ROZDZIAŁ 7 WYSOKOŚĆ OBCIĄŻEŃ FISKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW A ZA- KRES ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODAR- KI NIEMIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 7 WYSOKOŚĆ OBCIĄŻEŃ FISKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW A ZA- KRES ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODAR- KI NIEMIEC"

Transkrypt

1 Katarzyna Stieger ROZDZIAŁ 7 WYSOKOŚĆ OBCIĄŻEŃ FISKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW A ZA- KRES ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA PRZYKŁADZIE GOSPODAR- KI NIEMIEC Abstrakt Artykuł przedstawia problem wysokości obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw w Niemczech (podatków, ubezpieczeń społecznych i innych) na tle wydatków państwa ze szczególnym uwzględnieniem sfery socjalnej. Zwraca uwagę na rozbieżność celów społeczeństwa, które z jednej strony wysuwa żądanie obniżania podatków, a z drugiej oczekuje coraz bardziej rozbudowanego systemu socjalnego. W konsekwencji następuje rozbudowa palety i wysokości świadczeń socjalnych zamiast koniecznego ograniczania wydatków. Taka sytuacja nie sprzyja obniżaniu obciążeń fiskalnych i przeprowadzeniu dalekosiężnych reform systemu podatkowego. W dobie globalizacji brak istotnych zmian w tych dziedzinach powoduje pogarszanie pozycji konkurencyjnej Niemiec i potęguje ich problemy gospodarcze. Znajduje to chociażby odbicie w kondycji rynku pracy i zachowaniu inwestorów, którzy mimo dobrze rozwiniętej infrastruktury nie są skłonni do nowych inwestycji skutkujących utworzeniem nowych miejsc pracy. Wręcz przeciwnie, coraz więcej miejsc pracy ulega całkowitej likwidacji lub przeniesieniu do krajów, w których warunki inwestowania z punktu widzenia fiskalnego i kosztowego są korzystniejsze. Wprowadzenie Gospodarka Niemiec stanowi od wielu lat dla naukowych porównań niedościgniony wzorzec i częsty punkt odniesienia. W ostatnich latach wyidealizowany obraz niemieckiej gospodarki uległ częściowej deformacji, chociażby w kontekście regularnie pojawiających się komunikatów o rekordowym bezrobociu, coraz słabszej koniunkturze, czy też o innych nasilających się trudnościach społeczno-gospodarczych. W efekcie Niemcy kilkakrotnie nie dotrzymały postanowień europejskiego paktu stabilizacyjnego, którego były największym zwolennikiem i propagatorem. Już pierwsze oznaki pojawiającej się recesji wzbudziły wśród licznych analityków głosy krytyczne przede wszystkim pod adresem systemu podatkowego i wysokich obciążeń podatkowych dla przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Należy zwrócić jednak uwagę, że sprowadzenie dyskusji tylko do kwestii podatkowych znacznie ją spłyca. Na uwagę zasługują również inne obciążenia fiskalne, nieodłącznie związane z ideą społecznej gospodarki rynkowej, czyli wszelkie składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych solidarnie finansowanych świadczeń, oraz strona wydatkowa determinująca wysokość wszystkich obciążeń fiskalnych. Poprzez przedstawienie zarówno źródeł dochodów niemieckiego państwa, jak i poszczególnych pozycji wydatkowych na tle pojawiających się problemów gospodarczych, można wnioskować o rozbieżności celów społeczeństwa, które z jednej strony wysuwa żądanie obniżania podatków, a z drugiej oczekuje coraz bardziej rozbudowanego systemu socjalnego i coraz szerszego parasola ochronnego ze strony państwa. Celem artykułu jest przedstawienie bieżącej sytuacji gospodarczej Niemiec na tle ak-

2 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych tualnie prowadzonej przez rząd polityki fiskalnej, biorąc pod uwagę obciążenie społeczeństwa kosztami nadmiernych świadczeń socjalnych. W świetle tego autorka stawia następujące hipotezy : bieżąca polityka gospodarcza Niemiec jest zła i stopniowo pogarsza stan finansów państwa, zakres świadczeń socjalnych jest nadmierny i niedopasowany do możliwości udźwignięcia go przez czynną zawodowo część społeczeństwa, sytuacja demograficzna Niemiec w powiązaniu z ww. faktami może doprowadzić w przyszłości do krachu gospodarczego i społecznego, jeśli główne grupy roszczeniowe dalej będą prowadzić nieodpowiedzialną i populistyczną politykę. Sytuacja gospodarcza w Niemczech Analiza dzisiejszej sytuacji Niemiec wskazuje na niskie tempo wzrostu gospodarczego, które z rekordowych wielkości 114 % w latach , 54 % w latach (Statistisches Bundesamt, 1990) zmalało obecnie do przeciętnie jednego procenta w skali roku. Dokładniejsze dane dla ostatnich lat prezentuje tabela 1. Główną siłą napędową niemieckiej gospodarki jest eksport, dlatego też politycy niemieccy chętnie określają Niemcy jako mistrza świata eksportu. Należy jednak pamiętać, że wielkość ta jest w znacznym stopniu uzależniona od koniunktury światowej i stabilności euro, czyli impulsów zewnętrznych pozostających poza sferą wpływów niemieckiej polityki. Niestety dobra sytuacja ekonomiczna niemieckich eksporterów nie znajduje przełożenia we wzroście zatrudnienia i poprawie sytuacji wewnętrznej kraju. Nadal problemem jest wewnętrzny popyt konsumpcyjny, który od lat utrzymuje się na stabilnie niskim poziomie. Przyczyn należy dopatrywać się w słabnącej sile nabywczej gospodarstw domowych, a także w rosnących cenach surowców energetycznych, które tłumią koniunkturę wewnętrzną. Tabela 1. Wzrost PKB w Niemczech, państwach starej Unii i Polsce ( w %, w stosunku do okresu poprzedniego) NIEMCY 5,7 1,9 3,2 0,1-0,2 1,6 0,8 UE-15 3,0 2,6 3,8 1,1 1,1 2,3 1,4 POLSKA - 7,0 4,0 1,4 3,8 5,3 3,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s W obliczu słabego wzrostu gospodarczego i braku reform z roku na rok pogarsza się również sytuacja na rynku pracy. Podczas gdy w roku 1970 bezrobocie w Niemczech właściwie nie istniało, gdyż bez pracy pozostawało około Niemców, o tyle dzisiaj problem ten nabrał zupełnie innego wymiaru. Obecnie zarejestrowanych jest w Niemczech ponad 4,5 miliona bezrobotnych, z czego około 2,8 miliona w zachodnich Niemczech i 1,7 miliona w części wschodniej. Wysokość stopy bezrobocia w Niemczech na tle krajów tzw. starej Unii przedstawia tabela 2.

3 84 Katarzyna Stieger Tabela 2. Stopa bezrobocia w Niemczech i w państwach starej Unii NIEMCY 7,7 8,3 8,0 8,6 9,2 8,8 7,9 7,2 7,4 8,2 9,1 9,5 11,1 UE-15 10,0 10,4 10,1 10,1 9,8 9,3 8,5 7,6 7,2 7,6 7,9 8,0 8,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD, Main Economic Indicators, Paris 2005 oraz Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s. 122 Dzisiejsza sytuacja na niemieckim rynku pracy nie jest konsekwencją zjednoczenia Niemiec, które niektórzy chętnie widzieliby w roli winnego, ale wynika z wieloletnich zaniedbań i manipulacji politycznych. Oczywiście zjednoczenie Niemiec w pewnym stopniu pogorszyło sytuację i stało się dodatkowym obciążeniem dla społeczeństwa. Jednocześnie była to również szansa dla przeprowadzenia głębokich reform w niemieckiej gospodarce, która niestety nie została przez polityków wykorzystana. Problemy na rynku pracy zaczęły pojawiać się już dużo wcześniej, mniej więcej od połowy lat siedemdziesiątych i pogłębiały się w miarę rozbudowywania państwa socjalnego dobrobytu. Oznaczało to postępującą redukcję godzin pracy, wprowadzanie coraz wyższych świadczeń socjalnych, w tym zasiłku dla bezrobotnych, a także stworzenia na początku lat 80-tych możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Obecnie Niemcy należą do tych krajów, w których liczba godzin pracy jest najniższa. Dane z ostatnich lat prezentujące ilość przepracowanych godzin w Niemczech na tle USA i Polski zawiera tabela 3. Tabela 3. Przeciętna liczba przepracowanych godzin w roku przypadająca na osobę pracującą NIEMCY USA POLSKA Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD, Employment Outlook, Paris Kolejnym zagrożeniem dla rynku pracy okazała się działalność związków zawodowych wysuwających żądania coraz to wyższych płac i świadczeń dodatkowych. Dlatego też w dniu dzisiejszym Niemcy należą do krajów o najwyższym poziomie płac nie tylko w Europie, ale i na świecie. Można zatem twierdzić, że bardzo wysoki poziom kosztów zatrudnienia pracownika, na który składa się płaca i składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę stały się główną przyczyną bezrobocia w Niemczech. Rozszerzanie świadczeń socjalnych przyczyniło się z kolei do zwiększenia obciążeń fiskalnych, które są podstawą finansowania rosnących wydatków państwa. W tabeli 4 zaprezentowano obecny poziom dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem ich salda, czyli deficytu. Jak już wspomniano od 2002 roku Niemcy corocznie przekraczają ustaloną traktatem z Maastricht 3 % granicę deficytu budżetowego i corocznie zwiększają zadłużenie kraju, które w 2005 roku wyniosło 68,6 % PKB (Bundesministerium der Finanzen, 2006, s. 114).

4 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych Tabela 4. Budżet Niemiec w latach ( w mld ). WYDATKI zmiana w stosunku roku poprzedniego DOCHODY zmiana w stosunku roku poprzedniego w tym Dochody podatkowe zmiana w stosunku roku poprzedniego ,4 243,2 249,3 256,7 251,6 259,8-1 % - 0,5 % 2,5 % 3,0 % - 2,0 % 3,3 % 220,5 220,2 216,6 217,5 211,8 228,4-0,1 % - 0,1 % - 1,6 % 0,4 % - 2,6 % 7,8 % 198,8 193,8 192,0 191,9 187,0 190,1 3,3 % - 2,5 % - 0,9 % - 0,1 % - 2,5 % 1,7 % DEFICYT - 23,9-22,9-32,7-39,2-39,8-31,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s. 99. Dochody budżetowe a koszty przedsiębiorcy Najważniejszym źródłem finansowania państwa w Niemczech są podatki, których udział w strukturze dochodów przekracza 80 %. Tabela 5 prezentuje udział procentowy dochodów podatkowych w PKB w Niemczech w porównaniu z USA. Spadkowa tendencja tego wskaźnika wynika z malejącej wydajności fiskalnej podatków w obliczu słabej koniunktury, rosnących cen energii i surowców paliwowych. W zaistniałej sytuacji społeczeństwo powstrzymuje się od konsumpcji i oszczędniej gospodaruje, a przedsiębiorstwa czerpiące swoje zyski głównie z eksportu dostarczają państwu mniejszych wpływów z tytułu podatku obrotowego. Tabela 5. Udział procentowy dochodów podatkowych w PKB w Niemczech na tle USA NIEMCY 23,5 24,5 22,1 24,2 22,3 22,3 21,7 21,5 USA 22,7 20,6 20,5 23,0 19,4 18,8 18,7 18,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s. 110 oraz OECD Revenue Statistics , Paris 2005 W tabeli 6 zaprezentowano udział najważniejszych podatków w całkowitych dochodach podatkowych Niemiec. Z punktu widzenia przedsiębiorców największe znaczenie mają podatki dochodowe, czyli w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności podatek od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer) dla spółek osobowych i podatek korporacyjny (niem. Körperschaftssteuer) dla spółek kapitałowych. Podatek dochodowy obciążający głównie małe i średnie przedsiębiorstwa jest podatkiem progresywnym o kwocie wolnej wynoszącej obecnie 7664 i trzech strefach progresji. Stawki opodatkowania w pierwszej z nich zawierają się w przedziale od 15% do 24,05%, w drugiej od 24,05% do 42%, a w trzeciej występuje tylko jedna proporcjonalna stawka 42%. W dwóch pierwszych strefach progresja ma charakter liniowy (Birk, 2004, s. 180). W tabeli 7 przedstawiono kształtowanie się stawek liniowego podatku korporacyjnego, który od 2001 roku pod naciskiem konkurencji podatkowej głównie ze strony krajów byłego bloku wschodniego uległ obniżeniu.

5 86 Katarzyna Stieger Tabela 6. Najważniejsze pozycje dochodów podatkowych w Niemczech w 2005 roku DOCHODY PODATKOWE PROCENTOWY UDZIAŁ W CAŁOŚCI DOCHODÓW PODATKOWYCH (w %) PODATKI DOCHODOWE I MAJĄTKOWE 47,4 Podatek dochodowy ( niem. Einkommensteuer) 32,3 Podatek korporacyjny (niem. Körperschaftsteuer) 3,6 Dodatek solidarnościowy (niem. Solidaritätszuschlag) 2,3 Podatek gruntowy (niem. Grundsteuer) 2,3 Podatek przemysłowy (niem. Gewerbesteuer) 6,9 PODATKI OD OBROTU MAJĄTKIEM 2,0 PODATKI Z TYTUŁU WYDATKOWANIA DOCHODU 50,7 Podatek obrotowy (niem. Umsatzsteuer) 31,0 Podatek od olejów mineralnych (niem. Mineralölsteuer) 8,9 Podatek od wyrobów tytoniowych (niem. Tabaksteuer) 3,2 Podatek od pojazdów mechanicznych (niem. Kfz Steuer) 1,9 Podatek od energii (niem. Stromsteuer) 1,4 Pozostałe podatki konsumpcyjne, lokalne itd. 4,6 RAZEM 100 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Bundesfinanzministerium - Steuereinnahmen nach Steuergruppen Tabela 7. Stawki nominalne podatku korporacyjnego w Niemczech NIEMCY KSt Źródło: opracowanie własne na podstawie: Structures of the taxation systems in the European Union, European Comission Directorate General Taxation and Customs Union, Luxembourg 2004, s.116 oraz D. Birk: Steuerrecht, C.F. Müller, Heidelberg 2004, s.343 Niemiecki ustawodawca obciąża dochód przedsiębiorstw dodatkowo podatkiem lokalnym tzw. podatkiem przemysłowym (niem. Gewerbesteuer), obejmującym swoim zakresem przedmiot w postaci krajowego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą. Ustalanie wysokości podatku przemysłowego jest dosyć skomplikowane, przy czym nie jest on jednolity na terenie całych Niemiec. Jego uśredniona stawka kształtuje się na poziomie 17 %. Podatek ten w swojej istocie miał rekompensować gminom, na terenie których działa dane przedsiębiorstwo, koszty związane z jego istnieniem np.: niszczenie infrastruktury komunikacyjnej, zanieczyszczenie środowiska, itp.( Birk, 2004, s. 354). Poza tym ze względu na zjednoczenie Niemiec od 1995 r. pobierany jest również 5,5 %. dodatek solidarnościowy (niem. SolZ Solidaritätszuschlag) jako danina na odbudowę Niemiec Wschodnich, obliczany jako procent podatku korporacyjnego. W tabeli 8 przedstawiono przeciętną stawkę nominalnego opodatkowania dochodu niemieckiej spółki kapitałowej po uwzględnieniu podatku korporacyjnego, podatku przemysłowego i dodatku solidarnościowego. W skali międzynarodowej uzyskane wartości należą do najwyższych i tym samym pogarszają pozycję konkurencyjną niemieckich przedsiębiorstw.

6 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych Tabela 8. Nominalne opodatkowanie dochodu niemieckiego przedsiębiorstwa KSt, GewSt SolZ ,7 56,7 56, ,6 51,6 38,3 38,3 39,6 38,9 38,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Structures of the taxation systems in the European Union, European Comission Directorate General Taxation and Customs Union, Luxembourg 2004, S.116 oraz D. Birk: Steuerrecht, C.F. Müller, Heidelberg 2004, s.343 Innym bardzo wydajnym fiskalnie, a jednocześnie znaczącym obciążeniem jest podatek obrotowy o szesnastoprocentowej stawce, która od roku 2007 zostanie podniesiona do 19 %. Ustawodawca niemiecki sięga również do podatków majątkowych, obciążających niektóre składniki majątkowe (np.: podatek od gruntów niem. Grundsteuer) oraz obrót majątkiem (podatek od zakupu gruntów niem. Grunderwerbsteuer), a także do podatków konsumpcyjnych np.: podatku od olei mineralnych (niem. Mineralölsteuer), podatku od energii (niem. Stromsteuer), podatku od pojazdów mechanicznych (niem. Kraftfahrzeugsteuer). Jednak obciążenia podatkowe to nie jedyny ciężar dla niemieckiej przedsiębiorczości. Bardzo dużą rolę odgrywają również składki na ubezpieczenia społeczne, które oprócz wspomnianego już wysokiego poziomu płac przyczyniają się do wzrostu kosztów pracy. System ubezpieczeń społecznych funkcjonujący w dniu dzisiejszym w Niemczech stanowi efekt rozwoju myśli socjalnej od końca XIX w., a także wynik wieloletnich doświadczeń i reform wprowadzanych w miarę zmian sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Najbardziej decydujące dla niego zmiany zaszły w okresie po II wojnie światowej. Wówczas to rozbudowano znacznie zakres świadczeń i poszerzono grupę świadczeniobiorców, opierając niejednokrotnie niektóre rozwiązania na założeniach idealistycznych i nie odpowiadających zmieniającemu się otoczeniu oraz strukturze społeczeństwa. Obecny system świadczeń społecznych obejmuje pięć rodzajów ubezpieczeń: emerytalno - rentowe (niem. Rentenversicherung), zdrowotne (niem. Krankenversicherung), opiekuńcze (niem. Pflegeversicherung), wypadkowe (niem. Unfallversicherung) i na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung). W tabeli 9 przedstawiono podstawowe informacje, określające wysokość składek, podstawę ich wymiaru, a także rodzaje świadczeń finansowanych w ramach danego ubezpieczenia. W tabeli 10 zaprezentowano procentowy udział w PKB dochodów podatkowych i dochodów z tytułu ubezpieczeń społecznych w Niemczech w porównaniu z USA. Warto zauważyć, iż mimo drobnych wahań wielkość ta w Niemczech jest nadal bardzo wysoka i świadczy o nadmiernym fiskalizmie państwa niemieckiego. Wzrost, a w konsekwencji wysoki poziom obciążeń fiskalnych dotyka zarówno gospodarstw domowych, którym pozostaje coraz mniejszy dochód do dyspozycji, jak i przedsiębiorstw, które coraz mniej inwestują, ograniczają swoją działalność lub przenoszą ją poza granice kraju. Obecnie coraz częściej słychać głosy podkreślające, że wysoki klin podatkowy w Niemczech, czyli relacja pomiędzy obciążeniami z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne a wynagrodzeniem brutto kształtujący się obecnie na poziomie 51,8 % (OECD, 2005, Economic Outlook) jest jednym z głównych czynników ograniczających możliwości zwiększania zatrudnienia.

7 88 Katarzyna Stieger Tabela 9. Składki na ubezpieczenia społeczne w Niemczech UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Składka Podstawa wymiaru Emerytalno-rentowe 19,5 % RENTENVERSICHERUNG 9,75% - pracodawca płaca brutto 9,75% - pracownik Zdrowotne KRANKENVERSICHERUNG Opiekuńcze PFLEGEVERSICHERUNG Na wypadek bezrobocia ARBEITSLOSENVERSICHERUNG Wypadkowe UNFALLVERSICHERUNG przeciętnie 14,3 % 7,15% - pracodawca 7,15% - pracownik 1,7 % 0,85 % - pracodawca 0,85 % - pracownik 6,5% 3,25 % - pracodawca 3,25 % - pracownik przeciętnie 1,33 % obciąża w całości pracodawcę płaca brutto płaca brutto płaca brutto płaca brutto Świadczenia emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta wdowia i sieroca opieka medyczna, zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński (dla ubezpieczonych w państwowej kasie) zasiłek opiekuńczy, finansowe i rzeczowe wsparcie osób wymagających opieki zasiłek dla bezrobotnych, szereg czynności mających na celu przygotowanie bezrobotnych do podjęcia pracy świadczenia wypadkowe, świadczenia rehabilitacyjne,... Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów Sozialgesetzbuch Tabela 10. Udział procentowy wpływów z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w PKB w Niemczech na tle USA NIEMCY 35,6 40,7 38,2 42,5 40,4 40,5 39,5 39,5 USA 27,0 26,4 27,3 29,9 26,3 25,6 25,4 25,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s. 110 oraz OECD Revenue Statistics , Paris 2005 Wydatki budżetowe a świadczenia socjalne Wysokie obciążenia wynagrodzeń są niestety konsekwencją nadmiernych wydatków państwa niemieckiego. Tabela 11 obrazuje najważniejsze pozycje tych wydatków. Uwagę zwracają przede wszystkim w największym stopniu obciążające niemieckiego podatnika wydatki socjalne stanowiące aż 51,2 % ogółu. Wysoki poziom wydatków socjalnych z ekonomicznego punktu widzenia stanowi zagrożenie dla kondycji państwa, gdyż nie są to wydatki produktywne, przynoszące wymierny efekt, a wręcz przeciwnie jest to forma rozdysponowywania środków. W kontekście niskiego wzrostu gospodarczego i chęci pobudzenia rynku pracy istotne wydaje się przede wszystkim zwiększenie wydatków inwestycyjnych i edukacyjnych. Przedstawiony w tabeli 12 udział nakładów inwestycyjnych brutto w PKB w okresie prezentuje wyraźnie malejący trend. Biorąc pod uwagę rolę inwestycji w napędzaniu koniunktury gospodarczej ich zwiększenie obok poprawy parametrów na rynku pracy należy uznać za niezbędny warunek wzrostu wydajności niemieckiej gospodarki i tym samym osią-

8 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych gnięcia wyższego wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, a w konsekwencji pobudzenia popytu. Podobnie poprawa poziomu wykształcenia społeczeństwa powinna zaowocować nowymi inicjatywami, zmianą struktury osób poszukujących pracy, a następnie zmniejszeniem bezrobocia. Tabela 11. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych w Niemczech w 2005 roku GRUPA WYDATKÓW ZADANIA OGÓLNE (polityka wewnętrzna i zagraniczna, obronność, ochrona prawna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, administracja finansowa) WIELKOŚCI CAŁKOWITE W MLN PROCENTOWY UDZIAŁ W CA- ŁOŚCI WYDAT- KÓW W % , W TYM WYSOKOŚĆ WYDATKÓW IN- WESTYCYJNYCH W MLN EDUKACJA, NAUKA, KULTURA , BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE (świadczenia społeczne, zasiłki dla bezrobotnych, inne świadczenia socjalne) ,2 521 ZDROWIE I SPORT (infrastruktura dla opieki medycznej, przedsięwzięcia sportowe, ochrona środowiska) GOSPODARKA MIESZKANIOWA, INFRASTRUKTURA MIEJSKA, USŁUGI KOMUNALNE ROLNICTWO, GOSPODARKA LEŚNA GOSPODARKA WODNA, ENER- GETYKA, WSPIERANIE PRZE- MYSŁU 912 0, , , , TRANSPORT I KOMUNIKACJA , INNEGO SKŁADNIKI MAJĄT- KOWE , GOSPODARKA FINANSOWA (obsługa długu, dopłaty,...) ,7 1 RAZEM Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s Tabela 12. Udział nakładów inwestycyjnych brutto w PKB ( w %) STOPA INWESTYCJI 2,8 2,7 2,5 2,2 2,1 1,8 1,8 1,9 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 Źródło: Statistisches Bundesamt Wracając jeszcze raz do problemu wydatków socjalnych w Niemczech, których strukturę demonstruje tabela 13, należy zwrócić uwagę, iż z jednej strony rozpatrujemy tutaj wydatki ponoszone dla zapewnienia godnego funkcjonowania obywateli w podeszłym wieku lub

9 90 Katarzyna Stieger upośledzonych przez los, czy też dotkniętych przejściowo sytuacją gospodarczą, rodzinną lub społeczną. Wydatki te są uzasadnione i powszechnie akceptowane, a jednocześnie współgrają z ideą gospodarki społeczno-rynkowej. Podkreśla się tutaj wyraźnie, że Niemcy nie chcą państwa opartego o ekonomiczną kalkulację na wzór Stanów Zjednoczonych, a wręcz przeciwnie oczekują uczestnictwa państwa w życiu społeczeństwa, pozwalającego na godziwą egzystencję wszystkim obywatelom. Tabela 13. Najważniejsze pozycje wydatków socjalnych w Niemczech w 2005 roku WYDATKI Z TYTUŁU BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO PROCENTOWY UDZIAŁ W CA- ŁOŚCI WYDATKÓW SOCJALNYCH (w %) 60,0 Wydatki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych (transfery rządowe) Zwrot nakładów kasom chorych za świadczenia wykraczające poza ich obszar działalności 1,9 Świadczenia socjalne na rzecz podmiotów gospodarki rolnej (ubezpieczenie wypadkowe, zdrowotne, rentowe) 2,9 Wydatki związane z rynkiem pracy (działalność urzędów pracy, zasiłki dla bezrobotnych, inne świadczenia 29,3 wspierające zatrudnienie i poszukujących pracy) Zasiłek wychowawczy 2,25 Dodatek na dziecko (zgodnie z 6 a BKGG) 0,15 Dodatek mieszkaniowy 0,7 Inne wydatki związane z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego 0,4 Opieka nad ofiarami wojny 2,4 RAZEM 100 Źródło: opracowanie własne na podstawie Monatsbericht des BMF, Berlin 2006, s. 54. Spojrzenie to nie budziłoby zastrzeżeń, gdyby zakres ingerencji państwa był ściśle określony i wpływał na obywateli mobilizująco. Doświadczenia ostatnich lat wskazują jednak, że świadomość opiekuńczej roli państwa i nadmiernie wysokie świadczenia nie stanowią bodźca mobilizującego dla społeczeństwa. Stało się to wręcz przyczyną coraz bardziej roszczeniowych postaw różnych grup obywateli, oczekujących rozszerzenia świadczeń o kolejne, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i przekonania. W rezultacie prowadzi to do zdejmowania odpowiedzialności z obywateli, a tym samym zabijania w nich własnej inicjatywy dla zabezpieczenia sobie podstawowej egzystencji. Należy również pamiętać, że odbywa się to kosztem tej części społeczeństwa, która finansuje działalność opiekuńczego państwa poprzez coraz wyższe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki socjalne a sytuacja demograficzna Dyskusja nad zakresem wydatków nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozwoju sytuacji demograficznej w Niemczech, która niestety podobnie jak w innych państwach europejskich staje się coraz bardziej dramatyczna. Wartość dzisiejszego współczynnika dzietności wynosząca 1,4 dziecka na kobietę oznacza, iż obecny poziom reprodukcji w Niemczech nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń, która byłaby zapewniona przy wskaźniku na poziomie 2,1. W konsekwencji doprowadzi to do znacznego deficytu ludności w wieku produkcyjnym. Podczas gdy w latach 60-tych jednego emeryta utrzymywały cztery osoby pracujące, dzisiaj są to już tylko dwie, a zgodnie z prognozami około roku 2040 relacja ta zbliży się

10 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych do 1:1. Przyczyn trwającego od kilkunastu lat spadku rozrodczości należy dopatrywać się w zmianie hierarchii wartości w społeczeństwach zachodnich, a także pominięciu w polityce społeczno-gospodarczej problemu rodziny i tym samym braku programu jej umacniania. Warunki stworzone w Niemczech powodują, że posiadanie potomstwa obarczone jest znaczną utratą dobrobytu. Mimo że odpowiedni przyrost naturalny przynosi pozytywne efekty dla całego społeczeństwa, koszty i trudności związane z utrzymaniem oraz opieką nad dziećmi ponoszą tylko rodzice. Niski poziom zaangażowania państwa przejawia się w niewielkiej liczbie placówek opiekuńczych, braku istotnych bodźców podatkowych dla osób wychowujących dzieci, a także ograniczonej aktywności państwa w przezwyciężaniu trudności młodych kobiet z zaistnieniem i utrzymaniem się na rynku pracy. W obliczu coraz mniejszego przyrostu ludności i jednoczesnego wydłużania się przeciętnie osiąganego wieku, a tym samym nieuchronnego starzenia się społeczeństw europejskich, coraz większym problemem będzie finansowanie nadmiernych wydatków państwowych. Dodatkowym obciążeniem dla systemu są świadczeniobiorcy przechodzący na wcześniejszą emeryturę, czyli przed osiągnięciem 65 roku życia. Paradoksalnie wprowadzona w latach 80-tych wcześniejsza emerytura, która miała być sposobem walki z bezrobociem, okazuje się coraz większym zagrożeniem dla rynku pracy. Ludzie odchodzący z rynku pracy nie odchodzą z pustymi rękoma, tylko ze świadczeniami, na które muszą zarobić pracujący. Powoduje to dodatkowe obciążenie dla systemów emerytalnych, a tym samym podraża czynnik praca, co w efekcie prowadzi do redukcji zatrudnienia. Poniższa tabela 14 obrazuje przeciętny wiek przechodzących na emeryturę oraz przeciętny okres pobierania emerytury w Niemczech. Tabela 14. Rynek świadczeń emerytalnych w Niemczech LATA PRZECIĘTNY WIEK PRZECHODZĄCYCH NA EMERYTURĘ PRZECIĘTNY CZAS POBIERANIA EMERYTURY W LATACH ,5 11, ,2 11, ,2 12, ,5 13, ,6 15, ,1 15, ,7 16,8 Źródło: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger Podsumowanie Analiza wysokości obciążeń fiskalnych na tle wydatków państwa niemieckiego pozwala twierdzić, iż wysoki poziom obciążeń jest bezpośrednią konsekwencją nadmiernych wydatków. Można powiedzieć, że wytworzył się przy tym mechanizm błędnego koła, którego przerwanie jest możliwie tylko poprzez uświadomienie społeczeństwu skutków zaistniałej sytuacji i przeprowadzenie gruntownych reform. Trzeba zdać sobie sprawę, że kolejne żądania rozbudowy palety i wysokości świadczeń socjalnych zamiast koniecznego ograniczania wydatków wpłyną na dalsze pogarszanie pozycji konkurencyjnej Niemiec, potęgując ich problemy gospodarcze znajdujące odbicie w kondycji rynku pracy i zachowaniu inwestorów, którzy mimo dobrze rozwiniętej infrastruktury nie są skłonni do nowych inwestycji. W obliczu obecnego status quo Niemcy muszą liczyć się z postępującą likwidacją pracochłonnych miejsc pracy i ich przenoszeniem do krajów ościennych, oferujących korzystniejsze warunki fiskalne i kosztowe. Jest to jeden z efektów globalizacji, która zmusza przedsiębiorstwa do konkurowania na rynku światowym. To z kolei determinuje konieczność obniżania kosztów

11 92 Katarzyna Stieger działalności i poszukiwania coraz efektywniejszych rozwiązań w prowadzonej działalności. Głoszone przez polityków i związki zawodowe hasło, że Niemcy to kraj wysokich płac i do tego status quo muszą wszyscy się dopasować, nie przysparza im potencjalnych inwestorów. Koszty pracy obok infrastruktury, stabilności politycznej i dostępności siły roboczej są jednym z najbardziej istotnych czynników branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji. W świetle najnowszych badań wraz ze zmniejszaniem się między krajami UE innych różnic również wysokość obciążeń podatkowych nabiera większego znaczenia, co nie poprawia pozycji Niemiec w wyścigu o inwestycje. Biorąc pod uwagę, że dzisiejsze Niemcy mają wśród swoich najbliższych sąsiadów konkurentów zabiegających o inwestycje, oferujących niższe koszty pracy, niższe podatki i nie rozpieszczonych opieką państwa potencjalnych pracowników, to konsekwencje dla rynku pracy wydają się oczywiste. Powrót Niemiec na drogę wzrostu gospodarczego będzie zależał od podjęcia w najbliższym czasie konkretnych działań go umożliwiających. Przy tym istotne jest, aby obecni decydenci nie odsuwali reform na później, gdyż w ten sposób skazują młode, znacznie mniej liczne pokolenie na podźwignięcie nadmiernego ciężaru świadczeń będących rezultatem coraz wyższych obciążeń fiskalnych, rosnących wydatków państwowych oraz konieczności obsługi dzisiejszego zadłużenia państwa. Katalog niezbędnych reform jest bardzo długi, ale w pierwszej kolejności państwo niemieckie powinno poprzez odpowiednie zmiany przepisów stworzyć bardziej elastyczne warunki zatrudniania i zwiększyć liczbę godzin pracy, a także zredukować obciążenia fiskalne poprzez poszerzenie bazy podatkowej, obniżenie stawek i likwidację większości ulg. Poza tym świadczenia socjalne muszą zostać obniżone do takiego poziomu, który będzie zachętą do zatrudniania dla pracodawcy i koniecznością podejmowania pracy w celu zapewnienia normalnej egzystencji dla potencjalnego pracownika. Zamiast wypłacania zasiłków za nieróbstwo lepiej, żeby państwo finansowało aktywność swoich obywateli poprzez system dodatków wypłacanych np.: przedsiębiorstwom tworzącym nowe miejsca pracy. Zwiększenie wzrostu gospodarczego może nastąpić, gdy państwo przestanie rozdawać dostępne mu środki i zacznie je inwestować, czyli dokonywać efektywnej alokacji. Tym samym socjalne państwo musi przestać konkurować z przedsiębiorczością, wspierając bierną i roszczeniową postawę jednej grupy obywateli kosztem tych, którzy pracując ponoszą bezpośrednie konsekwencji rozdawczej polityki. Rola państwa socjalnego powinna ograniczyć się jedynie do wspierania grup najsłabszych, będących w trudnej sytuacji życiowej i nie mogących podjąć zatrudnienia z tytułu kalectwa lub innych przeszkód. W kontekście dramatycznej sytuacji demograficznej w Niemczech szczególnym punktem ciężkości w socjalnej aktywności państwa powinno być wspieranie rodziny poprzez bodźce podatkowe, ulgi w ubezpieczeniach społecznych, stworzenie odpowiedniego systemu opieki oraz ram prawnych ułatwiającym rodzicom podejmującym się wychowania dziecka powrotu i utrzymania się na rynku pracy. Zmiany wymaga również postawa związków zawodowych, które do tej pory walcząc o przywileje i wyższe płace dla zatrudnionych nie brały pod uwagę rzeszy bezrobotnych, którzy poprzez ich aktywność nie mogli liczyć na zatrudnienie. Poprawa sytuacji gospodarczej w Niemczech jest możliwa, ale wymaga gruntownej przebudowy obecnego systemu sprowadzającej się do znacznego ograniczenia wydatków, obniżenia obciążeń fiskalnych i likwidacji przywilejów. BIBLIOGRAFIA: 1. Birk D., (2004), Steuerrecht, C.F.Müller, Heidelberg 2. Bundesministerium der Finanzen, (2006), Monatsbericht des BMF - Februar, Berlin 3. European Comission Directorate General Taxation and Customs Union, (2004), Structures of the taxation systems in the European Union, Luxembourg

12 Wysokość obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw a zakres świadczeń socjalnych OECD, (2005), Economic Outlook No 77, Paris 5. OECD, (2005), Employment Outlook No 77, Paris 6. OECD, (2005), Main Economic Indicators, Paris 7. OECD, (2005), Revenue Statistics , Paris 8. Statistisches Bundesamt (1990), Fachserie 18, Reihe S.15

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2006 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2006 r. Warszawa, sierpień 2006 1 Druk: ZWP MPiPS. Zam. 1464/06. 2 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 I. Makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty

Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty Kluczowe wyzwania w kontekście konkurencyjności, produktywności i wzrostu gospodarczego wkład Towarzystwa Ekonomistów Polskich do debaty zainicjowanej publikacją raportu Konkurencyjna Polska Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki

Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Bezrobocie w Polsce Finansowanie i metody walki Listopad 1992 Hanna Kuzińska Informacja Nr 89 Środki przeznaczane na walkę z bezrobociem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach

Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Rozdział IV Polityka wobec pracy w Polsce i w innych krajach Wprowadzenie Mimo że miejsca pracy powstają w firmach i instytucjach, a decydują o tym pracodawcy, to politykę w tej dziedzinie tworzą podmioty

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW

PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW PROPOZYCJE ZMIAN PODATKÓW Spis treści: Prolegomena.....2 Podatek VAT w Polsce.......3 Analiza przychodów Państwa a podatek VAT....4 Założenia ujednoliconej stawki podatku VAT.......9 Wady i zalety zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

W numerze: POMORSKI RYNEK PRACY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT ANALIZY I PORÓWNANIA WYDARZENIA GOSPDARCZE. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3

W numerze: POMORSKI RYNEK PRACY MŁODZI O POMORZU OKNO NA ŚWIAT ANALIZY I PORÓWNANIA WYDARZENIA GOSPDARCZE. Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 W numerze: Jan Szomburg, Jr. Drodzy Czytelnicy 3 POMORSKI RYNEK PRACY Janusz Gałęziak Polityka rynku pracy historia choroby 6 Maciej Tarkowski Pomorski rynek pracy diagnoza sytuacji 10 Ewa Jurkowska Rynek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, 3 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Warszawa, SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA... 7 1.1. WYZWANIA STOJĄCE PRZED

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w polskiej gospodarce

Szara strefa w polskiej gospodarce Krzysztof Łapiński Marcin Peterlik Bohdan Wyżnikiewicz Szara strefa w polskiej gospodarce Partnerem raportu jest Warszawa Kwiecień 2014 Spis treści Executive summary... 4 Wprowadzenie... 6 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T

Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T Projekt Rodzic Pracownik rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego R A P O R T z badań Think-Tanku ds. Elastycznych Form Zatrudnienia w ramach projektu Rodzic-Pracownik. Rozwój zawodowy rodziców

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo