03/06/2009 S104 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "03/06/2009 S104 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. 2009/S 104-150439 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU."

Transkrypt

1 03/06/2009 S104 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Wrocław: Rentgenowskie urządzenia przetwarzające SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 a, Do wiadomości Roma Komora, PL Wrocław. Tel Faks Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji moŝna uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73 a, Do wiadomości Roma Komora, PL Wrocław. Tel Faks URL: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) moŝna uzyskać pod adresem: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z.o.o., ul. Klecińska 125, Do wiadomości Anna Ziętek-Fidecka, PL Wrocław. Tel Faks URL: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŝy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z.o.o., ul. Klecińska 125, Do wiadomości Anna Ziętek-Fidecka, PL Wrocław. Tel Faks URL: I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Podmiot prawa publicznego. Zdrowie. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

2 Realizacja wspólnego przedsięwzięcia wirtualnej sieci telemedycznej, umoŝliwiającej komunikację szerokopasmową pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, które na ten cel uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Dostawy. Kupno. Główne miejsce realizacji dostawy: Zadanie 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Wrocław, ul. Kamieńskiego 73a Zadanie 2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Głogów, ul. Kościuszki 15 Zadanie 3 NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne Jawor, ul. Szpitalna 3 Zadanie 4 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Kamienna Góra, ul. Bohaterów Getta 10 Zadanie 5 Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS Lubin, ul. Leśna 8 Zadanie 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie Oława, ul. K.K. Baczyńskiego 1 Zadanie 7 NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne Strzelin, ul. Wrocławska 46 Zadanie 8 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie Szklarska Poręba, ul. Sanatoryjna 1 Zadanie 9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Świdnica ul. Leśna Zadanie 10 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Zadanie 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi Złotoryja, ul. HoŜa 11 Kod NUTS: PL514. II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wskazanego poniŝej oraz jego montaŝ, czynności przedwdroŝeniowe i wdroŝeniowe zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1a-1k do SIWZ w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia wirtualnej sieci telemedycznej, umoŝliwiającej komunikację szerokopasmową pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, które na ten cel uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , obejmująca niŝej wymienione zadania: Zadanie 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Dostawa i wdroŝenie systemu PACS i lokalnego systemu RIS 1 szt. Dostawa i montaŝ sprzętu informatycznego: rozszerzenie platformy serwerowej do skali potrzeb teleradiologii 1 szt, rozszerzenie archiwum długoterminowego do skali potrzeb teleradiologii 1 szt, serwer dzienników zdarzeń dla systemu teleradiologicznego 1 szt. Dostawa i montaŝ diagnostycznych stacji lekarskich 3 szt. Dostawa i wdroŝenie teleradiologicznego systemu RIS 1 szt. Zadanie 2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie.

3 Dostawa i montaŝ czytnika płyt obrazowych 2 szt. Dostawa i montaŝ stacji technika 2 szt. Dostawa zestawu płyt obrazowych 2 kpl. Zadanie 3 NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne. Zadanie 4 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Zadanie 5 Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS. Zadanie 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie. Zadanie 7 NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne. Zadanie 8 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie. Zadanie 9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Dostawa i montaŝ przystawki do digitalizacji 1 szt. Zadanie 10 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

4 Zadanie 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): II.1.8) Podział na części: Tak. Oferty naleŝy składać w odniesieniu do: wszystkich części. II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Postępowanie przetargowe powyŝej EUR. Szacunkowa wartość bez VAT: ,91 PLN. II.2.2) Opcje: II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Rozpoczęcie: Zakończenie: INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Zadanie 1 Zadanie 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Dostawa i wdroŝenie systemu PACS i lokalnego systemu RIS 1 szt. Dostawa i montaŝ sprzętu informatycznego: rozszerzenie platformy serwerowej do skali potrzeb teleradiologii 1 szt, rozszerzenie archiwum długoterminowego do skali potrzeb teleradiologii 1 szt, serwer dzienników zdarzeń dla systemu teleradiologicznego 1 szt. Dostawa i montaŝ diagnostycznych stacji lekarskich 3 szt. Dostawa i wdroŝenie teleradiologicznego systemu RIS 1 szt. Szacunkowy koszt bez VAT: ,42 PLN.

5 CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Zadanie 2 Zadanie 2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Dostawa i montaŝ czytnika płyt obrazowych 2 szt. Dostawa i montaŝ stacji technika 2 szt. Dostawa zestawu płyt obrazowych 2 kpl. Szacunkowy koszt bez VAT: ,22 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Zadanie 3 Zadanie 3 NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne , , , Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Zadanie 4 Zadanie 4 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze.

6 Szacunkowy koszt bez VAT: ,90 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Zadania 5 Zadanie 5 Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS. Szacunkowy koszt bez VAT: ,11 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 6 NAZWA: Zadanie 6 Zadanie 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie Szacunkowy koszt bez VAT: ,00 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 7 NAZWA: Zadanie 7 Zadanie 7 NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne.

7 Szacunkowy koszt bez VAT: ,69 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 8 NAZWA: Zadanie 8 Zadanie 8 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie. Szacunkowy koszt bez VAT: ,90 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 9 NAZWA: Zadanie 9 Zadanie 9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdnicy. Dostawa i montaŝ przystawki do digitalizacji 1 szt. Szacunkowy koszt bez VAT: ,28 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 10 NAZWA: Zadanie 10 Zadanie 10 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

8 Szacunkowy koszt bez VAT: ,69 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: CZĘŚĆ nr 11 NAZWA: Zadanie 11 Zadanie 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi. Szacunkowy koszt bez VAT: ,69 PLN. Rozpoczęcie: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 0/100) Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie dla kaŝdego zadania odrębnie. III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata na zasadach refundacji poniesionych wydatków. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym wypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

9 reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp wzór załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 2-6, składa dokumenty zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz.605). III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 PLN i przedłoŝenia umowy ubezpieczenia na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego oraz zobowiązanie, Ŝe po upływie terminu waŝności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca zawrze nowe ubezpieczenie z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłoŝenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. III.2.3) Zdolność techniczna: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja o osobach, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z przypisaniem (uwzględniającym ramy czasowe) poszczególnych osób do realizacji zadań określonych w przedmiocie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ) W przypadku, gdy Wykonawca poda informację o osobach, którymi będzie dysponował, musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie (oświadczenie) tych osób lub innych podmiotów do udostępnienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 2. Wykaz min. 3 dostaw wykonanych / wykonywanych na terenie UE w okresie ostatnich 3 lat

10 przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością co najmniej 50 % wartości dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie oraz system pracuje zgodnie z załoŝeniami. 3. Wykaz ośrodków (w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej), które są w stanie potwierdzić zdolność Wykonawcy do zapewnienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu serwisu w zakresie zapewniającym ciągłość pracy systemu teleradiologicznego (moŝliwość oceny obrazów i wykonywania opisów) załącznik nr 5 do SIWZ, 4. Wykaz min. 3 ośrodków referencyjnych (w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej), w których moŝliwe jest przeprowadzenie wizyty celem stwierdzenia na miejscu, czy dostarczony system teleradiologiczny działa zgodnie z załoŝeniami załącznik nr 5 do SIWZ. III.2.4) Zamówienia zastrzeŝone: III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeŝone jest dla określonego zawodu: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta. IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 1/2009/TELERADIOLOGIA. IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: Dokumenty odpłatne: nie. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: :00. IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: IV.3.6) Język(i), w których moŝna sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

11 Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert). IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Data: :00. Miejsce: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed sp. z.o.o., Wrocław, ul. Klecińska 125. Osoby upowaŝnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie. SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Tak. Odniesienie do projektów i/lub programów: Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, Działanie 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umów o dofinansowanie : Zadanie 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 3 NZOZ Jaworskie Centrum Medyczne umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 4 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 5 Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne MEDICUS umowa nr UDA- RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 6 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 7 NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 8 Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdnicy umowa nr UDA- RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 10 Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. Zadanie 11 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi umowa nr UDA-RPDS /08-00 z dnia r. oraz Zadanie 2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie wniosek nr WND-RPDS /08. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE: Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niŝ 50 % wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Bagatela 12, PL Warszawa. Tel URL: Faks VI.4.2) Składanie odwołań:

12 Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych - Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równowaŝne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. VI.4.3) Źródło, gdzie moŝna uzyskać informacje na temat składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań, Al. Jana Christiana Szucha 2/4, PL Warszawa. Tel URL: Faks VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34317-2011:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247299-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103823-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Samochody osobowe 2012/S 64-103823 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1273-2011:text:pl:html PL-Grodzisk Mazowiecki: Radiotelefony 2011/S 1-001273 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121480-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106704-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania 2015/S 061-106704 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249119-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Drukarki i plotery 2014/S 139-249119 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297593-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 2014/S 167-297593 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406294-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 234-406294 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293605-2014:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi ochroniarskie 2014/S 164-293605 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174331-2014:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 100-174331 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Maków Mazowiecki: Oprogramowanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Miasto Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, Do wiadomości Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:282066-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Elektryczność 2015/S 153-282066 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109018-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182720-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:196673-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ubezpieczenia od ognia 2015/S 108-196673 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo