RADIOGRAFIA BEZPOÂREDNIA DX-D 600. zautomatyzowana cyfrowa pracownia rtg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIOGRAFIA BEZPOÂREDNIA DX-D 600. zautomatyzowana cyfrowa pracownia rtg"

Transkrypt

1 RADIOGRAFIA BEZPOÂREDNIA DX-D 600 zautomatyzowana cyfrowa pracownia rtg

2 najbardziej wydajny system w pracowni rtg Aparaty z serii DX-D 600 dysponujà innowacyjnymi funkcjami, takimi jak pełna automatyzacja pracy, bardzo zaawansowane oprogramowanie MUSICA 2 do przetwarzania obrazów oraz najnowsze detektory do uzyskiwania obrazów rentgenowskich. To wszystko sprawia, e praca w pracowni rentgenowskiej jest niezwykle efektywna. Pełna automatyzacja zgodna z europejskimi standardami Całkowita automatyzacja modelu DX-D 600 i podwieszona konstrukcja aparatu zapewniają niezrównaną wygodę pracy i dużą wydajność, tak wysoko cenioną w innowacyjnych pracowniach rtg. Oprogramowanie MUSICA² i stacja NX usprawniajà prac Wykorzystanie w aparacie DX-D 600 uznanego oprogramowania MUSICA² do przetwarzania obrazów medycznych oraz stacji NX gwarantuje szybkie gromadzenie danych obrazowych, możliwość współpracy DR ze skanerami CR pracującymi w technologii PIP i NIP oraz niezawodną integrację z systemami szpitalnymi RIS/PACS. Najnowsze detektory to zmniejszona dawka promieniowania W aparacie DX-D 600 można stosować detektory przenośne i bezprzewodowe. Są one oparte na technologii jodku cezu, który umożliwia natychmiastowe uzyskanie obrazów o doskonałej jakości i znaczne zmniejszenie dawki promieniowania. Możliwe jest również zastosowanie ekonomicznych detektorów opartych na technologii tlenosiarczku gadolinu w celu ograniczenia wydatków przy zapewnieniu wysokiej jakości diagnostycznej. 02

3 W pełni zautomatyzowany, podwieszony system gwarantujàcy maksymalnà wygod i du à wydajnoêç badaƒ. DX-D 600 to najnowoczeêniejsze rozwiàzanie dla pracowni rentgenowskiej. DX-D 600 zautomatyzowany system obrazowania w wysokiej jakoêci 03 DX-D 600

4 pełna automatyzacja to precyzja, wygoda i wydajnoêç Mo liwoêç pełnego zautomatyzowania aparatu DX-D 600 zapewnia elastycznoêç i wydajnoêç pracy. NajnowoczeÊniejsza technologia, pełna automatyzacja, maksymalna wydajnoêç W urządzeniu DX-D 600 zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania, zapewniające precyzyjne pozycjonowanie, całkowicie zautomatyzowane śledzenie i szybkie pozycjonowanie we wszystkich kierunkach, co sprawia, że aparat ten jest optymalny w nagłych przypadkach. Takie cechy, jak robotyzacja w połączeniu z zaprogramowanym drzewem badań konsoli NX, automatyczne przetwarzanie obrazów w programie MUSICA² i bezproblemowa integracja z systemami RIS i PACS, pozwalają uzyskać maksymalną wydajność i jakość obrazów. Zautomatyzowane sterowanie upraszcza obsług i zwi ksza wydajnoêç Wygodny i ergonomiczny aparat DX-D 600, całkowicie zautomatyzowany, łatwy w obsłudze i użytkowaniu to zalety niezbędne w warunkach dużego obciążenia pracą. Lampa podwieszona pod sufitem na kolumnie teleskopowej jest obsługiwana za pomocą panelu z ekranem dotykowym na kolimatorze lub z wykorzystaniem oprogramowania NX na postawionej w sterowni konsoli technika. Wybierając na monitorze właściwą ikonkę i automatyczne pozycjonowanie, można sterować wszystkimi ruchami aparatu. Możliwość ustawiania parametrów badania, a także wpisywania danych pacjenta na ekranie dotykowym pozwala uniknąć błędów. Wśród funkcji dodatkowych trzeba wymienić oświetlenie LED miejsca badania na stole kostnym lub ściance płucnej do prześwietleń oraz wiele programowanych ustawień, do których aparat automatycznie wraca po wykonaniu zdjęcia. Mo liwoêç wyboru detektora to wi ksza elastycznoêç Szeroka gama zabudowanych lub przenośnych detektorów (na kablu DX-D 20 lub detektora bezprzewodowego DX-D 30) do stołu kostnego lub ścianki płucnej aparatu DX-D 600, daje maksymalną swobodę wyboru Dokładny i efektywny wybór dawki ekspozycyjnej z dokładnoêcià do milisekundy W urządzeniu DX-D 600 zastosowano najnowocześniejsze cyfrowe układy sterowania ekspozycją i kolimacją, które w połączeniu z miernikiem dawki, optymalizującym i automatycznie informującym o dawce promieniowania, zapewniają dokładność pracy przy zachowaniu dużej wydajności. Krótka ekspozycja jest możliwa dzięki najnowocześniejszym czujnikom komorom jonizacyjnym dawki pracującym w technologii półprzewodnikowej i zapewnia dokładność wyrażaną w milisekundach. Cyfrowe obrazy w badaniach typu FLFS (cała noga-cały kr gosłup) Można je tworzyć z 2 lub 3 ekspozycji zarówno korzystając z podłączonego skanera CR i kaset CR, jak i z panelu DR w ściance płucnej. Specjalne oprogramowanie w konsoli NX łączy automatycznie i precyzyjnie poszczególne obrazy. Du a wytrzymałoêç i dokładne pozycjonowanie Dzięki zastosowanym wytrzymałym mechanizmom pozycjonującym, aparat DX-D 600 jest idealny do pracy z pacjentami o różnej budowie, czy też dużej wadze ciała oraz do wykonywania różnych typów badań. Stół kostny wytrzymuje obciążenie do 300 kg, co pozwala podjąć się nawet wyjątkowo trudnych badań obrazowych. Czujnik kratki w stole i w ściance płucnej informuje operatora o załączeniu kratki, co pozwala uzyskać obrazy o optymalnym naświetleniu. Ponadto całkowicie zmechanizowany proces ustawiania kratki w pionie lub w poziomie, automatyczny wybór rodzaju kratki, czy przechylanie kratki w ściance do prześwietleń pozwala bardzo łatwo zmienić orientację z poziomej na pionową. 04

5 NajnowoczeÊniejsza automatyka i konsola NX, szeroka gama detektorów, du a wytrzymałoêç i łatwe pozycjonowanie, mo liwoêç u ycia kaset DR do badaƒ typu FLFS dzi ki temu aparat DX-D 600 jest niezastàpiony tam, gdzie trzeba działaç szybko. DX-D 600 zautomatyzowany system obrazowania w wysokiej jakoêci 05 DX-D 600

6 niezrównana jakoêç obrazu przy mniejszej dawce promieniowania Uzyskiwanie obrazów o najwy szej jakoêci, ze wszystkimi szczegółami i o idealnym kontraêcie przy minimalnej dawce promieniowania jest celem nadrz dnym rozwoju urzàdzeƒ do badaƒ obrazowych. NajnowoczeÊniejsze detektory mogà pracowaç przy zmniejszonej dawce promieniowania W aparacie DX-D 600 można korzystać zarówno z detektorów opartych na technologii CsJ (jodek cezu), zapewniających wysoką jakość obrazów przy znacznym zmniejszeniu dawki promieniowania, jak również z przetworników opartych na technologii GOS (tlenosiarczek gadolinu). Szeroka gama detektorów stwarza możliwość łatwej migracji z technologii CR do DR. Stałe lub przenośne detektory DX-D 10 i DX-D 20 dostosowane do stołu kostnego i ścianki do prześwietleń, a także detektor bezprzewodowy DX-D 30, są w pełni zgodne z nową normą IEC, dotyczącą indeksu ekspozycji. Gwarantują maksymalną elastyczność wykonywanych badań i współpracę z oprogramowaniem do zaawansowanego monitorowania dawki promieniowania, dzięki któremu może ona być jak najmniejsza. Czujnik kratki automatycznie wysyła sygnał, kiedy nastąpi wsunięcie kratki rozproszeniowej. Aplikacja MUSICA² dostosowana do systemów DR Sercem systemu DR, DX-D 600, jest oprogramowanie MUSICA², wzorcowe oprogramowanie firmy Agfa do przetwarzania badań obrazowych. To inteligentne i zautomatyzowane rozwiązanie, pozwalające uzyskać obrazy o niezwykle wysokiej jakości. MUSICA² działa niezależnie od typu badania. Dokonuje analizy każdego obrazu i optymalizuje parametry przetwarzania, aby były niezależne od ustawień użytkownika i zmienności dawki promieniowania. W efekcie zminimalizowano konieczność powtarzania badań lub ponownego przetwarzania obrazów. Ponadto program MUSICA² zapewnia powtarzalny wygląd obrazów uzyskanych w systemach CR, kiedy urządzenie typu DR współpracuje ze skanerem CR w celu uzyskania dodatkowych informacji diagnostycznych. Zalety programu MUSICA² Najlepsze oprogramowanie do obróbki obrazów diagnostycznych Inteligentne i automatyczne przetwarzanie obrazów w systemach CR i DR Niezawodna wizualizacja obrazów o wysokiej jakości Wyniki niezależne od typu badania 06

7 Bezprzewodowy detektor cyfrowy DX-D 30 pasuje do ka dej standardowej szuflady. Mo na go wyjàç, aby zapewniç wygod prowadzenia bada. Sercem systemu DR DX-D 600 jest oprogramowanie MUSICA², wzorcowe oprogramowanie firmy Agfa do przetwarzania badaƒ obrazowych. To inteligentne i zautomatyzowane rozwiàzanie, pozwalajàce uzyskaç niezawodne obrazy o niezwykle wysokiej jakoêci. Połàczenie programu MUSICA² i konsoli NX dało szybkà akwizycj, połàczenie mo liwoêci skanerów i detektorów CR/DR oraz integracj z systemem RIS/PACS. DX-D 600 zautomatyzowany system obrazowania w wysokiej jakoêci 07 DX-D 600

8 integracji wi cej mo liwoêci Aparat DX-D 600 z detektorem DR umo liwia wydajnà prac, oferuje du e mo liwoêci diagnostyczne, zapewnia niezrównanà jakoêç obrazu i wygod organizacji pracowni rentgenowskiej. Współpraca i integracja ze standardem DICOM jest gwarantem dobrej inwestycji Sterująca aparatem DX-D 600 konsola NX umożliwia bardzo wygodną współpracę z systemami RIS/HIS/PACS, umożliwia łatwe uzyskiwanie elektronicznej wersji obrazu zgodnej ze standardem DICOM lub wydrukowanego wyniku, zapewnia wygodny obieg informacji w placówce i poza nią, a także jest gwarantem dobrej inwestycji w nowoczesny sprzęt. Łatwa rozbudowa i migracja do systemu w pełni cyfrowego System DX-D 600 DR został przygotowany przez ekspertów, którzy wcześniej opracowali takie rozwiązania systemów CR, jak DX-G i DX-M. Połączono w nim wydajność i wygodę rozwiązań DR z elastycznością rozwiązań CR. Połączenie w jednym produkcie możliwości bezpośredniego odczytywania obrazów, wygody stosowania przenośnych detektorów, które umożliwiają dowolne zagospodarowanie pracowni, programu MUSICA², natychmiastowego podglądu na konsoli NX oraz interfejsu użytkownika jednakowego dla rozwiązań CR i DR sprawiło, że aparat DX-D 600 pozwala w sposób niezauważalny przejść na pracę w systemie DR. Dlaczego nale y wybraç system DX-D 600? Doskonała jakość obrazu Zautomatyzowana praca i usprawniony przepływ danych Możliwość wyboru detektora typu CsJ (jodek cezu) lub GOS (tlenosiarczek gadolinu) w wersji stałej o pełnych wymiarach lub przenośnej Jednolity wygląd obrazów CR i DR dzięki zastosowaniu oprogramowania MUSICA² i stacji NX. Możliwość stosowania kaset DR w badaniach typu FLFS Szybka akwizycja i integracja z rozwiązaniem CR i DR dzięki konsoli NX Bezproblemowe połączenie w standardzie DICOM z systemami RIS/PACS/HIS 08

9 Du a wydajnoêç, wiele mo liwoêci diagnostycznych, wysoka jakoêç obrazu i wygoda pracy ze standardem DICOM aparat DX-D 600, to maksymalna korzyêç z inwestycji. DX-D 600 zautomatyzowany system obrazowania w wysokiej jakoêci 09 DX-D 600

10 rozwiàzaƒ najwy sza jakoêç Prawidłowy wybór rozwiàzania DR w placówce mo e byç trudnym zadaniem. Trzeba pami taç, e decyzje takie majà długofalowe skutki zarówno finansowe, jak i praktyczne. Obrazowanie i integracja oparte na sprawdzonych technologiach W firmie Agfa HealthCare badania obrazowe i integracja systemów są naszym podstawowym obszarem działania. Dlatego też, wybierając system DX-D 600, można mieć pewność, że jest on skonstruowany na bazie tej samej sprawdzonej technologii jak pozostałe produkty firmy Agfa HealthCare: na rozwiązaniach, które gwarantują korzystanie z najlepszego sprzętu, przy niezrównanej wydajności i przy zapewnieniu konkurencyjnej obsługi serwisowej. Długoletnia współpraca Jako uznany dostawca najnowocześniejszych i innowacyjnych technologii dbamy o długoterminowe relacje, dzięki którym nasi klienci mogą korzystać ze wszystkich przywilejów podczas opracowywania nowych rozwiązań w technikach badań obrazowych. Celem naszego programu, dotyczącym nowych produktów, jest w szczególności ułatwienie skutecznego przejścia z systemu CR na całkowicie cyfrowy system DR. Profesjonalny serwis to optymalna praca Firma Agfa HealthCare oferuje nie tylko instalację i szkolenie personelu obsługującego aparat DX-D 600, ale też świadczy pomoc w aranżacji pracowni RTG. Pozwala to optymalnie wykorzystać i zoptymalizować możliwości placówki oraz czerpać korzyści z przemyślnej ergonomii i wydajności przez wiele następnych lat. Doskonała integracja z systemem RIS i PACS, obejmująca konfigurację systemu w celu translacji kodów protokołu RIS bezpośrednio na ustawienia drzewa badań, zapewnia jeszcze większe usprawnienie pracy i szybki zwrot poniesionych nakładów. 10

11 Rozszerzona gwarancja Agfa HealtCare na składniki systemu, ubezpieczenie i konserwacj jest oparta na indywidualnych potrzebach u ytkownikai zapewnia spokój na wiele lat. DX-D 600 zautomatyzowany system obrazowania w wysokiej jakoêci 11 DX-D 600

12 Dlaczego Agfa HealthCare? Agfa HealthCare jest liderem na rynku zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania obrazami cyfrowymi i informacją medyczną, które zapewniają wydajny przepływ danych i pełną obsługę informatyczną procesów związanych z opieką zdrowotną. Podejście naszej firmy do potrzeb klientów ma zawsze charakter całościowy, co pozwala na zaoferowanie produktów opartych na dogłębnej wiedzy klinicznej, dostosowanych do wymagań wszystkich grup pracowników. Nasze wysoko specjalizowane systemy skutecznie integrują infrastrukturę informatyczną szpitala z nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi do badań radiologicznych, kardiologicznych, ortopedycznych i mammograficznych. Systemy Agfa HealthCare zapewniają także obsługę czynności administracyjnych w obrębie całego szpitala. Ponadto wszystkie oferowane przez nas rozwiązania mogą być w prosty sposób dostosowane do indywidualnych wymagań różnych grup użytkowników. Agfa i logo Agfa w postaci rombu sà zastrze onymi znakami towarowymi Agfa-Gevaert N.V., Belgia lub jej spółek stowarzyszonych. A # Sharp, MUSICA, IMPAX, DX-S i DRYSTAR to zastrze one znaki towarowe Agfa HealthCare NV, Belgia. Wszystkie pozostałe znaki towarowe pozostajà w posiadaniu swych właêcicieli; zostały tu u yte w sposób redakcyjny bez zamiaru naruszenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji majà charakter wyłàcznie informacyjny i nie muszà odzwierciedlaç standardów lub specyfikacji, które Agfa HealthCare zobowiàzana jest spełniaç. Wszystkie informacje tu zawarte majà charakter wskazówek, a cechy produktów i usług opisanych w tej publikacji mogà w dowolnej chwili ulec zmianie bez powiadomienia. Produkty i usługi mogà byç niedost pne na danym obszarze. Informacje na temat dost pnoêci uzyskaç mo na od lokalnego przedstawiciela Agfa. Agfa HealthCare dokłada wszelkich staraƒ w celu udost pnienia mo liwie jak najêciêlejszych informacji, nie odpowiada jednak e za bł dy typograficzne. Copyright 2011 Agfa HealthCare NV Wszystkie prawa zastrze one Drukowano w Polsce Wydawca: Agfa HealthCare NV B-2640 Mortsel Belgia

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

NIEOCENIONA UNIWERSALNOŚĆ. PRZEJDŹ NA OBRAZOWANIE CYFROWE. NA SWÓJ SPOSÓB. DRX-Evolution

NIEOCENIONA UNIWERSALNOŚĆ. PRZEJDŹ NA OBRAZOWANIE CYFROWE. NA SWÓJ SPOSÓB. DRX-Evolution DRX-Evolution X FACTOR PRZEJDŹ NA OBRAZOWANIE CYFROWE. NA SWÓJ SPOSÓB. Moc koncepcji X-Factor doprowadziła do opracowania systemu CARESTREAM DRX-Evolution wyjątkowo uniwersalnego, elastycznego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA X-FACTOR POJEDYNCZY DETEKTOR. RODZINA ROZWIĄZAŃ. Rodzina produktów DRX Family

KONCEPCJA X-FACTOR POJEDYNCZY DETEKTOR. RODZINA ROZWIĄZAŃ. Rodzina produktów DRX Family Rodzina produktów DRX Family POJEDYNCZY DETEKTOR. RODZINA ROZWIĄZAŃ. Wszystkie rozwiązania z dziedziny obrazowania, jakie oferuje rodzina produktów DRX Family, opierają się na znakomitej bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Prawdziwa pewność diagnostyczna Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Imaging 2.0 3. Seria Ingenuity 5. Technika DAS w tomografach Ingenuity

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala

rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala rozwiązania Alstor w zakresie ucyfrowienia szpitala 01 Stacje diagnostyczne i lekarskie 02 Oprogramowanie diagnostyczne 03 Obrazowanie na sali operacyjnej 04 Ucyfrowienie dokumentacji szpitalnej 05 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wszechstronność godna zaufania. Ultrasonograf HD5 firmy Philips

Wszechstronność godna zaufania. Ultrasonograf HD5 firmy Philips Wszechstronność godna zaufania Ultrasonograf HD5 firmy Philips Bogactwo funkcji w przystępnej cenie Opracowany z myślą o potrzebach użytkownika Każdego dnia Twoi pacjenci oczekują od Ciebie wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Doradztwo dla Handlu Detalicznego

Doradztwo dla Handlu Detalicznego Doradztwo dla Handlu Detalicznego Seria BEETLE POS / BEETLE M Systemy Modułowe Profesjonalne Skalowalne Wybiegające w przyszłość Aby sprostać powyższym wyzwaniom firma Wincor Nixdorf opracowała profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

efektywne rozwiązania CAM

efektywne rozwiązania CAM hypermill efektywne rozwiązania CAM Optymalizacja procesów, bezpieczne inwestycje, sukces w produkcji EVATRONIX SA, polski przedstawiciel firmy OPEN MIND Technologies AG, oferuje Państwu oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce

kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym Wydanie Jubileuszowe lat w P olsce 15 lat w P olsce Wydanie Jubileuszowe kreator Bądź liderem w projektowaniu mechanicznym W środku między innymi: 15 lat Man and Machine w Polsce Quiz dla czytelników Pakiety narzędzi dla kreatywnego inżyniera

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

agility made possible

agility made possible INFORMACJE O ROZWIĄZANIU CA Mainframe Chorus czy można bardziej zoptymalizować umiejętności kadry IT z uwzględnieniem jej doświadczenia, aby lepiej zarządzać komputerami mainframe w następnych dziesięcioleciach?

Bardziej szczegółowo

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią

OptiMED24. oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią OptiMED24 oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią Informatyzacja - nie czekaj na ostatni dzwonek! Coraz więcej placówek medycznych inwestuje w nowoczesne technologie informatyczne, aby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp Szczegółowa prezentacja oferty 1 22 Urządzenia wielofunkcyjne firmy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino

Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Oprogramowanie IBM Rozwiązania do pracy grupowej Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Jak lepiej tworzyć, komunikować, współpracować 2 Oprogramowanie Lotus Notes i Lotus Domino Odkryj możliwości platformy

Bardziej szczegółowo

Po prostu wyrafinowany CS 8100. Zapraszamy do świata przyjaznej i zaawansowanej technologii cyfrowego obrazowania pantomograficznego

Po prostu wyrafinowany CS 8100. Zapraszamy do świata przyjaznej i zaawansowanej technologii cyfrowego obrazowania pantomograficznego Po prostu wyrafinowany CS 8100 Zapraszamy do świata przyjaznej i zaawansowanej technologii cyfrowego obrazowania pantomograficznego Przedstawiamy pantomograf CS 8100 Zalety w skrócie: Panorama idealna

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS MOBILE. Dostęp do informacji dla klientów, pracowników i całej firmy

MICROSOFT DYNAMICS MOBILE. Dostęp do informacji dla klientów, pracowników i całej firmy MICROSOFT DYNAMICS MOBILE Dostęp do informacji dla klientów, pracowników i całej firmy Jak zapewnić dostęp do systemu zarządzania firmą pracownikom, którzy najbardziej go potrzebują Korzyści wynikające

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw

ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw Dynamiczne infrastruktury dla dynamicznych przedsiębiorstw WPROWADZENIE Aby zapewnić sobie elastyczność i możliwość szybkiego

Bardziej szczegółowo

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management

Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Najbardziej inteligentny system bezpieczenstwa na swiecie. Nedap Security Management Czas zburzyć mury. Zdarza się, że cała branża uznaje pewne długotrwałe problemy za nierozwiązywalne. Jednakże, aby całkowicie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym 2 Bosch Recording Solutions Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów

Bardziej szczegółowo

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare

CGM NETRAAD. Radiologiczny System Informatyczny. Synchronizing Healthcare CGM NETRAAD Radiologiczny System Informatyczny Synchronizing Healthcare SPIS TREŚCI 01 System NetRAAD w pełni cyfrowa diagnostyka 1.1. Schemat budowy sieci NetRAAD 1.2. Architektura systemu 1.3. Skalowalność

Bardziej szczegółowo

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Systemy laserowe: Podejmujemy wyzwania Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Dajemy przewagę w obróbce laserowej Spis treści Dajemy przewagę w obróbce laserowej.

Bardziej szczegółowo

Sieciowa platforma komunikacyjna. Każde połączenie ma znaczenie. KX-NCP500 oraz KX-NCP1000 Rozwiązanie kompleksowej komunikacji

Sieciowa platforma komunikacyjna. Każde połączenie ma znaczenie. KX-NCP500 oraz KX-NCP1000 Rozwiązanie kompleksowej komunikacji Sieciowa platforma komunikacyjna KX-NCP500 oraz KX-NCP1000 Rozwiązanie kompleksowej komunikacji Sieciowe platformy komunikacyjne są zaawansowanymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, opracowanymi w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423

bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423 Profesjonalne urządzenia dla środowisk biurowych Systemy biurowe bizhub 223/283/363/423 bizhub 223/283/363/423, systemy biurowe Monochromatyczne, profesjonalne urządzenia do obsługi

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny

Katalog Produktów. Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Katalog Produktów Najwyższej jakości sprzęt diagnostyczny Mar-Med TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZDROWIU Technologie w służbie zdrowiu Wierzymy, że w ochronie zdrowia ważna jest nie

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL

WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL luty 2015 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA AUTOMATYKA BUDYNKOWA siła integracji Przez dziesięciolecia Honeywell udowadnia swoim klientom, że potrafi zapewnić bezpieczeństwo i optymalne

Bardziej szczegółowo