SYSTEMY UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) Warszawa SYSTEMY UBEZPIECZENIA I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW W KRAJACH OECD Przegląd rozwiązań systemowych i źródeł finansowania systemów odrębnych dla rolników Autor: Zofia Giersz we współpracy z SAEPR WARSZAWA, MARZEC 2013 R. Wykonano w ramach umowy pn. Kompleksowe wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie polityki rolnej i rozwoju wsi oraz współpracy z OECD

2 Spis treści: 1.Główne pojęcia, koncepcje i zasady w obszarze zabezpieczenia społecznego Systemy zabezpieczenia społecznego w rolnictwie w krajach OECD Odrębne rolnicze systemy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Podsumowanie najważniejsze ustalenia

3 1.Główne pojęcia, koncepcje i zasady w obszarze zabezpieczenia społecznego 1 Zabezpieczenie społeczne jest fundamentalnym prawem człowieka, przywoływanym w licznych międzynarodowych dokumentach prawnych, np. Deklaracji Filadelfijskiej z 1944 r. będącej integralną częścią Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ważnym dokumentem przyjętym w ostatnim czasie w tym obszarze jest Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca Sprawiedliwości Społecznej na rzecz Uczciwej Globalizacji, przyjęta przez Międzynarodową Konferencję Pracy w 2008 r. Mimo, że zabezpieczenie społeczne jest prawem człowieka, to jedynie znikoma część populacji może z niego korzystać, natomiast zdecydowana większość cierpi na brak kompleksowej ochrony, a ponad połowa nie jest objęta żadnym systemem ochrony. Przykładowo w niektórych rejonach Afryki i Południowej Azji szacowana liczba ludzi z dostępem do najbardziej elementarnej ochrony wynosi mniej niż 10%. Terminy zabezpieczenie społeczne i ochrona społeczna są często używane nieprecyzyjnie i niejednolicie. Różnice w interpretacji wynikają z wielu powodów związanych m.in. ze specyfiką poszczególnych krajów, charakterem organizacji, jak też zmianami w czasie. Jednocześnie często określenia te są stosowane wymiennie. Na różnice w znaczeniu wskazuje Międzynarodowa Organizacja Pracy, wg której terminu ochrona społeczna ma szersze znaczenie i oznacza również ochronę zapewnianą pomiędzy członkami rodziny czy społeczności lokalnej. Określenia ochrona społeczna używa się jednak powszechnie w znaczeniu węższym niż zabezpieczenie społeczne i wtedy jest ona rozumiana jako zestaw instrumentów adresowanych do najbiedniejszych i wykluczonych bądź najbardziej podatnych na wykluczenie członków społeczeństwa. Ogólnie w dokumentach i opracowaniach MOP przyjęto znaczenie pojęcia zabezpieczenia społecznego jako realizację wszystkich instrumentów w postaci świadczenia, zarówno gotówkowych jak i rzeczowych (w formie towarów czy usług), zapewniających ochronę na wypadek m.in.: Braku dochodu z pracy (lub niewystarczającego dochodu) z powodu choroby, inwalidztwa, macierzyństwa, urazu przy pracy, bezrobocia, podeszłego wieku lub śmierci członka rodziny; Braku dostępu lub braku środków finansowych na dostęp do opieki zdrowotnej; Niewystarczającego wsparcia rodziny, szczególnie w odniesieniu do dzieci i osób dorosłych pozostających na utrzymaniu; Ubóstwa i społecznego wykluczenia. Istotą świadczeń zabezpieczenia społecznego są transfery, które mogą dotyczyć dochodu lub usług. Odbiorca tychże transferów (beneficjent świadczeń) może je uzyskiwać wg różnych mechanizmów, które decydują o klasyfikacji systemów: System składkowy beneficjent korzysta ze specjalnego systemu ubezpieczenia społecznego na podstawie płaconych składek do tego systemu; System powszechny przeznaczony dla wszystkich obywateli/mieszkańców; System kwalifikowany obejmuje grupy osób spełniające określone kryteria; System pomocy społecznej dla osób doświadczonych w szczególny sposób. 1 World Social Security Report 2010/2011 Providing coverage in times of crisis and beyond; International Labour Office, Geneva

4 Składkowy system zabezpieczenia społecznego najczęściej jest realizowany w postaci ustawowego systemu ubezpieczenia społecznego przeznaczonego dla pracowników (zatrudnionych za wynagrodzeniem), a w niektórych krajach również dla samozatrudnionych. Inną powszechna formą systemu składkowego (zapewniającym określony poziom ochrony w przypadku braku ubezpieczenia) może być tzw. fundusz opatrznościowy, który zwykle wypłaca ryczałtowe świadczenia beneficjentom w przypadku określonych zdarzeń (wiek emerytalny, inwalidztwo, śmierć). W przypadku systemów ubezpieczeń społecznych dla pracowników składki są zwykle płacone przez obie strony: pracodawcę i pracownika. Systemy składkowe mogą być finansowane całkowicie ze składek albo częściowo wspierane z podatków czy też innych źródeł, np. subsydiów (ogólnych czy dla określonych grup celowych). Systemy ubezpieczeniowe realizujące zabezpieczenie społeczne oznaczają systemy gwarantujące ochronę w oparciu o mechanizm ubezpieczeniowy, na który składają się: składki płatne z góry; podział ryzyka oraz tworzenie form wspólnego zarządzania (pooling); pojęcie gwarancji. Należy zauważyć, że wiele systemów zabezpieczenia społecznego opisywanych i klasyfikowanych jako ubezpieczeniowe w rzeczywistości ma charakter mieszany i zawiera również nieskładkowe elementy uprawniające do świadczeń, co pozwala na bardziej sprawiedliwą alokację świadczeń (szczególnie dla grup o niskich dochodach i zagrożonych bezrobociem). Nieskładkowe elementy przybierają różne formy i są finansowane albo ze składek innych członków systemu albo przez państwo. Nieskładkowe systemy oraz systemy pomocy społecznej z założenia nie wymagają od beneficjentów ani ich pracodawców żadnych składek, które stanowiłyby uprawnienie do uzyskania świadczeń. Te systemy mają charakter powszechny i obywatelski, są finansowane z podatków albo innych źródeł przychodów państwowych, są tworzone najczęściej w celu zapewnienia dostępu do opieki zdrowotnej. Warunki przyznawania świadczeń opierają się najczęściej na kryteriach dochodowych albo wymuszają określone zachowania, np. obowiązkowe badania profilaktyczne, regularne posyłanie dzieci do szkół. Systemy kwalifikowane - ukierunkowane na szczególne grupy społeczne, wykorzystują różne kryteria, np. wiekowe (seniorzy powyżej pewnego wieku albo dzieci poniżej pewnego wieku), związane ze strukturą gospodarstw domowych (samotni rodzice), czy też odnoszące się do grup zawodowych (także pracujących w rolnictwie i na obszarach wiejskich), jak również mogą stosować kryteria dochodowe czy zadaniowe. Większość systemów kwalifikowanych jest finansowana z podatków. 4

5 Zakres świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego Zakres świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego został zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację Pracy w Konwencji Nr 102 dotyczącej Minimalnych Standardów Zabezpieczenia Społecznego z 1952 r. a następnie przez Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego z 1964 r. Składa się z następujących elementów, które stanowią tzw. rozszerzoną definicję: 1)ochrona na wypadek choroby, obejmująca opiekę medyczną i wsparcie dochodów w postaci zasiłków pieniężnych; 2)ochrona na wypadek inwalidztwa obejmująca wsparcie dochodów, opiekę medyczną, rehabilitację i leczenie długotrwałe; 3)zabezpieczenie emerytalne/ochrona na wypadek podeszłego wieku obejmująca wsparcie dochodów i leczenie długotrwałe; 4)ochrona członków rodzin na wypadek śmierci żywiciela obejmująca wsparcie dochodów; 5)ochrona na wypadek macierzyństwa obejmująca opiekę medyczna i wsparcie dochodów w postaci zasiłków macierzyńskich; 6)zabezpieczenie alimentacyjne obejmujące wkład rzeczowy (np. żywność, odzież, wakacje, itp.) jak również wsparcie dochodów w postaci zasiłków pieniężnych; 7)ochrona na wypadek bezrobocia obejmująca wsparcie dochodów w postaci zasiłków dla bezrobotnych oraz politykę promocji zatrudnienia; 8)ochrona na okoliczność wypadków przy pracy i chorób zawodowych obejmująca opiekę medyczną, rehabilitację, zasiłki chorobowe, inwalidzkie oraz renty rodzinne; 9)ogólne zabezpieczenie przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym w postaci pomocy społecznej dla wszystkich obywateli pozbawionych środków, a nie objętych poszczególnymi działaniami wymienionymi powyżej. 5

6 Poza rozszerzoną definicją MOP istnieją co najmniej 3 inne międzynarodowe klasyfikacje, mieszczące się w opisanym powyżej zakresie. Są to klasyfikacje Komisji Europejskiej, OECD oraz Narodów Zjednoczonych. Tab. 1. Klasyfikacje zabezpieczenia społecznego wybranych organizacji międzynarodowych. Komisja Europejska OECD Narody Zjednoczone Funkcje ochrony społecznej Obszary polityki społecznej Funkcje zabezpieczenia społecznego 1 choroba/opieka medyczna 1 wiek emerytalny 1 zdrowie 2 inwalidztwo 2 renty rodzinne 2 ochrona społeczna 3 wiek emerytalny 3 inwalidztwo i pokrewne a choroba i inwalidztwo 4 renty rodzinne 4 zdrowie b wiek emerytalny 5 rodzina/dzieci 5 rodzina c renty rodzinne 6 bezrobocie 6 programy aktywizujące pracy rynek d rodzina i dzieci 7 utrzymanie mieszkania 7 bezrobocie e bezrobocie 8 wykluczenie społeczne nie klasyfikowane gdzie indziej 8 utrzymanie mieszkania f utrzymanie mieszkania 9 inne obszary polityki społecznej g wykluczenie społeczne nie klasyfikowane gdzie indziej h badania i rozwój ochrony społecznej i ochrona społeczna nie klasyfikowana gdzie indziej Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Social Security Report 2010/2011 Providing coverage in times of crisis and beyond ; International Labour Office, Geneva

7 System zabezpieczenia społecznego w najbardziej rozwiniętej i złożonej formie składa się z 9-10 rodzajów świadczeń. Jednakże główny problem współczesnego świata, w skali globalnej, polega na tym, że ponad połowa populacji, zarówno pracowników jak ich rodzin, nie jest objęta żadnym systemem zabezpieczenia społecznego. Jest to szczególnie widoczne w rolnictwie. Badania Międzynarodowej Organizacji Pracy wskazują, że nawet mniej niż 20% światowej populacji zatrudnionych w rolnictwie jest objętych ochroną w zakresie co najmniej jednego z dziewięciu standardowych świadczeń. Ponieważ pracowników najemnych w rolnictwie charakteryzuje wysoki poziom ubóstwa oraz duże wahania dochodów, to ta grupa zawodowa jest szczególnie wrażliwa ekonomicznie, przede wszystkim na straty siły nabywczej zarobków w przypadku śmierci, urazów, chorób, inwalidztwa czy klęsk naturalnych. Nawet jeśli istnieje prawna ochrona ubezpieczeniowa dla pracowników w rolnictwie, to wiele programów ubezpieczenia społecznego nie obejmuje faktycznie wszystkich albo części tej grupy zawodowej i znacznej części potencjalnych beneficjentów nie udaje się skorzystać ze świadczeń 2 Niewiele krajów rozwijających się może pozwolić sobie na kompleksową ochronę w ramach ubezpieczenia społecznego, czy to ze względu na wielość i różnorodność składników systemu czy z powodu wielkości populacji. Dla tych krajów kluczowym celem rozwojowym jest doskonalenie systemów zabezpieczenia społecznego. Standardy zawarte w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie (nr 184 z 2001 r.), obejmują postanowienia, z których ważne dla populacji obszarów wiejskich są: Art. 21 1)Zgodnie z prawem krajowym i praktyką, pracownicy zatrudnieni w rolnictwie powinni być objęci ubezpieczeniem lub systemem zabezpieczenia społecznego w zakresie chorób i urazów przy pracy w tym ze skutkiem śmiertelnym, jak również w zakresie inwalidztwa i innych ryzyk zdrowotnych związanych z pracą; ochrona w rolnictwie powinna być zapewniona na poziomie porównywalnym z innymi branżami zawodowymi. 2)Systemy zabezpieczenia społecznego w rolnictwie powinny być częścią krajowego systemu albo przybierać inne formy, odpowiednie i spójne z prawem krajowym i praktyką. Preferencyjne ubezpieczenia społeczne a podatki i zwolnienia podatkowe w rolnictwie Podatki występują w różnych formach, oddziaływują na siebie wzajemnie, jak również istnieją możliwości ich zamiany i zastępowania. Zawsze są powiązane z krajowymi systemami rachunkowości. W niektórych krajach zabezpieczenie społeczne jest finansowane z podatków. Nawet jeśli system rachunkowości dla celów podatkowych jest oddzielony od funduszu ubezpieczeń społecznych, to w praktyce składki są postrzegane przez rolników, jak również przez innych samozatrudnionych członków rodziny oraz pracowników, jako forma opodatkowania. Z tego powodu, w krajach gdzie podatki są naliczane wg oddzielnych zasad, panuje pogląd, że dla wykluczenia uprzedzeń i tendencyjnego traktowania składek społecznych w ogólnej ocenie wsparcia dla rolnictwa, wskazane jest zachowanie jednolitej podstawy podatkowej i traktowanie obu obszarów (podatki i ubezpieczenia społeczne) łącznie. 2 Report of the Asian Regional Roundtable Meeting on Social Security Protection for the Rural Population, Jakarta. International Social Security Association, Geneva, 1996, p. 15.). 7

8 2.Systemy zabezpieczenia społecznego w rolnictwie w krajach OECD 3 Komitet ds. Rolnictwa OECD w ramach programu działań w zakresie projektowania reform polityki rolnej, przeprowadził analizy systemów podatkowych i systemów zabezpieczenia społecznego w rolnictwie z uwzględnieniem zagadnień zwolnień podatkowych i subsydiów. Opracowanie, które zostało opublikowane w 2005 r. powstało w oparciu o źródła naukowe, bazy własne OECD jak również informacje pozyskane z materiałów rządowych dostarczonych przez poszczególne kraje. Analizowany przez OECD materiał charakteryzował się różnym poziomem szczegółowości, jak też aktualności oraz tym, że nie wszystkie państwa uczestniczyły w projekcie. Poniżej przedstawiono przegląd i krótki opis systemów zabezpieczenia społecznego wynikający z ww. analizy. Tab.2.Charakterystyka systemów zabezpieczenia społecznego w rolnictwie w wybranych krajach OECD. L.p. Opis 1 Australia Nie wyodrębnia się składek na ubezpieczenie/zabezpieczenie społeczne. Austria Rolnicy i ich rodziny są objęci specjalnym systemem zabezpieczenia społecznego (SVB - SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER BAUERN), który obejmuje 3 obszary świadczeń: ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie wypadkowe i emerytury. Emerytowani rolnicy, którzy przekazali gospodarstwa następcom, również są objęci ochroną tego systemu. Podobne systemy funkcjonują w obrębie innych grup zawodowych (kolejarze, górnicy, notariusze), chociaż świadczenia dla nich nie są tak szerokie jak dla rolników. Ubezpieczenie społeczne SVB jest obowiązkowe. Poziom składek płaconych w ramach systemu jest ustalany zazwyczaj na podstawie szacunkowych wartości produkcji w działalności rolniczej a nie na podstawie bieżących dochodów. Składki płacone w ramach systemu są niewystarczające na pokrycie świadczeń społecznych przyznawanych rolnikom i ich rodzinom, w związku z tym brakujące fundusze są uzupełniane z podatków ogólnych. Dofinansowanie rządowe nie jest ograniczone wyłącznie do systemu SVB. Podobne dofinansowanie jest realizowane dla systemów emerytalnych osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia i dla drobnych przedsiębiorców Belgia Sektor rolniczy nie posiada odrębnego, specyficznego ani preferencyjnego systemu zabezpieczenia społecznego. Kanada Funkcjonuje specjalny system w formie prywatnego ubezpieczenia dla rolników, na który składki są odliczane z podatków. Dania System zabezpieczenia społecznego w Danii jest określany jako stosunkowo otwarty dla różnych grup. Publiczny system emerytalny w podstawowym zakresie jest otwarty dla wszystkich, a wymagania dotyczą jedynie wieku emerytalnego i odpowiedniego stażu pracy 3 Na podstawie TAXATION AND SOCIAL SECURITY IN AGRICULTURE ISBN OECD

9 6 7 8 w kraju. Tylko część świadczeń społecznych w Danii opiera się na składkach płaconych przez pracodawców i składkach płaconych bezpośrednio przez ubezpieczonych, a prawo do pomocy finansowej tylko częściowo zależy od wcześniejszego zatrudnienia. Około 2/3 wydatków na cele społeczne jest finansowane z budżetu państwa poprzez podatki i inne zobowiązania, wobec 1/3 odpowiednio w krajach UE (średnio). Finlandia Fiński system zabezpieczenia społecznego składa się z trzech podstawowych elementów: 1)polityka prewencyjna, społeczna i zdrowotna; 2) usługi opieki zdrowotnej i socjalne oraz 3)ubezpieczenie społeczne. System wyróżnia się tym, że większość ubezpieczeń społecznych jest zarządzana przez prywatne firmy ubezpieczeniowe, chociaż system jest ustawowo obowiązkowy, np. prywatna firma ubezpieczeniowa zarządza systemem ubezpieczenia społecznego dla większości rolników fińskich. System jest finansowany ze składek pracodawców, składek ubezpieczonych i podatków. Główna zasada systemu ubezpieczenia społecznego dla rolników zakłada, że system gwarantuje taki sam zakres ochrony i świadczeń jak w innych zawodach, np. odnośnie emerytur, rent inwalidzkich czy zasiłków dla bezrobotnych. Ponadto istnieje możliwość uzyskania pomocy w gospodarstwie. Specjalna renta jest wypłacana rolnikom, którzy zaprzestaną działalności zarobkowej przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Świadczenia ubezpieczeniowe obliczane są na podstawie wielkości gospodarstwa, liczby godzin pracy w gospodarstwie oraz dochodu. Francja Francja posiada własny system zabezpieczenia społecznego dla rolników, ich rodzin i pracowników rolnych. Około 42 % wydatków budżetowych na rolnictwo we Francji pochłania specjalny system zabezpieczenia społecznego (dane za ). System jest częściowo finansowany z budżetu państwa, a częściowo z innych źródeł (np. opłat z tytułu produkcji wyrobów tytoniowych czy alkoholowych). Składki własne rolników kształtują się na poziomie ok. 18% całkowitych kosztów systemu. Jednakże uznanie tego system za preferencyjny jest zagadnieniem, które musi być rozważane w kontekście ogólnokrajowym i w bezpośrednim związku z organizacją francuskiego systemu zabezpieczenia społecznego. We Francji nie ma jednolitego systemu zabezpieczenia społecznego, natomiast funkcjonuje szereg branżowych regulacji, spośród których wiele jest niezbilansowanych z powodów demograficznych. Tak jest w przypadku rolników, ale również rybaków, górników czy kolejarzy. Jednakże istnieją krajowe rozwiązania solidarnościowe, czy też powiązania pomiędzy poszczególnymi regulacjami, które wyrównują finansowy brak zrównoważenia poszczególnych systemów, a mechanizmy te nie są traktowane jako pomoc dla konkretnego sektora. Brak równowagi demograficznej w rolnictwie jest obserwowany również w wielu innych krajach i wszędzie powoduje takie same skutki finansowe. Niemcy Specjalny, subsydiowany system zabezpieczenia społecznego w sektorze rolnym obejmuje podmiotowo rolników, ich współmałżonków i członków rodzin pracujących w gospodarstwie, natomiast zakres ochrony obejmuje świadczenia emerytalne (wynikające z wieku), ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie wypadkowe. Jako narzędzie otoczenia społecznego służące złagodzeniu negatywnych skutków przemian strukturalnych, rząd subsydiuje składki na ubezpieczenie społeczne aktywnych rolników. Ponadto pracownicy rolni otrzymują wsparcie w postaci świadczeń dodatkowych, ale te mają dużo mniejsze znaczenie w porównaniu z finansowaniem przez rząd federalny. 9

10 Irlandia Nie ma specjalnych ulg w składkach rolników na ubezpieczenie społeczne, zarówno dla rolników indywidualnych samozatrudnionych jak i pracowników rolnych. Jednakże, podobnie jak w innych krajach, jest wdrażany System Pomocy dla Gospodarstw Rolnych w postaci programu ubezpieczeń społecznych dla gospodarstw rolnych o niskich dochodach. Włochy Informacje (jedyne dostępne) dotyczące systemu zabezpieczenia społecznego obowiązującego przed 1988 r. Publiczny system ubezpieczenia społecznego składa się z: ubezpieczenia chorobowego, świadczeń z tytułu posiadania dzieci, ubezpieczenia wypadkowego oraz emerytury ze względu na wiek. Składka rolnika wynosi 6,5% podatku dochodowego za rok poprzedni. Stawka dla rolników na obszarach górskich jest zmniejszona do 5,5%. Ponadto jako uzupełnienie płatności od płatników podatku, rząd wspiera system ubezpieczenia społecznego. Dopłaty rządowe do funduszu emerytalnego stanowią ok. 59 % całkowitego wsparcia, natomiast nie dotyczą składek na ubezpieczenie wypadkowe. Po uzyskaniu 15-letniego stażu składkowego rolnicy mogą występować o emeryturę, pod warunkiem osiągnięcia wieku emerytalnego, 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Wypłaty dla rolników na terenach górskich są ok. 40% niższe niż na pozostałych. Japonia Fundusz Emerytalny Rolników zabezpiecza na pewnych warunkach, dodatkową emeryturę dla rolników w wieku lat, jako uzupełnienie świadczeń z Krajowego Systemu Emerytalnego. Jednym z celów systemu emerytalnego dla rolników jest wpływ na zmiany strukturalne rolnictwa zwiększenie średniej powierzchni gospodarstwa poprzez zachęcenie rolników do przechodzenia na emeryturę, a tym samym zapewnienie większej płynności rynku ziemi rolniczej. Jednakże do roku 1988 system ten nie był efektywny ze względu na niski poziom emerytur, niewystarczająco motywujący do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Korea System zabezpieczenia społecznego w Korei składa się z dwóch publicznych filarów: krajowego ubezpieczenia zdrowotnego i krajowego systemu emerytalnego. Rolnicy mogą korzystać z obydwu programów. Obecny program ubezpieczenia zdrowotnego nosi tę nazwę od 2000 r., kiedy dokonały się zmiany w wyniku połączenia pracowniczego ubezpieczenia medycznego z regionalnym ubezpieczeniem medycznym, natomiast program emerytalny dla rolników i rybaków został wprowadzony w 1995 r. w ramach krajowego systemu emerytalnego. Krajowy system emerytalny jest finansowany ze składek indywidualnych i budżetu państwa. Świadczenia są gwarantowane dla obywateli w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i rodzin zmarłych (renty rodzinne). Krajowy Podstawowy System Zabezpieczenia Życia wprowadzony w 1988 jest dostępny również dla rolników. Gospodarstwa domowe, których dochody są poniżej minimum socjalnego są uprawnione do uzyskania pomocy. Mimo to liczba beneficjentów wśród rolników jest niewielka, ponieważ stosowane kryteria nie są korzystne dla mieszkańców obszarów wiejskich. Holandia Składki na ubezpieczenie społeczne są włączone w obszar podatku dochodowego. 10

11 14 15 Nowa Zelandia W Nowej Zelandii nie istnieją żadne ulgi podatkowe dla sektora rolnego realizowane za pomocą systemu ubezpieczeń społecznych. Norwegia Norweski system zabezpieczenia społecznego jest finansowany głównie z podatków i krajowego systemu ubezpieczeniowego. Świadczenia społeczne są finansowane z budżetu komunalnego, natomiast Krajowy System Ubezpieczeniowy jest finansowany przez składki pracodawców i pracowników oraz składki skarbu państwa, które pochodzą z rządowych przychodów podatkowych, opodatkowania produkcji ropy naftowej i gazu jak również z innych źródeł. Niektóre przychody pochodzące z przemysłu naftowego są gromadzone w funduszu przeznaczonym na pokrycie przyszłych świadczeń społecznych. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na etatach (pobierający wynagrodzenie) odprowadzają składki w postaci ustalonego procenta wynagrodzeń na rzecz krajowego podatku ubezpieczeniowego, a pracodawcy są zobowiązani do podatku płacowego. Stawka składki od działalności rolniczej wynosi 7,8% dochodu, podczas gdy stawka dla innych branż wynosi 10,7% do pewnej ustalonej kwoty, a następnie również 7,8%. Osoby ubezpieczone w ramach Krajowego Systemu Ubezpieczeniowego mają prawo do świadczeń emerytalnych, rent rodzinnych i wypadkowych, świadczeń podstawowych i dodatków opiekuńczych w razie inwalidztwa, świadczeń rehabilitacyjnych, świadczeń z tytułu chorób zawodowych, świadczeń z tytułu samotnego rodzicielstwa jak również świadczeń pieniężnych w przypadku choroby, macierzyństwa, adopcji i bezrobocia, świadczeń medycznych w przypadku choroby i macierzyństwa oraz zasiłku pogrzebowego. 16 Słowacja Zunifikowany ogólnokrajowy system ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, chorobowych, wypadkowych z tytułu bezrobocia ma zastosowanie do wszystkich grup społecznozawodowych: rolników i innych osób samo zatrudnionych oraz pracowników. Składki do krajowego funduszu ubezpieczeń społecznych pochodzą z dwóch źródeł; pracodawców i pracowników. Wielkość przychodu stanowiąca podstawę obliczenia składek jest ograniczona przez pułapy zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń (społeczne, zdrowotne, chorobowe). Obecnie (2005) te pułapy wynoszą: 40,5 tys. SKK miesięcznie dla ubezpieczenia emerytalnego, 32 tys. SKK dla ubezpieczenia zdrowotnego, 20,3 SKK dla ubezpieczenia chorobowego, inwalidzkiego, z tytułu bezrobocia oraz dla funduszu gwarancyjnego. Najniższa podstawa do obliczenia składek nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Podstawa dla ubezpieczeń wypadkowych nie jest ograniczona. Zagregowane składki wynoszą do 47,9% podstawy przychodu. Pracownik płaci 13,4% a pracodawca 34,5%. Od czasu wprowadzenia reformy warunki ubezpieczeń i stawki taryfowe stopniowo zmieniały się, aż osiągnęły poziom, jak przedstawiony w tabeli poniżej. Składki na Pracownik Pracodawca Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie emerytalne Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa Ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia Ubezpieczenie wypadkowe Fundusz rezerwowy Fundusz gwarancyjny Składki ogółem Źródło: Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych, Słowacja 11

12 Szwecja Szwedzki system ubezpieczeń społecznych jest finansowany głównie z podatków ogólnych, w szczególności z podatków od wynagrodzeń. Zachodzą stopniowe zmiany w tym systemie, a polegają na tym, że składki płacone przez pracowników rosną, natomiast te płacone przez pracodawców zmniejszają się. System zabezpieczenia społecznego w Szwecji opiera się na 4 filarach: 1)świadczenia z tytułu krótkookresowego spadku dochodów w przypadku braku zatrudnienia, choroby albo obrażeń odniesionych w pracy; 2)świadczenia z tytułu długookresowego spadku dochodów z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego lub niezdolności do pracy; 3)wsparcie rodziny w postaci świadczeń z tytułu strat w dochodzie spowodowanych opieką nad dziećmi oraz świadczeń na wyrównanie wysokich kosztów utrzymania mieszkania, 4)świadczenia i usługi skierowane na obniżenie kosztów gospodarstw domowych w zakresie zdrowia, wieku podeszłego i opieki nad dziećmi. Rolnicy i ich rodziny podlegają tym samym zasadom odnośnie płatności składek na ubezpieczenie społeczne co inni pracownicy i pracodawcy. Szwajcaria Równość traktowania ma zastosowanie również do głównych zasad płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz mierników dobrobytu. Rolnicy, podobnie jak inne osoby, są ubezpieczeni poprzez Federalne Biuro Ubezpieczenia Społecznego. Chociaż nie ma ulg podatkowych, można zauważyć, że istnieją specjalne świadczenia dla małych rolników (tzw. Familienzulage) osiągających dochody poniżej pewnego poziomu. Jeżeli dochód kształtuje się na poziomie poniżej 32 tys. CHF na rodzinę rolniczą, wtedy ta rodzina otrzymuje płatność miesięczna na każde dziecko. Wielkość świadczenia jest regionalnie zróżnicowana (ze względu na obszary górskie), jak również wyższe kwoty przysługują na trzecie i kolejne dziecko. Roczne kwoty płatności kształtują się w zakresie od 1980 do 2280 CHF na dziecko. Całkowita kwota płatności w ramach tego instrumentu wyniosła w 1997 r. 102 mln CHF, natomiast w 2002 r., z uwagi na wzrost płatności w styczniu tego roku, wyniosły ok. 120 mln CHF. Świadczenia rodzinne dla małych rolników są wymienione w szwedzkim akcie notyfikacyjnym WTO jako narzędzia wsparcia krajowego zgodnie z kategorią zieloną WTO. Wielka Brytania Brak specjalnych rodzajów zabezpieczenia społecznego stosowanych w rolnictwie. USA Federalny system podatkowy zawiera również podatki na ubezpieczenie społeczne, zarówno dla pracowników jak i samo zatrudnionych. Zasady podatków na ubezpieczenie społeczne są takie same dla rolników I innych osób samozatrudnionych. Zawierają 2 składniki: Emeryturę/rentę (ze względu na wiek, rodzinna i inwalidzka)- OASIS, Opiekę medyczną i ubezpieczenie szpitalne - HI 12

13 W kilku krajach składki na zabezpieczenie społeczne w rolnictwie są pobierane z wykorzystaniem specjalnych rozwiązań, jednakże nie zawsze oznacza to, że stosowany system jest preferencyjny. Czasami systemy ubezpieczeń społecznych dla rolników rządzą się zasadami całkiem odrębnymi niż zasady dla pozostałej części społeczeństwa i trudno jednoznacznie ocenić, czy z tego faktu wynikają dodatkowe korzyści dla rolników. Natomiast nie ulega wątpliwości, że podejście alternatywne polegające na tym, że obowiązuje ogólny system a rolnicy są uprawnieni do specjalnych ulg, jest preferencyjne. Analizy OECD wykazały, że spośród 24 krajów badanych pod względem ulg w systemie podatkowym i zabezpieczenia społecznego jedynie w kilku zidentyfikowano preferencyjne zasady pobierania składek na ubezpieczenie społeczne w rolnictwie, aczkolwiek nie zawsze interpretacja i ocena w tym zakresie jest jasna. Tab.3.Zestawienie krajów OECD z zastosowaniem preferencji w systemach zabezpieczenia społecznego w rolnictwie. Państwo Preferencje Austria Finlandia Francja Niemcy Włochy Funkcjonuje specjalny system, który generuje duży deficyt Specjalne emerytury dla rolników, którzy przejdą na świadczenie przed osiągnięciem wieku emerytalnego Specjalne wsparcie publiczne dla programów pomocy Specjalne wsparcie publiczne dla sektorowych programów pomocy: Rolniczy program emerytalny, Rolnicze ubezpieczenie zdrowotne, Rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, Rolniczy program ubezpieczeniowy dla najemnych pracowników rolnych Specjalne publiczne wsparcie dla programów pomocy Japonia Fundusz Emerytalny Rolników, dodatkowe świadczenia emerytalne Norwegia Rolnicy podlegają niższej stopie składki (7,8% dochodu, dla porównania początkowa stawka od przychodu z innej działalności wynosi 10,7%) Polska Niższe składki, specjalny program finansowany w ponad 90% przez budżet Szwajcaria Specjalny dodatkowy system płatności dla rolników o niskich dochodach Źródło: Opracowanie na podstawie TAXATION AND SOCIAL SECURITY IN AGRICULTURE ISBN OECD

14 3. Odrębne rolnicze systemy zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. W sześciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Niemcy i Polska) funkcjonują odrębne rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych. Instytucje ubezpieczeniowe tych krajów stworzyły branżową organizację Europejską Sieć Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej (ENASP European Network of Agricultural Social Protection). Przesłanką powstania sieci była potrzeba lepszej reprezentacji na szczeblu europejskim. Celem sieci jest wzajemna współpraca na rzecz ochrony interesów ludności rolniczej, reprezentacja wobec władz unijnych, jak również tworzenie forum wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy jej członkami i innymi partnerami w ubezpieczeniach społecznych. Rys. 1. Państwa tworzące sieć ENASP. Źródło: ENASP Booklet

15 Tab. 4.Zestawienie głównych cech systemów zabezpieczenia społecznego rolników w państwach sieci ENASP. Austria SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER BAUERN (SVB) Finlandia MAATALOUSYRITTA- JIEN ELAKELAITOS (MELA) Data utworzenia Charakter organizacji Niezależna organizacja publiczna Niezależna organizacja publiczna Struktura 1 Fundusz Centralny na poziomie krajowym; 7 funduszy lokalnych na poziomie regionalnym 1 Fundusz Centralny na poziomie krajowym; 58 okręgów i ok. 200 biur na poziomie lokalnym Całkowite świadczenia 2,92 mld euro (2009r.) 1,1 mld euro (2008 r.) Ryzyka (rodzaje świadczeń) Kategorie osób objętych ochroną Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Zdrowie; Emerytury; Rodzina Rolnicy indywidualni i ch rodziny Liczba ubezpieczonych Liczba świadczeniobiorców Zakres głównej działalności ubezpieczonych Gospodarka rolna, uprawa winorośli, sadownictwo, ogrodnictwo, myślistwo, Warunki podmiotowe ubezpieczenia Finansowanie łowiectwo Obejmują obowiązkowo gospodarstwa (przedsiębiorstwa) o wartości jednostkowej co najmniej 150 euro (ubezpieczenia wypadkowe) lub 1500 euro (ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne) oraz przedsiębiorstwa mniejsze, jeśli ich dochód pochodzi głównie z działalności rolniczej. Wysokość składki jest ograniczona górnym limitem. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe(wymiar składki 1,9%) 75,5% samofinansowanie 24,5% dotacja państwa; Zdrowie (wymiar składki 7,65%) 53,6% samofinansowanie 46,4% dotacja państwa; Emerytury (wymiar składki 15%) 25,7% samofinansowanie 74,3% dotacja państwa; Rodzina 0,2% samofinansowanie 99,8% dotacja państwa Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Emerytury; Rodzina (zastępczy system urlopowy) Rolnicy indywidualni, właściciele lasów, rybacy, hodowcy reniferów oraz ich rodziny, jak również artyści i pracownicy naukowi pracujący w oparciu o dotacje i stypendia Rolnictwo (również ogrodnictwo i sadownictwo),właściciele lasów, rybacy, hodowcy reniferów Są dostępne dla przedsiębiorców (małżonków i bliskich krewnych), którzy: -są w wieku lat, -uprawiają ziemię (własną lub dzierżawioną) o areale co najmniej 5 ha, -wnoszą wartość nakładów pracy co najmniej 3300 euro rocznie. Ponadto dla rolników prowadzących działalność w niepełnym wymiarze, niektórzy dzierżawcy oraz artyści i naukowcy beneficjenci dotacji i stypendiów Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; 35,5% samofinansowania 29,5% dotacja państwa 37% fundusze powszechnego systemu ubezp. społ. Emerytury; 25% samofinansowania 75% dotacja państwa Wymiar składki zależny od dochodów, od 10.2% do 20,8% 15

16 Francja Mutualite Sociale Agricole(MSA) Grecja ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (OGA) Data utworzenia Charakter organizacji Organizacja zawodowa, rolnicza, niepubliczna; Niezależna organizacja publiczna wywodzi się z towarzystwa pomocy wzajemnej i pierwszych towarzystw ubezp. wzajemnych Struktura 1 Fundusz Centralny na poziomie krajowym; 35 funduszy MSA (w 2010r.); Inne jednostki (domy starców 130, sieć bezpieczeństwa, 1 Fundusz Centralny na poziomie krajowym; 8 departamentów regionalnych, przedstawicielstwa na terenie całego kraju centra wypoczynkowe- 8, centra rehabilitacyjne-6, zakłady pracy chronionej-47, wiejskie kluby seniorów-9000) Całkowite świadczenia 27,1 mld euro 7,8 mld euro (2008 r.) Ryzyka (rodzaje świadczeń) Kategorie osób objętych ochroną Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Zdrowie; Emerytury; Rodzina Rolnicy indywidualni oraz pracownicy w branży rolnej (również sezonowi) i ich rodziny 16 Zdrowie; Emerytury; Rodzina Liczba ubezpieczonych Liczba świadczeniobiorców Zakres głównej działalności ubezpieczonych Warunki podmiotowe ubezpieczenia Finansowanie Wszystkie rodzaje upraw, hodowli i tresury zwierząt, rybołówstwo i leśnictwo; wszelkiego rodzaju działalność będąca kontynuacją działalności rolniczej lub pozostająca z nią w związku (również organizacje i szkoły rolnicze) Obejmują rolników indywidualnych prow. działalność rolniczą w określonym wymiarze (progi obszarowe lub czasu pracy) ustalanym różnie ze względu na region czy też rodzaj działalności. Ponadto rolnicy prowadzący dodatkową działalność pozarolniczą mogą; -podlegać systemowi ubezp. społecznego tylko z głównej działalności lub -należeć do wszystkich odpowiednich systemów ubezp. społecznego (jednakże składki zdrowotne płacą z głównej działalności) Zasady ustalane corocznie, zróżnicowane ze względu na rodzaj ryzyka(składki, system ochrony społecznej, dotacje państwa), wydatki na działania zdrowotne i społeczne(wyłącznie ze składek) oraz wydatki związane z zarządzaniem (wyłącznie ze składek) Rolnicy indywidualni 18% składki i podatki 82% źródła zewnętrzne Pracownicy zatrudnieni w rolnictwie 47% składki i podatki 53% źródła zewnętrzne Rolnicy indywidualni i ich rodziny, pracownicy w branży rolnej; mieszkańcy obszarów pon osób niezależnie od branży zatrudnienia (nie należący do innej organizacji ubezp. społ.), samozatrudnieni i rzemieślnicy z ob. wiejskich do 2000 mieszk.; zakonnicy i siostry zakonne w sektorze rolnym Działalność rolnicza, hodowle, pszczelarstwo, rybołówstwo; przedsiębiorstwa rolnicze (dla zatrudnionych pracowników); prowadzenie działalności na własny rachunek oraz wiejskie firmy rzemieślnicze na obszarach wiejskich do 2000 mieszkańców Obejmują osoby, których główne zatrudnienie leży a główny dochód pochodzi z działalności rolniczej lub pokrewnej wymienionej powyżej, 13% fundusze społeczne(socjalne) 7,8% składki (w tym: 4,1% emerytury, 3,4% zdrowie, 0,2% programy socjalne) 76,8% dotacje państwa 1% inne

17 Niemcy DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE SOZIALVERSICHERUNG (LSV) Polska KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS) Data utworzenia 1957(emeryt-rentowe) 1972(zdrowotne) 1988(wypadkowe) Charakter organizacji Niezależna organizacja publiczna Niezależna organizacja publiczna Struktura 1 Fundusz Centralny na poziomie krajowym; 9 funduszy wypadkowych, 9 funduszy emerytalnych i 9 funduszy chorobowych na poziomie regionalnym Całkowite świadczenia (2008 r.) Ryzyka (rodzaje świadczeń) ,9 mld euro 3,9 mld euro Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Zdrowie; Emerytury; 1 Fundusz Centralny; 16 oddziałów regionalnych i 256 biur lokalnych; Inne jednostki (Centra Rehabilitacji Rolników, Centrum Szkolenioworehabilitacyjne) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Zdrowie; Emerytury; Kategorie osób objętych ochroną Liczba ubezpieczonych Liczba świadczeniobiorców Zakres głównej działalności ubezpieczonych Warunki podmiotowe ubezpieczenia Finansowanie Rolnicy indywidualni i ich rodziny (pełny zakres)oraz zatrudnieni pracownicy i pracownicy sezonowi (tylko wypadki przy pracy i choroby zawodowe) (wypadki i choroby zawodowe) (emerytury) (zdrowie) (wypadki i choroby zawodowe) (emerytury) (zdrowie) Wszelka działalność rolnicza i leśna jak również związana z ochrona środowiska i krajobrazu (przedsiębiorstwa, prywatni kontrahenci, gospodarstwa rodzinne oraz szkolenie zawodowe) Obejmują gospodarstwa ze względu na kryterium poziomu wykorzystania potencjału gospodarstwa: -fundusze wypadkowe obowiązek od poziomu 0,25 ha wykorzystywanych gruntów, -fundusze emerytalne i chorobowe obowiązek od poziomu ok. 6 ha wykorzystywanych gruntów (w zależności od regionu i funduszu) Wypadki przy pracy i choroby zawodowe; Składki (podział funduszy ustalany corocznie) oraz dotacje państwa wypłacane jako rolnicza rekompensata socjalna Zdrowie i emerytury; Składki subsydiowane przez państwo w wys. ok. 75% Źródło: Opracowanie na podstawie ENASP Booklet 2010 Rolnicy indywidualni oraz małżonkowie i domownicy pracujący w gospodarstwie Wszelkie rodzaje upraw, hodowle, łowiectwo, leśnictwo; przedsięwzięcia będące kontynuacją działalności rolniczej, organizacje rolnicze Obejmują obowiązkowo rolnika prowadzącego gospodarstwo o pow. powyżej 1 ha, małżonka i domowników pracujących w gospodarstwie. Możliwa dobrowolna forma ubezpieczenia (na wniosek) oraz łączenie działalności rolniczej z inną na określonych warunkach. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe, 100% składki gromadzone w Funduszu składkowym Zdrowie; Składki i dotacje państwa Emerytury; 90% dotacja państwa, jedynie uzupełniana przez składki 17

18 4.Podsumowanie najważniejsze ustalenia. Zabezpieczenie społeczne jest przywilejem unikatowym; ponad połowa populacji świata nie jest objęta jego żadną formą; System zabezpieczenia społecznego w najbardziej rozwiniętej i złożonej formie składa się z 9 rodzajów świadczeń obejmujących: opiekę medyczną, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzinne, dla bezrobotnych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, inwalidztwa, renty rodzinne, emerytury. Mniej niż 20% światowej populacji zatrudnionych w rolnictwie jest objętych ochroną w zakresie co najmniej jednego z dziewięciu standardowych świadczeń. Systemy ubezpieczeń społecznych w rolnictwie mogą być powiązane z podatkami, preferencyjne (podobnie jak ulgi podatkowe) lub też wyodrębnione. Spośród krajów OECD zidentyfikowano jedynie 9 krajów, w których występują jakiekolwiek działania w zakresie zabezpieczenia społecznego w rolnictwie interpretowane jako preferencyjne. W Unii Europejskiej 6 krajów posiada odrębne systemy ubezpieczeń społecznych w rolnictwie; kraje te utworzyły organizację ENASP. Wszystkie systemy odrębne dla rolnictwa są dotowane przez państwo, jednakże w różnym wymiarze i zakresie. Francja i Finlandia posiadają najszerszy zakres ryzyk i katalog świadczeń objętych systemami dla rolników. 18

ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ ENASP ENASP EUROPEJSKA SIEĆ ROLNICZYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNICZE SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Ochrona socjalna populacji wiejskiej w Europie SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie Koncepcja zmian systemowych ubezpieczeń rolniczych Warszawa 2009 1 Autorzy Łukasz Marć Karol Pogorzelski Julian Zawistowski Redakcja Piotr Stronkowski

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości,

Jedną z podstaw wizji rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, która w naturalny sposób kształtować będzie sytuację polskiego rolnictwa w przyszłości, ANALIZA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH NA TERENIE WIEJSKIM UNIA EUROPEJSKA POLSKA PODREGION LEGNICKI OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA BADANIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE 1 Wprowadzenie Jedną z podstaw

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY I RENTY Z FUS

EMERYTURY I RENTY Z FUS Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28012/13 WW BKS/DPK-134/23862/13 WW Nr: 28012 i 23862 Data wpływu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego

Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego Przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego wynikający z art. 32 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwajcarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych

Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla osób starszych Z godnością w jesień życia. Socjaldemokratyczny program dla młodego pokolenia Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. Transfery społeczne. Problemy zakresu i trafności

Trzeci etap reform. Transfery społeczne. Problemy zakresu i trafności Trzeci etap reform Transfery społeczne. Problemy zakresu i trafności Katarzyna Piętka Prezentowane stanowisko merytoryczne wyraża osobiste poglądy Autorki i niekoniecznie jest zbieżne z oficjalnym stanowiskiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Skąd się bierze bezrobocie?

Skąd się bierze bezrobocie? Skąd się bierze bezrobocie? Wiktor Wojciechowski Zeszyt 2 Warszawa, 2008 Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Malcie Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Malcie Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ. ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO

Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO Nr ewid. 91/2012/P11091/KZD KPZ-4101-01/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA EMERYTALNO-RENTOWEGO Spis treści 1. WPROWADZENIE...5 1.1. Temat i numer kontroli...

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów

Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów Plan Rozwoju 2010 2011 i Konsolidacji Finansów (Propozycje) 2010 2011 (Propozycje) 29 stycznia 2010 r. 29 stycznia 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji

Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji Praca jak Rodzina dobre praktyki z Francji AKTYWIZACJA ZAWODOWA I INTEGRACJA SPOŁECZNA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Redakcja naukowa: Elwira Skibicka-Sokołowska Białystok 2013

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

RAPORT W SPRAWIE KRUS

RAPORT W SPRAWIE KRUS Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 24 listopada 2008 r. RAPORT W SPRAWIE KRUS Raport dostępny jest również w Internecie: http://www.bcc.org.pl/ 2 SPIS TREŚCI KRUS

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy

Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Bezrobocie i bezrobotni pomoc społeczna urzędy pracy Raport wstępny Raport przygotowany w ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej Warszawa, lipiec 2011 r. Projekt Modelowy System

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo