Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok 2011. Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011"

Transkrypt

1 Star Fitness S.A. Raport Roczny za rok 2011

2 Spis treści 1. List Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale Rachunek przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia 4. Sprawozdanie Zarządu 5. Oświadczenia Zarządu 6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 7. Informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

3 List Zarządu Poznań dn.14 czerwca 2012 roku Szanowni Państwo, Rok 2011 był dla nas okresem niezwykle wytężonej pracy. Mamy za sobą trudny rok pełen nowych projektów i wyzwań związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, których realizację udanie zamknęliśmy w okresie sprawozdawczym. Nie mam wątpliwości, że pod względem zarówno organizacji jak i kompetencji udało nam się poczynić wiele postępów. Rok 2011 to również rok ważnych decyzji. W grudniu Zadebiutowaliśmy na alternatywnym rynku akcji NewConnect i tym samym zapoczątkowaliśmy nową erę w naszej organizacji. Erę jeszcze większych przemian dynamiczniejszego rozwoju i agresywnego podbijania rynku. Ponadto zrealizowaliśmy wyższe od planowanych przychody i osiągnęliśmy najlepsze w historii zyski. Gwarantuję Państwu, że nadal jesteśmy głodni dobrych wyników. Chcemy więcej dlatego wciąż czynimy inwestycje w nowe projekty oraz nowe produkty. Mam nadzieję, że długoterminowe zamierzenia przekujemy w imponujące zyski. Nadal sporo energii wkładamy i będziemy wkładać w budowę wizerunku naszej firmy, jako dobrego, solidnego dostawcę kompleksowych rozwiązań. Jestem pewien, że nasza misja "Do Wszystkich z Sukcesem" niesiona na ustach i w głowach naszego zespołu pozwoli nam w przyszłym okresie sprawozdawczym oraz w latach kolejnych odnieść jeszcze lepsze wyniki. Pozostaję z poważaniem Sebastian Gazda

4 Wybrane dane finansowe Stan na Stan na Stan na Stan na Wybrane dane finansowe PLN EUR Kapitał własny , , , ,79 Kapitał zakładowy , , , ,61 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,50 Zobowiązania długoterminowe , , , ,07 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,98 Aktywa razem , , , ,29 Należności długoterminowe ,40 0, ,34 0,00 Należności krótkoterminowe , , , ,01 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,64 okres od do okres od do okres od do okres od do Wybrane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , ,77 PLN EUR Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,78 Amortyzacja , , , ,48 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,84 Zysk (strata) brutto , , , ,60 Zysk (strata) netto , , , ,61 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,19 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,22 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,74 Przepływy pieniężne netto, razem , , , ,14 Liczba akcji (w szt.)* Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,15-0,04 - Wartość księgowa na jedną akcję 1,01-0,24 - * Spółka została przekształcona w spółkę akcyjna w 2011 r. Przeliczenia kursu Kurs euro na dzień bilansowy (31.12) 4,4168 3,9603 Średni kurs euro w okresie do ,1401 4,0044

5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Nazwa spółki: Star Fitness Spółka Akcyjna Siedziba: Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

6 I. Informacje ogólne 1. Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 4764Z) 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 4. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych i jest jednostką samodzielną. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są aktualnie znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości: 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania na 31 grudnia 2011 r. są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz z późn. zm.). 2. Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą. 3. Wycena aktywów i pasywów: środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość wynosi powyżej 1.500,00 zł lecz poniżej 3.500,00zł., zaliczane są w koszty działalności w miesiącu ich zakupu poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których wartość jest niższa niż 1.500,00 zł są traktowane jako materiały, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano metodą liniową na podstawie planu amortyzacji, stany zapasu materiałów i towarów wyceniono wg rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto, dla ustalenia wartości rozchodu dla towarów handlowych i materiałów przyjęto zasadę: pierwsze przyszło pierwsze wyszło, Sporządzono dnia 14 czerwca 2012 roku

7 Star Fitness SA ul. B. Krzywoustego Poznań BILANS lp. AKTYWA Stan na Stan na Stan na Stan na lp. PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ A. AKTYWA TRWAŁE , ,55 WŁASNY) , ,78 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał ( fundusz ) , ,33 podstawowy , ,00 Koszty zakończonych prac II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość 1. rozwojowych. 0,00 0,00 ujemna) 0,00 0,00 2. Wartość firmy. 0,00 III. Udziały (akcje) własne 0,00 (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Inne wartości niematerialne i IV. Kapitał ( fundusz ) 3. prawne , ,33 zapasowy , ,44 Zaliczki na poczet wartości 4. niematerialnych i prawnych. 1500,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,22 V. Kapitał ( fundusz ) rezerwowy z aktualizacji wyceny. 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe , ,00 1. Środki trwałe VII. Zysk ( strata ) z lat , ,22 ubiegłych , ,87 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 VIII.Zysk ( strata ) netto , ,79 b) budynki,lokale i obiekty IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość inżynierii lądowej i wodnej , ,64 ujemna) 0,00 0,00

8 c) urządzenia techniczne i maszyny 21943, ,00 B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,60 d) środki transportu , ,58 I. Rezerwy na zobowiązania 19494,00 0,00 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku e) inne środki trwałe 5814,00 1. dochodowego 19494,00 0,00 2. Środki trwałe w budowie 0,00 Rezerwa na świadczenia 2. emerytalne i podobne 0,00 0,00 Zaliczki na środki trwałe w 3. budowie 0,00 0,00 - długoterminowa 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 18216,40 0,00 - krótkoterminowa 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 18216,40 - długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 - krótkoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 0,00 II. Zobowiązania 0,00 długoterminowe , ,00 Wartości niematerialne i Wobec jednostek 2. prawne 0,00 0,00 1. powiązanych 0,00 0,00 Długoterminowe aktywa Wobec pozostałych 3. finansowe 0,00 0,00 2. jednostek , ,00 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych - udziały lub akcje 0,00 0,00 pap.wartościowych 0,00 0,00 - inne pap.wartościowe 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe ,26 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 d) inne 8400,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 III. Zobowiązania 0,00 krótkoterminowe , ,60 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 Wobec jednostek 1. powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 0,00 0,00

9 wymagalności: - inne pap.wartościowe 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek ,55 4. V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18459,13 0,00 a) kredyty i pożyczki , ,00 Aktywa z tytułu odroczonego b) z tytułu emisji 1. podatku dochodowego 9307,00 0,00 dłużnych papierów 0,00 0,00 Inne rozliczenia c) inne zobowiązania 2. międzyokresowe 9152,13 finansowe 51081,99 d) z tytułu dostaw i 2728 usług, o okresie B. AKTYWA OBROTOWE ,07 514,83 wymagalności: , , I. Zapasy ,88 719,77 - do 12 miesięcy , ,83 1. Materiały 0, ,75 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 dostawy 88885, ,39 f) zobowiązania 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 wekslowe 0,00 0,00 g) z tytułu podatków, 1196 ceł, ubezpieczeń i innych 4. Towary ,88 356,02 świadczeń , ,47 5. Zaliczki na dostawy 0,00 h) z tytułu wynagrodzeń 11160, ,91 i) inne 492,11 0,00 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 II. Należności 1014 IV. Rozliczenia krótkoterminowe ,15 189,32 międzyokresowe , ,00 Należności od jednostek 1. powiązanych 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o Inne rozliczenia okresie spłaty: 0,00 0,00 2. międzyokresowe , , ,60

10 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 - długoterminowe ,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 - krótkoterminowe , ,00 b) inne 0,00 0,00 Należności od pozostałych 2. jednostek , ,32 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,71 - do 12 miesięcy , ,71 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 b) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń społ.i zdrowotnych, innych świadczeń 33023, ,13 c) inne , ,48 d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,96 Krótkoterminowe aktywa 1. finansowe , ,96 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne pap.wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach , ,08 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne pap.wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki , ,08 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41554, ,88 - środki pieniężne w kasie i 41554, ,88

11 na rachunkach - inne środki pieniężne 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 Inne inwestycje 2. krótkoterminowe 0,00 0,00 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20598, ,78 RAZEM AKTYWA : , ,38 RAZEM PASYWA : , ,38 Sporządzono dnia 14 czerwca 2012 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy członków Zarządu

12 Star Fitness SA ul. B. Krzywoustego Poznań RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: od jednostek powiązanych , ,77 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,15 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie" + ", zmniejszenie "-") 18971, ,02 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,64 B. Koszty działalności operacyjnej , ,67 I. Amortyzacja , ,09 II. Zużycie materiałów i energii , ,15 III. Usługi obce , ,38 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,11 podatek akcyzowy 0,00 0,00 V. Wynagrodzenia , ,99 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30720, ,33 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,97 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,65

13 C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) , ,10 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,90 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13983,95 II. Dotacje ,12 III. Inne przychody operacyjne , ,95 E. Pozostałe koszty operacyjne , ,44 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (trwała utrata wartości) 33875,61 0,00 III. Inne koszty operacyjne , ,44 F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+ D - E ) , ,56 G. Przychody finansowe 62821, ,45 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 0,00 0,00 I. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Odsetki, w tym : 56432,02 1,32 od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne 6389, ,13 H. Koszty finansowe , ,80 I. Odsetki, w tym : , ,98 dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 0, ,82 I. Zysk ( strata ) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H ) , ,79 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I. - J.II. ) 0,00 0,00

14 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. Zysk ( strata ) brutto ( I +/-J ) , ,79 L. Podatek dochodowy 95268, ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Zysk ( strata ) netto ( K-L-M ) , ,79 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy członków Zarządu Sporządzono dnia 14 czerwca 2012

15 STAR FITNESS S.A Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,57 - korekty błędów podstawowych 0,00 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach , ,57 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 38500,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) 38500,00 0,00 - emisja akcji 38500,00 0,00 - b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00-0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 32472,44 0, Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,44 a) zwiększenia (z tytułu) , ,44 - agio , b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,44 5. Kapitał (fundusz) z aktualizcji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktuallizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0, b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

16 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu , , Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) - b) zmniejszenie (z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu , ,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0, ,44 - korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, ,44 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0, b) zmniejszenie (z tytułu) 0, ,44-0, , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu , ,87 - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach , ,87 a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu , ,87 8. Wynik netto , ,79 a) zysk netto ,99 0,00 b) strata netto ,79 c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,78 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,78 Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiag rachunkowych Podpisy członków Zarządu Poznań, dnia 14 czerwca 2012 r.

17 STAR FITNESS S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele Za okres od dnia roku do dnia roku TREŚĆ Kwota za okres od r. do r. Kwota za okres od r. do r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto , ,79 II. Korekty razem , ,93 1. Amortyzacja , ,09 2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) , ,73 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ,95 5. Zmiana stanu rezerw ,00 6.Zmiana stanu zapasów , ,17 7. Zmiana stanu należności , ,99 8.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5716, ,20 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , ,86 I. Wpływy 0, ,00 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20670,00 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II.Wydatki , ,04 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,04 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe

18 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Star Fitness S.A. - Raport Roczny za rok , ,04 I. Wpływy ,00 0,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki , ,45 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek , ,72 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 56308,03 8. Odsetki 98306, ,73 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) , ,45 D. Przepływy pieniężne netto razem (A. III+/-B. III+/-C. III) , ,35 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 5 253, ,23 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 41554, ,88 - ograniczonej możliwości dysponowania Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych Podpisy członków Zarządu.., dnia 2012r.

19 Star Fitness SA ul. Krzywoustego Poznań NIP REGON I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego na dzień r. 1) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 1.1. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Nie dotyczy Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych Spółka posiada środki trwałe, których nie amortyzuje i nie umarza. Środki te są używane na podstawie umów najmu lub dzierżawy, w tym na podstawie umów leasingowych: - zestaw mebli Clever Frase - wartość ,00 pln - najem samochodu osobowego BMW PO 374GE - czynsz najmu 800,00pln miesięcznie płatny jednorazowo za cały rok na podstawie faktury VAT - najem pomieszczeń o powierzchni ok. 188m² przy ul. B. Krzywoustego 72 czynsz równowartość 6 euro za jeden metr kwadratowy plus vat Szczegółowy zakres zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają poniższe tabele:

20 TABELA RUCHU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (wg grup rodzajowych) Grupa Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto Stan na początek okresu Przychody Rozchody Stan na koniec okresu Stan na początek okresu Umorzenie za okres Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu Stan na początek okresu Stan na koniec okresu grunty własne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budynki i budowle ,27 0,00 0, , , ,63 0,00 0, , , ,01 urządzenia techniczne i maszyny w tym: 12107, ,37 0, , , ,23 0,00 0, , , ,14 - urządzenia ogólnego zastosowania 9000, ,72 0, , , ,58 0,00 0, , , ,14 - urządzenia techniczne 3 107, ,65 0, , , ,65 0,00 0, ,01 0, ,00 środki transportu , ,85 0, , , ,31 0,00 0, , , ,12 pozostałe środki trwałe 0, ,00 0, ,00 0,00 306,00 0,00 0,00 306,00 0, ,00 środki trwałe razem , ,22 0, , , ,17 0,00 0, , , ,27 TABELA RUCHU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (wg grup rodzajowych) Grupa Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto Stan na początek okresu Przychody Rozchody Stan na koniec okresu Stan na początek okresu Umorzenie za okres Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu Stan na początek okresu Stan na koniec okresu wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oprogramowanie i licencje , ,00 0, , , ,65 0,00 0, , , ,68 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wartości niematerialne i prawne razem , ,00 0, , , ,65 0,00 0, , , ,68

21 2) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3) Zapasy Rodzaj Czynne Bierne Leasing- oplata wstępna 8908,73 0,00 Usługi internetowe 243,40 Razem 9152,13 0,00 W zapasach Spółka wykazała wartość materiałów i towarów handlowych. 4) Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe inne w wysokości ,27 zawierają zaliczki pracowników. 5) Inwestycje krótkoterminowe 5.1 Inwestycje krótkoterminowe w jednostkach powiązanych Nie dotyczy. 5.2 Inwestycje krótkoterminowe udzielone pożyczki - 30 września 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,00 zł grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,37 zł grudnia 2010 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Szymonem Kolasińskim jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,71 zł lipca 2011 roku została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką Star Fitness jako Pożyczkodawcą, a Panem Sebastianem Gazdą jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w wysokości ,61 zł. 6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: Rodzaj Czynne Bierne Ubezpieczenia 13694,28 0,00 Leasing-opłata wstępna 6276,00 0,00 Pozostałe 628,71 0,00 Razem 20598,99 0,00 7) Kapitały Struktura i własność kapitału podstawowego: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a (słowie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję, b (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

22 c. do (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu; każda posiada dwa głosy. 8) Rezerwy Spółka utworzyła rezerwę na odroczony podatek w kwocie: Stan na początek roku Rezerwy obrotowego Stan na początek roku obrotowego różnica wartości bilansowa i podatkowa ŚT 0, ,00 naliczone odsetki 0, ,00 Pozostałe 0,00 0,00 Razem 0, ,00 9) Zobowiązania długoterminowe - kredyt odnawialny PKO BP( umowa ugody z dnia ) ,08 zł. Zobowiązania zabezpieczone na majątku wynikające z umów kredytowych: - kredyt PKO BP klauzula potrącenia wszelkich należności przysługujących PKO BP SA wynikających z udzielenia kredytu z rachunku bieżącego Biznes Partner Kredytobiorcy prowadzonego przez PKO BP S.A. Oddział 5 w Poznaniu, poręczenie wg prawa cywilnego Sebastiana Gazdy, poręczenie wg prawa cywilnego Szymona Kolasińskiego, poręczenie wg kodeksu cywilnego PFPK Sp. z o.o. oraz SFPK Sp. z o.o. - leasing samochodu VW Jetta - umowa leasingu operacyjnego nr zawarta r. na okres 36 miesięcy. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,63 zł. - leasing samochodu BMW - umowa leasingu operacyjnego nr 28/0681/11 zawarta r. na okres 47 miesięcy. Do celów bilansowych spełniającego warunki leasingu finansowego. Wartość początkowa przedmiotu leasingu ,65 zł. W 2011 roku Spółka nie podpisała nowych umów kredytowych długoterminowych. Zobowiązania warunkowe nie występują. 10) Zobowiązania krótkoterminowe Spółka nie ponosi zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 11) Rozliczenia międzyokresowe Na rozliczenia międzyokresowe - przychody przyszłych okresów składają się: - dotacja UE ,00 zł. - przychody przyszłych okresów ,97 zł. 12) Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W 2011 roku Spółka uzyskała przychody realizując sprzedaż na terenie kraju. Ogółem przychody z działalności wyniosły ,52 zł. Przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów: sprzedaż usług ,81 zł. sprzedaż towarów i materiałów ,37 zł. Zmiana stanu produktów wyniosła ,34 zł.

23 13) Struktura pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Poniższa tabela pokazuje strukturę uzyskanych przez Spółkę pozostałych przychodów operacyjnych i poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych: 2011 rok I. Pozostałe przychody operacyjne ,92 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje ,12 Inne przychody operacyjne ,80 II. Pozostałe koszty operacyjne ,24 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 Odpis aktualizujący wartość należności ,61 Inne koszty operacyjne ,63 14) Struktura przychodów i kosztów finansowych. Poniższa tabela pokazuje strukturę uzyskanych przez Spółkę przychodów finansowych i poniesionych kosztów finansowych: 2011 rok I. Przychody finansowe ,52 Odsetki ,02 różnice kursowe 6 389,50 Pozostałe 0,00 II. Koszty finansowe ,54 Odsetki ,54 różnice kursowe 0,00 Pozostałe 0,00 15) Odpisy aktualizujące. Spółka w 2011 roku dokonywała odpisu aktualizacyjnego należności na kwotę ,61zł. 6) Przychody i koszty działalności zaniechanej Nie wystąpiły. 17) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od zysku brutto: 1) Przychody bilansowe ,81 1a przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych ,26 1b przychody zwiększające przychody podatkowe 0,00 Razem przychód podatkowy ,55 2) Koszty bilansowe ,82 2a koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu ,31 2b koszty zwiększające koszty podatkowe 69402,76 Razem koszty podatkowe ,27 Dochód podatkowy ,28

24 18) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie Nie wystąpiły. 19) Poniesione i planowane nakłady na środki trwałe, w tym na ochronę środowiska Nakłady na środki trwałe ,22 Nakłady na wartości niematerialne i prawne ,00 20) Straty i zyski nadzwyczajne Nie wystąpiły. 21) Objaśnienia struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 1) Stan środków pieniężnych na początek roku 5253,88 2) Stan środków pieniężnych na koniec roku ,22 Wszystkie zmiany wynikają wprost z bilansu i rachunku zysku i strat. 22) Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysku i start Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych wycenione są wg kursu średniego NBP. Tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia ) Proponowany podział wyniku za 2011 rok. Zysk za 2011 rok zostanie przekazany na kapitał zapasowy. II. Informacje o niektórych sprawach osobowych 1) Informacje o zatrudnieniu Spółka na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudniała 3 osoby na podstawie umowy o pracę. 2) Wynagrodzenie członków Zarządu Wynagrodzenie członków Zarządu w 2011 roku wyniosło ,00zł brutto. 3) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Nie wystąpiły. III. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1) Znaczące zdarzenia, jakie mogą nastąpić po dniu bilansowym Nie dotyczy. 2) Wykaz spółek powiązanych

25 Nie dotyczy. 3) Umowy zawarte przez Spółkę nie uwzględnione w bilansie W bilansie uwzględnione są wszystkie umowy w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki. 4) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - wydanie opinii z planu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną 4 000,00 zł. - badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok 4 000,00 zł. - badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok 8 000,00 zł Wszystkie czynności przeprowadziła: Wielkopolskie Centrum Audytorsko-Księgowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 21 Pozostałe informacje wymagane w załączniku do ustawy o rachunkowości w naszej Spółce nie występują, bądź jej nie dotyczą. Sporządzono dnia 14 czerwca 2012 roku.

26 Sprawozdanie Zarządu z działalności Star Fitness Spółka Akcyjna Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011roku

27 1. Stan prawny i władze jednostki Nazwa podmiotu: Star Fitness S.A Adres siedziby: Poznań, ul. B. Krzywoustego 72 Spółka powstała 01 grudnia.2006r. Dnia 06 września 2011 roku została przekształcona pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna Nr KRS: Władze spółki: 1) Prezes Zarządu Sebastian Gazda 2) Wiceprezes Zarządu Szymon Kolasiński 1. Informacja o odbytych posiedzeniach Zarządu i podjętych uchwałach 2.1 W dniu 06 września 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki pod firmą Star Fitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w oparciu o plan przekształcenia sporządzony na dzień 31 lipca 2011 roku 2.2 W dniu 21 października 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenie akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 2.3 W dniu 07 listopada 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres roku, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres roku uwzględniającego korektę dokonaną przez biegłego rewidenta c) w sprawie pokrycia straty za rok Przedmiot działalności spółki: Spółka prowadzi działalność w zakresie handlu sprzętem dla klubów fitness oraz organizuje i przeprowadza szkolenia fitness 4. Sytuacja finansowa i gospodarcza: Aktywa spółki wynoszą tyś. I składają się w 60% z aktywów obrotowych. W aktywach obrotowych udział należności wynosi 63%, zapasów 20%., inwestycji krótkoterminowych 17% W pasywach Spółki 33% stanowi kapitał własny, 68% to zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, wśród których zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów bankowych stanowią 5%, a zobowiązania krótkoterminowe 75%., pozostałe to rozliczenia międzyokresowe.

28 4. Przewidywany rozwój spółki Do wszystkich z sukcesem, Chcemy dostarczać wszystkim klientom nasze rozwiązania z sukcesem, wszyscy nasi klienci mają dzięki nam odnieść sukces taki jaki zaplanują z nami wspólnie (biznesowy, ekonomiczny, emocjonalny itp.) W ciągu pięciu lat Star Fitness SA będzie liderem i wykorzysta schemat 4x1 łącząc naszą wizję z czterema najważniejszymi wartościami naszej organizacji: 1. Lider rynku wytrwałość Naszym założeniem jest docierać do coraz większej liczy klientów z coraz szerszą gamą naszych produktów. Będziemy zabiegać o każdy procent udziału w rynku. 2. Lider satysfakcji klienta odpowiedzialność Realizując naszą politykę Lidera rynku na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klienta. Będziemy ją systematycznie badać, aby lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów. 3. Lider przychodów konsekwencja Poprzez prowadzoną sprzedaż i dbałość o satysfakcję klientów będziemy zwiększać nasze przychody. Będziemy rozwijać wachlarz naszych produktów, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost przychodów. 4. Lider pracodawca - doskonalenie Nasi pracownicy są dla nas bezcenni. Będziemy rozwijać ich kompetencje oraz stawiać na ich przedsiębiorczość i zaangażowanie. Kluczowymi elementami strategii działań są: Dalszy rozwój portfela produktów i usług Reorganizacja i rozbudowa działu sprzedaży Wdrożenie systemu CRM w oparciu o standardy SF Wdrożenie sklepu internetowego oraz platformy B2B dla partnerów do sprzedaży B2C Strategia rozwoju o nowe produkty i systemy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz konkurencyjność firmy na rynku Fitness. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie dwóch nowych grup produktowych o nazwie Star Cardio oraz MyZOne. Oba produkty oferowane będą wraz ze szkoleniami, doradztwem i marketingiem. Największa zmiana produktowa to utworzenie departamentu detalicznego, czyli Home edition/use dla klienta końcowego. Od września 2012 roku spółka zamierza rozpocząć sprzedaż rowerów spinning, sprzętu cardio (bieżnie, rowery i eliptyki), sprzętu treningowego do domu (hantle, piłki, gumy itp.) w raz z programami do odchudzania itp.. Reorganizacja obecnej struktury sprzedaży z regionalnej na produktowo-regionalną, pozwoli na jeszcze lepsze i bardziej kompleksowe dotarcie z ofertą do klienta. Dodatkowo w III kwartale spółka optymalizuje koszty i łączy zarządzanie produktami w dwóch działach co zmniejszy koszty. Przesunięcie szkoleń do jednego działu w III kwartale tzw. Akademia Star Fitness spowoduje dużą optymalizacje kosztów wynagrodzeń i dalszy dynamiczny rozwój szkoleń, który będzie stanowił do celowo około 15% przychodów spółki.

29 Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami CRM pozwoli na przyjęcie strategii działania koncentrującej się na wspieraniu czynności marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby konsumenta. Cały proces sprzedaży będzie dodatkowo wspierany systemowym śledzeniem działań wg nowych standardów spółki. Cały czas trwają prace nad doskonaleniem bazy klientów. W trzecim i czwartym kwartale spółka zamierza uzupełnić bazę o informacje związane z klubami, wielkość, ilość członków i rodzaj stref. Zarząd rok 2011 ocenia jako ważny w rozwoju spółki z powodu przygotowań i realizacji debiutu na rynku NewConnect, jednak kluczem do sukcesu i dalszego dynamicznego rozwoju spółki są działania i ich realizacja w roku Zarząd spółki jest pewien, iż kolejne lata działalności przysporzą obecnym akcjonariuszom i pracownikom, a także klientom wiele satysfakcji i zadowolenia. Z Poważaniem Zarząd Poznań, dnia 14 czerwca 2012 roku

30 Oświadczenia Zarządu Oświadczenie zarządu spółki STAR FITNESS S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od r. do r. Zarząd STAR FITNESS S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od r. do r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Prezes Zarządu Sebastian Gazda

31 Oświadczenie zarządu spółki STAR FITNESS S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zarząd STAR FITNESS S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Sebastian Gazda

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Zarząd Spółki pragnie zaznaczyć, że Star Fitness S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 20 grudnia 2011 roku, co oznacza, że Spółka nie była zobowiązana do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Niemniej jednak Emitent szanuje prawa swoich akcjonariuszy bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji. Dlatego też jako jeden z postawionych sobie celów Spółka ma zamiar poświęcić dużą wagę zapewnieniu wszystkim akcjonariuszom pełnego dostępu do informacji. Transparentność prowadzonych działań jest, według osób odpowiedzialnych za Spółkę, niezbędna do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Poniżej znajduje się podsumowanie dotyczące wypełniania zasad ładu korporacyjnego. Zarząd Spółki zaznacza, że cały czas prowadzone są działania mające na celu uzupełnienie informacji oraz jak najlepsze dostosowanie zakładki relacje inwestorskie do potrzeb akcjonariuszy. TAK/ LP. ZASADA NIE/ KOMENTARZ NIE DOTYCZY 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE Zasada nie będzie stosowana w części, która stanowi, że Spółka powinna umożliwić transmitowanie Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej. Informacje znajdują się w Dokumencie Informacyjnym zamieszczonym na stronie www. j.w. Do tej pory Spółka nie publikowała wskazanych w

58 informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, niniejszym punkcie informacji dokumenty korporacyjne spółki, TAK 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK Informacje znajdują się w Dokumencie Informacyjnym zamieszczonym na stronie www opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje), 3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, TAK TAK TAK Skreślony opublikowane raporty bieżące i okresowe, kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, Skreślony pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, TAK TAK NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY Wskazana sytuacja nie miała miejsca. Wskazana sytuacja nie miała miejsca. Wskazana sytuacja nie miała miejsca.

59 3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Skreślony Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK Wskazana sytuacja nie miała miejsca. 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie NIE Na stronie internetowej dostępne są jedynie podstawowe informacje o Spółce. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Inwestorzy mieli zapewniony wystarczający dostęp do informacji poprzez dział relacje inwestorskie na stronie internetowej oraz raporty bieżące. 6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania TAK

60 swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych TAK TAK TAK NIE TAK NIE NIE DOTYCZY TAK Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy nie była dotąd poruszana w raportach. Emitent będzie przestrzegał tej zasady w kolejnych raportach. Spółka, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy będzie organizować publicznie dostępne spotkania z inwestorami, analitykami i mediami, jeżeli okaże się to koniecznie dla usprawnienia komunikacji z rynkiem kapitałowym. Wskazana sytuacja nie miała miejsca

61 zdarzeń korporacyjnych. 13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE Wskazana sytuacja nie miała miejsca Wskazana sytuacja nie miała miejsca Wskazana sytuacja nie miała miejsca W chwili obecnej z uwagi na niewielką wartość merytoryczną takich raportów dla inwestorów Spółka nie publikuje raportów miesięcznych.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 r. 31 maja 2013 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO... 4 3. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie odnośnie stosowania

Oświadczenie odnośnie stosowania INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ AIRWAY MEDIX S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT uchwalonym uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Lp. ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie spółki Telemedycyna Polska S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Gdańsk, 19.12.2011 r. Oświadczenie Zarządu Aiton Caldwell S.A. w sprawie przestrzegania Dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect Nazwa 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Strona 1 z 5 TAK/NIE/NIE DOTYCZY Oświadczenie Bio Planet S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zawartych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy

Raport roczny jednostkowy Raport roczny jednostkowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EDISON S.A. www.edison.pl biznes bez papieru 1. Oświadczenie Zarządu EDISON S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki SferaNET S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Oświadczenie spółki K&K HERBAL POLAND SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad określonych w dokumencie: DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Dobra praktyka 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT

STOSOWANIE ZASADY W SPÓŁCE ZASADA DOBRYCH PRAKTYK OBOWIĄZUJĄCA NA NEWCONNECT Oświadczenie i3d SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 03 marca 2017 r. Strona 1 OŚWIADCZNEI ZARZĄDU SPÓŁKI ROBINSON

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R. 21 marca 2017 r. Spis treści: 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU...3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 4 3.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Inwestycje.pl S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA /NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu na temat stosowania przez GC INVESTMENT S.A. zasad ładu korporacyjnego GC Investment S.A. wprowadziła swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Informacja na temat stosowania zasad Dobre praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DIGITAL AVENUE S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku OŚWIADCZENIA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NWAI DOM MAKLERSKI S.A. W SPRAWIE RZETELNEGO SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Internet Union S.A. dotyczące stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect LP. DOBRA PRAKTYKA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

KOMENTARZ. 2 Sółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. Oświadczenie Zarządu NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (Spółka) w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Zarządu Spółki R&C UNION S.A. ws. stosowania przez Spółkę zasad określonych przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Zarząd R&C UNION S.A. poniżej przedstawia informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r.

RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. RAPORT ROCZNY VENTURE CAPITAL POLAND S.A. ZA 2016 r. Warszawa, dnia 31 maja 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Katowice dn. 14-05- 2013

Katowice dn. 14-05- 2013 Oświadczenie Graphic S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK.

Oświadczenie o stosowaniu lub niestosowaniu zasady TAK. wyłączeniem. transmisji obrad walnego. zgromadzenia przez Internet TAK TAK TAK TAK. Oświadczenie OPEN-NET S.A. o przestrzeganiu zasad zawartych w Załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2016 r. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. 1 SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad. Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect Oświadczenie e-muzyka S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA // DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzid przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r.

RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. RAPORT ROCZNY REVITUM S.A. za 2014 r. Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI... 2 1. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za 2011 rok

Raport roczny za 2011 rok Innowacyjna nauka języków obcych LANGLOO.COM S.A. Raport roczny za 2011 rok www.langloo.com Warszawa, 16.04.2012 r. Spis treści: I. Pismo Zarządu... 2 II. Wybrane dane finansowe Spółki za rok 2011... 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Power Price Spółka Akcyjna. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 1 RAPORT ROCZNY Power Price Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r.

RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od r. do r. RAPORT ROCZNY Spółki FABRYKA FORMY S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis Treści 1. Pismo Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Roczne sprawozdanie finansowe: Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo,

DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW CSY S.A. Szanowni Państwo, Realizując założenia polityki rozwoju Spółka w roku 2010 przeszła przez etap wielu zmian. W dniu 11.10.2010 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Warszawa 11 maja 2011 r.

Warszawa 11 maja 2011 r. Warszawa 11 maja 2011 r. Oświadczenie Zarządu TAMEX Obiekty Sportowe S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r.

RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY ZA ROK OBROTOWY 2013 FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. RAPORT ROCZNY. jednostkowy ZA ROK OBROTOWY 2013 r. RAPORT ROCZNY jednostkowy r. Paproć, 22 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Pismo Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (przeliczone na EURO)...

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo