DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ"

Transkrypt

1 WIEŒCI POD ISDN ROK XVI LUTY 2006 SKAWICA, ZAWOJA DIABLAKIEM CENA: 1 Z PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej Dostêp do internetu Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesn¹ szko³ê bez pracowni informatycznych, biblioteki multimedialnej i nowoczesnego sprzêtu AV. Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej nale y w tym zakresie do najnowoczeœniejszych placówek oœwiatowych w Gminie Zawoja, a nawet w powiecie suskim. Dziêki staraniom dyrekcji szko³y w grudniu 2005 r. jej wyposa enie wzbogaci³o siê o kolejn¹ pracowniê informatyczn¹. Zosta- ³a ona zakupiona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od Konsorcjum firm ARAM Sp. z o. o. i Computerland S.A., w ramach realizacji projektu: Pracownie komputerowe dla szkó³. Projekt ten jest wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Dla Zespo³u Szkó³ (Gimnazjum nr 2 i Liceum) nieodp³atnie dostarczono sprzêt, wykonano instalacjê i integracjê pracowni komputerowej, jak równie okablowanie i pod³¹czenie komputerów do internetu. Jednostki wyposa one s¹ w system operacyjny Windows XP. Remont i odpowiednie umeblowanie pomieszczeñ wymaga³o znacznych nak³adów finansowych z bud etu szko³y. Nowoczeœnie wyposa one sale lekcyjne, spe³niaj¹ce standardy europejskie, sprawiaj¹ e uczniowie chêtnie uczestnicz¹ w zajêciach i coraz lepiej radz¹ sobie z obs³ug¹ programów komputerowych. W wyniku wprowadzonych zmian, placówka ta obecnie dysponuje dwiema niezale nymi salami informatycznymi, trzema sieciami komputerowymi, nowoczesn¹ sal¹ audytoryjn¹, dostêpem do internetu w pokoju nauczycielskim i nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi w bibliotece. W sumie, w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej znajduje siê ponad 40 komputerów, które s³u ¹ uczniom i nauczycielom. W nowej pracowni uczniowie maj¹ do dyspozycji 15 stanowisk, drukarkê i skaner. Narzêdziem, które doskonale sprawdza siê w pracy dydaktycznej jest równie komputer przenoœny i wideoprojektor. Natomiast biblioteka sta³a siê pracowni¹ multimedialn¹, dysponuj¹c¹ dostêpem do dwóch niezale nych sieci komputerowych. Mamy nadziejê, e w przysz³oœci zaowocuje to dobrym przygotowaniem m³odych ludzi do wymagañ wspó³czesnego rynku pracy. Pierwsze symptomy ju s¹ widoczne, gdy nasi uczniowie osi¹gaj¹ coraz lepsze wyniki egzaminacyjne, zarówno gimnazjalne jak i maturalne. A.K. W nowej sali komputerowej uczniowie maj¹ mo liwoœæ zapoznawania siê z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. Fot. arch. Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej. II Mistrzostwa Amatorów Po³udniowej Polski w Skawicy Udane loty W niedzielne wczesne popo³udnie 5 lutego 2006 roku rozpoczê³y siê II Mistrzostwa Amatorów Po³udniowej Polski w Skawicy. G³ównym organizatorem zawodów by³a Rada So³ecka w Skawicy, wspó³organizatorem natomiast Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi. Na rozpoczêcie w niebo wypuszczono 7 ró nokolorowych œwiec dymnych. Tadeusz Ficek zagra³ na tr¹bce Hejna³ Mariacki. Ksi¹dz Proboszcz Józef Bafia odprawi³ modlitwê w intencji zmar³ych w katastrofie w Katowicach. Po niej pan Ficek odegra³ Ciszê, a na znak jednoœci z poszkodowanymi i zmar³ymi w Katowicach, w niebo wypuszczono go³êbie. Potem ju pole do popisu oddano skoczkom narciarskim. Skawica mo e poszczyciæ siê piêkn¹, naturaln¹ skoczni¹ K-20, która usytuowana jest w prawdziwie urokliwym miejscu, poœród lasów, z dala od zgie³ku ulicznego ruchu. Mistrzostwa cieszy³y siê zainteresowaniem nie mniejszym ni w ubieg³ym roku. Publicznoœæ i tym razem dopisa³a. Amatorzy skoków narciarskich mieli co ogl¹daæ. Wiêkszoœæ skoczków l¹dowa³a w granicach punktu K, a nawet dalej. Zawodnikom nie brakowa³o ani odwagi, ani zapa- ³u do walki. Konkurs rozgrywany by³ w trzech kategoriach wiekowych: szko³y podstawowe, szko³y gimnazjalne oraz m³odzie ponadgimnazjalna i starsi. Najm³odszym uczestnikiem by³ Dariusz Dyrcz, a najstarszym jego ojciec Piotr Dyrcz. Bogatsi o doœwiadczenia z ubieg³orocznych mistrzostw, organizatorzy, zadbali o sprawny przebieg ca³ych zawodów. Ca³y zespó³ ludzi sêdziowie, s³u ba porz¹dkowa, medyczna, zaplecze organizacyjno-administracyjne pracowa³ z wielkim zaanga owaniem i profesjonalizmem. Nie brakowa³o równie miejsc parkingowych. Nad opraw¹ muzyczn¹ czuwa³ Marcin Tokarz. Atmosfera wœród widowni, pomimo trzymaj¹cego mrozu, by³a gor¹ca. dokoñczenie na stronie 2.

2 Z KRONIKI WYDARZEÑ dokoñczenie ze strony 1. Udane loty W zawodach bra³o udzia³ ponad osiemdziesiêciu skoczków. Najliczniejsz¹ reprezentacjê wystawili gospodarze mistrzostw. Kibice sprawiedliwie dopingowali wszystkich i ywo reagowali zarówno na wystêp swoich ziomków, jak i na skoki przyjezdnych zawodników. Mniej by³o jednak œpiewów i tr¹bienia, a to ze wzglêdu na panuj¹c¹ w kraju kilka dni wczeœniej a³obê narodow¹, po tragedii w Katowicach. Na belce startowej pojawi³o siê 83 zawodników, z ró nych miejscowoœci. Byli goœcie z Su³kowic, Bia³ki, Naprawy, Krzeszowa, Stryszawy, Gilowic, Juszczyna, Zawoi, Grzechyni, Wieprzca, Kojszówki oraz z Leœnicy i Podszkla. Najliczniejsz¹ grupê stanowili reprezentanci gospodarzy Skawiczanie. Po d³ugich zmaganiach zwyciêzcy w poszczególnych grupach wiekowych, stanêli na podium. Wygrana przynios³a im nie tylko zaszczytny tytu³ mistrza, lecz równie cenne nagrody, a to dziêki hojnoœci sponsorów. W najm³odszej grupie wiekowej g³ówn¹ nagrod¹ by³y narty carvingowe, a dalej odpowiednio: kino domowe i telewizor. Za drugie miejsca wrêczano radiomagnetofony. Równie zajmuj¹cy ni sze miejsca na podium nie odeszli z pustymi rêkami, otrzymali bowiem puchary i nagrody pocieszenia. Przyznaæ nale y, e pomys³ zbudowania w Skawicy skoczni narciarskiej, by³ trafny. Cieszy siê ona sporym zainteresowaniem, trenuje na niej wielu miejscowych ch³opaków. Kto wie, mo e wyroœnie wœród nich nied³ugo zawodnik o talencie równym lub nawet przewy szaj¹cym talent Adama Ma³ysza? Zwyciêzcom gratulujemy, yczymy powtórzenia sukcesu w przysz³ym roku. Wszystkim dziêkujemy za udzia³ i yczymy powodzenia w przysz³orocznych mistrzostwach. Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowanie wszystkim, którzy wspó³pracowali przy organizacji Mistrzostw Amatorów w Skawicy oraz czuwali nad ich prawid³owym przebiegiem. Podziêkowania kierujemy w piewszej kolejnoœci do sêdziów g³ównych i pomocniczych: J. Koprzaka, J. Listwana, P. Listwana, U. Radwan, K. Gierata, K. Bartyzela. Podziêkowania sk³adamy równie pani K. Zajdzie oraz ratownikom z OSP Zawoja Centrum za opiekê medyczn¹, stra akom z OSP Skawica Centrum i Skawica Sucha Góra za pe³nienie s³u by porz¹dkowej, panu J. Kaseli za zorganizowanie biura, Przedsiêbiorstu Gospodarki Komunalnej i Budownictwa (prezesowi panu T. Tatarze) za przygotowanie miejsc parkingowych oraz wszystkim, którzy pe³nili obowi¹zki organizacyjno-administracyjne. Gor¹ce podziêkowania kierujemy w stronê wszystkich sponsorów, którzy ufundowali cenne nagrody: ks. proboszcza Józefa Bafii, Jerzego Paj¹ka przewodnicz¹cego Rady Gminy, Marka Listwana wójta Gminy Zawoja, Andrzeja Paj¹ka starosty suskiego, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Kó³ka Rolniczego w Skawicy, Banku Spó³dzielczego w Jordanowie Oddzia³ w Zawoi, S³awomira i W³odzimierza Ficków Hurtownia Materia³ów Budowlanych w Skawicy, Józefa Deji Zak³ad Stolarski w Skawicy, Krzysztofa Dyrcza - w³aœciciela sklepu spo ywczego w Skawicy, Marii ysoñ w³aœcicielki piekarni w Skawicy, oraz anonimowym sponsorom, którzy ufundowali gry komputerowe. LT Szko³a Podstawowa: WYNIKI KONKURSU 1. Wojciech Pacyga (Skawica) (22; 22,5) 44,5 2. Pytel Micha³ (Podszkle) (21,5; 21,5) Pawe³ Polak (Skawica) (21; 21,5) 42,5 S³awomir Marek (Skawica) (21; 21,5) 42,5 5. Sebastian Stec (Stryszawa) (20,5; 20,5) Kacper Ceremuga (Skawica) (20; 20,5) 40,5 Krzysztof Bafia (Leœnica) (20; 20,5) 40,5 Gimnazjum: 1. ukasz Suski (Grzechynia) (25,5; 26) 51,5 2. Damian Mrzyg³ód (Su³kowice) (26; 25,5) 51,5 3. Grzegorz Matusik (Skawica) (23,5; 23,5) Grzegorz Sewio³o (Naprawa) (23,5; 23,5) Pawe³ Marek (Skawica) (22,5; 22,5) 45 Krzysztof Franczak (Skawica) (22,5; 22,5) 45 Marcin Drwal (Grzechynia) (22,5; 22,5) 45 Pod skoczni¹ w Skawicy publicznoœæ kibicowa³a wszystkim zawodnikom Fot. arch. GCKPiT w Zawoi M³odzie ponadgimnazjalna i starsi: 1. Jaros³aw Czy (Su³kowice) (25; 24,5) 49,5 2. Micha³ Pacyga (Skawica) (23,5; 25,5) Pawe³ Matusik (Skawica) (24; 24,5) 48,5 ukasz Krzanak (Su³kowice) (25,5; 23) 48,5 ukasz Tryba³a (Kojszówka) (24,5; 24) 48,5 6. Daniel Polak (Skawica) (24; 24) 48 2 POD DIABLAKIEM 2/2006

3 TARGI TURYSTYCZNE w I po³owie 2006 roku Za naszym oknem 3-5 marca ÓD 7-9 kwietnia KRAKÓW (Hotel Forum) kwietnia WARSZAWA Organizatorów wypoczynku prosimy o przygotowanie materia³ów reklamowych. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi przyjmuje oferty na kompleksow¹ obs³ugê gastronomiczn¹ imprez organizowanych przez Centrum. Oferty mo na sk³adaæ w siedzibie GCKPIT w Zawoi Centrum (budynek parafialny) do koñca kwietnia br. O wy³¹cznoœci danej firmy na obs³ugê gastronomiczn¹ zadecyduje komisja sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli organizatora i wspó³organizatora imprezy. Panu Andrzejowi Paj¹kowi Staroœcie Suskiemu wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Matki Wielkie odœnie anie. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. Gratulujemy Grupom kolêdniczym z zespo³u Babiogórcy z Zawoi Go³yni oraz Zbójnikowi ze Skawicy za zajêcie równorzêdnych pierwszych miejsc na IX Ogólnopolskich Spotkaniach Dzieciêcych i M³odzie owych Grup Kolêdniczych Pastuszkowe Kolêdowanie w Podegrodziu. sk³ada Redakcja Pod Diablakiem POD DIABLAKIEM Pismo nawi¹zuj¹ce do tradycji pisma Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Babiogórskiej pod tym samym tytu³em. Redaktor naczelna: Gabriela Tryba³a Adres redakcji: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, Zawoja Centrum, tel. (033) , fax , Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w dzia³ach OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM nie zawsze prezentuj¹ pogl¹dy redakcji. Oddano do druku: r. Oba zespo³y wystêpowa³y tak e podczas przegl¹du grup kolêdniczych powiatu suskiego Babiogórskie Pod³azy. U góry grupa Babiogórców z Zawoi, na dole kolêdnicy z zespo³u Zbójnik ze Skawicy. Fot. Janusz Kocio³ek. POD DIABLAKIEM 2/2006 3

4 Z KRONIKI WYDARZEÑ Goœcinne progi W niedzielê 15 stycznia 2006 roku odby³o siê spotkanie noworoczno-op³atkowe rodzin i ich przyjació³ bêd¹cych cz³onkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym (PSOUU) Ko³o w Zawoi. Tegoroczne spotkanie mia³o niecodzienny przebieg. Najpierw by³a Msza œw. w koœciele parafialnym w Zawoi Centrum, któr¹ uroczyœcie odprawi³ ks. proboszcz Ryszard Wiêcek w intencji osób niepe³nosprawnych, a potem odby³ siê charytatywny koncert miejscowej orkiestry dêtej na rzecz ko³a PSOUU w Zawoi. Po koncercie uczestnicy spotkania wraz z zaproszonymi goœæmi, dziêki uprzejmoœci pani Janiny Rembielak, przekroczyli goœcinne progi DW Górnik. Razem z rodzinami byli równie : pan Andrzej Paj¹k starosta suski, pan Józef Ba³os wicestarosta suski, ks. Ryszard Wiêcek proboszcz parafii w Zawoi Centrum, pani Alina Kuœ przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia i Spraw Spo³ecznych, pani Zofia Dyrcz z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Zawoi, pani Wanda Olejniczak z Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ma- kowie Podhalañskim, pani Janina Bucka i Pani Ma³gorzata Kozina z Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz goœcie z Krakowa pan Stanis³aw Jankowski z ma³ onk¹. Spotkanie prowadzi³a pani Zyta Jagosz przewodnicz¹ca ko³a PSOUU w Zawoi. Pan Andrzej Paj¹k wyrazi³ radoœæ ze spotkania z cz³onkami Ko³a i ich sympatykami. Pan Józef Ba³os krótko przedstawi³ przebieg prac budowlanych w powstaj¹cym w Juszczynie Oœrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. Pañstwo Jankowscy z Krakowa przywieÿli niezwyk³y prezent potwierdzenia wp³aty $ USD na konto Ko³a PSOUU w Zawoi. Pieni¹dze zebra³a Polonia z Bostonu w USA cz³onkowie Fundacji Kultury Polskiej z prezesem profesorem Andrzejem Proñczukiem i ksiêdzem Miros³awem Podymniakiem. Na spotkanie z dzieæmi przyby³ te nieco spóÿniony œw. Miko³aj. Rozdawa³ paczki (dziêki sponsorowi Fabryce Os³onek Bia³kowych w Bia³ce), zagadywa³ gwar¹, pozowa³ do zdjêæ. Zespó³ Juzyna, który towarzyszy prawie wszystkim imprezom organizowanym przez Ko³o PSOUU, otrzyma³ gromkie brawa za swój wystêp. Podczas spotkania panowa³a atmosfera ciep³a, yczliwoœci i przekonania, e przed niepe³nosprawnymi mo na te otworzyæ ycie. W³adys³awa Wyrobek Koncert charytatywny Orkiestry Dêtej z Zawoi na rzecz ko³a PSOUU w Zawoi Ciep³a atmosfera sprzyja³a radosnym zabawom dzieci Wspólne spotkanie noworoczno-op³atkowe rodziców, dzieci i zaproszonych goœci Radoœæ dzieciom sprawi³ tak e œw. Miko³aj. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. 4 POD DIABLAKIEM 2/2006

5 Powsta³o Stowarzyszenie Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna CENNE INICJATYWY W trosce o turystykê Szanowni Pañstwo, a zw³aszcza organizatorzy turystyki i wypoczynku w Zawoi powszechnie narzekaj¹cy na dotychczasow¹ mizeriê promocyjn¹ naszej Gminy. Uprzejmie informujemy, e w dniu 30 grudnia 2005 roku zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna ZLOT zrzeszaj¹ca w swych szeregach grupê reprezentatywn¹ organizatorów turystyki. Nale ¹ do nich w³aœciciele hoteli, domów wczasowych, pensjonatów, kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych, wyci¹g narciarski Mosorny Groñ oraz wójt gminy. Z 18-osobowej grupy za³o ycieli zosta³ wy³oniony Zarz¹d Stowarzyszenia w osobach: prezes Zarz¹du Aneta Kojder, wiceprezes Janusz Tatara, wiceprezes Roman Paj¹k. Stowarzyszenie ZLOT dzia³a w oparciu o Ustawê z dnia r. O Polskiej Organizacji Turystycznej, która to daje podstawê tworzeniu Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Siedzib¹ ZLOT jest Oœrodek Szkoleniowo- Wypoczynkowy Krakus w Zawoi Wid³ach. Naczelnym, priorytetowym celem powstania stowarzyszenia ZLOT jest promocja niew¹tpliwie atrakcyjnej turystycznie miejscowoœci jak¹ jest ZAWOJA poprzez organizowanie samodzielnych stoisk na targach turystycznych krajowych i zagranicznych, usprawnienie informacji poprzez w³¹czenie Zawoi do krajowego systemu informacji turystycznej. Pomimo stosunkowo krótkiego czasu jaki min¹³ od za³o enia stowarzyszenia, zosta³y podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji powziêtych celów, i tak: ZLOT przyst¹pi³ do Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej, która z kolei jest cz³onkiem Polskiej Organizacji Turystycznej. W b³yskawicznym niemal e tempie cz³onkostwo nasze zaowocowa³o zaproszeniem Stowarzyszenia do udzia³u w woorkshopach (spotkaniach z przedstawicielami touroperatorów) na targach turystycznych w Moskwie i Kijowie w marcu 2006 roku. Planujemy równie wykupienie stoisk na targach turystycznych w Warszawie i odzi. W dniu 02 lutego 2006 r. odby³o siê spotkanie z Komisj¹ Turystyki Sportu i Komisj¹ Finansów Rady Gminy, gdzie zosta³y podjête rozmowy dotycz¹ce mo liwoœci wspó³finansowania dzia³añ promocyjnych przez Urz¹d Gminy, o czym szerzej poinformuj¹ gospodarze spotkania. Stowarzyszenie posiada w³asn¹ stronê internetow¹ na której w najbli szym czasie rozpocznie promocjê turystyczn¹ gminy. Informacje o swoich obiektach bêd¹ mogli umieszczaæ komercyjnie wszyscy zainteresowani, a zw³aszcza cz³onkowie stowarzyszenia ZLOT. Powy - sze dzia³anie ma na celu zwiêkszenie oferty informatycznej, konkurencyjnoœci obs³ugi stron internetowych jak równie obni enie cen œwiadczonych us³ug. Zainteresowanych równie informujemy, e zosta³a zainstalowana tablica INFOHOTEL w Zawoi Wid³y. Druga powstanie w Zawoi Centrum przy parkingu przed Hal¹ Sportow¹. S¹ to oczywiœcie propozycje komercyjne, lecz w sezonie bardzo op³acalne. Reasumuj¹c zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyst¹pienia w szeregi ZLOT, aby wspólnie, jak Bia³ka Tatrzañska kreowaæ wizerunek niew¹tpliwie atrakcyjniejszej Zawoi. Pozwolê sobie zacytowaæ tutaj s³owa testamentu najwybitniejszego Polaka Jana Paw³a II: Jak brzemiê to razem, poniewa w odosobnieniu i w pojedynkê nie uci¹gniemy tego wózka jakim jest promocja. Aco wtedy nam pozostanie? Ogl¹danie programów promocyjnych innych miejscowoœci i wzdychanie, e Zawoja nic nie robi. ATY TO KTO jak nie Zawojanin? Koñcz¹c zapraszamy na zebranie otwarte w dniu 2 marca o godzinie w sali konferencyjnej OSW KRAKUS. ZARZ D ZLOT INFORMACJE KOMUNIKATY APEL DO MIESZKAÑCÓW GMINY Urz¹d Gminy w Zawoi w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców Gminy Zawoja APELUJE o trzymanie psów na uwiêzi. APEL podyktowany jest trosk¹ o bezpieczeñstwo dzieci i doros³ych jak równie ochron¹ zwierzyny ³ownej. PRZYPOMINA SIÊ: o obowi¹zkowym szczepieniu przeciw wœciekliÿnie; e podczas silnych mrozów nale y zabezpieczyæ ciep³e pomieszczenia dla psów i kotów. Informujemy równie, e wa³êsaj¹ce siê psy bêd¹ wy³apywane na koszt w³aœcicieli. W razie nie dostosowania siê do ww. wymogów zostan¹ zastosowane sankcje karne w postaci mandatów lub zostan¹ skierowane wnioski do S¹du Grodzkiego w Suchej Beskidzkiej. Zagryziona ³ania przez psy w Zawoi Centrum (nad Brzegiem). Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. POD DIABLAKIEM 2/2006 5

6 ZIMA W ZAWOI Kolêdowanie pod Babi¹ Gór¹ Przyœlimy tu po kolodzie. Cy wy œpicie cy nie œpicie, Kolodowaæ pozwolicie? 22 stycznia br. goœciliœmy w Zawoi grupê kolêdnicz¹ z Ma³ej Wsi ko³o Wieliczki. Kolêdnicy wyst¹pili piêknie przebrani, œpiewaj¹c kolêdy i pastora³ki w wiêkszoœci s³uchaczom nieznane. Na estradzie w sali widowiskowej GCKPiT pojawi³y siê cztery anio³y, diabe³, œmieræ, turoñ, Herod, Trzej Królowie, yd i inni, sami mê czyÿni. Po kolêdzie przybyli równie kolêdnicy z Przy- s³opia i ze Skawicy. Rodzinna kapela urków z Przys³opia zagra³a i zaœpiewa³a tradycyjne polskie kolêdy. Du e wra enie na s³uchaczach robi³a koza, instrument muzyczny, na którym gra Przemek urek. Na zakoñczenie programu wyst¹pi³o trzech m³odych instrumentalistów ze Skawicy, którzy grali na heligonkach. Wszystkich kolêdników publicznoœæ nagrodzi³a gromkimi brawami. Wiêkszoœæ zebranych mia³a okazjê po raz pierwszy pos³uchaæ unikatowych ju instrumentów, takich jak koza czy heligonka. Rodzinna kapela urków z Przys³opia. Grupa kolêdnicza z Ma³ej Wsi ko³o Wieliczki Kolêdnicy ze Skawicy Fot. arch. GCKPiT w Zawoi Spotkanie z folklorem Spoœród wielu imprez Zimy w Zawoi, aby poczuæ siê swojsko, trzeba by³o wybraæ siê na spotkanie z folklorem, które odby³o siê w DW Górnik. Zespo³y Juzyna i Zbójnik zaprezentowa³y zebranym goœciom nasz¹ rodzim¹ kulturê. Widzowie szczególnie podziwiali wystêp Zbójnika ze Skawicy, który choæ jeszcze nie obyty ze scen¹, w dynamiczny sposób przedstawi³ Opowieœci o zbójnikach spod Babiej Góry. Nie oby³o siê bez tañców, choæ podobne, to ró ne uk³ady zatañczy³y obydwa zespo³y. Cieszymy siê, e nasza kultura siê odradza i powstaje wiêcej zespo³ów, które wiedz¹ i tradycja jest bardzo wa nym czynnikiem w naszym yciu codziennym. Zespó³ Juzyna gra³, œpiewa³ i tañczy³ Zespó³ Regionalny Zbójnik ze Skawicy podczas wystêpu. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi 6 POD DIABLAKIEM 2/2006

7 Czy œwiêci garnki lepi¹? ZIMA W ZAWOI Wedle dostêpnej wiedzy niekoniecznie œwiêci, ale eby siê upewniæ w tej kwestii udaliœmy siê do Zawoi Centrum na warsztaty zorganizowane przez GCKPiT. No có skoro nie œwiêci to mo e w³aœnie my. Ale mo e po trochu od pocz¹tku. W czwartek 2 lutego uczniowie ze szko³y w Zawoi Centrum i uczniowie kl. III ze szko- ³y w Zawoi Wilcznej spotkali siê na warsztatach garncarskich, które odbywa³y siê w sali widowiskowej Oœrodka Kultury. Dzieci pó³kolem obst¹pi³y Pana Edwarda Gacka aby bacznie obserwowaæ jego poczynania. O zachwycie mog³y œwiadczyæ szeroko otwarte buzie i okrzyki: ³aaa, jaaa, oooo. A to za spraw¹ coraz to nowej kupki gliny, która l¹dowa³a na kole garncarskim, by zaledwie w kilka sekund, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró d ki, przybraæ kszta³t zgodny z yczeniem garncarza. Patrz¹c na zrêczne d³onie Pana Gacka wszyscy na chwilê ulegaliœmy wra eniu, e lepienie garnków to banalnie proste zajêcie. Ma³o kto przypuszcza³, e mo e byæ inaczej kiedy wszyscy podziwiali powstaj¹ce naczynia, bogate w ró norodne kszta³ty, wzory i oczywiœcie maj¹ce ró ne przeznaczenie i zastosowanie dzbanki, cukiernice, œwieczniki, wazony, itp. Czarom Pana Edwarda towarzyszy³y fachowe t³umaczenia, instrukcje i odpowiedzi na pytania. Dzieci urzeczone lepieniem garnków ochoczo zajê³y miejsca przy kole garncarskim, jedni w charakterze lepi¹cych inni napêdzaj¹cych ko³o i tak na zmianê. Tu sprawa jednak nie by³a ju taka prosta, mo e z wyj¹tkiem krêceniu ko³em. Nieudane próby kolegów nie by³y jednak zniechêceniem a wrêcz wyzwaniem dla kolejnych dzieci, które s¹dzi³y, e to banalnie proste. Po zajêciach wiemy, e aby wykazaæ siê takim tempem pracy i perfekcj¹ trzeba nawet piêcioletniej praktyki. RzeŸba w œniegu w obiektywie Idealny garnek dopiero po piêciu latach? mo e tu w³aœnie chodzi o œwiêt¹ cierpliwoœæ. Choæ nie by³o ³atwo, to po zajêciach trzy czwrte grupy deklaruje, e pójdzie w œlady Pana Edwarda Gacka. Nawet jeœli tak siê nie stanie to wszystkim yczymy sukcesów w trenowaniu œwiêtej cierpliwoœci i wytrwa³oœci w d¹- eniu do w³asnych marzeñ. Anna Kozina Uczniowie klasy III o zajêciach (dos³ownie): Mnie to bardzo zainteresowa³o Zuzia Groñczak. Ten Pan bardzo stara³ siê eby dzieci te siê nauczy³y Karolina Szpak. Ten Pan mówi³ bardzo ciekawie i z sensem Jakub Zwoliñski. Nie s³ysza³am do koñca, bo by³am przejêta Monika Kozina. Wielopokoleniowa tradycja, dobrze e j¹ utrzymuj¹ (bo ominê³yby nas takie super zajêcia) Tomek Trzebuniak. Ten Pan p³ynnie lepi³ te garnki, œwietnie e ludzie mog¹ je kupiæ Karolina Szpak. Bardzo dobre zajêcia, niech inni przychodz¹ bo warto Jakub Zwoliñski. Na pytanie o kolejne warsztaty pad³a chóralna odpowiedÿ Tak, jeszcze raz! DZIÊKUJEMY! Uczniowie klasy III Szko³y Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej wraz z wychowawczyni¹. Wielopokoleniowa tradycja, dobrze e j¹ utrzymuj¹ (bo ominê³yby nas takie super zajêcia). Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi POD DIABLAKIEM 2/2006 7

8 NASI PATRONI Ognista œwiêta Œwiêta Agata, nazywana czêsto ognist¹ œwiêt¹ (œpieszy wiernym z pomoc¹ w klêskach jakie niesie ze sob¹ ogieñ), to od wieków jedna z najbardziej czczonych œwiêtych chrzeœcijañskich. Imiê Agata ma rodowód grecki: Agathé, Agathós to po grecku dobra, dobry. Jego ³aciñskie brzmienie Agatha da³o pocz¹tek polskiej Agacie. Imiê to znane by³o powszechnie na naszych ziemiach ju w XII, na pocz¹tku XIII wieku przybieraj¹c czêsto formê Jagata. U ywano go równie na Rusi jako Agafija, Hafija, Oafija, Ohafija. St¹d w³aœnie pochodzi tak popularna w dawnej Polsce Ofka. W tym brzmieniu imiê to powtarza siê czêsto wœród dwórek polskich królowych i w rodach magnackich, zw³aszcza zwi¹zanych z kresami. Wspomnienie œw. Agaty, Panny i Mêczennicy, Koœció³ obchodzi 5 lutego. Apokryficzny przekaz mówi, e pochodzi³a ona ze znamienitego rodu rzymskiego i odznacza³a siê nieprzeciêtn¹ urod¹. Po przyjêciu wiary chrzeœcijañskiej postanowi³a yæ w dziewictwie. Gdy odmówi³a poœlubienia prefekta miasta Katanii zginê³a spalona ywcem po okrutnych torturach. y³a prawdopodobnie w latach W ikonografii przedstawia siê j¹ z kleszczami, którymi by³a szarpana, odciêtymi w czasie mêczeñstwa piersiami z³o onymi na misie, z p³on¹c¹ œwiec¹ w d³oni symbolem Chrystusa. Od wieków czczono j¹ jako patronkê zawodów zwi¹zanych z ogniem: giserów, kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a tak e jako orêdowniczkê w chorobach piersi i opiekunkê karmi¹cych matek. Uwa ano j¹ równie za wspomo ycielkê w czasie po arów, zw³aszcza spowodowanych przez uderzenie pioruna. Jednak przede wszystkim œw. Agatê czci siê jako orêdowniczkê podczas zagro eñ jakie niesie wybuch wulkanu. Doczesne szcz¹tki Œwiêtej spoczywaj¹ w Katanii, mieœcie po³o- onym u wybrze y Morza Joñskiego, na rozleg³ej Nizinie Katañskiej, na w³oskiej wyspie Sycylii. Tu w³aœnie wyrasta najwy szy szczyt wyspy majestatyczna i groÿna Etna (3340 m n.p.m.), której wierzcho³ek nawet latem pokrywa œnieg. O tym, e uœpionego wulkanu nie nale y lekcewa yæ, sycylijczycy przekonali siê trzy lata temu, kiedy wybuch zniszczy³ po³o on¹ na jego stokach miejscowoœæ wypoczynkow¹ Piano Provenzana, drogi, parkingi i linow¹ kolejkê prowadz¹c¹ pod szczyt, poch³aniaj¹c kilka œmiertelnych ofiar. Wed³ug tradycji w rok po œmierci Mêczennicy (252?) w czasie wybuchu Etny orêdownictwo œw. Agaty uchroni³o Kataniê przed strumieniem lawy, który j¹ w cudowny sposób omin¹³. Od tej pory mieszkañcy miasta co roku, w dniu œwiêtej Patronki W³ochy Sycylia. Etna zastyg³a lawa. W³ochy Sycylia. Catania, fasada katedry (XVIII w.). Sanktuarium œw. Agaty. uczestnicz¹ w uroczystej procesji, podczas której ulicami obwo ony jest jej relikwiarz. Etna wielokrotnie jeszcze nios³a miastu zag³adê. Tak np. w 1669 roku pokry³a je wraz z portem gruba warstwa lawy, a w nieca³e 30 lat póÿniej ca³kowicie zniszczy³o towarzysz¹ce wybuchowi wulkanu trzêsienie ziemi. Katedra, gdzie znajduj¹ siê relikwie Œwiêtej, wznosi siê przy g³ównym rynku Piazza Duomo. Powsta³a w ostatniej dekadzie XI wieku. Wielokrotnie przebudowywana dzisiaj jest wspania³¹ barokow¹ budowl¹. Jej imponuj¹ca fasada, odbudowana w XVIII wieku po zniszczeniach dokonanych przez Etnê, jest zaliczana do arcydzie³ baroku na Sycylii. Kaplica œw. Agaty znajduje siê w prawej absydzie. Zamyka j¹ piêkne ogrodzenie kute z elaza. Œwiêta Agata w Polsce czczona by³a od czasu przyjêcia chrztu. Pod jej wezwaniem wznoszono œwi¹tynie, jej imiê nadawano dziewczêtom. W tradycji ludowej w tym dniu œwiêcono sól, chleb i wodê, a w niektórych regionach tak e chusteczki i obr¹czki. Istnia³o przekonanie, e akcesoria te, a zw³aszcza sól, wrzucone do ognia t³umi¹ go. Sól tê wrzucano te do wykopu podczas dr¹ enia lub czyszczenia studni, co mia³o zapewniæ czystoœæ wody. S¹dzono te, e wyniesiona przed dom w czasie wichury spowoduje zmianê kierunku wiatru, podobnie jak wrzucona w czasie po aru w ogieñ kierunek jego rozprzestrzeniania siê. Na Helu rybacy 8 POD DIABLAKIEM 2/2006

9 wrzucali w morskie odmêty sól, chleb i wodê poœwiêcone w dniu œw. Agaty, gdy kry napiera³y na l¹d, a tak e w czasie szalej¹cego sztormu, by uciszyæ ywio³. Jeszcze w pocz¹tkach XX wieku w niektórych regionach Polski Po³udniowej zachowa³ siê dawny zwyczaj, e przy budowie nowego domu nad drzwiami umieszczano karteczki ze s³owami: Mens sancta, honor in Deum voluntarius et redemtio (myœl œwiêta, czeœæ Bogu dobrowolna i zbawienie). Sentencja ta mia³a chroniæ przed po arem, a jego mieszkañcom przypominaæ, jakie w rodzinie mia- ³y dominowaæ wartoœci. Wed³ug apokryfu kamienn¹ tabliczkê z takim w³aœnie napisem w grobowcu Œwiêtej umieœci³ Anio³. W kulturze ludowej dzieñ œw. Agaty uwa any by³ te za pierwsz¹ zapowiedÿ nadchodz¹cej wiosny. Wierzono, e w tym dniu jaskó³ki, które zimuj¹ œpi¹c w bagnach i b³otach, opuszczaj¹ swoje zimowe kryjówki, a jeœli œwieci s³oñce jest to oznaka rych³ego koñca zimy. Ciekawa historia zwi¹zana z kultem œw. Agaty ³¹czy siê z Krakowem. Legenda opowiada, e gdy przed przesz³o 300 laty w Krakowie, w sk³adach niedaleko bramy grodzkiej, wybuch³ groÿny po ar, miasto od zag³ady uratowa³a pewna stara ebraczka rzucaj¹c w p³omienie sól œw. Agaty, co sprawi³o, e ogieñ wygas³. Pytana przez rajców miejskich czego ¹da za uratowanie grodu odrzek³a: macie ufundowaæ koœció³ ku czci Œwiêtej. Rajcy zobowi¹zali siê do wzniesienia œwi¹tyni, ale nigdy tego zamys³u nie zrealizowali. Kiedy jesieni¹ 1655 roku sp³onê³y doszczêtnie przedmieœcia miasta podpalone przez Szwedów, dopatrywano siê w tym kary za zlekcewa enie obietnicy danej ebraczce. Koœcio³a œw. Agaty nie ma w Krakowie do dzisiaj. Urszula Janicka-Krzywda CENNE INICJATYWY Babia Góra punkt przyci¹gaj¹cy W ramach miêdzynarodowego projektu Ochrona i zrównowa one u ytkowanie ró norodnoœci biologicznej poprzez rozs¹dny rozwój turystyki w Rezerwatach Biosfery Europy Œrodkowej i Wschodniej 24 stycznia w Jab³once na Orawie odby³y siê warsztaty Strategia komunikacji w aspekcie wdra ania turystyki zrównowa onej w Rezerwacie Biosfery Babia Góra. Zosta³y one zorganizowane przez Babiogórski Park Narodowy, zaœ wœród uczestników byli przedstawiciele samorz¹dów lokalnych, organizacji pozarz¹dowych, lokalnej przedsiêbiorczoœci oraz instytucji zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody, zarówno z Polski, jak i S³owacji ³¹cznie ponad 50 osób. W trakcie spotkania zebrani mieli mo liwoœæ zapoznania siê z zagadnieniem komunikacji spo³ecznej. Prowadz¹cy warsztaty prof. dr hab. Zbigniew Witkowski przedstawi³ problem zró nicowania dostêpu do informacji turystycznej po obu stronach Babiej Góry. Zaznaczy³ jednoczeœnie, e dla organizacji turystycznych region babiogórski nie znajduje siê w pierwszej lidze atrakcji województwa ma³opolskiego. Szans¹ na zmianê tego stanu rzeczy jest silne wspó³dzia³anie samorz¹dów, instytucji i organizacji z obu stron Babiej Góry. Zastêpca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego mgr in. Janusz Fujak zaprezentowa³ znaczenie procesu opiniowania Planu Ochrony Parku Narodowego. Podkreœli³ wagê, jak¹ dla prawid³owego funkcjonowania obszarów chronionych ma wspó³dzia³anie administracji Parku ze spo³ecznoœci¹ lokaln¹. Michael Meyer, koordynator projektu z ramienia organizacji Ecological Tourism in Europe, zapozna³ s³uchaczy z istot¹ komunikacji spo³ecznej. Wskaza³ na wzrastaj¹ce utrudnienia w wymianie informacji, zarówno na szczeblu rz¹dowym, samorz¹dów lokalnych, jak i mieszkañców gmin, czego konsekwencj¹ jest zmniejszaj¹ce siê znaczenie spo³ecznoœci lokalnych. Zaprezentowa³ szereg narzêdzi komunikacji interpersonalnej, mo liwych do wykorzystania zale nie od sytuacji i odbiorcy. Za najistotniejsze uzna³ dwustronny charakter komunikacji, zak³adaj¹cy reakcjê na uzyskan¹ informacjê, oraz koniecznoœæ dotarcia do jak najwiêkszej grupy odbiorców. Kolejnym etapem warsztatów by³a prelekcja mgr in. Tomasza Lamorskiego z Babiogórskiego Parku Narodowego, który mówi³ o geograficznym i spo³ecznym zasiêgu strategii komunikacji opracowywanej w ramach projektu. Po prelekcjach odby³a siê dyskusja nad omawianym zagadnieniem. Dyskutanci stwierdzili, i Babia Góra nie powinna byæ postrzegana jako bariera oddzielaj¹ca dwa obszary, ale jako centralny punkt przyci¹gaj¹cy odwiedzaj¹cych, na czym skorzysta zarówno jej pó³nocna, jak i po³udniowa strona. Zaznaczyli równie, e region Babiej Góry siêga znacznie dalej ni granice gmin do niej przylegaj¹cych. W czasie trwania warsztatów zebrani goœcie mieli tak e mo liwoœæ zapoznania siê z dzia³aniami, jakie realizowane s¹ w ramach projektu wspó³finansowanego przez Global Environment Facility (GEF). OG OSZENIA Serdecznie dziêkujemy wszystkim Znajomym, S¹siadom i Przyjacio³om, którzy towarzyszyli nam w ostatnim po egnaniu œ.p. Jana Mierzejewskiego. RODZINA. W³ochy Sycylia. Catania kaplica œw. Agaty w katedrze. Tu przechowywane s¹ relikwie Œwiêtej. Fotografie: Piotr Krzywda. Ochotnicza Stra Po arna w Zawoi Dolnej dziêkuje wszystkim Ofiarodawcom za datki z³o one na zakup wozu stra ackiego. Mamy nadziejê, e dziêki Waszej pomocy wzbogacimy siê o nowy samochód, który bêdzie s³u y³ wszystkim mieszkañcom naszej gminy. POD DIABLAKIEM 2/2006 9

10 CENNE INICJATYWY Z myœl¹ o tych, którzy byli gotowi nieœæ pomoc ydom nawet za cenê ycia w³asnego i najbli szych Sprawiedliwym wœród Polaków Wœród licznych prac historycznych poœwiêconych okupacji niemieckiej wielokrotnie podejmowano problematykê eksterminacji ydów. W ró nych kontekstach w tym pod k¹tem pomocy udzielanej ydom przez Polaków wspó³ yj¹cych z nimi w granicach ówczesnego pañstwa polskiego. Zawarte w tych pracach informacje by³y najczêœciej ogólnikowe, a ocena zakresu tej pomocy wybitnie zró nicowana. Równoczeœnie ca³kowicie zasadnie sporo uwagi poœwiêcono problematyce szmalcownictwa, chocia i w tym wypadku ocena tego zjawiska by³a nieprecyzyjna, a nawet dowolna. Konfrontacja dwóch postaw, haniebnej i bohaterskiej wymaga obiektywizacji poprzez bardziej szczegó³ow¹ analizê dostêpnych materia³ów archiwalnych, w tym akt s¹dowych. Jednym z istotnych Ÿróde³ historycznych jest pamiêæ ludzka. W³aœciwe wykorzystana i poddana krytycznej analizie. Pokolenie osób bezpoœrednio stykaj¹cych siê z Holokaustem bezpowrotnie odchodzi. Wydawa³o siê wiêc spraw¹ ogromnej wagi utrwalenie w pamiêci nastêpnych pokoleñ œwiadectwa o tych, którzy byli gotowi ratowaæ swych bliÿnich nawet za cenê ycia w³asnego i najbli szych. Dlatego w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku w œrodowisku zainteresowanym t¹ problematyka podjêto dyskusje nad form¹ upamiêtnienia Polaków, którzy w warunkach okupacji ratowali ydów zarówno zamkniêtych w gettach, jak i ukrywaj¹cych siê poza nimi. Podjêcie tych prac oczywiœcie w aden sposób nie pomniejsza hañby domowej zwi¹zanej ze szmalcownictwem lub innymi formami wyzysku ydów znajduj¹cych siê w ekstremalnej sytuacji yciowej. Niemniej istnienie takich postaw tym bardziej podkreœla walory tych, którzy nie tylko od nich siê zdystansowali, ale czynnie przyszli z pomoc¹ œmiertelnie zagro onym obywatelom. Z inicjatywy mieszkaj¹cej w Montrealu Anny Wybranowskiej w 1997 r., powo³ano do ycia w formie stowarzyszenia komitet dla Upamiêtnienia Polaków Ratuj¹cych ydów, którego statut zosta³ zatwierdzony w maju 1998 r. Wed³ug niego celem powo- ³anego stowarzyszenia mia³o byæ: Powo³anie komisji historycznej, maj¹cej na celu ustalenie listy osób ratuj¹cych ydów w Polsce w czasie drugiej wojny œwiatowej. Wystawienie tablic z nazwiskami Polaków ratuj¹cych ydów w miejscu godnym i zabezpieczonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzenie dzia³alnoœci wydawni- czej, popularyzatorskiej, oœwiatowej, naukowo-badawczej. Nawi¹zywanie i utrzymywanie wspó³pracy z instytucjami, organizacjami i osobami, które mog¹ dopomóc w realizacji celów statutowych. Na czele komitetu stan¹³ by³y naczelnik Szarych Szeregów Stanis³aw Broniewski Orsza, a przewodnicz¹cym komisji historycznej zosta³ Tomasz Strzembosz. Funkcjê pe³nili a do œmierci. Obecnie przewodnicz¹c¹ komitetu jest Agnieszka Bogucka, a przewodnicz¹cym komisji historycznej Jan aryn. Na podstawie opinii architektów i historyków monument upamiêtniaj¹cy œwiadcz¹cych pomoc ydom zosta³ zlokalizowany na terenie parafii Wszystkich Œwiêtych w Warszawie. Kamieñ wêgielny zosta³ poœwiêcony przez kardyna³a Józefa Glempa w obecnoœci premiera RP Jerzego Buzka i zaproszonych goœci. Taka w³aœnie lokalizacja ma swoje g³êbokie uzasadnienie, gdy koœció³ znajdowa³ siê na terenie warszawskiego getta. Jego proboszcz ks. pra³at Marceli Godlewski, a do zakazu wstêpu na teren getta, wraz ze swoim wikarym ks. Antonim Czarneckim, który przebywa³ na terenie getta a do jego likwidacji, nieœli w ogromnym zakresie ratunek Zydom przy pomocy osób cywilnych i zakonnych, znajduj¹cych siê poza gettem. Szacuje siê, e w tym okresie wyprowadzili z getta kilkaset osób, równie wspó³dzia³aj¹c z innymi œrodowiskami i poœrednicz¹c w ratowaniu konkretnych ydów. Cz³onkowie komitetu przeprowadzili kwerendy w zbiorach: ydowskiego instytutu Historycznego. Archiwum Akt Nowych, Instytutu Pamiêci Narodowej, Zak³adu Historii Ruchu Ludowego, a tak e uzyskali do chwili obecnej oko³o 700 nieznanych relacji uczestników akcji ratowania ydów, które zosta³y poddane krytycznej analizie historycznej. W rezultacie wœród kilkunastu tysiêcy zarejestrowanych nazwisk znajduje siê oko³o 2 tys. osób zamordowanych przez Niemców za udzielenie pomocy ydom. Badania s¹ kontynuowane, a równie prowadzone s¹ prace nad upamiêtnieniem nios¹cych pomoc. Nale y siê spodziewaæ, i forma tego upamiêtnienia zostanie w przysz³ym roku rozstrzygniêta, natomiast realizacja projektu bêdzie zale a³a od posiadanych funduszy. Trzeba zaznaczyæ, e taka forma oddania ho³du jest uzasadniona m.in. tym, i tylko czêœæ osób objêtych rejestrem komitetu znajduje siê wœród uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wœród Narodów Œwiata Instytutu Yad Vashem ( nie znaleÿli siê wœród nich równie ksiê a Godlewski i Czarnecki). Przekazywanie informacji opinii publicznej wyda³o siê niezbêdne w zwi¹zku z ukazaniem siê na ³amach Rzeczpospolitej w ostatnich dniach dwóch artyku³ów poœwiêconych powo³aniu programu Indeks pamiêci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc ydom. Na czele jego rady stoi wielce zas³u ony profesor W³adys³aw Bartoszewski. Oczywiœcie, now¹ inicjatywê przyjêliœmy z ca³¹ yczliwoœci¹, szczególnie, e posiadaj¹æ œrodki finansowe wielokrotnie przekraczaj¹ce mo liwoœci naszego komitetu, bêdzie mo na przeprowadziæ kwerendy w archiwach znajduj¹cych siê poza Polsk¹ i zatrudniæ liczny zespó³ osób systematycznie pracuj¹cych nad Indeksem. Zreszt¹ miêdzy obydwiema instytucjami zosta³y ju nawi¹zane wzajemne kontakty. Przedstawiciele Indeksu zwrócili siê do naszego komitetu o przekazanie rejestru osób bêd¹cego w naszym posiadaniu. W odpowiedzi na to, na posiedzeniu 19 listopada cz³onkowie komitetu podjêli uchwa³ê o przekazaniu do Indeksu potrzebnych danych, lecz na zasadzie wzajemnoœci, trudno bowiem by³oby nie uhonorowaæ, tych którzy oddali swoje ycie lub wolnoœæ za ratowanie ydów tylko dlatego, e znaleÿli siê w dokumentacji innej instytucji ni nasz komitet. Korzystaj¹c z ³amów Rzeczpospolitej pragnê w imieniu komitetu zwróciæ siê do czytelników, którzy brali udzia³ w œwiadczeniu pomocy ydów lub wiedza o takich osobach, aby przekazali do komitetu mo liwie szczegó³owe informacje w tym zakresie. Poniewa zbiory komitetu za uprzejma zgod¹ jego dyrekcji znajduj¹ siê w pomieszczeniach Archiwum Akt Nowych, prosimy o przekazanie relacji na adres: AAN, ul. Hankiewicza 1, Warszawa z dopiskiem Komitet dla Upamiêtnienia Polaków Ratuj¹cych ydów. Cz³onek Komitetu zapoznaj¹cy siê z nades³anym listem, ewentualnie poprosi o dalsze informacje czy inne niezbêdne dane. Adam Strzembosz profesor KUL, by³y prezes S¹du Najwy szego Rzeczpospolita, 6 grudnia POD DIABLAKIEM 2/2006

11 Pisanie to moje ycie List Katarzyna Gwizdowska, 13 lat Nie powiedz¹ mi tego gwiazdy Dlaczego ludzie tylko wiêcej i wiêcej chc¹. I gdzie podzia³a siê mi³oœæ? Chowa siê, bo inni zabiæ j¹ mog¹. Czekam cierpliwie A nareszcie ycie siê zacznie. Ludzkoœæ siê tym nie przejmuje Tylko nieliczni przygl¹daj¹ siê bacznie. Ojcze, dlaczego, gdy list do Ciebie piszê Nie umiem spokojnie tego opisaæ, Tylko jak najg³oœniej krzyczê? To, co siê na Ziemi dzieje, Nie jest dla mnie. Nie ma kogoœ takiego, Kto potrafi³by odpowiedzieæ na moje pytanie. Ojcze, zabijaliœmy wbrew Twojej woli, Lecz w Twoje imiê. Brakuje mi s³ów, Poniewa teraz to widzê. Jestem gotowa, aby z Tob¹ rozmawiaæ, Nie tak jak wczeœniej Nie tylko pytania zadawaæ. Czy oni znów zapomnieli o Tobie? Ja wiem, e Ty tu jesteœ. Nie twierdzê, e s¹ z Diab³em w zmowie; Jednak e nie dostrzegaj¹ tego, co zrobili. Bo teraz nie jest dobrze. Ludzie gdzieœ na Ziemi Piek³o sobie urz¹dzili. Nie zadajê pytañ... Nie zadajê pytañ Bo i tak nie us³yszê odpowiedzi. Nie staram siê otwieraæ swego serca, Ka dy to potwierdzi. Nie zaprzeczam temu I nie trudz¹ siê, aby mówiæ. Puste s³owa, pustka uczuæ Tak ³atwo w mej duszy siê zgubiæ. Nie pamiêtam swojego imienia; Nie wiem kim by³am; Dlaczego jestem? Ju d³u ej tu nie wytrzymam! Nagranie dla Teleranka w Zawoi Nie rozumiem co czujê. Trwam sama w zapomnieniu. Jest jeszcze i strach. Wszystko skoñczy³o siê tam w oka mgnieniu. Lecz gdzie jest tam, A gdzie jest tu? To zbyt trudne pytanie dla mnie. Muszê zapytaæ Go, wiadomoœæ pos³aæ Mu. Kto to On? Przecie sami wiecie. Nasz Bóg, który jest wszêdzie i zawsze; W którego wierzyæ nie umiecie. Piszê NASZE TALENTY Pisanie to moje ycie. Kartka papieru i d³ugopis to wszystko czego potrzebujê do szczêœcia. Wtedy znów widzê nasz œwiat, jakby za pomoc¹ zaklêcia. Œwiat, w którym uœwiadamiam spo³eczeñstwu, Choæ teraz nie mam na to adnego wp³ywu, Jak du o z³a pope³nia. Gdzie marzenie o jasnoœci nigdy siê nie spe³nia. Wszystko jest w mroku. Nie, nie wydajê na nich wyroku. Chcê im pomóc I dlatego piszê znów. To, co us³ysza³am od Boga Przelewam na papier, te s³owa. Piszê, bo nie potrzebujê g³osu, aby wyraziæ swój sprzeciw, U niektórych wzbudzaj¹cy podziw. Piszê, poniewa oddajê duszê. Cieszê siê, e to robiê muszê. Pragnê tak wiele napisaæ. Tyle rzeczy przekazaæ i opisaæ. Lecz nie znajdujê s³ów. Nie potrzebujê czasu. On nic tu nie pomo e. Ci¹gle powtarzam to s³owo proszê. Piszê, bo wtedy bólu nie czujê, Prawie niczego nie potrzebujê. Piszê, aby nie traciæ sensu ycia. ZnaleŸæ odpowiedÿ na drêcz¹ce mnie pytania. Piszê, aby pokazaæ jaka jestem naprawdê. Równie o naszym œwiecie przygnêbiaj¹c¹ prawdê. Gdy piszê, czujê siê wolna. Jakby w bajce, gdzie pisaæ o wszystkim mo na. Niewa ne, e tajemnic¹ dla wielu jest polski jêzyk. Ja i tak w nim zapiszê swój krzyk. W NASZYM OBIEKTYWIE Fot. arch. GCKPiT w Zawoi POD DIABLAKIEM 2/

12 12 POD DIABLAKIEM 2/2006

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu ZSZ nr 1w Białej Podlaskiej ORGANIZACJA SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 1 Nazwa szkoły W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 funkcjonują następujące szkoły dla dorosłych: 1. Szkoła Policealna Zaoczna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.02.2016 godz. 15:49:48 Numer KRS: 0000354958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PS-0621-16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmienionego zarządzeniem nr PS-0621-23/15 z dnia 16.10.2015 r. Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo