Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Miejscowość: Lubartów Kod pocztowy: Tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Miejscowość: Lubartów Kod pocztowy: 21-100. Tel.: 0818556608"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: ul. Cicha 14 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejscowość: Lubartów Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Tel.: Lucyna Rubach Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

2 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających tak nie 2 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dostawa tomografu komputerowego 16- rzędowego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń oraz systemem informatycznym RIS i PACS II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Główne miejsce realizacji dostawy Lubartów ul. Cicha 14 Kod NUTS PL314 Główne miejsce świadczenia usług Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) dostawa tomografu komputerowego 16- rzędowego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń oraz systemem RIS i PACS 4 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

5 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) tak nie II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie Jeżeli tak,oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych tak nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa tomografu komputerowego 16- rzędowego oraz systemu informatycznego RIS i PACS, jego montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi. 2. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także : a) wykonanie niezbędnych projektów budowlanych ( plan pomieszczenia stanowi załącznik nr 3). b) wykonanie projektu ochrony radiologicznej obliczenie osłon stałych pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji ( projekty winny spełniać wymogi załącznika do wniosku o pozwoleniami na budowę i będą uzgodnione z instytucjami i rzeczoznawcami w zakresie zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami dla obiektów Zakładów Opieki Zdrowotnej ( Dz. U. z 2006r. nr 213 poz 1566); oraz spełniające warunki określone w art. 20 i art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz z póź. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. nr 180 poz. 1325) c) wykonanie harmonogramu prac adaptacyjnych d) wykonanie technologii montażu tomografu komputerowego e) wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na montaż w/w tomografu komputerowego. Niezbędne prace adaptacyjno instalacyjne powinny zawierać przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sterowni tomografu, łazienki personelu oraz pomieszczenia przygotowawczego. Dostosowanie to nastąpi poprzez wymianę stolarki okiennej, drzwi(w tym montaż drzwi przeciwpromiennych); dostosowanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych według norm przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. f) zachowanie czystości w trakcie i po wykonaniu prac g) Uzgodnienie z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego projektów budowlanych, harmonogramu wykonania prac oraz technologii montażu tomografu. h) instalacja i konfiguracja systemu RIS/PACS W/w prace wykonywane będą przy czynnie działającym Zakładzie Radiologii Lekarskiej. Wszelkie wyłączenia mediów winny być uzgodnione z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego. 3.Przedmiot zamówienia stanowi jedna oferta całościowa. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 6. Dokładne parametry urządzenia tj. tomografu komputerowego oraz systemów RIS/PACS zawiera załącznik numer 2 7. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił minimum 18 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji. 8. Zaoferowane urządzenie wraz z wyposażeniem winno byc oznakowane znakiem CE Opis warunków technicznych Lp. PARAMETRY TECHNICZNEGRANICZNE I OCENIANE WARUNEK PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ SKALA OCENY PUNKTOWEJ PARAMETRÓW PARAMETRY OGÓLNE 5 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

6 1 Aparat TK umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego : - badania mózgowia łącznie z badaniami czynnościowymi (perfuzyjnymi) w diagnostyce wczesnych zmian niedokrwiennych i procesów rozrostowych, - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 150 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów. 2 Aparat umożliwiający jednoczesne (w trakcie jednego obrotu układu lampa-detektor) uzyskiwanie 16 przylegających warstw akwizycyjnych. 3 System teleradiologiczny umożliwiający przesyłanie w sieci internet lub dystrybucja webowa obrazów medycznych w celu zdalnej oceny badań przez lekarzy diagnostów. Ma być możliwe zdalne opisywanie i konsultacje badań. 4 Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, rok produkcji Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu - certyfikat CE - - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu - świadectwo PZH 6 Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej: - deklaracja zgodności dla oferowanego produktu - certyfikat CE - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych jeśli jest wymagane. 7 Certyfikaty i świadectwa dla pozostałych oferowanych produktów: 6 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

7 - deklaracje zgodności i certyfikaty zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. 8 Pakiet 150 teleradiologii zapewniający konsultacje/opisy (w cenie aparatu) medycznych wykonanych przez lekarza/y specjalisty/ów. 9 Przeszkolenie personelu medycznego (lekarzy i techników RTG) w zakresie obsługi TK trwające co najmniej 14 dni roboczych ( po 5 godzin dziennie) w pracowni TK w Lubartowie 10 Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu 1kpl wraz z dostawą. II GANTRY I STÓŁ PACJENTA 1 Ciężar gantry 2000 [kg] 2 Minimalny czas pełnego obrotu 0,5 [s] 3 Średnica otworu gantry 70 [cm] 4 Pochylenie gantry ± 30 5 Możliwość sterowania pochyleniem gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa) - z konsoli w sterowni - automatycznie z programu badania 6 Sterowanie ruchami gantry i slołu z czterech stron gantry (z przodu z prawej i lewej strony, z tyłu z prawej i lewej strony) /Nie - 10 pkt, 7 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

8 Nie -0 pkt. 7 Detektory typu stałego w układzie wielorzędowym umożliwiającym jednoczesne wykonanie 16 warstw submilimetrowych dla skanu spiralnego 8 Liczba elementów detekcyjnych w jednym rzędzie detektora 700 [n] 9 Liczba możliwych do uzyskania grubości warstw podczas jednego obrotu lampy [n] Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 10 Liczba aktywnych elementów detektora przy akwizycji min. 16-tu warstw dla pojedynczej projekcji [n] Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 11 Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji 16 warstw submilimetrowych 8 [mm] Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 12 Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem pełnej funkcjonalności 180 [kg] 13 Wysokość stołu - najniższe ustawienia 58 [cm] Najmniejsza wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 14 Wyposażenie stołu pacjenta (min.): 2 materace, podgłówki bez elementów metalowych, pasy stabilizacyjne, zestaw do pozycjonowania, kołyska do badań niemowląt 15 Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconym w kierunku pacjenta wyświetlaczem licznika czasu pozostałego do kończa wstrzymania oddechu /Nie - 10 pkt, III UKŁAD RENTGENOWSKI 8 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

9 1 Maksymalna moc generatora rtg rozumiana jako iloczyn napięcia [kv] i prądu anody lampy [A] możliwych do jednoczesnego zaprogramowania w protokole klinicznym przez użytkownika. 48 [kw] Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 2 Maksymalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych. 130 [kv] Największa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 3 Minimalne napięcie lampy rtg używane w protokołach klinicznych. 90 [kv] 4 Maksymalny prąd I anody lampy rtg możliwy do zaprogramowania w protokole klinicznym 400 [ma] 5 Liczba możliwych nastawów wysokiego napięcia dostępnych w protokołach klinicznych [n] Największa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 6 Pojemność cieplna anody lampy (w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna - podać ekwiwalent, jednak oceniana będzie rzeczywista pojemność cieplna) 5 [MHU] Największa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 7 Szybkość chłodzenia lampy 700 [khu/min] 8 Zewnętrzny ( na zewnątrz okola ) system chłodzenia lampy (zewnętrzny wymiennik ciepła) /Nie - 0 pkt, Nie -10 pkt. 9 Automatyczny wybór ogniska 10 Ilość ognisk 2 9 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

10 IV PARAMETRY BADANIA 1 Ilość submilimetrowych, nienakładających się, oferowanych warstw zbieranych jednocześnie w czasie najkrótszego oferowanego pełnego skanu (360º) 16 Największa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 2 Czas najkrótszego skanu dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej 0,5 [s] Najmniejsza wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 3 Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej 100 [s] Najmniejsza wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 4 Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji co najmniej 16 warstw) 0,65 [mm] 5 Największe dostępne pole obrazowe (FOV) 50 [cm] 6 Maksymalna długość badania spiralnego (helikalnego) bez elementów metalowych w stole i bez konieczności przekładania pacjenta 150 [cm] 7 Liczba pozycji projekcji skanu topograficznego 2 (min AP i LAT) Największa wartość 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 8 Możliwość zatrzymania topogramu w dowolnym czasie 9 Kolimacja kąta wiązki promieniowania lampy zgodna z wielkością pola skanowania 10 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

11 10 Akwizycja spiralna i rekonstrukcja obrazów w trybie wysokiej rozdzielczości przy pochylonym gantry /Nie - 10 pkt, 11 Modulacja prądu anody w zależności od współczynnika osłabienia promieniowania w danym obszarze anatomicznym 12 Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDIvol, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. 13 Wyświetlanie dawki DLP, jaka zostanie pochłonięta przez badanego pacjenta w czasie badania wraz ze zmianami powodowanymi przez modyfikację protokołu badania oraz zastosowanymi metodami redukcji dawki, dla każdej warstwy, przed rozpoczęciem akwizycji. /Nie - 10 pkt, V PARAMETRY JAKOŚCI OBRAZU 1 Dawka potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia 120 kv, określonej dla najkrótszego skanu pełnego, mierzonej na fantomie CATPHAN 20 cm, przy warstwie 10 mm, podać parametry ekspozycji - prąd, napięcie, czas ekspozycji [mgy] Najmniejsza wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 2 Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w [pl/cm] w punkcie 2% krzywej MTF, wyznaczona przy zastosowaniu klinicznego filtru rekonstrukcyjnego w najkrótszym czasie skanu pełnego, w pełnym polu obrazowym (podać nazwę użytego do pomiaru filtra oraz parametry skanu) 14 [pl/cm] Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 3 Zastosowanie algorytmów filtrujących surowe dane w celu zmniejszenia poziomu szumów /Nie - 10 pkt, 11 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

12 4 Zastosowanie algorytmów zmniejszające artefaky związane z występowaniem tkanek o różnych gęstościach /Nie - 10 pkt, 5 Szybkość rekonstrukcji obrazów 6 [obrazów/sekundę Największa wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 6 Zdolność rozdzielcza w kierunku osi Z 0,4 [mm] Najmniejsza wartość - 10 pkt, inne proporcjonalnie mniej 7 Matryca rekonstrukcji obrazu 512 x 512 [pikseli] 8 Matryca prezentacyjna obrazu 1024 x 1024 [pikseli] VI PARAMETRY SYSTEMU KOMPUTEROWEGO KONSOLI OPERATORSKIEJ 1 Konsola operatorska dwumonitorowa umożliwiająca jednoczesną pracę technika operatora i lekarza diagnosty (w zakresie jednoczesnego wykonywania badań i przeglądania obrazów z innych badań lub innych serii bieżącego badania) 2 Monitory LCD 19 3 Pojemność dysków HD w części przeznaczonej na surowe dane obrazowe wyrażone liczbą danych surowych uzyskanych w pełnych obrotach przy jednoczesnej akwizycji 16 warstw 1000 [n] 4 Pojemność dysków HD w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy TK wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512 x 512 bez kompresji [n] Największa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 5 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z 12 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

13 następującymi funkcjami: - Dicom Print - Dicom Storage SCU - Dicom Storage SCOP - Dicom Modality Worklist Management - Dicom Modality Performance Procedure Step - Dicom Quer/Retrieve SCP - Dicom Quer/Retrieve SCU 6 Dwukierunkowy intercom do komunikacji głosowej z pacjentem 7 System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim 8 Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle ( w trakcie skanowania) 9 Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) 10 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne) 11 Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów, inne) 12 Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe) 13 Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT w tym: - Rekonstrukcje MPR (trick i thin), - Edycja 3D, - Rekonstrukcje SSD, - Rekonstrukcje Angio-CT (MinIP i MaxIP) 13 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

14 14 Automatyczna wizualizacja całego naczynia: prostopadłe przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia 15 Oprogramowanie do badań perfuzji mózgu, oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu (MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. Oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych 15 Oprogramowanie do automatycznej synchronizacji startu badania spiralnego po dotarci kontrastu w badaną okolicę. Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. VII KONSOLA LEKARSKA 1 Dwumonitorowa konsola lekarska (niezależna, zaawansowana stacja robocza diagnostyczna) zasilana niezależnie od TK i konsoli operatorskiej. 2 Monitory medyczne LCD, przekątna 19 3 Pojemność dysków bazy danych w części przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy wyrażona liczbą obrazów TK w matrycy 512x512 bez kompresji [n] Największa wartość - 10 pkt. inne proporcjonalnie mniej 4 Możliwość wyświetlania min. 8 różnych obrazów (512x512) /Nie - 10 pkt. 5 Możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej konsoli postprocesingowej do min. 10GB z zapewnieniem pełnego jej wykorzystania przez oprogramowanie analizujące obrazy TK konsoli lekarskiej (np. możliwość budowy modeli 3D z 5000 obrazów CT załadowanych do pamięci operacyjnej) /Nie 14 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

15 - 10 pkt. 6 Identyczny interfejs użytkownika dla obu konsoli (identyczna obsługa wspólnych funkcji postprocessingowych) /Nie - 10 pkt, 7 Możliwość zdalnego dostępu do konsoli postprocessingowej za pośrednictwem sieci LAN (dostęp do wszystkich funkcji konsoli ze zdalnego komputera PC) /Nie - 10 pkt, 8 Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie za pomocą wskazania jednego punktu odniesienia umieszczonego w naczyniu /Nie - 10 pkt, 9 Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym /Nie - 10 pkt, 10 Automatyczne usuwanie zwapnień podczas analizy badań naczyniowych dla modeli MIP oraz VRT (przy pomocy funkcji włącz/wyłącz obraz zwapnień) /Nie - 10 pkt, 11 Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - Dicom Print - Dicom Storage SCU - Dicom Storage SCOP - Dicom Quer/Retrieve SCP - Dicom Quer/Retrieve SCU 12 Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) 13 Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile 15 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

16 gęstości, histogramy, analiza skanu dynamicznego, inne) 14 Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów, inne) 15 Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe) 16 Funkcje prezentacji i przetwarzania 3D obrazów CT w tym: - Rekonstrukcje MPR (trick i thin), - Edycja 3D, - Rekonstrukcje SSD, - Rekonstrukcje Angio-CT (MinIP i MaxIP) VIII ZAAWANSOWANE PAKIETY OPROGRAMOWANIA KONSOLI LEKARSKIEJ 1 Oprogramowanie do oceny perfuzji wielonarządowej posiadające specjalizowane moduły do oceny perfuzji wątroby, trzustki, nerek, prostaty, kości itp. / Nie - 10 pkt, 2 Oprogramowanie do badań perfuzji między innymi do oceny mózgowego przepływu krwi (CBF), średniego czasu przepływu (MTT), objętości przepływającej krwi (CBV) itp. oraz do automatycznego generowania barwnych map parametrycznych 3 Oprogramowanie naczyniowe do automatycznej wizualizacji całego naczynia: prostopadłe przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy 4 Oprogramowanie typu Bone Removal do usuwania struktur kostnych IX WYPOSAŻENIE DODATKOWE 1 Automatyczny, specjalizowany do badań CT wstrzykiwacz kontrastu 16 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

17 2 Zestaw fantomów do kalibracji tomografu komputerowego 3 Zestaw fantomów do kontroli jakości tomografu komputerowego umożliwiający co najmniej ocenę jednorodności, szumu, rozdzielczości wysoko i nikokontrastowej oraz grubości warstwy itp. 4 Zestaw fartuchów ołowiowych do ochrony radiologicznej pacjenta: - dwie sztuki na całe ciało - osłona gruczołów sutkowych lateks impregnowany bizmutem - osłony na tarczycę - osłony na gonady - osłona oczu pacjenta 5 Dwuformatowa kamera do rejestracji obrazów pracująca w systemie suchym 6 UPS do podtrzymania pracy komputera konsoli lekarskiej przez minimum 3min 7 Kolorowa drukarka laserowa do wydruków barwnych map perfuzyjnych X TELESERWIS 1 Możliwość zgłoszenia uszkodzenia lub artefaktów obrazowych bezpośrednio z konsoli operatorskiej tomografu (używając funkcji oprogramowania użytkowego konsoli) przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe / Nie - 5 pkt. 2 Możliwość automatycznego zgłoszenia(do serwisu producenta) uszkodzenia lub rozregulowania parametrów tomografu, bezpośrednio przez system tomografu komputerowego / Nie 17 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

18 - 5 pkt. 3 Zdalna diagnostyka serwisowa generatora wysokiego napięcia (w tym możliwość zdalnego wykonywania testów serwisowych) / Nie - 5 pkt. 4 Zdalna diagnostyka serwisowa modułów konsoli operatorskiej (testy uruchamiane zdalnie: komputera głównego, dysków twardych, rekonstruktora TK) / Nie - 5 pkt. 5 Zdalna diagnostyka lampy RTG (testy uruchamiane zdalnie układu żarzenia, układu wirowania anody oraz pomiary wartości napięć i prądów pracy) / Nie - 5 pkt. 6 Zdalna możliwość naprawy uszkodzeń oprogramowania / Nie - 5 pkt. 7 Zdalna możliwość oceny stanu technicznego(stopnia zużycia) podstawowych modułów aparatu (np. lampy RTG, dysków, itd.) / Nie - 5 pkt. 8 Zdalna możliwość generowania raportów o stopniu wykorzystania aparatu (zdalna statystyka użytkowania aparatu / Nie - 5 pkt. 9 Zdalna możliwość wykonywania technicznych testów jakości obrazów / Nie - 5 pkt. 10 Zdalna możliwość wgrania nowych opcji oprogramowania klinicznego (np. do celów szkoleniowych) / Nie - 5 pkt. 18 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

19 XI SYSTEM DO ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI DANYCH PACS/ RIS 1 Podłączenie tomografu komputerowego będącego przedmiotem postępowania przetargowego do archiwum PACS 2 Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni TK oraz RTG 3 System archiwizacji dla min. 4 urządzeń generujących obrazy standardu DICOM i obsługujący min. 5 TB pojemności macierzy dyskowej dla obrazów radiologicznych 4 System dystrybucji obrazów w technologii przeglądarek internetowych z możliwością pobierania badań jakości referencyjnej i w formacie DICOM na oddziały szpitalne, dla min. 25 użytkowników jednocześnie pracujących w systemie wraz z przeglądarką obrazów, wdrożeniem i szkoleniem dla min 20 osób 5 Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowanie na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. 6 Możliwość rejestracji pacjenta z dowolnej końcówki systemu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 7 Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. 8 Rejestracja pacjentów obcokrajowców 9 Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie zestaw badań 19 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

20 10 Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania 11 Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 12 System automatycznie uzupełnia płeć datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL 13 Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających 14 Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP-u, Regonu, skrótu 15 Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL 16 Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu 17 Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy 18 Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy Z NFZ, NIP-em, Regonem / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

21 Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia 20 Słownik miejscowości z podziałem na miasto, gminę i województwo 21 Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania 22 Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisany nr PESEL lub nazwisko 23 Wyszukiwarka zaawansowana min 12 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD 10, Frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. 24 Zintegrowany system RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych 25 Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych 26 Terminarz podpowiadania minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni 27 Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS) 21 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

22 28 Możliwość zdeklarowania czasu badania 29 Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu 30 Wykonywanie raportów z terminarza on-line 31 Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym 32 Raport o niewykonanych badaniach 33 Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych 34 Dodatkowy terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu 35 Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie 36 Terminarz pozwalający rejestrować pacjentów na przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy,kilkugodzinowy, dzienny) 37 Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego na przykład w przypadku zajętości wybranego 38 Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego 22 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

23 39 Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwości zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) 40 Tworzenie prze użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów 41 Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania 42 Zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania 43 Odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu 44 Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie 45 Oznaczenie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie 46 Możliwość sprawdzenia statusu danego badania 47 Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania 48 Możliwość wpisywania informacji o podanej akwizycji w przypadki RTG 23 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

24 49 Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd 50 Nagrywanie z pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta(opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadki badań większych niż 700MB 51 Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pac jęta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyt zawierającej dane pacjenta i badania. logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera 52 Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania 53 System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie 54 Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał 55 Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie 56 Tworzenie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie(średni czas oczekiwania na badanie, zmian terminów badań, badań do wykonania, 24 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

25 zużytych materiałów, zestawienie wg lekarzy zlecających, wg lekarzy opisujących, wg jednostek zlecających, wg płatnika, wg ICD10, ilości wykonanych badań z podziałem na aparaty) 57 Tworzenie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowy, efektu wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni (np. umowa z NFZ, umowy indywidualne z jednostkami zlecającymi gdzie każda może mieć indywidualny cennik badań, badania współfinansowane) 58 Tworzenie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania w dowolnym przedziale czasowym 59 Tworzenie raportów o zużytych materiałach za dowolny okres czasu 60 Integracja z systemem sprawozdawczości do NFZ w zakresie przesyłania do NFZ wymaganych informacji o zarejestrowanych pacjentach i wykonanych procedurach poprzez format otwarty 61 Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ 62 Wydruki formularzy KP, KW, Faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych 63 Możliwość wprowadzenia cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika 64 Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen 25 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

26 65 System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania 66 System pozwalający na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych 67 Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej(przesył danych między stacja roboczą a serwerem musi być szyfrowany) 68 System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi 69 Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach zakładu radiologii 70 Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych 71 System umożliwiający bezkosztowe dodawanie do systemu RIS/PACS nowych użytkowników i stacji roboczych 72 Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim 73 Obsługa polskich znaków diakrytycznych 74 Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania 26 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

27 klienckiego prze WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami 75 Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych 76 Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania 77 Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania 78 Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji 79 DICOM Modality Workist system generujący listy robocze dla urządzeń diagnostycznych 80 Z poziomu RIS możliwość wyboru zdalnej lokalizacji do której ma zostać wysłane badanie 81 Możliwość nadawania praw dostępu dla poszczególnych użytkowników do wysyłania badań przez administratora z poziomu panelu administracyjnego 82 W celu bezpieczeństwa system wymagający autoryzacji poprzez wpisania hasła przed wysłaniem badania 83 Możliwość wglądu do kolejki wysyłanych badań dla użytkownika w zależności od uprawnień (widok badań wysłanych, w trakcie, do wysłania) 27 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

28 84 Oprócz obrazów diagnostycznych możliwość dołączenia do serii badania jako kolejnych obrazów zeskanowanych dokumentów typu skierowanie, historia choroby itp. 85 Moduł instalowany w jednostce zewnętrznej musi umożliwiać tworzenie opisu i odsyłanie ich automatycznie po zatwierdzeniu wyniku do systemu RIS wysyłającego badanie 86 Jednostka wysyłająca misi mieć możliwość sterowania priorytetem wysyłanych badań użytkownik może wybrać w kolejce badania pilne, które mają być wysłane jako pierwsze 87 W przypadku przerwania na życzenie użytkownika transmisji obrazu do opisu poprzez badanie pilne system automatycznie po zakończeniu wysyłania badania pilnego dośle tylko brakujące części przerwanych danych 88 Dane przesyłane za pomocą kanałów VPN 89 Dostawca zapewni sprzęt oraz oprogramowanie dla jednej jednostki zewnętrznej ( z możliwością nieodpłatnego przeniesienia do innej jednostki w trakcie trwania gwarancji) 90 Radiologiczna baza wiedzy zawierająca min: - dostęp on-line, - opis przypadków wraz z opisami i obszernymi materiałem ilustracyjnym na temat wszystkich obszarów anatomicznych - moduł anatomii radiologicznej - logowanie z dowolnego komputera połączonego z internetem - możliwość diagnostyki różnicowej - stale uzupełniane rozdziały - zaawansowana wyszukiwarka - zlinkowane rozdziały Licencja min 1 rok na jednego użytkownika 28 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

29 91 Integracja internetowej bazy wiedzy radiologicznej z systemem RIS 92 Dostęp do bazy z poziomu systemu RIS 93 Licencja lotna przydzielana przez serwer RIS 94 Serwer o minimalnych parametrach: Procesor: - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora : 4 - częstotliwość zegara 2.0 GHz - FSB 1066 MHz - cache L2 8 MB - obsługa instrukcji 64 bitowych Pamięć 2048 MB RAM Napędy wbudowane : CD-ROM,, streamer (pojemnoś przed/po kompresji sprzętowej: min 36 / 72 GB Dyski twarde: 160GB SATA / SAS (w RAID-1) Macierz dyskowa o pojemności 5TB Napęd taśmowy LTO -3 2 x gigabitowa karta sieciowa Monitor LCD 17, klawiatura, mysz 95 Zasilacz awaryjny UPS o minimalnych parametrach: Moc pozorna / rzeczywista: 1500VA / 950W Czas podtrzymywania przy obciążeniu 100%: 6 minut Czas podtrzymywania przy obciążeniu 50%: 22 minuty Maksymalny czas przełączania na baterię: 4 ms Liczba i typ gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania: 8 x IEC320 C 13 (10A) Wymagana funkcja zimny start Port komunikacyjny: RS32, USB 96 4 komputery o minimalnych parametrach: Procesor: - zgodny z x86 - ilość rdzeni w strukturze procesora : 2 - częstotliwość zegara 1,8 GHz - FSB 800 MHz - cache L2 1 MB - obsługa instrukcji 64 bitowych Pamięć 1024 MB RAM Napędy wbudowane : DVD+/-RW 29 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

30 Dyski twarde: 160GB Klawiatura, mysz Gigabitowa karta sieciowa Kolorowy monitor LCD 17 - zalecana rozdzielczość obrazu 1280 x 1024 pikseli - Jasność Cd/m2 - Kontrast 500:1 Złącza: VGA, DVI System operacyjny Windows XP Professional 97 Urządzenie typu Philips SpechMike lub inne, równoważne urządzenie wspomagania dyktowania pozwalające na nagrywanie opisów dźwiękowych, zintegrowanym z systemem RIS Minimalne funkcje: - dedykowane przyciski do obsługi funkcji nagrywania - wbudowany mikrofon i głośnik - podłączane do komputera przez złącze USB - możliwość zdublowania (lub zastąpienia) funkcji myszy - wbudowany czytnik kodów kreskowych 98 Drukarka kodów kreskowych: - wydruk na papierowych lub poliestrowych etykietach lub taśmach samoprzylepnych - jakość wydruki: 300 dpi - automatyczny nóż odcinający - interfejs USB 99 Dwa czytniki kodów kreskowych: - podłączany do komputera przez złącze PS/2 lub USB - odczytywane kody: UPC/EAN/JAN&Addon 2/5, Code Full ASCII, CODE 11, Matrix 25, Interleave 25, Industrial 25, Code 128, Cadabar/MW 7, Code 93, MSI/PLESEY, Code 32, BC 412, Cina Postage 100 Urządzenie umożliwiające odsłuch zarejestrowanych w systemie RIS opisów dźwiękowych: - podłączane do komputera przez złącze USB - wyposażone w słuchawki - zaopatrzone w nożny zestaw sterujący, umożliwiający obsług funkcji odtwarzania i przewijania 101 Skaner płaski: - format A3 - funkcja zczytywania negatywu - rozdzielczość 2400 x 4800 dpi - złącze USB 30 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

31 102 Urządzenie umożliwiające automatyczne wypalanie płyt CD/DVD z wynikiem badania dla pacjenta: - pojemność zasobnika na płyty czyste/wypalone: 100/100 - dodatkowy pojemnik na płyty odrzucone - wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania - wbudowana nagrywarka pły DVD - możliwość druku w kolorze oraz wydruków graficznych - jakość wydruki min 1200 dpi - urządzenie podłączane do sieci Ethernet (bezpośrednio lub poprzez dołączony komputer sterujący) 103 Drukarka atramentowa: - możliwość nadruku na płytach CD - format A4 - rozdzielczość 2400 dpi - złącze USB - dołączone oprogramowanie do projektowania etykiet na płyty Oddzielne kartridże na atramenty (CMYK) XII SERWIS I GWARANCJA 1 Okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu przekazania do użytkowania pracowni TK. Okres gwarancyjny lampy RTG (bez limitu skanów) 18 [m-cy] 2 Okres gwarancji dla pozostałego wyposażenia w ramach przedmiotu zamówienia 18 [m-cy] 3 Ilość przeglądów aparatu TK i systemu RIS/PACS w okresie gwarancji 3/rok i ostatni na zakończenie gwarancji 4 Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej działanie aparatu TK 48 [godziny]. 5 Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju 5 [dni] 31 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

32 Najmniejsza wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej 6 Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie pogwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej działanie aparatu TK 48 [godziny]. 7 Zdalna diagnostyka serwisowa TK przez modem lub router ISDN lub połączenie sieciowe 8 Dostępność części zamiennych 10 [lat] 9 Dokumentacja techniczna potwierdzająca wymagane i oceniane parametry techniczne Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: nie w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: 90 (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie Zakończenie (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 32 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

33 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) 1.Wykonawcy przystępujący do przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości: (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) do dnia: r. godz. 09:00. (decyduje data i godz. wpływu na konto SPZOZ w Lubartowie). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. minimum 60 dni zgodnie z zapisem części IX SIWZ. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BPH I O/Lubartów , z dopiskiem WADIUM do przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego 16-rzędowego wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczenia oraz systemem informatycznym PIS/PACS - Nr sprawy: UN/2 /09 3.Możliwe jest również wniesienie wadium w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z póź. zm.). 4.W przypadku złożenia wadium w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego o uznaniu wpłaconego wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, a nie data złożenia przelewu w banku Wykonawcy. 5.Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz winno zawierać lub być opatrzone stosownymi dokumentami zawierającymi bezwarunkowe, na pierwsze żądanie, nieodwołalne przyrzeczenie zapłaty kwoty wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę, oznaczenie stron, wskazanie płatności na pierwsze wezwanie bez stawiania dodatkowych warunków. Nie spełnienie tych warunków lub tylko częściowe spełnienie, spowoduje wykluczenie Wykonawcy. W przypadku wpłaty wadium w innej formie niż pieniądzu, oryginał dowodu wpłaty należy zdeponować w kasie Zamawiającego przy ul. Cichej 14 w Lubartowie (czynne od poniedziałku do piątku w godz ), zamieszczając o tym informacje w ofercie tj. kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) tak Jeżeli tak, opis szczególnych warunków nie III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: a)posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego postępowania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt 1 SIWZ; b)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunkiem stawianym przez Zamawiającego jest zrealizowanie z należytą starannością co najmniej 1 dostawy odpowiadającej zakresem i rodzajem zamówienia na kwotę nie mniejszą 33 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

34 niż zł w okresie 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentów określonych w części VI.A) pkt 7 SIWZ. c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości PLN (wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.Koncesję, zezwolenie lub licencja jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 2.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełnia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 3 ustawy, na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub - rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych). 7.a) Wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej 1 dostawy tomografu komputerowego wraz z systemem informatycznym RIS/PACS na kwotę nie mniejszą niż zł b) Dokumenty potwierdzające wykonanie z należytą starannością usługi wymienionej w wykazie, o którym mowa w pkt. 7 lit a). 8.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 9.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) punkcie 3, 4 i 6, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) w punkcie 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy. 10.Dokumenty, o których mowa w pkt. 9, podpunkt. 1 lit. a) i c) oraz podpunkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 9 podpunkt 1 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy pkt. 9 stosuje się odpowiednio. 12.Dowód wpłaty wadium. VI. B) WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1.Wymagane dla danego towaru dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim (np. deklaracja zgodności wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej lub wpis do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania lub inny dokumnet równoważny) 34 / 44 SIMAP2_spzozlubar - ID:2009-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/1PN/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy

dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta PL-Kielce: Monitory ekranowe Dostawy Dz.U.lS S177 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TE D: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270130-201 O:TEXT:PL:HTML PL-Kielce: Monitory ekranowe 2010/S 177-270130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187903-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 107-187903 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344444-2012:text:pl:html PL-Tychy: Usługi pocztowe 2012/S 209-344444 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366471-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2014/S 207-366471 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2015-02-24 o godzinie 09:17 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-02-24 o godzinie

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641

19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych 2010/S 35-050641 19/02/2010 S35 Wspólnoty Europejskie Zamówienia na dostawy Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Warszawa: Analizatory testów immunologicznych SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA 2010/S 35-050641 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 146-261946. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 146-261946. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261946-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 146-261946 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365966-2015:text:pl:html Polska-Nowy Targ: Urządzenia do terapii nerkowej 2015/S 202-365966 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367026-2014:text:pl:html Polska-Września: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367026 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233759-2012:text:pl:html PL-Poznań: Kamery cyfrowe 2012/S 140-233759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314579-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami 2010/S 206-314579 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279901-2012:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2012/S 169-279901 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138281-2012:text:pl:html PL-Poznań: Aparaty słuchowe 2012/S 84-138281 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Produkty lecznicze Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2008/S 74-100059 Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392713-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:310215-2014:text:pl:html Polska-Grudziądz: Protezy naczyniowe 2014/S 176-310215 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65878-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Drukowane książki, broszury i ulotki 2013/S 041-065878 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229858-2013:text:pl:html Polska-Chojnice: Protezy ortopedyczne 2013/S 133-229858 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179192-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Urządzenia medyczne 2015/S 099-179192 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamość: Świadczenie usług serwisowania umożliwiających bieżącą eksploatację systemów RIS/PACS, dostawę macierzy dyskowej i rozszerzenie zakresu integracji z HIS Numer ogłoszenia: 40694-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254334-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 2015/S 138-254334 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:264444-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2010/S 173-264444 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262118-2014:text:pl:html Polska-Opole: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 146-262118 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa X

publikacja nieobowiązkowa X Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZRG.JJ.-1P/02/07 Załącznik nr 1 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144198-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Odczynniki do badania krwi 2014/S 083-144198 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:67787-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Monitory dotykowe 2014/S 041-067787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Przenośne lampy elektryczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Przenośne lampy elektryczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62015-2013:text:pl:html PL-Szczecin: Przenośne lampy elektryczne 2013/S 039-062015 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190183-2011:text:pl:html PL-Kraków: Pomoce dydaktyczne 2011/S 115-190183 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:188835-2012:text:pl:html PL-Otwock: Urządzenia medyczne 2012/S 114-188835 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116289-2012:text:pl:html PL-Wałbrzych: Drukarki i plotery 2012/S 70-116289 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:210437-2016:text:pl:html -Rzeszów: Wyroby diagnostyczne 2016/S 118-210437 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90123-2015:text:pl:html Polska-Rzeszów: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 2015/S 052-090123 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334222-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 203-334222 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329012-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Drukarki laserowe 2012/S 200-329012 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2008/S 52-070712 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2008/S 52-070712 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA PL-Warszawa: Implanty chirurgiczne 2008/S 52-070712 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136389-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Produkty farmaceutyczne 2010/S 91-136389 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo