Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy - 2009 r."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na kompleksową informatyzację Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy r. Dostawa oraz wdroŝenie systemu zarządzania pracą i archiwizacją obrazów Zakładu Diagnostyki Obrazowej (RIS/PACS) z modułem pośredniej radiografii cyfrowej I. PACS funkcjonalność. 1. Baza danych w technologii SQL 2. Nieograniczona ilość serwerów DICOM moŝliwych do podłączenia 3. Automatyczne tworzenie płyt CD/DVD wypalanie przez wbudowany interfejs dla pacjentów (obrazy w formacie DICOM i JPEG, z moŝliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, moŝliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania. 4. Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. 5. Archiwizacja obrazów w formacie DICOM i ich opisów. 6. Archiwizacja innych danych medycznych 7. Kompresja obrazów w bazie danych bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji, 8. Kompresja bezstratna "w locie" w czasie archiwizacji długoterminowej, 9. Prowadzenie katalogu pacjentów z informacją o dacie i typie badania oraz jego lokalizacji w archiwum (na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). 10. Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania danych. 11. MoŜliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów w katalogach prowadzonych poza archiwum głównym. 12. MoŜliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. 13. MoŜliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP (np. do prezentacji). 14. MoŜliwość tworzenia plików AVI. 15. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby pracowni oraz dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych. 16. Integracja systemu z nagrywarką CD/DVD (komunikacja przez wewnętrzny interfejs). 17. MoŜliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze).

2 18. MoŜliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. 19. Przegląd katalogu badań. 20. MoŜliwość rejestracji wymaganych danych osobowych pacjentów (identyfikator, nazwisko, pesel). 21. Wymuszanie przez program konieczności wprowadzenia ze słowników kodów ICD Dostęp do danych osobowych pacjenta jak równieŝ danych z poszczególnych badań. 23. MoŜliwość zlecania opisu badania innemu lekarzowi w późniejszym okresie czasu. 24. MoŜliwość przeglądu danych archiwalnych o pacjentach przebywających w przeszłości w Pracowni Diagnostycznej. 25. MoŜliwość rejestracji podanych leków oraz zuŝytych materiałów. 26. Wykorzystanie wcześniej utworzonych szablonów w formacie MS Word w polach opisowych. 27. MoŜliwość tworzenie wzorców badania diagnostycznego, zawierających listę materiałów wykorzystywanych przy danym badaniu. 28. Drukowanie wyników badań z dołączonymi wynikami obrazowymi. 29. Bezpośrednie pobieranie wyników w postaci graficznej z urządzeń np. cyfrowe RTG, endoskopy, USG oraz zapis pobieranych sygnałów w formacie DICOM i.jpg. 30. Dołączanie zapisanych (zeskanowanych) wyników do badania pacjenta (wyniki obrazowe dostępne w miejscu zlecenia i w innych miejscach leczenia pacjenta bezpośrednio w postaci elektronicznej). 31. Komunikacja z innymi modułami systemu szpitalnego z moŝliwością obustronnego przesyłania danych za pośrednictwem protokołu HL7 w zakresie: wysłania z systemu szpitalnego (izby przyjęć, oddziały, gabinety lekarskie, poradnie specjalistyczne, bloki operacyjne ), zlecenia wykonania badania, wysłania z Pracowni Diagnostycznych wyniku wykonanego badania. 32. Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. 33. Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM MoŜliwość podłączenia medycznych aparatów pomiarowych do systemu - współpraca w standardzie DICOM /SERVER, PRINT/. 35. Statyczny routing (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). 36. Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) 37. Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). 38. Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta.

3 39. MoŜliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej róŝnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. 40. Kompresja obrazów Bazy Danych 41. Polski język oprogramowania 42. Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. 43. MoŜliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 - media interchange format). 44. MoŜliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, 45. MoŜliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line lokalnie.(dicom MODALITY WORKLIST) 46. Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET 47. MoŜliwość poprawienia pojedynczych obrazów w formacie DICOM 48. Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez uŝytkownika 49. Zasysanie danych z serwera bez moŝliwości ich modyfikacji na inną stację (przeglądową) 50. Zasysanie danych z serwera bez moŝliwości ich modyfikacji na inną stację z moŝliwością wypalenia na płycie CD/DVD 51. MoŜliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji) 52. Elektroniczne ograniczanie obrazu E-blind 53. MoŜliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez VPN. 54. Prowadzenie archiwów długoterminowych na: - płytach CD/DVD - dyskach HDD USB v Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. 56. Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. 57. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych. II RIS funkcjonalność. 58. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby pracowni oraz dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych 59. MoŜliwość definiowania dowolnej liczby wykorzystywanych w zakładzie aparatów diagnostycznych. 60. Rejestracja zleceń zewnętrznych i przyjmowanie

4 zleceń z wewnętrznych jednostek organizacyjnych szpitala 61. MoŜliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 62. MoŜliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie bez konieczności ponownego wyszukiwania pacjenta zestaw badań. 63. MoŜliwość rejestracji wymaganych danych osobowych pacjentów 64. Rejestracja Pacjenta -moŝliwość nanoszenia danych pacjenta: dane osobowe, adresowe, przynaleŝność do ubezpieczyciela. 65. Dostęp do danych osobowych pacjenta jak równieŝ danych z poszczególnych badań 66. Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL 67. Automatyczne uzupełnianie płci, daty urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. 68. Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. 69. Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru REGON. 70. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. 71. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. 72. Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. 73. Kontrola wprowadzania danych uniemoŝliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem REGON. 74. Rejestracja pacjenta NN z ograniczoną ilością danych. 75. MoŜliwość anulowania zaplanowanego badania. 76. Słownik kodów gmin zgodny z GUS. 77. Wyszukiwanie badań według nazwiska, imienia, numeru pacjenta, nazwy badania, lekarza zlecającego, lekarza wykonującego, statusu badania. 78. Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. 79. Terminarz z moŝliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (wewnętrzne, zewnętrzne). 80. MoŜliwość zdeklarowania czasu trwania badania indywidualnie dla kaŝdego rodzaju badania. 81. Widok zajętych i wolnych terminów wykonania badań w poszczególnych pracowniach w obrębie danego dnia lub tygodnia. 82. Definiowanie harmonogramu pracy poszczególnych pracowni / gabinetów diagnostycznych z uwzględnieniem dni świątecznych, przerw serwisowych. 83. Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. 84. Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego

5 85. MoŜliwość zlecania opisu badania innemu lekarzowi w późniejszym okresie czasu 86. MoŜliwość tworzenia wzorców opisów badań z rozgraniczeniem na ogólnodostępne dla wszystkich i dostępnych tylko dla osoby tworzącej wzorzec. 87. Wzorce opisów wraz z moŝliwością zarządzania nimi przez uŝytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. 88. MoŜliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. 89. MoŜliwość wyboru drukarki z poziomu aplikacji podczas wydruku przez uŝytkownika wszystkich dokumentów dostępnych w systemie. 90. MoŜliwość wydruku wyników badań bieŝących i znajdujących się w archiwum z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku. 91. Wydruk wyników dla pacjenta z moŝliwością wyboru formatu A4 lub A MoŜliwość umieszczenia logo pracowni / szpitala na wydruku wyników badań dla pacjenta. 93. MoŜliwość utworzenia dowolnej ilości statusów opisujących na jakim etapie jest wykonywane badanie z opcją filtrowania listy roboczej według wybranego statusu. 94. MoŜliwość tworzenia formularzy zleceniowych i wynikowych odpowiadających dokładnym potrzebom i charakterystyce danej pracowni diagnostycznej. 95. Nagrywanie za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD. 96. Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni / szpitala. 97. Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być moŝliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. 98. Automatyczne przeniesienie informacji identyfikujących technika wykonującego badania z konsoli CR do systemu RIS. 99. Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania do systemu RIS MoŜliwość oznaczania zdjęć odrzuconych automatycznie przez przeniesienie informacji z konsoli lub ręcznie w systemie RIS MoŜliwość prowadzenia podręcznego magazynu materiałów Gromadzenie informacji o zuŝytych materiałach do kaŝdego badania Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych po przypisaniu materiałów do pacjenta MoŜliwość rejestracji podanych leków oraz zuŝytych materiałów z automatyczną aktualizacją apteczki pracowni oraz magazynu pracowni MoŜliwość wykonywania raportów zakresie minimum: Wykaz badań z podziałem na płatników

6 Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących Wykaz badań z podziałem na procedury Zestawienie ilościowe i cenowe badań dla poszczególnych jednostek kierujących Zestawienie zuŝytych materiałów 106. MoŜliwość eksportu wybranych zestawień i raportów do formatu txt i xls W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): moŝliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. W sytuacji kiedy dane pacjenta znajdowały się w bazie danych dane wprowadzone z konsoli muszą się połączyć z danymi istniejącymi, tworząc spójny rekord MoŜliwość automatycznego dokumentowania wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania MoŜliwość wydruku ksiąg pracowni diagnostycznych w zakresie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem o dokumentacji medycznej Rejestracja kosztów dla potrzeb NFZ. III Serwer, macierz dyskowa - wymagania techniczne Producent: Renomowany o ugruntowanej pozycji na rynku. Preferowana jest infrastruktura serwerów kasetowych umoŝliwiająca budowę modułowej architektury przetwarzania danych z obudową przystosowaną do montaŝu w obudowie stelaŝowej Serwer archiwizacyjny o min. wymaganiach sprzętowych: - procesor min. dwurdzeniowy o prędkości min. 2GHz - RAM min 4 GB - 2 x LAN 1GB/s - HDD 2 x 140 GB hot swap - oprogramowanie systemowe (Windows 2003

7 Serwer PL lub 2008 Serwer PL) - klawiatura - mysz optyczna - monitor LCD Macierz dyskowa w technologii RAID 5.0 Hot Swap, umoŝliwiająca stworzenie przestrzeni obrazowej o pojemności min 1 TB, komunikująca się z serwerem poprzez interfejs Fibre Channel przystosowana do montaŝu w obudowie stelaŝowej UPS min. 3000VA Okablowanie pozwalające na zestawienie niezbędnych połączeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. IV Automat do wypalania płyt DVD do archiwizacji długoterminowej oraz wypalania i nadruku płyt CD/DVD dla pacjenta 1 sztuka 116. Oprogramowanie umoŝliwia nagrywanie badań na płytach CD dla pacjenta z dołączoną przeglądarką i opisem badań, oraz tworzenie graficznych etykiet 117. Funkcjonalności przeglądarki dołączonej na płycie pacjenta: MoŜliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie MoŜliwość otwarcia kilku serii badań Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Pomiar pola Menu w języku polskim 118. Nagrywanie płyt DVD do archiwizacji długoterminowej i tworzenie graficznych etykiet 119. MoŜliwość zliczania wypalonych płyt CD/DVD 120. MoŜliwość współpracy z systemem PACS/RIS Duplikator urządzenie do nagrywania płyt CD/DVD o parametrach: zintegrowana monolityczna obudowa dwóch napędów nagrywających z drukarką atramentową, nadruk atramentowy o rozdzielczości 4800 dpi x 1200 dpi,, maksymalna szerokość nadruku 120 mm, pojedynczy zintegrowany automatyczny podajnik na 100 płyt, pojemność odbiornika na 100 płyt, interfejs USB. Tusz: czarny i kolorowy Płyty CD podłoŝe białe - do nadruku atramentowego 500 szt Płyty DVD podłoŝe białe - do nadruku atramentowego 100 szt Komputer sterujący o minimalnej konfiguracji: procesor min. C2D3GHz, pamięć RAM min. 2x1GB, dysk twardy 3 sztuki min. 250GB, napęd DVD+-RW, System operacyjny: Windows XP Prof. PL Monitor LCD min. 17

8 126. UPS min. 650VA. V Stanowisko diagnostyczno opisowe do RTG 1 sztuka 127. MoŜliwość współpracy z systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii 128. Oprogramowanie umoŝliwiające opisywanie badań pacjentów w języku polskim Tworzenie i edycja własnych szablonów opisów i wniosków dla opisującego Sprawdzenie pisowni w przygotowanych opisach Wydruk opisu na drukarce dołączonej do stanowiska Automatyczny eksport danych do serwera 133. Wbudowany DICOM PRINT, podgląd filmu przed wydrukiem MoŜliwość wypalenia płyty dla pacjenta na automacie 135. MoŜliwość tworzenia zestawień z ciekawymi przypadkami schorzeń Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu CD/DVD w formacie DICOM 137. Podgląd opisywanego badania z moŝliwościami: Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta MoŜliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Przesunięcie obrazu Pomiar pola Pomiar punktowy Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni Odbicie obrazu w pionie i poziomie Ręcznego ustawienia okna obrazowania Inwersji obrazu Rekonstrukcje MPR (MIP) Rekonstrukcje 3D powierzchniowe oraz wolumetryczne Fuzja obrazów CT/MR oraz PET/CT Menu w języku polskim 138. Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) 139. Nagrywanie płyt CD/DVD dla pacjenta 140. Komputer o minimalnych parametrach: procesor C2D2.3GHz, pamięć RAM 2GB, Dysk twardy HDD 2x250GB RAID1, LAN 1Gbit/s,

9 Nagrywarka +-CD/DVD, Nero, Office: Word, Excel. Karta graficzna trzymonitorowa do monitorów 2MP, System operacyjny: Windows XP Prof. PL klawiatura, mysz komp Monitor medyczny parowany o minimalnych wymaganiach: monitor parowany 2 MPix monochromatyczny, rozdzielczość 1200x1600 punktów (1600x1200), przekątna 21" (541 mm), pole obrazu 423x324 mm, wyświetlanych min odcieni szarości (10-bit) z palety odcieni szarości (13-bit), plamka 0,27 mm, matryca TFT IPS, kontrast 850:1, jasność 1000 cd/m2 (rekomendowana jasność podczas kalibracji 500 cd/m2), kąt widzenia 170º/170º. Wejście cyfrowe DVI-D 24-pin, częstotliwości odświeŝania poziomego khz, pionowego 48 71,5Hz, interfejs USB do zarządzania pracą monitora i jego kalibracji, czas reakcji 23 ms. certyfikat CE 2 sztuki 142. Zestaw kalibracyjny do monitorów medycznych monochromatycznych Monitor LCD min Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa do wydruku opisów 145. UPS min. 650VA VI Stanowisko rejestracji systemu RIS 1 sztuka 146. Komputer o minimalnych wymaganiach: - Procesor dwurdzeniowy o prędkości min. 2.0 GHz, - RAM 1GB, - HDD 120GB, - LAN 1Gbit/s, - Nagrywarka +-CD/DVD - System operacyjny Win XP Prof. PL, - Monitor LCD min UPS min. 400VA - Drukarka monochromatyczna do wydruku zestawień - Klawiatura, mysz komp Minimalne funkcjonalności: - Rejestracja pacjentów i badań. - Edycja informacji demograficznych. - Terminarz badań - Tworzenie zestawień badań (dziennych, tygodniowych, itd.) dla aparatów. - Automatyczne przygotowanie dziennej listy badań

10 wraz z moŝliwością wydruku - Automatyczny eksport danych do formatu EXCEL. - Wprowadzenie danych obrazowych oraz opisów badań do bazy oferowanego systemu PACS/RIS z nośników zewnętrznych w formacie DICOM Tworzenie listy dziennej na podstawie zarejestrowanych pacjentów i przesyłanie na konsolę operatorską oferowanego systemu CR realizacja funkcjonalności DICOM WORKLIST VII. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) płyt obrazowych - 1 szt Producent Podać 150. Nazwa i typ urzadzenia Podać 135. Odczyt i przesyłanie obrazów w 12 bitach,, Podać 136. Pole powierzchni max. 0,26 [m 2 ], Podać 137. Skanowanie płyt ogólnodiagnostycznych z rozdzielcz. min.10 pikseli/mm 138. Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości 10 Podać pixeli/mm min. 62 kaset/godz 139. Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej kasety do badań ogólnodiagnostycznych formatów: 15 x 30 cm, 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm, 24 x57 cm, 35 x 101 cm, Podać wszystkie rodzaje i formaty 140. Pobór mocy (W) Podać 141. MoŜliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezaleŝnego od cyklu odczytu) 142. Kolorowy panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji 143. MoŜliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu 144. Dostępność kasety do badania kręgosłupa 35x83 cm /Nie 145. Obsługa przez czytnik kasety do badania kręgosłupa /Nie 35x124 cm 146. Zewnętrzny UPS obsługujący takŝe konsolę technika zabezpieczający zakończenie badania i zamknięcie systemu bez utraty danych 1 szt /Nie 147. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/ lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, Załączyć VIII. Kasety z okienkiem identyfikacyjnym i płyty obrazowe 148. Producent Podać 149. Nazwa i typ Podać 150. Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu) 151. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 152. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 153. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm 4 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 154. Kaseta z płytą obrazową rozmiar 18x24cm 4

11 sztuk, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm 155. Kaseta nie zintegrowana z płytą obrazową 156. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych IX. Konsola Technika 1 szt., załączyć 157. Producent Podać 158. Nazwa i typ urządzenia Podać 159. MoŜliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z płytą obrazową przed i po ekspozycji 160. Import danych pacjenta z systemu RIS poprzez DICOM Worklist 161. Ze względu na wyświetlanie obrazów medycznych na monitorach stacji lekarskiej z głębia (skalą szarości) 10 bitową, wymagane jest aby oferent zapewnił rozwiązania techniczne, które pozwolą na przesłanie ocenianych obrazów medycznych bez utraty ich jakości diagnostycznej Czytnik kodów paskowych pozwalający na łączenie danych identyfikacyjnych płyt z danymi pacjenta i rodzajem badania 163. MoŜliwość wpisywania danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku za pomocą klawiatury i ekranu dotykowego 164. Stacja nie zintegrowana z czytnikiem (oddzielny element) 165. Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskiej, sieci PACS, do suchego drukowania 166. Monitor stacji technika LCD 15", dotykowy 167. Komputer stacji technika Procesor Min. 2,5GHz/, RAM 1 GB/HDD 80GB/Windows XP Professional Podać parametry konfiguracji 168. Wydruk zdjęcia bezpośrednio ze stacji technika 169. MoŜliwość wydruku obrazów jednego pacjenta w róŝnych konfiguracjach z moŝliwością wydruku powiększeń i pomniejszeń 170. Oprogramowanie stacji technika w języku polskim z pomocą kontekstową 171. Obróbka obrazu: zmiana zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, stosowanie filtrów obrazowych w stacji technika 172. Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy 173. Czas od umieszczenia kasety 35x43 cm w czytniku do wyświetlenia obrazu na stacji technika max 60 Podać sek Obsługa dodatkowych czytników płyt obrazowych min Zapis na nośniku elektronicznym wyświetlanego na monitorze obrazu w formacie JPEG z moŝliwością wyboru stopnia kompresji 176. MoŜliwość instalacji dodatkowych wolnostojących konsoli do nanoszenia danych pacjenta min MoŜliwość rejestracji badania na dowolnej konsoli

12 oraz otwarcie i kontynuowanie badania na dowolnej innej konsoli 178. Oprogramowanie do zdalnego serwisowania przez modem lub w inny sposób pozwalające na zdalne oglądanie pulpitu UŜytkownika przez serwisanta i usuwania błędów 179. Tworzenie lokalnej bazy danych pacjentów zarejestrowanych na danej konsoli w ilości min Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu 181. Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych, Załączyć X. Urządzenie do suchej obróbki filmów z dwoma formatami błon dostępnymi online 1 szt Producent Podać 183. Nazwa i typ Podać 184. Masa [kg] Podać 185. Pole powierzchni max 0,38 [m 2 ] Podać 186. Graficzny interfejs obsługi urządzenia 187. Rozdzielczość przestrzenna [DPI] nie mniejsza niŝ 500 dpi 188. Głębia skali szarości [bit] min. 14 bit Podać 189. Współczynnik zaczernienia Dmax min. 3,6 Podać 190. Wbudowany densytometr do kontroli jakości 191. Wydajność dla błon formatu 35x43 cm (błon/godz.) min Wydruk w 100% skali wielkości dla formatu 35x43 cm 193. Ilość formatów błon dostępna jednocześnie minimum Dostępne formaty błon min. 8 x10, 10 x14, 14 x17, 10 x Licznik ilości błon w podajnikach wyświetlający jednocześnie bieŝącą zawartość wszystkich podajników wraz z informacją o formacie załadowanych filmów Podać Podać rozmiary 196. Załadunek błon w świetle dziennym 197. Nazwa handlowa błon do oferowanej kamery Podać 198. Interfejs DICOM Print Szybkość współpracy kamery z siecią komputerową Min 100 Mb/s 200. Ilość urządzeń DICOM, dla których moŝna zdefiniować indywidualne ustawienia drukowania min Wpis do rejestru wyrobów medycznych i/ lub deklaracja zgodności CE stwierdzające zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych 202. Instrukcje obsługi w języku polskim do wszystkich urządzeń w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie XI. WebSerwer do dystrybucji danych obrazowych oraz opisów badań do oddziałów szpitalnych Podać

13 203. Zapewnienie dostępu uŝytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych np. Internet Explorer 204. Zapewnienie dostępu uŝytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych np. Internet Explorer 205. Proste manipulacje na obrazach diagnostycznych: Window/Level Zmiana kontrastu Zmiana poziomu zaczernienia 206. Instalacja jako oddzielny system lub w ramach wydzielonej przestrzeniu serwera PACS 207. Dostęp do danych obrazowych dla min. 10 jednoczesnych uŝytkowników XII. WdroŜenie, serwis, gwarancja 208. Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system minimum 12 miesięcy Minimum dwa nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej lub elektronicznej na CD przy dostawie. /NIE podać

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć

Tak. Podac producenta i typ. Tak. Załączyć Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Tak. Podac producenta i typ 1. Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji Min. 12 bit podać roboczej i do kamery cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE.

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej 1 0. ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE. Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Miejscowość Data Przedmiot zamówienia : systemu radiografi cyfrowej pośredniej Załącznik nr 2 Specyfikacja asortymentu

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych

Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych Załącznik nr 6 do SIWZ Rozbudowa posiadanego skanera CR Classic w możliwość wykonywania zdjęć mammograficznych L.p. OPIS PARAMETRÓW WYMAGANE 1. Dodatkowa stacja technika z ekranem dotykowym min. 19 cali.

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR

Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Zał. nr 9 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu radiografii pośredniej CR Rok produkcji systemu radiografii pośredniej CR: 2009 (sprzęt fabrycznie nowy). Lp WYMAGANIA WARTOŚĆ WYMAGANA POTWIERDZENIE:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Parametrów wymagalnych

Zestawienie Parametrów wymagalnych Zał. nr 8 Zestawienie Parametrów wymagalnych Rozbudowa systemu OPTIMed o moduły PACS i RIS Wymagania ogólne 1. Baza danych w technologii SQL 2. Integracja z HIS w zakresie obejmującym co najmniej możliwość

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego Załącznik nr 1 Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych cyfrowego aparatu RTG kostno płucnego LP 2. Opis parametru funkcjonalno-uŝytkowego Wartość wymagana Wartość oferowana Producent / Kraj

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii

Archiwizacja LTO i duplikatory. Razem budujemy jakość w radiologii Archiwizacja LTO i duplikatory Razem budujemy jakość w radiologii Wydawanie wyników Stacja wydawania wyników, to automatyczny robot do generowania wyników badań z nadrukiem na płyty CD / DVD i Blu-ray,

Bardziej szczegółowo

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii

RIS. Razem budujemy jakość w radiologii RIS Razem budujemy jakość w radiologii O systemie RIS Zastosowana architektura nie wymaga posiadania własnej infrastruktury sprzętowej, umożliwiając instalację systemu bezpośrednio na serwerach dedykowanych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 30.05.2014r. Jastrzębie-Zdrój, 30.05.2014r. DZP/38/382-26/14 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nowe Miasto Lubawskie: Ucyfrowienie stacjonarnego aparatu RTG w Lubawie dla Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 243582-2012; data zamieszczenia: 10.07.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I

Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I Wymagania ogólne dla pakietu 2 - załącznik nr 12a I L.P. 1. 2. 3. 4. Wymagania ogólne System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA Znak sprawy: ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY Przedmiot przetargu: APARAT EEG DLA POTRZEB PRACOWNI EEG ODDZIAŁU NEUROLOGII PRZY ULICY BIALSKIEJ 104/118

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Busko Zdrój, dnia 05 styczeń 2012 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest WdroŜenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu, wdrożenie i instruktaż stanowiskowy personelu w Pracowniach Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 (ul. Hetmańska),

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09.

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej znak sprawy NZP/28/09. Ostrów Wielkopolski, dn 17.11.2009r. Otrzymują: - wg rozdzielnika - strona internetowa www.szpital.osw.pl Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

System do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu

System do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu System do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów dla 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu Elementy systemu: I. SYSTEM POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ:

Bardziej szczegółowo

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ WYMAGANA WARTOŚĆ OFEROWANA. Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. Załącznik nr 1 do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Pozycja nr 1 UCYFROWIENIE DWÓCH APARATÓW PRZYŁÓśKOWYCH Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych 1 szt. OPIS PARAMETRÓW WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/698/106/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego 106/09.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie aparatów RTG Załącznik nr 2 do siwz Wykonawca... Samodzielny Publiczny Zespół... Zakładów Opieki Zdrowotnej... w Kozienicach... Al. Wł. Sikorskiego 10 tel./ fa.... 26 900 Kozienice PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (UMOWY) Ucyfrowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:..

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. .. sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie1. Zestaw komputerowy ilość: 7 szt. (CPV: 30.20.00.00-1, 30.23.13.00-0, 48.90.00.00-7) 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB DDR

Bardziej szczegółowo

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y

R I S R a d i o l o g i c z n y S y s t e m I n f o r m a c y j n y NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA MEDYCYNY DOSTĘP DO WSZYSTKICH INFORMACJI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI WWW DOSTOSOWANIE OPROGRAMOWANIA DO WYMOGÓW PRAWA W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZYJAZNY INTERFEJS

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL. PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA/DZP/ RJ/ 90/2011 Katowice, dnia 04.04.2011 roku Wszyscy zainteresowani udziałem w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej

Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Załącznik Nr 14 Sprzęt do przeglądania badań Diagnostyki Obrazowej Dostawa i instalacja kompletna stacja medyczna z monitorem kolorowym 2MP 21" 11 szt. oraz dostawa światłomierza z detektorem do pomiarów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...

ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego... ZADANIE 3 Załącznik nr 3.3 do SIWZ Załącznik nr 2 do oferty 1. Nazwa dostawcy systemu informatycznego...... 2. Kraj pochodzenia systemu 3. Nazwa oferowanego systemu informatycznego.... 4. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Załącznik nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA APARAT RTG DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Producent Typ urządzenia Rok produkcji 2009 Rok wprowadzenia do eksploatacji Gwarancja Dostawa aparatu Wymagane dokumenty Wymagamy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770 sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl www.szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposaŝenia sprzętu Automatyczny jednokasetowy skaner (czytnik) do płyt obrazowych ze stacją technika z systemem PACS ( oprogramowanie + serwer)

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zapytania Ofertowego Warta Bolesławiecka, 27.06.2012. SG. 2635.2.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Zarządzenia SOG.Z-0021/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 kwietnia 2010 roku zwracamy się z prośbą

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE

Formularz TAK TAK TAK TAK TAK/NIE TAK/NIE Zestawienie parametrów techniczno użytkowych Aparat USG Doppler do badań naczyniowych Formularz Lp. PARAMETR/WARUNEK WARUNEK GRANICZNY Konstrukcja i konfiguracja 1. Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji

Bardziej szczegółowo