Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"

Transkrypt

1 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

2 Spis treści Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym Załącznik 5 do Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Wersja 1.0 Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Niniejszy Załącznik 5 do Studium Wykonalności dla projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych został opracowany dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przez Konsorcjum firm: Ernst & Young Business Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy sp. k. Lider Konsorcjum Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. EuroSoft sp. z o.o. International Management Services sp. z o.o. ORTI K. Boś, P. P. Przybyła, J. Rycerz sp. j. Gilon Business Insight Ltd. w ramach realizacji umów nr 24/08 oraz nr 11/2009 pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a Konsorcjum wyżej wymienionych firm. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 2

3 Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści 3 2 Wprowadzenie 4 3 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Obszary Inicjatyw Regionalnych Opis Inicjatyw Regionalnych Podsumowanie inwentaryzacji Inicjatyw Regionalnych 40 4 Powiązania Inicjatyw Regionalnych z Projektem Możliwe punkty styku Inicjatyw Regionalnych z Projektem Punkty styku Inicjatyw Regionalnych z Projektem Podsumowanie analizy punktów styku 71 5 Koncepcja współpracy i procedura komunikacji z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne Koncepcja współpracy z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne Procedura komunikacji z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne 88 6 Plan uruchomienia współpracy z instytucjami realizującymi projekty na szczeblu regionalnym 97 7 Definicje 99 8 Słownik akronimów 100 Dodatek A Dodatek B Szczegółowe wyniki inwentaryzacji Inicjatyw Regionalnych finansowanych w ramach RPO Szczegółowe wyniki inwentaryzacji Inicjatyw Regionalnych finansowanych w ramach ZPORR Załącznik 5 do Studium Wykonalności 3

4 Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Niniejszy dokument przedstawia wyniki inwentaryzacji projektów i inicjatyw dotyczących e-zdrowia dla każdego z 16 województw, określa istotne współzależności pomiędzy zidentyfikowanymi Inicjatywami Regionalnymi a projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych (Projekt P1). W dokumencie przedstawiona została także koncepcja współpracy z instytucjami realizującymi Inicjatywy Regionalne oraz przedstawiona został procedura komunikacji z tymi instytucjami, w ramach której zostały zdefiniowane kanały komunikacji pomiędzy CSIOZ a instytucjami realizującymi Inicjatywy Regionalne, Ponadto w niniejszym dokumencie przedstawiono także plan uruchomienia współpracy z instytucjami realizującymi projekty na szczeblu regionalnym. Dokument został opracowany w oparciu o zebrane informacje dotyczące Inicjatyw Regionalnych dotyczących e-zdrowia, realizowanych lub planowanych do realizacji, które, ze względu na zakres, mogą być powiązane z projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych. W celu identyfikacji istotnych współzależności ( punktów styku) Inicjatyw Regionalnych z projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych, została przeprowadzona inwentaryzacja inicjatyw z zakresu e-zdrowia i informatyzacji ochrony zdrowia. Inwentaryzacja została przeprowadzona w oparciu o założenie, że projekty i inicjatywy z tego obszaru są finansowane poprzez wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych UE przeznaczonych dla poszczególnych województw. Wyniki analizy zinwentaryzowanych Inicjatyw Regionalnych wskazują na trzy różne grupy inicjatyw. Pierwszy grupa Inicjatyw Regionalnych to główne Inicjatywy Regionalne związane, z opracowaniem kompleksowego systemu informacji medycznej w postaci systemu lub platformy integrującej różne rodzaje danych i funkcjonalności medycznych, obejmującego obszar danego województwa. W wyniku przeprowadzonej analizy zostało zidentyfikowanych 8 Inicjatyw Regionalnych, które zostały szerzej przedstawione w rozdziale 3.2 niniejszego dokumentu. Dodatkowo zidentyfikowano grupę Inicjatyw Regionalnych dotyczących wdrożenia systemu informatycznego na poziomie ZOZ oraz grupę Inicjatyw Regionalnych związanych z zakupem infrastruktury ICT na potrzeby ZOZ. Analiza głównych Inicjatyw Regionalnych została przeprowadzona w oparciu o materiały udostępnione przez Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie poszczególnych województw oraz o materiały publikowane w Internecie. W przypadkach, gdy Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie nie przekazały wymaganych informacji, w procesie zbierania informacji zostały wykorzystane wyłącznie materiały dostępne publicznie i w związku z tym zakres pozyskanych informacji został ograniczony do ogólnie dostępnych informacji prezentowanych w Internecie. Informacje zawarte w dokumencie, dotyczące Inicjatyw Regionalnych, są aktualne na dzień opracowania dokumentu. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 4

5 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych 3 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Celem przeprowadzenia inwentaryzacji Inicjatyw Regionalnych było zebranie informacji o projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w obszarze e-zdrowia i informatyzacji ochrony zdrowia. Zebrane informacje przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią podstawę do określenia współzależności pomiędzy zidentyfikowanymi Inicjatywami Regionalnymi a Projektem, do zdefiniowania kanałów komunikacji pomiędzy CSIOZ a poszczególnymi województwami oraz do opracowania koncepcji współpracy oraz komunikacji z instytucjami realizującymi Inicjatywy Regionalne.. W kolejnych podrozdziałach przedstawiono: propozycje podziału obszarów Inicjatyw Regionalnych oraz ich definicję, szczegółowy opis głównych Inicjatyw Regionalnych, wnioski wynikające z inwentaryzacji Inicjatyw Regionalnych. Szczegółowy wykaz zidentyfikowanych Inicjatyw Regionalnych przedstawiono w Dodatku A. 3.1 Obszary Inicjatyw Regionalnych Inwentaryzacja planowanych do realizacji lub realizowanych Inicjatyw Regionalnych w obszarze e-zdrowia i informatyzacji ochrony zdrowia została przeprowadzona w oparciu o założenie, że Inicjatywy Regionalne są wdrażane poprzez wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych UE, w szczególności przeznaczonych dla poszczególnych województw. Na bazie przyjętego założenia inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych została przeprowadzona w rozbiciu na dwa etapy: W pierwszym etapie została przeprowadzona inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych zakwalifikowanych do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) realizowanych w poszczególnych województwach. Szczegółowy wykaz zidentyfikowanych Inicjatyw Regionalnych finansowanych z środków pochodzących z RPO przedstawiono w Dodatku A. Dodatkowo zebrane informacje zostały uzupełnione o listę zrealizowanych Inicjatyw Regionalnych, które były finansowane z środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy wykaz zidentyfikowanych Inicjatyw Regionalnych finansowanych ze środków pochodzących z ZPORR przedstawiono w Dodatku B. W drugim etapie została przeprowadzona analiza zinwentaryzowanych głównych Inicjatyw Regionalnych w oparciu o materiały przekazane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie w Polsce oraz o informacje publikowane w Internecie. W szczególności, dla głównych zidentyfikowanych Inicjatyw Regionalnych zostały określone następujące informacje: nazwa, podmiot odpowiedzialny za realizację, lokalizacja, zakres, krótki opis, Załącznik 5 do Studium Wykonalności 5

6 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych kluczowe funkcjonalności, cele: o o ogólne, szczegółowe, przewidywane rezultaty, czas realizacji, status realizacji, finansowanie, wartość, poziom wykorzystania źródeł finansowania. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy Inicjatyw Regionalnych zdefiniowane zostały następujące kategorie Inicjatyw Regionalnych: regionalny system informacji medycznej to główna Inicjatywa Regionalna związana z opracowaniem kompleksowego systemu informacji medycznej w postaci platformy integrującej różne dane i funkcjonalności medyczne na szczeblu wojewódzkim, wdrożenie systemu informatycznego na poziomie zakładów opieki zdrowotnej to Inicjatywa Regionalna związana z kompleksową informatyzacją placówek ochrony zdrowia poprzez zakup lub dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej (w szczególności sprzętu ICT i łączy) oraz z wdrożeniem odpowiednich systemów szpitalnych (np.his, LIS, PIS, RIS), zakupu infrastruktury ICT na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej to Inicjatywa Regionalna związana z informatyzacją placówek ochrony zdrowia poprzez zakup lub dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej (w szczególności sprzętu ICT i łączy). Przeprowadzona szczegółowa analiza głównych Inicjatyw Regionalnych wskazuje również na różny stopień realizacji poszczególnych inicjatyw. W szczególności, można wyróżnić trzy różne poziomy zaawansowania głównych Inicjatyw Regionalnych: Inicjatywa Regionalna na etapie wstępnej koncepcji to inicjatywa która znajduje się w fazie ogólnej koncepcji. W praktyce oznacza to, że dana Inicjatywa Regionalna znajduje się w fazie opracowywania wstępnych założeń jak również, że nie zostały jeszcze zaplanowane żadne konkretne działania związane z realizacją tej inicjatywy. Nie zostało także opracowane studium wykonalności. Główne zidentyfikowane Inicjatywy Regionalne na etapie wstępnej koncepcji to: o o o o Podlaski system informacyjny e-zdrowie, Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask, Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) e-zachodniopomorskie (w zakresie działań przygotowywanych i planowanych do realizacji). Inicjatywa Regionalna na etapie studium wykonalności to inicjatywa, w przypadku której zdefiniowana została koncepcja i zakres. W praktyce oznacza to, że zostały zdefiniowane główne założenia dla projektu, zostały zaplanowane konkretne działania związane z realizacją tej inicjatywy i trwają prace nad studium wykonalności projektu, natomiast nie rozpoczął się jeszcze proces opracowywania szczegółowych wymagań funkcjonalnych i technicznych dla projektu. Inicjatywa Regionalna na etapie studium wykonalności znajduje się na niższym stopniu zaawansowana niż Projekt P1. Główne zidentyfikowane Inicjatywy Regionalne na etapie studium wykonalności to: Załącznik 5 do Studium Wykonalności 6

7 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych o o eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego, Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM. Inicjatywa Regionalna w trakcie realizacji to inicjatywa, której realizacja została rozpoczęta. W praktyce oznacza to, że zostały zaplanowane konkretne działania związane z realizacją tej inicjatywy, opracowane zostało studium wykonalności projektu oraz rozpoczął się proces opracowywania szczegółowych wymagań funkcjonalnych i technicznych dla projektu lub proces realizacji projektu jest jeszcze bardziej zaawansowany. Inicjatywa Regionalna w trakcie realizacji znajduje się na porównywalnym stopniu zaawansowania działań, co Projekt P1. Główne zidentyfikowane Inicjatywy Regionalne w trakcie realizacji to: o o Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM), e-zachodniopomorskie (w zakresie działań rozpoczętych). Opisane poziomy zaawansowania są także adekwatne w przypadku inicjatyw mających na celu wdrożenie systemu informatycznego na poziomie zakładów opieki zdrowotnej lub zakup infrastruktury ICT na ich potrzeby. Ponadto, w przypadku Inicjatyw Regionalnych, zidentyfikowane zostały także inicjatywy, które zostały zakończone. W przypadku jednej z głównych zidentyfikowanych Inicjatyw Regionalnych (projekt Dolnośląskie e-zdrowie realizowany przez Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego) status realizacji prac nie został określony z uwagi na brak przekazania wymaganych informacji przez Podmiot realizujący przedmiotową inicjatywę. 3.2 Opis Inicjatyw Regionalnych W niniejszym podrozdziale zostały opisane poszczególne Inicjatywy Regionalne w zidentyfikowane w trakcie przeprowadzonych prac w podziale na zdefiniowane wcześniej kategorie: regionalne systemy informacji medycznej (główne Inicjatywy Regionalne), wdrożenie systemu informatycznego na poziomie zakładów opieki zdrowotnej, zakupu infrastruktury ICT na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej Główne Inicjatywy Regionalne W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i analizy Inicjatyw Regionalnych zdefiniowane zostały następujące główne Inicjatywy Regionalne: Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM), Podlaski system informacyjny e-zdrowie, eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko pomorskiego, Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-dolnyslask, Dolnośląskie e-zdrowie, Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM, Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), Załącznik 5 do Studium Wykonalności 7

8 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych e-zachodniopomorskie. Na kolejnych stronach przedstawiono opis poszczególnych głównych Inicjatyw Regionalnych w oparciu o udostępnione informacje oraz materiały publikowane w Internecie. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 8

9 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM) Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres Kluczowe funkcjonalności: Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego (lider projektu) w partnerstwie z 18 zakładami opieki zdrowotnej podległymi Samorządowi Województwa (partnerzy projektu). Łódzkie W ramach projektu zintegrowanego realizowane są dwa podprojekty: 1. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM- Infrastruktura). 2. Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM- Usługi). Koncepcja zakłada opracowanie Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego. Projekt składa się z dwóch zasadniczych części: 1. Zaprojektowanie i wdrożenie regionalnej platformy integrującej dane z placówek ochrony zdrowia z terenu województwa łódzkiego, platformy wykorzystującej technologię hurtowni danych. 2. Kontynuacja procesu informatyzacji samorządowych placówek ochrony zdrowia, związanego z koniecznością uporządkowania i wystandaryzowania systemów informatycznych istniejących w zakładach opieki zdrowotnej w ten sposób by możliwe był było jak najefektywniejsze elektroniczne ładowanie danych do regionalnej hurtowni danych oraz udostępnienie podstawowych usług e-zdrowia dla mieszkańców. Zakres projektu obejmuje: 1. modernizację infrastruktury teleinformatycznej - infrastruktura informatyczna: PC, serwery, aktywna i pasywna infrastruktura sieciowa, sprzęt i oprogramowania do archiwizacji i backupowania danych, serwerownie, 2. modernizację systemów informacyjnych - systemy informatyczne HIS, w tym m.in. systemy/moduły FK, systemy/moduły KP, 3. podniesienie bezpieczeństwa teleinformatycznego - audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego, zakup oprogramowania, opracowanie standardu bezpieczeństwa, wdrożenie standardu bezpieczeństwa, 4. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów - zakup oprogramowania, zakup sprzętu, wypracowanie standardu katalogowania dokumentów zakładów opieki zdrowotnej, wdrożenie intranetu i ekstranetu, 5. wdrożenie regionalnej platformy danych - zakup oprogramowania, wdrożenie platformy danych (regionalnej i lokalnej), wdrożenie portalu, 6. wdrożenie usług Zdrowia - portal prezentacyjny ZOZ, e-rejestracja, platforma informacyjna dotycząca dokumentacji medycznej pacjenta, 7. program szkoleniowy - ITIL, zarządzanie projektami, zarządzanie bezpieczeństwem (ABI), zarządzanie infrastrukturą, zarządzanie sieciami, zarządzanie domenami, zarządzanie archiwizacją i backup, 8. zarządzanie projektem - menedżer projektu, 9. promocja projektu - strategia identyfikacji wizualnej projektu, materiały promocyjne projektu, strona internetowa projektu, konferencje promujące projekt. W chwili obecnej trwają szczegółowe prace nad projektem technicznym, obejmujące również analizę funkcjonalną i pozafunkcjonalną systemu RSIM. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 9

10 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM) Cele: Ogólne: Szczegółowe: Przewidywane rezultaty: W ramach projektu stworzony zostanie Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM). Celem głównym projektu RSIM jest podniesienie jakości zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia. Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów cząstkowych: poprawa procesów zarządczych oraz wzrost wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, poprawa procesu leczenia poprzez modernizację systemów informacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej, poprawa umiejętności posługiwania się narzędziami i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zwiększenie dostępu do informacji i wiedzy dzięki wdrożeniu usług e- Zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakładach opieki zdrowotnej. Przewidywane rezultaty projektu RSIM: 1. Regionalna platforma integrująca dane z placówek ochrony zdrowia z terenu województwa łódzkiego, wykorzystująca technologię hurtowni danych. 2. Zinformatyzowane samorządowe placówki ochrony zdrowia w sposób umożliwiający jak najefektywniejsze elektroniczne ładowanie danych do regionalnej hurtowni danych. W ramach projektu RSIM - Infrastruktura: Zakupione zostaną zestawy komputerowe. Zakupione zostanie oprogramowanie. Przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia. Zakupione zostaną serwery. Wdrożone zostaną systemy antywirusowe (zakup licencji). Wdrożone zostaną systemy archiwizacji i backupu danych. Wdrożone zostaną systemy bezpieczeństwa sieci. Uruchomione zostaną PIAP-y (Punkty Publicznego Dostępu do Internetu). W ramach projektu RSIM - Usługi: Uruchomione zostaną usługi on-line na poziomie 1 Informacja. Uruchomione zostaną usługi on-line na poziomie 2 Interakcja. Uruchomione zostaną usługi on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja, Uruchomione zostaną portale. Wybudowane zostaną systemy teleinformatyczne. Zakupione zostanie oprogramowanie. Przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 10

11 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM) Czas realizacji: Status realizacji [1/2]: Status realizacji [2/2]: Finansowanie: Wartość: Inicjatywa Regionalna w trakcie realizacji. Dotychczas w ramach projektu zrealizowano m.in. następujące działania: Dokonano wyboru Menadżera Projektu RSIM firmy konsultingowej świadczącej usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem. Powołano Zespół Zarządzania Projektem RSIM, Komitet Sterujący, Nadzór Projektowy, Komitet Projektowy, Kierownika Projektu oraz Biuro Projektu. Opracowano procedury zarządzania konfiguracją projektu i wypracowano szablony produktów zarządczych projektu (w ramach środków własnych niekwalifikowanych). Zakupiono i wdrożono system wsparcia zarządzania zadaniami w ramach projektu RSIM (w ramach środków własnych niekwalifikowanych). Zakupiono i wdrożono narzędzie analityczne które będzie wykorzystywane w dalszych pracach nad projektem (w ramach środków własnych niekwalifikowanych). akupiono i wdrożono platformę komunikacyjną system Wiki dla komunikacji i udostępniania informacji dla Partnerów Projektu (w ramach środków własnych niekwalifikowanych). Przeprowadzono szkolenie z zakresu inżynierii oprogramowania dla pracowników Biura Projektu obejmujące m.in. inżynierię wymagań, modelowanie UML (w ramach środków własnych niekwalifikowanych). Opracowano System Identyfikacji Wizualnej dla projektu RSIM. W chwili obecnej opracowywana jest: Dokumentacja techniczna dotycząca zaprojektowania-pasywnej warstwy lokalnych sieci teleinformatycznych u partnerów projektu oraz spójnego systemu informatycznego wspomagającego pracę i zarządzanie tymi placówkami (projekt techniczny w ramach projektu RSIM - Infrastruktura). Techniczna analiza projektu systemu RSIM, obejmująca przede wszystkim analizę wymagań i architekturę przyszłego systemu (projekt techniczny w ramach projektu RSIM - Usługi). Techniczna analiza dotycząca regionalnej platformy danych (projekt techniczny w ramach projektu RSIM - Usługi). Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą przygotowania planu kampanii promocyjno-informacyjnej w ramach projektu RSIM. Opracowano dokumentację techniczną związaną z zakupem zestawów komputerowych i serwerów dla partnerów projektu. Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą zagranicznego szkolenia wyjazdowego dla kadry zaangażowanej w zarządzanie projektem RSIM (zarówno po stronie lidera, jak i partnerów projektu). 75 % środków przeznaczonych na realizację projektu pochodzi z EFRR. Pozostałe 25% zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego. Budżet projektu zintegrowanego wynosi zł, z czego: ,00 zł (RSIM - Infrastruktura) ,00 zł (RSIM - Usługi). Załącznik 5 do Studium Wykonalności 11

12 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalny system Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIM) Poziom wykorzystania źródeł finansowania: Źródła: Stopień realizacji budżetu (wydatkowania i rozliczenia) według stanu na dzień 7 grudnia 2009 r. - 0,6 % (projekt zintegrowany), z czego: 0,36 % (RSIM - Infrastruktura) oraz 1,76 % (RSIM - Usługi). Informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Załącznik 5 do Studium Wykonalności 12

13 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podlaski system informacyjny e-zdrowie Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres: Kluczowe funkcjonalności: Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Podlaskie Koncepcja zakłada opracowanie systemu informacyjnego e-zdrowie, który umożliwi mieszkańcom województwa podlaskiego dostęp do informacji oraz usług elektronicznych związanych z leczeniem, profilaktyką, poradnictwem medycznym oraz innymi dziedzinami związanymi ze zdrowiem i medycyną. Zakres projektu obejmuje stworzenie vortalu tematycznego e-zdrowie oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych w placówkach opieki zdrowotnej. Systemy te mają zwiększyć dostępność, poprawić efektywność i jakość świadczeń medycznych dla obywateli województwa podlaskiego. Narzędzia udostępnione w ramach tego systemu będą służyły między innymi komunikacji między pacjentem a usługodawcami z branży opieki zdrowotnej, przekazywaniu danych pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz bezpośrednim kontaktom zarówno między pacjentami, jak i pracownikami służby zdrowia. Ponadto w placówkach służby zdrowia zostaną zainstalowane systemy elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemy archiwizacji dokumentów. Cele: Ogólne: Szczegółowe: Przewidywane rezultaty: W ramach projektu stworzony zostanie Podlaski system informacyjny e -Zdrowie. Celem projektu jest rozwój i poprawa dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu informatyzacji publicznej służby zdrowia skupionej wokół jednostek samorządu terytorialnego. Czas realizacji: Status realizacji: Finansowanie: Inicjatywa Regionalna na etapie wstępnej koncepcji. Na dzień opracowania dokumentu podmiot odpowiedzialny za realizację projektu posiadał jedynie uchwałę Zarządu w sprawie wpisania projektu na listę projektów kluczowych dla województwa oraz uchwałę Zarządu w sprawie przygotowania realizacji projektu. Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 13

14 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podlaski system informacyjny e-zdrowie Wartość: Poziom wykorzystania źródeł finansowania: Źródła: zł Informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Załącznik 5 do Studium Wykonalności 14

15 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres [1/3]: Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z 19 szpitalami powiatowymi i miejskimi oraz z 9 szpitalami wojewódzkimi. Kujawsko - Pomorskie Koncepcja zakłada opracowanie modułu e-zdrowie wchodzącego w skład projektu eusługi-eorganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres projektu w obszarze e-zdrowie obejmuje realizację zadań związanych z: Modernizacją i rozbudową infrastruktury teleinformatycznej szpitali biorących udział w projekcie (uzupełnienie infrastruktury, serwery, sieci LAN, etc.) do stanu umożliwiającego efektywne przesyłanie danych medycznych zarówno na terenie szpitala jak również na zewnątrz. Łącza szerokopasmowe o przepustowości technologicznej min. 50 Mb/s zostaną dostarczone w ramach innego projektu kluczowego pn. Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego (budowa sieci WiMax ). Modernizacją lub wdrożeniem nowego szpitalnego systemu informacyjnego (HIS) na terenie każdej jednostki biorącej udział w projekcie. Szpitalny system informacyjny powinien być zintegrowany z: o o o o o oprogramowaniem realizującym zadania związane z częścią finansowo-administracyjną szpitali (m.in. modułem ruchów chorych pacjentów szpitalnych wraz z modułem Izby Przyjęć, modułem ruchu chorych pacjentów ambulatoryjnych, modułem zleceń medycznych, systemem klinicystów wraz z dostępem do elektronicznego rekordu pacjenta(epr), gospodarka magazynowa, itp.), istniejącym radiologicznym systemem informacyjnym (RIS) funkcjonującym na terenie szpitala, istniejącym laboratoryjnym systemem informacyjnym (LIS) funkcjonującym na terenie szpitala wraz z odpowiednimi urządzeniami usprawniającymi jego pracę, istniejącym farmaceutycznym systemem informacyjnym (PIS) funkcjonującym na terenie szpitala oraz wraz z odpowiednimi urządzeniami usprawniającymi jego pracę, systemem archiwizującym i transmitującym dane medyczne (system typu PACS) pacjenta. Utworzeniem Regionalnego Centrum Danych Medycznych wraz z portalem internetowym dotyczącym e-zdrowia. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 15

16 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego Opis i zakres [2/3]: Szczegółowy zakres modernizacji i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej zostanie opracowany na podstawie audytu infrastruktury ICT na terenie jednostek uczestniczących w projekcie. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w szpitalach powiatowych i miejskich oraz analiza dotycząca modernizacji oraz rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania usług w zakresie opisanym na etapie eksploatacji projektu (tj. odpowiednie parametry dla łączy, aby możliwa była realizacja usług z zakresu telemedycyny, np. telekonferencji, wideokonferencji czy wymiana danych medycznych). Dodatkowo sieci teleinformacyjne w każdej jednostce powinny spełniać obecne normy europejskie obowiązujące w tym zakresie. W przypadku, gdy w szpitalu nie ma systemów RIS, LIS czy PIS planowane jest wdrożenie modułów realizujących poszczególne funkcję wymienionych systemów w ramach systemu informacyjnego szpitala (HIS). W ramach modułu e-zdrowie planowana jest również modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w zależności od możliwości wykorzystywanych aplikacji i oprogramowania istniejącego w jednostkach biorących udział w projekcie. Przeprowadzony zostanie również audyt informatyczny dotyczący aplikacji oraz oprogramowania wykorzystywanego w jednostkach biorących udział w projekcie pod kątem ich integracji w system informacyjnym szpitala (HIS). Dla każdej jednostki biorącej udział w projekcie opracowany zostanie raport z audytu, który wskaże optymalny wariant prowadzący do zintegrowanego szpitalnego systemu informacyjnego zgodnie z odpowiednimi warunkami. Wdrażany HIS powinien być niezawodny oraz zapewniać bezpieczeństwo a także poufność danych pacjenta oraz charakteryzować się modułową budową, otwartą architekturą oraz cechować się interoperacyjnością i skalowalnością w celu jego dalszej integracji z jednostkami nadrzędnymi na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim. W szpitalach, w których funkcjonują już wdrożone aplikacje i oprogramowanie, zostanie przewidziana możliwość uzupełnień i integracji z dostarczanymi w ramach modułu e-zdrowie rozwiązaniami tak, aby spełniały one wszystkie obecne wymagane międzynarodowe normy i standardy (DICOM, HL7, XML, SOAP, UDDI, ISO/TC 251, EN13606, etc). W szpitalnym systemie informacyjnym (HIS) każdy z pacjentów powinien posiadać elektroniczny rekord pacjenta (EPR), w którym powinny znaleźć się uporządkowane dane medyczne(w tym protokoły z zabiegów i operacji, wyniki badań, opisy choroby, dany liczbowych, danych sygnałowych, np. elektrokardiogramów, obrazów mikroskopowych etc.), dane demograficzne i dane administracyjne dotyczące jego pobytu w szpitalu. W ramach modułu e-zdrowie planowane jest również dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania umożliwiającego pozyskiwanie (akwizycja sygnałów lub obrazów lub wprowadzanie danych tekstowych do systemu poprzez personel), archiwizację, dystrybucję oraz zarządzanie danymi medycznymi (wynikami badań, protokołów z zabiegów, etc.) pacjentów korzystających z usług jednostek biorących udział w projekcie. Zostanie również przeprowadzona inwentaryzacja zasobów oraz wyposażenia systemu informatycznego realizującego zadania radiologicznego systemu informacyjnego (RIS). System RIS lub moduł realizujący jego zadania powinien obsługiwać system rejestracji i zleceń badań nie tylko wykonywanych za pomocą aparatury rentgenowskiej, ale również wszystkich innych badań wykonywanych w pracowniach diagnostyki obrazowej, czyli badań przy użyciu rentgenowskiej tomografii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, itp. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 16

17 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego Opis i zakres [3/3]: Kluczowe funkcjonalności: Wskazane zostaną różne warianty pozyskiwania danych medycznych do elektronicznego rekordu pacjenta (EPR) z analiz wykonywanych w laboratoriach szpitalnych. W tym celu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyposażenia i zasobów (sprzęt i oprogramowanie) jednostek odpowiedzialnych za sprawne funkcjonowanie systemu LIS w każdej jednostce biorącej udział w projekcie. Dla każdej jednostki biorącej udział w projekcie opracowany zostanie raport odnośnie systemu LIS, w którym zostanie wskazany optymalny wariant modernizacji i rozbudowy infrastruktury ICT oraz doposażenia jednostek w odpowiednie urządzenia służące poprawieniu skuteczności w zakresie zadań wykonywanych przez LIS. W szczególność zostanie zapewniona możliwość przesyłania obrazów mikroskopowych do systemu archiwizowania danych w celu jego dalszego wykorzystania w telemedycynie. Archiwizowane powinny być również wyniki badań generowanych w pracowniach pomiarów sygnałów (EKG, EEG, EMG) oraz inne jak np. wyniki badań (w tym raporty i przebieg badania) endoskopowych. W zakresie farmaceutycznego systemu informacyjnego (PIS), którego celem jest wspieranie podstawowej działalności apteki szpitalnej, jaką jest rejestracja i weryfikacja ordynacji leków, dystrybucja leków w szpitalu oraz udział w monitorowaniu terapii lekowej pacjenta, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja (sprzęt, oprogramowanie) wyposażenia i zasobów jednostek szpitala odpowiedzialnych za poprawną i skuteczną realizację zadań przez system PIS (dla każdego szpitala biorącego udział w projekcie) oraz wskazanie zapotrzebowania w sprzęt i oprogramowanie. Opracowany zostanie także modelu systemu archiwizacji oraz zarządzania danymi medycznymi (systemu typu PACS ale dla wszystkich danych medycznych nie tylko obrazów) pochodzącymi z jednostek biorących udział w projekcie. Pozyskany obraz w formie cyfrowej powinien być od razu zarchiwizowany w systemie PACS. Przeprowadzona zostanie analiza wariantowa dotycząca, m.in.: Archiwizowania danych medycznych pozyskanych w formie cyfrowej w jednostkach biorących udział w projekcie (system rozproszony, regionalny lub mieszany). Modelu dla systemu opisu wyników badań pacjentów z zakresu diagnostyki obrazowej pozyskanych na terenie szpitali (np. szpitale powiatowe będą zlecać opisy obrazów innym jednostkom). Główne funkcjonalności Regionalnej Bazy Danych Medycznych to: Zbieranie informacji medycznej o pacjencie z elektronicznych rekordów pacjenta (EPR) ze szpitalnych systemów informacyjnych (HIS) jednostek biorących udział w projekcie oraz zapewnienie spójności tych danych poprzez wykorzystanie regionalnego indeksu pacjenta (regionalne MPI) archiwizowanego w Regionalnej Bazie Danych Medycznych. Pozyskiwanie informacji o stanie zasobów poszczególnych jednostek (ilość wolnych łóżek, dyżurach specjalistów, zasobach oddziałów, kalendarze pracowni specjalistycznych i diagnostycznych, system zarządzania pojazdami ratunkowymi etc.) w szczególności dla sytemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Zapewnienie zaplecza technicznego i obsługę regionalnego portalu internetowego, który będzie prezentować informację dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia. Usługi z zakresu telemedycyny na terenie województwa. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 17

18 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych eusługi - eorganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko - pomorskiego Cele: Ogólne: Szczegółowe: Przewidywane rezultaty: W ramach projektu stworzony zostanie modułu e-zdrowie wchodzący w skład projektu eusługi-eorganizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest poprawienie funkcjonalności szpitali oraz podniesienie poziomu świadczonych przez nie usług poprzez zastosowanie technologii ICT. Cele szczegółowe projektu to: podniesienie efektywności oraz jakości świadczonych usług medycznych, zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich, skrócenie czasu od rozpoznania do wdrożenia efektywnej metody leczenia, obniżenie kosztów diagnozowania i leczenia, polepszenie ochrony radiologicznej pacjentów, ułatwienie dostępu do informacji i wiedzy medycznej, promocja elektronicznej komunikacji przy realizacji procedur i świadczeniu usług medycznych. Czas realizacji: Status realizacji: Finansowanie: Wartość: Poziom wykorzystania źródeł finansowania: Inicjatywa Regionalna na etapie studium wykonalności. Na dzień opracowania dokumentu trwały prace nad opracowaniem studium wykonalności projektu. Przewidywany termin realizacji studium wykonalności to koniec 2009 roku. Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu zł Źródła: d=125 Informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik 5 do Studium Wykonalności 18

19 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e- DolnySlask Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres: Kluczowe funkcjonalności: Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląskie Koncepcja zakłada stworzenie pełnej platformy informacyjnej o województwie Dolnośląskim, której zadaniem będzie dostarczanie wszelkich informacji dotyczących regionu dla mieszkańców województwa, JST. Koncepcja zakresu funkcjonalno-informacyjnego portalu zakłada, że do grupy odbiorców publicznych internautów, adresowane będą działy: e-edukacja, e-region: o e-gospodarka, o innowacje (rozwój regionalny), o e-praca, o komunikacja w regionie, o regionalna baza informacji teleadresowych o jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego i innych organizacjach o profilu regionalnym, o e-kultura, o e-turystyka, o e-zdrowie, o e-społeczeństwo, e-samorząd. Część administracyjna Portalu oraz obszar e-administracja będzie należał do zamkniętej grupy odbiorców. Cele: Ogólne: Szczegółowe: Przewidywane rezultaty: Czas realizacji: Status realizacji: Finansowanie: Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 19

20 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e- DolnySlask Wartość: Poziom wykorzystania źródeł finansowania: Źródła: zł Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik 5 do Studium Wykonalności 20

21 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Dolnośląskie e-zdrowie Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres: Kluczowe funkcjonalności: Projekt jest realizowany przez specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (lider konsorcjum) przy wsparciu Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. (partner merytoryczny). Partnerami konsorcjum realizującego projekt są: Zakłady Opieki Zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego (co najmniej cztery podmioty, w tym jednostki szpitalne oraz przychodnie). Lekarze rodzinni prowadzący praktyki w formie NZOZ na terenie województwa dolnośląskiego. Zakłady Opieki Zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim nie jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląskie Koncepcja zakłada: Opracowanie Elektronicznej Karty Pacjenta (EKP) - usługa wdrażana w ZOZ, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, gromadząca wybrane dane medyczne z historii pacjenta. Projekt zwiększy dostępność pacjentów do wysokospecjalistycznych usług medycznych, zmniejszy koszty funkcjonowania ZOZ, da pacjentowi realną kontrolę nad danymi, których zgodnie z prawem jest właścicielem. Opracowanie Dolnośląskie Medyczne Bazy Danych (DMBD) - usługa umożliwiająca dzięki integracji informatycznej ZOZ członków konsorcjum tworzenie innowacyjnych cyfrowych zasobów medycznych, zarówno obrazowych (zdjęcia RTG, TK, NMR, USG, angiografie i wiele innych) jak i opisowych. W ramach projektu, dla ZOZ członków konsorcjum, będą świadczone usługi magazynowania danych własnych jednostki (archiwizacja off-line, backup, kolokacja, hosting) oraz być może udostępnianie programowania na odległość. Doposażenie informatyczne ZOZ-ów będących członkami konsorcjum. Zakup w ramach projektu hardware i software niezbędnego do realizacji projektu. Wdrożenie elektronicznego podpisu dla wszystkich lekarzy ZOZ-ów będących członkami konsorcjum - zakup w ramach projektu certyfikatów niezbędnych do wdrożenia elektronicznego podpisu w ZOZ. Wdrożenie usługi magazynowania danych medycznych SPZOZ-ów zaangażowanych w projekt w ramach kosztów kwalifikowanych projektu. Opracowanie portalu e-zdrowie Dolnegośląska - nowoczesny kanał edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki wykorzystujący zgromadzone dane. Portal informacyjno - szkoleniowy dla lekarzy. Wykorzystanie (po zanonimizowaniu) zgromadzonych danych medycznych w celach dokształcania personelu medycznego (e- Learning). Wdrożenie systemu monitoringu - narzędzie controllingu i budżetowania. Stworzenie centrum wspomagania zarządzania. Cele: Załącznik 5 do Studium Wykonalności 21

22 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Dolnośląskie e-zdrowie Ogólne: Szczegółowe: Przewidywane rezultaty: Czas realizacji: Status realizacji: Finansowanie: Wartość: Poziom wykorzystania źródeł finansowania: Źródła: Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR wynosi zł Pozostała kwota zostanie sfinansowana z środków własnych podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu zł Informacje przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Załącznik 5 do Studium Wykonalności 22

23 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lokalizacja: Opis i zakres [1/4]: Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Projekt realizowany będzie na terenie jednostek służby zdrowia, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem założycielskim. Uzupełnieniem projektu (w sensie komplementarności i oddziaływania regionalnego) będą projekty realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, znajdujące się na terenie Województwa Podkarpackiego. W projekcie wezmą udział 22 wybrane jednostki służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest powiat, bądź MSWiA oraz MON. Podkarpackie Koncepcja zakłada opracowanie PSIM, służącego gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. Projekt realizowany będzie na terenie jednostek służby zdrowia, które ze względu na charakter świadczonych usług obejmują swoim oddziaływaniem teren całego województwa podkarpackiego. W ramach przedmiotowego projektu przewidziano następujące główne etapy: 1. Przygotowanie projektu. 2. Modernizacja infrastruktury sieciowej. 3. Backup i archiwizacja danych. 4. Zakup sprzętu na potrzeby projektu. 5. Zakup oprogramowania na potrzeby projektu. 6. Integracja jednostek na poziomie regionu. 7. Promocja projektu oraz zapewnienie działania warstwy regionalnej i wsparcia dla użytkowników w okresie trwania projektu. Koncepcja projektu opiera się na pięciu głównych priorytetach: 1. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych w zakresie dostępu do danych medycznych w celu poprawy jakości procesu leczenia, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i optymalizacja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentacji medycznej. 2. Zapewnienie interoperacyjności systemów informatycznych wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia w regionie w zakresie procesów związanych z organizacją świadczeń w celu podniesienia efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenia dostępności do usług dla obywateli. 3. Zapewnienie wsparcia dla procesów związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą procesów w celu usprawnienia zarządzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym. 4. Wprowadzenie mechanizmów zapewniających transparentności systemu ochrony zdrowia w regionie z punktu widzenia obywatela w celu poprawy dostępu do informacji w zakresie, miejscu i warunkach realizacji świadczeń zdrowotnych, oraz zapewnienia dostępu do usług informacyjnych realizowanych interaktywnie przez sieć rozległą. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 23

24 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM Opis i zakres [2/4]: 5. Standaryzacja na poziomie jednostek służby zdrowia systemów informatycznych na poziomie warunków technicznych, zakresu i sposobu przetwarzania danych w celu zapewnienia warunków realizacji priorytetów 1-4 i poprawy zarządzania (w tym optymalizacji kosztów utrzymania systemów informatycznych) i warunków świadczenia usług na poziomie jednostki. Zakres projektu obejmuje stworzenie warstwy narzędziowej umożliwiającej osiągnięcie nowej jakości w zakresie komunikacji wszystkich uczestników Systemu Ochrony Zdrowia na poziomie regionalnym. System umożliwi elektroniczną wymianę informacji związanej ze zdrowiem pacjenta pomiędzy placówkami ochrony zdrowia (zwłaszcza szpitalami, placówkami wykonującymi specjalistyczne badania), która jest podstawą dla kontynuacji leczenia i szybkiej reakcji na zagrożenie życia i zdrowia pacjenta. Projekt zmierza do stworzenia warunków lekarzom, diagnostom i innym specjalistom ochrony zdrowia, aby podejmowali oni swoje decyzje w oparciu o pełnię informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego wcześniejszych problemach zdrowotnych, wynikach badań, wykonanych zabiegach, przepisanych lekach, alergiach, przy zachowaniu właściwej ochrony danych osobowych pacjenta. System umożliwi również zbieranie i raportowanie danych pochodzących od podmiotów włączonych w system opieki zdrowotnej. PSIM będzie także udostępniać usługi elektroniczne zapewniające w szczególności nowe możliwości komunikacji obywatelom kontaktującym się z jednostkami służby zdrowia, profesjonalistami medycznymi i instytucjami spełniającymi rolę organizatorów systemu i/lub płatników. Proponowane rozwiązanie zostało przyjęte na podstawie analizy stanu istniejącego w jednostkach służby zdrowia w województwie podkarpackim, z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań. Najważniejsze założenia PSIM: System operuje w warstwie regionalnej i lokalnej. W warstwie regionalnej realizowane są usługi dostarczane wszystkim obywatelom, integrujące działania jednostek służby zdrowia i usługi dedykowane organom działającym na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. W warstwie lokalnej realizowane są usługi w wyselekcjonowanej grupie jednostek (jednostki wojewódzkie i powiatowe) unifikujące poziom zaawansowania funkcjonalnego poszczególnych jednostek. Koordynacja nad obszarem funkcjonowania całego systemu prowadzona będzie z poziomu regionu. Cały system PSIM został podzielony na komponenty uporządkowane według obszarów i zakresów funkcjonalnych. Architektura logiczna rozwiązania ma charakter otwarty i zakłada w kolejnych okresach możliwość rozbudowy całego systemu PSIM. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 24

25 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM Opis i zakres [3/4]: Na poziomie regionalnym działanie systemu zostanie oparte o wydzielone, zbudowane w ramach projektu centrum informatyczne, realizujące zadania regionalnego centrum przetwarzania danych i jednostki zarządzającej regionalnymi elementami systemu PSIM w warstwie technicznej. Na poziomie lokalnym, w jednostkach służby zdrowia, zakłada się umiejscowienie elementów infrastruktury systemu PSIM w serwerowniach szpitali. System będzie umożliwiał wymianę informacji pomiędzy: usługodawcami - w zakresie wymiany drogą elektroniczną dokumentacji medycznej, automatycznego dostępu do dokumentów elektronicznych związanych z kontynuacją leczenia oraz dostępu usługodawców do informacji o stanie zdrowia usługobiorcy lub stosowanych poprzednio metodach leczenia, usługobiorcami a usługodawcami - umawianie się na wizyty on-line, monitorowanie statutu na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych w trybie on-line oraz elektroniczne przypominanie o terminie wizyty; pozwoli to wyeliminować możliwości zapisywania się usługobiorców na listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia u kilku usługodawców, usługobiorcami a PSIM - poprzez udostępnienie usługobiorcy dostępu do elektronicznego modułu danych medycznych zawierającego informacje o planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, usługodawcą a PSIM - poprzez umożliwienie wygenerowania z systemu raportów statystycznych i rozliczeń, usługodawcami a płatnikiem - poprzez generowanie raportów niezbędnych do rozliczenia z NFZ, PSIM a rejestrami medycznymi - w zakresie udostępniania danych statystycznych, danych o zachorowaniach, planowanych i udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej i usługach medycznych i innych danych niezbędnych do określenia zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne lub usługi medyczne oraz zarządzania zasobami i finansami systemu ochrony zdrowia. Dla zrealizowania zakładanych funkcjonalności systemu, przewiduje się konieczność zakupienia elementów infrastruktury technicznej, oprogramowania standardowego oraz usług wdrożeniowych i programistycznych na obydwu poziomach projektu (regionalnym i lokalnym). Poza oprogramowaniem, konieczny jest również zakup sprzętu i rozwiązań technicznych, na obydwu poziomach projektu. W ramach projektu zakupiony i dostarczony będzie sprzęt i infrastruktura, w następujących kategoriach: sprzęt komputerowy: o serwery wraz z infrastrukturą pomocniczą, o stacje robocze, o urządzenia wielofunkcyjne dla archiwów dokumentacji, o urządzenia wielofunkcyjne dla użytkowników, o drukarki do personalizacji kart PSIM, o czytniki kodów paskowych, Załącznik 5 do Studium Wykonalności 25

26 Inwentaryzacja Inicjatyw Regionalnych Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM Opis i zakres [4/4]: urządzenia sieciowe aktywne: o przełączniki do obsługi szkieletu sieci, o przełączniki sieciowe do obsługi punktów dystrybucyjnych, o adaptery MiniGBIC do obsługi torów światłowodowych, o zintegrowane urządzenie zabezpieczające, Infrastruktura sieciowa pasywna: o punkty dystrybucyjne, o trakty światłowodowe, o gniazda sieci z okablowaniem do punktu dystrybucyjnego - CAT 6e, inne: o dostęp do sieci rozległej RCIM, o oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych, o infomaty, o podpisy elektroniczne kwalifikowane, o licencje bazy danych na potrzeby oprogramowania dziedzinowego, sprzęt komputerowy dla systemu PACS/RIS: o rozwiązania serwerowe, o stacja diagnostyczna. Oprogramowanie dostarczane do szpitali zapewni wsparcie zarówno z zakresu danych medycznych na potrzeby leczenia, wsparcia procesów administracyjnych i rozliczeniowo-zarządczych, jak również ogólno pojętej telemedycyny. Interoperacyjność opracowanych rozwiązań informatycznych w zakresie przewidywanych standardów, bezpieczeństwa opracowania rozwiązań informatycznych oraz integracja projektu z zewnętrznymi źródłami danych zostaną zdefiniowane na etapie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik 5 do Studium Wykonalności 26

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA

PROGRAM INFORMATYZACJI GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA PROGRAM INFORMATYZACJI Tytuł Opracowania: GMINY MIASTA RZESZÓW NA LATA 2010-2013 Komórka organizacyjna BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ URZĘDU MIASTA RZESZOWA Opracowali Lesław Bańdur

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo