WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Drezdenko, dnia 24 października 2012 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie elektronicznych systemów obiegu i przetwarzania informacji w zakresie oprogramowania RIS/PACS, E-rejestracji, Symulatora JGP, Rozliczania usług medycznych, Szpitalnego punktu informacyjnego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku nr sprawy PCZ/PN/9/2012, BZP ; data zamieszczenia: ; WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Zamawiający, w trybie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. z dnia 8 czerwca 2010r. nr 113, poz.759z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, wyjaśnia oraz wprowadza zmiany w treści SIWZ, tj.: Pytanie nr Oprogramowanie posiada funkcje zarządzania kolejką zadań do nagrywania w zakresie co najmniej: zmiany priorytetu zadania, wstrzymania, anulowania, wznowienia, usunięcia zadania Prosimy o wykreślenie z powyższego punktu funkcjonalności wznowienia, wstrzymania. Na każdym duplikatorze wydanie wyżej wymienionych poleceń w momencie nagrywania płyty spowoduje jej zniszczenie. Odp. do pytania 1 Zamawiający wyjaśnia, że wskazana funkcjonalność dotyczy zarządzania kolejką zadań przed rozpoczęciem nagrywania i nie odnosi się do funkcji, które można wykonać podczas rozpoczętego procesu nagrywania badania. Pytanie nr Moduł Teleradiologii pozwala zlecić badanie z RIS badanie przesłane zostanie do szybkiego bufora znajdującego się na serwerze PACS Zlecającego skąd może zostać pobrane i opisane za pomocą aplikacji znajdującej się w placówce opisującego. Po opisie badania i przesłaniu do Zlecającego dostęp do opisanego badania jest zablokowany. Czy Zamawiający przez powyższy zapis rozumie: ( ) Po opisie badania i przesłaniu do Zamawiającego dostęp do ponownego opisania badania jest zablokowany. Odp. do pytania 2 Zamawiający wyjaśnia, że zapis: Po opisie badania i przesłaniu do Zlecającego dostęp do opisanego badania jest zablokowany oznacza, że po opisie badania i przesłaniu do Zlecającego, wykonujący zlecenie nie ma w ogóle dostępu do opisanego badania. 1

2 Pytanie nr 3 11 Do dostarczanego serwera i sprzętu komputerowego należy dołączyć płyty instalacyjne CD lub DVD zastosowanego systemu operacyjnego i bazy danych oraz systemu RIS/PACS. Prosimy o rezygnację z powyższego punktu. System PACS oraz dystrybucji obrazów są wyrobami medycznymi, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych prace serwisowe (w tym instalacja, reinstalacja oraz modyfikacja) mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis producenta. Odp. do pytania 3 Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany. Pytanie nr Monintor: LCD (lub równoważny), minimum 21", kompatybilny z dostarczoną stacją 1.10 Minimum 2 monitory monochromatyczne diagnostyczne należy podać nazwę producenta, model, rok produkcji Prosimy o potwierdzenie, że opis z punktu 1.9 dotyczy monitorów z punktu 1.10 Odp. do pytania 4 Zamawiający wyjaśnia, że opis zawarty w dodatku nr 3 do SIWZ pkt. 1 Opisowa stacja lekarska, ppkt 1.9 dotyczy monitorów, o których mowa w ppkt Pytanie nr Wbudowany kalibrator 1.18 Zdalna kalibracja Prosimy o potwierdzenie, że powyższe punkty dotyczą monitorów diagnostycznych, a nie dodatkowego monitora do opisywania badań z punktu 1.16 Odp. do pytania 5 Zamawiający wyjaśnia, że przytoczony opis zawarty w dodatku nr 3 do SIWZ pkt. 1 Opisowa stacja lekarska, ppkt 1.17 i 1.18 dotyczy wymaganych parametrów technicznych dla monitorów diagnostycznych nie dotyczy dodatkowego monitora do opisywania badań. Pytanie nr Monitory diagnostyczne muszą być wyrobami medycznymi klasy IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (lub równoważne) należy przedstawić deklaracji zgodności oraz certyfikat CE Prosimy o zmianę brzmienia punktu na: 1.21 Monitory diagnostyczne muszą być wyrobami medycznymi klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (lub równoważne) należy przedstawić deklaracji zgodności oraz certyfikat CE. Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieją monitory o podanych parametrach będące wyrobami medycznymi w klasie IIa. Odp. do pytania 6 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie: a) zmiana treści SIWZ pkt. 10 pptk. 3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego zał. nr 13 do oferty Pakiet 1 - Monitory diagnostyczne muszą być wyrobami medycznymi klasy I lub IIa, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC (lub równoważne) deklaracja zgodności (lub równoważne) 2

3 b) zmiana treści dodatku nr 3 do SIWZ pkt. IV.1 Opisowa stacja lekarska, ppkt 1.21 IV.1.21 Monitory diagnostyczne muszą być wyrobami medycznymi klasy I lub IIa zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC (lub równoważne) należy przedstawić deklaracji zgodności (lub równoważne) tak, dołączyć c) zmiana treści ogłoszenia pkt. III.5 INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty ppkt. 4. Oferowane monitory diagnostyczne w zakresie pakietu 1 muszą być wyrobem medycznym klasy I lub IIa, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC (lub równoważne) - na potwierdzenie spełniania wymagania Wykonawca przedstawi wraz z ofertą deklarację zgodności (lub równoważne). Pytanie nr Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości automatycznego przywrócenia poprzednio otwartych badań przez użytkownika. Odp. do pytania 7 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oprogramowanie opisowej stacji lekarskiej, która przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika, a uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika bez możliwości automatycznego przywrócenia poprzednio przez niego otwartych badań. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało również możliwość obrotu o dowolny kąt? Odp. do pytania 8 Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z dodatkiem nr 3 do SIWZ, pkt Oprogramowanie opisowej stacji lekarskiej, ppkt wymagał, aby oprogramowanie posiadało funkcję obrotu obrazu o co najmniej kąt 180 oraz 90 stopni w lewo/w prawo. Wymaganie to będzie spełnione także, jeżeli zaoferowane oprogramowanie będzie posiadało funkcje obrotu obrazu o dowolny kąt. Zamawiający nie stawia dodatkowego wymagania, aby oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadało również funkcjonalność obrotu obrazu o dowolny kąt. Pytanie nr Funkcja dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany opis głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów Czy Zamawiający zmieni zapis tego punktu na: Funkcja dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy opis jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio i archiwizowany w systemie PACS lub RIS. Zarchiwizowany opis 3

4 głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów. Odp. do pytania 9 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania oprogramowania opisowej stacji lekarskie, w którym stworzony głosowy opis (jako efekt funkcji dyktowania głosowego opisu badania za pomocą mikrofonu) zapisany jest w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio i archiwizowany w systemie PACS lub RIS. Pytanie nr Jasność minimum 450 cd/m2 Czy Zamawiający dopuści monitory referencyjne o jasności 300cd/m3. Zgodnie z naszą wiedzą nie istnieją monitory referencyjne o jasności 450cd/m3 Odp. do pytania 10 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na monitory dedykowane do stacji przeglądowych o jasności 300cd/m3. Pytanie nr Pozostałe niewymienione parametry stacji przeglądowej muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.) należy podać częstotliwość odchylenia pionowego dla oferowanego monitora Czy Zamawiający zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem zrezygnuje z podania częstotliwości odchylenia pionowego, które dotyczą tylko monitorów CRT (które nie są przedmiotem tego postępowania) dla oferowanego monitora LCD na rzecz wymogu złącza cyfrowego? Odp. do pytania 11 Częstotliwość odchylenia pionowego wskazana w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.ws wymagań dotyczących opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej dotyczy monitorów CRT. Odpowiednikiem tej wartości dla innych monitorów jest wymóg cyfrowego złącza przesyłania obrazów. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany treści dodatku nr 3 do SIWZ, tj.: treść po zmianie: 2 Stacje przeglądowe (5 kompletnych zestawów)o parametrach nie gorszych niż: 2.23 Pozostałe niewymienione parametry stacji przeglądowej muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi opisu i przeglądu obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.) tak Pytanie nr Minimum 2 zasobniki na płyty czyste (CD/DVD) o pojemności nie mniejszej niż 50szt (każdy) Pojemność zasobnika na płyty wypalone minimum 100szt. Prosimy o dopuszczenie duplikatora posiadającego 3 zasobniki każdy 50szt. z możliwością dowolnego przeznaczenia każdego zasobnika. Odp. do pytania 12 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na duplikator posiadający 3 zasobniki po 50szt. każdy, z możliwością przeznaczenia każdego zasobnika wg wymagań zamawiającego. 4

5 Pytanie nr 13 7 Zarządzalny moduł zarządzania zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi zamontowany w szafie montażowej głównego punktu dystrybucyjnego Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli moduł zarządzania serwerem Odp. do pytania 13 Zamawiający potwierdza, że zarządzany moduł zarządzania zasilania dotyczy zarządzania serwerem głównego punktu dystrybucyjnego. Pytanie nr Gwarancja oferowanej pamięci zewnętrznej typu biblioteka LTO5 na trwałość nośnika - co najmniej 30 lat, należy podać rodzaj nośnika i jego żywotność, Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu oryginalne karty gwarancyjne biblioteki wystawione na Zamawiającego Czy Zamawiający w razie awarii będzie sam kontaktował się z producentem biblioteki LTO. Jeśli nie to prosimy o zrezygnowanie z przekazania oryginalnych kart gwarancyjnych. Odp. do pytania 14 Pytanie nr Wykonawca dostarczy dokładne pisemne procedury instalacji, deinstalacji i reinstalacji każdego z software owych elementów systemu, wykonywania kopii zapasowych, odtwarzania kopii zapasowych tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli administratorów Zamawiającego w w/w zakresie 4. Wykonawca dostarczy dokładne pisemne procedury wykonywania kopii zapasowych każdego z software owych elementów systemu tak, aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli administratorów Zamawiającego w w/w zakresie 5. Wykonawca dostarczy dokładne pisemne procedury odtwarzania kopii zapasowych każdego z software owych elementów systemu tak aby przeprowadzenie tych czynności mogło zostać wykonane wyłącznie przez administratorów systemu Zamawiającego. Wykonawca przeszkoli administratorów Zamawiającego w w/w zakresie 6. Zamawiający przeprowadzi pod nadzorem dostawcy próby wykonania pełnej kopii bezpieczeństwa i odzyskania pełnego systemu z tych kopii według dostarczonych pisemnych procedur, pozytywne przeprowadzenie tego testu jest warunkiem koniecznym do ostatecznego odbioru 7. Wykonawca przekaże wszystkie konta i hasła administracyjne do każdego z elementów dostarczonego systemu oraz baz danych Prosimy o rezygnację z wymienionych punktów. Powyższe czynności zgodnie z Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych mogą być wykonywane jedynie przez autoryzowany serwis. Odp. do pytania 15 Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany w treści SIWZ. Pytanie nr Podłączenie i skonfigurowanie do oferowanego systemu RIS/PACS urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0, będących na wyposażeniu Zamawiającego, w celu zapisywania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum, tj.: 1) rtg ramię C (aparat rtg z ramieniem C Ziehm Vision, rok prod. 2009, DICOM 3.0 Storage, Worklist, Query i Media-Class, archiwizacja obrazów w formacie TIFF z możliwością archiwizacji w standardzie DICOM) 2) aparat USG- (1 szt. - USG Mindray DC-7, porucent Shenzhen Mindray Bio-Medical Elektronics Co. Ltd., Chiny, rok prod. 2010, oprogramowanie do przesyłu obrazów w standardzie DICOM 3.0) 3) zestaw endoskopowy (producent Fujinon, rok produkcji 2009, oprogramowanie miniiris -Optopol Technology) Czy Zamawiający jest w posiadaniu licencji worklist dla wymienionych urządzeń? 5

6 Czy Zamawiający pokryje koszty prac niezbędnych do podłączenia po stronie urządzeń obrazujących. W przypadku odpowiedzi przeczących prosimy o podanie firm aktualnie je serwisujących. Odp. do pytania 16 Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada licencji worklist dla wymienionych urządzeń. Zgodnie ze SIWZ podłączenie urządzeń obrazujących wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Dane kontaktowe dotyczące serwisu: a) rtg z ramieniem C - Timko Sp. z o.o. ul. Żytnia 16 lok.c, Warszawa b) aparatu USG - Euromed Medical Solution Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 39B, Poznań, tel. 61/ , 61/ , fax 61/ , c) zestawu endoskopowego - Endo Elektronik Sp. z o.o. ul. Kolejowa 11B, Kanie. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający na potwierdzenie wymagań zgodności ze standardem IHE będzie wymagał deklaracji z możliwością zweryfikowania jej przez stronę Odp. do pytania 17 Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań we wskazanym zakresie. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zdjęcia w systemie dystrybucji obrazów były dostępne zarówno w jakości diagnostycznej jak i przeglądowej? Odp. do pytania 18 Zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań. Pytanie nr Zasilacz awaryjny UPS (gwarantowany czas podtrzymania stacji minimum 15minut) Czy Zamawiający dopuści stację aseptyczną bez zasilacza awaryjnego UPS. Odp. do pytania 19 Pytanie nr 20 Uprzejmie proszę o przesłanie em na adres bądź faxem na numer , Załącznika nr 12. kosztorys ofertowy do SIWZ, plik o nazwie dodatek nr 12 do SIWZ kosztorys ofertowy, przedmiary. pdf w formie elektronicznej, umożliwiającej edycję dokumentu (dokument edytowalny) Odp. do pytania 20 Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada wersji edytowalnej dodatku nr 12 do SIWZ. Pytanie nr 21 Dotyczy wzoru umowy 1 ust. 2a i 2d wzoru umowy traktuje o dokumentacji projektowej i powykonawczej. Uprzejmie prosimy o ścisłe zdefiniowanie, jaką dokumentację projektową Zamawiający miał na myśli i kiedy Zamawiający uzna, że ten warunek dostawy został prawidłowo przez Wykonawcę wykonany. Odp. do pytania 21 Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej zawarte będą opisane działania związane z przebiegiem realizacji umowy, m.in.: harmonogram prac, analiza przedwdrożeniowa, sposób komunikowania, terminy spotkań, protokoły ze spotkań, bieżąca ocena stopnia realizacji umowy, wykonane testy działania systemu, realizacja i odbiór zakresu prac budowlanych, weryfikacja wykonania wszystkich elementów umowy itd). 6

7 Pytanie nr 22 Dotyczy wzoru umowy 1 ust. 2e wzoru umowy nakład na Wykonawcę konieczność przekazania praw autorskich majątkowych do całości dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o modyfikację tego wymagania, aby miał następujące brzmienie: Przekaże dokumentację wytworzoną w takcie realizacji przedmiotu zamówienia. Mamy wątpliwości, czy Zamawiający ma prawo żądać, aby dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne były obarczone prawami autorskimi. Odp. do pytania 22 Zamawiający wyjaśnia, iż nie żąda aby, dokumentacja wytworzona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia objęta była prawami autorskimi. Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w dodatku nr 9 do SIWZ w następującym zakresie: Treść po zmianie 1 ust.2e e) Przekaże autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji wytworzonej i przekazanej Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy, jeżeli wytworzona dokumentacja będzie objęta prawami autorskimi. Pytanie nr 23 Dotyczy wzoru umowy 2 wzoru umowy określa termin realizacji zamówienia. Dla pakietów 2-5 Zamawiający określił termin realizacji w tygodniach, ale od daty przekazania pisemnej informacji o gotowości do rozpoczęcia prac. Uprzejmie prosimy o precyzyjne określenie kiedy przewidujecie Państwo swoją gotowość oraz prosimy o podanie daty granicznej do kiedy Wykonawca musi przedmiot zamówienia wykonać. W skład tych pakietów chodzi również sprzęt i usługi co w skrajnej sytuacji może spowodować, że Wykonawca będzie zmuszony do oczekiwania na realizacje zamówienia nawet przez kilka lat. Odp. do pytania 23 Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia w zakresie pakietów 2-5 będzie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie: Treść po zmianie: pkt. 8 ppkt. 1 SIWZ 1. Termin realizacji zamówienia: a) pakiet 1 - do 8 tygodni do daty podpisania umowy b) pakiet w terminie do 4 tygodni od pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia realizacji umowy, nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. dodatek nr 9 do SIWZ 2 Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: Pakiet 1 do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, Pakiet 2 do 4 tygodni od pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia realizacji umowy, nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Pakiet 3 do 4 tygodni od pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia realizacji umowy, nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Pakiet 4 do 4 tygodni od pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia realizacji umowy, nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. Pakiet 5 do 4 tygodni od pisemnej informacji przekazanej przez Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia realizacji umowy, nie dłużej niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 7

8 Pytanie nr 24 Dotyczy wzoru umowy 3 ust. 2a wzoru umowy nakłada na Wykonawcę koniczność zapewnienia specjalistycznego kierownictwa nad wykonaniem przedmiotu zamówienia. Uprzejmie prosimy o zdefiniowanie, jakie oczekiwania ma Zamawiający w stosunku do specjalistycznego kierownictwa? Odp. do pytania 24 Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie specjalistycznego kierownictwa Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić osoby, które poprzez posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zagwarantują prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy. Pytanie nr 25 Dotyczy wzoru umowy 5 ust. 2 wzoru umowy określa, że zasady i procedury realizacji umowy zostaną określone po podpisaniu umowy. Prosimy o modyfikację tego zapisu i określenie terminów realizacji opisanych w 2 wzoru umowy w sposób umożliwiający Wykonawcy realizacje prac. Przewidziane przez Zamawiającego 28 dni na realizację umowy jest terminem niezwykle krótkim, a jeżeli w trakcie tego terminu, niezbędne będzie określenie procedur i zasad realizacji umowy, dotrzymanie terminu określonego w 2 wzoru umowy wydaje się być niemożliwe. Prosimy o określenie zasad i procedur realizacji umowy lub wpisanie do SIWZ, że czas określenie zasad i procedur przedłuża termin realizacji umowy. Odp. do pytania 25 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany w 5 ust. 2 dodatku nr 9 do SIWZ. Treść po zmianie: 2. Szczegółowe zasady i procedury realizacji umowy zostaną ustalone przez Strony w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Pytanie nr 26 Dotyczy wzoru umowy 6 ust. 9 wzoru umowy określa, że to Wykonawca pełni rolę Administratora Danych Osobowych (ADO). Prosimy o zmianę tego zapisu z uwagi na fakt, ze Administratorem Danych Osobowych jest Zamawiający i to Zamawiający może powierzyć Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego. Prosimy o modyfikację 6, aby miał następujące brzmienie: 1. w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późń.zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej oprogramowania Aplikacyjnego, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczającym zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024) 3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust. 2 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych. 5. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych, przy odpowiednim zastosowaniu zasad, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej 8

9 przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, ze podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakie powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania. 6. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do powierzenia w imieniu Zamawiającego przetwarzania danych osobowych Odp. do pytania 26 Zamawiający wyjaśnia, że zapisy zawarte w 6 ust dotyczą realizacji umowy w zakresie pakietu 3, w którym zgodnie z treścią dodatku nr 3 do SIWZ, pkt. I.2.23 Wykonawca, jak również oferowane systemy winny spełniać wytyczne GIODO, a Wykonawca jest Administratorem Danych Osobowych. W zakresie pakietu 3 to Wykonawca będzie gromadził dane osobowe osób korzystających z oprogramowania e-rejestracja. Pytanie nr 27 Dotyczy wzoru umowy 6 ust. 10 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę konieczność przekazania polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Z uwagi na fakt, że to Zamawiający będzie Administratorem Danych Osobowych prosimy o zdefiniowanie, jak należy rozumieć to wymaganie. Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawców, którzy będą realizować zadania w ramach, których będą przetwarzać dane osobowe, zbudowania i dostarczenia polityki bezpieczeństwa. Odp. do pytania 27 Zamawiający wyjaśnia, że zapisy zawarte w 6 ust dotyczą realizacji umowy w zakresie pakietu 3, w którym zgodnie z treścią dodatku nr 3 do SIWZ, pkt. I.2.23 Wykonawca, jak również oferowane systemy winny spełniać wytyczne GIODO, a Wykonawca będzie Administratorem Danych Osobowych. W związku z tym, że w zakresie pakietu 3 to Wykonawca będzie gromadził dane osobowe osób korzystających z oprogramowania e-rejestracja, Zamawiający wymaga przekazania polityki bezpieczeństwa danych osobowych, jaka będzie zastosowana w odniesieniu do danych gromadzonych, w związku z realizacją umowy i funkcjonowaniem oferowanego oprogramowania. Pytanie nr 28 Dotyczy wzoru umowy 7 ust. 7 wzoru umowy nakład na Wykonawcę obowiązek dostarczenia oświadczenia podwykonawców, że zostali zaspokojeni z tytułu wynagrodzenia. Czy zapis ten dotyczy również każdego dostawcy sprzętu i usług? Czy wytworzona tak dokumentacja będzie stanowić własność Zamawiającego i zgodnie z 9 ust. 3 wzoru umowy to Zamawiający będzie miał do niej prawa autorskie? Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w taki sposób, aby ich realizacja była możliwa do spełnienia przez Wykonawców w terminach określonych w 2 wzoru umowy. Odp. do pytania 28 Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli w realizacji umowy będą brali udział podwykonawcy, wymagane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawców, że zostali zaspokojeni z tytułu wynagrodzenia w związku z realizacją umowy. Z ogólnie dostępnej Zamawiającemu wiedzy wynika, że faktura (której treść i forma uregulowana jest szczegółowo w Ustawie o rachunkowości oraz aktach wykonawczych), wystawiana w związku z dokonanym zakupem/ realizacją usługi nie stanowi utworu, który podlegałby regulacjom dotyczącym praw autorskich. Pytanie nr 29 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 1 pkt. VI.2.11 Zamawiający określił, że Aktualizacja interfejsu wymiany danych HL7 (integracja z HIS) w okresie gwarancji, tj.: minimum 24 miesięcy, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Czy oznacza to, że Wykonawca będzie zmuszony do udostępnienia aktualizacji interfejsu, czy też do udostępnienia i instalacji aktualizacji interfejsu wymiany danych? 9

10 Odp. do pytania 29 Zamawiający wyjaśnia, że aktualizacja interfejsu wymiany danych HL7 (integracja z HIS) w okresie gwarancji dotyczy udostępnienia oraz instalacji udostępnionych aktualizacji. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 1 pkt. VI Treść po zmianie; Aktualizacja (udostępnienie oraz instalacja) interfejsu wymiany danych HL7 (integracja z HIS) w okresie gwarancji, tj.: minimum 24 miesięcy, która liczona będzie od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia Pytanie nr 30 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 1 Prosimy o określenie, czy Wykonawca będzie zobligowany do przeszkolenia personelu medycznego z systemu Zleceń w zakresie zlecania badań do RIS. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie liczby osób do przeszkolenia w tym zakresie. Odp. do pytania 30 Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia nie są szkolenia personelu medycznego z systemu Zleceń InfoMedica. Zgodnie ze SIWZ Wykonawca w ramach wdrożenia RIS/PASC zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji systemu i jego wszystkich wymaganych funkcjonalności, mając jednocześnie na uwadze zakres wykonania głębokiej integracji HIS z oferowanym systemem RIS/PASC. Szkolenie musi zostać przeprowadzone na dwóch poziomach: administratora systemu i użytkownika systemu. Wymagania dotyczące szkoleń w zakresie pakietu 1, wskazane są w dodatku nr 3 do SIWZ pkt. VIII. Pytanie nr 31 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 1 Prosimy o wskazanie, czy to Wykonawca czy Zamawiający będzie odpowiedzialny za ustalenie i uwspólnienie słowników pomiędzy systemami HIS i RIS. Odp. do pytania 31 Zamawiający wyjaśnia, że jednym z zakresów głębokiej integracji systemu HIS z oferowanym systemem RIS/PACS, jaką Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić, jest automatyczna synchronizacja słowników z RIS do HIS (dodatek nr 3 do SIWZ pkt. III ppkt. 7.23), przez co Zamawiający rozumie zdefiniowanie i doprowadzenie do zgodności (czyli synchronizacja) słowników RIS i HIS. Pytanie nr 32 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 2 Czy Szpitalny Punkt Informacyjny ma służyć Zamawiającemu również jako miejsce, gdzie można będzie zarejestrować się do poradni, a więc będzie musiał być wyposażony w e-rejestrację pacjentów opisaną jako pakiet 3. Odp. do pytania 32 Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowanie e-rejestracja winno działać jako aplikacja uruchamiana na przeglądarce WEB-owej, czyli dostęp do niego możliwy będzie z każdego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Dlatego też korzystanie ze Szpitalnego Punktu Informacyjnego w zakresie przeglądania stron WWW stworzy jednocześnie możliwość zarejestrowania się do wybranej poradni poprzez stronę internetową i nie będzie wymagało instalacji oprogramowania do elektronicznej rejestracji w zasobach technicznych Szpitalnego Punktu Informacyjnego. Pytanie nr 33 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 3 Z uwagi na fakt, że Zamawiający posiada 12 licencji systemu Infomedica dedykowanego dla Lecznictwa otwartego Recepcja/Rejestracja służącego do rejestrowania pacjentów do poradni, to czy oferowane w ramach tego pakietu oprogramowanie musi zostać zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem? Czy pacjenci powinni mieć dostęp do grafików pracy poszczególnych gabinetów i samodzielnie będą mogli się rejestrować. Czy Zamawiający oczekuje dostawy uzupełniającego oprogramowania InfoMedica Gabinet? 10

11 Odp. do pytania 33 Przedmiot zamówienia opisany w dodatku nr 3 do SIWZ w zakresie pakietu 3, tj.: system rejestracji pacjentów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetu, telefonicznie oraz osobiście w punkcie rejestracji jest systemem niezależnym od zainstalowanego u Zamawiającego systemu HIS InfoMedica, dlatego też nie jest wymagana jego integracja. Pacjenci będą mieli dostęp do grafików zdefiniowanych w oferowanym oprogramowaniu. Samodzielna rejestracja przez pacjenta jest jedną z głównych funkcjonalności wymaganego oprogramowania. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa dalszych modułów uzupełniających systemu InfoMedica tj.: moduł Gabinet. Pytanie nr 34 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ pakiet 3 Zamawiający opisał w pkt. V usługi gwarancyjne dedykowane dla oprogramowania e-rejestracja. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tak szerokiego zakresu usług, a jeżeli tak to prosimy o podanie jaki personel techniczny i w jakiej liczbie będzie dostępny dla Wykonawcy w trybie całodobowej pomocy technicznej. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymagań w tym zakresie. Odp. do pytania 34 Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest m.in.: zapewnić całodobową pomoc techniczną. Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sposobu realizacji, środków technicznych czy liczby personelu realizującego pomoc techniczną. Pytanie dotyczące podania jaki personel techniczny i w jakiej liczbie będzie dostępny dla Wykonawcy w trybie całodobowej pomocy technicznej jest dla Zamawiającego niezrozumiałe Zamawiający nie przewiduje udostępniania Wykonawcy personelu do wykonywania całodobowej obsługi technicznej w ramach pakietu 3. Pytanie nr 35 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 22 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości mechanizmu archiwizacji na macierzy głównej wraz z kopią danych na macierzy zapasowej? Uzasadnienie: Wymaganie powyższych funkcjonalności wskazuje na rozwiązanie jednej firmy co jest niezgodne z Odp. do pytania 35 Pytanie nr 36 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 23, 24 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości integracji z drzewem LDAP i bez możliwości współpracy z usługą ActiveDirectory? Odp. do pytania 36 Pytanie nr 37 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 27 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości pracy w trybie SSL i TLS (transmisja DICOM szyfrowana)? Odp. do pytania 37 Pytanie nr 38 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 28 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości obsługi formatu MPEG-2? 11

12 Odp. do pytania 38 Pytanie nr 39 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. pkt 32 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, którego funkcjonowanie oparte jest tylko na systemie operacyjnym firmy Windows? Odp. do pytania 39 Zamawiający wyjaśnia, że oferowany system RIS/PASC winien działać pod jednym ze wskazanych systemów operacyjnych: Linux, Windows lub systemem operacyjnym równoważnym w zakresie zapewniającym integrację z posiadanym przez Zamawiającego systemem InfoMedica. Zamawiający nie wymaga, aby oferowany system funkcjonował w oparciu o obydwa wskazane systemy operacyjne. Pytanie nr 40 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 37 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez następujących rodzajów uprawnień: - ustawień autoroutingu, - ustawień prefetchingu - ustawień kompresji obrazu W proponowanym rozwiązaniu powyższe ustawienie byłyby określane na etapie wdrożenia systemu. Odp. do pytania 40 Pytanie nr 41 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 39 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez uprawnień dostępu do wykonanych badań na podstawie: - statusu badania - priorytetu badania - rodzaju badania (np.: kręgosłup, klatka piersiowa)? Odp. do pytania 41 Pytanie nr 42 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 43 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości automatycznego tworzenia kopii awaryjnego oprogramowania systemowego i użytkowego oraz bez możliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa zapewniających odtworzenie całego systemu do poziomu ostatniego backupu? Odp. do pytania 42 12

13 Pytanie nr 43 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I.ppkt 44 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości dostępu do następujących typów archiw: - nearline, - wirtualnych? Odp. do pytania 43 Pytanie nr 44 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 46 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości automatycznym przenoszeniem badań pomiędzy archiwami na podstawie poniższych kryteriów: - badania najrzadziej przeglądane - badania najdawniej przeglądane - uwzględnienie przewlekłych chorób i konieczności powtarzania badań w dłuższym okresie czasu? Proponowane rozwiązanie po zadanym okresie czasu (np. rok) przenosi badania z archiwum krótkoterminowego do archiwum długoterminowego. Odp. do pytania 44 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na system, który nie posiada funkcji automatycznego przenoszeniem badań pomiędzy archiwami na podstawie następujących kryteriów: badania najrzadziej przeglądane, badania najdawniej przeglądane, uwzględnienie przewlekłych chorób i konieczności powtarzania badań w dłuższym okresie czasu, pod warunkiem, że system ten po zadanym okresie czasu (np.: rok) będzie przenosił badania z archiwum krótkoterminowego do archiwum długoterminowego. Pytanie nr 45 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 53 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyszukania pacjenta po kryterium Data wykonania badania (z dokładnością do godzin)? Odp. do pytania 45 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania, które nie posiada funkcjonalności wyszukania pacjenta po kryterium: Data wykonania badania (z dokładnością do godzin). Pytanie nr 46 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 55 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, aby zarządzanie użytkownikami PACS i modułu dystrybucji byłoby wykonywane z jednego panelu, zarządzanie uprawnieniami użytkownik RIS z innego panelu? Odp. do pytania 46 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zarządzanie użytkownikami PACS i modułu dystrybucji wykonywane będzie z jednego panelu, natomiast zarządzanie uprawnieniami użytkownik RIS z innego panelu. 13

14 Pytanie nr 47 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 63 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości określania kolejności przesyłania badań za pomocą priorytetów? Odp. do pytania 47 Pytanie nr 48 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 65 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przedstawienia następujących danych o statusie zlecenia: - utworzony zapis badania - badanie rozpisane do wykonania? Odp. do pytania 48 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym obsługa MPPS programu nie przedstawia następujących danych o statusie zlecenia: utworzony zapis badania i badanie rozpisane do wykonania. Pytanie nr 49 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 67, 69 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie aby funkcje: - Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii, - Rekonstrukcje MPR były wykonywane przez oprogramowanie stacji diagnostycznej? Uzasadnienie: Wymaganie powyższych funkcjonalności wskazuje na rozwiązanie jednej firmy co jest niezgodne z Odp. do pytania 49 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby funkcje: Możliwość przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz Rekonstrukcje MPR były wykonywane przez oferowane oprogramowanie stacji diagnostycznej. Pytanie nr 50 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 70 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości eksportu plików DICOM do formatów: QuickTime i RAW? Odp. do pytania 50 Pytanie nr 51 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt I. ppkt 75 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie przeglądarki obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji oraz dołączanej do płyty z wynikiem badania bez możliwości dodawania strzałek i komentarzy? Odp. do pytania 51 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym przeglądarka obrazów diagnostycznych dla systemu dystrybucji oraz dołączanej do płyty z wynikiem badania nie ma możliwości dodawania strzałek i komentarzy 14

15 Pytanie nr 52 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które oparte jest na koncepcji licencji przyznanych stacji roboczej, a zarządzanie licencjami nie jest realizowane przez system PACS? Odp. do pytania 52 Pytanie nr 53 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uruchomienia aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej? Odp. do pytania 53 Pytanie nr 54 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które przechowuje ustawienia interfejsu użytkownika na stacji bez możliwości uruchomienia przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji z zachowaniem jego osobistych ustawień oraz wywołania otwartych przez niego sesji badań? Odp. do pytania 54 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na oprogramowanie opisowej stacji lekarskiej, która przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika, a uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika bez możliwości automatycznego przywrócenia poprzednio przez niego otwartych badań. Pytanie nr 55 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści aby funkcjonalność prefetchingu (automatycznego przywracania badań z pamięci offline) była realizowana przez system RIS? Odp. do pytania 55 Zamawiający dopuszcza, aby funkcjonalność prefetchingu (automatycznego przywracania badań z pamięci offline) była realizowana przez system RIS. Pytanie nr 56 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości programowego szyfrowania połączenia z systemem PACS? 15

16 Odp. do pytania 56 Pytanie nr 57 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uaktualnień w danych dotyczących pacjenta w zakresie: priorytetu badania oraz bez możliwości uaktualnień badań dotyczących na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej? Uzasadnienie: Wymaganie powyższych funkcjonalności wskazuje na rozwiązanie jednej firmy co jest niezgodne z Odp. do pytania 57 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym obsługa uaktualnień w danych dotyczących pacjenta, dokonywanych po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS nie będzie obejmowała zmian priorytetu badania. Pytanie nr 58 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie aby funkcja modyfikowania układu wydruku była realizowana tylko przez administratora (ze względów bezpieczeństwa)? Odp. do pytania 58 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, aby funkcja modyfikowania układu wydruku była realizowana tylko przez administratora (ze względów bezpieczeństwa). Pytanie nr 59 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Oprogramowanie opisowej stacji diagnostycznej ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości dyktowania głosowego opisu badania? Uzasadnienie: Wymaganie powyższych funkcjonalności wskazuje na rozwiązanie jednej firmy co jest niezgodne z Odp. do pytania 59 Pytanie nr 60 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Stacje przeglądowe, ppkt 2.15 Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość 1MP w monitorach referencyjnych? Odp. do pytania 60 Pytanie nr 61 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Stacje przeglądowe, ppkt 2.22 Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie obrazów w skali szarości 8-bitów? Uzasadnienie: Skala szarości 8 bitów jest całkowicie wystarczające biorąc pod uwagę monitory referencyjne. Odp. do pytania 61 16

17 Pytanie nr 62 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV ppkt.6 Serwer Czy Zamawiający dopuści aby oferowany procesor spełniał tylko jeden z testów SpecCint2006, Specfp2006, Specint_rate2006 oraz Specfp_rate2006? Uzasadnienie: Wymienione testy dotyczą układów dwuprocesorowych. Zamawiający wymaga tylko jednego procesora. Odp. do pytania 62 Pytanie nr 63 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV ppkt. 6 Serwer Czy zamawiający dopuści: -rozwiązanie składające się z dwóch procesorów spełniających wszystkie wymagane testy wydajności -Gniazda: Pci-Express trzeciej generacji w liczbie: 2 sztuki PCI Express x4 4 sztuki PCI Espress x 8 2 sztuki PCI Express x 16 -Gniazda:Pci-Express trzeciej generacji w liczbie: 3 sztuki PCI Espress x 8 1 sztuki PCI Express x 16? Odp. do pytania 63 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania serwera składającego się z dwóch procesorów. Zamawiający w pkt. IV ppkt wskazał wymaganą minimalną ilość gniazd PCI. Zamawiający dopuszcza serwer, który posiada następujące gniazda PCI: a) Pci-Express trzeciej generacji w liczbie: 2 sztuki PCI Express x4, 4 sztuki PCI Espress x 8, 2 sztuki PCI Express x 16 b) Pci-Express trzeciej generacji w liczbie: 3 sztuki PCI Espress x 8, 1 sztuki PCI Express x 16 Pytanie nr 64 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 3 Czy Zamawiający dopuści system klasy RIS nie wykorzystujący metody szyfrowana SSL i TLS? Uzasadnienie: Systemy radiologiczne klasy RIS/PACS wykorzystują do przesyłania danych szpitalne wyseparowane sieci LAN zapewniając tym samym wystarczające bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Odp. do pytania 64 Pytanie nr 65 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 7 Czy Zamawiający dopuści system bez wbudowanej polskiej pomocy kontekstowej? Odp. do pytania 65 Pytanie nr 66 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 10 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości przeszukiwania zdalnych serwerów PACS? Uzasadnienie: wymagana funkcjonalność jest niezgodna z przepisami prawa o archiwizacji obrazów medycznych Odp. do pytania 66 17

18 Pytanie nr 67 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 17 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym za automatyczne tworzenie kopii bazy danych odpowiadała system PACS? Odp. do pytania 67 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym automatyczne tworzenie kopii bazy danych realizowane jest przez system PACS. Pytanie nr 68 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez integracji z usługami AD? Uzasadnienie: systemy klasy RIS są rozbudowanymi rozwiązaniami informatycznymi wykorzystującymi zaawansowane atrybuty użytkowników niejednokrotnie nie wspieranych w usłudze AD. Odp. do pytania 68 Pytanie nr 69 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.30 Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości zliczania dawki promieniowania oraz powiadamiania w momencie jej przekroczenia? Odp. do pytania 69 Zamawiający dopuszcza system, który nie posiada bez możliwości zliczania dawki promieniowania oraz powiadamiania w momencie jej przekroczenia. Pytanie nr 70 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym obsługa funkcji duplikatora realizowana jest przez odrębny moduł inny niż RIS? Uzasadnienie: wymagany przez Zamawiającego zakres funkcjonalny jest realizowany przy udziale odrębnego modułu w pełni zintegrowanego z systemem RIS. Odp. do pytania 70 Pytanie nr 71 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 84,85 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji dodania, grupowania, anulowania skierowania do kolejnego badania? Odp. do pytania 71 Pytanie nr 72 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 96 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości importowania z pliku listy oddziałów, jednostek kierujących, lekarzy kierujących, słownika procedur? Uzasadnienie: wymagane pola zostają uzupełnione podczas pierwszej instalacji. Odp. do pytania 72 Pytanie nr 73 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 97 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości uzupełniania badania o dodatkowe procedury w trakcie jego wykonywania? 18

19 Odp. do pytania 73 Pytanie nr 74 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.98 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wprowadzania w kontekście badania informacji o znieczuleniu? Odp. do pytania 74 Pytanie nr 75 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.99 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości oznaczania oraz prowadzenia statystyki zużycia kaset skanera CR użytego w badaniu? Odp. do pytania 75 Pytanie nr 76 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 102 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości nadawania nazw cennikom, definiowania typów cenników, przypisywania cennika do wskazanego typu, importu z XLS? Odp. do pytania 76 Pytanie nr 77 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 103 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez modułu weryfikacji kosztów? Odp. do pytania 77 Pytanie nr 78 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 105 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie generowania raportów w oparciu o formaty PDF, XLS, DOC, HTML? Odp. do pytania 78 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie generowania raportów systemu RIS w oparciu o formaty PDF, XLS, DOC, HTML. Pytanie nr 79 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt. 106 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości definiowania testów kontroli jakości? Odp. do pytania 79 Pytanie nr 80 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym informacje o zdarzeniach systemowych przekazywane są za pomocą odrębnej statystyki dostępnej poprzez stronę internetową w postaci logów? Odp. do pytania 80 19

20 Pytanie nr 81 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.109 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości przypisania obrazów z danego gabinetu do danych lekarzy? Odp. do pytania 81 Pytanie nr 82 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.110 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyboru momentu wygenerowania zlecenia opisu badania? Odp. do pytania 82 Pytanie nr 83 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.111 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia zlecenia opisu badania? Odp. do pytania 83 Pytanie nr 84 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.117 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyświetlania listy wyników zleceń w dowolnej konfiguracji kolumn? Odp. do pytania 84 Pytanie nr 85 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.120 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości oceny jakości diagnostycznej badania? Odp. do pytania 85 Pytanie nr 86 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt.128 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym moduł teleradiologii stanowi odrębną aplikację w pełni zintegrowaną z systemem RIS? Odp. do pytania 86 Pytanie nr 87 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt II Radiologiczny System Informacyjny RIS ppkt Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wbudowanej logiki reagującej na błędy transmisji, metody szyfrowania i kompresji danych? Odp. do pytania 87 Pytanie nr 88 Dotyczy dodatku nr 3 do SIWZ, pakiet 1, pkt IV Duplikator CD/DVD wraz z oprogramowaniem ppkt. 4.3 Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez szyfrowania SSL i TLS? Uzasadnienie: Wymaganie powyższej funkcjonalności wskazuje na rozwiązanie jednej firmy Pixel Technology S.C. co jest niezgodne z Odp. do pytania 88 Zamawiający dopuszcza oprogramowanie duplikatora, które nie wspiera szyfrowania SSL i TLS. 20

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014

Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 Kraków, 27 stycznia 2015 roku DZPiZ.271.I/399/2014 Do uczestników postępowania przetargowego numer sprawy 399/ZP/2014 I. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 852 689, fax 261 852 715 NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 28/ZP/15 Warszawa 12.08.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo