ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a... zwanym dalej Wykonawcą, Niniejsza umowa zawarta jest w ramach wykonywania projektu pt. Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Zamawiającego. 1 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Wykonawca świadczy swe usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego z elementami języka angielskiego i autoprezentacji. 3. W kursie uczestniczyć będzie 10 osób niepełnosprawnych, przy czym osoby te nie wymagają dodatkowych typów usług np. specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego oprogramowania, specjalistycznego wyposażenia sali szkoleniowej, itp. 4. Każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione własne stanowisko komputerowe. 5. Łączna liczba kursu wynosi 148 godzin zegarowych (jedna godzina zegarowa wynosi 45 minut zajęć + 15 minut przerwy), w tym - 78 godzin zegarowych z języka angielskiego, - 40 godzin zegarowych kursu komputerowego, - po 3 godziny zegarowe zajęć indywidualnych z autoprezentacji i umiejętności interpersonalnych dla każdego uczestnika kursu (10 uczestników = 30 godzin zegarowych kursu). 6. Kurs odbędzie się na terenie miasta Jarocin, w szczególności: a) kurs komputerowy: 1x 3 godziny zegarowe; w środy, w godzinach pomiędzy 8:00 12:00, b) kurs językowy: 2 x 3 godziny zegarowe; w poniedziałek i piątek, w godzinach pomiędzy 8:00 12:00, 1

2 c) kurs indywidualny: 1 x 3 godziny zegarowe dla każdego uczestnika kursu, które ustala się indywidualnie z danym uczestnikiem. 7. Zakres kursu / moduły: Grupa I początkująca w skład tej grupy wchodzą osoby, które nie miały do tej pory kontaktu z komputerem bądź też potrafią jedynie go włączyć i wyłączyć oraz skorzystać z Internetu, nie posiadają umiejętności komunikowania się w języku angielskim Zakres kursu: 1) Podstawy technik informatycznych. 2) Użytkowanie komputerów, w tym m.in.: Zarządzanie oknami. Eksplorator kopiowanie dokumentów, usuwanie, przenoszenie, tworzenie skrótów. Definiowanie oraz wykonywanie podstawowych operacji na plikach i folderach. Dostosowywanie własnego środowiska pracy przez użytkownika do własnych potrzeb i oczekiwań np. zmiana tła, wygaszacza ekranu. Panel sterowania. Podstawowe programy dostępne w środowisku MS Windows. Korzystanie z Pulpitu Windows. 3) MS Word - przetwarzanie tekstów, w tym:. Podstawy pracy w edytorze Microsoft Word. Tworzenie, zapisywanie i otwieranie dokumentów w edytorze tekstów MS Word. Edycja tekstu dokumentów i wykonywanie operacji na nich. Dokonywanie korekty tekstu oraz pisowni. Formatowanie tekstów, akapitów i całego dokumentu. Przygotowywanie prostych dokumentów do wydruku. Podgląd i drukowanie. Tworzenie, formatowanie i edycja tabel. Wstawianie prostych elementów graficznych. Korzystanie z pomocy edytora tekstów. Import tekstu z innych programów. Czym jest format przykładowo:.pdf,.doc,.rtf,.xml, xls (przy excelu),.jpg,.jpeg, gif, i jak zapisywać dane w tych formatach, czym się różnią, Napisanie przez każdego z uczestników tej grupy indywidualnego CV. 4) MS Excel arkusze kalkulacyjne, w tym m.in.: Podstawy pracy w arkuszu Microsoft Excel. Podstawowe funkcje i zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Wprowadzanie danych do arkusza i ich edycja. Formatowanie danych - komórka, wiersz, kolumna, arkusz. Korzystanie z gotowych formuł i tworzenie własnych formuł obliczeniowych. Ustawienia strony i przygotowanie arkusza do wydruku. Podgląd i drukowanie. Proste sortowanie danych. 2

3 Organizowanie i prezentowanie danych w arkuszu. Tworzenie i edycja wykresów. 5) MS Paint, MS PowerPoint, w tym m.in.: Używanie narzędzi graficznych. Rysowanie prostokątów, okręgów, tekstu i linii. Używanie kolorów, cieniowania i ramek. Kopiowanie i zmiana rozmiarów narysowanych obiektów. Ogólna charakterystyka programu PowerPoint. Zasady tworzenia prezentacji. Elementy składowe strony prezentacji, Slajdy, notki, tryb przeglądu wszystkich slajdów 6) Internet, w tym m.in.: Charakterystyka sieci Internet. Korzystanie z poczty elektronicznej i konta internetowego zakładanie i obsługa. Zaawansowane wyszukiwanie pożądanych informacji w sieci Internet. 7) Program ramowy j. angielskiego: a) Struktury gramatyczne czasownik to be konstrukcja there is/there are any zaimki dzierżawcze tworzenie pytań z what liczebniki krótkie odpowiedzi na pytania czas Present Simple pytania z where alfabet formy pytań, negacje konstrukcja like+ing konstrukcja tere is/there are any okoliczniki miejsca wyrażanie częstotlliwości pytania how much is/are pytania can I have b) Zakres tematyki : mówienie / słuchanie / czytanie / pisanie Poznawanie ludzi: Powitania i pożegnania Przedstawianie się Dokumenty i przedmioty osobiste Dane osobowe: zawody narodowości adresy 3

4 wiek Codzienne życie: praca, dom, posiłki Posiłki (żywność i napoje) Wieczory i weekendy Uroczystości (miesiące i daty) Wolny czas: książka, sport, muzyka Upodobania W kawiarni (menu, ceny) odpoczynek Domy i sklepy: dom (meble) Sklepy i zakupy Moda (odzież) Uczestnicy tej grupy po ukończeniu kursu powinni potrafić: zarządzać danymi utworzonymi w trakcie pracy: przechowywać je, kopiować, przenosić lub usuwać. Przenosić dane na napędy zewnętrzne, wymieniać dane między różnymi komputerami. Możliwie biegle obsługiwać edytor tekstu. W stopniu podstawowym obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Sprawnie wyszukiwać informacje i przechowywać adresy w przeglądarce internetowej. Założyć konto pocztowe i internetowe oraz je obsługiwać. Zrozumieć i wykorzystać w mowie i w piśmie podstawową gramatykę angielską. Znać użyteczne słownictwo i popularne zwroty, co pozwoli porozumieć się po angielsku w codziennych, zwykłych sytuacjach, tj. w trakcie zakupów, podróży, w rozmowach z przyjaciółmi, czy w udzielaniu/poszukiwaniu informacji. umieć napisać proste wiadomości oraz opisy. W stanie przeczytać proste informacje i notatki, zrozumieć różne teksty, ogłoszenia i instrukcje. 8. Termin realizacji zamówienia, tj. przeprowadzenia kursu:. 9. Wykonawca zapewniając realizację kursu, o którym mowa w punkcie 2, będzie się koncentrował na uwzględnieniu aspektów prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowego programu kursu, który uwzględni: aktualne potrzeby dotyczące doskonalenia umiejętności w ww. zakresach, wskazane formy i metody nauczania (wykłady, ćwiczenia), ilość czasu przypadającą na poszczególne bloki tematyczne. 11. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia odpowiednio przygotowaną kadrę, catering (w każdym dniu kursu wszystkim jego uczestnikom kawę, herbatę, śmietankę, cukier oraz ciasto 2 szt./os. 2 WYNAGRODZENIE ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 1. Za usługę określoną w 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie... zł brutto (słownie:... złotych), w tym 4

5 - koszty stałe:.zł brutto, w tym % VAT zł, - jednostkowy koszt zmienny przypadający na jednego uczestnika. zł/brutto, w tym. %VAT zł. 2. Wynagrodzenie płatne będzie po przeprowadzeniu kursu, zgodnie z ilością dni szkoleniowych przypadających na dany miesiąc, na konto Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT z terminem płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury. 3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć ankiety, o których mowa w 3 ust. 12, a także listę obecności oraz pozostałe dokumenty określone w 3. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 4. Zamawiający posiada NIP Faktury wystawiane będą dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, Jarocin. 5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 6. Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego z dołożeniem najwyższego stopnia staranności oraz mając na względzie interes i dobre imię Zamawiającego. 2. Wykonawca w czasie wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz poza tym czasem będzie unikał prowadzenia jakichkolwiek działań mających negatywny wpływ na interesy lub dobre imię Zamawiającego. 3. Wykonawca oraz wszystkie osoby działające w imieniu i na jego rzecz zachowają w poufności wszelkie związane z wykonaniem niniejszej umowy informacje i dane dotyczące działalności Zamawiającego, jego personelu, klientów i dostawców oraz osób fizycznych i prawnych w jakikolwiek sposób współpracujących z Zamawiającym, o ile dane te nie stanowią informacji publicznej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do indywidualizacji kształcenia poprzez prowadzenie systematycznej oceny postępów w nauce osiąganych przez poszczególnych jego uczestników/uczestniczek oraz zwiększenia pomocy uczestnikom/uczestniczkom mającym problemy w nauce. 5. Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania w poufności danych osobowych, do których dostęp uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy wszystkich osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy, przed rozpoczęciem jej realizacji. 5

6 6. Wykonawca musi przed rozpoczęciem kursu oznakować pomieszczenie, materiały szkoleniowe i środki techniczne zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zamieszczonymi na stronie Oznakowanie polegać będzie w szczególności na umieszczeniu flagi Unii Europejskiej, logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także informacji o fakcie współfinansowania kursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie dokumenty sporządzane na potrzeby kursu (materiały szkoleniowe, korespondencja, listy obecności, protokół zakończenia kursu, dziennik zajęć, zaświadczenia o ukończeniu kursu, sala wykładowa - plakaty itp.) muszą zostać oznakowane przez Wykonawcę zgodnie z ww. wytycznymi. 7. Każdy uczestnik kursu musi otrzymać od Wykonawcy w pierwszym dniu kursu harmonogram zajęć i bezzwrotne materiały piśmienne, takie jak teczka lub segregator, notes-format A-4, długopis. Ponadto w terminie odpowiednim dla realizacji kursu materiały dydaktyczne w formie drukowanej (tj. skrypty ze wszystkich obowiązkowych zakresów tematycznych zawartych w programie kursu), których otrzymanie musi potwierdzić własnoręcznym podpisem i które stanowić będą własność uczestników. UWAGA: Wszystkie materiały szkoleniowe muszą być opatrzone Logo UE oraz POKL wg wzoru zamieszczonego na stronie efs.gov.pl. Wykonawca dostarczy jeden komplet materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego na potrzeby dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu stanowiącej: 1) dziennik zajęć edukacyjnych, zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, 2) kopie oraz rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji, 3) harmonogram kursu (jego ewentualna aktualizacja, korekty), 4) listę kwitującą odbiór przez uczestników kursu materiałów szkoleniowych i wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu, 5) zdjęcia obrazujące udział uczestników w kursie na płycie CD co najmniej 10 zdjęć z kilku dni kursu, gdzie kadry obejmują wszystkich uczestników oraz dostarczenia tych dokumentów zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończeniu kursu. Każdy z tych dokumentów musi zostać sporządzony na listowniku zawierającym logotypy: POKL, UE wraz z informacją: Kurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzory logotypów są dostępne na stronie 9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia przez zespół powypadkowy protokołu dotyczącego okoliczności i przyczyn zaistnienia wypadku podczas kursu w razie, gdyby taki wypadek zaistniał. 6

7 11. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikowi kursu certyfikatu stwierdzającego jego ukończenie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. nr 31, poz. 216) oraz zebrania opinii uczestników/ uczestniczek kursu, dotyczącej przebiegu kursu i znaczenia dla uczestników kursu jego odbycia oraz przekazania tejże kopii Zamawiającemu w terminie 7 dni od zakończenia kursu. Treść ankiety zostanie uzgodniona wspólnie z Zamawiający w dniu podpisania umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za kurs danych osób, do bieżącego informowania Zamawiającego o: - nieobecności na kursie osób na niego skierowanych (imię i nazwisko osoby), - nie zgłoszeniu się na kursie osób na niego skierowanych (imię i nazwisko), - rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania przez osoby na niego skierowane. 13. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy: - pełna współpraca z Zamawiającym; - realizacja kursu zgodnie ze sztuką realizacji szkoleń. 14. Podczas wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zgłasza na piśmie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wszelkie problemy, które mogłyby zagrozić terminowemu wykonaniu prac. 15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia wszelkich dokumentów wykonanych przez siebie prac związanych z realizacją projektu na żądanie Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu a także innych instytucji uprawnionych do kontroli. 16. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez skierowanego uczestnika kursu rzeczywistych kosztów z tytułu przejazdu na kurs i z powrotem na warunkach jak poniżej: 1) Uprawnionymi do zwrotu kosztów są uczestnicy kursu mający miejsce zamieszkania poza granicami administracyjnymi miasta Jarocin. 2) Zwrotu kosztów dokonuje się na podstawie przedłożonych biletów jednorazowych komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem, do wysokości wynikającej z przedłożonych biletów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota zwrotu za jeden dzień na jednego uczestnika kursu nie może przekroczyć kwoty 10,00 zł. 3) Zwrot kosztów przejazdu uczestnikom kursu uprawnionym w sposób opisany w pkt 1 i 2 powinien być dokonywany nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej ze zwrotem kosztów, o których mowa powyżej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie kwoty poniesionych wydatków w tym zakresie m. in. listy wypłat zawierającej: a) imię i nazwisko uprawnionego, b) miejsce zamieszkania, 7

8 c) daty przejazdów, d) kwotę, na jaką osoba uprawniona przedłożyła bilety, e) kwotę wypłaconego zwrotu kosztów przejazdu f) pokwitowanie odbioru pieniędzy w należnej kwocie (czytelny podpis) oraz oryginałów biletów, na podstawie których dokonano zwrotu. Dokumentacja ta musi być przedstawiona Zamawiającemu do kontroli, na każde żądanie Zamawiającego oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów w tym zakresie do kontroli. Zamawiający nie wymaga przedłożenia tych dokumentów do rozliczenia kosztów kursu. 17. W dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży program kursu oferowany przez Wykonawcę, który powinien zawierać co najmniej następujące elementy: a) nazwa i zakres kursu, b) czas trwania i sposób organizacji kursu, c) wymagania wstępne dla uczestników kursu, d) cele kursu, e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i części praktycznej, f) treść kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, h) sposób sprawdzania efektów kursu. 4 KARY UMOWNE 1. W przypadku niewykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości niniejszej umowy określonej w 2 ust. 1 niniejszej umowy. 2. W przypadku, gdy wykonanie umowy zostanie odwołane lub wstrzymane przez Zamawiającego, z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy stosowną część wynagrodzenia, proporcjonalną do wykonania części zadania. 3. W przypadku posługiwania się w celu realizacji Umowy osobami co, do których Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, co do ich udziału w realizacji Umowy Wykonawca zapłaci z tego tytułu karę umowną w wysokości ,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający żąda od Wykonawcy usunięcia wad lub wzywa do wykonywania przedmiotu Umowy w oznaczonym terminie i może naliczyć karę umowną w wysokości 0, 5% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto (z VAT), o którym mowa w 2 niniejszej Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego, przez Zamawiającego terminu. 8

9 5. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z niniejszej Umowy z ewentualnego wynagrodzenia lub roszczeń mogących przysługiwać Wykonawcy. 6. Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej. 7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym: a) niedostarczenie Zamawiającemu w terminie dokumentów wymaganych (szkoleniowych oraz zaległych dokumentów od uczestników) b) niezapewnienie właściwej wizualizacji na kursie, na skutek czego Zamawiający nie uzyska od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu środków finansowych na pokrycie kosztów takiego kursu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego równowartości kosztów poniesionych w celu zorganizowania kursu. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia - Wykonawca może dokonać wymiany osób, które zaproponował w ofercie jako osoby prowadzące kurs (trenerów); w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu inną osobę o kwalifikacjach, wykształceniu, doświadczeniu nie niższym, niż wymaga tego SIWZ (wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wymiany osób wyznaczonych pierwotnie przez Wykonawcę), 2) w uzasadnionych przypadkach wykonawca może dokonać zmiany miejsca kursu (sali szkoleniowej), przy czym lokalizacja Sali szkoleniowej nie może pozostawać w sprzeczności z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ; zmiana miejsca kursu wymaga zgody Zamawiającego, 3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji w trakcie kursu osób skierowanych na kurs (z różnych przyczyn), a także w przypadku gdy po odebraniu skierowania na kurs osób, osoby te kursu tego nie rozpoczną, 4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot świadczenia.; 9

10 5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 6) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 7) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), a w sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 7 SPORY 1. Ewentualne spory pomiędzy Stronami mogące w przyszłości wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie w drodze negocjacji. 2. Jeżeli jednak negocjacje nie dojdą do skutku lub nie dadzą spodziewanych rezultatów w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną. 10

11 9 Załącznikiem do niniejszej umowy jest: 1) Oferta Wykonawcy 2) Program kursu oferowany przez Wykonawcę ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 11

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r.

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. Załącznik nr 2 Umowa/ Wzór NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Jarocinie, ul.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy:

Wzór umowy. zawarta w dniu...pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu...pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bytoniu, NIP 889-13-33-551 w imieniu, którego występuje Kierownik Ewa Pluskota zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r.

Wzór umowy. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Załącznik nr 7 pomiędzy Wzór umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. /.. zawarta w Sosnowcu w dniu.201.. r. Gminą Sosnowiec - Powiatowym Urzędem Pracy w Sosnowcu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana/Panią. działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r.

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia r. Załącznik nr 2 Umowa/ Wzór NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Jarocinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ...

Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia ... Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr. dotycząca realizacji usługi szkolenia W dniu 2011 r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa działa Pani - Dyrektor Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS

Umowa nr PCPR.EFS Umowa nr PCPR.EFS.2203.2015 Projekt umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bogatko

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r.

Program aktywizacji społecznej w powiecie niżańskim. Umowa. Nr zawarta w dniu. 2013r. załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert wzór Umowa Nr zawarta w dniu. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa - Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie, pl. gen. J. Bema 3, w imieniu której działa : Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy

UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /DDA/2014 zawarta w Świdnicy w dniu.. 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z siedzibą przy ul. Wałbrzyskiej 15,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG

UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA nr. w sprawie realizacji usługi szkolenia Spawacz MAG-TIG W dniu.... r. pomiędzy Starostą Pajęczańskim, w imieniu /data zawarcia umowy/ którego na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa szkoleniowa nr.

WZÓR Umowa szkoleniowa nr. WZÓR Umowa szkoleniowa nr. Druk nr 4 zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Lubaczowskim z upoważnienia, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie...zwany dalej w umowie "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. dostęp do plaży, stołówki i placu zabaw. 4. Szczegółowy opis wyjazdu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

PROJEKT UMOWY. dostęp do plaży, stołówki i placu zabaw. 4. Szczegółowy opis wyjazdu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

2) a., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Umowa zlecenie Nr o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu. pomiędzy: 1) Powiatem Łęczyńskim reprezentowanym przez Starostę Łęczyńskiego, z upoważnienia którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r.

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. Załącznik nr 2 Umowa/ Wzór NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Jarocinie, ul.

Bardziej szczegółowo

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia

CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY. UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia Człowiek najlepsza inwestycja CZĘĆŚ B WZÓR UMOWY UMOWA nr /2014 o przeprowadzenie szkolenia zawarta w dniu.. w Kępnie pomiędzy: 1. Starostą Kępińskim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu Umowa nr zawarta w dniu Załącznik nr 8 do SIWZ CAZ- 633/01/02/MZ/2014/ZP pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1

reprezentowanym przez. - zwanym dalej Wykonawcą. 1 Załącznik Nr 11 URP-554-4-1/WG/10 Tomaszów Lubelski dnia. PROJEKT umowy z instytucją szkoleniową wyłonioną w drodze zamówienia publicznego na organizację usługi szkoleniowo-doradczej dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy:

zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA /2015 O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH zawarta w dniu...2015 r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/30/11/POKL Umowa nr.../2011/pokl na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Kurs komputerowy z modułem fakturowania Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) W dniu..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr

Wzór umowy VI Pakiet. Umowa nr Wzór umowy VI Pakiet Umowa nr Priorytet VII Działanie 7.1 Nazwa projektu Twój wybór Twoja szansa Zawarta w dniu w Rawiczu pomiędzy Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu ul. Gen. Grota

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ... zwaną dalej Wykonawcą" o następującej treści:

WZÓR UMOWY. ... zwaną dalej Wykonawcą o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Znak sprawy: MOPS/7.1.1/WS/CIS/1/2011 WZÓR UMOWY zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Ostrowiec Świętokrzyski/ Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2014 roku, Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Znak sprawy DKw 220/09/13/POKL Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) Umowa nr 2/2013/POKL na usługi w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Malarz W dniu.. w Sieradzu pomiędzy Zakładem Karnym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMOWA - WZÓR zawarta w dniu. w Zawierciu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu mającym swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47; 42-400 Zawiercie, identyfikującym się numerem NIP: 6491629614,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa Nr

Załącznik nr 2. Umowa Nr Załącznik nr 2 Szkolenie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2014 dotyczy zapytania ofertowego nr 3/9.2/2014 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr a/10

Umowa szkoleniowa nr a/10 Załącznik Nr 10 do SIWZ Umowa szkoleniowa nr a/10 Zawarta pomiędzy: 1. Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku reprezentowanym przez Dyrektor: Annę Skass zwanym dalej "Zamawiającym", a: 2. Organizatorem szkolenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Umowa nr../2015 w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 2/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto Sochaczew UMOWA.../...

Miasto Sochaczew UMOWA.../... Załącznik 6, strona 1 z 5 Marzenia do spełnienia edukacja drogą do sukcesu a UMOWA.../... Załącznik nr 6 do siwz Zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Zespołem Ekonomicznym w ie reprezentowaną przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA UMOWA NR zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Goleniowskim, z upoważnienia którego działa: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie zwanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

U M O W A nr / Kierownika NIP:..., REGON:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a Załącznik nr 3b do SIWZ U M O W A nr /2011 zawarta w dniu roku w Ciechanowie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, reprezentowanym przez:..- Kierownika

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu

Umowa nr zawarta w dniu Umowa nr zawarta w dniu pomiędzy Starostą Wągrowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Beata Korpowska, z siedzibą przy ul. Kolejowej 22, 62-100 Wągrowiec, nr NIP 7661013842,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ projekt

Umowa nr.../ projekt Umowa nr.../ 2013 - projekt zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek Dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. /25/ 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia

Umowa nr II CAZ dotycząca organizacji szkolenia Umowa nr II.272..2015.CAZ dotycząca organizacji szkolenia Pleszew dnia..2015r. Zawarta w dniu..2015r. pomiędzy Starostą Pleszewskim, w którego imieniu działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu.

PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA. zawarta w dniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 PROJEKT/WZÓR UMOWA O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA zawarta w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a

mgr inż. Grażyna Klimko Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku Zwanym w umowie Zleceniodawcą a POWIATOWY URZĄD PRACY W PRUDNIKU 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 21 tel. 77 436 23 04; tel./ fax. 77 436 99 88 www.pup-prudnik.pl; e-mail: pup@pup-prudnik.pl PUP.CAZ.PR.4423 2016.AB WZÓR Umowa - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.jarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Załącznik nr 10 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr../2014/6.1.3 dotycząca organizacji szkolenia w ramach projektu pt. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /ppoż/ zwanym dalej zamawiającym a. zwanym dalej wykonawcą zawarto umowę o następującej treści:

UMOWA nr /ppoż/ zwanym dalej zamawiającym a. zwanym dalej wykonawcą zawarto umowę o następującej treści: UMOWA nr /ppoż/15 Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się na mocy art. 4 pkt 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy:

zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy: Zał. 9 wzór umowy UMOWA Nr.. zawarta w dniu. r. w Opolu pomiędzy: 1. Prezydentem Miasta Opola w imieniu którego działa - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu - mgr inż. Antoni Duda, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pracownika ochrony osób i mienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA Nr../FIN/2013 na przeprowadzenie szkoleń doskonalących z języka angielskiego wg STANAG 6001 zawarta w dniu. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG

Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 1 do wniosku UMOWA NR /2011/U/EFS O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu. r. w Cieszynie, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J

C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J Załącznik nr 10 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR... w sprawie organizacji szkolenia grupowego Spawanie blach i rur metodą MAG 136 - spoiny pachwinowe z egzaminem DNV zawarta w dniu... r. pomiędzy Starostą Wejherowskim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CRU/.../Zm/2014 (wzór)

UMOWA nr CRU/.../Zm/2014 (wzór) Załącznik nr 5 UMOWA nr CRU/.../Zm/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość IR.271.1.168.2015 Załącznik nr 3 UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu 2015 r. w Warce pomiędzy Gminą Warka, NIP: 797-201-60-15, Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka reprezentowanym przez Pana Dariusza

Bardziej szczegółowo

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR

Projekt Energia Kompetencji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA WZÓR Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr ZS/4415/61/2014/RK UMOWA WZÓR zawarta w dniu. w Kłobucku, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego z siedzibą w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 6 posiadającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY

Nr sprawy: OPS 4076/01/10, SIWZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA USŁUGI Nr OPS/ dotycząca organizacji warsztatów z zakresu kompetencji społecznych w ramach projektu DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32

WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 WZÓR UMOWY nr /F/PFDK/2015/32 dotyczy zapytania ofertowego nr 1/6.1/2015 w ramach projektu pt. OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA nr WND-POKL.06.01.01-20-108/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia

UMOWA. w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia CAZ-638- / /2015 UMOWA w sprawie zamówienia publicznego dotycząca organizacji szkolenia Zawarta w dniu..2015 r. roku pomiędzy: 1. Starostą Zielonogórskim, w imieniu którego działa: Pani Edmund Prekurat

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul.

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11. zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY UMOWA NR.../11 zawarta w dniu... 2011r w Gąsawie, pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gąsawie, ul. Żnińska 19 REGON: 092368547 NIP: 562-15-37-868 zwanym Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca.

reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Wykonawca. WZÓR UMOWY nr./f/pfdk/2013 dotyczy zapytania ofertowego nr../9.2/2013 w ramach projektu pt. Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim nr WND-POKL.09.02.00-20-148/12 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez

Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez OR.272.10.2013 Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa - wzór zawarta w Bochni dnia pomiędzy: reprezentowanym przez. zwanym dalej Zamawiającym, a: reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą, 1 Umowa niniejsza została

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ

UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV-ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 7 Projekt umowy Umowa nr.. zawarta w Ropczycach w dniu... pomiędzy: Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim Zespołem Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013

Załącznik nr 10A do SIWZ wzór umowy dla zadania nr 1. Znak sprawy: OP.III-AE.3410/19/EFS/2013 Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo