Analiza rozwiązań dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego marynarzy w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rozwiązań dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego marynarzy w Polsce"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do testu regulacyjnego projektu Założeń do ustawy o pracy na statkach morskich r. Analiza rozwiązań dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego marynarzy w Polsce Analiza wykonana we współpracy z dr Agnieszką Chłoń Domińczak ekspertem w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 1

2 1. Uwarunkowania wprowadzenia dodatkowych rozwiązań dla ubezpieczenia społecznego marynarzy w Polsce Ze względu na wysokie pozapłacowe koszty pracy, większość statków handlowych należących do polskich armatorów (w tym armatorów należących do Skarbu Państwa) pływa obecnie pod obcą banderą. Rozwiązanie takie rodzi szereg konsekwencji, w tym także dla ubezpieczenia społecznego i przyszłych emerytur polskich marynarzy pływających na tych statkach. Problem braku konkurencyjności statków pływających pod banderami państw członkowskich Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnoty Europejskiej) doprowadził między innymi do wydania Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy publicznej dla transportu morskiego (Komunikat Komisji C (2004) 43). Podstawowe cele Wytycznych to między innymi zachęcanie do rejestrowania statków pod banderami państw członkowskich lub ich powrotu pod te bandery. Wytyczne w zakresie kosztów pracy wskazują, iż w zakresie kosztów zatrudnienia dozwolone są: niższe stawki składek na ochronę socjalną marynarzy Wspólnoty zatrudnionych na statkach zarejestrowanych w państwie członkowskim; niższe stawki podatku dochodowego od marynarzy Wspólnoty na statkach zarejestrowanych w państwie członkowskim. Ponadto, wytyczne wskazują, iż jeżeli z przyczyn fiskalnych o charakterze wewnętrznym niektóre państwa członkowskie wolą nie stosować wspomnianych niższych stawek, a zamiast tego zwracać właścicielom statków w całości lub części koszty wynikłe z tych opłat, to takie podejście można uznać za równoważne do stosowania niższych stawek składek na ochronę socjalną marynarzy, pod warunkiem, że istnieje bezpośrednie powiązanie z tymi opłatami, nie dochodzi do nadpłat oraz że program jest przejrzysty i nie stanowi pola do nadużyć. Biorąc pod uwagę, iż obecnie marynarze są praktycznie nie objęci ubezpieczeniem społecznym w Polsce, włączenie ich do ubezpieczenia społecznego niesie za sobą szereg korzystnych efektów: zwiększenie wpływów ze składek na ubezpieczenia społeczne: przy wprowadzeniu rozwiązań z obszaru pomocy publicznej w tym zakresie, przy założeniu iż nie pokryje ona całości kosztów składek, tak czy inaczej wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosną ze względu na wzrost liczby osób ubezpieczonych; zmniejszenie ryzyka ubóstwa marynarzy po ukończeniu wieku emerytalnego; obecny system, w którym marynarze pozostają często poza jakimkolwiek systemem ubezpieczeń społecznych rodzi ryzyko pojawienia się w przyszłości grupy osób, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie będą miały uprawnień do otrzymywania żadnych świadczeń, w efekcie osoby te będą narażone na ryzyko ubóstwa i tak czy inaczej zależne od transferów z pomocy społecznej. Objęcie marynarzy ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w ramach powszechnego systemu istotnie ogranicza to ryzyko. 2

3 Dodatkowo, należy pamiętać, iż zwiększenie liczby statków pływających pod polską banderą rodzi dodatkowe korzyści ekonomiczne dla rynku pracy, związane z zatrudnieniem w przedsiębiorstwach żeglugowych na lądzie oraz w szerzej rozumianym klastrze morskim. Osoby zatrudnione na lądzie są objęte powszechnymi zasadami ubezpieczenia społecznego. Obecnie, faktycznie wszyscy polscy marynarze i oficerowie (ponad osób) pływają pod obcą banderą, która nie gwarantuje im adekwatnego zaopatrzenia emerytalnego w przyszłości. Część, szczególnie starszych marynarzy i oficerów zabezpiecza się na starość indywidualnie przez posiadanie gospodarstwa rolnego i opłacanie składek do KRUS, możliwość ubezpieczenia dobrowolnego na zasadzie kontynuacji ubezpieczenia społecznego w ZUS, czy też inne dobrowolne formy gromadzenia środków na emeryturę. Istnieje jednak grupa, szczególnie młodszych wiekiem marynarzy, która dzisiaj w żaden sposób nie gromadzi środków na okres zakończenia aktywności zawodowej. Stąd, objęcie tych osób obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym należy traktować priorytetowo także z punktu widzenia polityki społecznej i ograniczenia potencjalnych problemów, które mogą się pojawić, kiedy osoby te osiągną wiek emerytalny i będą musiały zakończyć pracę na morzu. Dzisiaj przedsiębiorstwa żeglugowe, zatrudniając marynarzy pod polską banderą, mają obowiązek opłacania pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne. Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączona jest równowartość dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich - w części odpowiadającej 75% dodatków 1. Od 1 stycznia 2010 r. za osoby wykonujące pracę w szczególnych warunkach (pkt. 23 załącznika 1 do ustawy o emeryturach pomostowych wskazuje, iż praca na statkach żeglugi morskiej należy do prac w szczególnych warunkach) także składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Łączne obciążenia wynagrodzenia brutto składkami i podatkami wynoszą ponad 50%. Strukturę kosztów pracy za marynarza zarabiającego zł miesięcznie przedstawia tabela poniżej. Jak można zauważyć, przy wypłacie wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 7 034,27 zł, wartość obciążeń publicznych (składek i podatków) sięga 4 325,61 zł. Tabela 1. Wielkość danin publicznych i wynagrodzenie netto dla wynagrodzenia brutto zł. Składka na: stopa procentowa składek: obciążenia pracownika: obciążenia pracodawcy: ubezpieczenie emerytalne 9,76% + 9,76% 976,00 zł 976,00 zł ubezpieczenia rentowe 1,50% + 6,50% 150,00 zł 650,00 zł ubezpieczenie chorobowe 2,45% 245,00 zł ubezpieczenie wypadkowe 1,47% 147,00 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 776,61 zł Składka na Fundusz Pracy 2,45% 245,00 zł 1 Par. 2 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.(dz. U. z dnia 29 grudnia 1998 r.) 3

4 Składka na Fundusz Gwarantowanych 0,10% 10,00 zł Świadczeń Pracowniczych Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50% 150,00 zł Podatek dochodowy 18% 818,12 zł Wynagrodzenie netto Całkowity koszt pracy Podatki i składki razem w tym składki na ubezpieczenia społeczne 7 034,27 zł ,00 zł 4 325,61 zł 3 144,00 zł Podatki i składki jako % wynagrodzenia brutto 51,44% Uwaga: wartość podatku dochodowego przy stawce 18%. Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń - Domińczak Zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce, wysokość emerytury zależna jest od składek wpłacanych na konta emerytalne w ZUS i w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) przez cały okres aktywności zawodowej. Im mniejsza składka lub krótszy okres opłacania składek tym mniejsza emerytura w przyszłości. Zasadę tę należy uwzględnić przy analizowaniu możliwych rozwiązań dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorstw żeglugowych. 2. Rozwiązania stosowane w innych krajach Unii Europejskiej Kraje Unii Europejskiej, w oparciu o wspomniane wytyczne, stosują dwa rozwiązania dotyczące preferencyjnego traktowania ubezpieczenia społecznego marynarzy. Są to: Zmniejszenie stopy procentowej składek na ubezpieczenia społeczne; Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Najdalej idącą formą pomocy publicznej dla pracowników na statkach jest tzw. model netto, w którym pomoc publiczna obejmuje całość narzutów na wynagrodzenia. Model taki jest stosowany np. w Belgii, Włoszech, Holandii. W innych krajach stosuje się rozwiązania pośrednie, które polegają na niepełnej refundacji kosztów lub też stosują inne formy wspierania pozapłacowych kosztów pracy dla marynarzy. Poniżej przedstawiono podsumowanie stosowanych rozwiązań w wybranych krajach. Tabela 2. Rozwiązania w zakresie pomocy publicznej dla armatorów dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne. Kraj Belgia Włochy Dania Opis stosowanych rozwiązań Zmniejszenie stopy procentowej składek Wyłączenie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne armatorów, częściowe wyłączenie z obowiązku opłacania składek marynarzy (powyżej poziomu emerytury), zmniejszone składki z tytułu wypadków przy pracy. W efekcie, różnica pomiędzy wynagrodzeniami brutto i netto wynosi 13%. Wyłączenie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Marynarze na statkach Duńskiego Rejestru Statków (DAS) są objęci podatkami na zasadach ogólnych ponad kwotę obniżającą dochód do 4

5 Niemcy opodatkowania, zastępującą zmniejszenie o faktyczne wydatki. Wynosi ona 7 639,03 EUR. Marynarze na statkach Duńskiego Międzynarodowego Rejestru (DIS) nie opłacają podatków od wynagrodzeń, armatorzy płacą składki na ubezpieczenia społeczne. Marynarze spoza UE są wyłączeni z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (za wyjątkiem składki wypadkowej). W przypadku drugiego rejestru (Second Register GIS) pracodawcy załogi statku mogą zatrzymać 40% należnych podatków od wynagrodzeń; pomoc publiczna ma na celu redukcję kosztów pracy na statkach pod niemiecką banderą o 2/3 w porównaniu z innymi krajami. Grecja Od grudnia 2006 r. marynarze płacą liniowy podatek (oficerowie 3%, marynarze 1%), stopy procentowe na ubezpieczenia społeczne płacone przez marynarzy i pracodawców są również obniżone. Francja Holandia Norwegia Finlandia Niemcy Irlandia Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie statki zwolnione są z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (wcześniej stosowana była refundacja składek). Możliwość obniżenia podatków do 40%, nie więcej niż wartość składek należnych od wszystkich pracowników armatora Refundacja kosztów składek Przedsiębiorstwo żeglugowe otrzymuje pełen zwrot podatków i składek na ubezpieczenia społeczne wpłaconych w imieniu marynarza. W przypadków statków zarejestrowanych w drugim rejestrze (Second Register) możliwa jest refundacja niektórych składek na ubezpieczenia społeczne i podatków (łącznie około 25%-30% kosztów wynagrodzenia). Zwrot podatków i składek przekazywany jest armatorowi. Właściciele statków otrzymują bezpośrednie subsydia związane z obniżeniem kosztów pracy (podatki płacone od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne). Marynarz może odliczyć od podatku kwotę EUR, jeżeli spędził na statku powyżej 161 dni w roku. Ponadto, pracodawcy są objęci refundacją składek na ubezpieczenia społeczne. Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń Domińczak na podstawie: State aid measures in EU member states in accordance with the 2004 State Aid Guidelines, European Community Shipowners Associations. Z powyższego wynika, że znaczna część krajów stosuje w przypadku marynarzy maksymalny dopuszczalny poziom pomocy publicznej, tj. pełne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za marynarzy. Rozwój handlu morskiego i zatrudnienia w tym sektorze związane jest z efektem mnożnikowym w zatrudnieniu na lądzie. Zestawienie poniżej prezentuje porównanie wielkości zatrudnienia marynarzy na statkach, dodatkowego zatrudnienia w przedsiębiorstwach żeglugowych na lądzie oraz w klastrze morskim. Jak widać z poniższego zestawienia Polska nie wykorzystuje swojego potencjału związanego z możliwością zatrudnienia w klastrze morskim, głównie ze względu na fakt, iż obsługa zatrudnionych marynarzy odbywa się poza granicami Polski. Zwiększenie zatrudnienia marynarzy pod polską banderą może prowadzić do zwiększenia zatrudnienia w klastrze morskim. W grupie przedstawionych krajów, zatrudnienie w klastrze morskim jest średnio 12-krotnie większe niż zatrudnienie marynarzy na statkach. Przy przyjęciu konserwatywnego, 6-krotnego mnożnika oraz przy założeniu, że docelowo około 5 tysięcy marynarzy 5

6 będzie pływać pod polską banderą, zatrudnienie w klastrze morskim w Polsce może wzrosnąć o dodatkowe 20 tysięcy osób, które będą opłacać pełne składki na ubezpieczenia społeczne. Tabela 3. Zatrudnienie marynarzy, w przedsiębiorstwach żeglugowych oraz w klastrze morskim w wybranych krajach. Kraj Zatrudnieni marynarze i oficerowie pływający pod krajową banderą Zatrudnienie w przedsiębiorstwach żeglugowych na lądzie Zatrudnienie w klastrze morskim Dania Niemcy Grecja oficerów marynarzy Francja Holandia Norwegia Polska Znikome (ponad marynarzy pływa pod obcą banderą) Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń Domińczak na podstawie danych Eurostat. 3. Propozycje rozwiązań w Polsce 3.1. Założenia i warianty możliwych rozwiązań pomocy publicznej w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przy przygotowaniu propozycji rozwiązań dla Polski, przyjęte zostały następujące założenia ramowe: Utworzenie systemu realnej pomocy publicznej dla przedsiębiorstw żeglugowych w części dotyczącej kosztów pracy związanych z systemem ubezpieczeń społecznych; Zapewnienie odpowiedniej wysokości świadczeń emerytalnych dla marynarzy i oficerów pływających pod polską banderą, po ukończeniu przez nich wieku emerytalnego. Proponowane są dwa możliwe kierunki ukształtowania pomocy publicznej dla ograniczenia kosztów pracy ponoszonych przez armatorów: 1. Podzielenie wynagrodzenia marynarzy na część zasadniczą i dodatek morski. Zasadnicza część wynagrodzenia byłaby objęta powszechnymi zasadami opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, podatków i innych danin publicznych, a dodatek morski nie podlegałby ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 6

7 W tym przypadku uregulowania wymaga minimalna wysokość (lub proporcja) wynagrodzenia zasadniczego w całości wynagrodzenia. Wynagrodzenie zasadnicze mogłoby być na przykład ustalone na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 2. Objęcie całości wynagrodzenia marynarzy i oficerów ubezpieczeniem społecznym, przy refundacji całości lub części ponoszonych z tego tytułu kosztów. Rozwiązanie to wymaga określenia zakresu składek, które byłyby objęte refundacją w maksymalnym wariancie refundacja ta mogłaby objąć całość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Inną możliwością jest refundacja składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obniżenie podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do poziomu minimalnego wynagrodzenia. W tej sytuacji, armatorzy w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych wskazywaliby na wysokość podstawy wymiaru oraz składki należne, które opłacane byłyby w ramach pomocy publicznej przez budżet państwa. Oznaczałoby to uproszczenie mechanizmu refundacji, bez konieczności przekazywania środków od i do armatorów, zgodnie z diagramem poniżej: Zaproponowane kierunki zmian różnią się od siebie skutkami dla potencjalnego zakresu i wpływu armatorów na skalę udzielonej pomocy publicznej, skutkami dla wysokości przyszłej emerytury marynarzy i oficerów, a także obciążeniami jakie dane rozwiązanie będzie nakładać na armatorów oraz inne służby publiczne. Zestawienie skutków proponowanych zmian przedstawia tabela 4. 7

8 Tabela 4. Wybrane aspekty proponowanych kierunków rozwiązań Wpływ armatora na wysokość otrzymanej pomocy publicznej Wprowadzenie dodatku morskiego niepodlegającego ubezpieczeniom społecznym i opodatkowaniu Zależny od proporcji podziału całości wynagrodzenia pomiędzy wynagrodzenie zasadnicze i dodatek morski, w efekcie system, w którym armator ma możliwość wpływu na wysokość otrzymanej pomocy, przez ustalenie proporcji dodatku morskiego i wynagrodzenia, z zakładanym dolnym ograniczeniem wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Wprowadzenie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne Zależna od zakresu refundacji składek, określonym na poziomie ustawowym. Mniejsza możliwość wpływu armatora na zakres udzielonej pomocy publicznej, który zależy tylko od wysokości wynagrodzenia brutto oferowanego marynarzom. Wpływ pomocy publicznej na wysokość przyszłej emerytury Obciążenia administracyjne związane z obsługą pomocy publicznej Skutki dla finansów publicznych Możliwa krytyka społeczna Przy minimalnym poziomie opłacania składek, niższa wysokość oczekiwanej emerytury ze względu na niskie składki wpłacane na konta emerytalne w ZUS i w OFE. W efekcie, udzielona pomoc publiczna ma wpływ na przyszłą wysokość emerytur. Niewielkie, nie ma zaangażowania ZUS w obsługę udzielonej pomocy publicznej, armatorzy mieliby obowiązek informowania o wysokości wypłaconych dodatków morskich i nie zapłaconych z tytułu dodatku składkach i podatkach. Zwiększenie wpływów ze składek i z podatków za marynarzy zatrudnionych pod polską banderą. Mogą się pojawić zarzuty, iż udzielona pomoc publiczna ma skutki społeczne dla pracowników (marynarzy i oficerów) przedsiębiorstw żeglugowych, ze względu na niskie świadczenia. Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń Domińczak Wysokość udzielonej pomocy publicznej nie wpływa na wysokość emerytury, wpłacone składki są proporcjonalne do osiąganego wynagrodzenia. Większe zaangażowanie instytucji publicznych konieczność określania wielkości należnej refundacji oraz identyfikacji i przekazywania odpowiednich kwot Zwiększenie wpływów ze składek i z podatków za marynarzy zatrudnionych pod polską banderą. Wydatki związane z refundacją składek na ubezpieczenia społeczne, w zależności od przyjętego wariantu. Wydatki te mogą być pokryte ze zmniejszonej dotacji uzupełniającej do FUS, spowodowanej zwiększonymi wpływami ze składek płaconych za marynarzy. Rzeczywisty skutek dla budżetu państwa rodzić będzie jedynie część składki odprowadzana do otwartych funduszy emerytalnych. Mogą pojawić się zarzuty, iż ze środków publicznych finansowane są wysokie składki za najwyżej zarabiających oficerów. 8

9 Podsumowując: możliwe i wskazane jest objęcie polskiego sektora żeglugi morskiej pomocą publiczną, wzorem innych krajów w Europie. Działanie takie jest korzystne zarówno z perspektywy rozwoju gospodarczego (wzrost zatrudnienia w klastrze morskim), jak i pozycji polskiej floty morskiej w Europie. Wybór wariantu udzielonej pomocy publicznej zależy od decyzji, które z uwarunkowań udzielonej pomocy są najlepsze z punktu widzenia wszystkich uczestników procesu: przedsiębiorstw żeglugowych, marynarzy oraz instytucji publicznych Skutki proponowanych rozwiązań dla finansów publicznych. Skutki dla finansów publicznych proponowanych rozwiązań zależne są od liczby marynarzy, którzy przejdą pod polską banderę oraz przyjętego rozwiązania. Przyjęto w nich następujące założenia: pod polską banderę przejdzie ok. 250 statków, na których zatrudnionych będzie ok. 5 tys. marynarzy (w tym 2,5 tys. oficerów i 2,5 tys. marynarzy); przeciętne wynagrodzenie miesięczne oficerów wynosi EUR, a marynarzy EUR; średni kurs EUR wynosi 4,20 zł; utworzone zostanie dodatkowo 20 tys. miejsc pracy w klastrze morskim, osoby te będą zarabiać przeciętne wynagrodzenie; przeciętne wynagrodzenie w warunkach 2013 r. wynosi zł miesięcznie, a wynagrodzenie najniższe zł miesięcznie. W kolejnych latach wynagrodzenia te rosną o 5% w skali roku. Szacunki skutków dla finansów publicznych oraz udzielonej pomocy publicznej przygotowano dla trzech wariantów rozwiązania: Wariant I: wynagrodzenie oficerów i marynarzy zostało podzielone na część stałą i dodatek morski (wolny od danin publicznych), część stała jest równa średniemu wynagrodzeniu; Wariant II: wynagrodzenia są w pełni opodatkowane i oskładkowane, budżet państwa refunduje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należne od pracodawcy, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płacone są od minimalnego wynagrodzenia; Wariant III: wynagrodzenia są w pełni opodatkowane i oskładkowane, budżet państwa refunduje wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych; Skutki te obejmują w szczególności: wpływy oraz pomoc publiczną związaną z obciążeniami składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP. Oszacowanie skutków obejmuje lata , przy następujących założeniach dotyczących zatrudnienia oficerów i marynarzy na statkach oraz wzrostu zatrudnienia w klastrze morskim: 9

10 liczba pracowników zatrudnionych na statkach w tym: oficerów marynarzy dodatkowe zatrudnienie w klastrze morskim Przedstawione poniżej tabele 5-7 zawierają oszacowanie skutków dla finansów publicznych proponowanych trzech wariantów rozwiązań, opartych o przedstawione poniżej założenia. Nie obejmują one podatków dochodowych od osób fizycznych opłacanych przez marynarzy i oficerów, ze względu na brak decyzji dotyczących rozwiązań obejmujących ten element danin publicznych. 10

11 Tabela 5. Skutki dla finansów publicznych w latach WARIANT I (w mln zł) w mln zł WPŁYWY 1. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne marynarzy 6,4 5,6 8,9 12,4 19,5 27,2 35,8 2. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne marynarzy 1,8 3,9 6,1 8,5 13,4 18,8 24,7 3. dodatkowe wpływy ze składek na FEP 0,4 0,7 1,2 1,6 2,6 3,6 4,8 4. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od marynarzy 1,0 2,1 3,3 4,6 7,3 10,2 13,4 5. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne w klastrze morskim 6,4 13,3 20,9 50,9 145,0 248,4 336,6 6. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne w klastrze morskim 1,8 3,9 6,1 14,9 42,5 72,9 98,7 7. dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w klastrze morskim 1,6 3,3 5,3 13,0 37,3 64,3 87,6 8. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od osób fizycznych w klastrze morskim 1,0 2,1 3,3 8,1 23,1 39,6 53,7 Razem dodatkowe wpływy 20,4 34,9 55,1 114,1 290,7 485,1 655,2 WYDATKI wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne i podatków zaniechanie poboru danin 15,5 38,4 57,7 76,8 115,5 154,5 193,7 Udzielona pomoc publiczna (refundacja lub zaniechanie poboru danin) 15,5 38,4 57,7 76,8 115,5 154,5 193,7 Skutki netto dla budżetu państwa 20,4 34,9 55,1 114,1 290,7 485,1 655,2 Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń - Domińczak 11

12 Tabela 6. Skutki dla finansów publicznych w latach WARIANT II (w mln zł) w mln zł WPŁYWY 1. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne marynarzy 14,1 28,7 44,2 60,1 92,7 127,0 163,3 2. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne marynarzy 6,5 12,9 19,3 25,7 38,4 51,1 63,6 3. dodatkowe wpływy ze składek na FEP 1,2 2,4 3,6 4,8 7,1 9,5 11,9 4. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od marynarzy 0,4 0,9 1,4 2,0 3,1 4,3 5,7 5. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne w klastrze morskim 6,4 13,3 20,9 50,9 145,0 248,4 336,6 6. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne w klastrze morskim 1,8 3,9 6,1 14,9 42,5 72,9 98,7 7. dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w klastrze morskim 1,6 3,3 5,3 13,0 37,3 64,3 87,6 8. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od osób fizycznych w klastrze morskim 1,0 2,1 3,3 8,1 23,1 39,6 53,7 Razem dodatkowe wpływy 33,0 67,5 104,1 179,4 389,2 617,1 821,1 WYDATKI wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne i podatków 16,2 32,9 50,1 67,8 103,5 140,4 178,6 zaniechanie poboru danin 2,9 5,8 8,6 11,4 17,0 22,5 27,8 Udzielona pomoc publiczna (refundacja lub zaniechanie poboru danin) 19,1 38,7 58,7 79,2 120,5 162,9 206,4 Skutki netto dla budżetu państwa 16,8 34,6 54,0 111,6 285,7 476,7 642,5 Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń - Domińczak 12

13 Tabela 7. Skutki dla finansów publicznych w latach WARIANT III (w mln zł) w mln zł WPŁYWY 1. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne marynarzy 14,1 28,7 44,2 60,1 92,7 127,0 163,3 2. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne marynarzy 6,5 12,9 19,3 25,7 38,4 51,1 63,6 3. dodatkowe wpływy ze składek na FEP 1,2 2,4 3,6 4,8 7,1 9,5 11,9 4. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od marynarzy 3,3 6,7 10,0 13,4 20,1 26,8 33,5 5. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne w klastrze morskim 6,4 13,3 20,9 50,9 145,0 248,4 336,6 6. dodatkowe wpływy ze składek na ubezpieczenia zdrowotne w klastrze morskim 1,8 3,9 6,1 14,9 42,5 72,9 98,7 7. dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w klastrze morskim 1,6 3,3 5,3 13,0 37,3 64,3 87,6 8. dodatkowe wpływy na Fundusz Pracy i FGŚP od osób fizycznych w klastrze morskim 1,0 2,1 3,3 8,1 23,1 39,6 53,7 Razem dodatkowe wpływy 35,9 73,3 112,7 190,9 406,2 639,5 848,9 WYDATKI wydatki na refundację składek na ubezpieczenia społeczne i podatków 25,1 50,7 77,2 104,0 158,3 214,4 272,3 zaniechanie poboru danin Udzielona pomoc publiczna (refundacja lub zaniechanie poboru danin) 25,1 50,7 77,2 104,0 158,3 214,4 272,3 Skutki netto dla budżetu państwa 10,8 22,6 35,5 86,9 247,9 425,1 576,6 Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń - Domińczak 13

14 Porównanie łącznych oszacowanych rocznych skutków dla finansów publicznych dla poszczególnych wariantów przy przyjętych założeniach, przedstawia tabela 8 poniżej. Tabela 8. Porównanie łącznych skutków dla finansów publicznych proponowanych wariantów rozwiązań w mln zł Łączne skutki dla finansów publicznych Wariant I 20,4 34,9 55,1 114,1 290,7 485,1 655,2 Wariant II 16,8 34,6 54,0 111,6 285,7 476,7 642,5 Wariant III 10,8 22,6 35,5 86,9 247,9 425,1 576,6 Udzielona pomoc publiczna Wariant I 15,5 38,4 57,7 76,8 115,5 154,5 193,7 Wariant II 19,1 38,7 58,7 79,2 120,5 162,9 206,4 Wariant III 25,1 50,7 77,2 104,0 158,3 214,4 272,3 Źródło: opracowanie: dr A. Chłoń - Domińczak Jak można zauważyć, przy każdym z analizowanych wariantów można oczekiwać zwiększenia wpływów do sektora finansów publicznych, chociaż zwiększenie to różni się w zależności od wariantu jest najniższe w przypadku wariantu III, a najwyższe dla wariantu I. Proponowane rozwiązania różnią się także skalą udzielonej pomocy publicznej. Największy zakres pomocy publicznej niesie za sobą wariant III, a więc refundacja wszystkich danin publicznych od wynagrodzeń. Daje on jednak najmniejsze wpływy do budżetu Państwa. Przyjęcie wariantu I oznacza najmniejszą pomoc publiczną i potencjalnie największe wpływy netto do budżetu państwa, nie stanowi on jednak właściwej formy zachęty ani dla przedsiębiorców do rejestrowania statków pod polską banderę - z powodu niewielkiego wpływu na obniżenie kosztów pracy, ani dla pracowników, których świadczenia (głównie emerytalno-rentowe) zostałyby w znacznym stopniu obniżone. Wariant II, związany z refundacją części składek, oznacza pośrednią (pomiędzy pozostałymi wariantami) pomoc publiczną oraz pośrednie dodatkowe wpływy netto do budżetu państwa (niewiele niższe niż w wariancie I), stanowi jednak poważną pomoc dla przedsiębiorców żeglugowych obniżając koszty pracy. Należy również przypuszczać, że liczba marynarzy, którzy przejdą pod polską banderę zależy także od wielkości udzielonej pomocy publicznej, a więc symulacja powyższa powinna być traktowana jako szacunek wstępny. Mając na uwadze interes finansów publicznych, ale także mając na uwadze cele polityki morskiej państwa w zakresie żeglugi morskiej, a także interes społeczny grupy zawodowej marynarzy, najbardziej kompromisowym rozwiązaniem do zastosowania będzie przyjęcie Wariantu II tj. refundacja przez budżet państwa części składek leżących po stronie pracodawcy (armatora). 14

15 4. Propozycje rozwiązań w zakresie uprawnień emerytalnych i ubezpieczenia zdrowotnego marynarzy. 1. W związku z tym, że znaczna część marynarzy nie podlegała przez dłuższy okres ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, może pojawić się sytuacja, iż ich całkowity okres ubezpieczenia będzie krótszy niż wymagany do objęcia gwarancją emerytury minimalnej, tj. 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Można rozważyć propozycję przygotowania przepisów przejściowych, która dla marynarzy statków zarejestrowanych pod polską banderą uznaje (np. w okresie 2 lat od wejścia w życie ustawy) okresy pracy pod obcą banderą u polskiego armatora za staż wymagany do uzyskania emerytury minimalnej. Zwiększy to gwarancje bezpieczeństwa dla marynarzy, może też stanowić dodatkową zachętę do przechodzenia pod polską banderę. 2. Ponadto należy zwrócić uwagę na kwestie ubezpieczenia zdrowotnego marynarzy. Przy założeniu, że opłacają oni składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie pracy na statku nie korzystają oni ze świadczeń zdrowotnych dostępnych w Polsce, a dodatkowo są objęci odrębnym ubezpieczeniem finansowanym przez armatora (kluby P&I). Jednocześnie nie opłacając składek w okresie, kiedy nie pracują na statkach są pozbawieni ubezpieczenia zdrowotnego. Można zaproponować rozwiązanie polegające na objęciu marynarzy ubezpieczeniem zdrowotnym przez cały rok kalendarzowy, jeżeli w danym roku przez minimalny okres (np. 160 dni) opłacali składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wówczas opłacone w trakcie pracy na statku składki służyć będą finansowaniu świadczeń zdrowotnych w pozostałych okresach. 15

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł. 20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 1 ZUS zajmuje się: przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych, dodatków kombatanckich

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej O rozliczeniach z ZUS ZUS zajmuje się przyznawaniem i wypłatą: emerytur i rent zasiłków chorobowych, macierzyńskich opiekuńczych, pogrzebowych świadczeń przedemerytalnych,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1 9 Ubezpieczenia społeczne Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego osobom w podeszłym wieku, niezdolnym do pracy, ofiarom wypadków oraz chorób. Wypłaty

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN

itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN itax Nowy system finansów publicznych dla Polski Dr Kamil ZUBELEWICZ Przemysław REMIN SPIS TREŚCI Struktura środków sektora finansów publicznych Akcyza VAT CIT vs. PIT w 2010 roku PIT+ZUS Podatnicy Obserwacje

Bardziej szczegółowo

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko

Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Płaca minimalna rośnie, ale do Europy wciąż nam daleko Przez 12 ostatnich lat najniższe wynagrodzenie w Polsce wzrosło ponad dwukrotnie. Jednak to wciąż stanowi niewiele ponad połowę średniej europejskiej.

Bardziej szczegółowo

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO?

JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? 13.06.2016 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl JAK POLICZYĆ SWOJE WYNAGRODZENIE NETTO? W Internecie dostępne są gotowe kalkulatory wynagrodzeń, które

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER

Płaca brutto a płaca netto. Danuta Stachula PROFESJON@LNY TRENER Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Danuta Stachula Płaca brutto a płaca netto PROFESJON@LNY TRENER Danuta Stachula Danuta Stachula nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 2 80 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki Departament Funduszy MPiPS 30.05.2014 Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.) I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia.

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część I finasowanie Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia I. Wprowadzenie. Fundusz społeczny- pojęcie funduszu społecznego, udział w tworzeniu funduszu i prawie do świadczeń z niego

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników Historia systemu opieki zdrowotnej dla rolników w Polsce nie jest zbyt długa. W okresie powojennym polityka państwa polskiego zakładała przejściowy charakter

Bardziej szczegółowo

Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS

Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS Autor: Agata Szymborska- Sutton - Tax Care 18.09.2012. Portal finansowy IPO.pl Podwyżka płacy minimalnej z 1500 zł na 1600 zł o jakiej zdecyduje do jutra

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2010 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące obowiązku opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 1. Obowiązek opłacania składek Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE CIĄG DALSZY Zmniejszenie podstawy wymiaru składki Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednie objęcie ub. E i R lub ich ustanie i jeśli trwały tylko część miesiąca kwotę

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych

Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu RPO WiM na lata 2014-2020 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych I. Definicje form

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

z uwzględnieniem art. 2 pkt 18 i 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Prace Interwencyjne Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2015 2019 WARSZAWA, MAJ 2013 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/dane-statystyczne-i-inf/dane-dotyczace-dofinans/3329,opisowa-informacja-o-realizacji-zadan-przez -jednostke-organizacyjna-pfron-w-okre.html

Bardziej szczegółowo

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r.

Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Kapitał początkowy po zmianach od 23.09.2011r. Co to jest kapitał początkowy Kapitał początkowy jest tzw. hipotetyczną emeryturą pomnożoną przez średnie dalsze trwania życia dla wieku 62 lat równe dla

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

UZASADNIENIE. do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt z dnia 15 września 2015 r. UZASADNIENIE do ustawy z dnia o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. CZEŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE. W ustawie niniejszej planowaną zmianą jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Projekt 30 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.... 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytury i renty Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r

Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby. POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Jak zgłosić i rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnione osoby POZNAŃ, 25 KWIETNIA 2013r Definicje Pracownik osoba pozostająca w stosunku pracy (z wyłączeniem prokuratorów),

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD):

A1. DANE DOTYCZĄCE PRACODAWCY: Pełna nazwa pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności: Numer NIP: Numer REGON: Numer EKD (PKD): POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa tel. (082) 5725-240 fax: (82) 5724-043 e-mail luwl@praca.gov.pl sekretariat@pup.wlodawa.pl NIP 565-133-92-16 REGON 110259359 Włodawa, dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu?

Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? Źródła dochodów Pieniądze nie zaspokajają naszych potrzeb, ale dobra, które za nie możemy kupić. Źródłami dochodów są: dochody z pracy najemnej /np. praca na

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. zatrudniającego osobę niepełnosprawną oraz osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia KOSZTY PRACY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2008 ROKU Źródłem przedstawionych danych jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zapewnienie środków do życia osobom, które ze względu na:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków...

CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... B 380135 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2009 Spis treści Wstęp 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Obciążenia przedsiębiorstw z tytułu podatków... n Rozdział I Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce...

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ UDAŁO? Emerytalne Konto Oszczędnościowe sposobem na wyższą emeryturę III filar emerytalny ewolucja systemu PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł

I. Podstawa: 2.375,40 zł do ubezpieczenia społecznego i F.Pr. 60%od kwoty 3.959,00 zł PRZYKŁADY - dla osób prowadzących działalność i współpracujących od IV-XII/2015 przykł. 1 - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą od IV-XII/2015 przykł. 2 - wynagrodzenia dla uczniów za IV-V/2015

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska Składka może być ujęta jako: } składka łączną } składka podzielona. Od 1999 r. w Polsce składka jest podzielona i odprowadzana w ramach FUS na cztery fundusze ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Reforma emerytalna Co zrobimy? Grudzień, 2013 Kilka podstawowych pojęć.. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych to państwowa instytucja ubezpieczeniowa. Gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne obywateli

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH

SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA i WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowoedukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS

Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników z perspektywy MPiPS Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 13 marca 2014r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń)

Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń. Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń) Ryzyka ubezpieczeniowe i rodzaje ubezpieczeń Umowy cywilnoprawne a umowy o pracę (różnice w aspekcie prawnym, katalog świadczeń) Miejscowość, data. imię i nazwisko prelegenta jednostka ZUS 1 2 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH. w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH w ramach projektu Nie zwalniaj tempa pracy! nr RPLD.10.02.02-10-0003/16. 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH NA LATA 2016 2020 WARSZAWA, LISTOPAD 2014 SPIS TREŚCI Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ NIANIĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ NIANIĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług Elektronicznych: pue.zus.pl Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych

WNIOSEK. pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu. niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych (imię i nazwisko pracownika) (miejscowość, data) (adres pracownika) (numer PESEL pracownika) Marszałek województwa 1) WNIOSEK pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD Zadania domowe Zbieg tytułów ubezpieczenia-zadania Pani Monika pracuje na podstawie umowy o pracę w firmie ZZZ, zarabiając 1 900 zł miesięcznie, ale po pracy w domu dorabia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW (Dane wstępne) MAJ 2013 CZĘŚĆ I opisowa CZĘŚĆ II tabelaryczna WARSZAWA CZERWIEC 2013

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Jakie są obowiązki początkującego przedsiębiorcy? 1 2 Rejestracja firmy zgłoszenie działalności gospodarczej w gminie i tym samym zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak

Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak Pozapłacowe koszty pracy Czesław Grzesiak TESCO Polska sp. z o.o. 1 Ponad podziałami Warto zobaczyć z kim przegrywamy. Polska jeszcze długi czas nie przebije konkurencji infrastrukturą, np. drogi, kulturą

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

... Międzychód, dn... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ... Międzychód, dn.... (pieczęć firmowa wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na zasadach określonych w art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10

Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS MJ/10 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PODSEKRETARZ STANU Marek Bucior DUS-0210-8-MJ/10 Warszawa, dnia 11 stycznia 2011 r. Pani Irena Wójcicka Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz

-skierowanie przez PUP w Radomiu... bezrobotn (ych, ego) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz Radom,... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Ul. Ks. Łukasika 6-600 Radom Wniosek przedsiębiorcy dotyczący skierowania w sumie. bezrobotnych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo