DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ"

Transkrypt

1 WIEŒCI POD ISDN ROK XVI LUTY 2006 SKAWICA, ZAWOJA DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej Dostêp do internetu Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesn¹ szko³ê bez pracowni informatycznych, biblioteki multimedialnej i nowoczesnego sprzêtu AV. Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej nale y w tym zakresie do najnowoczeœniejszych placówek oœwiatowych w Gminie Zawoja, a nawet w powiecie suskim. Dziêki staraniom dyrekcji szko³y w grudniu 2005 r. jej wyposa enie wzbogaci³o siê o kolejn¹ pracowniê informatyczn¹. Zosta- ³a ona zakupiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od Konsorcjum firm ARAM Sp. z o. o. i Computerland S.A., w ramach realizacji projektu: Pracownie komputerowe dla szkó³. Projekt ten jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dla Zespo³u Szkó³ (Gimnazjum nr 2 i Liceum) nieodp³atnie dostarczono sprzêt, wykonano instalacjê i integracjê pracowni komputerowej, jak równie okablowanie i pod³¹czenie komputerów do internetu. Jednostki wyposa one s¹ w system operacyjny Windows XP. Remont i odpowiednie umeblowanie pomieszczeñ wymaga³o znacznych nak³adów finansowych z bud etu szko³y. Nowoczeœnie wyposa one sale lekcyjne, spe³niaj¹ce standardy europejskie, sprawiaj¹ e uczniowie chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach i coraz lepiej radz¹ sobie z obs³ug¹ programów komputerowych. W wyniku wprowadzonych zmian, placówka ta obecnie dysponuje dwiema niezale nymi salami informatycznymi, trzema sieciami komputerowymi, nowoczesn¹ sal¹ audytoryjn¹, dostêpem do internetu w pokoju nauczycielskim i nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi w bibliotece. W sumie, w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej znajduje siê ponad 40 komputerów, które s³u ¹ uczniom i nauczycielom. W nowej pracowni uczniowie maj¹ do dyspozycji 15 stanowisk, drukarkê i skaner. Narzêdziem, które doskonale sprawdza siê w pracy dydaktycznej jest równie komputer przenoœny i wideoprojektor. Natomiast biblioteka sta³a siê pracowni¹ multimedialn¹, dysponuj¹c¹ dostêpem do dwóch niezale nych sieci komputerowych. Mamy nadziejê, e w przysz³oœci zaowocuje to dobrym przygotowaniem m³odych ludzi do wymagañ wspó³czesnego rynku pracy. Pierwsze symptomy ju s¹ widoczne, gdy nasi uczniowie osi¹gaj¹ coraz lepsze wyniki egzaminacyjne, zarówno gimnazjalne jak i maturalne. A.K. W nowej sali komputerowej uczniowie maj¹ mo liwoœæ zapoznawania siê z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Fot. arch. Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej. II Mistrzostwa Amatorów Po³udniowej Polski w Skawicy Udane loty W niedzielne wczesne popo³udnie 5 lutego 2006 roku rozpoczê³y siê II Mistrzostwa Amatorów Po³udniowej Polski w Skawicy. G³ównym organizatorem zawodów by³a Rada So³ecka w Skawicy, wspó³organizatorem natomiast Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi. Na rozpoczêcie w niebo wypuszczono 7 ró nokolorowych œwiec dymnych. Tadeusz Ficek zagra³ na tr¹bce Hejna³ Mariacki. Ksi¹dz Proboszcz Józef Bafia odprawi³ modlitwê w intencji zmar³ych w katastrofie w Katowicach. Po niej pan Ficek odegra³ Ciszê, a na znak jednoœci z poszkodowanymi i zmar³ymi w Katowicach, w niebo wypuszczono go³êbie. Potem ju pole do popisu oddano skoczkom narciarskim. Skawica mo e poszczyciæ siê piêkn¹, naturaln¹ skoczni¹ K-20, która usytuowana jest w prawdziwie urokliwym miejscu, poœród lasów, z dala od zgie³ku ulicznego ruchu. Mistrzostwa cieszy³y siê zainteresowaniem nie mniejszym ni w ubieg³ym roku. Publicznoœæ i tym razem dopisa³a. Amatorzy skoków narciarskich mieli co ogl¹daæ. Wiêkszoœæ skoczków l¹dowa³a w granicach punktu K, a nawet dalej. Zawodnikom nie brakowa³o ani odwagi, ani zapa- ³u do walki. Konkurs rozgrywany by³ w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, szko³y gimnazjalne oraz m³odzie ponadgimnazjalna i starsi. Najm³odszym uczestnikiem by³ Dariusz Dyrcz, a najstarszym jego ojciec Piotr Dyrcz. Bogatsi o doœwiadczenia z ubieg³orocznych mistrzostw, organizatorzy, zadbali o sprawny przebieg ca³ych zawodów. Ca³y zespó³ ludzi sêdziowie, s³u ba porz¹dkowa, medyczna, zaplecze organizacyjno-administracyjne pracowa³ z wielkim zaanga owaniem i profesjonalizmem. Nie brakowa³o równie miejsc parkingowych. Nad opraw¹ muzyczn¹ czuwa³ Marcin Tokarz. Atmosfera wœród widowni, pomimo trzymaj¹cego mrozu, by³a gor¹ca. dokoñczenie na stronie 2.

2 Z KRONIKI WYDARZEÑ dokoñczenie ze strony 1. Udane loty W zawodach bra³o udzia³ ponad osiemdziesiêciu skoczków. Najliczniejsz¹ reprezentacjê wystawili gospodarze mistrzostw. Kibice sprawiedliwie dopingowali wszystkich i ywo reagowali zarówno na wystêp swoich ziomków, jak i na skoki przyjezdnych zawodników. Mniej by³o jednak œpiewów i tr¹bienia, a to ze wzglêdu na panuj¹c¹ w kraju kilka dni wczeœniej a³obê narodow¹, po tragedii w Katowicach. Na belce startowej pojawi³o siê 83 zawodników, z ró nych miejscowoœci. Byli goœcie z Su³kowic, Bia³ki, Naprawy, Krzeszowa, Stryszawy, Gilowic, Juszczyna, Zawoi, Grzechyni, Wieprzca, Kojszówki oraz z Leœnicy i Podszkla. Najliczniejsz¹ grupê stanowili reprezentanci gospodarzy Skawiczanie. Po d³ugich zmaganiach zwyciêzcy w poszczególnych grupach wiekowych, stanêli na podium. Wygrana przynios³a im nie tylko zaszczytny tytu³ mistrza, lecz równie cenne nagrody, a to dziêki hojnoœci sponsorów. W najm³odszej grupie wiekowej g³ówn¹ nagrod¹ by³y narty carvingowe, a dalej odpowiednio: kino domowe i telewizor. Za drugie miejsca wrêczano radiomagnetofony. Równie zajmuj¹cy ni sze miejsca na podium nie odeszli z pustymi rêkami, otrzymali bowiem puchary i nagrody pocieszenia. Przyznaæ nale y, e pomys³ zbudowania w Skawicy skoczni narciarskiej, by³ trafny. Cieszy siê ona sporym zainteresowaniem, trenuje na niej wielu miejscowych ch³opaków. Kto wie, mo e wyroœnie wœród nich nied³ugo zawodnik o talencie równym lub nawet przewy szaj¹cym talent Adama Ma³ysza? Zwyciêzcom gratulujemy, yczymy powtórzenia sukcesu w przysz³ym roku. Wszystkim dziêkujemy za udzia³ i yczymy powodzenia w przysz³orocznych mistrzostwach. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowanie wszystkim, którzy wspó³pracowali przy organizacji Mistrzostw Amatorów w Skawicy oraz czuwali nad ich prawid³owym przebiegiem. Podziêkowania kierujemy w piewszej kolejnoœci do sêdziów g³ównych i pomocniczych: J. Koprzaka, J. Listwana, P. Listwana, U. Radwan, K. Gierata, K. Bartyzela. Podziêkowania sk³adamy równie pani K. Zajdzie oraz ratownikom z OSP Zawoja Centrum za opiekê medyczn¹, stra akom z OSP Skawica Centrum i Skawica Sucha Góra za pe³nienie s³u by porz¹dkowej, panu J. Kaseli za zorganizowanie biura, Przedsiêbiorstu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (prezesowi panu T. Tatarze) za przygotowanie miejsc parkingowych oraz wszystkim, którzy pe³nili obowi¹zki organizacyjno-administracyjne. Gor¹ce podziêkowania kierujemy w stronê wszystkich sponsorów, którzy ufundowali cenne nagrody: ks. proboszcza Józefa Bafii, Jerzego Paj¹ka przewodnicz¹cego Rady Gminy, Marka Listwana wójta Gminy Zawoja, Andrzeja Paj¹ka starosty suskiego, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Kó³ka Rolniczego w Skawicy, Banku Spó³dzielczego w Jordanowie Oddzia³ w Zawoi, S³awomira i W³odzimierza Ficków Hurtownia Materia³ów Budowlanych w Skawicy, Józefa Deji Zak³ad Stolarski w Skawicy, Krzysztofa Dyrcza - w³aœciciela sklepu spo ywczego w Skawicy, Marii ysoñ w³aœcicielki piekarni w Skawicy, oraz anonimowym sponsorom, którzy ufundowali gry komputerowe. LT Szko³a Podstawowa: WYNIKI KONKURSU 1. Wojciech Pacyga (Skawica) (22; 22,5) 44,5 2. Pytel Micha³ (Podszkle) (21,5; 21,5) Pawe³ Polak (Skawica) (21; 21,5) 42,5 S³awomir Marek (Skawica) (21; 21,5) 42,5 5. Sebastian Stec (Stryszawa) (20,5; 20,5) Kacper Ceremuga (Skawica) (20; 20,5) 40,5 Krzysztof Bafia (Leœnica) (20; 20,5) 40,5 Gimnazjum: 1. ukasz Suski (Grzechynia) (25,5; 26) 51,5 2. Damian Mrzyg³ód (Su³kowice) (26; 25,5) 51,5 3. Grzegorz Matusik (Skawica) (23,5; 23,5) Grzegorz Sewio³o (Naprawa) (23,5; 23,5) Pawe³ Marek (Skawica) (22,5; 22,5) 45 Krzysztof Franczak (Skawica) (22,5; 22,5) 45 Marcin Drwal (Grzechynia) (22,5; 22,5) 45 Pod skoczni¹ w Skawicy publicznoœæ kibicowa³a wszystkim zawodnikom Fot. arch. GCKPiT w Zawoi M³odzie ponadgimnazjalna i starsi: 1. Jaros³aw Czy (Su³kowice) (25; 24,5) 49,5 2. Micha³ Pacyga (Skawica) (23,5; 25,5) Pawe³ Matusik (Skawica) (24; 24,5) 48,5 ukasz Krzanak (Su³kowice) (25,5; 23) 48,5 ukasz Tryba³a (Kojszówka) (24,5; 24) 48,5 6. Daniel Polak (Skawica) (24; 24) 48 2 POD DIABLAKIEM 2/2006

3 TARGI TURYSTYCZNE w I po³owie 2006 roku Za naszym oknem 3-5 marca ÓD 7-9 kwietnia KRAKÓW (Hotel Forum) kwietnia WARSZAWA Organizatorów wypoczynku prosimy o przygotowanie materia³ów reklamowych. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi przyjmuje oferty na kompleksow¹ obs³ugê gastronomiczn¹ imprez organizowanych przez Centrum. Oferty mo na sk³adaæ w siedzibie GCKPIT w Zawoi Centrum (budynek parafialny) do koñca kwietnia br. O wy³¹cznoœci danej firmy na obs³ugê gastronomiczn¹ zadecyduje komisja sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli organizatora i wspó³organizatora imprezy. Panu Andrzejowi Paj¹kowi Staroœcie Suskiemu wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Matki Wielkie odœnie anie. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. Gratulujemy Grupom kolêdniczym z zespo³u Babiogórcy z Zawoi Go³yni oraz Zbójnikowi ze Skawicy za zajêcie równorzêdnych pierwszych miejsc na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Dzieciêcych i M³odzie owych Grup Kolêdniczych Pastuszkowe Kolêdowanie w Podegrodziu. sk³ada Redakcja Pod Diablakiem POD DIABLAKIEM Pismo nawi¹zuj¹ce do tradycji pisma Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Babiogórskiej pod tym samym tytu³em. Redaktor naczelna: Gabriela Tryba³a Adres redakcji: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, Zawoja Centrum, tel. (033) , fax , Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w dzia³ach OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM nie zawsze prezentuj¹ pogl¹dy redakcji. Oddano do druku: r. Oba zespo³y wystêpowa³y tak e podczas przegl¹du grup kolêdniczych powiatu suskiego Babiogórskie Pod³azy. U góry grupa Babiogórców z Zawoi, na dole kolêdnicy z zespo³u Zbójnik ze Skawicy. Fot. Janusz Kocio³ek. POD DIABLAKIEM 2/2006 3

4 Z KRONIKI WYDARZEÑ Goœcinne progi W niedzielê 15 stycznia 2006 roku odby³o siê spotkanie noworoczno-op³atkowe rodzin i ich przyjació³ bêd¹cych cz³onkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym (PSOUU) Ko³o w Zawoi. Tegoroczne spotkanie mia³o niecodzienny przebieg. Najpierw by³a Msza œw. w koœciele parafialnym w Zawoi Centrum, któr¹ uroczyœcie odprawi³ ks. proboszcz Ryszard Wiêcek w intencji osób niepe³nosprawnych, a potem odby³ siê charytatywny koncert miejscowej orkiestry dêtej na rzecz ko³a PSOUU w Zawoi. Po koncercie uczestnicy spotkania wraz z zaproszonymi goœæmi, dziêki uprzejmoœci pani Janiny Rembielak, przekroczyli goœcinne progi DW Górnik. Razem z rodzinami byli równie : pan Andrzej Paj¹k starosta suski, pan Józef Ba³os wicestarosta suski, ks. Ryszard Wiêcek proboszcz parafii w Zawoi Centrum, pani Alina Kuœ przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, pani Zofia Dyrcz z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawoi, pani Wanda Olejniczak z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ma- kowie Podhalañskim, pani Janina Bucka i Pani Ma³gorzata Kozina z Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz goœcie z Krakowa pan Stanis³aw Jankowski z ma³ onk¹. Spotkanie prowadzi³a pani Zyta Jagosz przewodnicz¹ca ko³a PSOUU w Zawoi. Pan Andrzej Paj¹k wyrazi³ radoœæ ze spotkania z cz³onkami Ko³a i ich sympatykami. Pan Józef Ba³os krótko przedstawi³ przebieg prac budowlanych w powstaj¹cym w Juszczynie Oœrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Pañstwo Jankowscy z Krakowa przywieÿli niezwyk³y prezent potwierdzenia wp³aty $ USD na konto Ko³a PSOUU w Zawoi. Pieni¹dze zebra³a Polonia z Bostonu w USA cz³onkowie Fundacji Kultury Polskiej z prezesem profesorem Andrzejem Proñczukiem i ksiêdzem Miros³awem Podymniakiem. Na spotkanie z dzieæmi przyby³ te nieco spóÿniony œw. Miko³aj. Rozdawa³ paczki (dziêki sponsorowi Fabryce Os³onek Bia³kowych w Bia³ce), zagadywa³ gwar¹, pozowa³ do zdjêæ. Zespó³ Juzyna, który towarzyszy prawie wszystkim imprezom organizowanym przez Ko³o PSOUU, otrzyma³ gromkie brawa za swój wystêp. Podczas spotkania panowa³a atmosfera ciep³a, yczliwoœci i przekonania, e przed niepe³nosprawnymi mo na te otworzyæ ycie. W³adys³awa Wyrobek Koncert charytatywny Orkiestry Dêtej z Zawoi na rzecz ko³a PSOUU w Zawoi Ciep³a atmosfera sprzyja³a radosnym zabawom dzieci Wspólne spotkanie noworoczno-op³atkowe rodziców, dzieci i zaproszonych goœci Radoœæ dzieciom sprawi³ tak e œw. Miko³aj. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. 4 POD DIABLAKIEM 2/2006

5 Powsta³o Stowarzyszenie Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna CENNE INICJATYWY W trosce o turystykê Szanowni Pañstwo, a zw³aszcza organizatorzy turystyki i wypoczynku w Zawoi powszechnie narzekaj¹cy na dotychczasow¹ mizeriê promocyjn¹ naszej Gminy. Uprzejmie informujemy, e w dniu 30 grudnia 2005 roku zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna ZLOT zrzeszaj¹ca w swych szeregach grupê reprezentatywn¹ organizatorów turystyki. Nale ¹ do nich w³aœciciele hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, wyci¹g narciarski Mosorny Groñ oraz wójt gminy. Z 18-osobowej grupy za³o ycieli zosta³ wy³oniony Zarz¹d Stowarzyszenia w osobach: prezes Zarz¹du Aneta Kojder, wiceprezes Janusz Tatara, wiceprezes Roman Paj¹k. Stowarzyszenie ZLOT dzia³a w oparciu o Ustawê z dnia r. O Polskiej Organizacji Turystycznej, która to daje podstawê tworzeniu Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Siedzib¹ ZLOT jest Oœrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Krakus w Zawoi Wid³ach. Naczelnym, priorytetowym celem powstania stowarzyszenia ZLOT jest promocja niew¹tpliwie atrakcyjnej turystycznie miejscowoœci jak¹ jest ZAWOJA poprzez organizowanie samodzielnych stoisk na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, usprawnienie informacji poprzez w³¹czenie Zawoi do krajowego systemu informacji turystycznej. Pomimo stosunkowo krótkiego czasu jaki min¹³ od za³o enia stowarzyszenia, zosta³y podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji powziêtych celów, i tak: ZLOT przyst¹pi³ do Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, która z kolei jest cz³onkiem Polskiej Organizacji Turystycznej. W b³yskawicznym niemal e tempie cz³onkostwo nasze zaowocowa³o zaproszeniem Stowarzyszenia do udzia³u w woorkshopach (spotkaniach z przedstawicielami touroperatorów) na targach turystycznych w Moskwie i Kijowie w marcu 2006 roku. Planujemy równie wykupienie stoisk na targach turystycznych w Warszawie i odzi. W dniu 02 lutego 2006 r. odby³o siê spotkanie z Komisj¹ Turystyki Sportu i Komisj¹ Finansów Rady Gminy, gdzie zosta³y podjête rozmowy dotycz¹ce mo liwoœci wspó³finansowania dzia³añ promocyjnych przez Urz¹d Gminy, o czym szerzej poinformuj¹ gospodarze spotkania. Stowarzyszenie posiada w³asn¹ stronê internetow¹ na której w najbli szym czasie rozpocznie promocjê turystyczn¹ gminy. Informacje o swoich obiektach bêd¹ mogli umieszczaæ komercyjnie wszyscy zainteresowani, a zw³aszcza cz³onkowie stowarzyszenia ZLOT. Powy - sze dzia³anie ma na celu zwiêkszenie oferty informatycznej, konkurencyjnoœci obs³ugi stron internetowych jak równie obni enie cen œwiadczonych us³ug. Zainteresowanych równie informujemy, e zosta³a zainstalowana tablica INFOHOTEL w Zawoi Wid³y. Druga powstanie w Zawoi Centrum przy parkingu przed Hal¹ Sportow¹. S¹ to oczywiœcie propozycje komercyjne, lecz w sezonie bardzo op³acalne. Reasumuj¹c zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyst¹pienia w szeregi ZLOT, aby wspólnie, jak Bia³ka Tatrzañska kreowaæ wizerunek niew¹tpliwie atrakcyjniejszej Zawoi. Pozwolê sobie zacytowaæ tutaj s³owa testamentu najwybitniejszego Polaka Jana Paw³a II: Jak brzemiê to razem, poniewa w odosobnieniu i w pojedynkê nie uci¹gniemy tego wózka jakim jest promocja. Aco wtedy nam pozostanie? Ogl¹danie programów promocyjnych innych miejscowoœci i wzdychanie, e Zawoja nic nie robi. ATY TO KTO jak nie Zawojanin? Koñcz¹c zapraszamy na zebranie otwarte w dniu 2 marca o godzinie w sali konferencyjnej OSW KRAKUS. ZARZ D ZLOT INFORMACJE KOMUNIKATY APEL DO MIESZKAÑCÓW GMINY Urz¹d Gminy w Zawoi w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców Gminy Zawoja APELUJE o trzymanie psów na uwiêzi. APEL podyktowany jest trosk¹ o bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych jak równie ochron¹ zwierzyny ³ownej. PRZYPOMINA SIÊ: o obowi¹zkowym szczepieniu przeciw wœciekliÿnie; e podczas silnych mrozów nale y zabezpieczyæ ciep³e pomieszczenia dla psów i kotów. Informujemy równie, e wa³êsaj¹ce siê psy bêd¹ wy³apywane na koszt w³aœcicieli. W razie nie dostosowania siê do ww. wymogów zostan¹ zastosowane sankcje karne w postaci mandatów lub zostan¹ skierowane wnioski do S¹du Grodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Zagryziona ³ania przez psy w Zawoi Centrum (nad Brzegiem). Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. POD DIABLAKIEM 2/2006 5

6 ZIMA W ZAWOI Kolêdowanie pod Babi¹ Gór¹ Przyœlimy tu po kolodzie. Cy wy œpicie cy nie œpicie, Kolodowaæ pozwolicie? 22 stycznia br. goœciliœmy w Zawoi grupê kolêdnicz¹ z Ma³ej Wsi ko³o Wieliczki. Kolêdnicy wyst¹pili piêknie przebrani, œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki w wiêkszoœci s³uchaczom nieznane. Na estradzie w sali widowiskowej GCKPiT pojawi³y siê cztery anio³y, diabe³, œmieræ, turoñ, Herod, Trzej Królowie, yd i inni, sami mê czyÿni. Po kolêdzie przybyli równie kolêdnicy z Przy- s³opia i ze Skawicy. Rodzinna kapela urków z Przys³opia zagra³a i zaœpiewa³a tradycyjne polskie kolêdy. Du e wra enie na s³uchaczach robi³a koza, instrument muzyczny, na którym gra Przemek urek. Na zakoñczenie programu wyst¹pi³o trzech m³odych instrumentalistów ze Skawicy, którzy grali na heligonkach. Wszystkich kolêdników publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Wiêkszoœæ zebranych mia³a okazjê po raz pierwszy pos³uchaæ unikatowych ju instrumentów, takich jak koza czy heligonka. Rodzinna kapela urków z Przys³opia. Grupa kolêdnicza z Ma³ej Wsi ko³o Wieliczki Kolêdnicy ze Skawicy Fot. arch. GCKPiT w Zawoi Spotkanie z folklorem Spoœród wielu imprez Zimy w Zawoi, aby poczuæ siê swojsko, trzeba by³o wybraæ siê na spotkanie z folklorem, które odby³o siê w DW Górnik. Zespo³y Juzyna i Zbójnik zaprezentowa³y zebranym goœciom nasz¹ rodzim¹ kulturê. Widzowie szczególnie podziwiali wystêp Zbójnika ze Skawicy, który choæ jeszcze nie obyty ze scen¹, w dynamiczny sposób przedstawi³ Opowieœci o zbójnikach spod Babiej Góry. Nie oby³o siê bez tañców, choæ podobne, to ró ne uk³ady zatañczy³y obydwa zespo³y. Cieszymy siê, e nasza kultura siê odradza i powstaje wiêcej zespo³ów, które wiedz¹ i tradycja jest bardzo wa nym czynnikiem w naszym yciu codziennym. Zespó³ Juzyna gra³, œpiewa³ i tañczy³ Zespó³ Regionalny Zbójnik ze Skawicy podczas wystêpu. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi 6 POD DIABLAKIEM 2/2006

7 Czy œwiêci garnki lepi¹? ZIMA W ZAWOI Wedle dostêpnej wiedzy niekoniecznie œwiêci, ale eby siê upewniæ w tej kwestii udaliœmy siê do Zawoi Centrum na warsztaty zorganizowane przez GCKPiT. No có skoro nie œwiêci to mo e w³aœnie my. Ale mo e po trochu od pocz¹tku. W czwartek 2 lutego uczniowie ze szko³y w Zawoi Centrum i uczniowie kl. III ze szko- ³y w Zawoi Wilcznej spotkali siê na warsztatach garncarskich, które odbywa³y siê w sali widowiskowej Oœrodka Kultury. Dzieci pó³kolem obst¹pi³y Pana Edwarda Gacka aby bacznie obserwowaæ jego poczynania. O zachwycie mog³y œwiadczyæ szeroko otwarte buzie i okrzyki: ³aaa, jaaa, oooo. A to za spraw¹ coraz to nowej kupki gliny, która l¹dowa³a na kole garncarskim, by zaledwie w kilka sekund, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró d ki, przybraæ kszta³t zgodny z yczeniem garncarza. Patrz¹c na zrêczne d³onie Pana Gacka wszyscy na chwilê ulegaliœmy wra eniu, e lepienie garnków to banalnie proste zajêcie. Ma³o kto przypuszcza³, e mo e byæ inaczej kiedy wszyscy podziwiali powstaj¹ce naczynia, bogate w ró norodne kszta³ty, wzory i oczywiœcie maj¹ce ró ne przeznaczenie i zastosowanie dzbanki, cukiernice, œwieczniki, wazony, itp. Czarom Pana Edwarda towarzyszy³y fachowe t³umaczenia, instrukcje i odpowiedzi na pytania. Dzieci urzeczone lepieniem garnków ochoczo zajê³y miejsca przy kole garncarskim, jedni w charakterze lepi¹cych inni napêdzaj¹cych ko³o i tak na zmianê. Tu sprawa jednak nie by³a ju taka prosta, mo e z wyj¹tkiem krêceniu ko³em. Nieudane próby kolegów nie by³y jednak zniechêceniem a wrêcz wyzwaniem dla kolejnych dzieci, które s¹dzi³y, e to banalnie proste. Po zajêciach wiemy, e aby wykazaæ siê takim tempem pracy i perfekcj¹ trzeba nawet piêcioletniej praktyki. RzeŸba w œniegu w obiektywie Idealny garnek dopiero po piêciu latach? mo e tu w³aœnie chodzi o œwiêt¹ cierpliwoœæ. Choæ nie by³o ³atwo, to po zajêciach trzy czwrte grupy deklaruje, e pójdzie w œlady Pana Edwarda Gacka. Nawet jeœli tak siê nie stanie to wszystkim yczymy sukcesów w trenowaniu œwiêtej cierpliwoœci i wytrwa³oœci w d¹- eniu do w³asnych marzeñ. Anna Kozina Uczniowie klasy III o zajêciach (dos³ownie): Mnie to bardzo zainteresowa³o Zuzia Groñczak. Ten Pan bardzo stara³ siê eby dzieci te siê nauczy³y Karolina Szpak. Ten Pan mówi³ bardzo ciekawie i z sensem Jakub Zwoliñski. Nie s³ysza³am do koñca, bo by³am przejêta Monika Kozina. Wielopokoleniowa tradycja, dobrze e j¹ utrzymuj¹ (bo ominê³yby nas takie super zajêcia) Tomek Trzebuniak. Ten Pan p³ynnie lepi³ te garnki, œwietnie e ludzie mog¹ je kupiæ Karolina Szpak. Bardzo dobre zajêcia, niech inni przychodz¹ bo warto Jakub Zwoliñski. Na pytanie o kolejne warsztaty pad³a chóralna odpowiedÿ Tak, jeszcze raz! DZIÊKUJEMY! Uczniowie klasy III Szko³y Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej wraz z wychowawczyni¹. Wielopokoleniowa tradycja, dobrze e j¹ utrzymuj¹ (bo ominê³yby nas takie super zajêcia). Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi POD DIABLAKIEM 2/2006 7

8 NASI PATRONI Ognista œwiêta Œwiêta Agata, nazywana czêsto ognist¹ œwiêt¹ (œpieszy wiernym z pomoc¹ w klêskach jakie niesie ze sob¹ ogieñ), to od wieków jedna z najbardziej czczonych œwiêtych chrzeœcijañskich. Imiê Agata ma rodowód grecki: Agathé, Agathós to po grecku dobra, dobry. Jego ³aciñskie brzmienie Agatha da³o pocz¹tek polskiej Agacie. Imiê to znane by³o powszechnie na naszych ziemiach ju w XII, na pocz¹tku XIII wieku przybieraj¹c czêsto formê Jagata. U ywano go równie na Rusi jako Agafija, Hafija, Oafija, Ohafija. St¹d w³aœnie pochodzi tak popularna w dawnej Polsce Ofka. W tym brzmieniu imiê to powtarza siê czêsto wœród dwórek polskich królowych i w rodach magnackich, zw³aszcza zwi¹zanych z kresami. Wspomnienie œw. Agaty, Panny i Mêczennicy, Koœció³ obchodzi 5 lutego. Apokryficzny przekaz mówi, e pochodzi³a ona ze znamienitego rodu rzymskiego i odznacza³a siê nieprzeciêtn¹ urod¹. Po przyjêciu wiary chrzeœcijañskiej postanowi³a yæ w dziewictwie. Gdy odmówi³a poœlubienia prefekta miasta Katanii zginê³a spalona ywcem po okrutnych torturach. y³a prawdopodobnie w latach W ikonografii przedstawia siê j¹ z kleszczami, którymi by³a szarpana, odciêtymi w czasie mêczeñstwa piersiami z³o onymi na misie, z p³on¹c¹ œwiec¹ w d³oni symbolem Chrystusa. Od wieków czczono j¹ jako patronkê zawodów zwi¹zanych z ogniem: giserów, kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a tak e jako orêdowniczkê w chorobach piersi i opiekunkê karmi¹cych matek. Uwa ano j¹ równie za wspomo ycielkê w czasie po arów, zw³aszcza spowodowanych przez uderzenie pioruna. Jednak przede wszystkim œw. Agatê czci siê jako orêdowniczkê podczas zagro eñ jakie niesie wybuch wulkanu. Doczesne szcz¹tki Œwiêtej spoczywaj¹ w Katanii, mieœcie po³o- onym u wybrze y Morza Joñskiego, na rozleg³ej Nizinie Katañskiej, na w³oskiej wyspie Sycylii. Tu w³aœnie wyrasta najwy szy szczyt wyspy majestatyczna i groÿna Etna (3340 m n.p.m.), której wierzcho³ek nawet latem pokrywa œnieg. O tym, e uœpionego wulkanu nie nale y lekcewa yæ, sycylijczycy przekonali siê trzy lata temu, kiedy wybuch zniszczy³ po³o on¹ na jego stokach miejscowoœæ wypoczynkow¹ Piano Provenzana, drogi, parkingi i linow¹ kolejkê prowadz¹c¹ pod szczyt, poch³aniaj¹c kilka œmiertelnych ofiar. Wed³ug tradycji w rok po œmierci Mêczennicy (252?) w czasie wybuchu Etny orêdownictwo œw. Agaty uchroni³o Kataniê przed strumieniem lawy, który j¹ w cudowny sposób omin¹³. Od tej pory mieszkañcy miasta co roku, w dniu œwiêtej Patronki W³ochy Sycylia. Etna zastyg³a lawa. W³ochy Sycylia. Catania, fasada katedry (XVIII w.). Sanktuarium œw. Agaty. uczestnicz¹ w uroczystej procesji, podczas której ulicami obwo ony jest jej relikwiarz. Etna wielokrotnie jeszcze nios³a miastu zag³adê. Tak np. w 1669 roku pokry³a je wraz z portem gruba warstwa lawy, a w nieca³e 30 lat póÿniej ca³kowicie zniszczy³o towarzysz¹ce wybuchowi wulkanu trzêsienie ziemi. Katedra, gdzie znajduj¹ siê relikwie Œwiêtej, wznosi siê przy g³ównym rynku Piazza Duomo. Powsta³a w ostatniej dekadzie XI wieku. Wielokrotnie przebudowywana dzisiaj jest wspania³¹ barokow¹ budowl¹. Jej imponuj¹ca fasada, odbudowana w XVIII wieku po zniszczeniach dokonanych przez Etnê, jest zaliczana do arcydzie³ baroku na Sycylii. Kaplica œw. Agaty znajduje siê w prawej absydzie. Zamyka j¹ piêkne ogrodzenie kute z elaza. Œwiêta Agata w Polsce czczona by³a od czasu przyjêcia chrztu. Pod jej wezwaniem wznoszono œwi¹tynie, jej imiê nadawano dziewczêtom. W tradycji ludowej w tym dniu œwiêcono sól, chleb i wodê, a w niektórych regionach tak e chusteczki i obr¹czki. Istnia³o przekonanie, e akcesoria te, a zw³aszcza sól, wrzucone do ognia t³umi¹ go. Sól tê wrzucano te do wykopu podczas dr¹ enia lub czyszczenia studni, co mia³o zapewniæ czystoœæ wody. S¹dzono te, e wyniesiona przed dom w czasie wichury spowoduje zmianê kierunku wiatru, podobnie jak wrzucona w czasie po aru w ogieñ kierunek jego rozprzestrzeniania siê. Na Helu rybacy 8 POD DIABLAKIEM 2/2006

9 wrzucali w morskie odmêty sól, chleb i wodê poœwiêcone w dniu œw. Agaty, gdy kry napiera³y na l¹d, a tak e w czasie szalej¹cego sztormu, by uciszyæ ywio³. Jeszcze w pocz¹tkach XX wieku w niektórych regionach Polski Po³udniowej zachowa³ siê dawny zwyczaj, e przy budowie nowego domu nad drzwiami umieszczano karteczki ze s³owami: Mens sancta, honor in Deum voluntarius et redemtio (myœl œwiêta, czeœæ Bogu dobrowolna i zbawienie). Sentencja ta mia³a chroniæ przed po arem, a jego mieszkañcom przypominaæ, jakie w rodzinie mia- ³y dominowaæ wartoœci. Wed³ug apokryfu kamienn¹ tabliczkê z takim w³aœnie napisem w grobowcu Œwiêtej umieœci³ Anio³. W kulturze ludowej dzieñ œw. Agaty uwa any by³ te za pierwsz¹ zapowiedÿ nadchodz¹cej wiosny. Wierzono, e w tym dniu jaskó³ki, które zimuj¹ œpi¹c w bagnach i b³otach, opuszczaj¹ swoje zimowe kryjówki, a jeœli œwieci s³oñce jest to oznaka rych³ego koñca zimy. Ciekawa historia zwi¹zana z kultem œw. Agaty ³¹czy siê z Krakowem. Legenda opowiada, e gdy przed przesz³o 300 laty w Krakowie, w sk³adach niedaleko bramy grodzkiej, wybuch³ groÿny po ar, miasto od zag³ady uratowa³a pewna stara ebraczka rzucaj¹c w p³omienie sól œw. Agaty, co sprawi³o, e ogieñ wygas³. Pytana przez rajców miejskich czego ¹da za uratowanie grodu odrzek³a: macie ufundowaæ koœció³ ku czci Œwiêtej. Rajcy zobowi¹zali siê do wzniesienia œwi¹tyni, ale nigdy tego zamys³u nie zrealizowali. Kiedy jesieni¹ 1655 roku sp³onê³y doszczêtnie przedmieœcia miasta podpalone przez Szwedów, dopatrywano siê w tym kary za zlekcewa enie obietnicy danej ebraczce. Koœcio³a œw. Agaty nie ma w Krakowie do dzisiaj. Urszula Janicka-Krzywda CENNE INICJATYWY Babia Góra punkt przyci¹gaj¹cy W ramach miêdzynarodowego projektu Ochrona i zrównowa one u ytkowanie ró norodnoœci biologicznej poprzez rozs¹dny rozwój turystyki w Rezerwatach Biosfery Europy Œrodkowej i Wschodniej 24 stycznia w Jab³once na Orawie odby³y siê warsztaty Strategia komunikacji w aspekcie wdra ania turystyki zrównowa onej w Rezerwacie Biosfery Babia Góra. Zosta³y one zorganizowane przez Babiogórski Park Narodowy, zaœ wœród uczestników byli przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, lokalnej przedsiêbiorczoœci oraz instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody, zarówno z Polski, jak i S³owacji ³¹cznie ponad 50 osób. W trakcie spotkania zebrani mieli mo liwoœæ zapoznania siê z zagadnieniem komunikacji spo³ecznej. Prowadz¹cy warsztaty prof. dr hab. Zbigniew Witkowski przedstawi³ problem zró nicowania dostêpu do informacji turystycznej po obu stronach Babiej Góry. Zaznaczy³ jednoczeœnie, e dla organizacji turystycznych region babiogórski nie znajduje siê w pierwszej lidze atrakcji województwa ma³opolskiego. Szans¹ na zmianê tego stanu rzeczy jest silne wspó³dzia³anie samorz¹dów, instytucji i organizacji z obu stron Babiej Góry. Zastêpca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego mgr in. Janusz Fujak zaprezentowa³ znaczenie procesu opiniowania Planu Ochrony Parku Narodowego. Podkreœli³ wagê, jak¹ dla prawid³owego funkcjonowania obszarów chronionych ma wspó³dzia³anie administracji Parku ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Michael Meyer, koordynator projektu z ramienia organizacji Ecological Tourism in Europe, zapozna³ s³uchaczy z istot¹ komunikacji spo³ecznej. Wskaza³ na wzrastaj¹ce utrudnienia w wymianie informacji, zarówno na szczeblu rz¹dowym, samorz¹dów lokalnych, jak i mieszkañców gmin, czego konsekwencj¹ jest zmniejszaj¹ce siê znaczenie spo³ecznoœci lokalnych. Zaprezentowa³ szereg narzêdzi komunikacji interpersonalnej, mo liwych do wykorzystania zale nie od sytuacji i odbiorcy. Za najistotniejsze uzna³ dwustronny charakter komunikacji, zak³adaj¹cy reakcjê na uzyskan¹ informacjê, oraz koniecznoœæ dotarcia do jak najwiêkszej grupy odbiorców. Kolejnym etapem warsztatów by³a prelekcja mgr in. Tomasza Lamorskiego z Babiogórskiego Parku Narodowego, który mówi³ o geograficznym i spo³ecznym zasiêgu strategii komunikacji opracowywanej w ramach projektu. Po prelekcjach odby³a siê dyskusja nad omawianym zagadnieniem. Dyskutanci stwierdzili, i Babia Góra nie powinna byæ postrzegana jako bariera oddzielaj¹ca dwa obszary, ale jako centralny punkt przyci¹gaj¹cy odwiedzaj¹cych, na czym skorzysta zarówno jej pó³nocna, jak i po³udniowa strona. Zaznaczyli równie, e region Babiej Góry siêga znacznie dalej ni granice gmin do niej przylegaj¹cych. W czasie trwania warsztatów zebrani goœcie mieli tak e mo liwoœæ zapoznania siê z dzia³aniami, jakie realizowane s¹ w ramach projektu wspó³finansowanego przez Global Environment Facility (GEF). OG OSZENIA Serdecznie dziêkujemy wszystkim Znajomym, S¹siadom i Przyjacio³om, którzy towarzyszyli nam w ostatnim po egnaniu œ.p. Jana Mierzejewskiego. RODZINA. W³ochy Sycylia. Catania kaplica œw. Agaty w katedrze. Tu przechowywane s¹ relikwie Œwiêtej. Fotografie: Piotr Krzywda. Ochotnicza Stra Po arna w Zawoi Dolnej dziêkuje wszystkim Ofiarodawcom za datki z³o one na zakup wozu stra ackiego. Mamy nadziejê, e dziêki Waszej pomocy wzbogacimy siê o nowy samochód, który bêdzie s³u y³ wszystkim mieszkañcom naszej gminy. POD DIABLAKIEM 2/2006 9

10 CENNE INICJATYWY Z myœl¹ o tych, którzy byli gotowi nieœæ pomoc ydom nawet za cenê ycia w³asnego i najbli szych Sprawiedliwym wœród Polaków Wœród licznych prac historycznych poœwiêconych okupacji niemieckiej wielokrotnie podejmowano problematykê eksterminacji ydów. W ró nych kontekstach w tym pod k¹tem pomocy udzielanej ydom przez Polaków wspó³ yj¹cych z nimi w granicach ówczesnego pañstwa polskiego. Zawarte w tych pracach informacje by³y najczêœciej ogólnikowe, a ocena zakresu tej pomocy wybitnie zró nicowana. Równoczeœnie ca³kowicie zasadnie sporo uwagi poœwiêcono problematyce szmalcownictwa, chocia i w tym wypadku ocena tego zjawiska by³a nieprecyzyjna, a nawet dowolna. Konfrontacja dwóch postaw, haniebnej i bohaterskiej wymaga obiektywizacji poprzez bardziej szczegó³ow¹ analizê dostêpnych materia³ów archiwalnych, w tym akt s¹dowych. Jednym z istotnych Ÿróde³ historycznych jest pamiêæ ludzka. W³aœciwe wykorzystana i poddana krytycznej analizie. Pokolenie osób bezpoœrednio stykaj¹cych siê z Holokaustem bezpowrotnie odchodzi. Wydawa³o siê wiêc spraw¹ ogromnej wagi utrwalenie w pamiêci nastêpnych pokoleñ œwiadectwa o tych, którzy byli gotowi ratowaæ swych bliÿnich nawet za cenê ycia w³asnego i najbli szych. Dlatego w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w œrodowisku zainteresowanym t¹ problematyka podjêto dyskusje nad form¹ upamiêtnienia Polaków, którzy w warunkach okupacji ratowali ydów zarówno zamkniêtych w gettach, jak i ukrywaj¹cych siê poza nimi. Podjêcie tych prac oczywiœcie w aden sposób nie pomniejsza hañby domowej zwi¹zanej ze szmalcownictwem lub innymi formami wyzysku ydów znajduj¹cych siê w ekstremalnej sytuacji yciowej. Niemniej istnienie takich postaw tym bardziej podkreœla walory tych, którzy nie tylko od nich siê zdystansowali, ale czynnie przyszli z pomoc¹ œmiertelnie zagro onym obywatelom. Z inicjatywy mieszkaj¹cej w Montrealu Anny Wybranowskiej w 1997 r., powo³ano do ycia w formie stowarzyszenia komitet dla Upamiêtnienia Polaków Ratuj¹cych ydów, którego statut zosta³ zatwierdzony w maju 1998 r. Wed³ug niego celem powo- ³anego stowarzyszenia mia³o byæ: Powo³anie komisji historycznej, maj¹cej na celu ustalenie listy osób ratuj¹cych ydów w Polsce w czasie drugiej wojny œwiatowej. Wystawienie tablic z nazwiskami Polaków ratuj¹cych ydów w miejscu godnym i zabezpieczonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie dzia³alnoœci wydawni- czej, popularyzatorskiej, oœwiatowej, naukowo-badawczej. Nawi¹zywanie i utrzymywanie wspó³pracy z instytucjami, organizacjami i osobami, które mog¹ dopomóc w realizacji celów statutowych. Na czele komitetu stan¹³ by³y naczelnik Szarych Szeregów Stanis³aw Broniewski Orsza, a przewodnicz¹cym komisji historycznej zosta³ Tomasz Strzembosz. Funkcjê pe³nili a do œmierci. Obecnie przewodnicz¹c¹ komitetu jest Agnieszka Bogucka, a przewodnicz¹cym komisji historycznej Jan aryn. Na podstawie opinii architektów i historyków monument upamiêtniaj¹cy œwiadcz¹cych pomoc ydom zosta³ zlokalizowany na terenie parafii Wszystkich Œwiêtych w Warszawie. Kamieñ wêgielny zosta³ poœwiêcony przez kardyna³a Józefa Glempa w obecnoœci premiera RP Jerzego Buzka i zaproszonych goœci. Taka w³aœnie lokalizacja ma swoje g³êbokie uzasadnienie, gdy koœció³ znajdowa³ siê na terenie warszawskiego getta. Jego proboszcz ks. pra³at Marceli Godlewski, a do zakazu wstêpu na teren getta, wraz ze swoim wikarym ks. Antonim Czarneckim, który przebywa³ na terenie getta a do jego likwidacji, nieœli w ogromnym zakresie ratunek Zydom przy pomocy osób cywilnych i zakonnych, znajduj¹cych siê poza gettem. Szacuje siê, e w tym okresie wyprowadzili z getta kilkaset osób, równie wspó³dzia³aj¹c z innymi œrodowiskami i poœrednicz¹c w ratowaniu konkretnych ydów. Cz³onkowie komitetu przeprowadzili kwerendy w zbiorach: ydowskiego instytutu Historycznego. Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamiêci Narodowej, Zak³adu Historii Ruchu Ludowego, a tak e uzyskali do chwili obecnej oko³o 700 nieznanych relacji uczestników akcji ratowania ydów, które zosta³y poddane krytycznej analizie historycznej. W rezultacie wœród kilkunastu tysiêcy zarejestrowanych nazwisk znajduje siê oko³o 2 tys. osób zamordowanych przez Niemców za udzielenie pomocy ydom. Badania s¹ kontynuowane, a równie prowadzone s¹ prace nad upamiêtnieniem nios¹cych pomoc. Nale y siê spodziewaæ, i forma tego upamiêtnienia zostanie w przysz³ym roku rozstrzygniêta, natomiast realizacja projektu bêdzie zale a³a od posiadanych funduszy. Trzeba zaznaczyæ, e taka forma oddania ho³du jest uzasadniona m.in. tym, i tylko czêœæ osób objêtych rejestrem komitetu znajduje siê wœród uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata Instytutu Yad Vashem ( nie znaleÿli siê wœród nich równie ksiê a Godlewski i Czarnecki). Przekazywanie informacji opinii publicznej wyda³o siê niezbêdne w zwi¹zku z ukazaniem siê na ³amach Rzeczpospolitej w ostatnich dniach dwóch artyku³ów poœwiêconych powo³aniu programu Indeks pamiêci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc ydom. Na czele jego rady stoi wielce zas³u ony profesor W³adys³aw Bartoszewski. Oczywiœcie, now¹ inicjatywê przyjêliœmy z ca³¹ yczliwoœci¹, szczególnie, e posiadaj¹æ œrodki finansowe wielokrotnie przekraczaj¹ce mo liwoœci naszego komitetu, bêdzie mo na przeprowadziæ kwerendy w archiwach znajduj¹cych siê poza Polsk¹ i zatrudniæ liczny zespó³ osób systematycznie pracuj¹cych nad Indeksem. Zreszt¹ miêdzy obydwiema instytucjami zosta³y ju nawi¹zane wzajemne kontakty. Przedstawiciele Indeksu zwrócili siê do naszego komitetu o przekazanie rejestru osób bêd¹cego w naszym posiadaniu. W odpowiedzi na to, na posiedzeniu 19 listopada cz³onkowie komitetu podjêli uchwa³ê o przekazaniu do Indeksu potrzebnych danych, lecz na zasadzie wzajemnoœci, trudno bowiem by³oby nie uhonorowaæ, tych którzy oddali swoje ycie lub wolnoœæ za ratowanie ydów tylko dlatego, e znaleÿli siê w dokumentacji innej instytucji ni nasz komitet. Korzystaj¹c z ³amów Rzeczpospolitej pragnê w imieniu komitetu zwróciæ siê do czytelników, którzy brali udzia³ w œwiadczeniu pomocy ydów lub wiedza o takich osobach, aby przekazali do komitetu mo liwie szczegó³owe informacje w tym zakresie. Poniewa zbiory komitetu za uprzejma zgod¹ jego dyrekcji znajduj¹ siê w pomieszczeniach Archiwum Akt Nowych, prosimy o przekazanie relacji na adres: AAN, ul. Hankiewicza 1, Warszawa z dopiskiem Komitet dla Upamiêtnienia Polaków Ratuj¹cych ydów. Cz³onek Komitetu zapoznaj¹cy siê z nades³anym listem, ewentualnie poprosi o dalsze informacje czy inne niezbêdne dane. Adam Strzembosz profesor KUL, by³y prezes S¹du Najwy szego Rzeczpospolita, 6 grudnia POD DIABLAKIEM 2/2006

11 Pisanie to moje ycie List Katarzyna Gwizdowska, 13 lat Nie powiedz¹ mi tego gwiazdy Dlaczego ludzie tylko wiêcej i wiêcej chc¹. I gdzie podzia³a siê mi³oœæ? Chowa siê, bo inni zabiæ j¹ mog¹. Czekam cierpliwie A nareszcie ycie siê zacznie. Ludzkoœæ siê tym nie przejmuje Tylko nieliczni przygl¹daj¹ siê bacznie. Ojcze, dlaczego, gdy list do Ciebie piszê Nie umiem spokojnie tego opisaæ, Tylko jak najg³oœniej krzyczê? To, co siê na Ziemi dzieje, Nie jest dla mnie. Nie ma kogoœ takiego, Kto potrafi³by odpowiedzieæ na moje pytanie. Ojcze, zabijaliœmy wbrew Twojej woli, Lecz w Twoje imiê. Brakuje mi s³ów, Poniewa teraz to widzê. Jestem gotowa, aby z Tob¹ rozmawiaæ, Nie tak jak wczeœniej Nie tylko pytania zadawaæ. Czy oni znów zapomnieli o Tobie? Ja wiem, e Ty tu jesteœ. Nie twierdzê, e s¹ z Diab³em w zmowie; Jednak e nie dostrzegaj¹ tego, co zrobili. Bo teraz nie jest dobrze. Ludzie gdzieœ na Ziemi Piek³o sobie urz¹dzili. Nie zadajê pytañ... Nie zadajê pytañ Bo i tak nie us³yszê odpowiedzi. Nie staram siê otwieraæ swego serca, Ka dy to potwierdzi. Nie zaprzeczam temu I nie trudz¹ siê, aby mówiæ. Puste s³owa, pustka uczuæ Tak ³atwo w mej duszy siê zgubiæ. Nie pamiêtam swojego imienia; Nie wiem kim by³am; Dlaczego jestem? Ju d³u ej tu nie wytrzymam! Nagranie dla Teleranka w Zawoi Nie rozumiem co czujê. Trwam sama w zapomnieniu. Jest jeszcze i strach. Wszystko skoñczy³o siê tam w oka mgnieniu. Lecz gdzie jest tam, A gdzie jest tu? To zbyt trudne pytanie dla mnie. Muszê zapytaæ Go, wiadomoœæ pos³aæ Mu. Kto to On? Przecie sami wiecie. Nasz Bóg, który jest wszêdzie i zawsze; W którego wierzyæ nie umiecie. Piszê NASZE TALENTY Pisanie to moje ycie. Kartka papieru i d³ugopis to wszystko czego potrzebujê do szczêœcia. Wtedy znów widzê nasz œwiat, jakby za pomoc¹ zaklêcia. Œwiat, w którym uœwiadamiam spo³eczeñstwu, Choæ teraz nie mam na to adnego wp³ywu, Jak du o z³a pope³nia. Gdzie marzenie o jasnoœci nigdy siê nie spe³nia. Wszystko jest w mroku. Nie, nie wydajê na nich wyroku. Chcê im pomóc I dlatego piszê znów. To, co us³ysza³am od Boga Przelewam na papier, te s³owa. Piszê, bo nie potrzebujê g³osu, aby wyraziæ swój sprzeciw, U niektórych wzbudzaj¹cy podziw. Piszê, poniewa oddajê duszê. Cieszê siê, e to robiê muszê. Pragnê tak wiele napisaæ. Tyle rzeczy przekazaæ i opisaæ. Lecz nie znajdujê s³ów. Nie potrzebujê czasu. On nic tu nie pomo e. Ci¹gle powtarzam to s³owo proszê. Piszê, bo wtedy bólu nie czujê, Prawie niczego nie potrzebujê. Piszê, aby nie traciæ sensu ycia. ZnaleŸæ odpowiedÿ na drêcz¹ce mnie pytania. Piszê, aby pokazaæ jaka jestem naprawdê. Równie o naszym œwiecie przygnêbiaj¹c¹ prawdê. Gdy piszê, czujê siê wolna. Jakby w bajce, gdzie pisaæ o wszystkim mo na. Niewa ne, e tajemnic¹ dla wielu jest polski jêzyk. Ja i tak w nim zapiszê swój krzyk. W NASZYM OBIEKTYWIE Fot. arch. GCKPiT w Zawoi POD DIABLAKIEM 2/

12 12 POD DIABLAKIEM 2/2006

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE

Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³. Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE Nr 5/2012 wrzesieñ 2012 r. ISSN 1730-0738 Cena 2 z³ Magazyn samorz¹dowy Gminy Lisia Góra DO YNKI GMINNE G OS Lisiej Góry wydarzenia DO YNKI GMINNE LISIA GÓRA 2012 STEFAN JARACZ po³¹czy³ Warszawê ze Starymi

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala

Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala fot. R. Lipigórski Ponad 35 milionów z³otych dla szpitala Jak poinformowa³a nas pani marsza³ek - Krystyna Poœlednia, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 10 wrzeœnia zatwierdzi³ przyznanie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA

GIMNAZJALIŒCI POBILI 18-LATKA Nieletni a alkohol Problem spo ywania alkoholu i siêgania po u ywki dotyczy coraz wiêkszej liczby nieletnich. Radni miejscy apeluj¹ do rodziców o wiêksze zainteresowanie siê tym tematem, poniewa sam siê

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360)

DOŻYNKI. w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z PRODUKTEM LOKALNYM. www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl. 21 września 2010. Rok X XI nr 9 ( 360) www.lapy.podlasie.pl www.dklapy.pl Rok X XI nr 9 ( 360) 21 września 2010 Cena 2 zł (w tym 7% VAT) MIESIĘ CZNIK DOŻYNKI Z PRODUKTEM LOKALNYM w Bokinach fotoreportaż s.10-11 Z GMINY GAZETA APSKA Do³¹cz do

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

S OWO BURMISTRZA MIASTA

S OWO BURMISTRZA MIASTA S OWO BURMISTRZA MIASTA Listopad okaza³ siê najcieplejszym miesi¹cem w ci¹gu ostatnich lat, a pocz¹tek grudnia te by³ ³agodny. Taka pogoda sprzyja³a prowadzeniu prac budowlanych, jak równie minimalizowa³a

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l CZERWIEC 2001 Nasza Trójwieœ l miesiêcznik 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 6 (94) ROK IX CZERWIEC 2001 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. Cena 1,00 z³ 1 Czerwca Dzieñ Dziecka Nikt nie zrozumie, jak ktoœ tak ma³y

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (478) 2 maja 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl GABINET

Bardziej szczegółowo

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego

Wielkanocnych. Redakcja Obserwatora Lokalnego S³awno Burmistrz przegra³ w s¹dzie - podwy ka cen wody Malechowo darmowe przedszkole w Kusicach Postomino ¹cko z planem zagospodarowania Nr. 14 (35) cena:1,50z³ 05.04.2007 r. Tygodnik S³awno-Warszawa Powiaty

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 nr 6/253 1

Czerwiec 2014 nr 6/253 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo