Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: 2015-06-19"

Transkrypt

1 Znak Sprawy: ZP: 3311/26-2/2015 Chełm dnia: Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na leasing finansowy wyposażenia sali do badań i zabiegów elektrofizjologicznych i ablacji SP WSzS w Chełmie Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania: 1. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kolumnę w której zainstalowano gniazda spełniające wszelkie normy i dopuszczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej w ilości i typie według wymagań Zamawiającego, ale nie posiadające powłoki antybakteryjnej? Odpowiedź na zapytanie: Tak Zamawiający dopuszcza. 2. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kolumnę w której blokada obrotu ramion zamontowana jest na froncie półki z szufladą? Odpowiedź na zapytanie: Tak Zamawiający dopuszcza. 3. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kolumnę w której pólka sprzętowa ma wymiar 530x480mm? Odpowiedź na zapytanie: Tak Zamawiający dopuszcza. 4. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości kolumnę w której dwuramienny, obrotowy, wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego ma zasięg 40 cm? Odpowiedź na zapytanie: Tak Zamawiający dopuszcza. Lampa zabiegowa 5. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której regulacja natężenia oświetlenia wynosi % + 10% oświetlenie endoskopowe? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ. 6. Załącznika nr 1a. Punkt i

2 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której średnicę plamy świetlnej pola operacyjnego lampy realizowana jest za pomocą przełącznika umiejscowionego na panelu sterującym i wynosi w dwóch skrajnych średnicach odpowiednio 16cm i 23 cm dla d10? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ 8. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której głębokość oświetlenia L1+L2 wynosi 95 cm? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ 9. Załącznika nr 1a. Punkt Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę operacyjną w której czasza lampy zbudowana jest z dwóch bloków aluminiowych o łącznym kształcie sześciokąta foremnego? Konstrukcja lamp zapewnia bardzo dobre parametry cyrkulacji powietrza nie wpływając na pracę nawiewu laminarnego oraz nie stwarza problemów podczas czyszczenia i dezynfekcji ponadto unikalny sposób zawieszenia czaszy na ramieniu daje nam możliwość bezwysiłkowego manewrowania lampą. Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ 10. Prosimy o podanie rodzaju stropu w miejscu montażu lampy i kolumny. Odpowiedź na zapytanie: W miejscu montażu lampy i kolumny znajduje się strop ackermana 11. Czy w miejscu montażu lampy i kolumny doprowadzone są media potrzebne i wymagane SIWZ do podłączenia? Odpowiedź na zapytanie: Do miejsca montażu lampy i kolumny nie są doprowadzone i potrzebne do podłączenia media. 12. Czy w miejscu montażu lampy i kolumny istnieje wolna niczym nie osłonięta przestrzeń o wymiarach ok. 70x70 cm bez kolizji z innymi mediami ( gazy, wentylacja, oświetlenie)? Odpowiedź na zapytanie: W miejscu montażu lampy i kolumny może znajdować się jedynie instalacja oświetleniowa. 13. Prosimy o informacje, czy w przypadku konieczności wykonania wzmocnień stropu pod montaż kolumny i lampy koszty wzmocnień ponosi Zamawiający Odpowiedź na zapytanie: W przypadku konieczności wykonania wzmocnień stropu pod montaż kolumny i lampy koszty wzmocnień ponosi Wykonawca, przy czym elementy konstrukcyjne wzmocnienia nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcji pomieszczeń znajdujących się nad oraz pod pomieszczeniem sali do zabiegów elektrofizjologicznej 14. Pytanie 1: Zał. 4 Wzór umowy par. 1 ust. 1 Prosimy o dopisanie w w/w ustępie po słowach w zamian za ustalone słowa wynagrodzenie gdyż w tej formie w/w ustęp umowy jest niezrozumiały. Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w załączniku nr 4 w 1 ust. 1 poprzez dodanie po wyrażeniu w zamian za ustalone słowa wynagrodzenie. 15. Zał. 4 Wzór umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w umowy. Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń Odpowiedź na zapytanie :Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Zał. 4 Wzór umowy 2

3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty. 17. Zał. 4 Wzór umowy Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych. Odpowiedź na zapytanie: Tak Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy SIWZ Załącznik nr 4, poprzez dodanie nowego paragrafu o treści Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych pacjentów, których Zamawiający jest administratorem, w zakresie i w celu związanym wyłącznie z wykonywaniem niniejszej umowy, a w szczególności świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych. Zaproponowana przez nas klauzula ma na celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w przypadku dostępu Wykonawcy do danych osobowych pacjentów Zamawiającego przy wykonywaniu napraw gwarancyjnych. Realizacja każdego połączenia poprzedzona będzie uzyskaniem zgody przez Zamawiającego faxem lub poczta elektroniczną. 18. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający zgodzi się w w/w ustępie umowy uwzględnić koszty za udzielenie licencji na oprogramowanie? Odpowiedź na zapytanie: Umowa zawierać ma wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszty z udzielone licencje. Jednocześnie Zamawiając informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wzór umowy podlegał będzie modyfikacji i 11 otrzyma inne brzmienie. Załącznik nr 4 wzór umowy po modyfikacji zostaje zamieszczony pod nazwą Załącznik nr 4 po zmianie. 19. SIWZ Dział VIII.4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga potwierdzenia w materiałach informacyjnych wyłącznie parametrów technicznych, m.in. z wyłączeniem potwierdzania w dodatkowych materiałach punktów dotyczących gwarancji, serwisu pogwarancyjnego, szkoleń itp? Odpowiedź na zapytanie: Tak. Chodzi o parametry techniczne urządzeń. 20. SIWZ Dział VIII.4 Czy Zamawiający dopuszcza załączenie oświadczeń Producenta lub Wykonawcy na potwierdzenie wymaganych parametrów sprzętu medycznego? Odpowiedź na zapytanie: Tak, w przypadku braku innych dokumentów. 21. SIWZ Dział VIII.4 Czy Zamawiający dopuści załączenie dokumentów wymienionych w SIWZ cz.c VIII.4 w języku angielskim? Odpowiedź na zapytanie: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody. 22. SIWZ Dział VIII.2 i 3 Prosimy o informację, czy wymagane w SIWZ cz.c VIII.2 i 3 dokumenty dotyczą tylko aparatu angiograficznego czy też wszystkich wyrobów medycznych? Odpowiedź na zapytanie: Dotyczy wszystkich wyrobów medycznych. 23. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt i Zał. 4 Wzór umowy par. 17 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby wszystkie szkolenia odbyły się po podpisaniu protokołu odbiorczego. Uzasadnienie: Specyfika szkoleń aplikacyjnych wymaga przeprowadzania ich podczas pracy z pacjentami celem dopasowania ustawień systemu do wymagań użytkownika, co nie jest możliwe przed przekazaniem systemu do eksploatacji. Odpowiedź na zapytanie: Tak, zamawiający wyraża zgodę. 3

4 24. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy Zamawiającego o podanie ilości dni i osób wyznaczonych do szkolenia technicznego. Uzasadnienie: Wcześniejsza informacja pozwoli Wykonawcy na lepsze przygotowanie procesu szkoleń oraz ich zoptymalizowanie pod kątem potrzeb Zamawiającego. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga przeprowadzenie szkolenia personelu technicznego z obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla 3 osób w wymiarze min 1 dnia. 25. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 8 Czy Zamawiający zgodzi się na zdalne podłączenie serwisu Wykonawcy w celu zapewnienia szybkiej naprawy aparatu? Odpowiedź na zapytanie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że każda interwencja serwisu będzie wymagała każdorazowo uzyskania zgody od Działu Informatyki i Łączności Zamawiającego. 26. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 8 Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe do zdalnego serwisu? Odpowiedź na zapytanie: Tak. 27. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 8 Czy Zamawiający posiada router lub inne urządzenie sieciowe pozwalające na ustanowienie połączenia IPSec Site to Site? Odpowiedź na zapytanie: Nie 28. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 8 Czy Zamawiający posiada Publiczny adres IP do podłączenia routhera, który dostarczyłby Wykonawca? Odpowiedź na zapytanie: Tak. 29. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę o uzupełnienie umowy paragrafem dotyczącym zabezpieczenia danych osobowych o treści: 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Zamawiającego. 2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów szpitala. 3. Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń mogą znajdować się dane osobowe pacjentów, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych w ramach umowy świadczeń uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych, Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania świadczeń objętych umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe czyni zadość przepisowi art. 31 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zaleca się by Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiegokolwiek świadczenia objętego umową, wykonał kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności serwisowanych urządzeń. Wykonawca nie odpowiada za utratę ww. danych podczas wykonywania świadczeń objętych umową, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy rozumianej, jako wina umyślna. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wyraża zgodę jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy SIWZ Załącznik nr 4, poprzez dodanie nowego paragrafu o ww. treści, przy czym dodaje się zdanie Realizacja każdego zdalnego połączenia musi być poprzedzona uzyskaniem zgody od Zamawiającego. 4

5 30. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 9 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie, jako istotne naprawy? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ. 31. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 10 Prosimy o uwzględnienie, że niektóre elementy takie jak lampa rtg ulegają naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji i nie można w przypadku takich części odnawiać gwarancji kilkuletnich. Czy Zamawiający zgodzi się alternatywnie na zapis: W przypadku wymiany części zamiennych w ostatnim roku gwarancji, na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany części. Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy 13 ust. 10 nadając mu brzmienie Wykonawca, oświadcza że wszystkie części zamienne i/lub podzespoły użyte podczas napraw będą fabrycznie nowe, nie noszące oznak użytkowania oraz nie starsze niż rok produkcji urządzenia wskazany w ofercie Wykonawcy, pochodziły od producenta urządzenia, z okresem gwarancji minimum 24 miesiące, przy czym w przypadku wymiany części zamiennych w ostatnim roku gwarancji, na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia wymiany części. 32. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 13 Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w pkt 8 Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie gwarancji, licząc od przekroczenia terminów z punktu 8? 33. Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 14 Prosimy o modyfikację warunków: Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres trwania umowy i następnych 5 lat po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5. Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10- letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wyraża zgodę i zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy 13 ust. 14 nadając mu brzmienie Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres trwania umowy i następnych 5 lat po jej zakończeniu, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat Dotyczy Zał. 4 Wzór umowy par. 13 ust. 18 Prosimy o korektę omyłki pisarskiej, punkt powinien mieć numerację 16. Odpowiedź na zapytanie: Nastąpiła oczywista omyłka pisarska, którą Zamawiający poprawi. 35. W celu przygotowania wiążącej oferty, prosimy o przesłanie kopii dokumentów, które są dla Wykonawcy niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego: bilans i rachunek zysków i strat za rok 2014 (w przypadku gdy wersja finalna/zaudytowana nie jest gotowa, prosimy o przesłanie wersji wstępnej oraz ostatniego sprawozdania F01 za rok 2014) zestawienie aktualnych zobowiązań kredytowych, leasingowych i warunkowych Odpowiedź na zapytanie: Aktualne dane dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego w BIP, w równolegle prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w zakładce po nazwą udzielenie kredytu w wysokości 57 mln zł

6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość konsorcjum Wykonawcy z Podmiotem Finansującym (firmą leasingową)? Odpowiedź na zapytanie: Tak, zgodnie z zapisami Działu IX SIWZ. 37. Czy Zamawiający dopuszcza zastaw rejestrowy na przedmiocie leasingu? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z 12 ust. 10 załącznika nr 4 po zmianach 38. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt. 2.7 i 2.8 Prosimy Zamawiającego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. Pochylenie stołu powinno być podane w [ o ], a w zestawieniu parametrów technicznych wymaganie to jest podane w [cm]. Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zmawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 1a pkt. 2.7 i 2.8 nadając mu brzmienie: TAK/NIE. Podać w [cm] 39. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy Zamawiającego o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i zmianę słowa obór na dobór Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dokona poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej na wyrażemie dobór. 40. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy o informacje jakimi systemami RIS i PACS dysponuje Zamawiający i czy w ramach postępowania Zamawiający zabezpieczy integrację angiografu do posiadanych systemów RIS i PACS od strony kosztów dostawców systemów RIS i PACS? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający posiada system PACS i RIS Synektik. Integracja systemów leży po stronie Wykonawcy. 41. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie do posiadanego systemu RIS/PACS angiografu i urządzeń peryferyjnych? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie posiada wolnych licencji. 42. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający ustali z dostawcami posiadanych systemów RIS/PACS a następnie udostępni Wykonawcom stałe i jednolite koszty zakupu licencji oraz podłączeń nowych aparatów? Odpowiedź na zapytanie: Wykonawcy we własnym zakresie ustalają koszty z dostawcą systemu RIS/PACS. 43. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego automatyczną strzykawkę kontrastu, charakteryzujący się m. in. takimi cechami jak: 1 kolorowy dotykowy panel sterowania LCD, statyw wstrzykiwacza, głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu wyposażona w uchwyt do swobodnego manewrowania głowicą oraz osłonę ciśnieniową, przystosowana do jednorazowych wkładów o pojemności 150 ml ładowanych od przodu, jednostka zasilająca zintegrowana ze statywem, ogrzewacz kontrastu, kabel interfejsu do sprzężenia z aparatem RTG. 2 Głowica wyposażona w czujnik położenia, rozpoznający 3 pozycje głowicy: głowica skierowana do góry, w pozycji poziomej, głowica skierowana do dołu. Zabezpieczenie wyzwolenia iniekcji w pozycji głowicy skierowanej do góry i pozycji poziomej 3 Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia 40 protokołów 4 Ciśnienie maksymalne do 1200 PSI 5 Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne, programowalne w zakresie pojemności: od 1 do 150 ml oraz szybkości napełniania: od 1 do 20 ml/sek 6 Natężenie przepływu programowalne w zakresie: od 0,1 do 45 ml/s 7 Iniekcje programowane: pojedyncze i wielofazowe 8 Graficzny system obrazujący obecność powietrza w napełnionym wkładzie 9 Historia ostatnich 50 iniekcji z możliwością sprawdzenia ich ustawień takich jak: data i czas wykonania, zaprogramowanych parametrów (natężenie przepływu, ilość kontrastu, ciśnienie) oraz raportu osiągniętych parametrów iniekcji. 10 System otwarty zapewnienie możliwości unowocześniania wstrzykiwacza w przyszłości poprzez upgrade oprogramowania bez konieczności wymiany podstawowych podzespołów (głowica wstrzykiwcza, stojak czy zasilacz) 6

7 Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. 44. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w kształcie wieloboku na bazie trójkąta wpisanego w koło, o konstrukcji zwartej, monolitycznej? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcz.a 45. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową zapewniającą możliwość pracy w zakresie odległości od oświetlanego pola L1+L2 110 cm przy pomiarze dla 20% maksymalnego natężenia oraz 50 cm przy pomiarze dla 60% maksymalnego natężenia (zgodnie z obowiązującą normą)? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. 46. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy Zamawiającego o określenie rodzaju stropu do którego maja być montowane urządzenia. Odpowiedź na zapytanie: W miejscu montażu lampy i kolumny znajduje się strop ackermana 47. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, ze w przypadku konieczności wzmocnienia stropu, wzmocnienie leży w gestii Zamawiającego. Odpowiedź na zapytanie: W przypadku konieczności wykonania wzmocnień stropu, wzmocnienie leży w gestii Wykonawcy, przy czym elementy konstrukcyjne wzmocnienia nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcji pomieszczeń znajdujących się nad oraz pod pomieszczeniem angiografu. 48. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wysokości Sali do stropu budowlanego oraz aktualnej i planowanej wysokości Sali do stropu podwieszanego. Odpowiedź na zapytanie: Wysokości Sali do stropu budowlanego wynosi 298 cm, planowana wysokość Sali do stropu podwieszanego uwarunkowana będzie przyjętą technologią ewentualnego wzmocnienia stropu, montażu urządzeń oraz osłon. 49. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli zapis: Fala defibrylująca dwufazowa z kompensacją impedancji ciała pacjenta, a nie jak jest obecnie Fala defibrylująca dwufazowa z kompensacją impedencji ciała pacjenta? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający poprawi oczywistą omyłkę zgodnie ze wskazaniem Wykonawcy. 50. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, w którym czas ładowania defibrylatora do energii 200J wynosi maksymalnie 6 sekund, a czas ładowania do poziomu energii pierwszego wyładowania w zastosowanym protokole postępowania tj. 150J poniżej 5 sekund? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza. 51. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli zapis: Funkcja codziennego autotestu bez konieczności włączenia aparatu przez użytkownika, a nie jak jest obecnie Funkcja codziennego autotestu bez konieczności włączenia aparatu przez akumulator? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje ww. zapis w pkt nadając mu brzmienie: Funkcja codziennego autotestu bez konieczności włączenia aparatu przez użytkownika, 52. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta również będzie wymagał dostawy systemu zasilania awaryjnego (UPS) umożliwiającego pracę systemu angiografu w zakresie fluoroskopii w czasie nie mniejszym niż 5 minut w przypadku zaniku zasilania? Dodanie tego wymagania zapewni dostawę systemu pozwalającego na bezpieczne zakończenia badania. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga dostawy systemu zasilania awaryjnego UPS dla całego systemu hemodynamicznego (umożliwiającą pracę aparatu RTG w trybie obniżonego poboru energii przez 15 minut). (Załącznik nr 1b SIWZ, Ad. A, Instalacje elektryczne). 53. Prosimy o udostępnienie dokumentacji konstrukcji budynku, w szczególności podciągów oraz stropów piętra I, oraz II. 7

8 Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej budynku. Budowa rozpoczęta w 1980 r. z długą przerwą w budowie na etapie stanu surowego, zakończona w kwietniu 2010 r., 54. Czy Zamawiający, z uwagi na planowany zakres działalności leczniczej, potwierdza konieczność wykonania dodatkowych pomieszczeń w obrębie nowej pracowni elektrofizjologii, w szczególności: magazyn, pokój wypoczynku pacjenta po zabiegu, węzeł sanitarny, pomieszczenie socjalne, szatnia lekarzy? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie przewiduje wykonania ww. dodatkowych pomieszczeń ramach prowadzonego postępowania. Jednak z uwagi na planowany zakres działalności pracowni należy uwzględnić w/w pomieszczenia na etapie planowania układu funkcjonalnego pomieszczeń nowej pracowni elektrofizjologii, których wykonanie objęte będzie oddzielnym postępowaniem. (modyfikacja załącznika 1b, pkt 3). 55. Prosimy o wskazanie trasy kablowej zasilania angiografu oraz pozostałych urządzeń od pomieszczenia głównej rozdzielni do planowanych pomieszczeń pracowni elektrofizjologii. Odpowiedź na zapytanie: Główna rozdzielnia NN dla Bloku 1A znajduje się na poziomie 1 (-3,3m) w pomieszczeniu 07, przyległym do dźwigu (przy osi nr 6). Kabel zasilający urządzenia pracowni należy poprowadzić z rozdzielni do pionu instalacyjnego TE (przy dźwigu), pionem w gorę, na poziomie II piętra z pionu TE w istniejącej przestrzeni instalacyjnej ponad sufitem podwieszanym korytarza głównego do pomieszczeń pracowni. 56. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wystarczający zapas mocy oraz wolne pole do wykorzystania w głównej rozdzielni (ok. 120kVa) Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający posiada wystarczający zapas mocy oraz wolne pole do wykorzystania w głównej rozdzielni w Bloku 1A (ok. 120kVa 57. Czy Zamawiający potwierdza możliwość pozostawienia istniejącego wyposażenia instalacyjnego do dalszej eksploatacji w pomieszczeniach pomocniczych? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia do dalszej eksploatacji istniejącego wyposażenia instalacyjnego w pomieszczeniach pomocniczych. 58. Czy Zamawiający potwierdza możliwość włączenia instalacji gazów medycznych nowej pracowni elektrofizjologii do istniejącej instalacji w obrębie II p? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza możliwość włączenia instalacji gazów medycznych nowej pracowni elektrofizjologii do istniejącej instalacji w obrębie II p. 59. Czy Zmawiający potwierdza możliwość wykorzystania istniejącej instalacji klimatyzacyjnej do obsługi pomieszczeń: sala zabiegowa elektofizjologii, pom. Przygotowania lekarzy. Odpowiedź na zapytanie: Zmawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącej instalacji klimatyzacyjnej obsługującej obecnie pomieszczenia intensywnej opieki kardiologicznej, do obsługi pomieszczenia zabiegów elektrofizjologii i przygotowania lekarzy, pod warunkiem utrzymania właściwej wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu intensywnej opieki kardiologicznej. 60. Czy Zamawiający dopuszcza chłodzenie pozostałych pomieszczeń klimatyzatorami typu SPLIT? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza chłodzenie pozostałych pomieszczeń klimatyzatorami typu SPLIT. 61. Czy Zamawiający zapewni miejsce magazynowe na czas prowadzonych prac adaptacyjnych oraz późniejszą instalację urządzeń? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający zapewni miejsce magazynowe na czas prowadzonych prac adaptacyjnych i instalację urządzeń 62 W jakim terminie od momentu podpisania umowy Zamawiający udostępni pomieszczenia do robót budowlanych? 8

9 Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający może udostępnić pomieszczenia do robót budowlanych od dnia podpisania umowy. 63. Jakie zabiegi mają być prowadzone w pomieszczeniu angiografu i w związku z tym, jaka będzie wymagana klasa czystości powietrza? Odpowiedź na zapytanie: W pracowni wykonywane będą zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące kardiologii inwazyjnej, w związku z tym wymagana będzie II klasa czystości powietrza. 64. Czy Zamawiający oczekuje że układ wentylacji w pomieszczeniu badań wyposażony będzie w układ filtrów absolutnych? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia układu wentylacji w pomieszczeniu badań w układ filtrów absolutnych 65. Czy Zamawiający przewiduje korzystanie z podtlenku azotu w pomieszczeniu badań? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie przewiduje korzystania z podtlenku azotu w pomieszczeniu badań. 66. Prosimy o podanie standardu wykończenia ścian pomieszczenia badań. Odpowiedź na zapytanie: Wykończenie ścian pomieszczenia badań - standardowy system osłon z płyt warstwowych, odpowiadający wymogom higieniczno-sanitarnym.( zg. z projektem) 67. Prosimy o podanie preferowanej wielkości okna poglądowego pomiędzy pracownią a sterownią. Odpowiedź na zapytanie: Preferowana wielkości okna poglądowego pomiędzy pracownią a sterownią wynosi 90 cm x 200 cm (wys. x szer.) 68. Czy drzwi RTG do pracowni mają być wyposażone w automaty do otwierania? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający wymaga wyposażenie w automat do otwierania tylko drzwi RTG do pracowni z pomieszczenia przygotowania lekarzy, oraz wyposażenie w drzwi RTG do pracowni z korytarza w zamek z kontrolą dostępu np. szyfrowy. Szerokość drzwi zgodna z obowiązującymi przepisami dot. tego typu pomieszczeń. 69. Czy wszystkie pomieszczenia pracowni angiografu znajdować się będą w tej samej strefie pożarowej? Odpowiedź na zapytanie: Pomieszczenia z których ma być wydzielona pracownia angiografu znajdują się w obrębie dwóch stref pożarowych, których granica przebiega wzdłuż osi nr 9 (REI60). (zał. rzut pomieszczeń ) 70. Dotyczy Zał. 1 a Zestawienie parametrów technicznych pkt. 6.1 Prosimy o uzupełnienie tego punktu o monitor elektrofizjologiczny do obrazów referencyjnych o przekątnej min. 21 cali 1 szt uzasadnienie: taki wyspecyfikowany monitor jest wymagany przy badaniach elektrofizjologicznych Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapisy pkt. 6.1 poprzez dodanie p.pkt. - monitor elektrofizjologiczny do obrazów referencyjnych o przekątnej min. 21 cali 1 szt 71. Czy Zamawiający mógłby rozważyć jako bardziej korzystny wariant finansowania w formie Dostawy wyposażenia sal wraz z pracami adaptacyjnymi z rozłożeniem płatności na 60 rat? W powyższym rozwiązaniu VAT jest płatny w ratach, a ponadto istnieje możliwość sfinansowania urządzeń wraz z adaptacją i robotami budowlanymi (leasing obejmuje wyłącznie aktywa). Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ. 72. Wykonawca prosi o udostępnienie raportów z badania biegłego oraz danych finansowych (bilans i rachunek wyników, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych) za rok Wykonawca prosi aby rachunek zysków i strat zaprezentowany był w wariancie porównawczym lub zostały dodatkowo przedstawione koszty rodzajowe. Odpowiedź na zapytanie: Aktualne dane dotyczące sytuacji finansowej Zamawiającego zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego w BIP, w równolegle prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w zakładce po nazwą udzielenie kredytu w wysokości 57 mln zł. 73. Czy wobec Zamawiającego prowadzone były w okresie ostatnich 6 miesięcy lub są prowadzone postępowania sądowe o zapłatę zobowiązań? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ich wysokości. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający udostępni ww. dokumenty Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 74. Czy zamawiający posiada plan naprawczy (program restrukturyzacyjny? Prosimy o jego udostępnienie 9

10 Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający udostępni ww. dokumenty Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 75. Czy podmiot tworzący planuje przekształcenie Zamawiającego w spółkę prawa handlowego w trakcie okresu finansowania? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat. 76. Czy zamawiający posiada zaległości i/lub ma podpisane porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędem Skarbowym? Jeśli tak wykonawca prosi o podanie kwot zaległości i okresów jakich dotyczą te zaległości lub udostępnienie odpowiednich porozumień. W przypadku braku zaległości czy Zamawiający zgadza się na udostępnienie zaświadczeń ze wspomnianych instytucji (nie starszych niż trzy miesiące) przed podpisaniem umowy? Odpowiedź na zapytanie: Jak w pytaniu nr Czy zamawiający zatrudnia i ewentualnie ilu lekarzy na kontraktach? Jaka była wartość usług zapłaconych z tego tytułu w roku 2014? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający udostępni ww. dokumenty Wykonawcom, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 78. Wykonawca prosi o zestawienie kredytów/pożyczek/leasingów i innych umów o tym charakterze wg stanu na dzień oraz ostatni dostępny okres, zawierającego nazwę instytucji finansowej, rodzaj transakcji, kwotę przyznaną, zadłużenie, okres kredytowania oraz zabezpieczenie umowne. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający udostępni ww. dokumenty Wykonawcom, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia( NFZ) na kwotę nie mniejszą niż wysokość kontraktu (wskazanego w SIWZ) w skali roku i utrzymywania niniejszego zabezpieczenia do czasu spłaty zobowiązania wobec wykonawcy? W takim wypadku prosimy również o potwierdzenie, że kontrakt ten jest wolny od zajęć sądowych i egzekucyjnych? 79. Czy Zamawiający dopuści do postępowania Konsorcjum dwóch podmiotów, w którym jeden odpowiedzialny byłby za dostawę urządzenia, gwarancję, serwis itp., a drugi za sfinansowanie w postaci leasingu? Prosimy zwrócić uwagę, iż podmioty stanowiące konsorcjum z punktu widzenia gospodarczego zajmują się odrębnymi dziedzinami, będąc profesjonalistą wyłącznie dla swojej branży a ich działalność oparta jest o wieloletnie doświadczenie i optymalne rozwiązania dla swoich klientów. Odpowiedź na zapytanie: Tak, zgodnie z Działem IX SIWZ. 80. Czy w przypadku Wykonawcy, stanowiącego konsorcjum, Zamawiający dopuszcza podpisanie odrębnej umowy z podmiotem odpowiedzialnym za dostawę, w której uwzględnione zostaną min. kwestie dostawy, gwarancji, rękojmi i serwisu przedmiotu zamówienia oraz umowy leasingu z podmiotem finansującym, obejmującej wyłącznie finansowanie przedmiotu? Odpowiedź na zapytanie: Nie, Zamawiający nie dopuszcza odrębnych umów. 81. Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie umowy leasingu na wzorze Wykonawcy? Jeśli nie, prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej umowy leasingu na wzorze Zamawiającego lub wprowadzenie odpowiednich zapisów adekwatnych dla umowy leasingu zgodnie z art. 709(1)-709(18) kc. Umowa Zamawiającego spełnia wymogi leasingu finansowego i nie ma konieczności przenoszenia wszystkich zapisów określonych w art. 709(1)-709(18) kc. Zamawiający informuje, że niektóre zapisy wzoru umowy zostają zmodyfikowane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Załącznik nr 4 wzór umowy po naniesieniu zmian i dokonanych modyfikacjach zostanie zamieszony na stronie internetowej Zamawiającego. 82. W razie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty wzory umowy leasingu? 83. Czy Zamawiający potwierdza, iż z uwagi na leasing finansowy, odpowiedzialny za dostawę partner konsorcjum, wystawi fakturę VAT na zakup urządzenia na podmiot finansujący a podmiot finansujący na mocy umowy leasingu wystawi w pierwszej kolejności fakturę VAT a na kolejne raty będzie wystawiał na Zamawiającego odpowiednie noty obciążeniowe? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ dział IX SIWZ oraz 20 wzoru umowy po modyfikacji 84. Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy cesji z umowy ubezpieczenia przedmiotu leasingu? 10

11 85. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco z wystawienia Zamawiającego wraz z porozumieniem wekslowym na zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikających z umowy leasingu? 86. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu 7 ust. 1.3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: terminem zakończenia przedmiotu umowy jest dzień ostatecznej spłaty wszystkich zobowiązań Zamawiającego? 87. Czy Zamawiający zgodzi się, aby terminem spłaty rat był ostatni dzień miesiąca, począwszy od ostatniego dnia m-ca, w którym faktura została dostarczona do siedziby Zamawiającego? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ. 88. W związku z zastrzeżeniem prawa wcześniejszej spłaty rat, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający rozumie przez to spłacanie większych niż określone w harmonogramie kwot ( nadpłacanie ) czy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat przed upływem terminu ich wymagalności? Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ. 89. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata nastąpiła w dacie płatności rat? Odpowiedź na zapytanie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 90. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby ewentualna wcześniejsza spłata następowała po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy - na 14 dni przed terminem wcześniejszej spłaty? 91. Czy Zamawiający może określić najwcześniejszy termin w jakim może dojść do wcześniejszej spłaty? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie może określić takiego terminu. 92. Czy Zamawiający może określić jaką maksymalnie część rat Zamawiający może wcześniej spłacić? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie może określić. 93. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu 19 ust. 1.2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: Po ostatecznej spłacie wszystkich zobowiązań Zamawiającego, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych ze strony Zamawiającego i Wykonawcy.? Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 94. W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu informacji o dacie obciążenia rachunku Zamawiającego prosimy o zmianę zapisu umowy tak, by za dzień zapłaty uważany był dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy? Powyższe wpłynie na obniżenie ceny. 95. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający jest zobowiązany po każdej zapłacie przesłać Wykonawcy dokument potwierdzający dzień obciążenia jego rachunku bankowego w terminie 3 dni od dnia zapłaty pod rygorem uznania za dzień zapłaty raty kapitału lub odsetek dnia wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 96. W celu zachowania równości stron w umowie, oraz w związku z ograniczonym katalogiem przyczyn wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, jak również braku możliwości skorzystania przez Wykonawcę z prawa do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, prosimy o wskazanie zamkniętego katalogu przyczyn odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Obecne brzmienie par. 15 umowy daje bardzo szerokie uprawnienie Zamawiającemu przy naruszeniu przez Wykonawcę również zobowiązań wynikających z umowy, które jednak nie mają wpływu na istotę stosunku prawnego między stronami. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 97. Prosimy o dodanie do par 15 następujących zapisów dotyczących rozliczenia stron: W przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania umowy leasingu, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy w dniu upływu terminu wypowiedzenia: a) wszystkich wymagalnych, a nie zapłaconych opłat, o których mowa w par 18 umowy wraz z odsetkami, oraz b) wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych opłat, o których mowa w par 18 pomniejszonych o dyskonto w wysokości stopy oprocentowania wynoszącej. z dnia wypowiedzenia z tytułu ich zapłaty przed terminem wynikającym z umowy; oraz c) szacunkowej wartości przedmiotu leasingu, oraz d) kosztów związanych z odzyskaniem przedmiotu leasingu przez Wykonawcę. W sprawach nieuregulowanych we wzorze umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 98. Prosimy o dodanie do par 15 następujących zapisów dotyczących rozliczenia stron w przypadku wypowiedzenia umowy: W przypadku sprzedaży przez Wykonawcę przedmiotu leasingu, oddania innemu 11

12 przedsiębiorcy w leasing, w dzierżawę lub najem, suma opłat o których mowa w par 18 umowy i szacunkowej wartości przedmiotu leasingu, zostanie pomniejszona o cenę sprzedaży przedmiotu leasingu bez podatku VAT lub wartość początkową w PLN określoną w następnej umowie dzierżawy, najmu lub leasingu przedmiotu leasingu (pomniejszone o koszty sprzedaży lub dzierżawy, najmu lub leasingu). Odpowiedź na zapytanie: W sprawach nieuregulowanych we wzorze umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zamawiający nie widzi konieczności rozbudowania zapisów. 99. Prosimy o wprowadzenie następujących zapisów do par 12 umowy: Zamawiający będzie używał przedmiotu leasingu w.. Nieużywanie przez Zamawiającego przedmiotu leasingu bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy nie zwalnia Zamawiającego od ponoszenia płatności zgodnie z umową. Zamawiający nie ma prawa łączyć przedmiotu leasingu w sposób trwały z gruntem tak, aby skutkiem tego było uznanie przedmiotu leasingu za część składową gruntu, przetwarzać, zmieniać i używać albo używać i pobierać pożytków z przedmiotu leasingu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, skutkiem którego to działania może być utrata własności przedmiotu leasingu przez Wykonawcę. Jednocześnie informuje, że 12 wzoru umowy otrzymał inne brzmienie w tym również ust. 1 Miejscem używania przedmiotu leasingu będzie Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie. 100.Prosimy dodanie następującego postanowienia w par 20 umowy: Wszelkie kwoty uzyskane od Zamawiającego na podstawie umowy, Wykonawca ma prawo zaliczyć na poczet zobowiązań Wykonawcy w następującej kolejności: (i) po pierwsze na wstępną opłatę leasingową; (ii) po drugie na odsetki od zadłużenia przeterminowanego; (iii) po trzecie na opłaty, o których mowa w par 18. Odpowiedź na zapytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu. 101.Prosimy o dodanie jako okoliczności wprowadzenia zmian w umowie (par 14 Umowy) następujących sytuacji: zmiany w przepisach podatkowych lub innych przepisach prawa, które to zmiany oddziaływać będą na zawartą transakcję leasingową w tym przepisy podatkowe dotyczące amortyzacji środków trwałych Odpowiedź na zapytanie: Zgodnie z zapisami SIWZ Prosimy o dodanie w par 20 umowy następującego zdania dla zachowania równości stron umowy: Zamawiającemu nie przysługuje prawo potrącenia wierzytelności przysługujących mu wobec Wykonawcy z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ. W przypadku dopuszczeń zgodnie z informacjami zawartymi powyżej, przy wypełnianiu Załącznika nr 1a, zaleca się wprowadzić zapis dopuszczone pisemne z dnia... ) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie Jacek Buczek (podpis nieczytelny) Zatwierdził 12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej Lubaczów, 01.04.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY

Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Piastów, 4 maja 2012 rok Pismo znak: ZOZPIAST-PW-973/2012 WYKONAWCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej PIASTUN, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.

Odpowiedź: Wnioskowane dane zawarte są w sprawozdaniach rb-n i rb-z umieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Frombork 27 maja 2015 r. Znak sprawy: KRB.271.2.2015 Dot. przetargu nieograniczonego na usługę Sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1.520.000,00 zł (art. 518 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł

Przetarg nieograniczony na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości limitu zadłużenia zł Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Elbląg, dnia 17.04.2015 Dotyczy: postępowania nr na obsługę bankową wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego w. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści:

W dniu 23.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od Wykonawcy o następującej treści: Łomża, dnia 25.02.2016 r. ZGO/1/2016 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie:

L. dz. DZP/672/8245/2015 Warszawa, dn. 3 listopada 2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia: 01-184 Warszawa ul. Działdowska 1 REGON: 000288969 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 12.01.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia, modyfikacja Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/7662/15 Bielsko-Biała, dn. 09.11.2015r. dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Jana Kilińskiego 16 Włocławek, dnia 24. czerwca 2014 r. ZP/06/2014 Internet/Tablica Ogłoszeń Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/06/2014, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

Bardziej szczegółowo

Unieważniamy odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ z dnia r., poniżej odpowiedzi na zadane pytania.

Unieważniamy odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ z dnia r., poniżej odpowiedzi na zadane pytania. tel.: +618691651, +618691756, +618691759 tel./fax: 618691847 www.spsk2.pl dzp@spsk2.pl Poznań, dnia 28.11.2016r. wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na modernizację systemu angiografu Znak

Bardziej szczegółowo

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp

60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33. Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www. gpsk.am.poznan.pl/dzp GINEKOLOGICZNO-POŁOśNICZY SZPITAL KLINICZNY Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 60-535 POZNAŃ, ul. Polna 33 Dział Zamówień Publicznych tel. (61) 841-96-73; fax. 841-96-20 http//www.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o

1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o 1) Czy w ramach działalności Szpitala został wprowadzony plan naprawczy lub restrukturyzacyjny? W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji. 2) Prosimy o wskazanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy :

Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Pytanie: Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : Pytania Oferentów wraz z odpowiedziami do SIWZ : Prosimy Zamawiającego o następującą modyfikację 2 ust 1a Umowy : dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu umowy wraz z adaptacją pomieszczeń oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie znak postępowania RejZamPub / 20 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ

WYJAŚNIENIE nr 2 treści SIWZ PKS w Szczecinku spółka z o.o. Szczecinek, dnia 22 lipca 2013r. ul. Cieślaka 6a 78-400 Szczecinek Do wszystkich Wykonawców nr postępowania: ZP-6/2013 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei SR/XV-270-28(7)-EFK/14 Poznań, dnia 24.10.2014 r. wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl DAG/262/25-3/MR/2012 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16

Wszyscy Wykonawcy. Grudziądz, dnia r. ZP / 16 Grudziądz, dnia 15.03.2016 r. Wszyscy Wykonawcy ZP - 518 / 16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego złotowego kredytu / pożyczki (znak sprawy: K/1/PN/16). W związku z wpłynięciem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.88.476.2013 Tarnobrzeg, dn. 04.12.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA dot.: przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu/pożyczki dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego z zabudową ssąco-ciśnieniową do czyszczenia sieci kanalizacyjnych Pytanie 1 Paragraf 1 ust1: Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO

Mogilno, dnia r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Mogilno, dnia 01.10.2015 r. Znak pisma: MS.1.PN.2015.P2.BIP-TO Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.,,dostawa, montaż i uruchomienie, w formie leasingu operacyjnego, kręgielni dwutorowej sznurowej wraz

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014

dostawę i wymianę lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem. znak postępowania RejZamPub/13/2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie ,00 zł (art pkt 3 Kodeksu cywilnego) Dotyczy : Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 13.347.916,00 zł (art. 518 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) W związku z wpłynięciem zapytań dot. zapisów SIWZ w w/w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2016 - Projekt

UMOWA NR... / 2016 - Projekt UMOWA NR... / 2016 - Projekt Zawarta w Rzeszowie w dniu...r. pomiędzy Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 reprezentowanym przez: mgr Janusza Solarza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Gdańsk, dnia 25.07.2014r. Sekcja Zamówień Publicznych telefon /fax: 058 344-44-40 e-mail: zamowienia@pcchz.pl Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz z modyfikacją SIWZ Numer postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU Numer Certyfikatu 8965 ISO 9001 Mielec, dn. 21.05.2015 Dotyczy: przetargu na zakup karetki transportowej z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu; Nr postępowania: 2/PSPR SPZ/PN/2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 2 Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 tel. i faks: 34/ 367-36-74 e-mail: szp@dala.pl Częstochowa, dnia 28 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta ZOZ/NZP/372/2016 Bolesławiec, dnia 24 listopada 2016r. Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej Lubaczów, 16.01.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami wykonawców na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO SIWZ N/ZP-331/8836/14 Bielsko-Biała, dn. 12.12.2014r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu lub pożyczki w wysokości 3.000.000,00

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-12/12 61-745 Poznań, dnia 28.03.2012 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. Sopot, dnia 05.04.2011 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.04.2011 r. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 723 A, 81-853 SOPOT, działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt)

UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) DZPZ/333/23 PN/2013 UMOWA nr DZPZ/ 333/ 23PN/ 2013 (projekt) zawarta w dniu. 2013 r., w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy firmą NIP:.., REGON:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r. Sprawa 48/2013. Wszyscy wykonawcy Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2013r Sprawa 48/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r. Do zainteresowanych

Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r.  Do zainteresowanych SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn. 11.04.2013 r. www.attis.com.pl Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym na Leasing

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ BURMISTRZ BYCZYNY ul. Rynek 1 tel. fax. 77/413 41 50 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl WG.271.2.3.2016.Asz Byczyna, dnia 30 maja 2016 r. Wszyscy wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej ZP-III-343/7/2015 Lubaczów, 28.08.2015 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej W związku z otrzymanymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU załącznik nr 8 do SIWZ POSTANOWIENIA, KTÓRE NALEŻY WPROWADZIĆ DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU I. PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r.

WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, r. WszSL/FAZ/072/712/09 Legnica, 11-12-2009 r. Do zainteresowanych Dotyczy: postępowania przetargowego WSzSL/FAZ - 169 / 09 W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego na poniższych zasadach: 1.1. Udzielenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie kredytu inwestycyjnego, długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo