Praca w UE podatki i składki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca w UE podatki i składki"

Transkrypt

1 Praca w UE podatki i składki Marzec 2015 r.

2 Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo wstępne... 6 Austria... 9 Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Część druga: składki i emerytury w Unii Europejskiej i ich opodatkowanie Słowo wstępne Austria Belgia Praca w UE podatki i składki Page 2 of 200

3 Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Niemcy Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Kontakt Praca w UE podatki i składki Page 3 of 200

4 Praca w Unii Europejskiej podatki i składki Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce najnowszy raport specjalistów z Zespołu ds. Podatków Pracowniczych i Ubezpieczeń Społecznych PwC, w którym przybliżają oni zasady opodatkowania dochodów z pracy podejmowanej przez obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej i rozliczania się z tych dochodów w Polsce (część pierwsza), a także kwestii opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tych krajach oraz opodatkowania otrzymywanych z nich emerytur (część druga). Kwestia opodatkowania dochodów z pracy za granicą jest złożona, ponieważ analizie należy poddać nie tylko przepisy polskie, ale także międzynarodowe (w tym odpowiednie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte między Polską i danym krajem) oraz przepisy kraju wykonywania pracy. Konieczne jest, między innymi, ustalenie, czy w ogóle należy się rozliczać z takich dochodów w Polsce. Jeśli tak, to w jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania, jeśli np. dochody te były również opodatkowane w kraju wykonywania pracy. Ma to ogromne znaczenie zarówno w przypadku osób, które indywidualnie podejmują pracę u zagranicznych pracodawców, jak i pracowników delegowanych przez pracodawcę do pracy za granicą. Istotną kwestią jest również określenie kraju, w którym powstanie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Regulują to tzw. przepisy koordynacyjne wydane przez odpowiednie organy Unii Europejskiej. Zawierają one również regulacje dotyczące pewnych specyficznych grup, np. pracowników delegowanych do pracy za granicą lub prowadzących własną działalność gospodarczą również na terytorium innego kraju. Kolejną kwestią są regulacje dotyczące świadczeń, jakie można otrzymać, pracując w różnych krajach UE, np. wysokości przyszłej emerytury. Dodatkowo, istotne jest, aby wiedzieć, gdzie i w jaki sposób taka emerytura będzie opodatkowana. Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedź w niniejszym raporcie. Życzymy ciekawej i owocnej lektury! Z poważaniem Tomasz Barańczyk Partner Zarządzający Działu Prawno-Podatkowego PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. Praca w UE podatki i składki Page 4 of 200

5 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej Praca w UE podatki i składki Page 5 of 200

6 Słowo wstępne Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer i doradca podatkowy w dziale prawnopodatkowym PwC Każda osoba, uzyskująca dochody poza granicami Polski musi przede wszystkim ustalić, jakiemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce podlega. Określenie statusu podatkowego warunkuje bowiem obowiązek (lub jego brak) deklarowania w kraju zarobków uzyskanych za granicą. Jak ustalić rezydencję podatkową? Definicję miejsca zamieszkania (czyli tzw. rezydencji podatkowej ) podatnicy mogą znaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią, za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się osobę, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terenie naszego kraju więcej niż 183 dni w roku. Osoby takie podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wiąże się on, zasadniczo, z koniecznością opodatkowania w Polsce wszystkich dochodów podatnika, niezależnie od kraju ich uzyskania. Natomiast osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy. W praktyce definicja miejsca zamieszkania zawarta w ustawie pozwala wielu Polakom zmienić miejsce zamieszkania na zagraniczne. Kwestią, na którą organy podatkowe z całą pewnością zwrócą uwagę przy określaniu rezydencji podatkowej, będzie m.in. długość pobytu podatnika w Polsce w danym roku, miejsce przebywania jego rodziny, a także główne źródło dochodów. W sytuacji, gdy podatnik zamieszka za granicą wraz z rodziną, zaś utrzymywać się będzie przede wszystkim z pracy za granicą, może to oznaczać, że przeniósł swoje miejsce zamieszkania dla celów podatkowych poza Polskę. W konsekwencji, jeśli spędził w Polsce mniej niż 183 dni w roku, będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza, że powinien deklarować wyłącznie dochody osiągane w Polsce. W sytuacji, gdyby jego pobyt w Polsce przekroczył 183 dni w danym roku, powinien uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez władze kraju wykonywania pracy w celu uzasadnienia ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. W wydawanych interpretacjach organy podatkowe stoją na stanowisku, że ośrodek interesów życiowych oznacza, że podatnika z danym miejscem łączą więzi rodzinne, powiązania gospodarcze, a także osobiste. Określając centrum interesów osobistych, należy uwzględnić wszelkie powiązania rodzinne, społeczne, polityczne, kulturalne, związane z zainteresowaniami itp. Natomiast na centrum interesów gospodarczych mogą składać się takie czynniki, jak miejsce wykonywania pracy, położenie źródła dochodów, posiadane inwestycje, kredyty, polisy, kontrakty i inne. Warunek 183 dni Zasadniczo, w sytuacji, gdy wyjedziemy z Polski przed upływem 183 dni w danym roku, zabierzemy ze sobą rodzinę, a naszym głównym źródłem dochodów będzie praca za granicą, nie będziemy musieli deklarować zagranicznych dochodów w Polsce W takich przypadkach organy podatkowe zazwyczaj uznają, że miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych zostało przeniesione za granicę. Czynnikami, które mogą je w tym upewnić, są np. posiadanie rachunku bankowego, polis ubezpieczeniowych i inwestycji za granicą, a także brak (bądź znikoma ilość) więzi o charakterze majątkowym w Polsce, np. nieposiadanie w kraju znaczących inwestycji bądź nieruchomości albo ich wynajmowanie (choć nie jest to decydujące kryterium). W takim przypadku osoba, która w danym roku będzie osiągać dochód wyłącznie ze źródeł leżących poza krajem, nie będzie nawet musiała składać zeznania podatkowego w Polsce. Unikanie podwójnego opodatkowania Może się zdarzyć, że dana osoba posiada miejsce zamieszkania w więcej niż jednym kraju (tj. zarówno w Polsce, jak i w kraju wykonywania pracy na podstawie wewnętrznych przepisów tych krajów). W takim przypadku określenie, który kraj ostatecznie stanowi miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, odbywa się na podstawie kryteriów wynikających ze stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej Praca w UE podatki i składki Page 6 of 200

7 między Polską a danym państwem. W wynika takiej analizy podatnik powinien być w stanie określić, w którym kraju ostatecznie posiada miejsce zamieszkania. Wskazane jest, aby potwierdził to również wydanym w tym kraju certyfikatem rezydencji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że będzie on płacił podatki tylko w jednym kraju. Jeśli bowiem jest rezydentem podatkowym danego kraju, ale wykonuje pracę w innym kraju, to może on podlegać opodatkowaniu zarówno w kraju wykonywania pracy (jak kraju źródła), jak i w kraju rezydencji podatkowej. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować odpowiednią metodę przyjętą w danej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. W podpisanych przez Polskę umowach można spotkać się z dwiema takimi metodami: metoda wyłączenia z progresją polegająca na tym, że dochód z tytułu pracy wykonywanej w danym kraju i tam opodatkowany zgodnie z miejscowym prawem podatkowym, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, z jednoczesnym uwzględnieniem go dla potrzeb ustalenia tzw. efektywnej stopy podatkowej, która zostanie zastosowana do opodatkowania pozostałej części dochodu danej osoby, uzyskanego już w Polsce (jeśli taki występuje). Ta metoda jest przewidziana jest m.in. w umowie z Niemcami. metoda odliczenia proporcjonalnego - której istotą jest to, że podatek uiszczony za granicą zostanie odliczony od podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika. Metodę tę przewiduje np. umowa zawarta z Holandią. Abolicja łagodzi rozwiązania umowne Osoby, które pracują w krajach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujące metodę proporcjonalnego odliczenia, mogą odliczyć od kwoty podatku należnego w Polsce różnicę między podatkiem obliczonym według tej metody a podatkiem, który musiałyby zapłacić (jeśli w ogóle), gdyby Polska zawarła z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidującą metodę wyłączenia z progresją. W konsekwencji, osoby te w większości przypadków nie będą musiały dopłacać podatku w Polsce od swoich zagranicznych dochodów. Nie zwalnia to ich jednak z obowiązku zadeklarowania takiego dochodu w zeznaniu rocznym, w którym odliczenie wykazuje się jako ulgę (na formularzu PIT-O). Konieczne będzie zatem dokonanie pewnych dodatkowych obliczeń, tzn. wyliczenie kwoty podatku zarówno przy metodzie proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją (aby otrzymać różnicę). Należy jednak zaznaczyć, że ulga abolicyjna nie ma zastosowania do innych dochodów, np. pochodzących z odsetek od środków zgromadzonych na zagranicznych kontach. Ponadto, regulacje te dotyczą rzecz jasna tylko osób, które posiadają miejsce zamieszkania w Polsce. Natomiast osoby, które zmieniły rezydencję podatkową i nie mają już w Polsce miejsca zamieszkania, nie muszą w ogóle deklarować w Polsce dochodów uzyskanych ze źródeł położonych za granicą. Przykład Praca w Polsce i Holandii* Rozliczenie podatkowe na przykładzie Polaka pracującego w danym roku podatkowym w Polsce i w Holandii (metoda proporcjonalnego odliczenia z zastosowaniem ulgi abolicyjnej) Praca w UE podatki i składki Page 7 of 200

8 Rozliczenie podatkowe Przychody Polak mający miejsce zamieszkania w Polsce w 2014 roku (w zł) Polak niemający miejsca zamieszkania w Polsce w 2014 roku (w zł) Za pracę w Polsce (styczeń-luty) Za pracę w Holandii (marzec-grudzień) Odsetki na koncie w Holandii Podatki w Holandii Od dochodów z pracy Podatek od odsetek 0 0 Podatki w Polsce Przychód z pracy Koszty uzyskania przychodu ,50 Kwota 30% diet do odliczenia w Polsce Dochód do opodatkowania według skali podatkowej (18, 32 proc.) Należny podatek od dochodu z pracy (po odjęciu podatku holenderskiego) Ulga dotycząca dochodów z pracy za granicą , Należny podatek od odsetek 95 0 Całkowity podatek do zapłaty w Polsce *pominięto składki na ubezpieczenie społeczne Odliczenie składek ubezpieczeniowych Warto pamiętać o tym, iż od dochodu (lub odpowiednio - podatku) można odliczyć składki zapłacone w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby z tego uprawnienia skorzystać, trzeba jednak sprostać pewnym warunkom. Odliczenie nie dotyczy bowiem składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (czyli w przypadku stosowania do danego przychodu metody wyłączenia z progresją). Ponadto, składki nie mogą być odliczone od dochodu (podatku) w kraju wykonywania pracy. Konieczne jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych, do uzyskania przez organ podatkowy informacji od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki. W kolejnych częściach opracowania znajdą Państwo informacje o sposobie rozliczania dochodów z pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. UWAGA: NINIEJSZY PORADNIK MA CHARAKTER OGÓLNY I NIE STANOWI PORADY PODATKOWEJ. W CELU UZYSKANIA INDYWIDUALNEJ PORADY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DORADCĄ PODATKOWYM. Praca w UE podatki i składki Page 8 of 200

9 Austria Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer i doradca podatkowy w dziale prawnopodatkowym PwC Jolanta Grochal, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC Jak ustalić rezydencję podatkową? Zgodnie z wewnętrznym prawem Austrii, dana osoba będzie uznawana za tamtejszego rezydenta podatkowego (a w konsekwencji - za osobę zobowiązaną do opodatkowywania w tym kraju swoich ogólnoświatowych dochodów) w sytuacji, w której będzie miała miejsce stałego zamieszkania w Austrii bądź, jeżeli w Austrii będzie znajdowało się jej miejsce zwykłego pobytu (nastąpi to najpóźniej, jeśli jej pobyt w Austrii przekroczy sześć miesięcy). Warto zwrócić uwagę, że m.in. obywatele krajów Unii Europejskiej, posiadający status nierezydenta w Austrii, którzy 90% swoich światowych dochodów osiągają w Austrii, będą z tego względu traktowani jako rezydenci podatkowi w Austrii. Jak rozwiązać konflikt rezydencji? Biorąc pod uwagę powyższe, przesłanki uznania danej osoby za rezydenta podatkowego Polski i Austrii są podobne, w pewnym zakresie nawet się pokrywają. Tym samym może dojść do konfliktu rezydencji. Jak temu zaradzić? Zaistnienie takiej sytuacji staje się punktem wyjścia do zastosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Austrią. Stosunki polsko-austriackie w tym zakresie normuje umowa z 13 stycznia 2004 r., podpisana w Wiedniu. Przepisy umowy wskazują, że w razie potrzeby ustalenia miejsca zamieszkania osoby uznawanej jednocześnie za rezydenta podatkowego Polski i Austrii należy kierować się następującymi kryteriami: stałym miejscem zamieszkania, ściślejszymi powiązaniami osobistymi i gospodarczymi (ośrodek interesów życiowych), miejscem zwykłego przebywania, obywatelstwem Jeżeli jednak, na skutek specyficznej sytuacji osobistej danej osoby, ustalenie jej rezydencji podatkowej zgodnie z powyższymi warunkami nie byłoby możliwe, władze skarbowe Polski i Austrii powinny rozstrzygnąć sprawę w drodze wzajemnego porozumienia. Gdzie zapłacić podatek? Zasadą określoną w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Austrią jest, że dochody uzyskiwane przez Polaka pracującego w Austrii będą podlegały opodatkowaniu w Austrii. Umowa polsko-austriacka przewiduje jednak możliwość zwolnienia dochodów uzyskiwanych za pracę w Austrii w sytuacji, w której polski rezydent podatkowy byłby zatrudniony przez polską spółkę (i koszty jego wynagrodzenia nie byłyby ponoszone przez spółkę austriacką ani przez położony w Austrii zakład polskiego pracodawcy) oraz przebywałby w Austrii przez okres krótszy niż 183 dni w danym roku podatkowym. PIT w Austrii Jeśli okaże się, że musimy opodatkować nasze dochody na terenie Austrii, warto poznać podstawowe założenia rządzące podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu w Praca w UE podatki i składki Page 9 of 200

10 Austrii jest jego wynagrodzenie podstawowe, a także wartość świadczeń dodatkowych otrzymywanych w naturze lub w gotówce, pochodzących od pracodawcy. Warto zwrócić uwagę, że wewnętrzne prawo austriackie przewiduje specyficzny sposób ustalania wartości niektórych świadczeń w naturze. Przykładowo, jeśli pracodawca zapewnienia pracownikom zakwaterowanie, przychód z tego tytułu ustala się, jako 75% wartości miesięcznego czynszu płaconego przez pracodawcę. Jednak już w sytuacji, w której pracodawca zwraca pracownikowi koszty wynajmu mieszkania, cała kwota zwrotu podlega opodatkowaniu. Natomiast wartość świadczenia z tytułu udostępnienia przez pracodawcę samochodu służbowego do celów prywatnych ustalana jest jako określony procent ceny nabycia samochodu (1,5% ceny nabycia, nie więcej niż 600 EUR miesięcznie). Austriaccy pracownicy mogą również korzystać z ulg podatkowych dotyczących innych drobnych świadczeń przyznawanych przez pracodawcę. Mogą one być mianowicie zwolnione z PIT w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych. Jako przykład można wymienić przyznanie pracownikowi akcji spółki pracodawcy w tym przypadku do kwoty EUR rocznie, jeśli przyznanie akcji następuje dla wszystkich pracowników lub wszystkich pracowników określonej grupy. W Austrii pracownicy mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, np. w formie 13. i 14. pensji lub bonusu. Korzysta ono z preferencji podatkowej, polegającej na tym, że do kwoty EUR jest opodatkowywane według zryczałtowanej stawki w wysokości 6 %. Nadmienić należy przy tym, że kwota 620 EUR jest w ogóle wolna od opodatkowania. Skala PIT w Austrii (dane obowiązujące w 2014 i 2015 roku) Dochód (w euro) Stawka PIT (w proc.) do do ,50 do ,2143 powyżej Obliczenie podatku austriackiego Dochód (w euro) od do Podatek dochodowy (w euro) (Dochód ) x od do (Dochód ) x powyżej (Dochód ) x 50 proc Praca w UE podatki i składki Page 10 of 200

11 Dodatkowo, przy obliczaniu ostatecznego zobowiązania podatkowego w Austrii pracownik jest uprawniony do pomniejszania podatku o następujące odliczenia: Rodzaj odliczenia od podatku Za dany rok (w euro) Każdy pracownik 54 Dojazdy pracownika 291 Jedyna osoba zarabiająca w rodzinie: - z jednym dzieckiem (tylko jeśli małżonek uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu w wys. Nie większej niż EUR rocznie) - z dwójką dzieci - z więcej niż dwójką dzieci za każde dodatkowe dziecko Z jakich ulg i odliczeń skorzystamy w Austrii? Pod względem systemu podatkowego Austria jest państwem przyjaznym dla cudzoziemców. Objawia się to w ten sposób, że prawo przewiduje specjalne ulgi podatkowe dla cudzoziemców. Mają one zastosowanie w stosunku do osób, które nie były austriackimi rezydentami w ciągu ostatnich 10 lat, lecz decydują się na podjęcie przez pewien czas pracy w Austrii na rzecz austriackiego pracodawcy w imieniu podmiotu (pracodawcy) zagranicznego przez okres nieprzekraczający 5 lat. Reguła ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy przewidywany okres tymczasowego zatrudnienia jest dłuższy. Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowej jest w dalszym ciągu posiadanie miejsca zamieszkania w swoim ojczystym kraju. Poszczególne regulacje dotyczące wymienionej preferencji dotyczą między innymi wypłacanych pracownikowi obcokrajowcowi dodatków i świadczeń. Są one zwolnione z podatku do pewnego limitu. Jako przykład można wymienić: dodatek za przeniesienie do innego kraju zwolniony z opodatkowania do 1/15 kwoty rocznej pensji brutto, koszty przeniesienia (przyjazdu) do Austrii, w tym również koszty transportu mienia i koszty powiązane (m.in. koszty ubezpieczenia), dodatek za prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego zwolniony z opodatkowania do 2200 euro miesięcznie, dodatek za podróże do kraju macierzystego w celu utrzymania gospodarstwa domowego zwolniony z opodatkowania do 3672 euro rocznie dodatek za opłatę czesnego w prywatnej szkole w Austrii zwolniony z opodatkowania do kwoty 110 euro miesięcznie za każde dziecko. Jako wydatki szczególne, w rozliczeniu rocznym uwzględnione mogą zostać m.in. takie wydatki jak: Koszty usług doradcy podatkowego (bez limitu), Darowizny na rzecz określonych organizacji charytatywnych (do 10% dochodu za poprzedni rok), Darowizny na rzecz kościoła (do 400 EUR rocznie). Ponadto, odliczeniu podlegają również m.in. wydatki na opiekę nad dziećmi, do wysokości rocznie EUR na dziecko do 10. Roku życia. Wydatki podlegające odliczeniu dotyczą wydatków na opiekę w publicznej lub prywatnej placówce oświatowej, w której dziecko pozostaje pod opieką personelu wykształconego pedagogicznie. Praca w UE podatki i składki Page 11 of 200

12 Ponadto, podatnicy mają możliwość odliczenia szeregu wydatków ponoszonych w celu m.in. zachowania i utrzymania źródła dochodu. Standardowo podatnicy są upoważnieni do zryczałtowanego odliczenia w wysokości 132 EUR rocznie. Jeśli jednak poniesione przez nich koszty przewyższają ww. ryczałt i posiadają odpowiednie dowody poniesienia kosztów, to mogą odliczyć m.in. takie wydatki jak: Składki członkowskie dot. członkostwa w profesjonalnych organizacjach zawodowych, Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (także w przypadku ich opłacania poza granicami Austrii), Wyposażenie niezbędne do pracy (koszty telefonu, Internetu użytkowanie w celach służbowych), Koszty zakupu fachowej literatury, Koszty związane z podróżami służbowymi niezwracane przez pracodawcę, Koszty edukacji, Koszty nauki języków obcych. Praktyczne aspekty austriackich rozliczeń Rokiem podatkowym w Austrii jest rok kalendarzowy. Co do zasady każda osoba osiągająca dochody powyżej EUR - w przypadku rezydenta i EUR - w przypadku nierezydenta zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego. W Austrii zeznania podatkowe składane są indywidualnie nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem/ką. Jeśli dana osoba uzyskuje dochód inny niż dochód ze stosunku pracy lub dochód, od którego nie był pobierany podatek u źródła, terminem złożenia zeznania jest 30 kwietnia kolejnego roku za rok poprzedni. Natomiast, jeśli zeznanie składane jest w sposób elektroniczny, termin na złożenie zeznania upływa 30 czerwca kolejnego roku. Jeśli jednak dana osoba jest reprezentowania przez licencjonowanego doradcę podatkowego, termin na złożenie zeznania może zostać wydłużony do 31 marca drugiego kolejnego roku (np. do 31 marca 2014 roku za rok 2012). Jeśli dana osoba uzyskiwała wyłącznie dochód ze stosunku pracy, od którego pobierany był podatek w Austrii i osoba ta będzie uprawniona do zwrotu podatkowego (który będzie wynikał z uwzględniania wydatków podlegających odliczeniu w zeznaniu podatkowym), zeznanie podatkowego może zostać złożone w okresie 5 lat. Należy wspomnieć, że nierezydenci uzyskujący dochody ze stosunku pracy, mają w Austrii obowiązek składania zeznań podatkowych, jeśli ich dochód z austriackich źródeł przekracza 2 tys. EUR i nie były od niego pobierane zaliczki na podatek. Dochód ten podlega podwyższeniu o fikcyjny dochód w wysokości EUR i podlega opodatkowywaniu według progresywnych stawek podatkowych. Jeśli zeznanie podatkowe składane jest po terminie, organ podatkowy może nałożyć karę pieniężną do 10% należnego podatku. Po złożeniu zeznania podatkowego austriackie władze podatkowe mają 6 miesięcy czasu na wydanie decyzji określającej wysokość należnego podatku za rok podatkowy. Finalne zobowiązanie podatkowe jest płatne w terminie 1 miesiąca po wydaniu decyzji. Jak rozliczyć dochody austriackie w Polsce? Stosunki polsko-austriackie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania normuje umowa z 13 stycznia 2004 r., podpisana w Wiedniu, zmieniona protokołem z dnia 4 lutego 2008 r. Przewiduje ona metodę unikania podwójnego opodatkowania wyłączenia z progresją. W praktyce oznacza to, że dochody z austriackiej umowy o pracę są wyłączone z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie od obliczenia podatku do dochodów opodatkowanych w Polsce. Stopę procentową oblicza się według następującego wzoru: S% = Pc/Dc * 100, gdzie Praca w UE podatki i składki Page 12 of 200

13 S% stopa procentowa, Pc kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego, Dc dochód całkowity (krajowy i zagraniczny). Składając zeznanie podatkowe należy uwzględnić kwotę przychodu z umowy o pracę, pomniejszoną o koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł miesięcznie. Ponadto, podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30% diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy. W przypadku Austrii dieta ta wynosi 52 EUR za dzień. W sytuacji, gdy osoba pracująca w ciągu roku na terenie Austrii osiągnęła dochody również z polskich źródeł opodatkowane PIT, przysługują jej ulgi i zwolnienia w tym zakresie, co oznacza, że może ona np. rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci (po spełnieniu odpowiednich warunków). Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone w Austrii mogą być odliczone w Polsce (pod pewnymi warunkami). Aby rozliczyć w Polsce dochody osiągnięte na terytorium Austrii należy złożyć PIT-36 i załącznik PIT/ZG. W odniesieniu do zeznań za rok 2014 termin złożenia zeznania to 30 kwietnia 2015 r. Podstawa prawna Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisana w Wiedniu 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 224, poz. 1921). Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisany w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 222 poz. 1450). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Praca w UE podatki i składki Page 13 of 200

14 Belgia Iwona Boniecka, starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC Jak ustalić miejsce zamieszkania na podstawie prawa belgijskiego? Ustalenie rezydencji podatkowej w Belgii odbywa się na podobnych zasadach, jak w Polsce. Zgodnie z wewnętrznym prawem Belgii, za tamtejszego rezydenta uważa się osobę posiadającą w Belgii stałe miejsce zamieszkania (w tym zakresie zasadnicze znaczenie ma miejsce przebywania członków najbliższej rodziny osoby oddelegowanej) lub ustanowienie przez osobę oddelegowaną jej centrum interesów ekonomicznych na terytorium Belgii. Zgodnie z tymi zasadami belgijskimi rezydentami podatkowymi będą w szczególności osoby, których członkowie najbliższej rodziny przebywają w Belgii, a w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim takie, które posiadają w Belgii miejsce zamieszkania oraz centrum interesów gospodarczych. Jak rozwiązać konflikt rezydencji? Biorąc pod uwagę powyższe, przesłanki uznania danej osoby za rezydenta podatkowego Polski i Belgii są podobne, w pewnym zakresie nawet się pokrywają. Tym samym może dojść do konfliktu rezydencji. Jak temu zaradzić? Zaistnienie takiej sytuacji staje się punktem wyjścia do zastosowania przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Belgią. Stosunki polsko-belgijskie w tym zakresie normuje umowa z 20 sierpnia 2001 r., podpisana w Warszawie. Przepisy umowy wskazują, że w razie potrzeby ustalenia miejsca zamieszkania takiej osoby należy kierować się następującymi warunkami: stałym miejscem zamieszkania, ściślejszymi powiązaniami osobistymi i gospodarczymi, zwykłym przebywaniem, obywatelstwem, Jeśli okazałoby się, że na podstawie powyższych reguł ustalenie miejsca rezydencji podatkowej nie jest możliwe, ostatecznie decyduje porozumienie właściwych polskich i belgijskich władz podatkowych. PIT w Belgii Jeśli okaże się, że musimy opodatkować nasze dochody na terenie Belgii, warto poznać podstawowe założenia rządzące podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązkiem podatkowym objęte są przede wszystkim dochody z pracy. W sytuacji, gdy osiąga je oddelegowana na terytorium Belgii, będą one co do zasady podlegały opodatkowaniu w tym kraju, chyba że długość jej pobytu w Belgii nie przekroczyłaby 183 dni w 12-miesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym oraz podstawą jej zatrudnienia byłaby polska umowa o pracę. Takie warunki przewiduje artykuł 15 ustęp 2 polsko-belgijskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wówczas wynagrodzenie osoby oddelegowanej mogłoby podlegać opodatkowaniu jedynie w Polsce. Gdyby jednak wymienione warunki nie zostały spełnione, dochód mógłby podlegać opodatkowaniu zarówno w Belgii, jak i w Polsce (ze względu na polską rezydencję podatkową). W takiej sytuacji, zgodnie z postanowieniami umowy, podatek zapłacony w Belgii od dochodu za pracę tam wykonywaną mógłby (do określonego limitu) zostać odliczony od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Wynika to z przyjętej metody unikania podwójnego opodatkowania, tzn. metodę odliczania proporcjonalnego. Belgijski rok podatkowy trwa, podobnie jak w Polsce, od 1 stycznia do 31 grudnia. Praca w UE podatki i składki Page 14 of 200

15 Przychodem pracownika ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu belgijskim PIT, są co do zasady, wszystkie elementy wynagrodzenia zapewniane mu przez pracodawcę. Należą do nich w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, premie, używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych, przychody z realizacji opcji związane z pracą wykonywaną w Belgii, itp. Skala PIT w Belgii Przedział skali podatkowej* Przychody (euro) Stawka podatku (w proc.) 1 przedział przedział przedział przedział przedział * Kwoty poszczególnych przedziałów skali podatkowej w 2014 i 2015 r. Z jakich ulg skorzystamy w Belgii? Podatnik pracujący w Belgii może, po spełnieniu wymaganych warunków, skorzystać z ulg podatkowych, przewidzianych w tym państwie. Prawo belgijskie przewiduje możliwość pomniejszenia osiąganego wynagrodzenia brutto o koszty uzyskania przychodu. Jeśli są one uwiarygodnione odpowiednią dokumentacją, pracownik może skorzystać z odliczenia kosztów podatkowych w kwocie rzeczywiście poniesionej. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdzie kwota zryczałtowana (w takim wypadku maksymalne odliczenie w odniesieniu do 2014 roku wynosi r. i EUR). Odrębnemu opodatkowaniu podlegają dochody osiągane przez małżonków. Z kolei w sytuacji, w której tylko jeden z małżonków osiągnął przychód, istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej metody jego opodatkowania. Polega ona na zastosowaniu fikcji polegającej na przyjęciu, że 30% osiągniętego przez jednego z małżonków dochodu (do limitu kwoty EUR rocznie w 2014 r.) zostaje przypisana do drugiego z małżonków, co umożliwia im dwukrotne skorzystanie z kwoty wolnej od opodatkowania. Z jakich przywilejów skorzystają w Belgii nierezydenci? Warto wiedzieć, że w Belgii nierezydenci mogą korzystać z pewnych udogodnień podatkowych. Prawo belgijskie zapewnia bowiem, pod pewnymi warunkami, preferencyjne zasady opodatkowania dochodów niektórych osób czasowo oddelegowanych do wykonywania pracy w Belgii (tzw. special expatriate tax regime). Preferencja ta dotyczy członków wyższej kadry zarządzającej, a także osób niepełniących co prawda funkcji menedżerskich, ale posiadających szczególną wiedzę lub umiejętności. Podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z reżimu przywilejów to: czasowe przebywanie na terytorium Belgii, posiadanie tu ograniczonego obowiązku podatkowego, złożenie odpowiedniego wniosku w terminie sześciu miesięcy liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po przyjeździe do Belgii. Konsekwencją niedochowania powyższego terminu wiąże się, z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Praca w UE podatki i składki Page 15 of 200

16 Dokonując rozpatrzenia wniosku, władze podatkowe badają wszelkie okoliczności osobiste i gospodarcze towarzyszące oddelegowaniu danej osoby ubiegającej się o objęcie jej przedmiotowym reżimem. Szczególną uwagę organy zwracają na nie tylko fakt posiadania nieruchomości czy podlegania ubezpieczeniom społecznym za granicą, ale także takie okoliczności jak przedłużenie ważności karty kredytowej posiadanej za granicą, czy długość trwania umowy o pracę. Co istotne, złożeniu wniosku powinno towarzyszyć przedstawienie władzom skarbowym szeregu dokumentów, w tym kopii paszportu, kopii listu oddelegowującego czy oświadczenia o doświadczeniu zdobytym u poprzednich pracodawców. Zasadniczą korzyścią wynikającą z podlegania przez nierezydenta preferencyjnemu reżimowi podatkowemu jest zwolnienie z opodatkowania części świadczeń zapewnianych pracownikowi przez pracodawcę. Charakter i wysokość przyznawanych zwolnień zależy od tego, czy gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie jest wynagrodzeniem netto czy brutto. Świadczeniami, korzystającymi ze zwolnienia są zwłaszcza wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z przyjazdem pracownika do Belgii, oraz opuszczeniem przez niego tego kraju, zapewnieniem pracownikowi zakwaterowania w trakcie oddelegowania, czy wykształcenia jego dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych i średnich. Dodatkową korzyścią, jaką odnoszą osoby korzystające z preferencyjnego reżimu jest także fakt podlegania przez nie obowiązkowi podatkowemu w Belgii jedynie w zakresie dochodów za pracę świadczoną w tym kraju, a w konsekwencji zwolnienie z opodatkowania w Belgii części dochodu odpowiadającej pracy wykonywanej poza jej granicami. W związku z tym, że przywileje dla nierezydentów łączą się z osiąganiem znacznych korzyści w sferze prawnopodatkowej, spełnianie przez beneficjentów przesłanek podlegania preferencyjnemu reżimowi, są obiektem uważnej obserwacji belgijskich władz podatkowych. Sprawdzeniu podlegają dowody, potwierdzające wykonywanie pracy za granicą, takie jak np.: bilety lotnicze wraz z kartą pokładową, rachunki za hotele czy restauracje, podsumowania ze spotkań, w których dany pracownik uczestniczył; raporty przygotowane przez pracownika w charakterze uczestnika spotkania dla spółki mającej swą siedzibę poza terytorium Belgii; potwierdzenie płatności dokonanych kartą kredytową. Niewątpliwą zaletą omawianego reżimu jest też zastosowanie szczególnych zasad opodatkowania dochodów kapitałowych, w tym korzystanie przez pracownika z wyłączenia z opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę posiadającą swą siedzibę poza Belgią. Jak rozliczyć dochody belgijskie w Polsce? Joanna Narkiewicz-Tarłowska, starszy menedżer i doradca podatkowy w dziale prawnopodatkowym PwC Stosunki polsko-belgijskie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania normuje umowa z 20 sierpnia 2001 r. Przewiduje ona metodę odliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że podatnik w zeznaniu rocznym składanym w polskim urzędzie skarbowym wykazuje swoje dochody z pracy za granicą, a także zapłacony tam podatek. Skorzystamy z niej wówczas, gdy zaistnieje konieczność rozliczenia dochodów zagranicznych w Polsce. Warto podkreślić, że odliczenie podatku w Polsce możliwe jest do limitu, który obliczany jest według wzoru: L = Pc x Dz/Dc L limit odliczenia Pc podatek obliczony od całości dochodów Dz dochód zagraniczny Dc dochód całkowity Praca w UE podatki i składki Page 16 of 200

17 Dokonując rozliczenia, kwotę przychodu z umowy o pracę należy pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. W 2014r. wynosiły one 111,25 zł miesięczne. Podatnik ma również prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30 % diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy (przy czym w przypadku Belgii dieta wynosi 48 EUR za każdy dzień). W zakresie ulg i zwolnień podatkowych, podatnik może z nich korzystać (w sytuacji, gdy osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowane PIT), np. w postaci wspólnego rozliczenia z małżonkiem, czy skorzystania z ulgi na wychowywanie dzieci. W zeznaniach za 2014 r., po spełnieniu pewnych warunków, można skorzystać z odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych w Belgii. Dodatkową preferencją, z jakiej można skorzystać rozliczając dochody belgijskie, jest możliwość ujęcia tzw. ulgi abolicyjnej, w ramach której podatnik ma prawo odliczyć od podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody kredytowej, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją. Aby dokonać rozliczenia dochodów belgijskich w Polsce, należy złożyć formularz PIT-36 wraz z załącznikami PIT/ZG oraz PIT/O - w przypadku korzystania z ulgi abolicyjnej. Za r. termin złożenia rozliczenia to 30 kwietnia 2015 r. *przy założeniu, że podatnik musi w Polsce rozliczyć zarobki zagraniczne Podstawa prawna Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie 20 sierpnia 2001 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 211, poz. 2139). Protokół z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniający Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Warszawie 20 sierpnia 2001 r. [jeszcze nie obowiązuje] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Praca w UE podatki i składki Page 17 of 200

18 Bułgaria Agata Deptuch, menedżer i doradca podatkowy w dziale prawno-podatkowym PwC Jak ustalić rezydencję podatkową? Zgodnie z wewnętrznym prawem Bułgarii, ustalanie statusu rezydencji podatkowej odbywa się na podobnych zasadach. Bez względu na posiadane obywatelstwo, dana osoba może zostać uznana za tamtejszego rezydenta podatkowego, jeśli spełni którykolwiek z następujących warunków: posiada adres stałego miejsca zamieszkania w Bułgarii; lub przebywa w Bułgarii przez okres przekraczający 183 dni podczas każdego dwunastomiesięcznego okresu. W tym przypadku dana osoba staje się rezydentem podatkowym w całym roku kalendarzowym, w którym jej pobyt przekroczył 183 dni. Dla potrzeb obliczenia długości pobytu, dzień przyjazdu i dzień wyjazdu z Bułgarii liczone są jako dni pobytu w Bułgarii; posiada ośrodek interesów życiowych w Bułgarii. Podobnie jak w Polsce, ośrodek interesów życiowych określa się w stosunku do osobistych i gospodarczych powiązań danej osoby z krajem. Przy jego ustalaniu zwraca się uwagę na wiele okoliczności, w tym na miejsce przebywania rodziny, posiadane nieruchomości, czy miejsce wykonywania pracy. PIT w Bułgarii Jeśli okaże się, że musimy opodatkować nasze dochody na terenie Bułgarii, warto poznać podstawowe założenia rządzące podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego w Bułgarii będzie podlegał tu opodatkowaniu od całości swoich światowych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym (a zatem zarówno od dochodów z pracy, nieruchomości położonych za granicą, kapitałów zagranicznych itp.). Natomiast osoba będąca nierezydentem podatkowym w Bułgarii, będzie musiała opodatkować jedynie dochody z pracy w Bułgarii oraz inne dochody ze źródeł w Bułgarii (np. dochód z najmu nieruchomości położonej na terytorium Bułgarii). Osoby, podejmujące pracę na terenie Bułgarii, które będą miały obowiązki w zakresie PIT oraz ubezpieczeń społecznych, powinny dopełnić obowiązku rejestracyjnego w odpowiednim bułgarskim organie skarbowym. W wyniku rejestracji podatnik otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas kontaktów z urzędem w sprawach podatku i ubezpieczeń społecznych. Jak opodatkować dochody z pracy? Za przychód pochodzący ze źródeł bułgarskich uważa się każdy przychód, uzyskiwany z umowy o pracę, która jest wykonywana na terytorium Bułgarii. Nie ma przy tym znaczenia źródło wypłaty, tzn. fakt zawarcia umowy o pracę ze spółką posiadającą siedzibę na terytorium Polski czy Bułgarii. Do przychodów ze stosunku pracy, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, zalicza się różnego rodzaju świadczenia dodatkowe w postaci m.in. premii, nagród, innych wypłat pieniężnych, a także świadczeń w gotówce lub naturze (np. w postaci pokrywanych przez pracodawcę kosztów wynajmu mieszkania oraz opłat z nim związanych czy też kosztów przelotu do kraju w celach prywatnych). Jeśli nasze wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką bułgarską, podatek dochodowy od osób fizycznych należny z tytułu uzyskiwanego wynagrodzenia obliczany i potrącany jest przez pracodawcę dokonującego wypłaty wynagrodzenia. Wiąże się z tym obowiązek bułgarskiego pracodawcy do przekazania podatku do właściwego organu skarbowego. Praca w UE podatki i składki Page 18 of 200

19 W przypadku, gdy wykonujemy pracę w Bułgarii na podstawie umowy o pracę ze spółką nieposiadającą siedziby na terytorium Bułgarii (np. na podstawie umowy zawartej z firmą polską), będziemy osobiście odpowiedzialni za zadeklarowanie naszych dochodów w zeznaniu podatkowym oraz obliczanie i wpłacanie odpowiedniego podatku do właściwego organu podatkowego. Warto wspomnieć, że termin na złożenie w Bułgarii zeznania podatkowego za dany rok podatkowy upływa, podobnie jak w Polsce, z dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Stawka podatku Dochody ze stosunku pracy podlegają w Bułgarii 10% podatkowi liniowemu. Stawka ta ma zastosowanie bez względu na status podatkowy pracownika. W zakresie ubezpieczeń społecznych, część składki pokrywają bułgarscy pracownicy. Podstawę ich wymiaru stanowi, co do zasady, przychód wynoszący nie więcej niż BGN miesięcznie (dane za 2014 r.). Jak rozliczyć dochody bułgarskie w Polsce? Jeśli podatnik rozlicza w Polsce zarobki uzyskane za pracę w Bułgarii, zastosowanie znajdzie mowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Warto zaznaczyć, że Polak pracujący w danym roku podatkowym tylko w Bułgarii (i nieuzyskujący innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem progresywnym w Polsce) nie ma obowiązku rozliczania bułgarskich zarobków w Polsce. Z kolei Polak rozliczający swoje dochody z tytuły pracy w Bułgarii w Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania powinien zastosować, wynikającą z powołanej wyżej umowy, metodę wyłączenia z progresją. W praktyce oznacza to, że dochody z bułgarskiej umowy o pracę są zwolnione z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na obliczenie stopy procentowej zastosowanej następnie do obliczenia podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce. Stopę procentową oblicza się z zastosowaniem poniższego wzoru: S% = Pc/Dc * 100, gdzie S% stopa procentowa, Pc kwota podatku obliczonego od dochodu całkowitego, Dc dochód całkowity (krajowy i zagraniczny). Dokonując rozliczenia, podatnik ma prawo pomniejszyć przychód o równowartość 30% diety za każdy dzień pobytu poza granicami kraju, w którym pozostawał w stosunku pracy. W przypadku Bułgarii dieta wynosi 40 EUR za dzień pobytu. Warto dodać, że podatnik, który osiągnął dochody z polskich źródeł opodatkowanych PIT, może korzystać z ulg i zwolnień, np. w postaci dokonania rozliczenia małżeńskiego czy też skorzystania z ulgi na wychowywanie dzieci. W zeznaniu za 2014 r., po spełnieniu pewnych warunków, można będzie skorzystać z odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzonych w Bułgarii. Aby dokonać rozliczenia dochodów bułgarskich w Polsce, należy złożyć formularz PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG. Za 2014 r. termin złożenia rozliczenia to 30 kwietnia 2015 r. Praca w UE podatki i składki Page 19 of 200

20 Podstawa prawna Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 11 kwietnia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 137, poz. 679). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). Praca w UE podatki i składki Page 20 of 200

21 Chorwacja Mateusz Teodorczuk, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC Ustalenie rezydencji podatkowej Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w Chorwacji jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Dla celów tego podatku wyróżnia się rezydentów i nierezydentów podatkowych. Za rezydenta uważa się podatnika, który jest właścicielem lub jest w posiadaniu nieruchomości przez okres dłuższy niż 183 dni w jednym lub dwóch latach kalendarzowych w Chorwacji, lub przebywa w Chorwacji przez okres dłuższy niż 183 dni w jednym lub w dwóch latach kalendarzowych. Rezydenci podatkowi są zobowiązani opodatkować wszystkie dochody w Chorwacji, podczas gdy nierezydenci są zobowiązani do zapłacenia podatku wyłącznie od dochodów, którego źródło podchodzi z Chorwacji. W przypadku, gdy wystąpi konflikt rezydencji pomiędzy Chorwacją a Polską znajdzie zastosowanie umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i od majątku. Zgodnie z jego regulacją konflikt rezydencji wobec osoby, która zgodnie z przepisami podatkowymi Polski i Chorwacji może zostać uznana za rezydenta podatkowego, jest rozwiązywany w oparciu o: stałe miejsce zamieszkania, centrum interesów życiowych (powiązania osobiste i gospodarcze), miejsce zwykłego pobytu, obywatelstwo. Gdy powyższe kryteria również nie są pomocne do ustalenia rezydencji podatkowej danej osoby, odbywa się to poprzez wzajemne porozumienie pomiędzy władzami Polski i Chorwacji. Obowiązki administracyjne Rokiem podatkowym w Chorwacji jest rok kalendarzowy. Roczne rozliczenie podatkowe powinno być złożone w terminie do końca lutego każdego roku, w stosunku do dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Przepisy podatkowe Chorwacji nie przewidują instytucji wspólnego rozliczenia podatkowego. Roczne rozliczenie podatkowe wskazuje różnicę pomiędzy rocznym zobowiązaniem podatkowym, a wartością miesięcznych zaliczek dokonanych w ciągu roku. W zależności od tego, podatnik będzie uprawniony do zwrotu podatku lub też do zapłaty należnego podatku. W zależności od rodzaju przychodu i podatnika, zaliczki podatkowe mogą być uiszczane na podstawie decyzji organu podatkowego lub też w terminie otrzymania dochodu. Zaliczki te mogą stanowić ostateczną wartość podatku albo też podatnik może być zobowiązany to wypełnienia rocznego rozliczenia podatkowego w celu określenia ostatecznej wysokości rocznego zobowiązania podatkowego. Począwszy od 2015 roku pewna grupa podatników nie będzie zobowiązana do składania rocznych zeznań podatkowych. Zamiast tego, organ podatkowy dokona ich rocznego rozliczenia. Do tej grupy należą: Podatnicy, którzy osiągnęli dochody w tej kategorii, która powoduje obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego, Podatnicy, którzy osiągnęli dochody w kategorii, która nie nakłada obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego, ale osiągnęła zwrot podatku na podstawie fakultatywnego obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego. Powyższa procedura nie obejmuje następujących przypadków: Praca w UE podatki i składki Page 21 of 200

22 Podatnicy, którzy osiągają dochód z indywidualnej działalności gospodarczej, Przypadki, kiedy organy podatkowe nie dysponują informacjami w zakresie dochodów osiąganych przez podatnika, ale tylko kiedy organy podatkowe nie są odpowiedzialne za dostępność takich informacji, Podatnik nie jest zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego i fakultatywny obowiązek jego złożenia skutkuje oszacowaniem należności podatkowej. Z pewnymi wyjątkami, po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego organ podatkowy wydaje decyzję i jeśli wskazuje ona wartość podatku należnego, podatnik w terminie 15 dni jest zobowiązany wpłacić określoną wartość, pod rygorem naliczenia odsetek za zwłokę. Termin przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi 3 lata licząc od dnia rozpoczęcia terminu przedawnienia, jednakże może on zostać przerwany przez czynność organu podatkowego lub podatnika, po którym termin przedawnienia zostaje wznowiony. Ostateczny termin przedawnienia wynosi 6 lat liczony od dnia rozpoczęcia terminu przedawnienia. PIT w Chorwacji Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Chorwacji są: dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z niezależnej działalności, dochód z własności i praw własności, dochód z kapitału, dochód z ubezpieczenia, inne dochody. Niektóre przychody nie są opodatkowane podatkiem dochodowym w Chorwacji, w szczególności: odsetki z oszczędności z rachunków bankowych prowadzonych we własnej lub obcej walucie, odsetki uzyskane z papierów wartościowych. Stawki PIT w Chorwacji Chorwacja posiada progresywną skalę podatkową, a poszczególne stawki stosowane są do podstawy opodatkowania, z której wyłączone są odliczenia od podatku oraz ulgi, czyli nieopodatkowana część dochodu. Progi podatkowe Stawka podatku (%) (HRK) (EUR)* do do , , powyżej 158,400 powyżej 20, * w tabeli przyjęto kurs kuny w stosunku do euro: EUR 1 =HRK 7.6 Dodatkowo miasta i gminy w Chorwacji posiadają uprawnienie do nałożenia dodatkowego podatku, tzw. surtax, wobec dochodu rezydentów podatkowych Chorwacji, które zamieszkują w danym mieście lub gminie. Surtax jest ustalony w wysokości od 0% do 18% (najwyższa stawka surtax obowiązuje w Zagrzebiu), a jego podstawą jest wysokość podatku dochodowego. Chorwackie przepisy podatkowe przewidują szereg korzyści w rozliczeniach dla podatników, w tym nieopodatkowaną część dochodu, ulgi, wyłączenia i instytucje stymulujące. W zależności od ich rodzaju są one przeznaczone zarówno dla rezydentów i nierezydentów, jak również wyłącznie dla rezydentów. Praca w UE podatki i składki Page 22 of 200

Praca w UE podatki i składki

Praca w UE podatki i składki www.pwc.pl Praca w UE podatki i składki Kwiecień 2014 r. Spis treści Praca w Unii Europejskiej podatki i składki... 4 Część pierwsza: opodatkowanie dochodów z pracy w krajach Unii Europejskiej... 5 Słowo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech

Tabela nr 1 Wyliczenie diety - przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20. Dieta w euro obowiązująca w Niemczech PRZYKŁADY Przykład 1 Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSIĄGANYCH ZA GRANICĄ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Małgorzata Sokół-Kreczko BIAŁYSTOK 2010 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Umowy międzynarodowe jako element porządku prawnego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redakcja: Ewa Matyszewska DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 05-270 Marki, ul. Okólna 40 tel. (22) 761

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych

Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Rozliczanie dochodów zagranicznych uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych Niniejsza broszura zawiera jedynie omówienie ogólnych zasad związanych z rozliczaniem dochodów uzyskanych za granicą.

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r.

IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE. Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych. Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. IZBA SKARBOWA W WARSZAWIE Zasady opodatkowania dochodów zagranicznych Stan prawny na dzień 31.12.2010 r. SPIS TREŚCI: I. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej osiąganych za granicą przez osoby mieszkające

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008?

Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Jak optymalnie rozliczyć te dochody w zeznaniu podatkowym za rok 2008? Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę stało się powszechną praktyką w polskich firmach. Rozliczenie się z dochodu uzyskiwanego

Bardziej szczegółowo

Metoda wyłączenia z progresją

Metoda wyłączenia z progresją Metoda wyłączenia z progresją Rezydent polski osiągnął dochody ze stosunku pracy w Polsce oraz podjął pracę za granicą (umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą i wykonywana była za granicą) Jan

Bardziej szczegółowo

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce?

Czy przychody osiągnięte w Belgii podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2008.07.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy

Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Opodatkowanie Dochodu z Pracy Międzynarodowe Prawo Podatkowe Opodatkowanie Dochodu z Pracy Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeŝeniem eniem postanowień art.16 [ [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] ] i Art.19 [ [pracownicy państwowi

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2015-12-29 09:38:04 2 Ustawa Nr 586/1992 o podatkach dochodowych z późniejszymi zmianami (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), zwana dalej UPD reguluje podatek

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.08.21 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r.

Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. Jak rozliczać ulgę prorodzinną w 2009 r. W rozliczeniu podatkowym za 2009 rok ulga prorodzinna wyniesie 1112,04 zł na każde dziecko, jednak ze względu na zmianę przepisów część podatników uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2014. Rodzaj odliczeń od podatku Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2014 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2012 Rodzaj odliczeń od podatku Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2012 1) składki na powszechne ubezpieczenie Wysokość wydatków ustala się

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013

Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013. Rodzaj odliczeń od podatku. Wysokość i podstawowe warunki odliczeń od podatku za rok 2013 Odliczenia od podatku dochodowego za rok 2013 Rodzaj odliczeń od podatku 1) składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne: opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE

ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE ULGA UCZNIOWSKA PRAWO NABYTE Przyznawana na podstawie: - art. 27c updof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. - art. 53 uzpdof w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. polega na obniżeniu

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 12 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi,

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu.

Umowa zlecenie oraz sprzedaż mieszkania rozlicza się w PIT-37.Ryczałt to odrębne źródło dochodu. Jeżeli jeszcze nie rozliczylismy sie z fiskusem, to jeszcze możemy skorzystać z porady fachowców! W najbliższy czwartek,23 kwietnia, dyżur w redakcji plus50.pl będą pełnić eksperci III Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi

Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi For information purposes only Raphaël Motywacyjny Plan Akcyjny (PSP) Opodatkowanie premii podlegających hipotetycznemu ryczałtowi podatkowemu pytania i odpowiedzi marzec 2014 r. Ważne: niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne Podatnik, który w trakcie roku podatkowego opłacał samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim współpracujących

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Rozwiązania na rzecz rodzin z dziećmi w polskim systemie podatku dochodowego od osób fizycznych Warszawa, marzec 2014 r. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Podatek dochodowy od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok 1,59% 98,41% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach:

INFORMACJE OGÓLNE. Roszczenia podatkowe poszczególnych państw a zatem i Polski bazują na dwóch zasadach: INFORMACJE OGÓLNE Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu

Bardziej szczegółowo

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

Ulga rehabilitacyjna. Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: W rozliczeniu składanym za 2011 r. podatnicy mogą pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki internetowe, rehabilitacyjne lub przekazane darowizny. Podatek można zmniejszyć, m.in. korzystając z ulgi na dzieci

Bardziej szczegółowo