Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją obrazów Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RIS/PACS) z modułem pośredniej radiografii cyfrowej I. PACS funkcjonalność. 1. Baza danych w technologii SQL 2. Nieograniczona ilość serwerów DICOM moŝliwych do podłączenia 3. Automatyczne tworzenie płyt CD/DVD wypalanie przez wbudowany interfejs dla pacjentów (obrazy w formacie DICOM i JPEG, z moŝliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, moŝliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania. 4. Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. 5. Archiwizacja obrazów w formacie DICOM i ich opisów. 6. Archiwizacja innych danych medycznych 7. Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji, 8. Kompresja bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji długoterminowej, 9. Prowadzenie katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum (na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). 10. Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania danych. 11. MoŜliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów w katalogach prowadzonych poza archiwum głównym. 12. MoŜliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. 13. MoŜliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP (np. do prezentacji). 14. MoŜliwość tworzenia plików AVI. 15. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby pracowni oraz dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych. 16. Integracja systemu z nagrywarką CD/DVD (komunikacja przez wewnętrzny interfejs). 17. MoŜliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze).

2 18. MoŜliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. 19. Przegląd katalogu badań. 20. MoŜliwość rejestracji wymaganych danych osobowych pacjentów (identyfikator, nazwisko, pesel). 21. Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia ze słowników kodów ICD Dostęp do danych osobowych pacjenta jak równieŝ danych z poszczególnych badań. 23. MoŜliwość zlecania opisu badania innemu lekarzowi w późniejszym okresie czasu. 24. MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości w Pracowni Diagnostycznej. 25. MoŜliwość rejestracji podanych leków oraz zuŝytych materiałów. 26. Wykorzystanie wcześniej utworzonych szablonów w formacie MS Word w polach opisowych. 27. MoŜliwość tworzenie wzorców badania diagnostycznego, zawierających listę materiałów wykorzystywanych przy danym badaniu. 28. Drukowanie wyników badań z dołączonymi wynikami obrazowymi. 29. Bezpośrednie pobieranie wyników w postaci graficznej z urządzeń np. cyfrowe RTG, endoskopy, USG oraz zapis pobieranych sygnałów w formacie DICOM i.jpg. 30. Dołączanie zapisanych (zeskanowanych) wyników do badania pacjenta (wyniki obrazowe dostępne w miejscu zlecenia i w innych miejscach leczenia pacjenta bezpośrednio w postaci elektronicznej). 31. Komunikacja z innymi modułami systemu szpitalnego z moŝliwością obustronnego przesyłania danych za pośrednictwem protokołu HL7 w zakresie: wysłania z systemu szpitalnego (izby przyjęć, oddziały, gabinety lekarskie, poradnie specjalistyczne, bloki operacyjne ), zlecenia wykonania badania, wysłania z Pracowni Diagnostycznych wyniku wykonanego badania. 32. Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. 33. Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM MoŜliwość podłączenia medycznych aparatów pomiarowych do systemu - współpraca w standardzie DICOM /SERVER, PRINT/. 35. Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). 36. Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) 37. Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). 38. Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta.

3 39. MoŜliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej róŝnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. 40. Kompresja obrazów Bazy Danych 41. Polski język oprogramowania 42. Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. 43. MoŜliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 - media interchange format). 44. MoŜliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, 45. MoŜliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) 46. Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET 47. MoŜliwość poprawienia pojedynczych obrazów w formacie DICOM 48. Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez uŝytkownika 49. Zasysanie danych z serwera bez moŝliwości ich modyfikacji na inną stację (przeglądową) 50. Zasysanie danych z serwera bez moŝliwości ich modyfikacji na inną stację z moŝliwością wypalenia na płycie CD/DVD 51. MoŜliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji) 52. Elektroniczne ograniczanie obrazu E-blind 53. MoŜliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. 54. Prowadzenie archiwów długoterminowych na: - płytach CD/DVD - dyskach HDD USB v Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. 56. Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. 57. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. II RIS funkcjonalność. 58. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby pracowni oraz dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych 59. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych. 60. Rejestracja zleceń zewnętrznych i przyjmowanie

4 zleceń z wewnętrznych jednostek organizacyjnych szpitala 61. MoŜliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 62. MoŜliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta zestaw badań. 63. MoŜliwość rejestracji wymaganych danych osobowych pacjentów 64. Rejestracja Pacjenta -moŝliwość nanoszenia danych pacjenta: dane osobowe, adresowe, przynaleŝność do ubezpieczyciela. 65. Dostęp do danych osobowych pacjenta jak równieŝ danych z poszczególnych badań 66. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 67. Automatyczne uzupełnianie płci, daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. 68. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. 69. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru REGON. 70. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. 71. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 72. Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. 73. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem REGON. 74. Rejestracja pacjenta NN z ograniczoną ilością danych. 75. MoŜliwość anulowania zaplanowanego badania. 76. Słownik kodów gmin zgodny z GUS. 77. Wyszukiwanie badań według nazwiska, imienia, numeru pacjenta, nazwy badania, lekarza zlecającego, lekarza wykonującego, statusu badania. 78. Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. 79. Terminarz z moŝliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (wewnętrzne, zewnętrzne). 80. MoŜliwość zdeklarowania czasu trwania badania indywidualnie dla kaŝdego rodzaju badania. 81. Widok zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia lub tygodnia. 82. Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem dni świątecznych, przerw serwisowych. 83. Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. 84. Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego

5 85. MoŜliwość zlecania opisu badania innemu lekarzowi w późniejszym okresie czasu 86. MoŜliwość tworzenia wzorców opisów badań z rozgraniczeniem na ogólnodostępne dla wszystkich i dostępnych tylko dla osoby tworzącej wzorzec. 87. Wzorce opisów wraz z moŝliwością zarządzania nimi przez uŝytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 88. MoŜliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. 89. MoŜliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez uŝytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. 90. MoŜliwość wydruku wyników badań bieŝących i znajdujących się w archiwum z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku. 91. Wydruk wyników dla pacjenta z moŝliwością wyboru formatu A4 lub A MoŜliwość umieszczenia logo pracowni / szpitala na wydruku wyników badań dla pacjenta. 93. MoŜliwość utworzenia dowolnej ilości statusów opisujących na jakim etapie jest wykonywane badanie z opcją filtrowania listy roboczej według wybranego statusu. 94. MoŜliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej. 95. Nagrywanie za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD. 96. Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni / szpitala. 97. Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być moŝliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. 98. Automatyczne przeniesienie informacji identyfikujących technika wykonującego badania z konsoli CR do systemu RIS. 99. Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania do systemu RIS MoŜliwość oznaczania zdjęć odrzuconych automatycznie przez przeniesienie informacji z konsoli lub ręcznie w systemie RIS MoŜliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów Gromadzenie informacji o zuŝytych materiałach do kaŝdego badania Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po przypisaniu materiałów do pacjenta MoŜliwość rejestracji podanych leków oraz zuŝytych materiałów z automatyczną aktualizacją apteczki pracowni oraz magazynu pracowni MoŜliwość wykonywania raportów zakresie minimum: Wykaz badań z podziałem na płatników

6 Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących Wykaz badań z podziałem na procedury Zestawienie ilościowe i cenowe badań dla poszczególnych jednostek kierujących Zestawienie zuŝytych materiałów 106. MoŜliwość eksportu wybranych zestawień i raportów do formatu txt i xls W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): moŝliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. W sytuacji kiedy dane pacjenta znajdowały się w bazie danych dane wprowadzone z konsoli muszą się połączyć z danymi istniejącymi, tworząc spójny rekord MoŜliwość automatycznego dokumentowania wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania MoŜliwość wydruku ksiąg pracowni diagnostycznych w zakresie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem o dokumentacji medycznej Rejestracja kosztów dla potrzeb NFZ. III Serwer, macierz dyskowa - wymagania techniczne Producent: Renomowany o ugruntowanej pozycji na rynku. Preferowana jest infrastruktura serwerów kasetowych umoŝliwiająca budowę modułowej architektury przetwarzania danych z obudową przystosowaną do montaŝu w obudowie stelaŝowej Serwer archiwizacyjny o min. wymaganiach sprzętowych: - procesor min. dwurdzeniowy o prędkości min. 2GHz - RAM min 4 GB - 2 x LAN 1GB/s - HDD 2 x 140 GB hot swap - oprogramowanie systemowe (Windows 2003

7 Serwer PL lub 2008 Serwer PL) - klawiatura - mysz optyczna - monitor LCD Macierz dyskowa w technologii RAID 5.0 Hot Swap, umoŝliwiająca stworzenie przestrzeni obrazowej o pojemności min 1 TB, komunikująca się z serwerem poprzez interfejs Fibre Channel przystosowana do montaŝu w obudowie stelaŝowej UPS min. 3000VA Okablowanie pozwalające na zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. IV Automat do wypalania płyt DVD do archiwizacji długoterminowej oraz wypalania i nadruku płyt CD/DVD dla pacjenta 1 sztuka 116. Oprogramowanie umoŝliwia nagrywanie badań na płytach CD dla pacjenta z dołączoną przeglądarką i opisem badań, oraz tworzenie graficznych etykiet 117. Funkcjonalności przeglądarki dołączonej na płycie pacjenta: MoŜliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie MoŜliwość otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Pomiar pola Menu w języku polskim 118. Nagrywanie płyt DVD do archiwizacji długoterminowej i tworzenie graficznych etykiet 119. MoŜliwość zliczania wypalonych płyt CD/DVD 120. MoŜliwość współpracy z systemem PACS/RIS Duplikator urządzenie do nagrywania płyt CD/DVD o parametrach: zintegrowana monolityczna obudowa dwóch napędów nagrywających z drukarką atramentową, nadruk atramentowy o rozdzielczości 4800 dpi x 1200 dpi,, maksymalna szerokość nadruku 120 mm, pojedynczy zintegrowany automatyczny podajnik na 100 płyt, pojemność odbiornika na 100 płyt, interfejs USB. Tusz: czarny i kolorowy Płyty CD podłoŝe białe - do nadruku atramentowego 500 szt Płyty DVD podłoŝe białe - do nadruku atramentowego 100 szt Komputer sterujący o minimalnej konfiguracji: procesor min. C2D3GHz, pamięć RAM min. 2x1GB, dysk twardy 3 sztuki min. 250GB, napęd DVD+-RW, System operacyjny: Windows XP Prof. PL Monitor LCD min. 17

8 126. UPS min. 650VA. V Stanowisko diagnostyczno opisowe do RTG 1 sztuka 127. MoŜliwość współpracy z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 128. Oprogramowanie umoŝliwiające opisywanie badań pacjentów w języku polskim Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska Automatyczny eksport danych do serwera 133. Wbudowany DICOM PRINT, podgląd filmu przed wydrukiem MoŜliwość wypalenia płyty dla pacjenta na automacie 135. MoŜliwość tworzenia zestawień z ciekawymi przypadkami schorzeń Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM 137. Podgląd opisywanego badania z moŝliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta MoŜliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Rekonstrukcje MPR (MIP) Rekonstrukcje 3D powierzchniowe oraz wolumetryczne Fuzja obrazów CT/MR oraz PET/CT Menu w języku polskim 138. Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) 139. Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta 140. Komputer o minimalnych parametrach: procesor C2D2.3GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x250GB RAID1, LAN 1Gbit/s,

9 Nagrywarka +-CD/DVD, Nero, Office: Word, Excel. Karta graficzna trzymonitorowa do monitorów 2MP, System operacyjny: Windows XP Prof. PL klawiatura, mysz komp Monitor medyczny parowany o minimalnych wymaganiach: monitor parowany 2 MPix monochromatyczny, rozdzielczość 1200x1600 punktów (1600x1200), przekątna 21" (541 mm), pole obrazu 423x324 mm, wyświetlanych min odcieni szarości (10-bit) z palety odcieni szarości (13-bit), plamka 0,27 mm, matryca TFT IPS, kontrast 850:1, jasność 1000 cd/m2 (rekomendowana jasność podczas kalibracji 500 cd/m2), kąt widzenia 170º/170º. Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin, częstotliwości odświeŝania poziomego khz, pionowego 48 71,5Hz, interfejs USB do zarządzania pracą monitora i jego kalibracji, czas reakcji 23 ms. certyfikat CE 2 sztuki 142. Zestaw kalibracyjny do monitorów medycznych monochromatycznych Monitor LCD min Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa do wydruku opisów 145. UPS min. 650VA VI Stanowisko rejestracji systemu RIS 1 sztuka 146. Komputer o minimalnych wymaganiach: - Procesor dwurdzeniowy o prędkości min. 2.0 GHz, - RAM 1GB, - HDD 120GB, - LAN 1Gbit/s, - Nagrywarka +-CD/DVD - System operacyjny Win XP Prof. PL, - Monitor LCD min UPS min. 400VA - Drukarka monochromatyczna do wydruku zestawień - Klawiatura, mysz komp Minimalne funkcjonalności: - Rejestracja pacjentów i badań. - Edycja informacji demograficznych. - Terminarz badań - Tworzenie zestawień badań (dziennych, tygodniowych, itd.) dla aparatów. - Automatyczne przygotowanie dziennej listy badań

10 wraz z moŝliwością wydruku - Automatyczny eksport danych do formatu EXCEL. - Wprowadzenie danych obrazowych oraz opisów badań do bazy oferowanego systemu PACS/RIS z nośników zewnętrznych w formacie DICOM Tworzenie listy dziennej na podstawie zarejestrowanych pacjentów i przesyłanie na konsolę operatorską oferowanego systemu CR realizacja funkcjonalności DICOM WORKLIST VII. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) płyt obrazowych - 1 szt Producent Podać 150. Nazwa i typ urzadzenia Podać 135. Odczyt i przesyłanie obrazów w 12 bitach,, Podać 136. Pole powierzchni max. 0,26 [m 2 ], Podać 137. Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm 138. Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 Podać pixeli/mm min. 62 kaset/godz 139. Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów: 15 x 30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 24 x57 cm, 35 x 101 cm, Podać wszystkie rodzaje i formaty 140. Pobór mocy (W) Podać 141. MoŜliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezaleŝnego od cyklu odczytu) 142. Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji 143. MoŜliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu 144. Dostępność kasety do badania kręgosłupa 35x83 cm /Nie 145. Obsługa przez czytnik kasety do badania kręgosłupa /Nie 35x124 cm 146. Zewnętrzny UPS obsługujący takŝe konsolę technika zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych 1 szt /Nie 147. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/ lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, Załączyć VIII. Kasety z okienkiem identyfikacyjnym i płyty obrazowe 148. Producent Podać 149. Nazwa i typ Podać 150. Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu) 151. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 152. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 153. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 154. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm 4

11 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 155. Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową 156. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych IX. Konsola Technika 1 szt., załączyć 157. Producent Podać 158. Nazwa i typ urządzenia Podać 159. MoŜliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji 160. Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist 161. Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębia (skalą szarości) 10 bitową, wymagane jest aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej Czytnik kodów paskowych pozwalający na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania 163. MoŜliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego 164. Stacja nie zintegrowana z czytnikiem (oddzielny element) 165. Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania 166. Monitor stacji technika LCD 15", dotykowy 167. Komputer stacji technika Procesor Min. 2,5GHz/, RAM 1 GB/HDD 80GB/Windows XP Professional Podać parametry konfiguracji 168. Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika 169. MoŜliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w róŝnych konfiguracjach z moŝliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń 170. Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową 171. Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika 172. Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy 173. Czas od umieszczenia kasety 35x43 cm w czytniku do wyświetlenia obrazu na stacji technika max 60 Podać sek Obsługa dodatkowych czytników płyt obrazowych min Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z moŝliwością wyboru stopnia kompresji 176. MoŜliwość instalacji dodatkowych wolnostojących konsoli do nanoszenia danych pacjenta min MoŜliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli

12 oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli 178. Oprogramowanie do zdalnego serwisowania przez modem lub w inny sposób pozwalające na zdalne oglądanie pulpitu UŜytkownika przez serwisanta i usuwania błędów 179. Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu 181. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, Załączyć X. Urządzenie do suchej obróbki filmów z dwoma formatami błon dostępnymi online 1 szt Producent Podać 183. Nazwa i typ Podać 184. Masa [kg] Podać 185. Pole powierzchni max 0,38 [m 2 ] Podać 186. Graficzny interfejs obsługi urządzenia 187. Rozdzielczość przestrzenna [DPI] nie mniejsza niŝ 500 dpi 188. Głębia skali szarości [bit] min. 14 bit Podać 189. Współczynnik zaczernienia Dmax min. 3,6 Podać 190. Wbudowany densytometr do kontroli jakości 191. Wydajność dla błon formatu 35x43 cm (błon/godz.) min Wydruk w 100% skali wielkości dla formatu 35x43 cm 193. Ilość formatów błon dostępna jednocześnie minimum Dostępne formaty błon min. 8 x10, 10 x14, 14 x17, 10 x Licznik ilości błon w podajnikach wyświetlający jednocześnie bieŝącą zawartość wszystkich podajników wraz z informacją o formacie załadowanych filmów Podać Podać rozmiary 196. Załadunek błon w świetle dziennym 197. Nazwa handlowa błon do oferowanej kamery Podać 198. Interfejs DICOM Print Szybkość współpracy kamery z siecią komputerową Min 100 Mb/s 200. Ilość urządzeń DICOM, dla których moŝna zdefiniować indywidualne ustawienia drukowania min Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/ lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych 202. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie XI. WebSerwer do dystrybucji danych obrazowych oraz opisów badań do oddziałów szpitalnych Podać

13 203. Zapewnienie dostępu uŝytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych np. Internet Explorer 204. Zapewnienie dostępu uŝytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych np. Internet Explorer 205. Proste manipulacje na obrazach diagnostycznych: Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia 206. Instalacja jako oddzielny system lub w ramach wydzielonej przestrzeniu serwera PACS 207. Dostęp do danych obrazowych dla min. 10 jednoczesnych uŝytkowników XII. WdroŜenie, serwis, gwarancja 208. Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system minimum 12 miesięcy Minimum dwa nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie. /NIE podać

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Zał. nr 1 do SIWZ MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WSTĘP: Zamawiający ma na celu ucyfrowienie pracowni diagnostyki obrazowej w taki sposób, żeby stała się częścią obecnie używanego

Bardziej szczegółowo

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca)

Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem. Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Załącznik Nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Aparat RTG do zdjęć kostnych ze stojakiem płucnym kolumną podłogową i jednym detektorem Nazwa urządzenia:. (wypełnia Wykonawca) Producent:...

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl.

WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) wymagana. System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. L.p. Opis parametrów Wartość wymagana WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS) 1kpl. 1. Producent Podać 2. Nazwa i typ Podać 3. System

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH Pełna nazwa urządzenia, typ lub model Producent, podać pełną nazwę i adres Rok produkcji L.p. Opis parametru b. Parametr wymagany

Bardziej szczegółowo

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego.

EDZ.242-25/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia budynku Bloku Operacyjnego. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 Dział Zamówień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail: dzp@spsk4.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne:

System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: Załącznik nr 4 do SIWZ System RIS/PACS/WEB wraz ze sprzętem komputerowym i integracją z Szpitalnym Systemem Informatycznym Eskulap. Założenia ogólne: - wszystkie elementy systemu mają tworzyć integralne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH

ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH ZARYS PROJEKTU UCYFROWIENIA ZAKŁADU RADIOLOGII Z SYSTEMEM ARCHIWIZACJI BADAŃ PACS I DYSTRYBUCJI ROZWIĄZANIA FIRMY CARESTREAM HEALTH Producent: Carestream Health Inc, 150 Verona Street Rochester, NY 14608

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego.

Załącznik nr 4. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Formularz Wymagań Funkcjonalnych Szpitalnego Systemu Informatycznego. Załącznik nr 4 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły: spełnia nie spełnia. W kolumnie

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej Znak postępowania: PN/25/10 Załącznik Nr. 6 do SIWZ W postępowaniu na Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Zintegrowany system informatyczny i modernizacja sprzętu komputerowego Opery Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp.

1. Skaner formatu A0 1 szt. Nazwa Lp. 1. Skaner formatu A0 1 szt. Wymagane minimalne parametry parametru 1. Rodzaj skanera Skaner dziełowy do masowej digitalizacji map, książek, starodruków z głowicą skanującą przejeżdżającą nad skanowanym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Poz. 1 Serwer bazodanowy szt. 4 Element składowy dostawy Parametry wymagane Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa:

SPECYFIKACJA SPRZĘTU. Szczegółowa specyfikacja sprzętowa: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ SPECYFIKACJA SPRZĘTU Rodzaj Urządzenia Ilość Wartość jednostkowa netto Wartość jednostkowa brutto Wartość netto Wartość brutto Serwer 1 Stacje robocze 14 Drukarka 2 Razem Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13

PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 PROJEKT UMOWA Nr SOKAIN/2512- /13 Załącznik nr 6 do SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Izby Skarbowej w Opolu W dniu w Opolu, pomiędzy Izbą Skarbową w Opolu, ul. Ozimska 19, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2

Opis techniczny. Przedmiot zamówienia: Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Opis Techniczny Załącznik nr 2 Opis techniczny Przedmiot zamówienia: wykonanie zadania dotyczącego Dostawy i wdrażania systemu informatycznego dla projektu pn.: Rozwój elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Opis przedmiotu zamówienia... 2 2 Modernizacja istniejącej infrastruktury sieciowej... 2 1.1 Instalacja sieci zasilającej UPS... 3 2.1 Switche

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo