P R O T O K Ó Ł Nr 4/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr 4/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 Znak: OR,SSiO.0062/4/10 Golub-Dobrzyń, dnia r. P R O T O K Ó Ł Nr 4/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. Ad. 1 4 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz otworzył i prowadził Przewodniczący Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Pan Wojciech Kwiatkowski. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu, Przewodniczący Zarządu Powiatu stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 100% jego członków. W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył również Pan Artur Piotrowicz Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, Pan Michał Kamiński księgowy szpitala oraz Rada Nadzorcza Szpitala Powiatowego w następującym składzie: Pan Michał Rzekanowski, Pani Ingrida Sokołowska i Pani Halina Kaczyńska. Ad. 3 Wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. Przewodniczący Zarządu Powiatu zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 1. Otwarcie 4 posiedzenia IV kadencji Zarządu Powiatu. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 2/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. 5. Rada Nadzorcza i Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu informacje na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz sprawozdanie z trwających negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia. 6. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego: 6.1. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego, 6.2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Wolne wnioski i sprawy różne. 9. Zakończenie posiedzenia. Porządek obrad 4 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 4 Protokół Nr 2/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. przedstawił Wicestarosta Pan Jacek Boluk-Sobolewski. Po zapoznaniu się z jego treścią stwierdził, że nie wnosi żadnych uwag i prosi o jego przyjęcie. Protokół Nr 2/10 został przyjęty jednogłośnie. Ad. 5 Przewodniczący Zarządu Powiatu serdecznie przywitał gości i zapoznał nowy skład IV kadencji Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z Radą Nadzorczą Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu. Przewodniczący Zarządu poprosił Pana Artura Piotrowicza o przedłożenie informacji na temat bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Prezes Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. poinformował, że szpital jest w trakcie realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, projektu pod nazwą Zakup aparatów i urządzeń medycznych wraz z dostosowaniem obiektu szpitalnego do ich użytkowania oraz do osiągnięcia zgodności stanu obiektu z obowiązującymi przepisami prawa. Wartość projektu wynosi tys. zł. Wkład własny Spółki w latach ma wynieść tys. zł. Do tej pory ze środków własnych przeznaczonych na realizację projektu wydatkowano 651 tys. zł. Do końca roku 2010 poniesione zostaną jeszcze nakłady na kwotę 380 tys. zł. Na lata pozostanie jeszcze do sfinansowania kwota 934 tys. zł. Zakres wyżej wymienionego projektu zakłada: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej, zakup środków trwałych (w tym: 2 aparaty rtg, wieża endoskopowa, aparat do znieczulania, bronchofiberoskop i wiele innych) oraz prace remontowe w budynku głównym szpitala i zainstalowanie nowoczesnej instalacji przeciw pożarowej. Program nie zakłada jednak wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej (wartość tych prac szacuje się na kwotę tys. zł). Oznacza to, że prace te mogą być zrealizowane wyłącznie ze środków własnych Spółki. Stan techniczny tych instalacji jest bardzo zły, bowiem są one eksploatowane od początku lat 70-tych. Co więcej, przeprowadzenie prac w ramach projektu RPO, polegających na remontach murarskich i malarskich, wymianie płytek ściennych, podłogowych, przystosowaniu łazienek dla osób niepełnosprawnych, bez uprzedniej wymiany instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej przy jej dużej awaryjności - skutkowałoby dodatkowymi kosztami bieżących napraw oraz zniszczeniem wykonanych prac w przypadku pęknięć i wycieków ze starych instalacji. Dodatkowo, w latach , realizowany będzie w szpitalu Projekt e-zdrowie (współfinansowany ze środków unijnych) obejmujący wymianę sieci komputerowej, zakup 2 serwerów, wprowadzenie informatycznego systemu szpitalnego (HIS) oraz wdrożenie radiologicznych systemów archiwizacji i przesyłu danych (RIS, PACS). Budżet tego projektu szacuje się na tys. zł, a wkład własny szpitala wyniesie 25 % tej kwoty (300 tys. zł). Łączną wartość środków własnych niezbędnych do zrealizowania trzech wymienionych wyżej zakresów inwestycyjnych (projekt RPO, wymiana instalacji, projekt e-zdrowie ), w latach szacuje się na kwotę tys. zł. Z tego za priorytetową uznaje się realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego (934 tys. zł). W roku 2010 spółka została dokapitalizowana kwotą 400 tys. zł. Środki te miały być przeznaczone na realizację pierwszego etapu wymiany instalacji elektrycznej. Jednak decyzja Zgromadzenia Wspólników Spółki o podziale zysku w formie nagrody rocznej dla pracowników uszczupliła środki pozostające do dyspozycji Spółki o 253 tys. zł. Skutkowało to zmniejszeniem realnego transferu środków do Szpitala, do kwoty zł. W obliczu konieczności dostosowania 2

3 pomieszczeń na potrzeby Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którego koszt wyniósł 550 tys. zł, Spółka odstąpiła od wymiany elementów instalacji elektrycznej, w obawie o nadmierny wypływ środków finansowych. Zarząd obawiał się także, że zbyt rozległe nakłady inwestycyjne realizowane ze środków własnych będą negatywnie rzutowały na decyzje banków o udzieleniu Szpitalowi kredytów w rachunku bieżącym. Rozwiązanie alternatywne w stosunku do wstrzymania prac instalacyjnych, czyli rezygnacja z utworzenia Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zostało przez Zarząd odrzucone, bowiem inwestycja ta ma w perspektywie najbliższych lat stać się źródłem dodatkowego dochodu poprawiającego kondycję finansową Szpitala. Następnie Pan Michał Kamiński księgowy szpitala przekazał, że przy obecnym stanie finansowym Spółki oraz w perspektywie finansowania szpitali przez NFZ w roku 2011, na tegorocznym poziomie, realizacja szerokiego planu inwestycyjnego ze środków własnych Spółki nie jest możliwa. Spółka podpisała dwie umowy kredytu w rachunku bieżącym na łączną kwotę 750 tys. zł. Środki te mają zabezpieczyć bieżącą płynność finansową Spółki i umożliwić realizację cyklicznych płatności szczególnie w sytuacji gdy realizowane remonty ograniczą czasowo wpływy z NFZ (podczas remontów odziały szpitalne będą czasowo zawieszać pracę bądź ograniczą liczbę leczonych pacjentów, co przejściowo zmniejszy wpływy z NFZ). Środki z wyżej wymienionych kredytów krótkoterminowych nie mogą być zatem brane pod uwagę jako źródło finansowania inwestycji, co więcej uwzględnienie ich w pasywach bilansu Spółki ogranicza możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Podstawowym ograniczeniem dla planów inwestycyjnych Zarządu stają się coraz gorsze wyniki finansowe Spółki. Pogorszenie to jest skutkiem coraz mniejszych (w stosunku do potrzeb) środków finansowych pozostających do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Sytuacja jest wyjątkowa, bowiem od czasu powstania Spółki (2001 rok) nie zdarzyło się aby na przestrzeni 3 lat obrotowych wpływy z NFZ pozostawały na niezmienionym poziomie. Kontrakt w latach 2009 i 2010 jest niemal identyczny, a perspektywy finansowania na rok 2011 są gorsze niż w roku W zestawieniu z ciągłą presją na wzrost wynagrodzeń oraz wzrostem kosztów wynikającym z rosnących cen materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, skutkuje generowaniem przez Spółkę strat. Co prawda wskaźnik EBIDTA (zysk/strata brutto powiększone o amortyzację) jest po 10 miesiącach tego roku dodatni, jednak na koniec 2011 roku jego wartość będzie już prawdopodobnie ujemna. Dodatkowo księgowy szpitala przedłożył Członkom Zarządu tabele zawierające wynik finansowy za 10 miesięcy bieżącego roku, plan na koniec roku 2010 i Z przedstawionych danych wynika, że nawet pomimo starań o utrzymanie kosztów Spółki na bardzo niskim poziomie, bez poprawy finansowania z podstawowego źródła jakim jest NFZ, Spółka nie jest w stanie zachować dodatniej EBIDTY. Oznacza to, że realizacja (nawet podstawowych inwestycji) bez wsparcia zewnętrznego może skutkować pogarszającą się płynnością i w konsekwencji niewypłacalnością Spółki. Z drugiej strony odstąpienie od inwestycji może skutkować utratą przyznanych już dofinansowań. Podsumowując powyższe Prezes Szpitala wyjaśnił, że w tej sytuacji Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe planów inwestycyjnych Szpitala w postaci dokapitalizowania bądź poręczeń kredytowych. Przewodniczący Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z przedłożonymi informacjami poinformował, iż Zarząd przyjął do wiadomości i rozważy powyższą prośbę, gdyż zależy mu żeby Spółka jak najlepiej się rozwijała. Wyjaśnił również, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ale może zapewnić, że będzie miał na uwadze przedmiotową sprawę i dokładnie sprawdzi wszystkie możliwości powiatu dotyczące poręczeń kredytowych. Wówczas Pani Ingrida Sokołowska z Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu przekazała informacje dotyczące procedury udzielania poręczeń kredytowych oraz dokładnie przedstawiła i omówiła podstawowe zasady, warunki i tryb udzielania 3

4 poręczeń. Następnie został poruszony temat dotyczący systemu oceny pracowników w szpitalu oraz przedstawiono nowe propozycje systemu oceny i motywacji personelu. W tym momencie Zarząd Powiatu przekształcił się formalnie w Zgromadzenie Wspólników Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu, w celu podjęcia uchwał. Na zakończenie Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował gościom za przybycie i udział w posiedzeniu oraz przedłożenie nowych, ciekawych pomysłów mających usprawnić funkcjonowanie szpitala. Ad. 6.1 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedłożył projekt uchwały Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym umożliwia Zarządowi Powiatu usprawnienie pracy poprzez upoważnienie m.in. kierowników jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. W uchwale zaproponowano wysokość kwot, do których poszczególni dyrektorzy i kierownicy mogą samodzielnie podejmować zobowiązania finansowe. Wysokość tych kwot związana jest z wartością 1 euro. Zgodnie z brzmieniem art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz z późn. zm.), wartość progowa, od której stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień, przy realizacji zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane wynosi euro. Wartość 1 euro zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796) wynosi 3,839 zł, co przy euro będzie stanowiło kwotę zł netto. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/4/10 z dnia r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 6.2 Przewodniczący Zarządu Powiatu poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie zmian dotyczących budżetu powiatu, zawartych w projekcie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Chojnacka poinformowała, że w planach wydatków dokonano następujących przesunięć: - w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono plan w kwocie 500 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania prokuratorskiego związanego z ustalaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, - w rozdziale organizacja targów i wystaw zabezpieczono plan wydatków w kwocie 300 zł w paragrafie 4170 na wypłatę umowy zlecenia związanego z promocją Powiatu, - w rozdziale komendy powiatowe PSP dokonano przesunięć planów na kwotę zł zgodnie z pismem Komendanta PSP zabezpieczając plany wydatków rzeczowych, 4

5 - w rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan w paragrafie 3020 o kwotę zł umożliwiającą zakup odzieży zimowej dla pracowników gospodarczych Starostwa. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/5/10 z dnia r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok Ad. 7 Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych m.in. dlatego, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie reguluje zobowiązanie samorządów do podejmowania współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach przeprowadzonych w określony sposób roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Zarząd Powiatu jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok Ad. 8 Wolnych wniosków nie zgłoszono. Ad. 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 4 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący Zarządu Wojciech Kwiatkowski... Wicestarosta Jacek Boluk-Sobolewski... Członkowie Zarządu: Edward Dębiec... Grażyna Litwin... Jarosław Molendowski... Protokołowała: Joanna Zadylak 5

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny KPS-4100-06-01/2013 P/13/108 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE (tekst jednolity po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Rozstrzygającej

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r.

Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Protokół nr XIII/ 07 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 29 listopada 2007 roku o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2012 roku. Katowice, 21 marca 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki FARMACOL S.A. w okresie Katowice, 21 marca 2013 roku str. 1 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy...4 1. Podstawowe informacje o Farmacol...5 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2009 rok Lublin, marzec 2010 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A....3 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ...3 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Voxel za rok 2012 Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Grupa Kapitałowa Voxel, wg stanu na 31.12.2012 r. składa się z: - Voxel S.A. jednostka dominująca;

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 21 lutego 2013 roku. WK.60/437/K-60/12 Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 21 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/12 Pan Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia ul. Sukiennice 9 50-107 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu

PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu PROTOKÓŁ NR XVIII/08 z XVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 marca 2008 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Numery podjętych uchwał: XVIII/159/2008 - w sprawie powołania Sekretarza

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. PYTANIE 1) SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014/A Wieluń, 2014-11-14 WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 38 / 2014

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-07-02/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/036 Zadłużenie wybranych instytucji sektora finansów publicznych oraz Krajowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA

RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA RAPORT PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE AKTUALIZACJA Warszawa 2012 Warszawa, 30 października 2012 r. Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce zaktualizowany raport dotyczący

Bardziej szczegółowo