OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ (załącznik nr 1 do Umowy) Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, wykończeniu, wyposażeniu i oddaniu do użytkowania w zakresie objętym zamówieniem obiektu (część etapu I) w zadaniu inwestycyjnym, pn. Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3a do Opisu przedmiotu zamówienia), w zakresie: PARTER pomieszczenia medyczne w zakresie pracowni PET, Gamma Kamery wraz z niezbędnymi pomieszczeniami, pomieszczenia rezonansu magnetycznego 1,5 teslowego, pomieszczenia tomografu komputerowego z wirtualną symulacją, pomieszczenia bunkrów, modelarnia oraz pomieszczenia pomocnicze, inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania określonego etapu. PIWNICE łącznik pomiędzy budynkiem diagnostyczno-zabiegowym a budynkiem szpitala wszystkie niezbędne pomieszczenia techniczne pozwalające na uruchomienie ww. etapu TEREN Należy wykonać konieczne zagospodarowanie terenu wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i obiektami technicznymi niezbędnymi do uruchomienia w/w etapu wraz z zabezpieczeniem mediów. Zakres ww. etapu inwestycji obejmuje swoim zakresem również prace niezbędne do kontynuowania następnych etapów. Wymieniony zakres musi spełniać wszystkie niezbędne warunki w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do częściowego użytkowania obiektu. Zakres inwestycji objętej zamówieniem obejmuje swoim zakresem powyższe za wyjątkiem robót, które zostały wykonane do chwili wszczęcia zamówienia tj.: roboty ziemne wraz z obsypaniem budynku oprócz kanału przyłączeniowego z mediami i przyłączami, przekładki, odwodnienie terenu, sieci wokół budynku tj. kanalizacja deszczowa i sanitarna, ściany piwnic budynku, 1

2 instalacje podposadzkowe piwnic. 2) dostawa sprzętu medycznego wraz z zainstalowaniem, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); 3) opcjonalna dostawa sprzętu medycznego wraz z zainstalowaniem w zakresie: przyśpieszacza liniowego (1 szt.), stacji do planowania leczenia (3 szt.), tomograf komputerowy z wirtualną symulacją (1 szt.), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); 4) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu medycznego, zgodnie z zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego (załącznik nr 3b do Opisu Przedmiotu zamówienia) oraz z Specyfikacją parametrów technicznoużytkowych (załącznik nr 3c do Opisu przedmiotu zamówienia); Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu opcjonalnej dostawy sprzętu medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy (płatnym na zasadach określonych w umowie) będzie płatne miesięcznie w wysokości nie większej niż 0,556% wartości wynagrodzenia przez okres 15 lat począwszy od miesiąca, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu prawomocne pozwolenie na użytkowanie - nie wcześniej jednak niż przed lutym 2014 r. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu płatności wynagrodzenia z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu opcjonalnej dostawy sprzętu medycznego, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 3 Umowy. Przy czym, wysokość płatności wynagrodzenia w skali roku rozliczeniowego nie będzie mniejsza niż 6,6% wartości wynagrodzenia. Za rok rozliczeniowy uważa się 12 kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym została wystawiona pierwsza faktura VAT. O ile w Opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia. Załączniki: Zał. Nr 3a dokumentacja projektowa 2

3 Zał. Nr. 3b Opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego Zał. Nr. 3c Specyfikacja parametrów techniczno użytkowych Załącznik nr 3b do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie sprzętu medycznego I. Przyśpieszacz liniowy wysokoenergetyczny generujący promieniowanie fotonowe 6MV, 20MV wyposażony w system wizualizacji wiązki oraz kolimator wielolistkowy MLC. Ilość zamawiana - 2 urządzenia Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. 1. PARAMETRY WYMAGANE: 1.1. Terapeutycznych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym: napięcie przyśpieszające 6MV, 20 MV z filtrem spłaszczającym; maksymalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki6mv, 20MV z filtrem spłaszczający 500 MU/min; wiązka elektronowa o wartości energii -6,9,12,15,18 do 22 Mev; minimalna moc dawki w trybie napromieniania dla wiązki 6 MV, 20 MV zfiltrem spłaszczającym 50MU/min; realizacja pól asymetrycznych w osi X i osi Y z przekraczaniem osi centralnej wiązki; zestaw filtrów klinowych o kątach 10, 15, 30, 45 stopni lub klin zmotoryzowany, pozwalający na uzyskiwanie ww. kątów; konstrukcja akceleratora umożliwiająca jednoczesne stosowania klinów i osłon indywidualnych; zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych (min. 25 szt.) Stołu terapeutycznego: blat stołu musi być wykonany z włókna węglowego wyposażony w 3

4 indeksowany system mocowania unieruchomień; musi posiadać możliwość awaryjnego ruchu stołem w wypadku braku zasilania; niedokładność obrotu podłogi stołu 0,5 ; niedokładność przesuwu blatu stołu w osi wzdłużnej 1mm; nośność stołu 150 kg; elektro - mechaniczny układ przesuwu blatu stołu w trzech osiach XYZ wraz z cyfrowym odczytem położenia; możliwość przesuwu pionowego powyżej izocentrum Kolimatora wielolistkowego MLC: liczba listków o szerokości 0.5 cm, mierzone w SAD 120; listki o szerokości 0.5 cm, mierzone w SAD, zapewniające kształtowanie pola o wymiarach co najmniej 22 cm x 40 cm; minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania w wyznaczonym przez listki polu 0.5cm; maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych 12 cm; przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku1 kolimatora MLC mogą znajdować się podczas emisji wiązki pomiędzy listkami z banku2; niedokładność pozycjonowania listka względem osi kolimatora 1 mm; przekraczanie osi centralnej wiązki przez listki o wartość > 10 cm mierzone w SAD; automatyczne ustawianie i weryfikacja ustawienia kształtu pola MLC na akceleratorze. 2. AKCELERATOR: 2.1. Parametry wymagane: odległość SAD = 100cm; dokładność izocentrum mechanicznego i radiograficznego kula o średnicy 2mm; zakres obrotu gantry 360 o ; prędkość obrotu gantry zmienna podczas emisji wiązki promieniowania; niedokładność ustawienia pozycji kątowej gantry 0,5 o ; 4

5 niedokładność ustawienia pozycji kątowej kolimatora 0,5 o ; odległość pomiędzy kolimatorem wraz z MLC a izocentrum 30 cm; system dozymetrii wiązki wewnątrz głowicy realizowany przez komory jonizacyjne, których wskazania są automatycznie korygowane na ciśnienie i temperaturę otoczenia; akcelerator wyposażony powinien być w awaryjny licznik dawki; system symulacji świetlnej pola Wyposażenie: komplet centratorów laserowych; system monitorowania audio i wideo - pomieszczenia akceleratora; monitor LCD systemu wewnątrz bunkra terapeutycznego, wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry oraz umożliwiający ich ustawienie; mechaniczny front pointer Tryb pracy klinicznej: tryb terapii stacjonarnej wiązką promieniowania X, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych z filtrem spłaszczającym; tryb terapii obrotowej wiązką promieniowania 6MV, 20MV; tryb terapii stacjonarnej IMRT; tryb terapii dynamicznej IMRT, dla każdej z wymaganych wiązek fotonowych; tryb terapii dynamicznej obrotowej IMRT typu RapidArc / VMAT Komputerowy system sterowania zintegrowana konsola sterująca akceleratorem z mikroprocesorowym systemem sterowania; system automatycznego przesyłania wszystkich ustawień mechanicznych i dozymetrycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia (zintegrowany z systemem zarządzania) do akceleratora z komputera sterującego oferowanym akceleratorem transmisja danych pomiędzy posiadanym systemem zarządzania danymi HIPOKRATES a komputerem sterującym oferowanego akceleratora; transmisja planów leczenia z posiadanego Systemu HIPOKRATES do komputera sterującego oferowanym akceleratorem (dane o ustawieniach akceleratora i MLC); transmisja danych o przeprowadzonym leczeniu z komputera sterującego oferowanym akceleratorem do posiadanego systemu HIPOKRATES; bezpośrednie, automatyczne, ustawianie parametrów terapeutycznych zaimportowanych z posiadanego systemu na konsoli oferowanego akceleratora; automatyczna weryfikacja, na komputerze sterującym oferowanym akceleratorem, poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji, zapisanymi w systemie. 5

6 3. SYSTEM WIZUALIZACJI W WIĄZCE TERAPEUTYCZNEJ: 3.1. detekcja obrazu powinna być oparta na technologii amorficznego krzemu (asi); 3.2. detektor mocowany do gantry akceleratora; 3.3. powierzchnia czynna detektora 30 x 40 cm; 3.4. rozdzielczość 1024x768 pikseli; 3.5. system detekcji detektora dostosowany do zakresu energii w oferowanym akceleratorze; 3.6. ramię detektora powinno umożliwiać zabezpieczenie matrycy detektorów przed promieniowaniem terapeutycznym w sytuacji nieużywania systemu obrazowego; 3.7. powinien posiadać mechaniczny wysuw i chowanie detektora; 3.8. niedokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum 2mm; 3.9. Backpointer laserowy. 4. STACJA ROBOCZA SYSTEMU PLANOWANIA LECZENIA 3D DO PLANOWANIA RADIOTERAPII REALIZOWANEJ NA OFEROWANYM AKCELERATORZE - 3 STANOWISKA - POWINNA POSIADAĆ: 4.1. stacje robocze systemu planowania leczenia z funkcją konturowania; 4.2. system planowania leczenia powinien zapewnić możliwość rozbudowy w późniejszym czasie w przypadku zakupu kolejnych akceleratorów; 4.3. planowanie leczenia w zakresie technik: 3D, IMRT S&S oraz VMAT/ RAPID ARC; 4.4. funkcjonalność automatycznej fuzji różnych serii obrazów, pochodzących z różnych rodzajów badań diagnostycznych (TK, PET, MRI); 4.5. wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT, użytych do planowania; 4.6. obliczanie i wyświetlanie histogramów dawka objętość (DVH); 5. SYSTEM DOZYMETRII 3D powinien posiadać: Oprogramowanie umożliwiające realizację dozymetrii trójwymiarowej realizowanych planów leczenia dla wszystkich trybów klinicznych oferowanego akceleratora z możliwością rekonstrukcji zmierzonych rozkładów w obrazie CT pacjenta z uwzględnieniem niejednorodności gęstości tkanek wraz z układem detektorów (matryc) do pomiaru rozkładu dawki lub z możliwością wykorzystania detektora systemu. 6. MODELARNIA ZESTAW UNIERUCHOMIEŃ MA ZAWIERAĆ: 6.1. stół terapeutyczny dla modelarni; 6.2. zestaw centratorów laserowych; 6.3. łaźnię wodną do masek termoplastycznych; 6.4. komplet unieruchomień węglowych przyśpieszacz komplety dla wszystkich odcinków ciała tj. dla regionu głowa-szyja, regionu klatki piersiowej (także dopronacji), regionu jamy brzusznej i miednicy, 6

7 system unieruchomień kończyn dolnych; 6.5. komplet unieruchomień laminarnych modelarnia, symulator komplety dla wszystkich odcinków ciała tj. dla regionu głowa szyja, regionu klatki piersiowej (także do pronacji), regionu jamy brzusznej i miednicy, system unieruchomień kończyn dolnych; 6.6. maski i wykroje termoplastyczne szt. 7. Wirtualna symulacja. 8. Integracja aparatu z systemami RIS i PACS. 9. ZAGADNIENIA OGÓLNE: 9.1. oferujący zobowiązuje się wykonać pomiary dozymetryczne; 9.2. oferowany akcelerator wysokoenergetyczny spełnia normy: - EC w zakresie przecieku promieniowania, - dokładności ustawień odczytów kontrolowanych parametrów, - systemu dozymetrii wiązek terapeutycznych, w szczególności zainstalowanie dwóch niezależnych kanałów monitorowania dawki z automatyczną korekcją ciśnienia i temperatury otoczenia; wyposażenia w mechanizmy blokujące i wskaźniki zapewniające właściwe działanie przyspieszacza; 9.3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta 9.4. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim 9.5. gwarancja nie mniej niż 24 miesiące II Tomograf komputerowy z wirtualną symulacją. 1. WYMAGANIA OGÓLNE: 1.1. urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane; PKT 10, automatyczne modulowanie prądu lampy w czasie rzeczywistym (w trakcieakwizycji); 1.3. średnica otworu gantry 70 cm; 1.4. minimalna ilość rzędów detektora 16; 1.5. maksymalne pole diagnostyczne - 65 cm; 1.6. moc generatora kw; 1.7. czas skanu/obrotu lampy - 0,5 sek; 1.8. pojemność cieplna lampy - 8 MHU; 1.9. prąd lampy ma; minimalne napięcie lampy przeznaczone do diagnostyki dzieci - 80 kv; maksymalne napięcie lampy przeznaczone dla pacjentów otyłych kv; maksymalny diagnostyczny skok spirali (szybkość badania) - 1,75; skrócona geometria gantry - 95 cm; zakres skanowania i przesuwu blatu stołu pacjenta - nie mniej niż 170 cm; maksymalne obciążenie blatu stołu nie mniejsze niż 225 kg; możliwość zatrzymania tomografu; 7

8 1.17. możliwość wykonania badań diagnostycznych: - głowy bez i ze środkiem kontrastowym; - zatok obocznych nosa; - szyi bez i ze środkiem kontrastowym; - klatki piersiowej bez i ze środkiem kontrastowym; - klatki piersiowej w trybie HRCT; - jamy brzusznej (w tym miednicy małej) bez i ze środkiem kontrastowym; - jamy brzusznej w trybie wielofazowym obejmującym badania podstawowe bez środka kontrastowego i przynajmniej dwie fazy ze środkiem kontrastowym; - kości skroniowej; - kręgosłupa C, TH, L-S bez i ze środkiem kontrastowym; - tętnic głowy i szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej; - tętnic obwodowych kończyn górnych i dolnych. 2. WYPOSAŻENIE TOMOGRAFU: 2.1. stół wyposażony w płaską nakładkę z włókna węglowego; 2.2. wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórkę pod kolana, - pasy unieruchamiające, - podpórkę pod głowę i ręce; 2.3. zestaw dodatkowych laserów pozycjonujących oraz kamerę monitorującą akcję oddechową pacjenta; 2.4. dwugłowicowa zintegrowana z tomografem strzykawka automatyczna do podawania kontrastu. 3. KONSOLA OPERATORSKA Z 2 MONITORAMI: 3.1. akwizycja obrazów do badań: - onkologicznych, - pulmonologicznych, - kolonoskopowych, - naczyń obwodowych, - perfuzji mózgowej i wielonarządowej 3.2. akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach; 3.3. synchronizacja startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego; 3.4. oprogramowanie do automatycznego startu badania i wyzwolenia promieniowania, w momencie osiągnięcia przez kontrast w naczyniu wymaganej wartości progowej w jednostkach HU; 3.5. sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym, umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami; 3.6. automatyczny raport tworzony po zakończeniu badania dotyczący rzeczywistych parametrów podanego kontrastu, szybkość podania, opóźnienia i wstrzyknięcia; 8

9 3.7. konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę operatora tomografu wykonującego badanie i lekarza diagnosty; 3.8. przekątna kolorowego monitora z matryca LCD min pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów min ; MIP (Maximum Intensity Projection); SSD (Surface Shaded Display); VR (Volume Rendering); 3.13 reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej; wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania); pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy); pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości); elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). Analiza statystyczna wskazanego obszaru Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz obsługa jak na stacjach lekarskich; nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych; kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania; oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach; oprogramowanie do automatycznej modulacji dawki w zależności od badanych organów, zmniejszające narażenie skóry pacjenta jak i tkanki pod skórą pacjenta; program pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu; automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP; możliwość obliczenia dawki DLP lub CTDIvol absorbowanej przez pacjenta przed wykonaniem akwizycji/ tj serii badania, z uwzględnieniem doboru prądu, napięcia, czasu obrotu i innych parametrów badania; 4. KONSOLA LEKARSKA 2 ZESTAWY PO 2 MONITORY 4.1. stanowisko diagnostyczno-opisowe konsola lekarska dwumonitorowa z oprogramowaniem i możliwością dokonywania opisów diagnostycznych ; 4.2. konsole lekarskie diagnostyczne o identycznych parametrach technicznych i oprogramowaniu. Umożliwiające pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu; 4.3. system operacyjny konsoli lekarskiej wykorzystujący 64-bitową architekturę sprzętową komputera; 4.4. pamięć operacyjna z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez 9

10 oprogramowanie analizujące obrazy TK nie mniej niż 24 GB; 4.5. pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów - min ; 4.6. MIP (Maximum Intensity Projection); 4.7. SSD (Surface Shaded Display); 4.8. VR (Volume Rendering); 4.9. reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej; oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów). Analiza statystyczna wskazanego obszaru; oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość); oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora); oprogramowanie do wirtualnej kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Możliwość prezentacji jelita na płaszczyźnie tzw. wirtualna dysekcja jelita; oprogramowanie z funkcją wirtualnej biopsji wykrytych zmian ogniskowych oraz automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych i płynów z jelita grubego; automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym; automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie za kontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym; pakiet oprogramowania do analizy naczyń obwodowych; oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy; automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia; automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modelu MIP lub VRT/przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień; oprogramowanie do wizualizacji i analizy naczyń w obrębie głowy i szyi bez potrzeby wykonywania subtrakcji DSA; oprogramowanie do segmentacji zmian ogniskowych z możliwością porównania z poprzednimi badaniami tego samego pacjenta; oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu 3D umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: CBF (miejscowy przepływ krwi), CBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT; 10

11 4.24. oprogramowanie do badań perfuzyjnych 3D wątroby, nerek, umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne); specjalistyczne (dedykowane tkankowo) protokoły perfuzyjne uwzględniające specyficzność tkankową danego narządu dla: - śledziony, - gruczołu krokowego, - trzustki, - guzów kości oprogramowanie umożliwiające segmentację tkanek mózgu /istoty białej i szarej na podstawie map przepływu i objętości krwi; oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i podpłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian; oprogramowanie do automatycznej segmentacji częściowo-litych i nielitych guzów płuc; oprogramowanie do automatycznej segmentacji litych guzów płuc; oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych; oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacjązewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian; oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań; oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami RECIST 1.1; oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami WHO; oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian, - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej, - objętość zmiany, - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) oprogramowanie do automatycznej rejestracji przestrzennej badań CT/MR/PET/SPECT z możliwością ręcznego modyfikowania dopasowania; oprogramowanie do łączenia w 3D obrazów czynnościowych z obrazami naczyniowymi/anatomicznymi; oprogramowanie do radioterapii i wirtualnej symulacji przeznaczone do synchronizacji wielomodalnych obrazów i porównywania wolumetrycznych zestawów danych pochodzących z CT, MR, PET/TK oraz badań rentgenowskich z wizualizacją w trzech wymiarach; oprogramowanie pozwalające na tworzenie tabel zbiorczych, które stanowią wsparcie i ułatwienie dla wykonywania badań kontrolnych, do zarządzania badaniami wstępnymi i kontrolnymi. Zestawy danych CT, MR, PET oraz SPECT mogą być automatycznie registrowane; 11

12 4.40. program do wychwytywania pełnego zakresu ruchów krytycznie ważnych struktur wewnętrznych i zmian chorobowych w czasie oddychania w celu zaplanowania leczenia radiacyjnego; oprogramowanie do symulacji i planowania radioterapii pozwalające na przygotowywanie danych geometrycznych i anatomicznych związanych z planowaną radioterapią; oprogramowanie umożliwiające automatyczną segmentację organów opartych na obrazach CT, pozwalające na generowanie skomplikowanych struktur dookoła organów. Segmentowane organy to: - płuco, - rdzeń kręgowy, - wątroba, - nerka, - śledziona, - gałka oczna i soczewka, - nerw wzrokowy i skrzyżowanie nerwów, oprogramowanie analizujące dane CT i PET z uwzględnieniem cyklu oddechowego. Zdefiniowane struktury anatomiczne i geometryczne pola terapeutyczne powinny być wyświetlane na obrazach poprzecznych, jak też na reformatowanych obrazach strzałkowych, wieńcowych lub ukośnych oraz widokach 3D utworzonych na podstawie tych obrazów lub wyświetlanych w widoku z oka wiązki ; nagrywanie obrazów na CD/DVD/USB w formacie DICOM 3.0, z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. 5. ZESTAW DO FLUOROSKOPII TK: 5.1. zestaw do fluoroskopii pod kontrolą TK, z możliwością przeprowadzania biopsji, z dodatkowym monitorem podwieszanym pod sufitem w pomieszczeniu badań, wyświetlającym obrazy w min. 3 płaszczyznach oraz dodatkowym panelem sterującym przy stole tomografu Integracja aparatu z systemami RIS i PACS 6. KONSOLA DO WIRTUALNEJ SYMULACJI: 6.1. Stanowisko do wirtualnej symulacji połączone z diagnostyczną konsolą lekarską. 7. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 7.1. Instrukcja obsługi aparatu TK w języku polskim w formie papierowej do wszystkich elementów systemu; 7.2. certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego. Deklaracje zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu oraz dla konsoli lekarskiej; 7.3. testy akceptacyjne wykonywane po zakończeniu instalacji systemów; 7.4. gwarancja min. 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy; 7.5. termin dostawy począwszy od podpisania umowy 45 dni roboczych; 7.6. transport do miejsca instalacji i instalacja w cenie. 12

13 8 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 8.1. UPS do podtrzymania zasilania każdego stanowiska roboczego (min. 10 minut); 8.2. rozdzielnice zasilania PDU/PDB; 8.3. zestaw firmowych fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania z instrukcją obsługi w języku polskim; 8.4. system przesyłania danych PACS i RIS; 8.5. router dla zdalnej obsługi serwisowej; 8.6. możliwość zapisywania planów w pamięci i przesyłania do systemu RTP jako standardowe obiekty DICOM RT; 8.7. odbieranie z systemów kompatybilnych z DICOM RT i ponownie symulowane w oprogramowaniu. 9. SZKOLENIA: 9.1. szkolenie specjalistyczne dla nie mniej niż 15 lekarzy wskazanych przez zamawiającego w ośrodku referencyjnym o profilu onkologicznym w wymiarze 5 dni; 9.2. udział nie mniej niż 5 w kursach szkoleniowych dotyczącym zagadnień związanych z przedmiotem przetargu. Do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny oferty) 9.3. szkolenia nie mniej niż 15 pracowników wskazanych przez zamawiającego w miejscu instalacji jednostki TK - w wymiarze 12 dni. III. System do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego o wartości indukcji pola magnetycznego 1,5 T. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane. 1. PARAMETRY: 1.1. urządzenie powinno mieć magnes o polu 1.5T (145 cm); 1.2. średnica tunelu wewnątrz gantry nie mniej niż 70 cm; 1.3. powinien charakteryzować się zerową stratnością ciekłego helu, wysoką jednorodnością pola magnetycznego oraz obszernym polem widzenia we wszystkich kierunkach (FOV 48 cm); 1.4. gradienty (amplituda: 44 mt/m, slew rate:200t/m/s); 1.5. komputer rekonstrukcyjny (dane szczegółowe zawarte w SIWZ dotyczące sprzętu komputerowego); 1.6. rozkład linii 0,5 mt (5 Gs) od izocentrum Oś x 2,5 m,oś y 2,5 m, oś z 4,0 m; 1.7. aktywne ekranowanie 1.8. system chłodzenia magnesu Zamknięty; chłodzenie helem 13

14 1.9. redukcja hałasu poprzez rozwiązania sprzętowe 2. WYPOSAŻENIE: 2.1. stół pacjenta powinien być całkowicie odłączalny, umożliwiający wykonanie badań bez przekładania cewek, niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole (głowa pierwsza lub stopy pierwsze); 2.2. system wielokanałowych cewek; 2.3. możliwość regulacji kąta nachylenia cewki do badań głowy i szyi; 2.4. urządzenie powinno posiadać kolorowy wyświetlacz zintegrowany z obudową magnesu umożliwiający kontrolę funkcji aparatu MR - np. poprawność podłączenia cewek, czujników oddechu, pulsu, sygnałów fizjologicznych, ustawienia parametrówskanowania, wprowadzania danych pacjenta; 2.5. możliwość doposażenia w dodatkowe odłączane specjalistyczne stoły pacjenta do zawansowanych badań mammograficznych, do badań śródoperacyjnych (neurochirurgia głowy) oraz planowania radioterapii; 2.6. możliwość doposażenia w dodatkowe odłączane specjalistyczne stoły pacjenta do zawansowanych badań mammograficznych, do badań śródoperacyjnych (neurochirurgia głowy) oraz planowania radioterapii; 2.7. urządzenie powinno posiadać opcje współpracującą z dodatkową sondą ultrasonograficzną, umożliwiająca bezinwazyjne, rezonansowe badania zesztywnienia tkanki (np. wątroby, mięśni); 2.8. automatyczne rozpoczęcie badania po jednym dotknięciu stołu w miejscu odpowiadającym centrum badanej anatomii; 2.9. urządzenie powinno być wyposażone w system redukcji poziomu hałasu wytwarzanego przez aparat (zawierającą także optymalizację impulsów gradientowych); możliwość diagnostyki MR, obejmującą: - badania neurologiczne (rdzeń kręgowy, dyfuzja i perfuzja mózgu, DTI, MRI, spektroskopia), - badania stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy), - badania okolic brzucha (wątroba, nerki, prostata), - badania naczyniowe z kontrastem i bez, - badania piersi w tym spektroskopia sutka urządzenie powinno być wyposażone w zestaw muzyczny (ze słuchawkami) dla pacjenta do słuchania muzyki w trakcie badania i do komunikacji głosowej; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w wózek niemagnetyczny do transportu pacjentów w pozycji siedzącej; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w łóżko niemagnetyczne do transportu pacjentów w pozycji leżącej; w jednostkę zasilającą PDU/PDB; MR monitor poziomu tlenu w pomieszczeniu badań; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w Router VPN do zdalnego i automatycznego monitorowania parametrów magnesu oraz zdalnego serwisu systemu MR; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w matę antywibracyjną (instalowaną pod magnesem); urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w gaśnicę niemagnetyczną; 14

15 2.19. urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w klatkę Faraday a z wykończeniem wewnętrznym; urządzenie dodatkowo powinno być wyposażone w system klimatyzacji, wentylacji oraz system automatyki wody lodowej; dwukomorowa strzykawka automatyczna do podawania środka kontrastowego przystosowana do pracy w środowisku MR 1.5T; pomiary pola magnetycznego (na potrzeby SANEPIDu); integracja aparatu z systemami RIS i PACS; 3. WYPOSAŻENIE DO PLANOWANIA RT MUSI MIEĆ: 3.1. dodatkowy płaski blat stołu pacjenta do planowania RT; 3.2. zestaw laserów do planowania RT; 3.3. zestaw akcesoriów do prawidłowego ułożenia, pozycjonowania i unieruchamiania głowy, głowy i szyi, głowy i barku, bioder i miednicy, kolan, stóp pacjenta przy wykonywaniu planowania RT; 3.4. cewka z zestawem do pozycjonowania bioder i miednicy pacjenta do planowania RT; kanałowa cewka elastyczna do wykonania planowania RT; kanałowa cewka elastyczna do planowania RT; 3.7. wymienna cewka zintegrowana ze stołem do planowania głowy, szyi, okolic splotu ramiennego; 4. KONFIGURACJA SYSTEMU POWINNA OBEJMOWAĆ: kanałowy Rezonans Magnetyczny z konsolą operatorską oraz odłączanym przewoźnym stołem pacjenta; 4.2. zestaw cewek diagnostycznych: wbudowana cewka body, umożliwiająca wykonywanie badań całego ciała, kwadraturowa cewka dedykowana do badań głowy, 40 elementowa cewka zintegrowana ze stołem pacjenta dedykowana badaniom OUN (głowy i kręgosłupa), jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy i mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych (staw biodrowy), 28 elementowa cewka dedykowana badaniom głowy i szyi, 36 elementowa cewka dedykowana badaniom jamy brzusznej, klatki piersiowej, miednicy a także planowaniu RT, Zestaw trzech cewek 16 kanałowych, elastycznych, pachtowych (duża, średnia i mniejsza) do badań pediatrycznych do stawów kolanowego, łokciowego, skokowego, barkowego, biodrowego, nadgarstka. Cewka duża wykorzystywana powinna być również do planowania RT, 8 kanałowa sztywna nadawczo-odbiorcza cewka dedykowana badaniom stawu kolanowego, 3 kanałowa cewka sztywna dedykowana badaniom barku, 8 kanałowa cewka sztywna dedykowana badaniom mammograficznym umożliwiająca wykonywanie biopsji, 6 kanałowa cewka neurologiczna, elastyczna dedykowana planowaniu RT, zintegrowana ze stołem pacjenta, wymienna cewka (50 cm x 50 cm) dedykowana planowaniu RT głowy, szyi, okolic splotu ramiennego, itd.; 4.3. zestaw jednorazowych cewek endorektalnych; 15

16 4.4. oprogramowanie kliniczne powinno zawierać: oprogramowanie do wykonywania badań mózgu: sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz FLAIR, sekwencje gradientowe do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych (3D) mózgu T1, sekwencje umożliwiające automatyczne wykonanie badania głowy na podstawie cech anatomicznych - sekwencja do badania układu nerwowego i przestrzeni płynowych, morfologia, dyfuzja, perfuzja (z kontrastem, jak i bez kontrastowa 3D), - pakiet oprogramowania do automatycznego generowania parametrycznych map perfuzji, sekwencja do bez kontrastowych, wysokorozdzielczych, wolumetrycznych badań angiograficznych mózgu (drobnych naczyń i mikro krwawień), spektroskopia mózgu SVS, 2D CSI, 3D CSI, badania Tensora Dyfuzji wraz z oprogramowaniem traktograficznym; oprogramowanie postprocessingowe do analizy tensora dyfuzji i wizualizacji traktografii; oprogramowanie do wykonywania badań rdzenia kręgowego: 2D i 3D obrazowanie rdzenia kręgowego różnicujące istotę białą od szarej,- 3D technika obrazowania zakończeń nerwowych w rdzeniu kręgowym sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, tłumienie tłuszczu; oprogramowanie do badań okolic jamy brzusznej i miednicy: 2D/3D sekwencja do badań struktur jamy brzusznej z tłumieniem sygnału tłuszczu, sekwencja do badań dyfuzyjnych w obszarze jamy brzusznej, sekwencja do zaawansowanych badań dyfuzyjnych z wysoką jakością w obszarze jamy brzusznej, detekcja kierunków, jednoczesne zastosowanie 3 gradientów dyfuzji, techniki tetrahedral ) sekwencja do badań cholangiograficznych; oprogramowanie do badań dynamicznych m.in. wątroby, badania dynamiczne jamy brzusznej (z uzyskaniem czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, tłumienie tłuszczu), sekwencje do wykrywania koncentracji żelaza (np. w wątrobie); oprogramowanie do wykonywania badań całego pacjenta; oprogramowanie do badań naczyniowych bez kontrastowych: sekwencje do bez kontrastowych, wysokorozdzielczych badań tętnic nerek, tętnic i żył mózgu, obszaru jamy brzusznej i kończyn dolnych; oprogramowanie do badań mammograficznych, w tym: oprogramowanie pozwalające na jednoczesną akwizycję obu sutków z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową, tłumienie tłuszczu; oprogramowanie dedykowane badaniom do spektroskopii sutka; oprogramowanie do optymalizacji czasów TI dla badań; oprogramowanie do bramkowania badań 3D (bez wstrzymywania oddechu); 16

17 oprogramowanie do badań stawów (kolano, bark, nadgarstek, staw skokowy), w tym. min.: sekwencja pozwalająca na uzyskanie czterech typów obrazów podczas jednej akwizycji, wyjątkowe tłumienie tłuszczu oraz artefaktów od implantów, sekwencje FSE do wysokorozdzielczych badań wolumetrycznych T1, T2 oraz umożliwiające szybkie rekonstrukcje warstw w dowolnej płaszczyźnie i o dowolnej grubości (także poniżej 1 mm) bez straty jakości obrazu,(np. ocena zawartości wody w chrząstce); 4.5. urządzenie powinno posiadać technologie lub inne rozwiązanie umożliwiające wykonywanie badań dowolnej anatomii, w dowolnej płaszczyźnie, u osób które nie mogą leżeć nieruchomo; możliwość redukcji nie tylko artefaktów ruchowych, ale także oddechowych ; w sekwencjach T1 FLAIR, T2,T2 FLAIR,DWI,PD, etc.; 4.6. dwie dwumonitorowe opisowe konsole lekarskie do analizy badań MR. Powinny być niezależne od konsoli operatorskiej i umożliwiające archiwizację badań na płytach CD; 4.7. konsola ma być wyposażona w postprocessingowe oprogramowanie kliniczne oprogramowania do wykonywania analiz badań spektroskopowych (SVS, 2D CSI, 3D CSI): oprogramowanie do zaawansowanych analiz badań perfuzji mózgu, oraz do analiz zaawansowanych badań dyfuzji; oprogramowanie do wykonywania analiz badań tensora dyfuzji (DTI); oprogramowanie do traktografii; oprogramowanie umożliwiające łączenie obrazów anatomicznych (np. całego kręgosłupa); oprogramowanie do automatycznego łączenia i porównywania obrazów 3D z MR, CT,PET, SPECT, etc.; oprogramowanie wspomagający ocenę badań onkologicznych (w tym synchronizacja badań, pomiary, itp.); oprogramowanie do analiz zmian właściwości naczyniowych badanych guzów; oprogramowanie do planowania RT na jednej konsoli; 4.8. powinien pracować w sieciach - DICOM3.0 SEND/RECEIVE, DICOM 3.0 QUERY/RETRIEVE, DICOM 3.0 WORKLIST,DICOM 3.0 DICOM BASIC,PRINT; 4.9. Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem 4.10 MPR MIP REKONSTRUKCJE 3D SSD D VR Podstawowa analiza obrazów MR i CT Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografii komputerowej, rezonans magnetycznego, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR 17

18 4.16. uzupełnienie helu w magnesie do poziomu maksymalnego wynikającego z warunków technicznych przed przekazaniem uruchomionego systemu Zamawiającemu; szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min. 12 dni roboczych po 8 godz. do wykorzystania przez Zamawiającego w terminie dogodnym dla obu stron (w ramach ceny oferty) interkom do komunikacji z pacjentem zestaw fantomów do kalibracji testowania aparatu zestaw podgłówków podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach stania sukcesywnie od daty po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu, w cenie oferty; instrukcje obsługi całego systemu w języku polskim; wykonanie testów pola magnetycznego na potrzeby Sanepidu; serwis, przeglądy i naprawy gwarancyjne; okres gwarancji min. 24 miesiące; Szkolenia pracowników wskazanych przez zamawiającego w miejscu instalacji urządzenia - 12 dni Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 12 dni roboczych po 8 godz. do wykorzystania sukcesywnie od daty po podpisaniu protokołu przekazania uruchomionego sprzętu,w cenie oferty IV. Gamma kamera wraz z tomografem komputerowym SPECT/CT urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, 1. PARAMETRY: 1.1. urządzenie powinno posiadać detektory o grubości kryształu scyntylacyjnego nie mniej niż 3/8 ; 1.2. zestaw 2 kolimatorów niskoenergetycznych o wysokiej jakości rozdzielczości LEHR na wózku; 1.3. zestaw 2 kolimatorów wysokiej energii (HEGP) na wózku; 1.4. gantra o średnicy nie mniej niż 70 cm; 1.5. gantra zapewniająca automatyczne konturowanie pacjenta w pozycjach 180 i 90 w czasie rzeczywistym w trybach SPECT i whole body; 1.6. możliwość pochylenia jednego detektora w osi długiej gamma kamery na zewnątrz lub do wewnątrz gantry; 2. WYPOSAŻENIE TOMOGRAFU: 2.1. zintegrowany tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie czterowarstwowego badania spiralnego detektorem o szerokości 1 cm z czasem pełnego obrotu wynoszącym 1s lub2s oraz maksymalnym czasem ciągłego skanu do 100s; 2.2. powinien posiadać zintegrowany ze stołem pacjenta system EKG do badań bramkowych; 2.3. stacja robocza - dedykowana do metody medycyny nuklearnej stacja procesingową umożliwiającą analizę i przeglądanie badań NM, PET, NM/CT 18

19 oraz PET/CT wyposażona powinna być w oprogramowanie umożliwiające ocenę większości badań metodą medycyny nuklearnej 2.4 dwumonitorowa stacja robocza 2.5. oprogramowanie rekonstrukcyjne, licencja na gamma kamerę oraz stacje robocze; 2.6. oprogramowanie do fuzji obrazów CT Integracja aparatu z systemami RIS i PACS z obrazami NMR oraz PET, jedna licencja 2.7. oprogramowanie do procesingu i wizualizacji 3D; 2.8. oprogramowanie rekonstrukcyjne licencja na gamma kamerę oraz stacje robocze; 2.9. DVD driver do archiwizacji badań; dodatkowa licencja oprogramowania na stację roboczą; oprogramowanie umożliwiające wszystkie rodzaje rekonstrukcji; stacje wyposażone w UPS drukarkę sieciową; akcesoria ułatwiające przeprowadzenie badań w postaci uchwytów: - do rąk, - do głowy, - pod ręce, zestaw fantomów do kontroli jakości gamma kamery SPECT Integracja aparatu z systemami RIS i PACS 3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta; 4. gwarancja na cały przedmiot dostawy udzielona będzie na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy 5. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim; 6. szkolenia personelu podstawowe i zaawansowane w miejscu instalacji dla 5 lekarzy i 5 techników, 5 fizyków medycznych; V. SKANER PET WRAZ Z TOMOGRAFEM KOMPUTEROWYM PET/CT 1. WYPOSAŻENIE APARATU: 1.1. system składający się z tomografu komputerowego z co najmniej 16 warstwowym detektorem, oraz skanera PET opartego na krysztale BGO. W skład systemu wchodzą: system powinien posiadać algorytm rekonstrukcyjny ; szerokie pole widzenia nie mniej niż 70 cm; długość skanu PET/CT całego ciała nie mniej niż 190 cm; urządzenie powinno posiadać system zarządzania artefaktami ruchowymi; urządzenie powinno posiadać w pełni automatyczny system codziennej kontroli jakości z wbudowanym źródłem kalibracyjnym; zintegrowaną konsolę akwizycyjną; akwizycja PET, CT, PET/CT; 19

20 możliwość podglądu badania w trakcie akwizycji; urządzeni e musi posiadać w pełni zintegrowaną konsolę diagnostyczną; stałe ugięcie blatu stołu pacjenta w całym zakresie przesuwu nie wymagające kompensacji lub podparcia; nośność stołu nie mniej niż 220 kg; stół powinien być wyposażony we wsparcie głowy konieczne podczas badań mózgu, podpory pod ramiona przy badaniach całego ciała i uchwyty dla rąk trzymanych w trakcie badania nad głową; wyposażenie stołu powinno zawierać elementy unieruchamiające pacjenta; podstawowa paleta stołu do badań diagnostycznych; płaska paleta stołu do planowania radioterapii; osiowa fizyczna długość pola widzenia FOV nie mniej niż 16.2 cm rozdzielczość CT do 30 LP/.cm; prędkość obrotowa gantry nie mniej niż 120 rpm z czasem rotacji około 500ms; stacja akwizycyjna pozwalająca na akwizycję, prezentację i rekonstrukcję badań PET i CT wraz z możliwością modyfikacji i tworzenia własnych protokołów akwizycyjnych przez użytkownika; akwizycja w trybie 3D z następującymi rodzajami akwizycji: statyczna, skan całego ciała lub wybranego fragmentu; możliwość uzyskania: skanów statycznych, skanów całego ciała, skanów dynamicznych oprogramowanie do stosowania dowolnej kombinacji badań CT do korekcji pochłaniania w PET; algorytm rekonstrukcji badań PET zwiększający zdolność rozdzielczą w oparciu o modelowanie odpowiedzi detektora w zależności od pozycji wewnątrz gantry; hardware rekonstrukcyjny zwiększający szybkość rekonstrukcji; oprogramowanie do rekonstrukcji dopasowanych w fazie bramkowanych oddechowo badań PET i CT oraz do oceny ilościowej oraz przeglądania w tym w trybie bramkowanych obrazów PET oraz PEWT/CT; oprogramowanie w celu usunięcia artefaktów związanych z ruchami oddechowymi polegające na zbieraniu danych wyłącznie w obszarze zewnętrznego wstrzymania oddechu; możliwość rekonstrukcji badań 4D PET/CT bez wydłużenia czasu akwizycji; oprogramowanie do kontroli zgodności parametrów w kolejnych badaniach tego samego pacjenta; zintegrowany program do obróbki obrazów PET, CT oraz PET/CT; obecność liniowej monochromatycznej skali kolorów. Możliwość tworzenia dodatkowej skali koloru przez użytkownika; możliwość wyświetlenia dowolnego obrazu w trybie wykorzystującym inną skalę kolorów, niezależnie od skal kolorów w trybach wykorzystywanych przez inne obrazy; 20

21 oprogramowanie CT: MPR, maxmip, minmip, 3D; program do automatycznego wykrywania guzków w płucach; oprogramowanie PET: Pomiary: SUV, ROI, odległości oprogramowanie neurologiczne; zapis wyników badań w standardzie DICOM 3.0; 2. Dodatkowo wyposażenie do laboratorium gorącego : automatyczny dyspenser z modułem podawania radiofarmaceutyków bezpośrednio pacjentowi; bramka dozymetryczna do pomiaru skażeń radioaktywnych; radiometr; dozymetr komorowy; kieszonkowy radiometr cyfrowy; kosz pedałowy na odpady radioizotopowepet; fantomy do kontroli jakości PET/CT; standardowe kable konieczne do pracy urządzenia; uchwyt do montażu bramki oddechowej; automatyczny wstrzykiwacz kontrastu statyw do wstrzykiwacza; 3. szkolenia wdrożeniowe prowadzone będą w miejscu instalacji w języku polskim, przez specjalistów aplikacyjnych autoryzowanych przez producenta; 4. gwarancja na cały przedmiot dostawy udzielona będzie na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia następującego po dniu odbioru przedmiotu dostawy 5. wykonawca dostarczy instrukcję użytkowania w języku polskim; 6. szkolenia personelu podstawowe i zaawansowane w miejscu instalacji dla 5 lekarzy i 5 techników, 5 fizyków medycznych; SYSTEM PACS/RIS SZCZEGÓŁOWO OPISANY WRAZ Z WYPAGANIAMI DOTYCZACYMI SPRZETU KOMPUTEROWEGO WYMAGANEGO NA WSZYSKIE STANOWISKA DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ ORAZ ZWARUNKAMI LICENCJI W SPECYFIKACJI PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH - STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 3c 21

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Prawdziwa pewność diagnostyczna Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Imaging 2.0 3. Seria Ingenuity 5. Technika DAS w tomografach Ingenuity

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/oglosz.php

Bardziej szczegółowo

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0

35 dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu TAK/NIE 5/0 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet Parametr graniczny / wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I WyposaŜenie sali hybrydowej A. Angiograf do zabiegów hybrydowych w obrębie

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów:

Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących Pakietów: Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikację treści SIWZ. Z uwagi na zapytania Wykonawców Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia) w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy

Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawa montaż i uruchomienie wyposażenia SOR część D EDZ.242-164/11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymogu w zakresie sposobu regulacji. Dopuszcza oba rozwiązania. INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail: urszula.paszko@iczmp.edu.pl Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Postępowanie nr DZ-271/88/2015 Zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Oddziałów i Pracowni Szpitala Kraków, dnia 23.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA

ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA ROZWIĄZANIA ALSTOR W ZAKRESIE UCYFROWIENIA SZPITALA Edycja 2014 Firma Alstor obecna jest na polskim rynku IT od ponad 26 lat. Główne obszary naszej działalności to systemy diagnostyki medycznej, obrazowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego.

SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. SzWNr2 ZP250/55/272 /2009 Rzeszów, 2009-07-07......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/21/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa nagrywarki zewnętrznej i oprogramowania przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2013 r. Poz. 1015 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012

Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 Nowości wystawców targów SALMED 2012 Stan na dzień 2.03.2012 AGFA Pawilon 7, stoisko 27 IMPAX 6 Nowa generacja systemu do archiwizacji i dystrybucji obrazów medycznych posiada zmodyfikowane raportowanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo