Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD POZNAŃ NIP REGON Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS) o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Nr ZP/p/36/14 Lipiec 2014 r. 1

2 I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34; Poznań tel faks: zamowienia.szpitalmsw.poznan.pl NIP REGON II. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp lub ustawą, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisy aktów wykonawczych oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmujący zakres prac, zasady ich wykonywania wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność, przedstawiono w załączniku nr 1 stanowiącym integralną cześć SIWZ. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy, posłuŝył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod Nazwa Systemy informacji medycznej Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 4. Zaoferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy i gotowy do pracy bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 5. Wykonawca zapewni, Ŝe zaoferowany system będzie zgodny z normami dotyczącymi przetwarzania badań diagnostycznych, w tym z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1505), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słuŝące do przetwarzania danych osobowych, HL7, DICOM. 6. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, warunkami gwarancji i kartą gwarancyjną oraz licencjami na oprogramowanie. 7. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań 8. Okres minimalnej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z tabelką załącznik nr 2 do SIWZ 9. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ przeszkolenie personelu Zamawiającego, określonego we wzorze umowy w zakresie bieŝącej obsługi, konserwacji i eksploatacji przedmiotu zamówienia w terminie jak dla wykonania przedmiotowego zamówienia. 2

3 IV. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej. VII. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. VIII. Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. IX. Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od daty zawarcia umowy X. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca załącza: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca załącza: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XI.2.2) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej, niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3

4 4. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt XI. 3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych w terminie określonym w pkt XI. 3 SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa: 1) deklarację zgodności CE, 2) dokumentację zawierającą dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 6. Dokumenty wymienione w części XI SIWZ są składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu o którym mowa w części XI.1.1) SIWZ, który składany jest w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. Weryfikacja ofert: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wszystkich Wykonawców do wykonania prezentacji oferowanego systemu w celu potwierdzenia zgodności zapisów złoŝonej oferty z wymaganiami Zamawiającego. Podczas prezentacji systemu Zamawiający potwierdzi od 10 do 15 wybranych przez Zamawiającego wymagań i parametrów z funkcjonalności oferowanego systemu. O terminie prezentacji, jak równieŝ wymaganiach wybranych przez Zamawiającego, Wykonawcy zostaną poinformowani na co najmniej 4 dni przed terminem prezentacji. 2) Prezentacja powinna być przeprowadzona przez maksymalnie 4 osoby w siedzibie Zamawiającego. 3) Prezentacja powinna być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych, wypełnioną danymi w takim zakresie, aby moŝliwe było pokazanie wszystkich funkcji ujętych w SIWZ. 4) Wykonawca zapewni wszelkie zasoby sprzętowe (komputery, drukarka, projektor itp.) oraz programowe (oferowane programy, systemy operacyjne, bazy danych itp.) niezbędne do wykonania prezentacji. 5) Wykonawca zapewni moŝliwość wykonania wydruku podczas prowadzenia prezentacji. 6) W trakcie prezentacji Zamawiający oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. W kaŝdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność - wymagania i parametry wymagane. Stwierdzenie pierwszej niezgodności z deklaracją w ofercie w zakresie wymagań i parametrów wymaganych skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7) Dla przejrzystości postępowania Zamawiający przeprowadzi prezentację dla wszystkich Wykonawców w tym samym terminie. 8) Zabrania się nagrywania prezentacji przez Wykonawców na własnym sprzęcie (kamery, dyktafony itp.). Cały przebieg prezentacji zostanie zarejestrowany przez Zamawiającego w sposób trwały za pomocą kamery video lub utrwalony na innym nośniku. Zarejestrowany materiał zostanie dołączony do dokumentacji przetargowej, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 9) Podczas prezentacji komisja stworzy pisemny protokół z prezentacji kaŝdego Wykonawcy. 10) W trakcie prezentacji niedopuszczalne jest prowadzenie przez strony dyskusji, zabieranie głosu, zadawanie pytań, bądź wyjaśnianie wątpliwości. W przypadku naruszenia tego punktu osoba zakłócająca prowadzenie prezentacji zostanie wyproszona z sali bez moŝliwości powrotu na nią. 11) Przed rozpoczęciem prezentacji przewodniczący komisji przetargowej lub osoba przez niego wyznaczona odczyta listę osób występujących po stronie Zamawiającego oraz listę osób wskazanych przez Wykonawców do przeprowadzenia prezentacji. 4

5 XII. Grupa kapitałowa 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6) 2. Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy naleŝąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złoŝyli odrębne oferty chyba Ŝe wykaŝą, Ŝe istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. XIII. Oferty wspólne Zamawiający dopuszcza moŝliwość złoŝenia oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej) w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, pod warunkiem, Ŝe taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Zamawiający wymaga wskazania podmiotów składających ofertę wspólną (pełną nazwę i adres siedziby). 2) Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie pełnomocnika moŝe wynikać z treści umowy lub zostać przedłoŝone oddzielnie wraz z ofertą. 3) Dokumenty i oświadczenia wymienione w części XI. 2 i XII SIWZ naleŝy złoŝyć dla kaŝdego Wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są wspólnie. XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Zamawiającego 7:00 14:35. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną po godzinach urzędowania tj. po godz. 14:35 od poniedziałku do piątku oraz w sobotę i w niedzielę zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego. 3. Osoby Zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: - Krystyna Kubiak (nr tel/fax ), - Katarzyna Kaźmierczak- Śróda (nr tel ). XV. Tryb udzielania wyjaśnień Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, na adres podany w części I SIWZ. XVI. Zmiana treści SIWZ 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany treść specyfikacji przed upływem terminu składania ofert. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej (www.szpitalmsw.poznan.pl). 2. JeŜeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej. Postanowienie ust. 2 stosuje się odpowiednio. 5

6 XVII. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w następującej wysokości: 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział Poznań nr ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zmianami). 3. Wadium niezaleŝnie od formy musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, t. j do dnia r. godz.10:00 4. Wadium wniesione w formie innej niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć w formie oryginału, w osobnym opakowaniu (z opisem wadium i określeniem przedmiotu postępowania) w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub w Kancelarii Zamawiającego. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub w formie poręczeń z treści przedmiotowego dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iŝ słuŝy on pokryciu roszczeń Zamawiającego, o jakich mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŝeń. 7. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w ust. 2 pkt.a 8. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. XVIII. Termin związania z ofertą: Czas trwania terminu związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XIX. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy Pzp, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 2. Na ofertę Wykonawcy składają się: 1) załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność, 2) załącznik nr 2 do SIWZ wymagany minimalny okres gwarancji 3) załącznik nr 3 do SIWZ Formularz oferty 4) dokumenty i oświadczenia z części XI SIWZ, 5) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii do podpisania oferty w przypadku, jeŝeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą 6) szczegółową kalkulację cenową na dostarczony przedmiot zamówienia. 3. Załączniki dołączone do SIWZ przedstawiane są w formie wzorów graficznych. Wykonawca moŝe przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy 6

7 4. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) pod rygorem niewaŝności. 5. Za poŝądane Zamawiający uwaŝa zszycie/spięcie stron oferty w sposób zapobiegający moŝliwości zdekompletowania zawartości oferty i ponumerowane. 6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, a strony dokumentów oferty, które nie wymagają podpisu winny być parafowane przez te osoby. 7. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upowaŝniona do reprezentowania Wykonawcy, musi przedstawić upowaŝnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie. UpowaŜnienie to winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 8. KaŜda zmiana i poprawka w ofercie musi być naniesiona czytelnie i parafowana przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 9. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. ZłoŜenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez danego Wykonawcę. 10. Oferta powinna być złoŝona Zamawiającemu pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej w zaklejonym i nieprzejrzystym opakowaniu (kopercie). Ofertę naleŝy zaadresować do Zamawiającego, na adres siedziby Zamawiającego i opisać następująco: Oferta na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych PACS. ZP/p/36/14 Nie otwierać przed dniem r. godz.10:15 Poza wymienionymi oznaczeniami na kopercie lub opakowaniu powinny być umieszczone nazwa i adres Wykonawcy. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyników postępowania i Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za poniesione przez Wykonawcę koszty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 12. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. W przypadku, o którym mowa w części XIII SIWZ, do ofert naleŝy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do występowania w imieniu Wykonawców. 15. Wykonawca ma prawo zastrzec dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty te muszą być wyraźnie oznaczone. Za poŝądane Zamawiający uznaje umieszczenie ich w osobnym opakowaniu/kopercie, z jednoczesnym zaznaczeniem o zakazie ich udostępniania. 16. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem Zmiana. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. XX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1. Oferty naleŝy składać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:35 w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub w Kancelarii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd Poznań, nie później niŝ do dnia r. do godz. 10:00. Decydujące 7

8 znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zamawiający niezwłocznie, zwraca ofertę która została złoŝona po terminie. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, Poznań, pokój nr 101 (I piętro), w dniu r. o godz. 10: Otwarcie ofert jest jawne. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Zamawiający, po otwarciu ofert, przekaŝe obecnym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia informacje dotyczące: - nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - ceny oferty, - terminu wykonania zamówienia, - warunków płatności, - okres gwarancji i niezwłocznie odnotuje je w protokole postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego przy otwieraniu ofert Zamawiający doręczy mu informacje, o których mowa w ust. 4 i Oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i postanowieniami SIWZ, przez Zamawiającego, podczas niejawnego posiedzenia. 8. W toku dokonywania oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 10. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XXI. Opis sposobu obliczenia ceny: 1. Cena musi być podana w PLN cyfrowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Cenę naleŝy podać w szczegółowej kalkulacji cenowej załączonej do oferty a następnie cenę globalną naleŝy przenieść do formularza oferty (załącznik nr 3). 4. Cena moŝe być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres waŝności oferty (związania ofertą). XXII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Zamawiający nie przewiduje moŝliwości rozliczeń w walutach obcych. XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 1. Oceniane kryteria i ich ranga: cena brutto (z podatkiem VAT) - 100% 2. Kryterium określone w ust. 1 pkt 1 oceniane będzie według poniŝszego wzoru: 8

9 Cena najniŝsza x 100 pkt x 100% Cena badanej oferty Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uwaŝa się ofertę, która otrzymała najwyŝszą liczbę punktów. 3. Kryterium wyboru oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych. b) odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w siwz. c) została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty; a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Informacje, o których mowa w części XXIII, ust. 1 pkt. 1 SIWZ, Zamawiający zamieszcza równieŝ na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeŝeli: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta; 2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 5. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi osobnym pismem. 6. W przypadku oferty wspólnej przed podpisaniem umowy naleŝy przedłoŝyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złoŝyli ofertę wspólną, jeŝeli nie została złoŝona wcześniej. 7. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy oraz przedkłada polisę, zgodnie z 18 i 20 wzoru umowy XXV. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 9

10 XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia: Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 5. Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 5 i 6 wnosi się: w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Skarga do sądu 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe regulacje w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 i nast. ustawy Pzp. XXVII. Podwykonawstwo 1. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iŝ proponowany inny podwykonawca lub 10

11 Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niŝ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. XXVIII. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Parametry techniczno-uŝytkowe 2. Wymogi gwarancji 3. Wzór formularza oferty. 4. Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Informacja grupa kapitałowa 7. Wzór umowy. Zatwierdził DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego lek. med. Przemysław Daroszewski Poznań, dnia 2014 r. 11

12 pieczątka firmy Załącznik Nr 3, dnia 2014 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 OFERTA 1. Dane Wykonawcy: A. Pełna nazwa: B. Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu): C. NIP D. Numer telefonu: E. Numer faxu: F. Internet: G. 2. Przedmiot oferty: Oferta dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/p/36/14 organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS). 3. Oferujemy przedmiot zamówienia za całkowitą cenę... zł brutto. 4. Okres gwarancji zgodnie z załączoną tabelką (załącznik nr 2 do siwz) 5. Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto w banku... nr... (dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pienięŝnej) 6. Oświadczam/y, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. 7. Oświadczam/y, Ŝe w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8. Podwykonawca. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną, (*niewypełnienie tej rubryki, jej przekreślenie, pominięcie, itp. będzie traktowane jako nie przewidzenie udziału podwykonawców) 12

13 Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (opuszczenie tej części, nie wypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iŝ wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców):. 9. Wykaz załączonych do oferty dokumentów: (miejscowość, data) (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

14 Załącznik Nr 4 Oznaczenie sprawy: ZP/p/36/14 Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/p/36/14 organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS) Oświadczam, Ŝe spełniam warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (miejscowość, data) (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) 14

15 Załącznik Nr 5 Oznaczenie sprawy: ZP/p/36/14 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres Wykonawcy: Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/p/36/14 organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS) Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). (miejscowość, data) (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15

16 Załącznik Nr 6 Oznaczenie sprawy ZP/p/36/14 INFORMACJA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/p/36./14 organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego na zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów radiologicznych (PACS) 1. Nazwa Wykonawcy: 2. Adres Wykonawcy: Informujemy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, poz. 331, z późn. zm.). (miejscowość, data) (podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) *w przypadku jeśli Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, składa on listę podmiotów o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 ZAMAWIAJĄCY: Szpital Specjalistyczny im J. K. Łukowicza, KRS 0000051787 NIP 555-17-83-839 REGON 000308169 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DZAP-380-21/12 Modernizacja istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo