OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS ZAŁOŻEŃ. projektu. Pomorskie e-zdrowie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS ZAŁOŻEŃ projektu Pomorskie e-zdrowie Gdańsk Kwiecień 2014 Strona 1

2 Cel projektu Celem głównym projektu Pomorskie e-zdrowie jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem tworzącym. Rezultatem projektu Pomorskie e-zdrowie będzie wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. I. Opis techniczno-technologiczny Projekt Pomorskie e-zdrowie przewiduje rozbudowę oraz modernizacja systemów informatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą i koniecznymi szkoleniami w 20 pomorskich podmiotach leczniczych, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego (nazywany dalej SWP) jest organem tworzącym. Podmioty te zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego, w 8 miejscowościach: w Gdańsku - 10 podmiotów, w Słupsku 3 podmioty, w Gdyni 2 podmioty, po jednym podmiocie w Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Wejherowie oraz w Prabutach. Strona 2

3 Liderem projektu będzie SWP, którego siedziba znajduje się w Gdańsku. Pełną listę wraz z danymi adresowymi podmiotów medycznych w których realizowany będzie projekt zamieszczono w rozdziale II, w części opisującej partnerów projektu. Strona 3 II. Zakres rzeczowy Zakresem rzeczowy projektu Pomorskie e-zdrowie przewidzianym do realizacji we wszystkich podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie będzie: 1. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sieci teleinformatycznej, w tym: 1) okablowania strukturalnego, 2) okablowania sieci energetycznej z zasilaniem gwarantowanym dla infrastruktury informatycznej i medycznej, 3) urządzeń sieci informatycznej w szczególności: przełączników, hub-ów, routerów, urządzeń sieci bezprzewodowej, urządzeń zabezpieczających, 4) łącza dostęp do Internetu, Ponadto na etapie analizy potrzeb rozpatrzona zostanie zasadność (merytoryczna i finansowa) utworzenia wydzielonej, dedykowanej dla podmiotów leczniczych sieci WAN (przy pomocy dzierżawy ciemnych włókien lub usługi łączy światłowodowych w połączeniu z utworzeniem sieci VPN) zapewniającej wzajemne bezpieczne połączenie wszystkich podmiotów leczniczych. 2. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury urządzeń zapewniających zasilanie gwarantowane dla infrastruktury informatycznej. 3. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury telefonii stacjonarnej. 4. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sprzętu informatycznego w szczególności: serwerów, zestawów i terminali komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów, macierzy dyskowych, urządzeń backupu, konsoli zarządzania, urządzeń do telekonferencji, urządzeń telemedycznych, itp. 5. Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń i wyposażenia serwerowni, w tym zainstalowanych w nich systemów klimatyzacji i wentylacji, ppoż, alarmowych, monitoringu i zasilania energetycznego.

4 6. Wdrożenie nowych lub modernizacja obecnych systemów w celu zapewnienia wszystkim podmiotom leczniczych objętych projektem nowoczesnych i interoperacyjnych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, EDM, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, EOD, systemu rejestracji czasu pracy personelu, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, systemów gromadzenia i archiwizacji danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym dostępu do danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, itp. 7. Integracja podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z krajowym systemem informacji w ochronie zdrowia. 8. Rozbudowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business Intelligence (BI) obejmującego w początkowym etapie podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie. 9. Utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej pomorskiego systemu zdrowia i leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych. 10. Opracowanie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących wybranych parametrów jakości rzeczywistej usług, narzędzi (ankiety) oceny zadowolenia pacjenta z usług pomorskiego systemu zdrowia oraz regionalnego katalogu zdarzeń niepożądanych z wszystkich podmiotów leczniczych objętych projektem. 11. Utworzenie systemu długoterminowej archiwizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie. 12. Podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. Strona 4 Ponadto na etapie analizy potrzeb rozpatrzona zostanie zasadność (merytoryczna i finansowa) utworzenia regionalnego systemu informacji medycznej obejmującego następujące zagadnienia: 1. Regionalne repozytorium dokumentów medycznych. 2. Regionalny rejestr dokumentów medycznych.

5 3. Regionalna szyna danych. 4. Dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza. 5. Bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych medycznych. 6. Sposób finansowania i organizacji regionalnego systemu informacji medycznej. III. Koszt realizacji projektu i źródło finansowania Wartość projektu Pomorskie e-zdrowie wstępnie oszacowano na 150 mln zł, z czego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić mają 85% wartości projektu (127.5 mln zł), a wkład własny stanowić ma 15% wartości projektu (22.5 mln zł) i zostanie pokryty przez poszczególne podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie oraz SWP (proporcjonalnie do planowanych w poszczególnych jednostkach nakładów inwestycyjnych). Źródłem finansowania projektu będzie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata , Priorytet 7 Zdrowie, działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne. Analiza rozwiązań alternatywnych Na wstępnym etapie planowania projektu Pomorskie e-zdrowie analizowano alternatywne rozwiązanie polegające na realizacji koniecznych działań samodzielnie przez poszczególne podmioty lecznicze. Oceniono jednak, że takie działanie byłoby mniej efektywne. Wspólna realizacja projektu daje możliwość realizacji projektu mniejszym kosztem dzięki prowadzeniu grupowych zamówień publicznych o dużym wolumenie oraz dzięki nie powielaniu kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Wspólna realizacja projektu zapewnia także większy stopień ujednolicenia, standaryzacji i kompatybilności wdrażanych rozwiązań informatycznych. Wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie opowiedziały się za wspólną realizacją projektu. Strona 5

6 IV. Opis społeczno-ekonomiczny Szpitale uczestniczące w projekcie, dla których podmiotem tworzącym jest SWP dysponują 67,9% wszystkich łóżek szpitalnych w województwie, a dwa szpitale Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (w tym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne) 14,2%. W sumie oba podmioty tworzące posiadają 82,1 % łóżek szpitalnych. 1 W związku z powyższym realizacja projektu Pomorskie e-zdrowie będzie miała znaczące oddziaływanie na funkcjonowanie systemu zdrowia w całym województwie pomorskim. Pomorski system zdrowia będzie w przyszłości ulegał zmianom dostosowanym do wymagań zmieniającego się otoczenia, potrzeb jednostek i podmiotów tworzących i przyjętej strategii zwiększania swojego udziału w pomorskim rynku zdrowia. Szczególną rolę będzie odgrywać jakość i efektywność posiadanych systemów informatycznych. Pożądanym jest stworzenie docelowego, spójnego modelu informatyzacji wszystkich działających w regionie podmiotów leczniczych. Proces przekształceń podmiotów leczniczych SWP polega na komercjalizacji, likwidacji i łączeniu podmiotów. Informatyzacja podmiotów odbywa się wg zasad przyjętych przez poszczególne jednostki. Mimo starań Departamentu Zdrowia (nazywanego dalej DZ) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej UMWP) integracja wdrożeń spotyka się z problemami natury organizacyjnej i finansowej. Taki stan rzeczy, w dalszej perspektywie, zagraża rynkowej pozycji tych podmiotów w zderzeniu z działaniami UCK będącego największym podmiotem leczniczym w województwie. UCK konsekwentnie i skutecznie buduje nowe obiekty (Centrum Medycyny Inwazyjnej) oraz unowocześnienia infrastrukturę, w tym systemy informatyczne. Docelowo planowana jest koncentracja wszystkich struktur UCK w obrębie ul. Dębinki Smoluchowskiego. 1 Źródło - Opracowanie własne Strona 6

7 Działania te stworzą silne podstawy do dalszego zwiększania udziału tego największego interesariusza, w pomorskim rynku zdrowia. Przewiduje się, iż dla podmiotów leczniczych SWP po okresie przekształceń SPZOZ w spółki prawa handlowego nastanie okres wybiórczej konsolidacji w/w spółek będący wyrazem łączenia potencjałów (zasobów lub/i funkcji, np. tworzenie grup zakupowych) w celu sprostania konkurencji i poprawy efektywności działania podmiotów. Poziom informatyzacji podmiotów medycznych będzie miał zasadniczy wpływ na jakość i efektywność ich funkcjonowania, a także na możliwość zarządzania. Na decyzje o konieczności podniesienia poziomu informatyzacji podmiotów medycznych ma także wpływ dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe jednostek ochrony zdrowia oraz rozpoczęty proces wdrożenia ogólnopolskiego systemu e-zdrowie. Konieczność przeprowadzenia zmian w tym zakresie wymusza uchwalona ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U nr 113 poz. 657) wymagająca m.in., aby od listopada 2012 r stosowane były przepisy dotyczące platformy Udostępniania On-line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz po dniu 31 lipca 2014 r dokumentacja medyczna wytwarzana i prowadzona była w postaci elektronicznej. Dotychczasowe, nie zintegrowane działania podmiotów leczniczych SWP stwarzają znaczne zagrożenie dla celu wytyczonego przez CSIOZ, którym jest m.in. kompleksowa integracja systemów ochrony zdrowia, zarówno w wymiarze regionalnym jak i ogólnopolskim. Istnieje także realne zagrożenie, że ze względu na brak niezbędnych środków finansowych do dnia 31 lipca 2014 r część podmiotów leczniczych nie będzie w stanie zrealizować wymagań ustawowych w zakresie wytwarzania i prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Strona 7 W ramach analiz poprzedzających decyzję o przygotowaniu projektu Pomorskie e-zdrowie przeprowadzono badania ankietowe poziomu informatyzacji podmiotów medycznych oraz przeprowadzono spotkania z przedstawicielami tych podmiotów, określając wstępny zakres potrzeb. Wynik przeprowadzonych analiz pozwolił na

8 ustalenie, że poziom informatyzacji podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie jest zróżnicowany. Część podmiotów posiada stosunkowo nowoczesne systemy wymagające jedynie uzupełnienia lub modernizacji, w części podmiotów wymagane są znaczące inwestycje, aby poziom informatyzacji tych jednostek osiągnął zakładany stan docelowy. Zaobserwowano także różne podejście i priorytet do procesu informatyzacji w poszczególnych podmiotach medycznych oraz stwierdzono brak standaryzacji wdrażanych systemów. Stan ten w dużej mierze wynika z trudności w pozyskaniu środków finansowych na informatyzację podmiotów leczniczych. Środki otrzymywane od płatnika najczęściej nie wystarczają nawet na utrzymanie bieżącej działalności podmiotów leczniczych. Oceniono, że jedynie dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych możliwe jest przeprowadzenie planowanego procesu informatyzacji, a jedynym dostępnym źródłem tak dużej inwestycji mogą być środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Strona 8 Do kluczowych systemów informatycznych mających wpływ na pracę szpitala należą: Szpitalny system informacyjny HIS (ang. Hospital Information System), mający uniwersalne zastosowanie w pracy personelu medycznego, w szczególności niezbędny do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej wymaganej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia, Systemy RIS i PACS (ang. Radiology Information System i Picture Archiving and Communication System) do archiwizacji radiologicznej i transmisji obrazów cyfrowych, wspomagający pracę takich urządzeń jak tomografy komputerowe, rentgeny cyfrowe czy urządzenia do wykonywania rezonansu magnetycznego, Systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, obejmujący obejmuje takie obszary działalności jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż usług, gospodarkę magazynową itp.

9 Przeprowadzona wstępna analiza potrzeb podmiotów medycznych wykazała konieczność wdrożenia lub modyfikacji 12 systemów finansowo księgowych (ERP), 11 systemów informacji szpitalnej HIS, 5 systemów radiologicznych (RIS) oraz 6 systemów transmisji obrazów cyfrowych (PACS). W przypadku systemów ERP, HIS, RIS i PACS już funkcjonujących w podmiotach medycznych konieczne jest przeprowadzenie analiz ich zgodności z wymaganiami interoperacyjności krajowej platformy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych), a także zaplanowanie koniecznych modernizacji tych systemów jeśli okażą się one nie w pełni interoperacyjne. Zapewnienie wydajnego i bezpiecznego środowiska pracy wyżej wymienionych systemów wymaga modernizacji szeroko pojętej infrastruktury teleinformatycznej podmiotów medycznych (od okablowania strukturalnego, poprzez urządzenia sieciowe, komputery, laptopy drukarki po serwery i urządzenia do archiwizacji). Przeprowadzone analizy wykazały istotne braki w infrastrukturze teleinformatycznej funkcjonującej w podmiotach medycznych, ponadto nawet posiadana infrastruktura często jest przestarzała lub zużyta i wymaga wymiany lub rozbudowy. W zakresie infrastruktury, w przypadku kilku podmiotów medycznych konieczne jest także zapewnienie lepszego dodatkowego łącza dostępowego do regionalnej sieci szerokopasmowej. Dostęp do szerokopasmowego Internetu jest konieczny dla zapewnienia możliwości sprawnej wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi. Istotnym problemem podmiotów medycznych jest zdolność do wymaganej prawem, wieloletniej (nawet lat) archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej. W tym zakresie należy przeprowadzić analizę wariantową możliwych rozwiązań i dobrać najbardziej optymalne. Strona 9

10 Kolejnym problem jest wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych. W projekcie przewiduje się utworzenie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących parametrów jakości rzeczywistej usług, oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń niepożądanych, co powinno przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Przeprowadzone analizy wykazały, że informacje zawarte na stronach internetowych podmiotów medycznych są niekompletne i często nieaktualne. Jednocześnie celem projektu Pomorskie e-zdrowie jest między innymi poprawa dostępności usług medycznych. W związku z powyższym, w ramach projektu zakłada się utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o pełnej ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji pacjentów oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej jakości leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych. W ramach projektu kontynuowana ma być także budowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business Intelligence (BI), niezbędnego do realizacji kolejnego celu projektu, jakim jest podniesienie efektywności podmiotów leczniczych. Funkcjonowanie interoperacyjnych systemów informatycznych w podmiotach medycznych jest bardzo istotne. Równie istotne są także kompetencje personelu zatrudnionego w tych podmiotach. Bez odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności związanych ze sprawną obsługą tych systemów ich wdrożenie nie ma sensu. W związku z powyższym w projekcie przewiduje się także działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry podmiotów leczniczych z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia. Strona 10 Biorąc pod uwagę zakres planowanych w projekcie działań można stwierdzić, że doprowadzą one do pełnego ucyfrowienia działalności podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie oraz zapewnią

11 interoperacyjność funkcjonujących w nich systemów teleinformatycznych, co umożliwi komunikację z systemami e-zdrowia funkcjonującymi na poziomie krajowym. V. Realizacja projektu W trakcie realizacji projektu przewiduje się powołanie zespołu projektowego projektu Pomorskie e-zdrowie, w skład którego wejdzie jeden przedstawiciel z każdego podmiotu medycznego uczestniczącego w projekcie, pełniący rolę koordynatora wdrożenia w danym podmiocie medycznym. W zespole projektowym uczestniczyć będą także wyznaczeni pracownicy z różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej UMWP). Za realizacje projektu odpowiadać będą Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki i Departament Zdrowia UMWP. Zarządzanie projektem przewiduje się powierzyć Inżynierowi projektu podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego. Udział partnerów projektu realizowany będzie na podstawi podpisanych porozumień o współpracy. VI. Komplementarność Realizacja projektu Pomorskie e-zdrowie będzie komplementarna z realizacją następujących krajowych projektów z zakresu e-zdrowia, których beneficjentem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: 1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, tzw. projekt P1, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7-1 Osi 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, tzw. projekt P2, realizowany w ramach projektu indywidualnego POIG 7-12, Osi 7 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Strona 11 Projekt będzie komplementarny także z następującymi projektami realizowanymi bądź zrealizowanymi przez podmioty lecznicze w ramach podziałania Rozwój

12 Strona 12 usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (nazywanego dalej RPO WP ): 3. "Wdrożenie nowoczesnej platformy informatycznej wspomagania zarządzania i obsługi pacjenta w ramach Pomorskiego Centrum Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Gdańsku złożony przez Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku o wartości 2.2 mln zł, 4. "Poprawa dostępu społeczeństwa do usług informatycznych w służbie zdrowia poprzez utworzenie kompleksowych rozwiązań w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku złożony przez Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha SP ZOZ o wartości 7.3 mln zł, 5. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie e- Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie złożony przez Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie o wartości 4.7 mln zł. Komplementarność z powyższymi projektami będzie polegała na koniczności zapewnienia interoperacyjności i możliwości komunikacji wdrażanych systemów informatycznych z systemami informatycznymi wdrożonymi w ramach powyższych projektów. Szczególne znaczenie ma komplementarność z realizowanym na poziomie kraju projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zapewni ona możliwość: tworzenia, gromadzenia, analizowania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie - dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej, elektronicznej obsługę recept, skierowań i zleceń, zwolnień lekarskich oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie dla pacjentów korzystających z usług podmiotów medycznych uczestniczących w projekcie - pozwoli to na

13 usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia, udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych, wymianę niezbędnych danych medycznych pomiędzy różnymi systemami poszczególnych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z założeniami polityki UE o zapewnieniu interoperacyjności systemów w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto systemy wdrażane w poszczególnych podmiotach leczniczych będą musiały uzupełniać funkcjonalności systemów wdrożonych w tych podmiotach w ramach RPO WP Strona 13

14 VII. Partnerstwo Projekt Pomorskie e-zdrowie realizowany będzie w partnerstwie z następującymi podmiotami medycznymi: Strona 14 Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Srebrniki 1, tel Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Orzeszkowej 1, tel Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku - brak osobowości prawnej Gdańsk, ul. Okrąg 1b, tel Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, Al. Zwycięstwa 39, tel Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie - posiada osobowość prawną Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3, tel Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50, tel Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Prof. Lotha 26, tel

15 8. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim - posiada osobowość prawną Starogard Gdański, ul. Skarszewska 7, tel Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 (bydynek A), al. Zwycięstwa 31/32 (budynek B), tel Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - posiada osobowość prawną Słupsk, ul. Paderewskiego 5, tel Strona 15 Spółki prawa handlowego: 12. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, tel (obejmująca także były Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50) 13. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, tel do Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Polanki 119, tel

16 15. Szpital Św. Wincenta a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - posiada osobowość prawną Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, tel Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach - posiada osobowość prawną Prabuty, ul. Kuracyjna 30, tel Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - posiada osobowość prawną Gdańsk, ul. Wałowa 27, tel Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Kościerzyna, ul. Piechowskiego 36, tel Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1, tel Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. - posiada osobowość prawną Wejherowo, ul. Jagalskiego 10, tel Strona 16 Powyższe podmioty będą pełniły funkcję partnerów i będą beneficjentami pokrywającymi koszty wkładu własnego realizacji projektu proporcjonalnie do wielkości nakładów inwestycyjnych planowanych do realizacji w poszczególnych jednostkach. Liderem projektu będzie Samorząd Województwa Pomorskiego, który ponosić będzie koszty związane z zarządzaniem projektem, a także w przypadku potwierdzenia zgodności z prawem i uzyskania zgody Zarządu Województwa koszty utworzenia portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie pomorskiej ochrony

17 zdrowia oraz utworzeniem i wdrożeniem systemu ankietowego badanie zadowolenia pacjenta i katalogu zdarzeń niepożądanych. VIII. Zgodność z dokumentami strategicznymi 1. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (nazywaną dalej Strategią). Dzięki wdrożeniu e- usług dotyczących informacji o zakresie działalności podmiotów leczniczych objętych projektem, systemu zdalnej rejestracji, systemu oceny jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych oraz wprowadzeniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych w pomorskich podmiotach leczniczych podnoszących jakość świadczonych usług medycznych projekt wpisuje się zakres celu strategicznego 2 Aktywni mieszkańcy, celu operacyjnego 2.4. Lepszy dostęp do usług zdrowotnych oraz kierunku działania Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych. Zasady realizacji Strategii Realizowane przedsięwzięcie, dzięki wprowadzeniu informatycznych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, itp. wraz ze specjalistycznymi szkoleniami personelu doprowadzi do pełnego ucyfrowienia działalności pomorskich podmiotów leczniczych objętych projektem co powoduje, że projekt jest zgodny z zasadą wymiaru cyfrowego, jedną z 10-ciu zasad realizacji Strategii. Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z 22 podmiotami medycznymi, przez co projekt wpisuje się także w zasadę wielopoziomowego zarządzania i partnerstwa. Strona 17

18 W związku z charakterem projektu, nie będzie on miał wpływu na następujące zasady realizacji Strategii: racjonalnego gospodarowania przestrzenią, korzystnego oddziaływania na środowisko, promowania zatrudnienia, promowania postaw obywatelskich, równości szans, niedyskryminacji i integracji społecznej, inteligentnej specjalizacji i ukierunkowania na innowacje. 1. Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego Planowane przedsięwzięcie będzie częściowo realizowało dwa zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego zapisane w Strategii. Pierwsze częściowo realizowane zobowiązanie dotyczy Stworzenia efektywnej regionalnej sieci szpitali świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne o wysokiej jakości rzeczywistej, przede wszystkim w zakresie chorób cywilizacyjnych. Projekt Pomorskie e-zdrowie będzie realizował to zobowiązanie głównie poprzez realizację jego ósmego etapu realizacji 2 Wprowadzenie programów informatyzacji, ekonomizacji i poprawy jakości w wyznaczonych podmiotach leczniczych. W związku z tym, że jednym z planowanych działań w projekcie jest wdrożenie informatycznego systemu jakości usług i oceny zadowolenia pacjenta oraz katalogu zdarzeń niepożądanych funkcjonujących w podmiotach medycznych, projekt realizuje w części także zobowiązanie Wdrożenie w szpitalach wieloletniego planu działań w zakresie doskonalenia jakości rzeczywistej usług zdrowotnych. 2. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Projekt Pomorskie e-zdrowie realizować będzie przedsięwzięcie strategiczne o tym samym tytule ( Pomorskie e-zdrowie ) zapisane w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, (nazywanego dalej RPS ZdP). Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w cel szczegółowy 2 Bezpieczeństwo pacjentów i efektywność regionalnego Strona 18 2 O którym mowa w części projekcyjnej Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan, w rozdziale Realizacja Zobowiązań SWP zapisanych w SRWP 2020

19 systemu zdrowia, priorytet 2.1. Systemy informatyczne i telemedyczne i działanie Wdrożenie nowoczesnych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych RPS ZdP, ponieważ w ramach projektu zrealizowane zostaną działania polegające na wdrożeniu systemów informatycznych z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia w województwie pomorskim. Planowane przedsięwzięcie obejmowało będzie także działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia realizując strategiczne kryteria specyficzne dla RPS. Projekt realizowany będzie w wymienionych w rozdziale II podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, czyli obszarze strategicznej interwencji działania RPS ZdP. Strona Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Projekt Pomorskie e-zdrowie realizowany będzie w ramach Priorytetu 7 Zdrowie, działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata (wersja z dnia Projekt do konsultacji społecznych). Projekt będzie realizował cel szczegółowy Wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek ochrony zdrowia (PI 2.3). Projekty Pomorskie e-zdrowie ma na celu wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta,

20 katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia, dzięki czemu wpisuje się w ukierunkowanie tematyczne Działania 7.2. Projekt także realizował wskazane preferencje działania 7.2, będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz będzie obejmował działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia, a także wdrażanych usług. Przewiduje się że forma wsparcia projektu nastąpi w trybie indywidualnym, bowiem projekt realizuje przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w ramach RPS w zakresie ochrony zdrowia. Strona 20

Pomorskie e-zdrowie. Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013.

Pomorskie e-zdrowie. Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. 19 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 2015-07-02 Dokumentacja Projektu finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Projekt finansowany w ramach

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 158/5/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 011 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wsparcie dla ochrony zdrowia Małgorzata Sobolew Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP Spotkanie robocze ws. wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk,

e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, e-zdrowie w województwie pomorskim 20 Konferencja Miasta w Internecie Gdańsk, 2016-06-29 e-zdrowie w woj. pomorskim Działania z zakresu e-zdrowia planowane do realizacji w woj. pomorskim e-zdrowie w województwie

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Umowy o dofinansowanie

Umowy o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Zdrowie, Działanie 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne Podpisanie w dniu

Bardziej szczegółowo

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I

e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I Ryszard Mężyk Kierownik Projektu

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2015

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2015 Załącznik nr do Uchwały nr 23/399/4 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 listopada 204r. Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OTRZYMUJĄCYCH ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

W WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OTRZYMUJĄCYCH ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA załącznik do uchwały nr 1538/272/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kraków, 18 listopada 2015r. Realizacja Ramy

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r.

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r. Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Formularz nr 11.3_10 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY STRATEGICZNEJ I STOPNIA Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

Ostry dyżur chirurgiczny - województwo pomorskie

Ostry dyżur chirurgiczny - województwo pomorskie Ostry dyżur chirurgiczny - województwo pomorskie CHOJNICE Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 89-600 Chojnice ul. Leśna 10 (52)-395-67-69 www.szpital.chojnice.pl CZŁUCHÓW Szpitalny oddział ratunkowy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr _2

Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr _2 Załącznik do Uchwały Nr 810/67/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr 2.2.2._2 L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2016

Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan na rok 2016 Załącznik nr do Uchwały nr /9/5 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 listopada 205 roku. Roczny Plan Realizacji Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI

LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Formularz nr 11.3_4 LISTA WNIOSKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY WYKONALNOŚCI Oś Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne Konkurs nr RPPM.07.02.00-IZ.00-22-002/16 L.p.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Warszawa Rys historyczny, geneza projektu 2008r.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku

Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Strategia ZIT Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot do 2020 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 26 czerwca 2015r. 21.06.2013

Bardziej szczegółowo

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej

Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Regionalne rozwiązania e-zdrowie w pryzmacie placówki medycznej Dlaczego realizujemy moduł e-zdrowie? Systemy informatyczne szpitali są niekompletne lub składają się z osobnych niezintegrowanych elementów,

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe Marzena Dobrowolska FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (http://www.wrotapomorza.pl/download/get/id,102401.json) 2010 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2010) 2009 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2009)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 1428/311/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan kontroli na rok 2014 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia

Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Interoperacyjność projektów centralnych i regionalnych w ochronie zdrowia Grzegorz Gomoła Dyrektor Programu Agenda Czym jest interoperacyjność? Wiodące projekty centralne i regionalne w ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA

TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA TELEMEDYCYNA w województwie lubuskim STRATEGIA WDRAŻANIA Prof.dr hab.inż. Pieczyński Andrzej Dziekan WEIT, UZ Dr inż. Michta Emil WEIT, UZ Cottbus, 25/26.06.2009 ehealth w EU Plan Telemedycyna - cel stosowania

Bardziej szczegółowo

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09.

Lista inwestycji do Kontraktu Terytorialnego - zgodnie z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 10.09. Lp. OSI Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia Przewidywan y okres realizacji przedsięwzię cia Miejsce realizacji (kraj/ województwo/ interwencji) Instytucje odpowiedzialna za realizacje przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Maria Karlińska. Paweł Masiarz. Ryszard Mężyk. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Ryszard Mężyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych UCHWAŁA NR 164/XIII/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie

Wykorzystanie sieci szerokopasmowej w medycynie Sprint S.A., Nearshoring Solutions Sp. z o. o. Szybka i niezawodna infrastruktura sieciowa jako warunek konieczny skutecznej informatyzacji służby zdrowia i Systemy klasy Business Intelligence korzyści

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Medycyna pracy Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia plastyczna Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Podstawowa)

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Reumatologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Reumatologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lekarska (Szczegłówa)

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie

Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie Strona / Liczba lekarzy osiągających wiek emerytalny i kończących szkolenie wg dziedzin specjalizacji oraz roku osiągnięcia wieku emerytalnego / planowanego ukończenia szkolenia Dziedzina specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lek. i Dent.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego Strona / Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Lp Dziedzina specjalizacji Rodzaj Lekarska (Szczegłówa)

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Pomorskie Marcin Stefański

Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Pomorskie Marcin Stefański Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Pomorskie Marcin Stefański Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU KTO MA NAJWIĘKSZE SZANSE W. AMT Partner Sp. z o.o.

CZYNNIKI SUKCESU KTO MA NAJWIĘKSZE SZANSE W. AMT Partner Sp. z o.o. CZYNNIKI SUKCESU KTO MA NAJWIĘKSZE SZANSE W KONKURSACH UNIJNYCH? AMT Partner Sp. z o.o. CZYNNIKI SUKCESU O sukcesie aplikacji naszego projektu decyduje m.in.: 1. Poziom przygotowania projektu pod względem

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 758/XXXV/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia stomatologiczna

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Chirurgia stomatologiczna Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Dentystyczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR Linia współpracy CSIOZ - Regiony w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.

Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska. Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12. Rekord Pacjenta a Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Doświadczenia z Dolnego Śląska Krzysztof Kulesza, Data Techno Park 2013.12.10 Dolnośląskie e-zdrowie Budżet projektu ok. 30 mln zł, 19 podmiotów Źródło

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Onkologii

Wojewódzkie Centrum Onkologii Zakres świadczeń Nazwa kom. org. Nazwa świadczeniodawcy Adres ONKOLOGICZNA ONKOLOGICZNA LABORATORYJNEJ (LABORATORIUM) Wojewódzkie Centrum Onkologii Wojewódzkie Centrum Onkologii SZPITAL MORSKI IM.PCK SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zakresu Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń

Nazwa zakresu Nazwa świadczeniodawcy Adres miejsca realizacji świadczeń BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7, 80-952 GDAŃSK (058)349 20 00 BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNY Szpital Morski im. PCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA w Euroregionie Pomerania Znaczenie Projektu. dr n. med. Andrzej Kram dr inŝ. Krzysztof Bogusławski

TELEMEDYCYNA w Euroregionie Pomerania Znaczenie Projektu. dr n. med. Andrzej Kram dr inŝ. Krzysztof Bogusławski TELEMEDYCYNA w Euroregionie Pomerania Znaczenie Projektu dr n. med. Andrzej Kram dr inŝ. Krzysztof Bogusławski Menu Prezentacja projektu Funkcje projektu System telekomunikacyjny Przyszłość Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo