Statut. Fundacji Be Happy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Statut. Fundacji Be Happy"

Transkrypt

1 Statut Fundacji Be Happy Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Be Happy - Fundacja Wyrównywania Szans, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Martynę Mokrzycką zwaną dalej Fundatorem. 2. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Be Happy. 3. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zmianami), przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu Siedzibą Fundacji jest miasto Głowno. 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Fundacja może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statutowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i innego państwa. 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja przestrzega zasad neutralności politycznej i światopoglądowej. 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej. Fundacja używa pieczęci z pełnym napisem Be Happy Fundacja Wyrównywania Szans. 4 1

2 5 Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. Rozdział II Cele i zasady działania Fundacji Celami Fundacji są: 6 1. wyrównywanie szans na pełne i wieloaspektowe funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych osób niepełnosprawnych, 2. wyrównywanie szans na pełne i wieloaspektowe funkcjonowanie w społeczeństwie osób starszych, 3. wyrównywanie szans na pełne i wieloaspektowe funkcjonowanie w społeczeństwie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, 4. wyrównywanie szans na pełne i wieloaspektowe funkcjonowanie w społeczeństwie osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. 7 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1. prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych, w szczególności w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym, prawnym, terapeutycznym, pedagogicznym, socjalno-społecznym i edukacyjnym; 2. organizowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz grup psychoedukacyjnych dla osób wymienionych w 6; 3. prowadzenie zajęć szkoleniowych i akcji informacyjnych dla osób wymienionych w 6; 4. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i poradniczej grupom społecznym, wymienionym w 6; 5. organizowanie, prowadzenie i pomoc w działaniach szkoleniowych, warsztatowych, wykładach, sympozjach, seminariach, konferencjach, debatach związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji; 2

3 6. tworzenie oraz prowadzenie portali i serwisów internetowych; 7. ochronę i promocję zdrowia, promocję nauki, kultury, oświaty, praw obywatelskich, rekreacji i wypoczynku; 8. działania zmierzające do integracji środowisk osób wymienionych w 6 oraz do przeciwdziałania ich marginalizacji i dyskryminacji; 9. pomoc w przygotowaniu do samodzielnego i odpowiedzialnego radzenia sobie z codziennymi zadaniami życiowymi; 10. kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych; 11. organizację wolontariatu i różnorodnych działań na rzecz promocji wolontariatu i rozwijania aktywności społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji i etyki zawodowej, w tym różnego rodzaju kursy, konferencje, konsultacje i szkolenia dla wolontariuszy; 12. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe; 13. planowanie, organizowanie i realizowanie procesu aktywizacji zawodowej i społecznej; 14. pośrednictwo i monitoring pracy; 15. pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 16. organizowanie i realizowanie działań promujących zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 17. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i terapeutycznych; 18. organizowanie i świadczenie usług z zakresu rehabilitacji i fizykoterapii; 19. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej; 20. organizowanie badań i konsultacji profilaktycznych; 21. organizowanie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych; 22. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie wyrównywania braków rozwojowych i edukacyjnych oraz szerzenia dostępu do oświaty wśród osób mających do niej utrudniony dostęp; 23. wspieranie i promowanie osób szczególnie uzdolnionych; 24. organizowanie codziennej pomocy lekcyjnej z dożywianiem lub bez wyżywienia dla dzieci i młodzieży; 25. udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, w zakresie określonym przez Zarząd Fundacji; 26. organizowanie czasu wolnego osób wymienionych w 6; 27. działania związane z organizacją i finansowaniem wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i krajoznawczych, których celem będzie aktywizacja osób wymienionych w 6; 28. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek; 29. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób pozostających bez zatrudnienia lub zagrożonych utratą pracy; 3

4 30. prowadzenie działalności badawczej, naukowej, informacyjnej, wydawniczej, upowszechniającej i popularyzatorskiej; 31. wspieranie inicjatyw służących celom Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie; 32. wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych i we wszelkich innych sprawach publicznych, dotyczących osób wymienionych w 6; 33. organizowanie i prowadzenie zbiórek charytatywnych, konkursów, aukcji, loterii i zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznacza się na cele statutowe; 34. współpracę międzynarodową w różnych dziedzinach życia społecznego, zawodowego, kulturalnego, sportowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 35. inicjowanie, wspieranie i realizację działań zmierzających do podniesienia świadomości społecznej w zakresie wyrównywania szans na pełne funkcjonowanie grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym; 36. inicjowanie, wspieranie i realizację projektów służących wyrównywaniu szans na pełne funkcjonowanie w społeczeństwie osób wymienionych w 6; 37. działania o charakterze szkoleniowym i informacyjnym, w szczególności dla tworzenia nowych kadr oraz podwyższenia kompetencji kadr pracujących na rzecz grup społecznych wymienionych w 6; 38. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi, rządkowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych; 39. działalność doradczą, wspierającą i podnoszącą jakość działań realizowanych w innych organizacjach i instytucjach prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji, 40. tworzenie i prowadzenie świetlic rekreacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznośrodowiskowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, wsparcia dziennego oraz innych ośrodków i miejsc o charakterze społecznym, opiekuńczym, wychowawczym, resocjalizacyjnym, zdrowotnym i socjoterapeutycznym; 41. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, informacyjnej, poradniczej i edukacyjnej szpitalom, placówką medycznym oraz wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, które zajmują się osobami wymienionymi w 6; 42. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji oraz niesie pomocy finansowej i rzeczowej takim instytucjom i osobom, włączając w to przejmowanie oraz realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia, wychowawczych, oświatowych oraz innych miejsc o charakterze społecznym; 43. dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub osób starszych; 4

5 44. gromadzenie wokół idei Fundacji osób fizycznych i prawnych zainteresowanych wspieraniem realizacji celów Fundacji Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności. 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. 9 Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji. 10 Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji W realizacji swoich działań statutowych Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, szkołami wyższymi, instytutami naukowymi i innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. 2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych, do których przystępuje na podstawie umowy. 12 Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, które działają w zakresie realizacji celu statutowego Fundacji. 5

6 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 13 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania Dochody Fundacji mogą pochodzić z: a. darowizn, spadków, zapisów i dotacji pochodzących od osób prawnych i fizycznych, mających swoje siedziby w Polsce i za granicą oraz z wpłat osób fizycznych przekazujących fundacji 1% swojego podatku; b. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw, w tym odsetek bankowych z tytułu oprocentowanych lokat i obligacji w kraju i za granicą; c. dotacji, subwencji osób prawnych, grantów i innych form pomocy ze środków publicznych innych, a także od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej; d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii; e. nawiązek sądowych i świadczeń pieniężnych przewidzianych przez prawo karne; f. dochodów z majątku Fundacji; g. dochodów z działalności odpłatnej statutowej; h. odpisów od dochodów innych podmiotów; i. sponsoringu, reklam i aukcji charytatywnych; j. innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Zarządu. 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 6

7 Rozdział IV Władze Fundacji Władzami Fundacji są: a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu Fundacji, w tym kosztów podróży. 17 Sposób wyboru członków Zarządu 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnią kadencję. 2. W przypadku śmierci Fundatora lub wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej mu sprawną realizację jego uprawień, odchodzący Zarząd wskazuje swoich następców. 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: a. złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, c. śmierci członka Zarządu. 6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w przypadku: a. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonanie funkcji członka Zarządu, b. nie wypełniania nałożonych obowiązków oraz rażącej niegospodarności, c. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, d. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, e. istotnego naruszania postanowień Statutu. 18 Kompetencje Zarządu 1. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym i wykonawczym, który także kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności: a. wyznaczanie głównych kierunków działania fundacji; b. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu fundacji; c. występowanie z wnioskiem i wyrażenie zgody w sprawie połączenia z inną fundacją; 7

8 d. podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej fundacji; e. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji; f. realizacja celów statutowych; g. sporządzanie planów pracy i budżetu; h. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji; i. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz; j. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; k. podejmowanie działań zmierzających do powiększania majątku Fundacji, w tym tworzenie zakładów gospodarczych; l. propagowanie w prasie, radiu i telewizji oraz wydawnictwach celów i zasad działalności Fundacji oraz wskazywanie możliwości korzystania z pomocy Fundacji; m. przyjmowanie spadów, zapisów i darowizn; n. opracowanie sprawozdania z działalności Fundacji i przygotowanie sprawozdania finansowego za rok ubiegły; o. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek; p. inne, wynikające z potrzeb i aktualnej sytuacji Fundacji. 19 Tryb pracy Zarządu 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 3 razy w roku. 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowaniem spotkania. 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu. 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykła większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 20 Sposób Reprezentacji Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, włącznie z majątkowymi składać może każdy członek Zarządu samodzielnie. 8

9 Rozdział V Postanowienia końcowe 21 Zmiana Statutu 1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji. 3. Cele Fundacji mogą ulec zmianie lub rozszerzeniu na inne dziedziny. Zmiana statutu nie może naruszać w istotny sposób celów początkowo realizowanych przez Fundację. 22 Połączenie z inną Fundacją, tworzenie Oddziałów 1. Fundacja może się połączyć z inną spółką, stowarzyszeniem lub fundacją działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą lub przystąpić do stowarzyszenia bądź związku stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla efektywnego realizowania swoich celów. 2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych placówek. Fundacja może także ustanawiać przedstawicieli na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczany wyłącznie na jej cele statutowe. 3. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 9

10 24 Działalność gospodarcza Fundacji Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 25 Likwidacja Fundacji 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej. 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 4. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 26 Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 27 W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o fundacjach oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 28 Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej. 10

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze KRS 0000377219 STATUT FUNDACJI WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA

STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA STATUT FUNDACJI DYPLOMACJA I POLITYKA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Dyplomacja i Polityka, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa Szczerskiego, Piotra Glińskiego, Zdzisława Krasnodębskiego,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo