OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, wykończeniu, wyposażeniu i oddaniu do użytkowania w zakresie objętym zamówieniem obiektu (część etapu I) w zadaniu inwestycyjnym, pn. Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3a do Opisu przedmiotu zamówienia), w zakresie: PARTER pomieszczenia medyczne w zakresie pracowni PET, Gamma Kamery wraz z niezbędnymi pomieszczeniami, pomieszczenia rezonansu magnetycznego 1,5 teslowego, pomieszczenia tomografu komputerowego z wirtualną symulacją, pomieszczenia bunkrów, modelarnia oraz pomieszczenia pomocnicze, inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania określonego etapu. PIWNICE łącznik pomiędzy budynkiem diagnostyczno-zabiegowym a budynkiem szpitala wszystkie niezbędne pomieszczenia techniczne pozwalające na uruchomienie ww. etapu TEREN Należy wykonać konieczne zagospodarowanie terenu wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami technicznymi niezbędnymi do uruchomienia w/w etapu wraz z zabezpieczeniem mediów. Zakres ww. etapu inwestycji obejmuje swoim zakresem również prace niezbędne do kontynuowania następnych etapów. Wymieniony zakres musi spełniać wszystkie niezbędne warunki w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do częściowego użytkowania obiektu. Zakres inwestycji objętej zamówieniem obejmuje swoim zakresem powyższe za wyjątkiem robót, które zostały wykonane do chwili wszczęcia zamówienia tj.: roboty ziemne wraz z obsypaniem budynku oprócz kanału przyłączeniowego z mediami i przyłączami, przekładki, odwodnienie terenu, sieci wokół budynku tj. kanalizacja deszczowa i sanitarna, ściany piwnic budynku, 1

2 instalacje podposadzkowe piwnic. 2) dostawa sprzętu medycznego wraz z zainstalowaniem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); 3) opcjonalna dostawa sprzętu medycznego wraz z zainstalowaniem w zakresie: przyśpieszacza liniowego (1 szt.), stacji do planowania leczenia (3 szt.), tomograf komputerowy z wirtualną symulacją (1 szt.), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); 4) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu medycznego, zgodnie z zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów technicznoużytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu opcjonalnej dostawy sprzętu medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy (płatnym na zasadach określonych w umowie) będzie płatne miesięcznie w wysokości nie większej niż 0,556% wartości wynagrodzenia przez okres 15 lat począwszy od miesiąca, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na użytkowanie - nie wcześniej jednak niż przed lutym 2014 r. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu płatności wynagrodzenia z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu opcjonalnej dostawy sprzętu medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy. Przy czym, wysokość płatności wynagrodzenia w skali roku rozliczeniowego nie będzie mniejsza niż 6,6% wartości wynagrodzenia. Za rok rozliczeniowy uważa się 12 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym została wystawiona pierwsza faktura VAT. O ile w Opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Załączniki: Zał. Nr 3a dokumentacja projektowa 2

3 Zał. Nr. 3b Opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego Zał. Nr. 3c Specyfikacja parametrów techniczno użytkowych Załącznik nr 3b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie sprzętu medycznego I. Przyśpieszacz liniowy wysokoenergetyczny generujący promieniowanie fotonowe 6MV, 20MV wyposażony w system wizualizacji wiązki oraz kolimator wielolistkowy MLC. Ilość zamawiana - 2 urządzenia Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. 1. PARAMETRY WYMAGANE: 1.1. Terapeutycznych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym: napięcie przyśpieszające 6MV, 20 MV z filtrem spłaszczającym; maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki6mv, 20MV z filtrem spłaszczający 500 MU/min; wiązka elektronowa o wartości energii -6,9,12,15,18 do 22 Mev; minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6 MV, 20 MV zfiltrem spłaszczającym 50MU/min; realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem osi centralnej wiązki; zestaw filtrów klinowych o kątach 10, 15, 30, 45 stopni lub klin zmotoryzowany, pozwalający na uzyskiwanie ww. kątów; konstrukcja akceleratora umożliwiająca jednoczesne stosowania klinów i osłon indywidualnych; zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych (min. 25 szt.) Stołu terapeutycznego: blat stołu musi być wykonany z włókna węglowego wyposażony w 3

4 indeksowany system mocowania unieruchomień; musi posiadać możliwość awaryjnego ruchu stołem w wypadku braku zasilania; niedokładność obrotu podłogi stołu 0,5 ; niedokładność przesuwu blatu stołu w osi wzdłużnej 1mm; nośność stołu 150 kg; elektro - mechaniczny układ przesuwu blatu stołu w trzech osiach XYZ wraz z cyfrowym odczytem położenia; możliwość przesuwu pionowego powyżej izocentrum Kolimatora wielolistkowego MLC: liczba listków o szerokości 0.5 cm, mierzone w SAD 120; listki o szerokości 0.5 cm, mierzone w SAD, zapewniające kształtowanie pola o wymiarach co najmniej 22 cm x 40 cm; minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania w wyznaczonym przez listki polu 0.5cm; maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych 12 cm; przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się podczas emisji wiązki pomiędzy listkami z banku2; niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora 1 mm; przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm mierzone w SAD; automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze. 2. AKCELERATOR: 2.1. Parametry wymagane: odległość SAD = 100cm; dokładność izocentrum mechanicznego i radiograficznego kula o średnicy 2mm; zakres obrotu gantry 360 o ; prędkość obrotu gantry zmienna podczas emisji wiązki promieniowania; niedokładność ustawienia pozycji kątowej gantry 0,5 o ; 4

5 niedokładność ustawienia pozycji kątowej kolimatora 0,5 o ; odległość pomiędzy kolimatorem wraz z MLC a izocentrum 30 cm; system dozymetrii wiązki wewnątrz głowicy realizowany przez komory jonizacyjne, których wskazania są automatycznie korygowane na ciśnienie i temperaturę otoczenia; akcelerator wyposażony powinien być w awaryjny licznik dawki; system symulacji świetlnej pola Wyposażenie: komplet centratorów laserowych; system monitorowania audio i wideo - pomieszczenia akceleratora; monitor LCD systemu wewnątrz bunkra terapeutycznego, wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry oraz umożliwiający ich ustawienie; mechaniczny front pointer Tryb pracy klinicznej: tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym; tryb terapii obrotowej wiązką promieniowania 6MV, 20MV; tryb terapii stacjonarnej IMRT; tryb terapii dynamicznej IMRT, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych; tryb terapii dynamicznej obrotowej IMRT typu RapidArc / VMAT Komputerowy system sterowania zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z mikroprocesorowym systemem sterowania; system automatycznego przesyłania wszystkich ustawień mechanicznych i dozymetrycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia (zintegrowany z systemem zarządzania) do akceleratora z komputera sterującego oferowanym akceleratorem transmisja danych pomiędzy posiadanym systemem zarządzania danymi HIPOKRATES a komputerem sterującym oferowanego akceleratora; transmisja planów leczenia z posiadanego Systemu HIPOKRATES do komputera sterującego oferowanym akceleratorem (dane o ustawieniach akceleratora i MLC); transmisja danych o przeprowadzonym leczeniu z komputera sterującego oferowanym akceleratorem do posiadanego systemu HIPOKRATES; bezpośrednie, automatyczne, ustawianie parametrów terapeutycznych zaimportowanych z posiadanego systemu na konsoli oferowanego akceleratora; automatyczna weryfikacja, na komputerze sterującym oferowanym akceleratorem, poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji, zapisanymi w systemie. 5

6 3. SYSTEM WIZUALIZACJI W WIĄZCE TERAPEUTYCZNEJ: 3.1. detekcja obrazu powinna być oparta na technologii amorficznego krzemu (asi); 3.2. detektor mocowany do gantry akceleratora; 3.3. powierzchnia czynna detektora 30 x 40 cm; 3.4. rozdzielczość 1024x768 pikseli; 3.5. system detekcji detektora dostosowany do zakresu energii w oferowanym akceleratorze; 3.6. ramię detektora powinno umożliwiać zabezpieczenie matrycy detektorów przed promieniowaniem terapeutycznym w sytuacji nieużywania systemu obrazowego; 3.7. powinien posiadać mechaniczny wysuw i chowanie detektora; 3.8. niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum 2mm; 3.9. Backpointer laserowy. 4. STACJA ROBOCZA SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA 3D DO PLANOWANIA RADIOTERAPII REALIZOWANEJ NA OFEROWANYM AKCELERATORZE - 3 STANOWISKA - POWINNA POSIADAĆ: 4.1. stacje robocze systemu planowania leczenia z funkcją konturowania; 4.2. system planowania leczenia powinien zapewnić możliwość rozbudowy w późniejszym czasie w przypadku zakupu kolejnych akceleratorów; 4.3. planowanie leczenia w zakresie technik: 3D, IMRT S&S oraz VMAT/ RAPID ARC; 4.4. funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych (TK, PET, MRI); 4.5. wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT, użytych do planowania; 4.6. obliczanie i wyświetlanie histogramów dawka objętość (DVH); 5. SYSTEM DOZYMETRII 3D powinien posiadać: Oprogramowanie umożliwiające realizację dozymetrii trójwymiarowej realizowanych planów leczenia dla wszystkich trybów klinicznych oferowanego akceleratora z możliwością rekonstrukcji zmierzonych rozkładów w obrazie CT pacjenta z uwzględnieniem niejednorodności gęstości tkanek wraz z układem detektorów (matryc) do pomiaru rozkładu dawki lub z możliwością wykorzystania detektora systemu. 6. MODELARNIA ZESTAW UNIERUCHOMIEŃ MA ZAWIERAĆ: 6.1. stół terapeutyczny dla modelarni; 6.2. zestaw centratorów laserowych; 6.3. łaźnię wodną do masek termoplastycznych; 6.4. komplet unieruchomień węglowych przyśpieszacz komplety dla wszystkich odcinków ciała tj. dla regionu głowa-szyja, regionu klatki piersiowej (także dopronacji), regionu jamy brzusznej i miednicy, 6

7 system unieruchomień kończyn dolnych; 6.5. komplet unieruchomień laminarnych modelarnia, symulator komplety dla wszystkich odcinków ciała tj. dla regionu głowa szyja, regionu klatki piersiowej (także do pronacji), regionu jamy brzusznej i miednicy, system unieruchomień kończyn dolnych; 6.6. maski i wykroje termoplastyczne szt. 7. Wirtualna symulacja. 8. Integracja aparatu z systemami RIS i PACS. 9. ZAGADNIENIA OGÓLNE: 9.1. oferujący zobowiązuje się wykonać pomiary dozymetryczne; 9.2. oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy: - EC w zakresie przecieku promieniowania, - dokładności ustawień odczytów kontrolowanych parametrów, - systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z automatyczną korekcją ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza; 9.3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta 9.4. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim 9.5. gwarancja nie mniej niż 24 miesiące II Tomograf komputerowy z wirtualną symulacją. 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1.1. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane; PKT 10, automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym (w trakcieakwizycji); 1.3. średnica otworu gantry 70 cm; 1.4. minimalna ilość rzędów detektora 16; 1.5. maksymalne pole diagnostyczne - 65 cm; 1.6. moc generatora kw; 1.7. czas skanu/obrotu lampy - 0,5 sek; 1.8. pojemność cieplna lampy - 8 MHU; 1.9. prąd lampy ma; minimalne napięcie lampy przeznaczone do diagnostyki dzieci - 80 kv; maksymalne napięcie lampy przeznaczone dla pacjentów otyłych kv; maksymalny diagnostyczny skok spirali (szybkość badania) - 1,75; skrócona geometria gantry - 95 cm; zakres skanowania i przesuwu blatu stołu pacjenta - nie mniej niż 170 cm; maksymalne obciążenie blatu stołu nie mniejsze niż 225 kg; możliwość zatrzymania tomografu; 7

8 1.17. możliwość wykonania badań diagnostycznych: - głowy bez i ze środkiem kontrastowym; - zatok obocznych nosa; - szyi bez i ze środkiem kontrastowym; - klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym; - klatki piersiowej w trybie HRCT; - jamy brzusznej (w tym miednicy małej) bez i ze środkiem kontrastowym; - jamy brzusznej w trybie wielofazowym obejmującym badania podstawowe bez środka kontrastowego i przynajmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym; - kości skroniowej; - kręgosłupa C, TH, L-S bez i ze środkiem kontrastowym; - tętnic głowy i szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej; - tętnic obwodowych kończyn górnych i dolnych. 2. WYPOSAŻENIE TOMOGRAFU: 2.1. stół wyposażony w płaską nakładkę z włókna węglowego; 2.2. wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórkę pod kolana, - pasy unieruchamiające, - podpórkę pod głowę i ręce; 2.3. zestaw dodatkowych laserów pozycjonujących oraz kamerę monitorującą akcję oddechową pacjenta; 2.4. dwugłowicowa zintegrowana z tomografem strzykawka automatyczna do podawania kontrastu. 3. KONSOLA OPERATORSKA Z 2 MONITORAMI: 3.1. akwizycja obrazów do badań: - onkologicznych, - pulmonologicznych, - kolonoskopowych, - naczyń obwodowych, - perfuzji mózgowej i wielonarządowej 3.2. akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach; 3.3. synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego; 3.4. oprogramowanie do automatycznego startu badania i wyzwolenia promieniowania, w momencie osiągnięcia przez kontrast w naczyniu wymaganej wartości progowej w jednostkach HU; 3.5. sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym, umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami; 3.6. automatyczny raport tworzony po zakończeniu badania dotyczący rzeczywistych parametrów podanego kontrastu, szybkość podania, opóźnienia i wstrzyknięcia; 8

9 3.7. konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty; 3.8. przekątna kolorowego monitora z matryca LCD min pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów min ; MIP (Maximum Intensity Projection); SSD (Surface Shaded Display); VR (Volume Rendering); 3.13 reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej; wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania); pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy); pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości); elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). Analiza statystyczna wskazanego obszaru Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa jak na stacjach lekarskich; nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych; kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania; oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach; oprogramowanie do automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta; program pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu; automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP; możliwość obliczenia dawki DLP lub CTDIvol absorbowanej przez pacjenta przed wykonaniem akwizycji/ tj serii badania, z uwzględnieniem doboru prądu, napięcia, czasu obrotu i innych parametrów badania; 4. KONSOLA LEKARSKA 2 ZESTAWY PO 2 MONITORY 4.1. stanowisko diagnostyczno-opisowe konsola lekarska dwumonitorowa z oprogramowaniem i możliwością dokonywania opisów diagnostycznych ; 4.2. konsole lekarskie diagnostyczne o identycznych parametrach technicznych i oprogramowaniu. Umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu; 4.3. system operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową komputera; 4.4. pamięć operacyjna z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez 9

10 oprogramowanie analizujące obrazy TK nie mniej niż 24 GB; 4.5. pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów - min ; 4.6. MIP (Maximum Intensity Projection); 4.7. SSD (Surface Shaded Display); 4.8. VR (Volume Rendering); 4.9. reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej; oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). Analiza statystyczna wskazanego obszaru; oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość); oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora); oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Możliwość prezentacji jelita na płaszczyźnie tzw. wirtualna dysekcja jelita; oprogramowanie z funkcją wirtualnej biopsji wykrytych zmian ogniskowych oraz automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego; automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym; automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie za kontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym; pakiet oprogramowania do analizy naczyń obwodowych; oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy; automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia; automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT/przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień; oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA; oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta; oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu 3D umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: CBF (miejscowy przepływ krwi), CBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT; 10

11 4.24. oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne); specjalistyczne (dedykowane tkankowo) protokoły perfuzyjne uwzględniające specyficzność tkankową danego narządu dla: - śledziony, - gruczołu krokowego, - trzustki, - guzów kości oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek mózgu /istoty białej i szarej na podstawie map przepływu i objętości krwi; oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i podpłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian; oprogramowanie do automatycznej segmentacji częściowo-litych i nielitych guzów płuc; oprogramowanie do automatycznej segmentacji litych guzów płuc; oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych; oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacjązewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian; oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań; oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.1; oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami WHO; oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian, - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej, - objętość zmiany, - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) oprogramowanie do automatycznej rejestracji przestrzennej badań CT/MR/PET/SPECT z możliwością ręcznego modyfikowania dopasowania; oprogramowanie do łączenia w 3D obrazów czynnościowych z obrazami naczyniowymi/anatomicznymi; oprogramowanie do radioterapii i wirtualnej symulacji przeznaczone do synchronizacji wielomodalnych obrazów i porównywania wolumetrycznych zestawów danych pochodzących z CT, MR, PET/TK oraz badań rentgenowskich z wizualizacją w trzech wymiarach; oprogramowanie pozwalające na tworzenie tabel zbiorczych, które stanowią wsparcie i ułatwienie dla wykonywania badań kontrolnych, do zarządzania badaniami wstępnymi i kontrolnymi. Zestawy danych CT, MR, PET oraz SPECT mogą być automatycznie registrowane; 11

12 4.40. program do wychwytywania pełnego zakresu ruchów krytycznie ważnych struktur wewnętrznych i zmian chorobowych w czasie oddychania w celu zaplanowania leczenia radiacyjnego; oprogramowanie do symulacji i planowania radioterapii pozwalające na przygotowywanie danych geometrycznych i anatomicznych związanych z planowaną radioterapią; oprogramowanie umożliwiające automatyczną segmentację organów opartych na obrazach CT, pozwalające na generowanie skomplikowanych struktur dookoła organów. Segmentowane organy to: - płuco, - rdzeń kręgowy, - wątroba, - nerka, - śledziona, - gałka oczna i soczewka, - nerw wzrokowy i skrzyżowanie nerwów, oprogramowanie analizujące dane CT i PET z uwzględnieniem cyklu oddechowego. Zdefiniowane struktury anatomiczne i geometryczne pola terapeutyczne powinny być wyświetlane na obrazach poprzecznych, jak też na reformatowanych obrazach strzałkowych, wieńcowych lub ukośnych oraz widokach 3D utworzonych na podstawie tych obrazów lub wyświetlanych w widoku z oka wiązki ; nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. 5. ZESTAW DO FLUOROSKOPII TK: 5.1. zestaw do fluoroskopii pod kontrolą TK, z możliwością przeprowadzania biopsji, z dodatkowym monitorem podwieszanym pod sufitem w pomieszczeniu badań, wyświetlającym obrazy w min. 3 płaszczyznach oraz dodatkowym panelem sterującym przy stole tomografu Integracja aparatu z systemami RIS i PACS 6. KONSOLA DO WIRTUALNEJ SYMULACJI: 6.1. Stanowisko do wirtualnej symulacji połączone z diagnostyczną konsolą lekarską. 7. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 7.1. Instrukcja obsługi aparatu TK w języku polskim w formie papierowej do wszystkich elementów systemu; 7.2. certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego. Deklaracje zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu oraz dla konsoli lekarskiej; 7.3. testy akceptacyjne wykonywane po zakończeniu instalacji systemów; 7.4. gwarancja min. 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy; 7.5. termin dostawy począwszy od podpisania umowy 45 dni roboczych; 7.6. transport do miejsca instalacji i instalacja w cenie. 12

13 8 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 8.1. UPS do podtrzymania zasilania każdego stanowiska roboczego (min. 10 minut); 8.2. rozdzielnice zasilania PDU/PDB; 8.3. zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania z instrukcją obsługi w języku polskim; 8.4. system przesyłania danych PACS i RIS; 8.5. router dla zdalnej obsługi serwisowej; 8.6. możliwość zapisywania planów w pamięci i przesyłania do systemu RTP jako standardowe obiekty DICOM RT; 8.7. odbieranie z systemów kompatybilnych z DICOM RT i ponownie symulowane w oprogramowaniu. 9. SZKOLENIA: 9.1. szkolenie specjalistyczne dla nie mniej niż 15 lekarzy wskazanych przez zamawiającego w ośrodku referencyjnym o profilu onkologicznym w wymiarze 5 dni; 9.2. udział nie mniej niż 5 w kursach szkoleniowych dotyczącym zagadnień związanych z przedmiotem przetargu. Do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny oferty) 9.3. szkolenia nie mniej niż 15 pracowników wskazanych przez zamawiającego w miejscu instalacji jednostki TK - w wymiarze 12 dni. III. System do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. 1. PARAMETRY: 1.1. urządzenie powinno mieć magnes o polu 1.5T (145 cm); 1.2. średnica tunelu wewnątrz gantry nie mniej niż 70 cm; 1.3. powinien charakteryzować się zerową stratnością ciekłego helu, wysoką jednorodnością pola magnetycznego oraz obszernym polem widzenia we wszystkich kierunkach (FOV 48 cm); 1.4. gradienty (amplituda: 44 mt/m, slew rate:200t/m/s); 1.5. komputer rekonstrukcyjny (dane szczegółowe zawarte w SIWZ dotyczące sprzętu komputerowego); 1.6. rozkład linii 0,5 mt (5 Gs) od izocentrum Oś x 2,5 m,oś y 2,5 m, oś z 4,0 m; 1.7. aktywne ekranowanie 1.8. system chłodzenia magnesu Zamknięty; chłodzenie helem 13

14 1.9. redukcja hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe 2. WYPOSAŻENIE: 2.1. stół pacjenta powinien być całkowicie odłączalny, umożliwiający wykonanie badań bez przekładania cewek, niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole (głowa pierwsza lub stopy pierwsze); 2.2. system wielokanałowych cewek; 2.3. możliwość regulacji kąta nachylenia cewki do badań głowy i szyi; 2.4. urządzenie powinno posiadać kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową magnesu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR - np. poprawność podłączenia cewek, czujników oddechu, pulsu, sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrówskanowania, wprowadzania danych pacjenta; 2.5. możliwość doposażenia w dodatkowe odłączane specjalistyczne stoły pacjenta do zawansowanych badań mammograficznych, do badań śródoperacyjnych (neurochirurgia głowy) oraz planowania radioterapii; 2.6. możliwość doposażenia w dodatkowe odłączane specjalistyczne stoły pacjenta do zawansowanych badań mammograficznych, do badań śródoperacyjnych (neurochirurgia głowy) oraz planowania radioterapii; 2.7. urządzenie powinno posiadać opcje współpracującą z dodatkową sondą ultrasonograficzną, umożliwiająca bezinwazyjne, rezonansowe badania zesztywnienia tkanki (np. wątroby, mięśni); 2.8. automatyczne rozpoczęcie badania po jednym dotknięciu stołu w miejscu odpowiadającym centrum badanej anatomii; 2.9. urządzenie powinno być wyposażone w system redukcji poziomu hałasu wytwarzanego przez aparat (zawierającą także optymalizację impulsów gradientowych); możliwość diagnostyki MR, obejmującą: - badania neurologiczne (rdzeń kręgowy, dyfuzja i perfuzja mózgu, DTI, MRI, spektroskopia), - badania stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy), - badania okolic brzucha (wątroba, nerki, prostata), - badania naczyniowe z kontrastem i bez, - badania piersi w tym spektroskopia sutka urządzenie powinno być wyposażone w zestaw muzyczny (ze słuchawkami) dla pacjenta do słuchania muzyki w trakcie badania i do komunikacji głosowej; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w wózek niemagnetyczny do transportu pacjentów w pozycji siedzącej; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w łóżko niemagnetyczne do transportu pacjentów w pozycji leżącej; w jednostkę zasilającą PDU/PDB; MR monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w Router VPN do zdalnego i automatycznego monitorowania parametrów magnesu oraz zdalnego serwisu systemu MR; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w matę antywibracyjną (instalowaną pod magnesem); urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w gaśnicę niemagnetyczną; 14

15 2.19. urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w klatkę Faraday a z wykończeniem wewnętrznym; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w system klimatyzacji, wentylacji oraz system automatyki wody lodowej; dwukomorowa strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR 1.5T; pomiary pola magnetycznego (na potrzeby SANEPIDu); integracja aparatu z systemami RIS i PACS; 3. WYPOSAŻENIE DO PLANOWANIA RT MUSI MIEĆ: 3.1. dodatkowy płaski blat stołu pacjenta do planowania RT; 3.2. zestaw laserów do planowania RT; 3.3. zestaw akcesoriów do prawidłowego ułożenia, pozycjonowania i unieruchamiania głowy, głowy i szyi, głowy i barku, bioder i miednicy, kolan, stóp pacjenta przy wykonywaniu planowania RT; 3.4. cewka z zestawem do pozycjonowania bioder i miednicy pacjenta do planowania RT; kanałowa cewka elastyczna do wykonania planowania RT; kanałowa cewka elastyczna do planowania RT; 3.7. wymienna cewka zintegrowana ze stołem do planowania głowy, szyi, okolic splotu ramiennego; 4. KONFIGURACJA SYSTEMU POWINNA OBEJMOWAĆ: kanałowy Rezonans Magnetyczny z konsolą operatorską oraz odłączanym przewoźnym stołem pacjenta; 4.2. zestaw cewek diagnostycznych: wbudowana cewka body, umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała, kwadraturowa cewka dedykowana do badań głowy, 40 elementowa cewka zintegrowana ze stołem pacjenta dedykowana badaniom OUN (głowy i kręgosłupa), jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy i mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych (staw biodrowy), 28 elementowa cewka dedykowana badaniom głowy i szyi, 36 elementowa cewka dedykowana badaniom jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy a także planowaniu RT, Zestaw trzech cewek 16 kanałowych, elastycznych, pachtowych (duża, średnia i mniejsza) do badań pediatrycznych do stawów kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka. Cewka duża wykorzystywana powinna być również do planowania RT, 8 kanałowa sztywna nadawczo-odbiorcza cewka dedykowana badaniom stawu kolanowego, 3 kanałowa cewka sztywna dedykowana badaniom barku, 8 kanałowa cewka sztywna dedykowana badaniom mammograficznym umożliwiająca wykonywanie biopsji, 6 kanałowa cewka neurologiczna, elastyczna dedykowana planowaniu RT, zintegrowana ze stołem pacjenta, wymienna cewka (50 cm x 50 cm) dedykowana planowaniu RT głowy, szyi, okolic splotu ramiennego, itd.; 4.3. zestaw jednorazowych cewek endorektalnych; 15

16 4.4. oprogramowanie kliniczne powinno zawierać: oprogramowanie do wykonywania badań mózgu: sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR, sekwencje gradientowe do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych (3D) mózgu T1, sekwencje umożliwiające automatyczne wykonanie badania głowy na podstawie cech anatomicznych - sekwencja do badania układu nerwowego i przestrzeni płynowych, morfologia, dyfuzja, perfuzja (z kontrastem, jak i bez kontrastowa 3D), - pakiet oprogramowania do automatycznego generowania parametrycznych map perfuzji, sekwencja do bez kontrastowych, wysokorozdzielczych, wolumetrycznych badań angiograficznych mózgu (drobnych naczyń i mikro krwawień), spektroskopia mózgu SVS, 2D CSI, 3D CSI, badania Tensora Dyfuzji wraz z oprogramowaniem traktograficznym; oprogramowanie postprocessingowe do analizy tensora dyfuzji i wizualizacji traktografii; oprogramowanie do wykonywania badań rdzenia kręgowego: 2D i 3D obrazowanie rdzenia kręgowego różnicujące istotę białą od szarej,- 3D technika obrazowania zakończeń nerwowych w rdzeniu kręgowym sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, tłumienie tłuszczu; oprogramowanie do badań okolic jamy brzusznej i miednicy: 2D/3D sekwencja do badań struktur jamy brzusznej z tłumieniem sygnału tłuszczu, sekwencja do badań dyfuzyjnych w obszarze jamy brzusznej, sekwencja do zaawansowanych badań dyfuzyjnych z wysoką jakością w obszarze jamy brzusznej, detekcja kierunków, jednoczesne zastosowanie 3 gradientów dyfuzji, techniki tetrahedral ) sekwencja do badań cholangiograficznych; oprogramowanie do badań dynamicznych m.in. wątroby, badania dynamiczne jamy brzusznej (z uzyskaniem czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, tłumienie tłuszczu), sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza (np. w wątrobie); oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta; oprogramowanie do badań naczyniowych bez kontrastowych: sekwencje do bez kontrastowych, wysokorozdzielczych badań tętnic nerek, tętnic i żył mózgu, obszaru jamy brzusznej i kończyn dolnych; oprogramowanie do badań mammograficznych, w tym: oprogramowanie pozwalające na jednoczesną akwizycję obu sutków z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, tłumienie tłuszczu; oprogramowanie dedykowane badaniom do spektroskopii sutka; oprogramowanie do optymalizacji czasów TI dla badań; oprogramowanie do bramkowania badań 3D (bez wstrzymywania oddechu); 16

17 oprogramowanie do badań stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy), w tym. min.: sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu oraz artefaktów od implantów, sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu,(np. ocena zawartości wody w chrząstce); 4.5. urządzenie powinno posiadać technologie lub inne rozwiązanie umożliwiające wykonywanie badań dowolnej anatomii, w dowolnej płaszczyźnie, u osób które nie mogą leżeć nieruchomo; możliwość redukcji nie tylko artefaktów ruchowych, ale także oddechowych ; w sekwencjach T1 FLAIR, T2,T2 FLAIR,DWI,PD, etc.; 4.6. dwie dwumonitorowe opisowe konsole lekarskie do analizy badań MR. Powinny być niezależne od konsoli operatorskiej i umożliwiające archiwizację badań na płytach CD; 4.7. konsola ma być wyposażona w postprocessingowe oprogramowanie kliniczne oprogramowania do wykonywania analiz badań spektroskopowych (SVS, 2D CSI, 3D CSI): oprogramowanie do zaawansowanych analiz badań perfuzji mózgu, oraz do analiz zaawansowanych badań dyfuzji; oprogramowanie do wykonywania analiz badań tensora dyfuzji (DTI); oprogramowanie do traktografii; oprogramowanie umożliwiające łączenie obrazów anatomicznych (np. całego kręgosłupa); oprogramowanie do automatycznego łączenia i porównywania obrazów 3D z MR, CT,PET, SPECT, etc.; oprogramowanie wspomagający ocenę badań onkologicznych (w tym synchronizacja badań, pomiary, itp.); oprogramowanie do analiz zmian właściwości naczyniowych badanych guzów; oprogramowanie do planowania RT na jednej konsoli; 4.8. powinien pracować w sieciach - DICOM3.0 SEND/RECEIVE, DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE, DICOM 3.0 WORKLIST,DICOM 3.0 DICOM BASIC,PRINT; 4.9. Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem 4.10 MPR MIP REKONSTRUKCJE 3D SSD D VR Podstawowa analiza obrazów MR i CT Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonans magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR 17

18 4.16. uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego wynikającego z warunków technicznych przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu; szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min. 12 dni roboczych po 8 godz. do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny oferty) interkom do komunikacji z pacjentem zestaw fantomów do kalibracji testowania aparatu zestaw podgłówków podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach stania sukcesywnie od daty po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu, w cenie oferty; instrukcje obsługi całego systemu w języku polskim; wykonanie testów pola magnetycznego na potrzeby Sanepidu; serwis, przeglądy i naprawy gwarancyjne; okres gwarancji min. 24 miesiące; Szkolenia pracowników wskazanych przez zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia - 12 dni Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 12 dni roboczych po 8 godz. do wykorzystania sukcesywnie od daty po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu,w cenie oferty IV. Gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, 1. PARAMETRY: 1.1. urządzenie powinno posiadać detektory o grubości kryształu scyntylacyjnego nie mniej niż 3/8 ; 1.2. zestaw 2 kolimatorów niskoenergetycznych o wysokiej jakości rozdzielczości LEHR na wózku; 1.3. zestaw 2 kolimatorów wysokiej energii (HEGP) na wózku; 1.4. gantra o średnicy nie mniej niż 70 cm; 1.5. gantra zapewniająca automatyczne konturowanie pacjenta w pozycjach 180 i 90 w czasie rzeczywistym w trybach SPECT i whole body; 1.6. możliwość pochylenia jednego detektora w osi długiej gamma kamery na zewnątrz lub do wewnątrz gantry; 2. WYPOSAŻENIE TOMOGRAFU: 2.1. zintegrowany tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie czterowarstwowego badania spiralnego detektorem o szerokości 1 cm z czasem pełnego obrotu wynoszącym 1s lub2s oraz maksymalnym czasem ciągłego skanu do 100s; 2.2. powinien posiadać zintegrowany ze stołem pacjenta system EKG do badań bramkowych; 2.3. stacja robocza - dedykowana do metody medycyny nuklearnej stacja procesingową umożliwiającą analizę i przeglądanie badań NM, PET, NM/CT 18

19 oraz PET/CT wyposażona powinna być w oprogramowanie umożliwiające ocenę większości badań metodą medycyny nuklearnej 2.4 dwumonitorowa stacja robocza 2.5. oprogramowanie rekonstrukcyjne, licencja na gamma kamerę oraz stacje robocze; 2.6. oprogramowanie do fuzji obrazów CT Integracja aparatu z systemami RIS i PACS z obrazami NMR oraz PET, jedna licencja 2.7. oprogramowanie do procesingu i wizualizacji 3D; 2.8. oprogramowanie rekonstrukcyjne licencja na gamma kamerę oraz stacje robocze; 2.9. DVD driver do archiwizacji badań; dodatkowa licencja oprogramowania na stację roboczą; oprogramowanie umożliwiające wszystkie rodzaje rekonstrukcji; stacje wyposażone w UPS drukarkę sieciową; akcesoria ułatwiające przeprowadzenie badań w postaci uchwytów: - do rąk, - do głowy, - pod ręce, zestaw fantomów do kontroli jakości gamma kamery SPECT Integracja aparatu z systemami RIS i PACS 3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta; 4. gwarancja na cały przedmiot dostawy udzielona będzie na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy 5. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim; 6. szkolenia personelu podstawowe i zaawansowane w miejscu instalacji dla 5 lekarzy i 5 techników, 5 fizyków medycznych; V. SKANER PET WRAZ Z TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM PET/CT 1. WYPOSAŻENIE APARATU: 1.1. system składający się z tomografu komputerowego z co najmniej 16 warstwowym detektorem, oraz skanera PET opartego na krysztale BGO. W skład systemu wchodzą: system powinien posiadać algorytm rekonstrukcyjny ; szerokie pole widzenia nie mniej niż 70 cm; długość skanu PET/CT całego ciała nie mniej niż 190 cm; urządzenie powinno posiadać system zarządzania artefaktami ruchowymi; urządzenie powinno posiadać w pełni automatyczny system codziennej kontroli jakości z wbudowanym źródłem kalibracyjnym; zintegrowaną konsolę akwizycyjną; akwizycja PET, CT, PET/CT; 19

20 możliwość podglądu badania w trakcie akwizycji; urządzeni e musi posiadać w pełni zintegrowaną konsolę diagnostyczną; stałe ugięcie blatu stołu pacjenta w całym zakresie przesuwu nie wymagające kompensacji lub podparcia; nośność stołu nie mniej niż 220 kg; stół powinien być wyposażony we wsparcie głowy konieczne podczas badań mózgu, podpory pod ramiona przy badaniach całego ciała i uchwyty dla rąk trzymanych w trakcie badania nad głową; wyposażenie stołu powinno zawierać elementy unieruchamiające pacjenta; podstawowa paleta stołu do badań diagnostycznych; płaska paleta stołu do planowania radioterapii; osiowa fizyczna długość pola widzenia FOV nie mniej niż 16.2 cm rozdzielczość CT do 30 LP/.cm; prędkość obrotowa gantry nie mniej niż 120 rpm z czasem rotacji około 500ms; stacja akwizycyjna pozwalająca na akwizycję, prezentację i rekonstrukcję badań PET i CT wraz z możliwością modyfikacji i tworzenia własnych protokołów akwizycyjnych przez użytkownika; akwizycja w trybie 3D z następującymi rodzajami akwizycji: statyczna, skan całego ciała lub wybranego fragmentu; możliwość uzyskania: skanów statycznych, skanów całego ciała, skanów dynamicznych oprogramowanie do stosowania dowolnej kombinacji badań CT do korekcji pochłaniania w PET; algorytm rekonstrukcji badań PET zwiększający zdolność rozdzielczą w oparciu o modelowanie odpowiedzi detektora w zależności od pozycji wewnątrz gantry; hardware rekonstrukcyjny zwiększający szybkość rekonstrukcji; oprogramowanie do rekonstrukcji dopasowanych w fazie bramkowanych oddechowo badań PET i CT oraz do oceny ilościowej oraz przeglądania w tym w trybie bramkowanych obrazów PET oraz PEWT/CT; oprogramowanie w celu usunięcia artefaktów związanych z ruchami oddechowymi polegające na zbieraniu danych wyłącznie w obszarze zewnętrznego wstrzymania oddechu; możliwość rekonstrukcji badań 4D PET/CT bez wydłużenia czasu akwizycji; oprogramowanie do kontroli zgodności parametrów w kolejnych badaniach tego samego pacjenta; zintegrowany program do obróbki obrazów PET, CT oraz PET/CT; obecność liniowej monochromatycznej skali kolorów. Możliwość tworzenia dodatkowej skali koloru przez użytkownika; możliwość wyświetlenia dowolnego obrazu w trybie wykorzystującym inną skalę kolorów, niezależnie od skal kolorów w trybach wykorzystywanych przez inne obrazy; 20

21 oprogramowanie CT: MPR, maxmip, minmip, 3D; program do automatycznego wykrywania guzków w płucach; oprogramowanie PET: Pomiary: SUV, ROI, odległości oprogramowanie neurologiczne; zapis wyników badań w standardzie DICOM 3.0; 2. Dodatkowo wyposażenie do laboratorium gorącego : automatyczny dyspenser z modułem podawania radiofarmaceutyków bezpośrednio pacjentowi; bramka dozymetryczna do pomiaru skażeń radioaktywnych; radiometr; dozymetr komorowy; kieszonkowy radiometr cyfrowy; kosz pedałowy na odpady radioizotopowepet; fantomy do kontroli jakości PET/CT; standardowe kable konieczne do pracy urządzenia; uchwyt do montażu bramki oddechowej; automatyczny wstrzykiwacz kontrastu statyw do wstrzykiwacza; 3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta; 4. gwarancja na cały przedmiot dostawy udzielona będzie na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy 5. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim; 6. szkolenia personelu podstawowe i zaawansowane w miejscu instalacji dla 5 lekarzy i 5 techników, 5 fizyków medycznych; SYSTEM PACS/RIS SZCZEGÓŁOWO OPISANY WRAZ Z WYPAGANIAMI DOTYCZACYMI SPRZETU KOMPUTEROWEGO WYMAGANEGO NA WSZYSKIE STANOWISKA DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ORAZ ZWARUNKAMI LICENCJI W SPECYFIKACJI PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH - STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 3c 21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 393599-2014

Zamówienie public... - 393599-2014 Page 1 of 12 Zamówienie public... - 393599-2014 19/11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Urządzenia

Specyfikacja Urządzenia Specyfikacja Urządzenia Fidex: Specyfikacja techniczna Funkcjonalność Trzy zaawansowane tryby pracy w jednym urządzeniu: TK: Tomografia komputerowa do wizualizacji 3D, z dodatkowym trybem podglądu. DR:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2.8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, marka i model, kraj pochodzenia, deklarowana klasa wyrobu (podać): Producent (podać): Rok

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 Załącznik nr 8 OPIS TECHNICZNY PARAMETRY GRANICZNE Fotel pozycjonujący do radioterapii protonowej nowotworów oka na stanowisku radioterapii nowotworów gałki ocznej w CCB, IFJ PAN L.p. Minimalne wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne

Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Załącznik nr 1 Parametry techniczne Opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne Lp. Opis wymaganego parametru Wartość graniczna Parametry oferowane 1. 2 3 4 I WYMAGANIA OGÓLNE 1 Aparat stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł

1. MR głowy bez kontrastu 420,00zł. 2. MR głowy z kontrastem 600,00zł. 3. MR przysadki mózgowej z kontrastem badanie dynamiczne 500,00zł V. CENNIK USŁUG PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO (CENY OBOWIĄZUJĄCE DLA PACJENTÓW NIEUPRAWNIONYCH DO BEZPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH) LP. WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJ BADANIA CENA NETTO BADANIA* 1. MR głowy

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy:... Adres:... e-mail: ... pieczęć wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel./fax:. e-mail: Oferta dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa

Bardziej szczegółowo

terapii - - Akceleratory Liniowe

terapii - - Akceleratory Liniowe Kontrola parametrów aparatów stosowanych w teleterapii terapii - - Akceleratory Liniowe Joanna ROSTKOWSKA Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 02-781 WARSZAWA Kontrola

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII

CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII CHARAKTERYSTYKA, KRYTETRIA I WARUNKI WYKONYWANIA PROCEDUR WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH RADIOTERAPII 12.1 Radioterapia z zastosowaniem techniki konformalnej, niekoplanarnej, stereotaktycznej lub śródoperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie w radioterapii

Obrazowanie w radioterapii Obrazowanie w radioterapii Witold Skrzyński Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Fizyki Medycznej Rola obrazowania w radioterapii Diagnoza, decyzja o terapii Planowanie leczenia

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00

tel. (012) 424-77 - 65 39 88.012.23 TK miednicy bez i z kontr. wielof. z pojeniem 460,00 Załącznik 1 Zakład Diagnostyki Obrazowej ul. Kopernika 19: I Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Ultrasonografii, Pracownia Mammografii, I Zespół Pracowni RTG ul. Kopernika 17: II Pracownia RTG

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 77 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo

I. Rentgenodiagnostyka

I. Rentgenodiagnostyka UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk, tel. (058) 727 05 05 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy Producent: Oferowany model: LP WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY, PUNKTACJA PARAMETR

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg) STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1. Dane kontaktowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ulica: Nr Kod pocztowy Miasto Województwo 2. Dane Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Imię i nazwisko. Telefon..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 UWAGA: Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego

ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego ZAŁĄCZNIK NR 9 Parametry techniczne i funkcjonalne densytometru cyfrowego L.p. Wymagania Parametr wymagany DENSYTOMETR CYFROWY 1 Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieużywany, densytometr cyfrowy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ultrasonograf weterynaryjny PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ultrasonograf weterynaryjny Załącznik nr 1A do SIWZ. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 1. Aparat

Bardziej szczegółowo

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK iuni iduo itotal Dla rodziny implantów do alloplastyki powierzchniowej stawu kolanowego ConforMIS ConforMIS, Inc. (Telefon: 781/345 9170) 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki

KARTA PRAKTYKI... imię i nazwisko studenta numer albumu rok akademicki Ramowy Program Praktyk pracownia radiografii cyfrowej KARTA PRAKTYKI... 1) zapoznanie się ze specyfikacją zakładu i organizacją pracy 2) zapoznanie się z instrukcjami stanowiskowymi i instrukcją ochrony

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej

Zakład Karny w Przemyślu informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej Przemyśl, 02.05.2013r. Oferenci, którzy złożyli zapytania do warunków zamówienia j/n. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: - zakup, dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ WYMAGANA ( GRANICZNA) I. WARUNKI OGÓLNE. 2 szt. TAK. 1.2 FWHM osiowa (axial FWHM) (mm) 5,6 mm. 6 Rodzaj użytych kryształów LSO lub LYSO

WARTOŚĆ WYMAGANA ( GRANICZNA) I. WARUNKI OGÓLNE. 2 szt. TAK. 1.2 FWHM osiowa (axial FWHM) (mm) 5,6 mm. 6 Rodzaj użytych kryształów LSO lub LYSO znak sprawy : ZZP 86 / 08 PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAŁĄCZNIK NR 1 OGŁOSZONY PRZEZ ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MZ DO OFERTY Z DNIA... 2008R. DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

- model skanu spiralnego i osiowego) 128 warstw. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- model skanu spiralnego i osiowego) 128 warstw. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA CZEŚCI I ZAMÓWIENIA Dostawa, montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją w Pracowni Tomografii Komputerowej pod zamontowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów dotyczących urządzeń radiologicznych w radiologii i diagnostyce obrazowej, medycynie nuklearnej i radioterapii

Wykaz kodów dotyczących urządzeń radiologicznych w radiologii i diagnostyce obrazowej, medycynie nuklearnej i radioterapii Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia Wykaz kodów dotyczących urządzeń radiologicznych w radiologii i diagnostyce obrazowej, medycynie nuklearnej i radioterapii I. Ogólne zasady kodowania i określenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) aparat ekg 3 szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Aparat ekg

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Typ urządzenia: Spiralny tomograf komputerowy 1 rzędowy Model aparatu:... Producent:... Rocznik:... l.p. Parametr Warunek graniczny Wartość oferowanych parametrów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG

Konstrukcja. II Obrazowanie i prezentacja obrazu. załącznik nr 1. Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG Wymagane Parametry Techniczne aparatu USG załącznik nr 1 L.p. Wymagane parametry techniczne Wymagania Parametry oferowane 1. Oferent/Producent (podać) 2. Pełna nazwa i typ (podać) 3. Kraj pochodzenia (podać)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) centrala do monitorowania kardiomonitorów 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7

... data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. Strona 1 z 7 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pieczęć wykonawcy) Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa Ilość szt. Cena netto (w zł) netto (ilość z kol.4 x

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII

CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII CENNIK BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZAKŁAD RADIOLOGII LP KOD ICD-9 Nazwa procedury Cena badania w zł Pracownia radiologii (rtg) 1 87.04.1 Tomografia siodła tureckiego 64,00 2 87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02) C 173/2 26.7.2006 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2006/C 173/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) normy CEN/CENELEC

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wszystkich uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PAKIETU NR 7 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Dotyczy: Kraków, 19 kwietnia 2016 r. postępowania na Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie. PYTANIA I ODPOWIEDZI POSTĘPOWANIE A.I.271-10/16 Działając

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02) C 103/2 Komunikat Komisji w sprawie implementacji dyrektywy Rady 93/42/EWG (2005/C 103/02) (Tekst dotyczący EOG) (Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą) CEN/ CENELEC EN 46003:1999 Systemy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej

Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Strona1 ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane parametry dla platformy do mikroskopii korelacyjnej Mikroskopia korelacyjna łączy dane z mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu określenia powiązań

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Załącznik nr ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH) Defibrylator 1szt. Nazwa..., Typ..., Model. Kraj pochodzenia..., Rok produkcji Lp. Parametr/Warunek Warunek graniczny /Nie A. Defibrylator

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO ANALIZY TERMOGRAWIMETRYCZNEJ TG-FITR-GCMS ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 113/TZ/IM/2013 Zestaw ma umożliwiać analizę termiczną próbki w symultanicznym układzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wymagania prawne wydawanie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych mgr Helena Harmansa Oddział Higieny Radiacyjnej WSSE w Opolu DOSIOR - Opole 26.XI.2011r. Ustawa z 29 listopada 2000r. Prawo atomowe

Bardziej szczegółowo

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla:

Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Metodologia pozycjonowania markera dla zdjęć RTG do przedoperacyjnych procedur planowania komputerowego Jan Siwek Zastosowania markerów w technikach zdjęć RTG dla: Aparatów bez skalibrowanego detektora

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE

PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK nr 2 DO ZAPROSZENIA SPZOZ-OiZP/2/24/241/30-10/2015 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Miejscowość... Data... PARAMETRY TECHNICZNE APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO L.p. Producent / Firma Kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program wyrównywania różnic między regionami II Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny

Opis przedmiotu zamówienia Program wyrównywania różnic między regionami II Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Opis przedmiotu zamówienia Program wyrównywania różnic między regionami II Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Pakiet nr 5 Specyfikacja ów technicznych i użytkowych Załącznik nr 16 Należy opisać każde

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich wykonawców

Do wszystkich wykonawców ZSP3.ZP.1.2013 Tarnobrzeg 18.01.2013r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy : przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerowego oraz wyposażenia multimedialnego dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3

Bardziej szczegółowo

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki

PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Załącznik nr 4 Pakiet nr 2 PULSOKSYMETR sieciowo akumulatorowy dla dzieci do opieki domowej 3 sztuki Lp. 1. Oferent/Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. Deklaracja zgodności 4. Rok produkcji 2012 5.

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 Stowarzyszenie Na Rzecz Doskonalenia Białystok, 15.05.2013 Współczesnych Metod Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Dziecko Adres biura projektu: ul. Białówny 7/1 15-437 Białystok tel: 668 870 617 email:

Bardziej szczegółowo

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka.

1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Pakiet nr I. Kardiomonitory 1. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-uŝytkowych monitora modułowego w ilości - 1 sztuka. Nazwa/ typ urządzenia fabrycznie nowego: Kraj pochodzenia:... Producent/Siedziba

Bardziej szczegółowo

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów MR 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można odebrać wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~

Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Zakład Radiologii - Cennik usług ~ obowiązuje od 01 sierpnia 2014 r. ~ Lp. Nazwa badania Cena netto (PLN) badania wykonanego: w dniach i godzinach normalnej pracy w pozostałe dni i godziny 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH .. Załącznik Nr 2 (pieczęć firmowa Wykonawcy) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH I OCENIANYCH Przedmiotem zamówienia jest łączna dostawa i montaż Aparatu RTG do wykonywania zdjęć kostnych ze statywem płucnym

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną

Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Nazwa urządzenia: Rezonans magnetyczny Opis urządzenia: Rezonans magnetyczny umożliwiający pełny zakres badań układu krążenia ze strzykawką automatyczną Miejsce przeznaczenia: Pracownia diagnostyki obrazowej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Wartość wymagana - Lp.

Strona 1 z 9. Wartość wymagana - Lp. Wartość wymagana - Lp. Parametr warunki graniczne Podać wartość oferowaną (wypełnia wykonawca) A. Cyfrowy system do badań angiograficznych System fabrycznie nowy lub rekondycjonowany. 1. Proces rekondycjonowania

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik badań

Szczegółowy cennik badań NZ0Z PANORAMIK CENTRUM DIAGNOSTYCZNE SC Szczegółowy cennik badań Zdjęcia stomatologiczne: Pantomogram 75,- Cefalometria /Tele/. 75,- Pantomogram + CD..... 80,- Cefalometria /Tele/ + CD... 80,- Pantomogram

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu)

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA URZĄDZENIA (URS) Urządzenie: Spektrofotometr (Propozycja zakupu) Strona1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 16.04.2014 r. Str.1/5 1. Wstęp Powstające Laboratorium Technologiczne w ramach działalności CBR planuje oprzeć swoją działalność na hodowlach mikroorganizmów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych Aparatu Ultrasonograficznego z trzema głowicami: Convex, Linia, Kardiologiczna Producent: Nazwa i typ aparatu: Kraj pochodzenia: Rok produkcji 2012 Ilość

Bardziej szczegółowo

Odkryj moc obrazowania w czasie rzeczywistym dzięki opatentowanej technologii przetwarzania obrazu firmy TeraRecon

Odkryj moc obrazowania w czasie rzeczywistym dzięki opatentowanej technologii przetwarzania obrazu firmy TeraRecon NAJWYŻSZEJ KLASY STACJA OBRAZOWANIA W FORMACIE2D/3D/4D Odkryj moc obrazowania w czasie rzeczywistym dzięki opatentowanej technologii przetwarzania obrazu firmy TeraRecon System Aquarius jest wyposażony

Bardziej szczegółowo

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 90-557 Łódź, ul. A. Struga 86 Centrala tel.: (0-42) 637-20-47 Sekretariat tel.: (0-42) 637-64-50 Fax: (0-42) 637-13-73 http://www.zozlodzpolesie.eu e-mail: sekretariat@zozpolesie.nazwa.pl Łódź, dnia 19.08.2015r.

Bardziej szczegółowo