UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/72/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 i zmiany Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 r. o kwotę ,16 zł, w tym; 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę ,12 zł, 2) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5 003,04 zł, z czego; a) zmniejszenie z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę ,04 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2015 r. o kwotę ,16zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę zł, w tym: a) zwiększenie planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę zł, w tym; - zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę zł, b) zwiększenie planu świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę ,16 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę ,16 zł, z czego zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę ,16 zł, w tym; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,16 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale nr III/22/2014 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2014 r. - Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2015 wprowadza się zmiany w ten sposób, że załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2015 r. wynosi: 1) Dochody budżetu ,87 w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,40 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody bieżące ,63 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,16 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe ,24 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ,24 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) Wydatki budżetu ,03 w tym wydatki bieżące ,00 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych ,93 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,10 2. dotacje na zadania bieżące ,08 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,06 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,93 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu ,00 terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 wydatki majątkowe ,03 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; ,03 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,18 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3) Deficyt budżetu ,16 4) Przychody budżetowe ,04 5) Rozchody budżetu ,88 jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 3283

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2015 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. Dział Rozdział Treść Wartość zadania zwiększenie planu zmniejszenie planu Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,88 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,88 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dokumentacja projektowa budowy wodociągu dla m. Gostwica (Kwasowiec, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak) , , , ,00 Sołectwo Podegrodzie - 2. zadanie; Wykonanie projektu 5 000, ,00 rozbudowy wodociągu gminnego - przysiółek Osowie i Łazy w m. Podegrodzie budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków , ,00 Zadania wykazane w WPF budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Stadłach - etap II , ,46 poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gmin , ,35 WPF Chełmiec i Podegrodzie budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , ,07 WPF w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, Gostwica i Stadła Pozostała działalność , , , ,33 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,33 modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych , , , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Sołectwo Olszana - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Biskup - Szczepaniak (przysiółek Świercze - nawierzchnia asfaltowa) , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie , ,46 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale , ,46 WPF przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa Drogi publiczne powiatowe , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m , ,00 WPF Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu Drogi publiczne gminne , ,27 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,27 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których , ,96 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przebudowa centrum wsi Rogi , ,96 WPF przebudowa dróg gminnych , ,94 przebudowa drogi gminnej nr K Remiza - Barczynki 7 300, ,00 stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Stadła remont drogi gminnej nr K Strzyganiec-Litacz w km 0+000, ,00 i nr K Strzyganiec-Chochorowice w km 0+915, ,00 w miejscowości Brzezna , ,08 Sołectwo Brzezna - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Do Józefa Kubackiego w m. Brzezna (Wola - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Chochorowice - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Podulica Słotwiny w m. Chochorowice (od Zofii Kubackiej w kierunku Kostrzewy - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Długołęka Świerkla - 1. zadanie; Remont drogi do Jerzego Cabały w m. Długołęka-Świerkla (nawierzchnia asfaltowa) , , , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Sołectwo Długołęka Świerkla - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Na Głogówkę w m. Długołęka-Świerkla (do Bugańskich - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Juraszowa - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka w m. Juraszowa (od Karpierza w stronę kapliczki św. Sebastiana) Sołectwo Naszacowice - 2. zadanie; Remont drogi gminnej Do Drapki w m. Naszacowice (obok W. Waligóry - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Naszacowice - 3. zadanie; Remont drogi gminnej Przez Wieś do Rzeki w m. Naszacowice (chodnika oraz nawierzchnia asfaltowej wraz z odwodnieniem koło boiska sportowego) Sołectwo Olszanka - 1. zadanie; Remont drogi gminnej do Kulaków (nawierzchnia bitumiczna) Sołectwo Olszanka - 2. zadanie; Remont drogi Na Kątach w m. Olszanka (koło Ramsa i Stachonia - nawierzchnia asfaltowa) Sołectwo Podegrodzie - 1. zadanie; Remont drogi gminnej Piekielna w m. Podegrodzie (Wały nawierzchnia asfaltowa) , , , , , , , , , , , , , ,00 Sołectwo Podrzecze - 2. zadanie; Wykonanie dokumentacji , ,71 technicznej chodnika przy drodze powiatowej w kierunku cmentarza w Podrzeczu Sołectwo Rogi - 1. zadanie; Remont drogi gminnej w kierunku Szyszki w m. Rogi (nawierzchnia asfaltowa) , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 zakup nieruchomości nr ewid. 579/31 położonej w Podegrodziu z przeznaczeniem na wybudowanie dwóch studni głębinowych dla zasilenia gminnego wodociągu , , Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Sołectwo Podrzecze - 1. zadanie; Wyposażenie kaplicy , ,00 cmentarnej w Podrzeczu (oświetlenie wewnętrzne, nagłośnienie, urządzenie alarmowe) budowa kapilcy na cmentarzu komunalnym w Podrzeczu , ,00 WPF 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,50 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , ,50 komputeryzacja Urzędu Gminy , ,00 modernizacja budynku Urzędu Gminy , ,00 ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności , , ,50 WPF publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 dotacja dla OSP Brzezna , ,00 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" , , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , ,70 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,70 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których , , ,70 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu , ,00 odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Brzeznej , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz zakup systemu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi remoint ogrodzenia i placu utwardzonego przy Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 3 950, , , , , , , , , , , , , , , ,70 WPF Przedszkola , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu 8 446, ,00 zakup i montaż żaluzji w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu , , Gimnazja , ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 rozbudowa toalet w Gimnazjum w Brzeznej , ,00 zakup rezerwowego palnika do kotłowni olejowej w Gimnazjum w Brzeznej , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 446, , Żłobki 8 446, ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 446, ,00 budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu 8 446, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka odpadami , ,54 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,54 zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,35 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 Sołectwo Mokra Wieś - 1. Zadanie; Wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu Zapospólne , ,02

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Sołectwo Podegrodzie - 4. zadanie; Rozbudowa oświetlenia na terenie Sołectwa Podegrodzie , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 500, ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500, ,00 dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup kserokopiarki 8 500, , Biblioteki 8 446, ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 446, ,00 budowa budynku biblioteki gminnej w Podegrodziu 8 446, ,00 Razem , , , ,03 wydatki majątkowe, w tym; , , , ,03 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; , , , ,03 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,34 0, , ,18 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Budżet Gminy Podegrodzie na 2015 rok po zmianach Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 r. Nazwa Plan przed zmianą zwiększenie planu zmniejszen ie planu Plan po zmianie I. DOCHODY , , , ,87 II. WYDATKI , , , ,03 III. DEFICYT BUDŻETOWY , , , ,16 IV. PRZYCHODY w tym: , , Wolne środki, o których mowa , ,51 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) , , , ,00 V. ROZCHODY w tym: , , Spłata otrzymanych krajowych , ,88 pożyczek i kredytów Razem I + IV , , , ,91 Razem II + V , , , ,91 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

15 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/72/2015 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 maja 2015 roku Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo