfigurowany na stałe podczas instalacji? Odp.: Dane na nadruku mogą być skonfigurowane na stałe. 16) Proszę o sprecyzowanie p.66 - "Obsługa stanowiska trójmonitorowego przez system dystrybucji obrazów". Odp.: Dwie trójmonitorowe stacje diagnostyczne mają służyć do wyświetlania, edytowania i opisywania obrazów w jakości diagnostycznej. Mają pracować w zintegrowanym systemie informacyjnym szpitala. Ich specyfikacja znajduje się w Rozdziale Rozbudowa sieci, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego podpunkt III (strona SIWZ). 17) W p.68 Zamawiający wymaga dostępu do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników w celu konsultacji. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza konieczność zainstalowania u tych użytkowników sprzętu zwiększającego niezawodność i bezpieczeństwo połączenia, czy też wymaga możliwości dostępu ad hoc dla użytkownika znajdującego się w dowolnym miejscu, posiadającego jedynie uprawnienia dostępu i dowolne połączenie z internetem? Odp.: Zważywszy, iż ilość konsultantów czy też miejsca wykonywanych konsultacji mogą się zmieniać, zainstalowanie sprzętu zwiększającego niezawodność i bezpieczeństwo połączenia jest nierealne i niepraktyczne. Wymaga możliwości dostępu ad hoc dla użytkownika znajdującego się w dowolnym miejscu, posiadającego jedynie uprawnienia dostępu i dowolne połączenie z Internetem. Moduł zleceń teleradiologicznych (19) 18) Jeżeli podłączanie zewnętrznych jednostek konsultujących ma odbyć się w ramach przetargu, to proszę o podanie liczby tych jednostek. Odp.: Zamawiający wymaga by system miał funkcję umożliwiającą zlecanie konsultacji do różnych jednostek konsultacyjnych, należy określić uprawnienia dostępu. Natomiast w zakresie przedmiotu zamówienia nie ma wymogu trwałego podłączenia takich jednostek. 19) W p.23 Zamawiający przywołuje protokół https który nie jest jedynym istniejącym bezpiecznym protokółem przesyłania danych, natomiast zawęża możliwe rozwiązania do jednej technologii. Proszę o rezygnację z tego punktu lub zmianę dopuszczającą inne szyfrowane protokóły. Odp.: Protokół https nie jest jedyny, jednakże najbardziej popularny i powszechnie stosowany. Natomiast zmienna ilość konsultantów i inny protokół może spowodować znaczne utrudnienia w przesyłaniu danych. Tym samym zapis pozostaje bez zmian. 20) W p.14 Zamawiający wymaga ponownego przesłania badania po zerwaniu połączenia. Pytanie: Czy ponowne przesłanie ma nastąpić automatycznie, czy też może być zainicjowane ręcznie przez operatora? Odp.: Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania wskazane w pytaniu. 3-monitorowa stacja lekarska (III)

5 21) W p.10 Zamawiający przywołuje oprogramowanie e-film jako przykład przeglądarki spełniającej wymagania. Pytanie: Czy oprogramowanie e-film Workstation V. 3.1 PL spełnia wymogi Zamawiającego? 22) W p.10 Zamawiający określa wymagania na oprogramowanie stacji lekarskiej. W szczególności w celu ułatwienia oglądania badania przez kolejnych lekarzy - może ono zapisywać zmiany oglądanych obrazów (jak powiększenie, kontrast, obroty), zapisywać adnotacje i wyniki pomiarów. Pytanie: Czy tak wykonane zapisy mogą tworzyć nowe obrazy dodawane do badania, czy też zapisy te mają być jedynie dodanymi cechami obrazu oryginalnego z możliwością obejrzenia obrazu bez dodanych zmian? Odp.: Podstawowe operacje edycyjne tzn. przycinanie obrazu, obracanie itp. mogą operować na obrazie oryginalnym wprowadzając jego trwałe zmiany ( bez możliwości przywrócenia do stanu oryginalnego). Natomiast pozostałe zapisy powinny być dodane do obrazu oryginalnego, z możliwością obejrzenia obrazu oryginalnego bez dodanych zmian. 23) W p.10 Zamawiający określa wymagania na oprogramowanie stacji lekarskiej. W szczególności w celu ułatwienia oglądania badania przez kolejnych lekarzy - może ono zapisywać zmiany oglądanych obrazów (jak powiększenie, kontrast, obroty), zapisywać adnotacje i wyniki pomiarów, a także zaznaczać kluczowe dla całego badania obrazy. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, by wymienione zapisy były dostępne na komputerach innych niż stacje lekarskie? Czy zapisy te powinny być dostępne poprzez przeglądarkę nagrywaną na płyty z badaniem pacjenta? Odp.: Stacje diagnostyczne to główne punkty analizy obrazu. Pozwalają m.in. na operacje wymienione w pytaniu. Zapisy te powinny być widoczne również Ina innych komputerach, na których wyświetlany byłby obraz w jakości referencyjnej. Podobnie zapisy te powinny być widoczne w opisie dołączanym do nagrywanych badań. 24) W p.13 Zamawiający wymaga, by oprogramowanie stacji medycznej zarejestrowane było w klasie IIa lub wyższej. W świetle faktu, że np. skanery CR oraz tory wizyjne endoskopów rejestrowane są w klasie I wymóg klasy IIa wydaje się wygórowany. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie lekarskiej stacji opisowej zarejestrowane w klasie I? Odp.: NIE. 25) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis wymagań dla części białej 1.Wymagania globalne dla Systemu Informatycznego, pkt. 49. Szczegółowy zakres funkcji odpowiednich modułów oraz wygląd ich interfejsu będzie uzgadniany z użytkownikami na etapie wdrażania systemu str. 29 Oferowane systemy mają konkretną strukturę i dopracowane interfejsy. W jakim zakresie i w jaki sposób miałby być uzgadniany interfejs systemu? Odp. Zamawiający informuje, że jeśli chodzi o interfejs to różne szpitale i ich różne oddziały mają odmienne potrzeby co do ilości i rodzaju przechowywanych informacji (inne dane są istotne na oddziale internistycznym, inne na chirurgicznym, a jeszcze inne na OIT). Dlatego też na etapie wdrażania Zamawiający oczekuje dopasowania funkcji do swojej specyfiki pracy (uwypuklenie pewnych danych, rezygnację z innych). Podobnie jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. 26) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis wymagań dla części szarej 1. System finansowo-księgowy zakup licencji na 3 stanowiska, pkt. 8. Możliwość wprowadzania planów kont, grup kont Księgi głównej dla celów budżetowania str. 77 Proszę o doprecyzowanie zapisu jaka jest intencja/cel tego punktu?

6 Odp.: Intencją jest chęć uzyskania miesięcznych obrotów analitycznych i syntetycznych, sporządzenia bilansów itp. wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o rachunkowości. 27) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis wymagań dla części szarej 2. Moduł obsługi kasy zakup licencji na 1 stanowisko, pkt. 1. Możliwość obsługi wielu stanowisk kasowych (Centralny Rejestr Kasowy) str. 80 Jak jest rozumiany Centralny Rejestr Kasowy i jaka jest jego oczekiwana funkcjonalność? Czy chodzi o zbiorczą agregację danych z wielu okienek kasowych? Odp.: Tak, chodzi o zbiorczą agregację danych z wielu stanowisk kasowych. 28) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis wymagań dla części szarej 3. Moduł środki trwałe zakup licencji na 1 stanowisko, pkt. 42. Możliwość importu arkuszy spisowych z modułu środki trwałe str. 82 Proszę o wyjaśnienie co jest źródłem arkuszy i w jakim formacie są przekazywane. Jeśli dotyczy to systemu zewnętrznego, proszę o wskazanie w jaki sposób będą w takim przypadku identyfikowane środki trwałe? Odp.: Zamawiający posiada oprogramowanie Symfonia. Obecnie import arkuszy nie jest stosowany, natomiast Zamawiający oczekuje by wdrożony system informatyczny dawał możliwość przesyłania arkuszy spisowych pomiędzy modułami w części szarej. 29) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis wymagań dla części szarej 3. Moduł środki trwałe zakup licencji na 1 stanowisko, pkt. 45. Możliwość ręcznego wprowadzania kodów kreskowych ze środka trwałego str. 82 Proszę o wyjaśnienie jaka jest intencja tego zapisu? Odp.: W przypadku awarii czytnika lub zamazanego (zniekształconego) kodu środka trwałego możliwość ręcznego wprowadzenia kodów kreskowych, zapewnia że środek trwały zostanie wprowadzony. 30) Załącznik nr 2 Szczegółowy opis wymagań dla części szarej 4. Moduł Kadry i płace zakup licencji na 3 stanowiska, pkt. 69. Bieżąca kontrola i sygnalizacja poprawności dokonywanych naliczeń str.88 W jaki sposób ma się odbywać kontrola poprawności dokonywanych obliczeń? Jaki jest algorytm i których obliczeń ma dotyczyć? Odp.: Zamawiający w powyższym module w punkcie 69 określił funkcję tworzenia list płac poprzez określenie stosunków pracy rozliczanych w ramach listy. Zatem kontrola dotyczy naliczania płac. Natomiast rozwiązanie w jaki sposób i poprzez jaki algorytm należy już do firmy informatycznej- potencjalnego Wykonawcy. 31) Załącznik nr 3. Szczegółowy opis sprzętu, urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz warunki gwarancji i serwisu, 3. Serwer 2 sztuki, pkt. 11. Zasilanie i chłodzenie Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera z zasilaczami redundantnymi o mocy 800W oraz płytą główną z gniazdami rozszerzeń 5xPCIex4 i 2xPCIex8? Wskazane przez Zamawiającego zapisy określające serwer wskazują na konkretny model komputera. Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż określił przedmiot zamówienia w sposób merytorycznie uzasadniony i niezbędny w ocenie Zamawiającego, nie wskazując przy tym konkretnego produktu. Chcąc otrzymać sprzęt lepszej jakości Zamawiający określił wymagania minimalne ( zatem nie określa modelu konkretnego producenta) tak, by nie dopuścić serwerów składanych z podzespołów.

7 32) Załącznik nr 3. Szczegółowy opis sprzętu, urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz warunki gwarancji i serwisu, 4. Komputery 58 sztuk, pkt. 12. Obudowa Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów z zasilaczem o mocy 300W? Wskazane przez Zamawiającego zapisy określające komputer wskazują na konkretny model komputera. Odp.: TAK, odpowiedź jak w pytaniu ) Załącznik nr 3. Szczegółowy opis sprzętu, urządzeń objętych przedmiotem zamówienia oraz warunki gwarancji i serwisu, 4. Komputery 58 sztuk, pkt. 6. Płyta główna Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów z płytą główną obsługującą max 4 GB RAM? Odp.: NIE. 34) Załącznik nr 11. Wzór umowy 1 pkt. 1, ppkt. 5) dostawa bezterminowych licencji oprogramowania bazodanowego, z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne w części medycznej i części administracyjnej oraz posiadane przez zamawiającego oprogramowanie systemowe Ze względu na nieprecyzyjne określenie bezproblemowy prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie tego pojęcia lub wykreślenie go z zapisów SIWZ. Odp.: W specyfikacji określono, że nowe systemy operacyjne dostarczane z komputerami i serwerami będą to odpowiednio Windows 7 Professional oraz Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Novel SUSE Linux lub z systemem operacyjnym dostarczonym przez Oferenta. Poza nowymi komputerami w systemie będą pracować starsze z zainstalowanym systemem Windows XP. Zapis wymusza kompatybilność oferowanego systemu nie tylko z nowymi systemami operacyjnymi, ale również wstecz z Windows XP (Jak wiadomo, bywają problemy z oprogramowaniem w zakresie kompatybilności wstecz ). Wykreślenie słowa bezproblemowy sugeruje a contrario dopuszczenie współpracy problemowej, w skrajnym przypadku brak współpracy. Zatem wykreślenie tego słowa naraża Zamawiającego na kłopoty od razu w punkcie wyjścia. Określenie bezproblemowy oznacza (zgodnie z definicją słownika języka polskiego) niemający problemów do rozstrzygnięcia, i w ocenie Zamawiającego jest precyzyjne. Zainstalowane oprogramowanie systemowe, bazodanowe i aplikacyjne w częściach białej i szarej zainstalowane na nowych i już pracujących komputerach wymieniało dane, nie zawieszało się, było sprawne i dostępne przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 35) Załącznik nr 11. Wzór umowy. W 6 pkt. 6 Zamawiający określa, że Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji zobowiązuje się zapewnić bezpłatne naprawy sprzętu i urządzeń nie wynikłe z winy Zamawiającego, bądź jego pracowników Określanie części przedmiotu umowy jako bezpłatne jest niekorzystne dla obu stron ze względów podatkowych. Z uwagi na powyższe proponujemy wykreślenie określenia bezpłatne lub zastąpienie np. w ramach wynagrodzenia wykonawca zobowiązuje się zapewnić ( ) Odp. Postanowienie umowy pozostaje bez zmian. 36) Załącznik nr 11. Wzór umowy. W 11 pkt. a) i b) Zamawiający określił, iż a) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu terminów realizacji którejkolwiek z prac dla danego etapu, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2% od kwoty wynagrodzenia z tytułu części przedmiotu umowy, którego opóźnienie dotyczy, jednak nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania danej części; b) w przypadku opóźnienia w realizacji usług wsparcia (w szczególności dotrzymania czasu reakcji) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. W

8 przypadku czasów reakcji i naprawy liczonych w godzinach, kara umowna wynosić będzie 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdą godzinę opóźnienia. Pragniemy zwrócić uwagę, iż istnieje istotna różnica pomiędzy opóźnieniem a zwłoką w realizacji umowy. Zapisy umowne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w postaci kar umownych powinny obejmować wyłącznie przypadki niewykonania przedmiotu umowy w przypadku zwłoki. Odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienie jest nazbyt surowa. Mając powyższe na uwadze prosimy o modyfikację zwrotu opóźnienie na zwrot zwłoka, co spowoduje usunięcie uprzywilejowania pozycji kontraktowej Zamawiającego. Odp. Postanowienie umowy pozostaje bez zmian. 37) Załącznik nr 11. Wzór umowy. W 1 pkt. 9 Zamawiający określił, iż W przypadku zaistnienia konieczności korzystania z oprogramowania przez osoby trzecie, w szczególności w celu świadczenia usług i wykonywania prac na potrzeby Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania sublicencji tj. upoważnienia do dalszego udzielania innym podmiotom praw do korzystania z oprogramowania na wymienionych w umowie polach eksploatacji ( w zakresie uzyskanej przez Zamawiającego licencji), nie powodującego przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Zgonie z SIWZ przedmiotem zamówienia jest m. in udzielenie licencji Zamawiającemu, natomiast powyższy zapis jest znacznym rozszerzeniem zakresu SIWZ. Z uwagi na powyższe prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów o możliwości udzielenia sublicencji przez Zamawiającego osobom trzecim. Odp.: W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielenie sublicencji (pkt. 3 ppkt 6 siwz), co związane jest ze świadczeniem usług i wykonywania prac na potrzeby Zamawiającego przez NZOZ Onkologiczny. Tym samym zapis pozostaje bez zmian. 38) Załącznik nr 11. Wzór umowy 3 pkt.1 ppkt 1, ppkt4, pppkt5, ppkt6 zgodnie z którym celem umowy jest korzystnie przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego spełniającego następujące wymagania: nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb przyjaznego dla użytkownika; gwarantującego stabilną pracę; otwartego, skalowalnego oraz umożliwiającego łatwą integrację z innymi systemami Ze względu na nieprecyzyjne określenia w wyżej wskazanych zapisach umowy, które mogą rodzić problemy interpretacyjne prosimy Zamawiającego o zdefiniowanie lub doprecyzowanie użytych pojęć lub wykreślenie tych zapisów z SIWZ. Odp. Postanowienia umowy pozostają bez zmian. 39) W związku z zapisami SIWZ pkt. 3), ppkt 1. j) przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemu fotowoltaicznego (paneli słonecznych) 1. Gdzie jest planowana lokalizacja ww. instalacji? Czy instalacja ma być wolnostojąca czy np. zlokalizowana na dachu? 2. Jeżeli instalacja planowana jest na dachu to czy Zamawiający: udostępni rzut planu dachu (lub zdjęcia) z wymiarami powierzchni? jakim materiałem budowlanym pokryty jest dach (papa, dachówka, blacha, inne)? W przypadku inne proszę podać jaki to materiał. czy dach jest odeskowany (krokwie)? 3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej niezbędnej do opracowania projektu realizacji? 4. Czy Zamawiający przewiduje aby instalacja była autonomiczna czyli taka, która posiada baterię akumulatorów bez podłączenia do sieci, wówczas jest traktowana jako źródło energii

9 elektrycznej gwarantowanej, czyli takiej którą można wykorzystać w przypadku braku energii z sieci? Czy też inną (np. autonomiczną z doładowaniem z sieci w przypadku niedoboru produkcji z modułów fotowoltaicznych)? Odp. Lokalizacja na dachu ( co sugeruje również zapis przepusty dachowe ), dach jest deskowany oraz pokryty blachą. Zamawiający udostępni rzut dachu. Wizja lokalna jest możliwa do przeprowadzenia. Instalacja ma być podłączona do sieci, co z jednej strony zapewni doładowanie akumulatorów w przypadku długotrwałej awarii i braku promieniowania słonecznego, a z drugiej strony zapewni sprzedaż energii elektrycznej w przypadku jej nadmiaru (wynika to jasno z punktu 8 specyfikacji elektrowni). 40) (Dotyczy: 3. Serwer 2 sztuki) Zamawiający wymaga dostarczenia i instalacji serwerów, w których płyta główna ma następujące parametry: Dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, minimum 12 gniazd pamięci RAM możliwość rozbudowy do minimum 128 GB, karty rozszerzeń minimum 1, obsługujące PCIe x16, min 4 porty USB (w tym min 2 z przodu, min 2 z tyłu), port VGA z przodu. Czy Zamawiający dopuści serwery w których płyty główne nie posiadają karty rozszerzeń obsługujących PCIx16? Odp.: TAK, pod warunkiem, że płyty mają inne gniazda PCIe np. 5xPCIex4 i 2xPCIex8. 41) (dotyczy: Dystrybucja obrazów) Zamawiający w pkt.66 wymaga funkcji obsługi stanowiska trójmonitorowego przez system dystrybucji obrazów. Czy Zamawiający dopuści system dystrybucji obrazów z funkcją obsługi stanowiska dwumonitorowego? Uzasadnienie: Na stanowiskach trójmonitorowych (Trzymonitorowych stacjach diagnostycznoopisowych) Zamawiający będzie używał oprogramowania medycznego DICOM (e-film lub równoważnego), który jest dużo bardziej zaawansowany od oprogramowania wykorzystywanego przez system dystrybucji obrazów. W systemie dystrybucji oprogramowanie zawarte pozwala na prostą diagnostykę obrazów w standardach kompresji np. JPEG lub diagnostycznych. W większości przypadków stanowisko przeglądowe dedykowane do systemu dystrybucji wyposażone jest w jeden monitor lub dwa, tym samym wymagana przez Zamawiającego funkcjonalność nie jest efektywna. Odp. NIE (w odpowiedzi na pytanie 7 określiliśmy, że system dystrybucji obrazów ma obsługiwać format DICOM). 42) (dotyczy: Dystrybucja obrazów) W punkcie 67. Zamawiający wymaga funkcji progresywnego wyświetlania obrazów. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które wyświetla obraz od razu w maksymalnej rozdzielczości? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest dużo efektywniejsze od wymaganego. W przypadku progresywnego wyświetlania obrazów pełna ocena i diagnostyka obrazu może być wykonana dopiero po jego pełnym załadowaniu. Odp.: W punkcie 67 chodzi również o spełnienie warunku wyświetlania progresywnego w sensie wyświetlania bez przeplotu (tak jak odbywa się to monitorach CRT). W nowoczesnych monitorach LCD wyświetlanie obrazu odbywa się metodą progresywną. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie, które wyświetla obraz od razu w maksymalnej rozdzielczości. 43) Czy odnośnie klasy certyfikacji oprogramowania radiologicznego trzymonitorowych stacji diagnostyczno- opisowych Zamawiający nada wymogowi certyfikacji następujące brzmienie: Wymóg certyfikacji medycznej dla oprogramowania radiologicznego do trzymonitorowych stacji diagnostyczno opisowych: przynajmniej klasa IIa - Wykonawca dostarcza aktualny certyfikat CE

10 oraz kopie dokumentów stwierdzających certyfikację w klasie przynajmniej IIa oraz certyfikat jednostki notyfikowanej Uzasadnienie: Zamawiający ma prawo żądania rejestracji wyrobu medycznego w najwyższej klasie odpowiadającej jego przewidywanemu chociażby nawet incydentalnemu zastosowaniu. Wyroby medyczne rejestrowane w najniższej klasie - czyli I są rejestrowane tylko na podstawie dokumentów dostarczanych przez producenta i nie przechodzą żadnych prób klinicznych a ich producenci nie musza spełniać kryteriów jakości i monitoringu incydentów medycznych związanych ze stosowaniem swoich produktów narzucanych przez jednostkę notyfikowana (wymaganą przy wyższej klasie wyrobu medycznego). Odp.: Dokumenty na potwierdzenie, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zostały określone w pkt siwz i pozostają bez zmian. 44) Zamawiający wymaga dostarczenia systemu archiwizacji PACS. Zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. U. L 169 z , str. 1 z późn. zm.) oprogramowanie medyczne specjalnie przeznaczone do rejestracji diagnostycznych obrazów rentgenowskich powinno posiadać odpowiednie certyfikaty rejestrujące je w klasie min. IIa. Czy Zamawiający będzie wymagał zarejestrowania systemu PACS jako wyrobu medycznego w klasie IIa? Odp.: Zgodnie z treścią załącznika 1 do siwz pkt 18 SYSTEM RIS/PACS zakup licencji dla zabezpieczenia jednoczesnego dostępu dla 6 użytkowników (moduł RTG ucyfrowienie), pkt 6 oferowane oprogramowanie ma być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi organizację i działalność sektora usług medycznych i opieki zdrowotnej w kraju. 45) (Dotyczy serwer 2 sztuki) Czy Zamawiający dopuści serwery z zasilaczami hot plug o maksymalnym poborze mocy 800W na jeden zasilacz? 46) punkt 4. W punkcie tym Zamawiający wymaga Pole powierzchni skanera < 0,25 m2. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny skaner o powierzchni skanera 0,277 m2. Różnica w powierzchni to 0,027m2 i jest to nieznacznie więcej i nie powinna mieć dla Zamawiającego istotnego znaczenia. 47) punkt 9 W punkcie tym Zamawiający wymaga,,czas do uruchomienia wyświetlania min. 23 sek. Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie tego punktu. Odp.: Zamawiający informuje, iż nastąpiła pomyłka i zamiast min. powinno być max 23 sek. 48) III. Konsola Technika 1 szt. Punkt 18. W punkcie tym Zamawiający wymaga,,zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji,, Czy zamawiający dopuści nowoczesną stacje technika z możliwością zapisu obrazu badania na CD w formacie JPEG bezpośrednio ze stacji technika w jednym stopniu kompresji? 49) Punkt 18

11 W punkcie tym Zamawiający wymaga,,zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z możliwością wyboru stopnia kompresji,, JPEG lub JPG to format bardzo często wykorzystywany przy grafice umieszczanej na stronach internetowych. Oferuje możliwość wyboru stopnia kompresji (średnio 13:1) w którym możliwe jest sterowanie skutecznością kompresji kosztem utraty jakości obrazu. W związku ze znaczną utrata jakości obraz JPG nie jest obrazem diagnostycznym i nie może być stosowany do opisywania zdjęć w medycynie. W diagnostyce obrazowej podstawowym formatem jest DICOM. Za pomocą tego formatu następuje wymiana obrazów medycznych, archiwizacja i wymiana danych przez sieć oraz możliwość współpracy z innymi systemami szpitalnymi jak np. HL7. DICOM umożliwia stworzenie diagnostycznych baz danych, które mogą podlegać wymianie w celu podniesienia poziomu efektywności diagnostycznej. Zastosowanie kilku formatów w tym JPG w maksymalnej kompresji, może spowodować nagranie badania na płycie CD w niewłaściwym formacie w następstwie czego pacjent nie dostanie badania umożliwiającego diagnostykę medyczną. W związku z tym prosimy o zmianę tego punktu na : Możliwość zapisu obrazu badania na CD w formacie umożliwiającym opis zdjęcia i diagnostykę medyczną. Odp.: Zapis pozostaje bez zmian (punkt 9 opisuje, że dane maja być przesyłane do systemu w formacie DICOM, zapis punktu 18 to dodatkowa funkcjonalność). 50) W związku z zapewnieniem jak najlepszej obsługi serwisowej, czy Zamawiający będzie wymagał funkcji autoraportowania do centrum serwisowego usterek kamery laserowej i skanera CR. Funkcja ta pozwoli na szybką reakcję serwisu i zaoszczędzi czas i wyeliminuje niepotrzebny przestój pracowni RTG. Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 51) Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności TRU SZIZE 1:1 funkcja bardzo przydatna w codziennej pracy pracowni RTG i diagnostyce chorób płuc Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza jako dodatkową funkcjonalność. 52) II. Kasety z okienkiem identyfikacyjnym i płyty obrazowe Punkt 3 W punkcie tym Zamawiający wymaga,, Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu) Biorąc pod uwagę dobro szpitala czy Zamawiający będzie wymagał aby gwarantowana trwałość płyt obrazowych ogólno diagnostycznych była większa lub równa skanów. Taka gwarancja uchroni szpital przed niepotrzebnym wydatkiem i czterokrotnie zmniejszy koszty związane z kupowanymi kasetami. Odp.: NIE. 53) Czy Zamawiający będzie wymagał kasety 35 x 43 cm z zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową 6:1, 40l/cm? Taka kaseta pozwoli na wykonywanie zdjęć przyłóżkowych. Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie. 54) Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IV. Elektrownia fotowoltaiczna Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie dodatkowych informacji na temat instalacji fotowoltaicznej, której zakup oraz montaż jest jednym z elementów niniejszego przetargu (A.ZP/22/10). Niezbędne informacje to:

12 1. Rodzaj systemu. Uwzględniony inwerter fotowoltaiczny sieciowy pozwoli na przekazywanie energii elektrycznej wytworzonej w modułach fotowoltaicznych do sieci elektrycznej. Istotna jest sprawa rodzaju podłączenia. W tym przypadku istnieją dwie. Pierwsza to sytuacja gdzie cała energia wyprodukowana w modułach trafia do sieci dystrybucyjnej. Druga to ta w której energia z modułów jest zużywana na zasilenie odbiorników, a do sieci oddawana jest nadwyżka energii. Odp. Jest to system otwarty, w którym energia magazynowana jest w akumulatorze, ale ewentualny nadmiar energii może być odsprzedany do sieci elektroenergetycznej. 2. Miejsce montażu. W celu dobrania systemu montażowego niezbędne są informacje na temat przewidywanego miejsca montażu instalacji. Elektrownia może znajdować się na terenie otwartym, bądź na dachu. Jeżeli będzie to dach niezbędne są plany budynku (w szczególności dachu) oraz wskazanie miejsca przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej, bądź sieci wewnętrznej budynku. Odp.: Na dachu. Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dokumenty. 55) Załącznik Nr 3 do SIWZ, Rozdz. IV. Elektrownia fotowoltaiczna, pkt 8 Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej w gestii Wykonawcy w imieniu Zamawiającego. Pytanie: Czy wszystkie dokumenty wymagane przez odpowiedni zakład energetyczny będą udostępnione Wykonawcy? W celu złożenia wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej niezbędne są: dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy (na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek), określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci (np. elektrownia wodna, elektrownia konwencjonalna, elektrownia wiatrowa, elektrownia biogazowa itp.), aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, przewidywana moc przyłączeniowa, typy generatorów i ich parametry techniczne, które będą używane w przyłączanym obiekcie. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia, plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie (lokalizację) przyłączanego obiektu mapa do celów projektowych obejmująca działkę wraz z usytuowaniem sąsiednich obiektów oraz z uwzględnieniem istniejącej sieci ENION SA, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny (zakupu, spadku, itp.), umowa (najmu, dzierżawy, darowizny, użyczenia). mapa ewidencji gruntów,

13 Podmiot gospodarczy reprezentuje osoba upoważniona przez firmę bądź jej reprezentant. We wniosku należy uzupełnić dane kontaktowe do osoby upoważnionej reprezentującej wnioskodawcę. Odp.: Tak, Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dokumenty. 56) Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych z zakresu obsługi części białej zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu do oferowanego systemu. Zamawiający nie dopuszcza utraty ciągłości rozliczeń oraz historii leczenia zgromadzonej w dotychczas używanym systemie. Czy Zamawiający oczekuje pokrycia przez Wykonawcę wszystkich kosztów przeniesienia danych, włącznie z kosztami występującymi po stronie producenta obecnie wykorzystywanego systemu? Zgodnie z pkt 19 siwz Wykonawca ma skalkulować cenę obejmująca całość przedmiotu zamówienia, w którego zakres wchodzi m.in. przeniesienie danych. 57) Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy sprzętu, oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego, (w szczególności dla części medycznej) w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne, w tym jedna o wartości minimum ,00 zł Czy zapis posiadający pracownie diagnostyczne oznacza iż dostawa oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego dotyczy również wdrożenia systemu w pracowni diagnostycznej? 58) System działa w oparciu o jeden motor bazy danych (wspólny dla części administracyjnej systemu informatycznego) i jest zaprojektowany w architekturze klient-serwer. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie wspólny dla części administracyjnej? Odp.: Zamawiający informuje, iż oczywisty błąd edycyjny spowodował usunięcie sformułowania części białej HIS. Zapis ten powinien brzmieć: wspólny dla części białej HIS i części administracyjnej ERP systemu informatycznego. 59) System obsługi laboratorium (LIS) wykorzystuje tą samą bazę danych co system HIS Czy zamawiający dopuszcza fizyczne rozdzielenie baz danych części HIS i LIS? Odp. TAK. 60) Serwer Macierz Zamawiający wymaga aby serwer posiadał : Dyski twarde 5 x HDD minimum 1TB SATA Czy dopuszczalne jest zainstalowanie 10 szt dysków 500GB SATA? 61) Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy sprzętu, oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego, (w szczególności dla części medycznej) w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne, w tym jedna o wartości minimum ,00 zł

14 Czy Zamawiający wymaga referencję o wyżej wymienionej wartości w kwocie netto czy brutto? Zgodnie z rekomendacjami UZP zalecane jest wymaganie referencji na kwotę zbliżoną do szacunkowej wartości zamówienia / budżetu. Odp. Wartość dostawy określona w warunku jest wartością brutto, bowiem cena jaką płaci Zamawiający za wykonanie dostawy czy usługi jest ceną brutto w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 62) Zamawiający wymaga referencji z zakładów lecznictwa otwartego posiadającego pracownie diagnostyczne. Czy wymagane referencje dotyczą również dostawy oprogramowania RIS/PACS? Odp.: W opisie przedmiotu zamówienia, w zakres części medycznej wchodzi m.in. oprogramowanie RIS/ PACS. Tym samym należy, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wskazać m.in. dostawę oprogramowania RIS/PACS lub/i innego oprogramowania dla części medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne. 63) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż ,00 zł Czy w przypadku składania oferty o wartości przekraczającej poziom wymaganej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający oczekuje posiadania przez oferenta polisy na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty brutto? Odp.: Nie, kwota polisy ma być nie niższa niż ,00 zł 64) Zamawiający wymaga posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności: Wykonawca składający ofertę musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy sprzętu, oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego, (w szczególności dla części medycznej) w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne, w tym jedna o wartości minimum ,00 zł Czy Zamawiający dopuszcza referencje łączone, to znaczy takie, gdzie na jedną referencję składa się szereg dostaw/projektów u jednego klienta realizowanych na przestrzeni kilku lat? Odp.: Warunkiem udziału jest wykazanie się, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy sprzętu, oprogramowania i wdrażania systemu informatycznego, (w szczególności dla części medycznej) w zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ) działającym w zakresie lecznictwa zamkniętego, lecznictwa otwartego oraz posiadającego pracownie diagnostyczne, w tym jedna o wartości minimum ,00 zł. Tym samym na potwierdzenie tego warunku należy do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające ( np. referencje), iż wskazane w doświadczeniu dostawy (co najmniej 2 o wielkości i zakresie podanym powyżej, w tym jedna o wartości min ,00 zł) zostały wykonane należycie.

15 65) Zamawiający oczekuje dostarczenia certyfikatów ISO 9001 dla oferowanego sprzętu. Czy tożsame certyfikaty wymagane są dla producenta systemu informatycznego? Odp. Nie, tylko dla sprzętu- zgodnie z pkt siwz. 66) Czy w przypadku zaoferowania licencji systemu już posiadanego przez Zamawiającego, Wykonawca musi dostarczyć nowe licencje czy też może bazować na tych już posiadanych przez Szpital? Odp.: Wykonawca musi dostarczyć nowe licencje. 67) W załączniku nr 3 pkt. I.3.4 wprowadzono zapis dotyczący gniazd PCIe x16, czy zamiast tego Zamawiający dopuści sloty 5 x PCIe x4 i 2 x PCIe x8? 68) W załączniku nr 3 pkt. I.3.11 wprowadzono zapis dotyczący maksymalnej mocy zasilacza 700W. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie z zasilaczem o poborze mocy 800W? 69) W załączniku nr 3 pkt. I.4.12 wprowadzono zapis dotyczący obudowy z zasilaczem 255W. Czy zamawiający dopuści obudowy z zasilaczem o mocy 300W? 70) W załączniku nr 3 pkt. II. Serwer, macierz wprowadzono zapis dotyczący wbudowanej 4-ro portowej karty sieciowej 10/100/1000. Czy zamawiający tym samym dopuści rozwiązanie, w którym będzie zintegrowana dwuportowa karta sieciowa 10/100/1000 oraz dodatkowa dwuportowa karta sieciowa PCIe 10/100/ ) Załącznik nr 1, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ PKT 9. Moduł Laboratorium zakup licencji na 4 stanowiska wraz z integracją z istniejącym sprzętem laboratoryjnym, pkt 1. Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych: możliwość wprowadzania pacjentów niestandardowych jako NN z możliwością późniejszego uzupełnienia danych osobowych pacjenta, noworodków bez nadanego numeru PESEL, obcokrajowców, możliwość rejestrowania materiałów pochodzenia zwierzęcego. Pytanie: Zgodnie z przepisami materiał zwierzęcy nie może być przechowywany w tym samym pomieszczeniu co materiał ludzki. Czy rejestracja materiałów ma odbywać się w osobnych pomieszczeniach i na osobnych stanowiskach? Odp. Zamawiający wykreśla zapis możliwość rejestrowania materiałów pochodzenia zwierzęcego 72) Załącznik nr 1, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ PKT 9. Moduł Laboratorium zakup licencji na 4 stanowiska wraz z integracją z istniejącym sprzętem laboratoryjnym, pkt 21. System obsługi laboratorium (LIS) wykorzystuje tą samą bazę danych co system HIS. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie różnych baz (HIS I LIS) zintegrowanych ze sobą? Komunikacja będzie realizowana z wykorzystaniem międzynarodowego standardu HL7. 73) Załącznik nr 1, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ PKT 9. Moduł Laboratorium zakup licencji na 4 stanowiska wraz z integracją z istniejącym sprzętem laboratoryjnym, pkt 40. Obsługa kontrahentów indywidualnych i instytucjonalnych:

16 możliwość wstecznego naliczenia płatności. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie zapisu możliwość wstecznego naliczenia płatności. Odp.: W laboratorium okresowo wykonywane są badania na zlecenie kontrahentów indywidualnych czy też instytucji. Badania te są wykonywane przez określony czas ( np. miesiąc) Naliczanie opłat dla takiego kontrahenta odbywa się po przeprowadzonej serii badań, zatem naliczający należność musi mieć możliwość obciążenia kontrahenta za całą serię badań odbywających się z pewnym okresie z końcem tego okresu 74) Załącznik nr 1, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ PKT 10. Oprogramowanie wewnętrzne Szpitala -moduł obsługi szpitalnego banku krwi zakup licencji na 1 stanowisko, pkt 8. Moduł umożliwia zwrot preparatów do Banku Krwi z oddziałów. Pytanie: Prosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż nie jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19/09/2005r. w sprawie określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami. Dziennik Ustaw 191 pozycja 1607 rozdział 3 - organizacja leczenia krwią w szpitalnym banku krwi - paragraf 23 ustęp 1 - "krew i jej składniki wydane wcześniej do oddziału szpitala nie podlegają zwrotom, poza wyjątkowym przypadkiem takim jak zgon pacjenta, dla którego zamawiano krew lub jej składniki oraz w innym uzasadnionym przypadku - po wyrażeniu zgody dyrektora centrum krwiodawstwa"). Odp. Zamawiający wykreśla zapis Moduł umożliwia zwrot preparatów do Banku Krwi z oddziałów 75) Załącznik nr 1, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ PKT 11. Moduł laboratorium -obsługa pracowni serologii zakup licencji na 1 stanowisko, pkt 11. Możliwość ręcznego wpisywania wyników konsultacji krwi pacjenta wykonywanej w RCKiK. Pytanie: Prosimy o wykreślenie tego zapisu, gdyż nie jest on zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. W świetle prawa dopuszczalną formą jest zaczytanie do systemu skanu takiego wyniku. Odp.: Zamawiający modyfikuje ten zapis, który otrzymuje brzmienie: Możliwość zaczytania do systemu skanu wyników konsultacji krwi pacjenta wykonywanej w RCKiK. Zapisywanie i otwieranie plików w formacie graficznym (bmp, jpg, tiff). 76) Załącznik nr 3, SZCZEGÓŁOWY OPIS SPRZĘTU, URZĄDZEŃ OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI GWARANCJI I SERWISU, I. Rozbudowa sieci, zakup sprzętu serwerowego i komputerowego, PKT 4., pkt 12 Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów w obudowie typu Minitower przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych? 77) Załącznik nr 5 FORMULARZ OFERTY Podatek VAT % tj. zł Cena brutto za całość dostawy : zł Załącznik nr 11 Wzór umowy 7 pkt 3 W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto. Pytanie: Czy w związku z tym, że termin składania ofert przypada na rok 2011 Oferent ma złożyć ofertę skalkulowaną wg stawek VAT 22% i 7%, czy wg stawek VAT 23% i 8%. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia Oferenta, ponieważ wartość brutto oferty jest jednym z kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty (SIWZ, PKT20).

17 Odp. Podatek VAT powinien być obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skoro ogólnie wiadomo, iż nowe stawki podatku VAT wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2011 r. (Prezydent RP podpisał ustawę w dniu r.), a termin składania ofert wyznaczony jest na dzień 5 stycznia 2011, zatem stawka podatku VAT powinna być określona na dzień składania oferty. 78) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 3, pkt 37 Pytanie: Jaki konkretny model kolektora danych ZAMAWIAJĄCY ma na myśli? Odp.: Zamawiający obecnie nie posiada kolektora danych, zamierza go nabyć w przyszłości, jednakże wymaga by oprogramowanie dawało możliwość współpracy z tego typu urządzeniami. 79) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, pkt 25 Pytanie: Rozchód zasadniczo prowadzony jest według cen zakupu zgodnie z obraną metodą wyceny. Czy Zamawiający zamierza prowadzić rozchód według cen ewidencyjnych? Odp.: NIE 80) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, SPRZEDAŻ, pkt 41 Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie zapisu. Odp.: Zapis jest precyzyjny. 81) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, ZAMÓWIENIA, pkt 44 Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie jakie wymienne moduły logiki Zamawiający miał na myśli? Odp.: Zapis ten zostaje wykreślony 82) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, ZAMÓWIENIA, pkt 45 Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie zapisu. Odp.: Zapis ten zostaje wykreślony 83) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, ZAMÓWIENIA, pkt 48 Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Odp.: Zapis ten zostaje wykreślony 84) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 5, ZESTAWIENIA, pkt 109 Pytanie: Prosimy o doprecyzowanie zapisu Import docelowy. Odp.: Zapis ten zostaje wykreślony. 85) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI SZAREJ, PKT 6, pkt 19 Pytanie: Czy Zamawiający posiada odrębny program do tworzenia planów zakupu? Jeśli tak prosimy podać jaki. Odp.: Zamawiający nie posiada odrębnego programu do tworzenia planów zakupów. 86) W pkt I.4 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający określa maksymalną powierzchnię podstawy skanera na 0,25 m 2. Czy Zamawiający dopuści skaner nastołowy o powierzchni zabudowy 0,49 m 2?

18 Odp.: TAK 87) W pkt III.3 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga, aby stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów umożliwiało łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem CR przed i po ekspozycji. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym łączenie danych demograficznych i rodzaju badania z obrazem wykonywane jest po wykonaniu ekspozycji? Odp. NIE. 88) W pkt III.6 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze stacją technika czytnika kodów kreskowych pozwalającego na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania. Zapis ten wskazuje na rozwiązanie określonych producentów sztucznie ograniczając konkurencję. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie alternatywnej metody identyfikacji kaset wykorzystującej do komunikacji między stacją technika a kasetą fale radiowe? Rozwiązanie takie zapewnia brak możliwości zużycia eksploatacyjnego kasety poprzez uszkodzenie (lub wynikające z długotrwałego użytkowania kasety częściowe zatarcie) kodu kreskowego nadrukowanego na kasecie. Odp.: Zapis powyższy nie ogranicza konkurencji. Czytniki kodów kreskowych są prostymi urządzeniami, istnieje wielu ich producentów czytniki mogą współpracować z wieloma różnymi urządzeniami niezależnie od ich producenta, najczęściej przyłączane są do urządzeń przez uniwersalny interfejs RS-232 (każda konsola technika ma taki interfejs). Tym niemniej Zamawiający dopuszcza rozwiązanie podane w pytaniu. 89) W pkt III.10 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga monitora dotykowego stacji technika o przekątnej 15. Czy Zamawiający dopuści użycie monitora dotykowego o większej przekątnej? Odp.: Tak, bowiem w siwz określone są warunki minimalne. 90) W pkt III.17 i III.19 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga obsługi dodatkowych czytników płyt obrazowych i możliwości dołączenia dodatkowych konsoli do nanoszenia danych pacjenta. Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowe czytniki płyt obrazowych były obsługiwane przez dodatkowe wolnostojące konsole z własnymi bazami danych? Dodatkowe konsole, które posiadają własną bazę danych zawierających wszystkie dane o pacjentach nie wprowadzają niebezpieczeństwa zatrzymania pracy całego systemu w przypadku awarii pojedynczego stanowiska. Odp.: NIE. 91) W pkt III.20 dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga możliwości rejestracji badania na dowolnej konsoli oraz otwarcia i kontynuowania badania na dowolnej innej konsoli. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym połączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania odbywa się na stacji, na której badanie będzie przez technika wstępnie przetwarzane? Odp.: Tak, pod warunkiem że dalsza obróbka będzie możliwa na dowolnej konsoli, czyli zgodnie ze specyfikacją punktu 20 92) W pkt IV dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga wydruku w technologii laserowej. Na rynku dostępny jest również drugi, równoważny system wydruku termicznego o identycznych lub lepszych parametrach jakościowych wydruku, w którym nienaświetlone błony są nieczułe na światło dzienne. Opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jedną technologię (wydruk laserowy) jest niezgodne z Ustawą

19 o Zamówieniach Publicznych. W związku z tym prosimy o dopuszczenie termicznej technologii druku. Odp.: Zamawiający dopuszcza wydruk termiczny, pod warunkiem, że papier termiczny zapewni trwałość wydruku przez min. 10 lat co będzie wystarczające dla prawidłowego udokumentowania badania, a także gdy pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż określił przedmiot zamówienia w sposób merytorycznie uzasadniony i niezbędny w ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę m.in. jakość oraz trwałość wydrukowanych materiałów. 93) W pkt IV dot. systemu radiografii pośredniej, Załącznik nr 3 Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej kamery suchej dostępny był m.in. format błony 10x14. Format 10x14 jest formatem nietypowym i jest niezgodny z normą ISO 4091 określającą dopuszczalne formaty filmów do cyfrowych wydruków medycznych. Prosimy o dopuszczenie kamery suchej o dostępnych formatach 8x10, 10x12, 11x14", 14x14 i 14x17". Odp. : TAK. 94) Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku wdrażającą Dyrektywę 2007/47/EC wszelkie systemy zapisu (urządzenia, oprogramowanie) przeznaczone do rejestrowania (zapisywania, utrwalania) diagnostycznych obrazów rentgenowskich winny być rejestrowane w klasie IIa. Czy Zamawiający zamierza wykorzystywać oferowany skaner (czytnik), konsolę technika i kasety z płytami obrazowymi do wykonywania badań radiologicznych? Czy Zamawiający wymaga, aby skaner (czytnik), oprogramowanie medyczne konsoli technika i kasety z płytami obrazowymi były zarejestrowane w rejestrze wyrobów medycznych w klasie min. IIa lub posiadały certyfikat CE właściwy dla urządzeń medycznych w klasie min. IIa? Wymagane dokumenty są określone siwz. 95) Proszę o ujednolicenie zapisów dotyczących minimalnego okresu gwarancji dla systemu radiografii cyfrowej określonego w SIWZ pkt 3 ppkt 7 z zapisem w załączniku nr 3 część V Serwis, gwarancja i szkolenia. Odp.: Zapisy w Załączniku nr 3 część V Serwis, gwarancja i szkolenia dotyczą software, czyli elementów wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 i 2, którego koszt obsługi pogwarancyjnej będzie punktowany zgodnie z punktem 20 SIWZ. Natomiast gwarancja na system radiologii cyfrowej dotyczy dostarczanego sprzętu i autonomicznego oprogramowania systemu radiografii cyfrowej wyspecyfikowanych w Załączniku nr 3. 96) Czy zapis z załącznika nr 3 część V Serwis, gwarancja i szkolenia dotyczący maksymalnego czasu reakcji serwisu 48 h dotyczy tylko dni roboczych? Odp.: Punkt 18 wymagań ogólnych określa, aby System posiadał możliwość pracy użytkowej przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego. Zatem czas reakcji dotyczy wszystkich dni, nie tylko roboczych. 97) Prosimy o podanie Nazwy, producenta oraz wersji oprogramowania z którego należy przenieść dane. Odp.: ESA PROJEKT OPTIMED, 98) Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 3) 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnego przeniesienia wszystkich danych, w szczególności rozliczeniowych z zakresu obsługi części białej zgromadzonych w ramach obecnie używanego systemu do oferowanego systemu W związku z tym, że dane wymagające przeniesienia są gromadzone w oprogramowaniu, które na tym etapie postępowania nie jest znane Oferentowi, prosimy o zapewnienie przez Zamawiającego

20 danych wymagających zaimportowania do oferowanego systemu, w standardowych plikach typu: xls, txt, xml, z zachowaniem struktury zapewniających integralność danych. 99) Dotyczy: Oprogramowanie wewnętrzne Szpitala - moduł Poradnia - Rejestracja zakup licencji na 2 stanowiska Pkt 15 System umożliwia wyświetlanie na monitorach w poczekalni aktualnej kolejki oczekujących, zarejestrowanych pacjentów z możliwością wywołania pacjenta do odpowiedniego Gabinetu Prosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ wymaganie wyświetlania danych zarejestrowanych pacjentów w poczekalni przychodni jest niezgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami. Odp.: Zamawiający wykreśla ten zapis. 100) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ, PKT 6, pkt 27 Możliwość automatycznego wyliczania odpłatności za lek ( na podstawie dostępnych informacji o średnich cenach leków obowiązujących w danym regionie). Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu lub wyrażenie zgody na dostarczenie oprogramowania bez takiej funkcjonalności. Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność jest specyficzna dla systemu do obsługi aptek. Odp.: Zamawiający wykreśla ten zapis. 101) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ, PKT 6, pkt 31 Możliwość odszukania tańszego zamiennika ordynowanego leku, w sytuacji gdy pacjent stwierdzi, że ordynowany lek jest zbyt drogi. Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu. Opisana przez Zamawiającego funkcjonalność jest specyficzna dla systemu do obsługi aptek. Odp.: Zamawiający wykreśla ten zapis. 102) Załącznik nr 2, SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ DLA CZĘŚCI BIAŁEJ, PKT 6, pkt 32 Podczas wystawiania recepty możliwość sprawdzenia interakcji występującymi pomiędzy składnikami leków ordynowanych lub zaordynowanych wcześniej pacjentowi. Pytanie: Prosimy o wykreślenie zapisu lub wyrażenie zgody na dostarczenie oprogramowania bez takiej funkcjonalności. Odp.: Zamawiający wykreśla ten zapis. 103) Załącznik nr 1 Szczegółowy opis wymagań dla części białej, pkt 18 SYSTEM RIS/PACS zakup licencji dla zabezpieczenia jednoczesnego dostępu dla 6 użytkowników ( moduł RTG ucyfrowienie) W punkcie 3 Zamawiający wymaga, by dostarczane moduły systemu PACS/RIS był tego samego producenta. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pochodzące od różnych producentów jednocześnie będące w pełni kompatybilne ze sobą na poziomie wymiany bazy danych? Odp.: NIE, ponieważ w ocenie Zamawiającego system RIS/PACS jednego producenta zapewnia pełną i bezproblemową współpracę modułów. Tym bardziej, że dane obiegowe systemu RIS/PACS ze względu na swoją specyfikę (objętość ) muszą w niezakłócony i spójny sposób funkcjonować w systemie. 104) W załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis wymagań dla części białej 11. Moduł laboratorium w punkcie 8 Zamawiający określił następujące wymaganie: Moduł umożliwia

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

I Część pytań i odpowiedzi

I Część pytań i odpowiedzi I Część pytań i odpowiedzi Pytanie 1 Zgodnie z SIWZ [Część I SIWZ]. Finansowanie przedmiotu zamówieniu.1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 roku Wykonawca: Esaprojekt sp. z o.o. Ul. Długa 1-3, 41-506 Chorzów tel. +48 32 349 29 89, fax.+48 32 349

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo