OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS ZAŁOŻEŃ projektu Pomorskie e-zdrowie Gdańsk Kwiecień 2014 Strona 1

2 Cel projektu Celem głównym projektu Pomorskie e-zdrowie jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem tworzącym. Rezultatem projektu Pomorskie e-zdrowie będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. I. Opis techniczno-technologiczny Projekt Pomorskie e-zdrowie przewiduje rozbudowę oraz modernizacja systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 20 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego (nazywany dalej SWP) jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego, w 8 miejscowościach: w Gdańsku - 10 podmiotów, w Słupsku 3 podmioty, w Gdyni 2 podmioty, po jednym podmiocie w Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie oraz w Prabutach. Strona 2

3 Liderem projektu będzie SWP, którego siedziba znajduje się w Gdańsku. Pełną listę wraz z danymi adresowymi podmiotów medycznych w których realizowany będzie projekt zamieszczono w rozdziale II, w części opisującej partnerów projektu. Strona 3 II. Zakres rzeczowy Zakresem rzeczowy projektu Pomorskie e-zdrowie przewidzianym do realizacji we wszystkich podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie będzie: 1. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sieci teleinformatycznej, w tym: 1) okablowania strukturalnego, 2) okablowania sieci energetycznej z zasilaniem gwarantowanym dla infrastruktury informatycznej i medycznej, 3) urządzeń sieci informatycznej w szczególności: przełączników, hub-ów, routerów, urządzeń sieci bezprzewodowej, urządzeń zabezpieczających, 4) łącza dostęp do Internetu, Ponadto na etapie analizy potrzeb rozpatrzona zostanie zasadność (merytoryczna i finansowa) utworzenia wydzielonej, dedykowanej dla podmiotów leczniczych sieci WAN (przy pomocy dzierżawy ciemnych włókien lub usługi łączy światłowodowych w połączeniu z utworzeniem sieci VPN) zapewniającej wzajemne bezpieczne połączenie wszystkich podmiotów leczniczych. 2. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury urządzeń zapewniających zasilanie gwarantowane dla infrastruktury informatycznej. 3. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury telefonii stacjonarnej. 4. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sprzętu informatycznego w szczególności: serwerów, zestawów i terminali komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów, macierzy dyskowych, urządzeń backupu, konsoli zarządzania, urządzeń do telekonferencji, urządzeń telemedycznych, itp. 5. Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń i wyposażenia serwerowni, w tym zainstalowanych w nich systemów klimatyzacji i wentylacji, ppoż, alarmowych, monitoringu i zasilania energetycznego.

4 6. Wdrożenie nowych lub modernizacja obecnych systemów w celu zapewnienia wszystkim podmiotom leczniczych objętych projektem nowoczesnych i interoperacyjnych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, EDM, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, EOD, systemu rejestracji czasu pracy personelu, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, systemów gromadzenia i archiwizacji danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym dostępu do danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, itp. 7. Integracja podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z krajowym systemem informacji w ochronie zdrowia. 8. Rozbudowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business Intelligence (BI) obejmującego w początkowym etapie podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie. 9. Utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej pomorskiego systemu zdrowia i leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych. 10. Opracowanie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących wybranych parametrów jakości rzeczywistej usług, narzędzi (ankiety) oceny zadowolenia pacjenta z usług pomorskiego systemu zdrowia oraz regionalnego katalogu zdarzeń niepożądanych z wszystkich podmiotów leczniczych objętych projektem. 11. Utworzenie systemu długoterminowej archiwizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie. 12. Podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. Strona 4 Ponadto na etapie analizy potrzeb rozpatrzona zostanie zasadność (merytoryczna i finansowa) utworzenia regionalnego systemu informacji medycznej obejmującego następujące zagadnienia: 1. Regionalne repozytorium dokumentów medycznych. 2. Regionalny rejestr dokumentów medycznych.

5 3. Regionalna szyna danych. 4. Dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza. 5. Bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych medycznych. 6. Sposób finansowania i organizacji regionalnego systemu informacji medycznej. III. Koszt realizacji projektu i źródło finansowania Wartość projektu Pomorskie e-zdrowie wstępnie oszacowano na 150 mln zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 85% wartości projektu (127.5 mln zł), a wkład własny stanowić ma 15% wartości projektu (22.5 mln zł) i zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz SWP (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , Priorytet 7 Zdrowie, działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne. Analiza rozwiązań alternatywnych Na wstępnym etapie planowania projektu Pomorskie e-zdrowie analizowano alternatywne rozwiązanie polegające na realizacji koniecznych działań samodzielnie przez poszczególne podmioty lecznicze. Oceniono jednak, że takie działanie byłoby mniej efektywne. Wspólna realizacja projektu daje możliwość realizacji projektu mniejszym kosztem dzięki prowadzeniu grupowych zamówień publicznych o dużym wolumenie oraz dzięki nie powielaniu kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Wspólna realizacja projektu zapewnia także większy stopień ujednolicenia, standaryzacji i kompatybilności wdrażanych rozwiązań informatycznych. Wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie opowiedziały się za wspólną realizacją projektu. Strona 5

6 IV. Opis społeczno-ekonomiczny Szpitale uczestniczące w projekcie, dla których podmiotem tworzącym jest SWP dysponują 67,9% wszystkich łóżek szpitalnych w województwie, a dwa szpitale Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (w tym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) 14,2%. W sumie oba podmioty tworzące posiadają 82,1 % łóżek szpitalnych. 1 W związku z powyższym realizacja projektu Pomorskie e-zdrowie będzie miała znaczące oddziaływanie na funkcjonowanie systemu zdrowia w całym województwie pomorskim. Pomorski system zdrowia będzie w przyszłości ulegał zmianom dostosowanym do wymagań zmieniającego się otoczenia, potrzeb jednostek i podmiotów tworzących i przyjętej strategii zwiększania swojego udziału w pomorskim rynku zdrowia. Szczególną rolę będzie odgrywać jakość i efektywność posiadanych systemów informatycznych. Pożądanym jest stworzenie docelowego, spójnego modelu informatyzacji wszystkich działających w regionie podmiotów leczniczych. Proces przekształceń podmiotów leczniczych SWP polega na komercjalizacji, likwidacji i łączeniu podmiotów. Informatyzacja podmiotów odbywa się wg zasad przyjętych przez poszczególne jednostki. Mimo starań Departamentu Zdrowia (nazywanego dalej DZ) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej UMWP) integracja wdrożeń spotyka się z problemami natury organizacyjnej i finansowej. Taki stan rzeczy, w dalszej perspektywie, zagraża rynkowej pozycji tych podmiotów w zderzeniu z działaniami UCK będącego największym podmiotem leczniczym w województwie. UCK konsekwentnie i skutecznie buduje nowe obiekty (Centrum Medycyny Inwazyjnej) oraz unowocześnienia infrastrukturę, w tym systemy informatyczne. Docelowo planowana jest koncentracja wszystkich struktur UCK w obrębie ul. Dębinki Smoluchowskiego. 1 Źródło - Opracowanie własne Strona 6

7 Działania te stworzą silne podstawy do dalszego zwiększania udziału tego największego interesariusza, w pomorskim rynku zdrowia. Przewiduje się, iż dla podmiotów leczniczych SWP po okresie przekształceń SPZOZ w spółki prawa handlowego nastanie okres wybiórczej konsolidacji w/w spółek będący wyrazem łączenia potencjałów (zasobów lub/i funkcji, np. tworzenie grup zakupowych) w celu sprostania konkurencji i poprawy efektywności działania podmiotów. Poziom informatyzacji podmiotów medycznych będzie miał zasadniczy wpływ na jakość i efektywność ich funkcjonowania, a także na możliwość zarządzania. Na decyzje o konieczności podniesienia poziomu informatyzacji podmiotów medycznych ma także wpływ dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe jednostek ochrony zdrowia oraz rozpoczęty proces wdrożenia ogólnopolskiego systemu e-zdrowie. Konieczność przeprowadzenia zmian w tym zakresie wymusza uchwalona ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U nr 113 poz. 657) wymagająca m.in., aby od listopada 2012 r stosowane były przepisy dotyczące platformy Udostępniania On-line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz po dniu 31 lipca 2014 r dokumentacja medyczna wytwarzana i prowadzona była w postaci elektronicznej. Dotychczasowe, nie zintegrowane działania podmiotów leczniczych SWP stwarzają znaczne zagrożenie dla celu wytyczonego przez CSIOZ, którym jest m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim. Istnieje także realne zagrożenie, że ze względu na brak niezbędnych środków finansowych do dnia 31 lipca 2014 r część podmiotów leczniczych nie będzie w stanie zrealizować wymagań ustawowych w zakresie wytwarzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Strona 7 W ramach analiz poprzedzających decyzję o przygotowaniu projektu Pomorskie e-zdrowie przeprowadzono badania ankietowe poziomu informatyzacji podmiotów medycznych oraz przeprowadzono spotkania z przedstawicielami tych podmiotów, określając wstępny zakres potrzeb. Wynik przeprowadzonych analiz pozwolił na

8 ustalenie, że poziom informatyzacji podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie jest zróżnicowany. Część podmiotów posiada stosunkowo nowoczesne systemy wymagające jedynie uzupełnienia lub modernizacji, w części podmiotów wymagane są znaczące inwestycje, aby poziom informatyzacji tych jednostek osiągnął zakładany stan docelowy. Zaobserwowano także różne podejście i priorytet do procesu informatyzacji w poszczególnych podmiotach medycznych oraz stwierdzono brak standaryzacji wdrażanych systemów. Stan ten w dużej mierze wynika z trudności w pozyskaniu środków finansowych na informatyzację podmiotów leczniczych. Środki otrzymywane od płatnika najczęściej nie wystarczają nawet na utrzymanie bieżącej działalności podmiotów leczniczych. Oceniono, że jedynie dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych możliwe jest przeprowadzenie planowanego procesu informatyzacji, a jedynym dostępnym źródłem tak dużej inwestycji mogą być środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Strona 8 Do kluczowych systemów informatycznych mających wpływ na pracę szpitala należą: Szpitalny system informacyjny HIS (ang. Hospital Information System), mający uniwersalne zastosowanie w pracy personelu medycznego, w szczególności niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wymaganej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, Systemy RIS i PACS (ang. Radiology Information System i Picture Archiving and Communication System) do archiwizacji radiologicznej i transmisji obrazów cyfrowych, wspomagający pracę takich urządzeń jak tomografy komputerowe, rentgeny cyfrowe czy urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego, Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, obejmujący obejmuje takie obszary działalności jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż usług, gospodarkę magazynową itp.

9 Przeprowadzona wstępna analiza potrzeb podmiotów medycznych wykazała konieczność wdrożenia lub modyfikacji 12 systemów finansowo księgowych (ERP), 11 systemów informacji szpitalnej HIS, 5 systemów radiologicznych (RIS) oraz 6 systemów transmisji obrazów cyfrowych (PACS). W przypadku systemów ERP, HIS, RIS i PACS już funkcjonujących w podmiotach medycznych konieczne jest przeprowadzenie analiz ich zgodności z wymaganiami interoperacyjności krajowej platformy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), a także zaplanowanie koniecznych modernizacji tych systemów jeśli okażą się one nie w pełni interoperacyjne. Zapewnienie wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy wyżej wymienionych systemów wymaga modernizacji szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej podmiotów medycznych (od okablowania strukturalnego, poprzez urządzenia sieciowe, komputery, laptopy drukarki po serwery i urządzenia do archiwizacji). Przeprowadzone analizy wykazały istotne braki w infrastrukturze teleinformatycznej funkcjonującej w podmiotach medycznych, ponadto nawet posiadana infrastruktura często jest przestarzała lub zużyta i wymaga wymiany lub rozbudowy. W zakresie infrastruktury, w przypadku kilku podmiotów medycznych konieczne jest także zapewnienie lepszego dodatkowego łącza dostępowego do regionalnej sieci szerokopasmowej. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest konieczny dla zapewnienia możliwości sprawnej wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. Istotnym problemem podmiotów medycznych jest zdolność do wymaganej prawem, wieloletniej (nawet lat) archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej. W tym zakresie należy przeprowadzić analizę wariantową możliwych rozwiązań i dobrać najbardziej optymalne. Strona 9

10 Kolejnym problem jest wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych. W projekcie przewiduje się utworzenie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących parametrów jakości rzeczywistej usług, oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń niepożądanych, co powinno przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Przeprowadzone analizy wykazały, że informacje zawarte na stronach internetowych podmiotów medycznych są niekompletne i często nieaktualne. Jednocześnie celem projektu Pomorskie e-zdrowie jest między innymi poprawa dostępności usług medycznych. W związku z powyższym, w ramach projektu zakłada się utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o pełnej ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji pacjentów oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej jakości leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych. W ramach projektu kontynuowana ma być także budowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business Intelligence (BI), niezbędnego do realizacji kolejnego celu projektu, jakim jest podniesienie efektywności podmiotów leczniczych. Funkcjonowanie interoperacyjnych systemów informatycznych w podmiotach medycznych jest bardzo istotne. Równie istotne są także kompetencje personelu zatrudnionego w tych podmiotach. Bez odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze sprawną obsługą tych systemów ich wdrożenie nie ma sensu. W związku z powyższym w projekcie przewiduje się także działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry podmiotów leczniczych z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. Strona 10 Biorąc pod uwagę zakres planowanych w projekcie działań można stwierdzić, że doprowadzą one do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie oraz zapewnią

11 interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów teleinformatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-zdrowia funkcjonującymi na poziomie krajowym. V. Realizacja projektu W trakcie realizacji projektu przewiduje się powołanie zespołu projektowego projektu Pomorskie e-zdrowie, w skład którego wejdzie jeden przedstawiciel z każdego podmiotu medycznego uczestniczącego w projekcie, pełniący rolę koordynatora wdrożenia w danym podmiocie medycznym. W zespole projektowym uczestniczyć będą także wyznaczeni pracownicy z różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej UMWP). Za realizacje projektu odpowiadać będą Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki i Departament Zdrowia UMWP. Zarządzanie projektem przewiduje się powierzyć Inżynierowi projektu podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego. Udział partnerów projektu realizowany będzie na podstawi podpisanych porozumień o współpracy. VI. Komplementarność Realizacja projektu Pomorskie e-zdrowie będzie komplementarna z realizacją następujących krajowych projektów z zakresu e-zdrowia, których beneficjentem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: 1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, tzw. projekt P1, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7-1 Osi 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, tzw. projekt P2, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7-12, Osi 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Strona 11 Projekt będzie komplementarny także z następującymi projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi przez podmioty lecznicze w ramach podziałania Rozwój

12 Strona 12 usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej RPO WP ): 3. "Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku złożony przez Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku o wartości 2.2 mln zł, 4. "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku złożony przez Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha SP ZOZ o wartości 7.3 mln zł, 5. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e- Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie złożony przez Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie o wartości 4.7 mln zł. Komplementarność z powyższymi projektami będzie polegała na koniczności zapewnienia interoperacyjności i możliwości komunikacji wdrażanych systemów informatycznych z systemami informatycznymi wdrożonymi w ramach powyższych projektów. Szczególne znaczenie ma komplementarność z realizowanym na poziomie kraju projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zapewni ona możliwość: tworzenia, gromadzenia, analizowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie - dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej, elektronicznej obsługę recept, skierowań i zleceń, zwolnień lekarskich oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie dla pacjentów korzystających z usług podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie - pozwoli to na

13 usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia, udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych, wymianę niezbędnych danych medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto systemy wdrażane w poszczególnych podmiotach leczniczych będą musiały uzupełniać funkcjonalności systemów wdrożonych w tych podmiotach w ramach RPO WP Strona 13

14 VII. Partnerstwo Projekt Pomorskie e-zdrowie realizowany będzie w partnerstwie z następującymi podmiotami medycznymi: Strona 14 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Srebrniki 1, tel Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, tel Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku - brak osobowości prawnej Gdańsk, ul. Okrąg 1b, tel Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, Al. Zwycięstwa 39, tel Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie - posiada osobowość prawną Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3, tel Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, tel Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Prof. Lotha 26, tel

15 8. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim - posiada osobowość prawną Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 (bydynek A), al. Zwycięstwa 31/32 (budynek B), tel Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel Strona 15 Spółki prawa handlowego: 12. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, tel (obejmująca także były Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50) 13. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, tel do Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Polanki 119, tel

16 15. Szpital Św. Wincenta a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - posiada osobowość prawną Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, tel Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach - posiada osobowość prawną Prabuty, ul. Kuracyjna 30, tel Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Wałowa 27, tel Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, tel Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, tel Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Wejherowo, ul. Jagalskiego 10, tel Strona 16 Powyższe podmioty będą pełniły funkcję partnerów i będą beneficjentami pokrywającymi koszty wkładu własnego realizacji projektu proporcjonalnie do wielkości nakładów inwestycyjnych planowanych do realizacji w poszczególnych jednostkach. Liderem projektu będzie Samorząd Województwa Pomorskiego, który ponosić będzie koszty związane z zarządzaniem projektem, a także w przypadku potwierdzenia zgodności z prawem i uzyskania zgody Zarządu Województwa koszty utworzenia portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie pomorskiej ochrony

17 zdrowia oraz utworzeniem i wdrożeniem systemu ankietowego badanie zadowolenia pacjenta i katalogu zdarzeń niepożądanych. VIII. Zgodność z dokumentami strategicznymi 1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (nazywaną dalej Strategią). Dzięki wdrożeniu e- usług dotyczących informacji o zakresie działalności podmiotów leczniczych objętych projektem, systemu zdalnej rejestracji, systemu oceny jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzeniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pomorskich podmiotach leczniczych podnoszących jakość świadczonych usług medycznych projekt wpisuje się zakres celu strategicznego 2 Aktywni mieszkańcy, celu operacyjnego 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz kierunku działania Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zasady realizacji Strategii Realizowane przedsięwzięcie, dzięki wprowadzeniu informatycznych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, itp. wraz ze specjalistycznymi szkoleniami personelu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności pomorskich podmiotów leczniczych objętych projektem co powoduje, że projekt jest zgodny z zasadą wymiaru cyfrowego, jedną z 10-ciu zasad realizacji Strategii. Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z 22 podmiotami medycznymi, przez co projekt wpisuje się także w zasadę wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa. Strona 17

18 W związku z charakterem projektu, nie będzie on miał wpływu na następujące zasady realizacji Strategii: racjonalnego gospodarowania przestrzenią, korzystnego oddziaływania na środowisko, promowania zatrudnienia, promowania postaw obywatelskich, równości szans, niedyskryminacji i integracji społecznej, inteligentnej specjalizacji i ukierunkowania na innowacje. 1. Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego Planowane przedsięwzięcie będzie częściowo realizowało dwa zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego zapisane w Strategii. Pierwsze częściowo realizowane zobowiązanie dotyczy Stworzenia efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych. Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizował to zobowiązanie głównie poprzez realizację jego ósmego etapu realizacji 2 Wprowadzenie programów informatyzacji, ekonomizacji i poprawy jakości w wyznaczonych podmiotach leczniczych. W związku z tym, że jednym z planowanych działań w projekcie jest wdrożenie informatycznego systemu jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń niepożądanych funkcjonujących w podmiotach medycznych, projekt realizuje w części także zobowiązanie Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych. 2. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Projekt Pomorskie e-zdrowie realizować będzie przedsięwzięcie strategiczne o tym samym tytule ( Pomorskie e-zdrowie ) zapisane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, (nazywanego dalej RPS ZdP). Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cel szczegółowy 2 Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego Strona 18 2 O którym mowa w części projekcyjnej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, w rozdziale Realizacja Zobowiązań SWP zapisanych w SRWP 2020

19 systemu zdrowia, priorytet 2.1. Systemy informatyczne i telemedyczne i działanie Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych RPS ZdP, ponieważ w ramach projektu zrealizowane zostaną działania polegające na wdrożeniu systemów informatycznych z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Planowane przedsięwzięcie obejmowało będzie także działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia realizując strategiczne kryteria specyficzne dla RPS. Projekt realizowany będzie w wymienionych w rozdziale II podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, czyli obszarze strategicznej interwencji działania RPS ZdP. Strona Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Projekt Pomorskie e-zdrowie realizowany będzie w ramach Priorytetu 7 Zdrowie, działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (wersja z dnia Projekt do konsultacji społecznych). Projekt będzie realizował cel szczegółowy Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia (PI 2.3). Projekty Pomorskie e-zdrowie ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta,

20 katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, dzięki czemu wpisuje się w ukierunkowanie tematyczne Działania 7.2. Projekt także realizował wskazane preferencje działania 7.2, będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz będzie obejmował działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, a także wdrażanych usług. Przewiduje się że forma wsparcia projektu nastąpi w trybie indywidualnym, bowiem projekt realizuje przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w ramach RPS w zakresie ochrony zdrowia. Strona 20

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o.

Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE. Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Studium Wykonalności LUBUSKIE E-ZDROWIE Dokument opracowany przez: Europejskie Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania 0 ITmed sp. z o.o. Wrocław, luty 2012r. SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Załącznik nr do SIWZ do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo