POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Rafa Petryniak Internetowy system wspomagaj cy lekarza w diagnozowaniu na podstawie obrazów medycznych. Promotor: Dr in. Zbigniew Lata a Kraków, rok akad. 2005/2006

2 Praca dost pna na licencji Creative Commons 2.5 (Uznanie autorstwa-u ycie niekomercyjne-na tych samych warunkach). [Pe na tre licencji zosta a umieszczona w za czniku C]

3 KARTA PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIA MECHANICZNY INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Zak ad Komputerowej Analizy Obrazu M-74 Nr pracy: Autor pracy: Rafa Petryniak Promotor: Dr in. Zbigniew Lata a Temat: Internetowy system wspomagaj cy lekarza w diagnozowaniu na podstawie obrazów medycznych.. Podpis promotora. Kierownika specjalno ci Uzgodniona ocena pracy: Podpis promotora Podpis recenzenta Dyrektora Instytutu ds. Dydaktyki

4 Podzi kowania Serdeczne podzi kowania za zaanga owanie i pomoc udzielon w trakcie pisania niniejszej pracy chcia bym z Panu dr in. Zbigniewowi Latale oraz Panu mgr in. Dariuszowi Karpiszowi. Na koniec pragn równie podzi kowa Kole ance Magdalenie Lewickiej za ci e wsparcie duchowe i merytoryczne.

5 WPROWADZENIE CEL I ZAKRES PRACY... 4 I. CZ TEORETYCZNA... 5 ROZDZIA 1. TECHNIKI AKWIZYCJI OBRAZÓW MEDYCZNYCH Radiografia konwencjonalna i cyfrowa Tomografia komputerowa transmisyjna Spiralna tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny Ultrasonografia Inne metody akwizycji obrazu... 9 ROZDZIA 2. ZARZ DZANIE OBRAZAMI MEDYCZNYMI Zapis danych obrazowych - format DICOM Problemy zwi zane ze stosowaniem formatu DICOM Przegl darki zdj w formacie DICOM Organizacja sk adowania danych obrazowych - systemy PACS Funkcje systemów PACS Budowa systemów PACS...11 ROZDZIA 3. REKONSTRUKCJA PRZESTRZENNA OBRAZÓW MEDYCZNYCH Rekonstrukcja obrazu z p askich przekrojów Modelowanie obj to ciowe...13 ROZDZIA 4. INFORMATYZACJA SZPITALA Charakterystyka szpitalnych systemów informatycznych Modu y centralne Systemy peryferyjne Integracja systemów informatycznych (DICOM, HL7)...14 ROZDZIA 5. TELEMEDYCYNA Wymagania stawiane systemom telemedycznym Dost pno szybkich cz telekomunikacyjnych Integracja nowoczesnych urz dze przeno nych Ujednolicony format cyfrowej reprezentacji informacji medycznej Zapewnienie transmisji obrazu w czasie rzeczywistym - wideokonferencje Bezpiecze stwo przesy u informacji medycznej Integracja specjalistycznej aparatury z sieci komputerow Automatyzacja i prze roczysto Obszary zastosowa telemedycyny

6 II. CZ PRAKTYCZNA...17 ROZDZIA 6. KONCEPCJA SYSTEMU...17 ROZDZIA 7. ANALIZA WYMAGA S ownik Modele systemu Model przep ywu informacji Model architektury systemu Analiza wymaga funkcjonalnych Analiza wymaga niefunkcjonalnych Bezpiecze stwo Wymagania sprz towe Pozosta e wymagania systemu...29 ROZDZIA 8. PROJEKT I WYKONANIE SYSTEMU Modelowanie zachowa systemu Projekt bazy danych Projekt interfejsu u ytkownika Iteracyjny proces budowania systemu Opis poszczególnych modu ów systemu Szkielet systemu Modu DICOM Modu Wizualizacja Modu Komunikacja Opis instalacji i konfiguracji projektu Przygotowanie infrastruktury sprz towej Przygotowanie niezb dnego oprogramowania Instalacja systemu InterMed Utrzymanie systemu...60 ROZDZIA 9. PRÓBA WIZUALIZACJI PRZESTRZENNEJ OBRAZU Wybór internetowej technologii wizualizacji przestrzennej Przegl d i krótka charakterystyka narz dzi wizualizacji w Internecie Przygotowanie danych Wyznaczanie konturów Wyznaczanie wspó rz dnych Wizualizacja VRML / X3D Technologia VRML / X3D Wizualizacja punktowa Wizualizacja p aszczyzny - napotkane problemy

7 ROZDZIA 10. PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU Scenariusze u ycia systemu System jako us uga zewn trzna System u klienta Perspektywy rozwoju i integracji systemu Obrazy pobierane z systemu PACS Informacja o badaniu pobierana z systemu RIS / HIS Usprawnienie komunikacji poprzez wideo-konferencje ZAKO CZENIE Podsumowanie Prezentacja projektu Prowadzenie prac Portal projektowy System kontroli wersji Format zapisu dokumentacji technicznej WIKI WNIOSKI LITERATURA...82 Ksi ki...82 Rozprawy doktorskie...82 Artyku y...82 Adresy DODATEK A. Z CZNIKI...85 A.1. Struktura katalogów aplikacji A.2. Skrypty tworz ce schemat bazy danych...86 DODATEK B. Z CZNIKI W POSTACI CYFROWEJ...87 DODATEK C. TRE I WARUNKI LICENCJI...88 SPIS RYSUNKÓW...89 SPIS TABEL...90 SPIS PRZYK ADÓW

8 Wprowadzenie cel i zakres pracy Ogromny rozwój i upowszechnienie si w ostatnich latach nowoczesnych systemów teleinformatycznych mia o du y wp yw na popraw funkcjonowania informatycznych systemów szpitalnych. Ju nie tylko integracja poszczególnych urz dze i aplikacji by a mo liwa, ale pojawi y si równie nowe formy wiadczenia us ug medycznych. Szerokie zastosowania mog znale rozwi zania oferuj ce wymian opinii mi dzy specjalistami, z mo liwo ci przesy ania obu stronom ró nego rodzaju potrzebnych informacji, a w szczególno ci diagnostycznych obrazów medycznych. ównym celem niniejszej pracy jest realizacja systemu informatycznego opartego o sie Internet, który b dzie wspiera lekarza w diagnozowaniu na podstawie wykonanych zdj medycznych. Zak ada si, e zakres mo liwo ci tego systemu b dzie obejmowa : obs ug podstawowych funkcji kartoteki bada : o dodawanie nowego badania o przegl danie i edycja istniej cych bada o wyszukiwanie bada wg zadanych kryteriów sk adowanie zdj medycznych zapisanych w standardowych formatach w jednym miejscu, umo liwienie komunikacji osób pracuj cych nad danym badaniem i rozproszonych geograficznie, dostarczenie filtrów graficznych, umo liwiaj cych przetwarzanie obrazów w celu wydobycia istotnych informacji dla osoby przegl daj cej zdj cia. W pierwszej cz ci pracy (cze teoretyczna) zosta a poruszona tematyka wykorzystania informatyki w problemach diagnostyki obrazowej, ze szczególnym uwzgl dnieniem mo liwo ci jakie oferuje sie Internet. W drugiej cz ci pracy (cz praktyczna) przedstawiono dok adn charakterystyk wykonanego systemu, wskazuj c nie tylko uzyskane wyniki, ale równie napotkane problemy i sposoby ich rozwi zywania. 4

9 I. Cz teoretyczna Technologia komputerowa na prze omie wieków XX i XXI by a ju obecna niemal we wszystkich dziedzinach ycia spo ecznego. Szerokie zastosowanie komputerów nie omin o tak e medycyny. Zastosowanie informatyki w medycynie si ga lat 60, kiedy to w Stanach Zjednoczonych zauwa ono jakie mo liwo ci daje to wojsku. Kolejne lata przynios y bardzo intensywny rozwój bada nad wykorzystaniem technologii informatycznych w ró nych obszarach ochrony zdrowia. W latach 70 pojawi y si pierwsze systemy administracyjne, ekspertowe (Mycin), a tak e obrazowe (tomografia komputerowa). Lata 80 to okres budowy systemów klinicznych, wykorzystania baz danych oraz kolejne próby wykorzystania sztucznej inteligencji. Lata 90 przynios y natomiast rozwój telemedycyny, wizualizacji 3D, oraz standaryzacj danych medycznych (DICOM). Obecnie trudno sobie wyobrazi prac lekarzy specjalistów bez wsparcia odpowiednich technologii informacyjnych. Profesor W odzis aw Duch [19] wyró nia kilka obszarów zastosowa komputerów w medycynie: aparatura medyczna mo liwo przechowywania du ych ilo ci danych i szybkiego dost pu do tych danych np. komputeryzacja administracji placówek medycznych, bazy danych dotycz ce chorób zdalny dost p do danych medycznych i mo liwo ich przesy ania, konsultacje ekspertów teleobecno i wirtualna rzeczywisto np. przeprowadzanie operacji na odleg inteligentna analiza danych medycznych i wspomaganie podejmowania decyzji 5

10 Rozdzia 1. Techniki akwizycji obrazów medycznych Techniki obrazowania medycznego odgrywaj bardzo wa rol we wspó czesnej medycynie. Szczególny wp yw wywar y na diagnostyk, gdzie mo liwe sta o si wykrywanie schorze zanim zaczn dawa objawy, co znacznie zwi ksza szans pacjenta na szybki powrót do zdrowia, a w wielu przypadkach ratuje mu ycie [25] Radiografia konwencjonalna i cyfrowa Badania rentgenowskie ci gle jeszcze stanowi wi kszo bada obrazowych. Opieraj si one na odkrytych przez wiede skiego badacza K.W.Roentgena promieniach X, które przechodz c przez badane tkanki ulegaj os abieniu, w zale no ci od ich grubo ci i sk adu chemicznego [16]. Badacz ten, zbudowa równie pierwsz lamp wykorzystuj odkryte przez siebie promienie, nazwan na jego cze rentgenowsk. W tradycyjnym badaniu radiograficznym obraz zapisywany jest na kliszy, która poddawana jest obróbce chemicznej (podej cie konwencjonalne). Jednak e istniej ju systemy, pozwalaj ce przeprowadzi ca e badanie stosuj c zapis cyfrowy (radiografia cyfrowa), co wp ywa na znaczne obni enie kosztów samego badania, jak równie umo liwia atwiejszy dost p do tych danych. Rysunek 1.1. Zdj cie rentgenowskie d oni ony Roentgena wykonane przez samego K.W. Roentgena w Tomografia komputerowa transmisyjna Tradycyjne badanie radiologiczne ma pewne ograniczenia. Obraz b cy wynikiem tego badania jest obrazem sumacyjnym, co znaczy, e jest sum cieni ró nych narz dów nak adaj cych si na siebie, je eli le y one jeden nad drugim na drodze promieniowania rentgenowskiego [1]. 6

11 Dla lekarza taka informacja cz sto jest niewystarczaj ca. Dopiero maj c kilka obrazów, wykonywanych z kilku ró nych kierunków, jest on w stanie wyobrazi sobie dok adniej budow analizowanego narz du. W latach 70 Godfrey Newbold Hounsfield i Allan McLeod Cormack zbudowali tomograf komputerowy, który na podstawie serii obrazów radiograficznych wykonywanych pod ró nymi k tami i zastosowaniu odwrotnej transformaty Fouriera by w stanie zrekonstruowa przekrój badanego obiektu. Za swoje osi gni cia otrzymali w 1997 roku nagrod Nobla w dziedzinie medycyny. Rysunek 1.2. Zdj cie tomograficzne dziewi cioletniej dziewczynki W nowoczesnych tomografach komputerowych lampa emituj ca wi zk promieni RTG obraca si wokó pacjenta w p aszczy nie osiowej o 360. Os abienie wi zki promieni RTG spowodowane ich przechodzeniem przez cia o jest rejestrowane przez uk ad detektorów (komory jonizacyjne, kryszta y scyntylacyjne, itp. ) i przetwarzane na sygna y elektryczne. Sygna y te s nast pnie przekazywane do komputera, który w wyniku bardzo z onych algorytmów tworzy na ich podstawie obrazy reprezentuj ce badane cz ci cia a cz owieka [16] Spiralna tomografia komputerowa Obrazy uzyskane przy u yciu tomografu komputerowego odzwierciedlaj jeden przekrój badanego obiektu. Jednak do pe nego rozeznania anatomii badanej cz ci cia a wskazane by oby wykonanie kilku obrazów na ró nych wysoko ciach. Problemem jaki w takiej sytuacji si pojawia jest du a ilo promieniowania jakiemu poddawany jest pacjent oraz trudno uzyskania równoleg ych przekrojów (np. pacjent si poruszy ). Rozwi zaniem w takiej sytuacji mo e by spiralna tomografia komputerowa [1], podczas której nie wykonuje si serii zdj, a jeden ci y pomiar. W badaniu tym poza ruchem obrotowym lampy RTG i detektorów - jak to ma miejsce w tradycyjnej Tomografii Komputerowej - przesuwa si do przodu ko, na którym le y pacjent. 7

12 Uzyskane w ten sposób dane mog by wykorzystywane do tworzenia przekrojów w dowolnej p aszczy nie (X,Y,Z) i pod dowolnym k tem, a z pomoc specjalnych programów komputerowych mo na wygenerowa nawet obraz przestrzenny (3D) Rezonans magnetyczny W badaniu tym pacjent umieszczony jest w komorze aparatu, w której wytwarzane jest sta e pole magnetyczne o wysokiej energii. W asno ta powoduje, e linie pola magnetycznego der atomów w ciele cz owieka ustawiaj si równolegle do kierunku pola magnetycznego. Aparat dodatkowo emituje fale radiowe, które wzbudzaj w tkankach pacjenta podobne fale radiowe (zjawisko to nazywa si rezonansem), a one rejestrowane s przez aparat. W praktyce jako 'rezonator' wykorzystuje si j dra atomu wodoru, których liczba w poszczególnych tkankach jest inna. Wykorzystuj c tan fakt komputer wbudowany w urz dzenie po wykonaniu skomplikowanych oblicze przedstawia na ekranie monitora obraz badanych struktur anatomicznych. Rysunek 1.3. Zdj cie przekrojowe g owy cz owieka wykonane w badaniu rezonansem magnetycznym 1.5. Ultrasonografia Ultrasonografia jest nieinwazyjn metod obrazowania narz dów i tkanek cia a ludzkiego, w której wykorzystuje si fale ultrad wi kowe. Fale te rozchodz c si w ciele badanego pacjenta, ulegaj odbiciu na granicy dwóch o rodków o ró nej g sto ci. Zamieniaj c powsta y w ten sposób impuls akustyczny na impuls elektryczny i po wprowadzeniu skali szaro ci poprzez uk ady elektroniczne w ultrasonografie, na ekranie monitora powstaje obraz wybranej warstwy narz du czy tkanki. Przesuwaj c g owic aparatu, uzyskuje si obraz ca ego badanego narz du. Wi kszo stosowanych metod diagnostycznego obrazowania za pomoc ultrad wi ków oparta jest na technice impulsowo-echowej. Badania takie wykonuje si za pomoc aparatów ultrasonograficznych, które pozwalaj na uzyskiwanie obrazów USG w czasie rzeczywistym, czyli zgodnie z ruchomo ci danego obrazu [17]. 8

13 Obraz w ten sposób otrzymany mo e zosta utrwalony na kliszy fotograficznej, b te zapisany w formie elektronicznej na dysku komputera i poddany bardziej szczegó owej analizie (odleg ci dowolnych punktów, wielko ci k ta zawartego mi dzy elementami anatomicznymi). Rysunek 1.4. Ultrasonografia czteromiesi cznego p odu 1.6. Inne metody akwizycji obrazu Oprócz wy ej wymienionych technik akwizycji obrazu istniej m.in.: tomografia komputerowa emisyjna: o tomografia emisyjna pojedynczego fotonu - SPET o tomografia emisyjna pozytronowa - PET drowy rezonans magnetyczny angiografia rezonansu magnetycznego Szczegó owe opisy mo na znale w literaturze [2] [1]. Rozdzia 2. Zarz dzanie obrazami medycznymi Nowoczesne systemy akwizycji obrazu zapisuj wyniki w postaci plików graficznych. Jest to metoda znacznie ta sza od analogowych obrazów, jakimi s klisze fotograficzne, a tak e umo liwia korzystanie z tych samych wyników w jednym momencie z kilku miejsc. Jednak e potrzeba zachowania jak najlepszej jako ci tych obrazów oraz fakt, e wiele z nich wykonywana jest seryjnie (np. ultrasonograf generuje 30 obrazków na sekund ) powoduje ogromny wzrost zapotrzebowania na pami dyskow komputerów. Wa kwesti jest zapewnienie bezpiecze stwa tak sk adowanych obrazów (archiwizacja, kopie bezpiecze stwa) oraz ich ochrona przed nieautoryzowanym dost pem. 9

14 2.1. Zapis danych obrazowych - format DICOM Pierwotnie ka da firma produkuj ca sprz t wykorzystywany w radiologii (np. tomografy komputerowe) stosowa a w asne formaty zapisu obrazu. Skutkiem tego by a konieczno zakupu wszystkich urz dze od jednej firmy, tak aby mog y ze sob wspó pracowa. Problem pojawi si, kiedy firma, od której by zakupiony ca y sprz t nie posiada a w swojej ofercie kolejnych, potrzebnych urz dze, lub gdy konkurencja dysponowa a takim samym o lepszych parametrach i ni szej cenie. Pierwsze próby opracowania wspólnego standardu wymiany obrazów medycznych zosta y poczynione na pocz tku lat 80 przez dwie instytucje: American College of Radiology [30] i National Electrical Manufactures Association [31] (ACR-NEMA). G ównym zadaniem by o rozwi zanie dwóch problemów: (1) standaryzacji formatu zapisu informacji (2) transmisji informacji pomi dzy ró nymi jednostkami [2]. Ostatecznie opracowany standard - DICOM [32] - zosta zaakceptowany przez producentów sprz tu medycznego otwieraj c w ten sposób drog do pe nej integracji modu ów systemu pochodz cych od ró nych dostawców Problemy zwi zane ze stosowaniem formatu DICOM Standard DICOM jest bardzo rozbudowany - liczy kilkaset stron. Z powodu jego z ono ci pojawia si wiele problemów z jego interpretacj i nie zawsze dwa urz dzenia, które deklaruj stosowanie tego standardu b w stanie komunikowa si ze sob. Rozwi zaniem tego problemu mo e by dokument "Stwierdzenie zgodno ci ze standardem DICOM", który powinien by do czany do ka dego urz dzenia zgodnego z tym standardem. Jego zadaniem nie jest potwierdzenie ka dego szczegó u ze standardem DICOM, a jedynie wskazanie zgodno ci z okre lonym podzbiorem wymaga i opisanie rozszerze umo liwiaj cych instytucji wdra aj cej urz dzenie, po czenie go z innymi urz dzeniami DICOM-owymi [2]. Dopiero porównanie dwóch takich dokumentów i wskazanie, e wzajemnie spe niaj swoje wymagania daje przekonanie, e ich wspó praca powinna odbywa si bez zak óce Przegl darki zdj w formacie DICOM Ka dy zak ad radiologii powinien dysponowa co najmniej jedn stacj diagnostyczn, umo liwiaj dok adn analiz wykonanego badania. Do przegl dania archiwów obrazów radiologicznych konieczne jest posiadanie specjalistycznego oprogramowania, które nie tylko rozumie specyficzne formaty danych, ale równie umo liwia manipulowanie nimi [25]. Poza grup drogich, komercyjnych rozwi za dost pne s dwie przegl darki, oferowane za darmo, bez adnych op at licencyjnych. Pierwsza z nich o nazwie K-PACS [33] umo liwia komunikacj z serwerem PACS, wi kszo operacji graficznych na obrazach, eksport do innych formatów (m.in. JPEG, BMP) oraz na p yty CD [16]. 10

15 Druga przegl darka OsiriX [34] posiada podobne mo liwo ci do K-PACS-a. Udost pnia ona dodatkowo zaawansowane funkcje do generowania rekonstrukcji 3D. Dost pna jest ona jednak e tylko na platform Macintosh, co zaw a grono potencjalnych u ytkowników Organizacja sk adowania danych obrazowych - systemy PACS Szybki rozwój technologiczny umo liwiaj cy zapis obrazów w postaci cyfrowej, zmieni sposób ich analizy oraz przyczyni si do reorganizacji archiwizacji i dystrybucji [2]. W latach 80 powsta y pierwsze systemy PACS (Picture Archiving and Communication System), które pozwala y na przechowywanie i zarz dzanie danymi obrazowymi. Jednak e dopiero po wprowadzeniu standardu DICOM, systemy te w pe ni realizuj swoje funkcje i pozwalaj na pe integracj z innymi urz dzeniami szpitala Funkcje systemów PACS W drugim numerze Biuletynu Informatyki Medycznej [17] autorzy wyró niaj kilka funkcji, które powinny spe nia systemy PACS: archiwizacja obrazów - zapewnienie bezpiecze stwa sk adowania i udost pniania danych obrazowych. bezpiecze stwo sk adowania danych - utrzymanie kopii ka dego obrazu na innym komputerze. komunikacja z urz dzeniami diagnostycznymi - automatyzacja przesy u obrazów z urz dze diagnostycznych do serwera PACS. udost pnianie danych obrazowych - umo liwienie przegl danie danych sk adowanych w systemie PACS ma stacjach diagnostycznych. autorouting - automatyczne przesy anie danych obrazowych na stacje diagnostyczne w celu umo liwienia ich oceny przez radiologa. System powinien umo liwia definiowanie regu przesy u danych (np. wybór komputera, godziny dostarczenia). prefetching - automatyczne wyszukiwanie poprzednich bada w celach porównawczych Budowa systemów PACS Systemy PACS sk adaj si z czterech elementów: urz dzenia akwizycji obrazu (np. tomografy komputerowe) stacji diagnostycznych serwera sieci Internet / Intranet 11

16 Rysunek 2.1. Budowa systemu PACS Dzi ki wykorzystaniu standardu DICOM istnieje mo liwo ich integracji z innymi systemami szpitala, takimi jak HIS, RIS. Rozdzia 3. Rekonstrukcja przestrzenna obrazów medycznych Obrazy p askie - dotychczas analizowane przez lekarzy specjalistów / radiologów - nie s naturalne dla cz owieka, który yje w wiecie o trzech wymiarach przestrzennych [26]. Dlatego twórcy nowoczesnych systemów obrazowania i prezentacji danych medycznych staraj si coraz cz ciej wykorzystywa mo liwo ci grafiki trójwymiarowej. ównym problemem przy wizualizacji przestrzennej pozostaje brak standardów zapisu obrazu 3D. Nawet ogólnie przyj ty format jakim jest DICOM nie daje takiej mo liwo ci. Dlatego w obecnej chwili ci gle konieczny jest zapis danych w postaci serii zdj, a nast pnie ich rekonstrukcja w specjalistycznych programach. Optymistyczny mo e wydawa si rozwój nowoczesnych technologii, które umo liwiaj zapis wyników z badania w postaci danych obj to ciowych 1, co z kolei pozwala na atwiejsze ich przetwarzanie Rekonstrukcja obrazu z p askich przekrojów Obecnie najcz stsz form zapisu obrazów pozyskanych w trakcie bada radiologicznych s pojedyncze pliki lub ich serie przedstawiaj ce przekroje badanej cz ci cia a. W tym celu najcz ciej stosuje si nast puj ce formaty: DICOM TIFF (umo liwia zapis serii zdj ) BMP, ewentualnie JPG (kompresja stratna) Aby wygenerowa obiekt trójwymiarowy z takich danych, program musi wykona szereg skomplikowanych operacji. Najpierw ka dy obraz jest poddawany analizie, podczas której 1 Poj cie szerzej wyja nione w rozdziale

17 wydzielany jest zbiór punktów nale cych do kraw dzi. Proces ten odbywa si z wykorzystaniem zaawansowanych filtrów wykrywania kraw dzi. Nast pnie wydzielone zbiory punktów dla poszczególnych p aszczyzn powinny zosta przetransformowane do przestrzeni trójwymiarowej. W ostatnim etapie stosuje si morfing, który pozwala na przybli enie warstw po rednich, co umo liwia odwzorowanie pe nego obiektu przestrzennego. Metoda ta wymaga komputerów o du ej mocy obliczeniowej i jest obarczona dami, które mog pojawi si na dowolnym etapie rekonstrukcji (wydzielanie konturów, morfing) Modelowanie obj to ciowe Nowoczesne metody akwizycji obrazu (np. spiralna tomografia komputerowa) dokonuj pomiaru ci ego (zdj cia obj to ciowe). Dane w ten sposób pozyskane nie musz by aproksymowane (morfing) poniewa jest ju dost pna pe na informacja z badanego przedzia u. Dane te nie s ju tworami p askimi, lecz nios ze sob trójwymiarow informacj - dane o wewn trznej strukturze obiektu [27]. Zapisywane s one w plikach obj to ciowych (ang. volume data set [3]), zwanych te teksturami wolumetrycznymi (ang. volumetric texture [4]), które za pomoc specjalnego oprogramowania mog by przegl dane w dowolnym kierunku (X, Y, Z). Jednak e to nie koniec mo liwo ci, jakie daje ten sposób akwizycji danych. Powsta y algorytmy modelowania obj to ciowego (ang. volume rendering [3]), które na podstawie tych danych s w stanie bardzo dok adnie odwzorowa badane struktury anatomiczne. Umo liwiaj one dodatkowo usuwanie warstwa po warstwie poszczególnych tkanek, co mo e by bardzo pomocne w szczegó owej analizie poszczególnych organów. Rozdzia 4. Informatyzacja szpitala Wzrost ilo ci informacji opisuj cej stan zdrowia pacjenta oraz konieczno jej gromadzenia, a w razie potrzeby natychmiastowego udost pnienia do dalszej analizy powoduje, e tradycyjne metody zarz dzania danymi w placówkach s by zdrowia przestaj by wystarczaj ce. Konieczne staje si informatyzowanie kolejnych obszarów dzia alno ci tych jednostek. Wiele prób wprowadzenie nowych technologii zosta o podj tych ju kilkadziesi t lat temu, jednak e ówczesne ograniczenia technologiczne i nieumiej tno wykorzystania nowego narz dzia dramatycznie ograniczy y oczekiwane korzy ci [15]. Od kilku lat trwa kolejna faza komputeryzacji, w której dzi ki do wiadczeniu zdobytemu na przestrzeni lat i ogromnemu post powi technologicznemu, a tak e wprowadzeniu norm i standardów powstaj rozwi zania dla ka dej strefy dzia ania szpitala. Integracja tych rozwi za pozwala na budow kompleksowych szpitalnych systemów informatycznych Charakterystyka szpitalnych systemów informatycznych Szpitalne systemy informatyczne (ang. Hospital Information System - HIS) sk adaj si z wielu modu ów tworz cych jeden zintegrowany system. Poni sza charakterystyka zosta a oparta na klasyfikacji zaproponowanej przez Ew Pi tk w ksi ce 'Zintegrowany system informacyjny w pracy szpitala' [2]. 13

18 Modu y centralne Modu Ruchu Chorych pacjentów szpitalnych - umo liwia obs ug ruchu pacjenta od chwili przyj cia na Izb Przyj do momentu jego wypisu ze szpitala. Przechowuje on nie tylko informacje o samym pacjencie (dane teleadresowe, lekarz lub jednostka kieruj ca), ale rejestruje równie histori jego pobytu w szpitalu (numer sal, w których przebywa, daty przepustek i inne). Modu Ruchu Chorych pacjentów ambulatoryjnych - pozwala wyznaczy wizyt w danej poradni i u konkretnego lekarza, a po jej odbyciu rejestruje diagnoz i list wykonanych procedur. Modu Zlece Medycznych - rejestruje zdarzenia w kolejnych etapach realizacji procedury medycznej, od jej zlecenia do udost pnienia wyniku na stacji klinicysty Systemy peryferyjne Laboratoryjny System Informacyjny (ang. Laboratory Information System - LIS) - modu ten wspomaga zarz dzanie zleceniami na wykonanie analiz laboratoryjnych. Farmaceutyczny System Informacyjny (ang. Pharmacy Information System - PIS) - wspomaga on dzia anie apteki w zakresie obrotu lekami sprowadzanymi z hurtowni, produkowanymi we w asnym zakresie. Radiologiczny System Informacyjny (ang. Radiology Information System - RIS) - zapewnia obs ug informatyczn procedur realizowanych w ramach diagnostyki obrazowej. Zlecenia mog by przesy ane z ogólnoszpitalnego systemu informatycznego (HIS), b te z rejestracji pacjentów ambulatoryjnych. System Archiwizacji i Transmisji Obrazów (ang. Picture Archiving and Communication System - PACS) - w odró nieniu od wy ej opisanych modu ów, system ten nie zarz dza informacj alfanumeryczn, a danymi obrazowymi. Jego ównym zadaniem jest gromadzenie obrazów pochodz cych z bada radiologicznych i ich udost pnianie na stacjach diagnostycznych Integracja systemów informatycznych (DICOM, HL7) Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania szpitalnych systemów informatycznych pojawi si problem czenia kolejnych jego modu ów, szczególnie tych, obs uguj cych urz dzenia peryferyjne. Firmy informatyczne cz sto wykorzystywa y w asne standardy, które nie umo liwia y pod czenia oprogramowania / sprz tu innych firm. Naciski u ytkowników i pojawiaj ca si frustracja firm informatycznych, które nie potrafi y spe ni wszystkich wymaga swoich klientów, doprowadzi y do powo ania komitetów normalizacyjnych, których zadaniem by o opracowanie standardów wymiany informacji w systemach medycznych. Sposób transmisji i format zapisu danych obrazowych zosta zawarty w standardzie DICOM opracowanym przez ACR-NEMA (format ten zosta dok adnie opisany w rozdziale 'Zapis danych obrazowych - format DICOM'). Natomiast format przesy ania informacji tekstowej w standardzie HL7 (Health Level 7) [35], którego rozwojowi patronuje Health Level Seven. Normalizacja ta pozwoli a na integracj systemów pochodz cych od ró nych dostawców i umo liwi a ich wzajemn komunikacj [20]. 14

19 Rozdzia 5. Telemedycyna Ogromny rozwój i upowszechnienie si w ostatnich latach nowoczesnych technologii teleinformatycznych mia o wp yw na pojawienie si nowych form wiadczenia us ug medycznych, ogólnie zwanych telemedycyn. Jest ona m.in. definiowana [1] jako kontakt lekarza z pacjentem, znajduj cym si w innym miejscu. Pierwsze formy telemedycyny pojawi y si ju kilkadziesi t lat temu z wykorzystaniem czno ci telefonicznej i radiowej. Obecny jej kszta t natomiast w du ym stopniu uzale niony jest od post pu w dziedzinie informatyki i zaanga owaniu rz dów i instytucji medycznych w jej rozwój Wymagania stawiane systemom telemedycznym Telemedycyna jest bardzo m od dyscyplin zarówno w medycynie, jak i w informatyce. Wiele istniej cych systemów by o tworzonych jako projekty badawcze obejmuj ce swoim zasi giem jedn lub kilka jednostek s by zdrowia. Aby mog y sprosta oczekiwaniom i sta si szeroko stosowane musz spe nia okre lone wymagania, które przedstawiono poni ej Dost pno szybkich cz telekomunikacyjnych Warunek ten jest niezwykle wa ny w celu zagwarantowania odpowiedniego czasu oczekiwania na reakcj systemu, która nie powinna przekracza kilku sekund, a w wielu sytuacjach (wideokonferencje, zagro enie ycia) powinna si odbywa w czasie rzeczywistym. W tym przypadku zaleca si stosowanie wydajnych sieci szerokopasmowych, które b w stanie sprosta wi kszo ci wymaga. Natomiast w przypadku transmisji obrazu wysokiej rozdzielczo ci ich parametry mog okaza si niewystarczaj ce, wówczas zaleca si stosowanie technik kompresji informacji, co mo e przynie znaczn popraw przesy ania danych Integracja nowoczesnych urz dze przeno nych Aby zapewni dost p do informacji medycznej w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca (np. z miejsca wypadku lub domu chorego) systemy teleinformatyczne integruje si z urz dzeniami przeno nymi klasy laptop i PDA [24]. Równie tutaj jest wskazana dobra czno telekomunikacyjna, w szczególno ci sieci komórkowych (GPRS, UMTS) Ujednolicony format cyfrowej reprezentacji informacji medycznej Wymóg ten spe nia format DICOM, który poza obrazami medycznymi, mo e zawiera ich opis, dane pacjenta oraz parametry wykonanego badania Zapewnienie transmisji obrazu w czasie rzeczywistym - wideokonferencje Nowoczesne systemy teleinformatyczne powinny umo liwia przeprowadzenie telekonsultacji, podczas których specjali ci ró nych dziedzin w o rodkach o wy szym poziomie referencyjnym mog zdalnie konsultowa kontrowersyjne przypadki u pacjentów znajduj cych si w o rodkach peryferyjnych czy szpitalach o ni szym poziomie referencyjnym [21]. Jest wskazane, aby taka komunikacja odbywa a si w czasie rzeczywistym, z mo liwo ci przesy ania jednocze nie d wi ku i obrazu wideo (wideokonferencje). 15

20 Bezpiecze stwo przesy u informacji medycznej Dla pe nej akceptacji i wykorzystania rozwi za telemedycznych w praktyce wymagana jest gwarancja bezpiecze stwa przesy anych informacji. Przez d ugie lata takiej gwarancji nie by o i tworzone oprogramowanie telemedyczne mog o mie jedynie charakter badawczy. Dopiero w momencie wprowadzenia zaawansowanych zabezpiecze w systemach finansowych, zmieni si pogl d na mo liwo wykorzystania Internetu w medycynie, gdzie poziom zabezpiecze powinien by równie wysoki [22] Integracja specjalistycznej aparatury z sieci komputerow Aby umo liwi wykrywanie chorób we wczesnych stadiach i automatyczne zawiadamianie b medycznych, coraz cz ciej stosuje si techniki komputerowe w zminiaturyzowanej aparaturze medycznej przeznaczonej do domowego u ytku [19] Automatyzacja i prze roczysto System telemedyczny po wdro eniu powinien funkcjonowa w sposób automatyczny, a jego dzia anie nie mo e by uci liwe ani dla pacjenta, ani dla lekarza Obszary zastosowa telemedycyny Telemedycyna jest coraz cz ciej wykorzystywana w placówkach s by zdrowia, szczególnie tam gdzie pozwala to w znacznym stopniu poprawi jako us ug medycznych, zaoszcz dzi czas pracowników i zmniejszy koszty procesu diagnostyczno-terapeutycznego [23]. Do najcz stszych obszarów wykorzystania telemedycyny nale : konsultacje specjalistyczne - konsultacje przeprowadzane z lekarzem specjalist z innego szpitala ugotrwa e leczenie, okresowe przegl dy - diagnozowanie i monitorowanie zdrowia pacjenta w domu asystowanie przy trudnych zabiegach chirurgicznych - lekarz z innego szpitala mo e wspomaga lekarza przeprowadzaj cego zabieg medycyna powypadkowa - wyposa enie karetek pogotowia w specjalistyczny sprz t informuj cy personel szpitala o bie cym stanie zdrowia pacjenta e-nauczanie - dodatkowa mo liwo szkolenia lekarzy oraz personelu medycznego 16

21 II. Cz praktyczna W cz ci praktycznej zostanie przedstawiony autorski system wspomagaj cego lekarza w diagnozowaniu na podstawie dostarczonych zdj medycznych. Rozdzia 6. Koncepcja systemu Lekarz za pomoc komputera pod czonego do Internetu komunikuje si z systemem InterMed. Dzi ki dostarczonemu przez system interfejsowi ma on mo liwo przegl dania listy dost pnych bada, dodania nowego badania, i podgl d konkretnego badania. Mo e równie skonsultowa wyniki badania z innym lekarzem (konsultantem, np: radiologiem), który wyrazi swoj opini na podstawie obrazów medycznych do czonych do badania. Dodatkowo lekarz mo e poinformowa pacjenta o wynikach za pomoc wiadomo ci . Pacjent otrzymuje diagnoz oraz ewentualn propozycj kolejnej wizyty. Ta forma komunikacji mi dzy pacjentem a lekarzem nie jest jednak wystarczaj ca i powinna zosta potwierdzana telefonicznie. Wszystkie dane w systemie przechowywane s na serwerze. Znajduj si tam informacje o badaniu oraz zdj cia diagnostyczne. Wspólnym medium komunikacyjnym jest Internet. To dzi ki niemu realizowana jest komunikacja pomi dzy lekarzem i konsultantem, oraz pacjentem. Rysunek 6.1. Koncepcja systemu 17

22 Rozdzia 7. Analiza wymaga Okre lenie tego, co oprogramowanie powinno oferowa (czyli analiza wymaga ) jest jedn z najwa niejszych cz ci procesu tworzenia systemu. Je li twórca nie zna dok adnie problemu, który ma rozwi za, to jest ma o prawdopodobne, e znajdzie u yteczne rozwi zanie. Je eli klient, dla którego jest przeznaczone oprogramowanie, nie zostanie wys uchany i zrozumiany, to prawdopodobnie nie b dzie zadowolony z wyniku [6]. Wynikiem analizy wymaga powinna by dokumentacja wymaga, zapisana za pomoc prototypów, specyfikacji, jak równie modeli formalnych S ownik W celu zapewnienia poprawnej komunikacji mi dzy u ytkownikami systemu, a jego twórc, zosta przygotowany s ownik terminów projektu. Zawiera on wszystkie terminy i specyficzne ownictwo u ywane podczas dyskusji o wymaganiach systemu [5]. ownik terminów (terminów, akronimów, skrótów): InterMed Dostawca Klient Lekarz Konsultant Pacjent Skrót od nazwy analizowanego systemu: InterMed - Internetowy system wspomagaj cy lekarza w diagnozowaniu na podstawie obrazów medycznych. synonim: system Dostarcza system InterMed (np. firma informatyczna). Instytucja lub osoba, która zamawia system od dostawcy. ówny u ytkownik systemu, który mo e korzysta ze wszystkich jego funkcji. Lekarz posiadaj cy konto w systemie. Poproszony przez innego lekarza konsultuje jego badanie. Osoba, dla której zosta o przeprowadzone badanie. 18

23 Administrator Osoba dbaj ca o poprawn prac systemu InterMed. Dodaje i uaktualnia list pacjentów i lekarzy. synonim: operator Ekran Logowania E-L Cz systemu InterMed, umo liwiaj ca logowanie do systemu. Skrót od Ekranu Logowania. Ekran Badania E-B Cz systemu InterMed, która umo liwia przegl danie badania i zdj do niego do czonych. Skrót od Ekranu Badania Ekran Listy Bada E-LB Cz systemu InterMed, która wy wietla spis wszystkich bada. synonim: kartoteka bada Skrót od Ekranu Listy Bada. Ekran Nowego Badania E-NB Cz systemu InterMed, która umo liwia wprowadzenie kolejnego badania do systemu. synonim: Formularz Nowego Badania Skrót od Ekranu Nowego Badania. Ekran Wyszukiwania Cz systemu InterMed, która pozwala na wyszukiwanie bada wed ug zadanych kryteriów. 19

24 E-W Skrót od Ekranu Wyszukiwania. Ekran Konsultacji E-K Cz systemu InterMed, która daje mo liwo wymieniania komunikatów pomi dzy lekarzem, a konsultantem. Skrót od Ekranu Konsultacji. Formularz Dodawania Zdj Panel Opcji P-O Serwer Formularz umo liwiaj cy lekarzowi za adowanie zdj medycznych na serwer. Cz systemu InterMed, która wy wietla dost pne opcje. Skrót od Panel Opcji. Komputer z dost pem do Internetu, na którym jest wdro ony system InterMed. Klient internetowy Program komunikuj cy si z serwerem WWW np. przegl darka WWW. synonim: klient WWW Parametry badania Cz informacji dot. badania tj: numer badania, nazwa badania, data badania, pacjent (imi i nazwisko). 20

25 7.2. Modele systemu Model jest to pewna koncepcja, pierwowzór systemu zapisany za pomoc obiektów graficznych, prostych kszta tów oraz schematów blokowych. Dzi ki temu mo e by on analizowany nie tylko przez twórców systemu (firm informatyczn ), ale równie mo e do wyja nienia klientowi budowy systemu i funkcji jakie b dzie oferowa Model przep ywu informacji Modele przep ywu informacji obrazuj za pomoc diagramów, jakie zdarzenia zachodz w systemie, co powoduj, jakie s procesy, komponenty oraz dane wej ciowe i wyj ciowe. Na poni szym diagramie zosta zaprezentowany model przep ywu informacji dla systemu InterMed. Rysunek 7.1. Model przep ywu informacji 21

26 'Nowe badanie' jest zdarzeniem, które zapocz tkowuje proces 'Zapis informacji o badaniu'. Proces ten jest wspomagany przez stron WWW. Danymi wej ciowymi dla tego procesu s zdj cia DICOM oraz zdj cia obj to ciowe. Cel jaki osi gamy w wyniku tego procesu, to wsparcie dla lekarza w procesie diagnozy. Danymi wyj ciowymi z kolei s : zarejestrowane badanie, wys ane wyniki do pacjenta oraz pro ba o konsultacj skierowana do innego lekarza. 'Pro ba o konsultacj ' jest równocze nie zdarzeniem wywo uj cym nast pny proces: 'Konsultowanie badania', który podobnie jak proces g ówny ('Zapis informacji o badaniu') jest wspomagana przez stron WWW Model architektury systemu Model architektury prezentuje nam sposób organizacji elementów tworz cych system. W przypadku InterMed mo na wyró ni trzy obszary, w które zorganizowane s poszczególne cz ci systemu: strefa klienta obszar Internetu serwerowa cz systemu Rysunek 7.2. Model architektury systemu Strefa klienta to komputery u ytkowników pod czone do sieci Internet. Obszar Internetu obejmuje infrastruktur sieciow umo liwiaj kontakt klienta z systemem. 22

27 Serwerowa cz systemu InterMed b dzie sk ada si z czterech modu ów: Modu DICOM i Wizualizacja, które umo liwi sk adowanie i przegl danie zdj medycznych. Modu Komunikacja pozwoli na kontakt mi dzy lekarzami oraz wysy anie wyników do pacjenta. Szkielet systemu b dzie obs ugiwa kartotek bada (dodawanie, usuwanie, przegl danie bada ). Modu ten spaja wszystkie modu y w jeden zintegrowany system. System zostanie zaprojektowany do przechowywania dwóch rodzajów danych: dane tekstowe (informacje o badaniu, diagnoza) grafika (obrazy medyczne) 7.3. Analiza wymaga funkcjonalnych Wymagania funkcjonalne definiuj, jakie us ugi zaoferuje system oraz jak b dzie si zachowywa w okre lonych sytuacjach. Wynikaj one g ównie z potrzeb u ytkownika, który wskazuje konkretne udogodnienia oczekiwane od systemu. W trakcie projektowania systemu InterMed skorzystano z j zyka UML (ang. Unified Modeling Language - Ujednolicony J zyk Modelowania) [36]. Sk adaj si na niego grupy notacji graficznych, które s do opisywania i projektowania systemów oprogramowania, w szczególno ci systemów oprogramowania obiektowego [8]. Dzi ki takiemu podej ciu (wysoki poziom abstrakcji) powsta a dokumentacja projektowa jest zrozumia a nie tylko dla twórców systemu, ale równie dla klienta. Ca y proces modelowania zosta wykonany przy pomocy narz dzia IBM Rational Software Architect. IBM Rational Software Architect [37] jest zintegrowanym narz dziem projektowym i programistycznym, które umo liwia wykorzystanie techniki programowania modelowego w j zyku UML do opracowywania dobrze zaprojektowanych aplikacji i us ug. W przeprowadzonej analizie wymaga zosta utworzony zestaw diagramów i schematów, które opisuj kluczowe funkcje systemu i sposób ich dzia ania. W pierwszej kolejno ci okre lono czego u ytkownicy i klienci mog oczekiwa od systemu. W tym celu wykorzystano nast puj ce techniki j zyka UML: Przypadki u ycia systemu - opisuj w jaki sposób konkretni Aktorzy (nazwa ytkownika w notacji UML) komunikuj si z systemem. Prezentuj one równie podstawow funkcjonalno systemu istotn z punktu widzenia klienta/u ytkownika. Diagram czynno ci - przedstawia przep yw czynno ci w trakcie korzystania z systemu InterMed. Ukazuje on w jakie interakcje wchodz dzia ania u ytkowników i dzia ania systemu. Dzi ki temu diagramowi uwidoczniony zosta kontekst dla przypadków u ycia. 23

28 Podczas analizowania wymaga zosta po ony szczególny nacisk na interakcje pomi dzy konkretnymi osobami, a systemem. Pomi dzy g ównymi Aktorami systemu - Lekarzem i Konsultantem - równie zachodz interakcje, co zosta o przedstawione na poni szym diagramie: Rysunek 7.3. Przegl d aktorów systemu W systemie InterMed ta interakcja oznacza, e ka dy lekarz mo e konsultowa przeprowadzane przez siebie badanie z dowoln ilo ci innych lekarzy - konsultantów. Interakcje wyst puj ce pomi dzy poszczególnymi Aktorami, a systemem w notacji UML, oznacza si za pomoc przypadków u ycia. Na poni szym diagramie zosta y przedstawione kluczowe przypadki u ycia zachodz ce w systemie i pogrupowane wed ug tzw. ekranów, w których s one dost pne. 24

29 Rysunek 7.4. Kluczowe przypadki u ycia Na podstawie diagramów przypadków u ycia widzimy, e Lekarz ma mo liwo mi dzy innymi: zalogowania si, dodania nowego badania, wys ania pro by o konsultacj do innego Lekarza itd. Natomiast Konsultant w sytuacji konsultowania badania innego Lekarza posiada 25

30 prawa odczytu dla tego badania (podgl d zdj medycznych, odczyt diagnozy Lekarza) oraz mo liwo wys ania odpowiedzi (swojej diagnozy). Dla kluczowych przypadków u ycia zosta zaprojektowany diagram czynno ci. Pozwala on zorientowa si jaka mo e by kolejno wykonywania operacji przez u ytkownika podczas pracy z systemem. 26

31 Rysunek 7.5. Diagram czynno ci dla kluczowych funkcji systemu 27

32 7.4. Analiza wymaga niefunkcjonalnych Wymagania niefunkcjonalne nie dotycz bezpo rednio konkretnych funkcji systemu. Wprowadzaj raczej ograniczenia na system oraz specyfikuj warunki u ytkowania poszczególnych jego cz ci. Wynikaj one z potrzeb u ytkownika [7] Bezpiecze stwo Ka de oprogramowanie zarz dzaj ce danymi u ytkownika wymaga zastosowania szczególnych rodków bezpiecze stwa. Z jednej strony wymaga tego prawo o ochronie danych osobowych, a z drugiej strony niepewny system nigdy nie zdob dzie zaufania ytkownika. Poni ej wypisano wymagania stawiane bezpiecze stwu systemu InterMed. CECHA Bezpieczne przechowywanie hase WERYFIKOWALNY WYMIAR Has a przechowywane w bazie wy cznie w postaci zakodowanej Bezpieczna transmisja danych klient-serwer-klient Szyfrowane po czenie klient-serwer Wymagania sprz towe Tabela 7.1. Wymagania dot. bezpiecze stwa systemu 3DVS System InterMed do poprawnej pracy b dzie wymaga dostarczenia odpowiedniego sprz tu oraz infrastruktury sieciowej. Najwa niejsze z punktu widzenia u ytkownika jest to, e wystarczy mu redniej klasy komputer z dost pem do Internetu oraz zainstalowanym ogólnodost pnym oprogramowaniem (przegl darka WWW). Z punktu widzenia systemu kluczow rol b dzie mia o zagwarantowanie du ej przestrzeni dyskowej w bazie danych oraz szybki Internet. Rysunek 7.6. Wymagania sprz towe 28

33 Szczegó owo wymagania sprz towe zosta y zebrane w poni szej tabeli: CECHA Serwer bazy danych Serwer aplikacji Urz dzenia wej cia (dla Lekarza i Odbiorcy) Urz dzenia wyj cia (dla Lekarza i Odbiorcy) WERYFIKOWALNY WYMIAR Umo liwiaj cy przechowywanie danych binarnych (zdj cia) Liczba klientów internetowych komunikuj ca si jednocze nie z serwerem: nieograniczona Klawiatura, mysz Monitor, opcjonalnie drukarka Tabela 7.2. Wymagania dot. sprz tu Pozosta e wymagania systemu Poni ej zosta y opisane pozosta e wymagania niefunkcjonalne systemu. Znajduj si tutaj wytyczne i warunki jakie powinny zosta spe nione w celu uzyskania optymalnej pracy ca ego oprogramowania. W miar mo liwo ci zosta y one zapisane ilo ciowo, co pozwoli na jednoznaczn ich interpretacj oraz umo liwi przeprowadzenie testów wydajno ciowych. CECHA Internet Przegl darka WWW Format zdj (zbiór wej ciowy) Rozmiar Wydajno Przenaszalno atwo ytkowania WERYFIKOWALNY WYMIAR Pr dko transmisji danych po stronie klienta internetowego: (zalecane min. 100 kb) Przegl darki preferowane: IE 5.0, Firefox lub nowsze wersje 1. Zdj cia w formacie DICOM 2. Zdj cia obi to ciowe (format nieustandaryzowany) Wymagana pojemno dyskowa serwera bazy danych: 1TB Liczba rekordów w bazie: nieograniczona Czas odpowiedzi na danie zalogowania do systemu: 1sek Czas odpowiedzi na otwarcie przegl darki: czas przes ania 1MB x rozmiar pobieranych danych Czas pobierania zdj medycznych na komputer klienta: czas przesy ania 1MB x rozmiar pobieranych danych Platforma docelowa: system niezale ny od platformy % kodu zale nego od platformy docelowej: - z punktu widzenia Lekarza/Odbiorcy: 0% kodu zale nego - z punktu widzenia systemu/administratora: 5% kodu zale nego od bazy danych Czas niezb dny do przeszkolenia Lekarza: 1-2 godziny Czas niezb dny do przeszkolenia Konsultanta: 0.5 godziny Czas niezb dny do przeszkolenia Administratora: 3godziny Tabela 7.3. Pozosta e wymagania dot. systemu 3DVS 29

34 Rozdzia 8. Projekt i wykonanie systemu 8.1. Modelowanie zachowa systemu Na etapie przygotowywania projektu równie zosta a wykorzystana notacja UML. Jednak w tym wypadku powsta e modele s bardziej szczegó owe od modeli wykonanych w trakcie analizy wymaga. Rodzaje diagramów jakie zosta y u yte na tym etapie: Diagramy klas. Obrazuj ogóln struktur systemu, pokazuj c klasy i ich wzajemne relacje. Diagramy sekwencji. Modeluj najwa niejsze scenariusze wykonania poszczególnych przypadków u ycia systemu. Diagramy komunikacji. Pokazuj po czenia i interakcje mi dzy obiektami. Diagramy pakietów, Przedstawiaj w ogólnym wietle organizacj oprogramowania. Diagramy pakietów stanowi dobr logiczn map systemu. Diagram wdro enia. Pokazuj one fizyczn konfiguracj oprogramowania i sprz tu. Uwagi: Poni ej zosta y przedstawione najwa niejsze aspekty analizy zachowa systemu. Pe na dokumentacja projektowa w postaci diagramów UML zosta a umieszczona w za cznikach w formie elektronicznej. Przyk adowy diagram klas odpowiadaj cy przypadkowi u ycia Dodaj badanie wygl da nast puj co: 30

35 Rysunek 8.1. Diagram klas dla przypadku u ycia 'Dodaj badanie' Lekarz uzupe nia w przegl darce internetowej formularz nowego badania (formularz badania jest reprezentowany przez klas ekrannowegobadania). Z rozwijanej listy wybiera pacjenta (odpowiedzialna jest za to metoda wyswietllistepacjentów() ). Po zatwierdzeniu nowego badania (metoda dodajbadanie() ) informacje z formularza s pobierane, sprawdzane i zapisywane w bazie (ta cz jest realizowana przez klas nowebadaniectr). Baza jest reprezentowana przez klas badaniedb. Poni szy diagram sekwencji szczegó owo obrazuje kolejno przep ywu komunikatów w czasie dla przypadku u ycia Dodaj badanie. Formularz wype niony przez lekarza, po sprawdzeniu (akcja: sprawdzformularznb) przez obiekt kontrolny nowebadaniectr mo e okaza si b dnie uzupe niony. Spowoduje to wys anie informacji zwrotnej do lekarza z pro o podanie poprawnych danych (akcja: infopoprawformularz). Natomiast gdy system nie b dzie mia zastrze nowe badanie zostanie zapisane w bazie danych (akcja: dodajbadanie). 31

36 Rysunek 8.2. Diagram sekwencji dla przypadku u ycia 'Dodaj badanie' Na podstawie diagramu sekwencji zosta utworzony diagram komunikacji, który informuje o interakcjach i po czeniach poszczególnych obiektów. 32

37 Rysunek 8.3. Diagram komunikacji dla przypadku u ycia 'Dodaj badanie' Zaprojektowany diagram pakietów dla systemu pokazuje powi zania i logiczne przej cia pomi dzy poszczególnymi ekranami. Pakiety reprezentuj funkcje okre lone dla ró nych obszarów w systemie. Po zalogowaniu mamy opcje dost pne w Panelu Opcji, mo emy np. wybra pakiet Ekran Nowego Badania (czyli przej do strony oferuj cej formularz nowego badania), nast pnie przechodz c do pakietu Ekran Badania mo emy m.in. podgl dn badanie, obejrze zdj cia z badania. Ostatnim punktem tej cie ki jest Ekran Konsultacji, który oferuje komunikacj z innymi Lekarzami. Oczywi cie z ka dego Ekranu mo na bezpo rednio powróci do Panelu Opcji. Na diagramie jednak nie zosta y umieszczone te po czenia poniewa rysunek straci by wtedy przejrzysto. 33

38 Rysunek 8.4. Diagram pakietów W kolejnym etapie modelowania zachowa systemu zosta przygotowany diagram wdro enia. 34

39 Rysunek 8.5. Diagram wdro enia Przedstawia on w y systemu (stacje robocze, serwery), na których s wdro one poszczególne artefakty, czyli elementy aplikacji InterMed (baza danych, aplikacja internetowa). Na serwerze (lub serwerach) s zainstalowane i skonfigurowane: aplikacja oraz baza danych. Administrator (bazy danych i systemu) przy pomocy stacji roboczej czy si z g ównym serwerem s cym do zarz dzania wdro on infrastruktur. Lekarz natomiast komunikuje si z systemem poprzez komputer osobisty. Diagramy UML s bardzo cz sto stosowane do dokumentowania wykonanego systemu. Ich podstawow zalet jest to, e pozwalaj na ogólne zrozumienie oprogramowania bez potrzeby analizowania kodu Projekt bazy danych Zaprojektowanie poprawnej struktury danych jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj cych o powodzeniu przedsi wzi cia. To od niej w du ej mierze zale y implementacja poszczególnych modu ów systemu. Najpowszechniej stosowan metod modelowania danych jest modelowanie encja - relacja - atrybut, która obejmuje encje, zwi zane z nimi atrybuty i relacje mi dzy tymi encjami [7]. 35

40 Istnieje wiele narz dzi wspomagaj cych ten proces. Jednym z nich jest DBDesigner, rozwijany na licencji Open Source. DBDesigner jest narz dziem s cym do modelowania struktur bazy danych. Potrafi on integrowa si z ró nymi bazami danych (MySQL, Oracle) i dzi ki intuicyjnemu interfejsowi u ytkownika mo e by wykorzystywany nie tylko przez profesjonalistów, ale równie przez osoby nie znaj ce sk adni j zyka SQL. Narz dzie to zosta o wykorzystane do zaprojektowania poni szego diagramu. Dzi ki niemu zosta wygenerowany skrypt tworz cy struktur obiektów bazy danych. Rysunek 8.6. Projekt bazy danych Aby umo liwi przechowywanie danych w systemie zosta y przygotowane cztery tabele. Dwie z nich (lekarz, pacjent) b zawiera y dane o charakterze statycznym - wpisane raz, z za enia nie powinny ulega zmianie (mo e zdarzy si oczywi cie konieczno ich uaktualnienia, jednak e system w podstawowej wersji nie b dzie posiada takiej funkcjonalno ci). Kolejne dwie tabele: badanie i diagnoza, b bardzo aktywnie u ywane przez system. To w nie one zawieraj wszystkie informacje o badaniu (tabela badanie) oraz wystawionych diagnozach (tabela diagnoza). 36

41 W bazie danych nie b przechowywane zdj cia medyczne, zostan one umieszczone na dysku twardym serwera. W bazie znajd si jedynie informacje o ich lokalizacji. Pomi dzy tabelami zosta y utworzone relacje wskazuj ce zale no ci mi dzy danymi: jeden lekarz mo e przeprowadzi wiele bada jeden pacjent mo e by wielokrotnie badany dla jednego badania mo e istnie wiele diagnoz (wystawionych przez wielu lekarzykonsultantów) 8.3. Projekt interfejsu u ytkownika Zadowolenie klienta jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj cych o powodzeniu systemu. Nawet najlepszy projekt informatyczny mo e zako czy si pora, je li jego ytkownicy nie b chcieli z niego korzysta. Wielu ludzi w zetkni ciu z komputerem doznaje takiego szoku, e zaczynaj unika wszelkiego rodzaju systemów informatycznych [9]. Dlatego ten w nie etap tworzenia aplikacji powinien zosta szczególnie dok adnie omówiony z u ytkownikami systemu. Podczas przygotowania projektu interfejsu u ytkownika szczególny nacisk zosta po ony na prostot i wygod obs ugi. U ytkownicy bez do wiadczenia z komputerami mog nauczy si jego u ywania w ci gu krótkiego szkolenia. Strona zosta a podzielona na kilka sekcji (patrz poni ej), z których ka da ma ci le okre lon funkcj. Rysunek 8.7. Projekt interfejsu 37

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

M A G I S T E R S K A

M A G I S T E R S K A POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydzia Matematyki i Nauk Informacyjnych P R A C A M A G I S T E R S K A Szymon Pisarek Ontologicznie zorientowane przeszukiwanie Internetu Opiekun pracy Prof. Marcin Paprzycki WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH

INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH TRANSPORTOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Zbigniew Kasprzyk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu INTEGRACJA US UG POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ SMS W MA YCH I REDNICH

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo