odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B."

Transkrypt

1 1

2 odbycia w/w kursów. Ponadto wszystkie osoby skierowane do odbycia kursu prawa jazdy kat. C posiadają ważne prawo jazdy kat. B Wykonawca zobowiązany jest ustalić i opłacić pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców dla osób, które zrealizowały program kursu przewidziany przepisami prawa i zdały egzamin wewnętrzny Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 23 stycznia 2012 r., przy zastrzeżeniu że w dniach r. zajęcia teoretyczne nie mogą odbywać się z uwagi na udział uczestników kursów w wyjeździe rehabilitacyjnym. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i przeprowadzić kursy (część teoretyczną i praktyczną), egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału, a także ustalić i opłacić (dla wszystkich uczestników) pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia z Wykonawcą w dwóch transzach tj do 16 grudnia 2011 r. w przypadku osób, które zrealizowały kurs (część teoretyczną i praktyczną), zdały egzamin wewnętrzny i dla których Wykonawca ustalił i opłacił pierwszy termin egzaminu państwowego. Termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 16 grudnia 2011 r. Wykonawca zobowiązany jest ponadto dopełnić obowiązki wynikające z postanowień pkt i do 23 stycznia 2012 r. w przypadku osób, które nie ukończą kursu do dnia 16 grudnia 2011r. i nie będą miały do tego czasu ustalonego terminu pierwszego egzaminu. Termin egzaminu państwowego może zostać wyznaczony po 23 stycznia 2012 r. Wykonawca zobowiązany jest ponadto dopełnić obowiązki wynikające z postanowień pkt i Na potwierdzenie dokonania ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego i opłaty za jego przeprowadzenie Wykonawca przedłoży odpowiednio: właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, kserokopię - potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem - zaświadczeń wydanych przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujących termin egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób, dla których ustalono ten termin Wykonawca zobowiązany jest przekazać każdemu uczestnikowi danego kursu oryginał/kopię zaświadczenia, o którym mowa w pkt ppkt , za pisemnym potwierdzeniem odbioru Miejsce realizacji kursów: Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne odbywały się na terenie miasta Gorlice, od poniedziałku do soboty. W przypadku organizacji zajęć praktycznych poza tym obszarem, Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie dojazd uczestników szkolenia z Gorlic do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót wszystkim uczestnikom do Gorlic. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie z każdym uczestnikiem danego kursu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe, plac manewrowy i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.).wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursów sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursów bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów odpowiednio na kurs prawa jazdy kat. B lub C wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. Ponadto, Wykonawca przedłoży wraz z fakturą VAT/rachunkiem oryginał imiennych list potwierdzenia odbioru w/w materiałów (ze wskazaniem ich rodzaju i ilości) przez uczestników poszczególnych kursów Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 2

3 z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r. Nr 217 poz z późn. zm.) Zajęcia praktyczne winny być prowadzone przy użyciu samochodów adekwatnych do kategorii kursu, których marki są tożsame z wykorzystywanymi podczas egzaminu państwowego w danym ośrodku egzaminowania kierowców Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację kursów Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz z późn. zm.). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników obydwu kursów na zajęciach teoretycznych, których wzór Zamawiający udostępni Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Listy obecności, o których mowa wyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem. Zamawiający zastrzega prawo żądania od Wykonawcy sporządzenia innych dokumentów bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia, których przekazanie nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją kursów na prawo jazdy kat. B i C, w tym również koszt opłaty pierwszego terminu egzaminu państwowego, zgodnie z wymogami określonymi w pkt Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników kursów. O planowanej liczbie uczestników danego kursu Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zmniejszenie liczby uczestników przedmiotowych kursów nie może być większe niż 4 osoby, w tym dla kat. B - 3 os. dla kat. C - 1 os. Zamawiający płaci za faktyczną liczbę osób rozpoczynających kurs na daną kategorię prawa jazdy z uwzględnieniem w/w zapisu. W przypadku rozpoczęcia realizacji danego kursu przez uczestnika i przerwania go z przyczyn od niego niezależnych Zamawiający pokrywa jedynie koszt przeprowadzenia kursu prawa jazdy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczną liczbę osób, za które Wykonawca uiścił opłatę egzaminacyjną Wykonawca zobowiązuje się do: umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione podmioty, oraz udzielania stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursów Do zadań Wykonawcy należy ponadto: bieżące telefoniczne informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, przekazanie uczestnikom kursów informacji o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazanie wraz z fakturą VAT/rachunkiem jednego pisemnego oświadczenia Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, oznaczenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego. 3

4 Cześć II Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe 2.1 Opis przedmiotu zamówienia Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 37 Uczestników Projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia obejmuje następujące kursy: Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera dla 6 osób, Komputerowy dla 14 osób, Florystyka dla 5 osób, Masaż klasyczny dla 10 osób, Pracownik ochrony osób i mienia w zakresie dozoru dla 2 osób, Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia poszczególnych kursów będących przedmiotem zamówienia posiadają aktualne badania wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursów Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2011 r. z tym, że szczegółowy harmonogram czasowy kursów zostanie ustalony z Wykonawcą nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy Miejsce realizacji zamówienia: wymaga się, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie miasta Gorlice, w wybrane dni tygodnia: od poniedziałku do soboty, przy czym każdorazowo nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż o 8.00 i trwać dłużej niż do godz , a w przypadku soboty do godz Dzienny wymiar godzinowy zajęć nie może przekroczyć 7 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z zastrzeżeniem, że w trakcie realizacji zajęć dłuższych niż 2 godziny dydaktyczne Wykonawca zapewni po każdych 2 godzinach przerwę 15 minutową. Zajęcia nie mogą odbywać się w dniach r. z uwagi na udział uczestników kursów w wyjeździe rehabilitacyjnym Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, programy wszystkich kursów. Programy będą podlegać pisemnej akceptacji Zamawiającego pod względem ich zgodności z wymogami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Programy kursów muszą uwzględniać: realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, zakres merytoryczny poszczególnych kursów opisany w pkt Zakres merytoryczny może zostać poszerzony o dodatkowe elementy związane z tematyką kursu Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learning Wykonawca zobowiązany jest ponadto: zapewnić do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych odpowiednio dostosowane pomieszczenia (wraz z zapleczem sanitarnym). W przypadku kursu komputerowego Wykonawca, z uwagi na udział w tym kursie osoby niepełnosprawnej poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i kul (ilość osób - 1), zobowiązany jest zapewnić pomieszczenia wraz z zapleczem sanitarnym w obiekcie co najmniej częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo / umożliwiającym swobodne poruszanie się tych osób. Pomieszczenia, o których mowa wyżej muszą być wyposażone dodatkowo w: odpowiednią, do liczby osób biorących udział w kursie, ilość miejsc siedzących i stolików, flipchart / tablicę klasyczną/ magnetyczną wraz ze stosownym wyposażeniem, inny niezbędny sprzęt umożliwiający właściwą realizację kursów zapewnić kadrę posiadającą odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 4

5 zapewnić dla każdego uczestnika bezzwrotny komplet materiałów pomocniczych/ćwiczeniowych w tym: notatnik A4, długopis, a także w zależności od kursu np. płyty CD/DVD, podręczniki bądź inne opracowania tematyką nawiązujące do przedmiotu poszczególnych kursów. Sposób oznakowania tych materiałów zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed rozpoczęciem kursów. Ponadto, Wykonawca przedłoży wraz z fakturą VAT/rachunkiem oryginał imiennych list potwierdzenia odbioru w/w materiałów (ze wskazaniem ich rodzaju i ilości) przez uczestników poszczególnych kursów zapewnić ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika kursu w trakcie jego trwania a także w drodze na niego i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą VAT / rachunkiem po zakończeniu kursów, zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w kursach, a także warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić, odrębnie dla każdego kursu, listy obecności potwierdzające udział uczestników w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Lista obecności musi zostać sporządzona odrębnie na każde zajęcia i być opatrzona podpisem osoby prowadzącej. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca po zakończeniu wszystkich zajęć, w ramach kursów, przekaże Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem wskazane listy obecności, zorganizować i przeprowadzić po zakończeniu każdego z kursów egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału będącego przedmiotem poszczególnych kursów. Czas niezbędny do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego nie może zostać wliczony do ogólnej liczby godzin przewidzianych na realizację poszczególnych kursów prowadzić odrębną dokumentację przebiegu każdego kursu obejmującą dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności oraz wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych; protokół z egzaminu sprawdzającego, rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności, zapewnić, na każdą przerwę w trakcie trwania zajęć, wszystkim uczestnikom kursów poczęstunek w postaci: świeże ciastka lub/i drożdżówki oraz paluszki w ilości adekwatnej do wielkości danej grupy, w nieograniczonej ilości kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, niezwłocznie telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestników kursów na zajęciach, przekazać uczestnikom kursów informację o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a także przekazać wraz z fakturą VAT/rachunkiem jedno pisemne oświadczenie Wykonawcy w tej sprawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa wyżej Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zajęć, Zamawiający zastrzega, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników poszczególnych kursów. O planowanej liczbie uczestników Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy. Ilość uczestników kursów nie może być pomniejszona o więcej niż 5 osób. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktyczną liczbę osób, które rozpoczęły poszczególne kursy z uwzględnieniem w/w zapisu Po zakończeniu każdego kursu Wykonawca zobowiązany jest wystawić dla wszystkich uczestników: zaświadczenie o jego ukończeniu, na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 5

6 certyfikat, którego wzór i ologowanie zostanie ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: umożliwienia przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia przez pracowników Zamawiającego, Instytucję Wdrażającą lub inne uprawnione podmioty, oraz udzielania stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, a także na żądanie Zamawiającego Opis zakresu merytorycznego przedmiotu zamówienia. Zakres merytoryczny kursu Wymiar godzinowy (1 godzina =45 minut) Wymagania dodatkowe I. KURS PRACOWNIK BIUROWY Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KOMPUTERA 1) MODUŁ I: teoretyczny (20 godzin), obejmujący organizację pracy biurowej, a) podstawowe zasady funkcjonowania biura, w tym zadania sekretariatu, b) wyposażenie i urządzenia techniki biurowej, c) organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji, d) klasyfikacja dokumentów, systemy przechowywania, archiwizacja dokumentów, e) techniki sporządzania dokumentów biurowych, f) rozliczanie podróży służbowej, g) sprawna komunikacja z przełożonym, współpracownikiem i klientem, h) organizacja i podział pracy, zarządzanie czasem, i) Savoir vivre w biurze, 2) MODUŁ II: teoretyczno - praktyczny (45 godzin), obejmujący obsługę urządzeń biurowych i komputera, a) obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy, b) podstawy obsługi komputera, c) edytor teksów, na przykład MS Word wersja 2007 lub nowsza lub program równoważny pod względem funkcjonalności, d) arkusz kalkulacyjny, na przykład MS Excel wersja 2007 lub nowsza lub program równoważny pod względem funkcjonalności e) Internet, program pocztowy, bankowość elektroniczna. 65 godzin, w tym: 1) 20 godzin zajęć teoretycznych 2) 45 godzin zajęć teoretyczno - praktycznych Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik kursu pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym. II. KURS KOMPUTEROWY POZIOM PODSTAWOWY 1) MODUŁ I: teoretyczno - praktyczny (10 godzin), obejmujący zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi komputera, a) podstawowe wiadomości o budowie komputera, b) klawiatura i mysz - wstępne ćwiczenia, c) logowanie się do systemu operacyjnego, d) pulpit, ikony, symbole, menu start, pasek narzędzi, uruchamianie programów, e) drukarka, skaner, kamera internetowa zasady funkcjonowania i użytkowania. 2) MODUŁ II: praktyczny (40 godzin), obejmujący 1. poziom podstawowy 50 godzin, w tym: a) 10 godzin zajęć teoretyczno praktycznych, b) 40 godzin zajęć praktycznych. 2. poziom średniozaawansowany 50 godzin zajęć praktycznych Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wstępny test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczestników. Wyniki testu, o którym mowa wyżej, posłużą do zakwalifikowania osób do jednej z dwóch grup 6

7 obsługę systemu operacyjnego Windows 7 lub systemu równoważnego pod względem funkcjonalności, pakietu Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) lub pakietu równoważnego pod względem funkcjonalności i Internetu, Edytor tekstu Microsoft WORD lub program a) elementy menu programu, b) wprowadzenie i edycja tekstu, c) wstawianie elementów graficznych i tabel, d) funkcja drukuj, e) zapisywanie dokumentów. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel lub program a) elementy menu programu, b) wprowadzenie i formatowanie danych liczbowych, c) wstawianie wykresów, d) serie danych, podstawowe formuły matematyczne, e) zapisywanie i drukowanie dokumentów. Internet Explorer/ Opera/ Firefox lub program a) podstawy i zasady działania strony internetowej, b) przeglądanie i korzystanie z zasobów sieci, c) zakładanie i obsługa osobistego konta d) komunikatory internetowe typu skype, gadu-gadu, e) portale społecznościowe, f) bankowość elektroniczna, g) bezpieczeństwo w Internecie (m.in. programy antywirusowe, programy umożliwiające kontrolę rodzicielską w Internecie). realizującej odpowiednio poziom podstawowy lub średniozaawansowany. Kurs będzie realizowany na jednym lub równocześnie dwóch poziomach tj. podstawowym i/lub średniozaawansowanym, przy czym uczestnik kursu, w zależności od wyniku testu, może brać udział tylko w jednym z nich. Wykonawca zapewni sprawny sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem. Zamawiający wymaga, aby każdy uczestnik kursu pracował na samodzielnym stanowisku komputerowym. 2. POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 1) MODUŁ I: praktyczny (45 godzin), obejmujący obsługę systemu operacyjnego Windows 7 lub systemu równoważnego pod względem funkcjonalności, pakietu Microsoft Office (wersja 2007 lub nowsza) lub pakietu równoważnego pod względem funkcjonalności, Edytor tekstu Microsoft WORD lub program a) wstawianie i formatowanie tabel, b) wykorzystanie kreatora listów do tworzenia korespondencji seryjnej, c) tworzenie papieru firmowego, d) tworzenie złożonego tekstu z wykorzystaniem stylów. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel lub program a) formatowanie warunkowe komórek, b) wykorzystanie najczęściej używanych funkcji wbudowanych, c) wstawianie i edycja wykresów, d) wstawianie grafiki, e) praca z wykorzystaniem wielu arkuszy. Program do tworzenia prezentacji multimedialnych Microsoft Power Point lub program równoważny pod względem funkcjonalności: a) podstawy tworzenia prezentacji multimedialnej, 7

8 b) zmiany ustawień programu, c) wykorzystanie kreatora i szablonów do tworzenia prezentacji, d) wstawianie tekstu, tabel i obiektów graficznych w prezentacji, e) przygotowanie materiałów dla słuchaczy konspekt prezentacji. 1) MODUŁ II: praktyczny (5 godzin), obejmujący obsługę programów pocztowych, a) konfiguracja programu, b) praca z programem, c) filtrowanie wiadomości pocztowych, d) obsługa książki adresowej. III. FLORYSTYKA 1) MODUŁ I: teoretyczno praktyczny (5 godzin), obejmujący a) podział i przegląd roślin ozdobnych znajdujących się w użyciu potrzeb dekoratorskich, b) części roślin i ich wykorzystanie w układaniu kwiatów, c) pielęgnacja kwiatów ciętych i doniczkowych, d) ochrona roślin ozdobnych, e) materiały i akcesoria wykorzystywane we florystyce, f) kultura obsługi klienta w handlu. 2) MODUŁ II: praktyczny (35 godzin), obejmujący a) podstawowe wiadomości o kompozycjach roślinnych oraz zasady ich tworzenia, b) układanie bukietów, c) florystyka ślubna i dekoracje komunijne, d) dekoracje świąteczne, e) florystyka pogrzebowa, f) kompozycja z kwiatów sztucznych, g) układanie kwiatów w naczyniach. 40 godzin w tym: 1) 5 godzin zajęć teoretyczno praktycznych, 2) 35 godzin zajęć praktycznych Wykonawca zapewni: świeże kwiaty cięte, sztuczne i doniczkowe, materiały dekoracyjne i inne niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego kursu, w ilości odpowiadającej liczbie uczestników. Po zakończeniu realizacji modułu praktycznego Wykonawca przekaże na własność każdemu uczestnikowi wykonane przez niego łącznie trzy wytwory: bukiety lub/i sztuczne dekoracje lub /i ozdoby. IV. KURS MASAŻU KLASYCZNEGO 1) MODUŁ I: teoretyczny (15 godzin) obejmujący a) wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu, zasady bezpieczeństwa, b) zestaw technik stosowanych w masażu klasycznym, c) wpływ poszczególnych technik na tkanki i układy, d) podstawy anatomii i fizjologii człowieka, e) zasady stosowane przy wykonywaniu masażu, f) psychologia masażu. 75 godzin, w tym: a) 15 godzin zajęć teoretycznych, b) 60 godzin zajęć praktycznych, 2) Moduł II: praktyczny - (60 godzin), obejmujący zajęcia praktyczne nauka wybranych technik masażu. V. KURS PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA W ZAKRESIE DOZORU 1. MODUŁ I: teoretyczny (40 godzin), obejmujący a) podstawy prawne regulujące zasady wykonywania zadań ochrony osób i mienia, 60 godzin, w tym: a) 40 godzin zajęć teoretycznych, b) 20 godzin zajęć 8

9 9

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, tel. 042 7121611, faks 042 7121611. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aleksandrowl.naszops.pl Aleksandrów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-4/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I KURSÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Świadczenie usług szkoleniowych, jako instrument aktywnej integracji edukacyjnej w ramach projektu Pociąg do aktywności- program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliżyn, dnia 16.08.2011r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego 2. Zamawiający: 3., 4. ul.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Wersja archiwalna Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Organizacja, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie grupowym, stacjonarnych zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów, szkolenia uwierz w siebie oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WiMBP-II-212-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2012-01-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 444812-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego

Bardziej szczegółowo