ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP , REGON reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) , fax (67) Chodzież, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności W związku z realizacją na terenie województwa pomorskiego Projektu: Lepsze perspektywy aktywizacja osób niepełnosprawnych nr: POKL /14 w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Małachowskiego 2B, NIP , REGON ,realizując zasadę konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert na przeprowadzenie następującego zadania: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU CPV Usługi szkoleniowe CPV Usługi szkolenia zawodowego Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla Uczestników/czek Projektu, które oferuje Wykonawca, odbywać się będą na terenie miasta Słupska zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez Zamawiającego. Wykonawca ma przeprowadzić szkolenia/kursy zawodowe na które Uczestnicy/czki Projektu Lepsze perspektywy aktywizacja osób niepełnosprawnych, 22 osoby niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo), w wieku lata, zamieszkałe w powiecie słupskim lub Miasta Słupsk w województwie pomorskim, zostali skierowani zgodnie z zapisami Indywidualnych Planów Działania oraz faktycznym zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Wykonawca musi posiadać uprawnienia niezbędne do prowadzenia poniższych szkoleń/kursów. Wykonawca zapewni trenerów z odpowiednim wykształceniem i min. 2-letnim doświadczeniem trenerskim w obszarze merytorycznym tożsamym z zakresem przedmiotu zamówienia oraz z min. 2-letniem, udokumentowanym doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2 Część 1: Szkolenie zawodowe Pracownik administracyjny z modułem archiwizacji dokumentów ; Część 2: Szkolenie zawodowe Księgowość od podstaw ; Część 3: Szkolenie zawodowe Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej i komputera ; Część 4: Szkolenie zawodowe Pomoc kuchenna ; Część 5: Szkolenie zawodowe Grafik komputerowy i projektowanie stron www ; Część 6: Szkolenie zawodowe Filcowanie ; Część 7: Szkolenie zawodowe Kosmetyczka. Część 1: Szkolenie zawodowe Pracownik administracyjny z modułem archiwizacji dokumentów Przeprowadzenie szkolenia dla 7 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 80 godzin, zajęcia praktyczne 40 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. elementy prawa administracyjnego, organizacja pracy biurowej, przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, organizacja i zakres działania archiwum, składnicy akt, kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt poszczególnych kategorii archiwalnych, archiwizowanie dokumentów, w tym elektronicznych, zasady udostępniania dokumentacji z archiwum. Część 2: Szkolenie zawodowe Księgowość od podstaw Przeprowadzenie szkolenia dla 2 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 60 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. I Podstawy rachunkowości i finansów: podstawy rachunkowości, środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe, obrót materiałów, składniki majątku trwałego objęte systemem amortyzacyjnym, operacje gospodarcze - klasyfikacja i charakterystyka, zasady ewidencji na kontach księgowych, aktywa i pasywa jednostki gospodarczej, zasady rozliczeń podatkowych, ewidencja kosztów, materiałów, towarów oraz wyrobów gotowych,

3 przychody i koszty ze sprzedaży, kapitały, rezerwy i fundusze, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdawczość finansowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów. II Technika biurowa: urządzenia i sprzęt biurowy, podstawy obsługi komputera, edytor tekstu Microsoft Word, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, Internet, obsługa programów księgowych. III Prawo: podstawowe akty prawne Część 3: Szkolenie zawodowe Fakturzysta/ka z obsługą kasy fiskalnej i komputera Przeprowadzenie szkolenia dla 3 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 60 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, kultura zawodu, obsługa kas fiskalnych, komputerowy program do fakturowania, dokumentacja handlowa i magazynowa, elementy towaroznawstwa handlowego, obsługa terminali płatniczych, gospodarka zapasami i opakowaniami. Część 4: Szkolenie zawodowe Pomoc kuchenna Przeprowadzenie szkolenia dla 2 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 60 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. wiadomości wstępne z minimum sanitarnym, obowiązki pomocy kuchennej, elementy etyki zawodowej,

4 czynności porządkowe (utrzymanie czystości naczyń, narzędzi oraz zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, mebli oraz pomieszczeń kuchennych i zaplecza gastronomicznego), obróbka artykułów spożywczych, sporządzanie prostych dań, przekąsek napoi, zasady przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych. Część 5: Szkolenie zawodowe Grafik komputerowy i projektowanie stron www Przeprowadzenie szkolenia dla 5 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin, zajęcia praktyczne 80 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Quark Xpress, System CMS na przykładzie Wordpress, Sieć World Wide Web. Część 6: Szkolenie zawodowe Filcowanie Przeprowadzenie szkolenia dla 2 Uczestników/czek Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 10 godzin, zajęcia praktyczne 110 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. Wiadomości teoretyczne: 10 h filcowanie na przestrzeni wieków, podstawowe narzędzie i techniki filcowania na sucho, a także na mokro, rodzaje wełen i ich zastosowanie. Część praktyczna: 110 h filcowania na sucho - wykonanie form przestrzennych, obfilcowywanie, filcowania na mokro - wykonanie form przestrzennych i płaskich, metoda łączona "na sucho" i "na mokro", wykonywanie półfabrykatów, projekty własne. Termin wykonania: III 2015 r

5 Część 7: Szkolenie zawodowe Kosmetyczka Przeprowadzenie szkolenia dla 1 Uczestniczki Projektu. Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), w tym zajęcia teoretyczne 40 godzin, zajęcia praktyczne 80 godzin, tj. zajęcia 5 razy w tygodniu, 6 godzin/dziennie, łącznie 20 dni. kultura zawodu, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogi sanitarne, specyfika pracy w gabinecie kosmetycznym, zasady i warunki przystąpienia do zabiegu, manicure, pedicure, stylizacja paznokci, pielęgnacja oczu i ich oprawy, depilacja, pielęgnacja skóry twarzy, szyi i dekoltu. Wymagania wobec Wykonawcy: a) zapewnia trenera/trenerów do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych; b) zapewni sale (hale) szkoleniowe wraz z niezbędnym wyposażeniem (w tym maszyny, urządzenia itp.), z odpowiednim zapleczem, zgodnie z wymaganiami prawa polskiego tj. spełniającymi odpowiednie warunki sanitarne, jakościowe i BHP; c) przeprowadzi szkolenie BHP, jeśli jest wymagane; d) zorganizuje badania lekarskie przed przystąpieniem do kursów/szkoleń zawodowych, jeśli są wymagane; e) zapewni materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych (książki, skrypty edukacyjne, artykuły piśmiennicze itp.); f) zapewni catering dla uczestników szkoleń (obiad jednodaniowy drugie danie, ciastka, napoje, herbatę, kawę, cukier, śmietankę, naczynia, sztućce jednorazowe); g) zapewni organizacje i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i/lub państwowego po zakończeniu każdego kursu; h) oznakowanie logotypami POKL, UE i EFS pomieszczeń w których będą odbywać się kursy; i) prowadzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji szkoleniowej (list obecności, ankiet oceniających realizację szkolenia, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzeń odbioru cateringu, dzienników zajęć); j) zobowiązany jest do wystawienia certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia.

6 INFORMACJE DODATKOWE: 1. Projekt realizowany jest w okresie: od roku do roku. 2. Termin realizacji zamówienia: marzec 2015 roku na terenie miasta Słupsk. 3. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi w do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) luz pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 4. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia o braku powiązań, o których mowa w pkt. 3 Informacji dodatkowych stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (załącznik nr 1) oraz Formularza oferty (załącznik nr 2). 5. Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami cena (waga 100%): a) Cena to łączna cena brutto, b) Oferta z najniższą ceną otrzyma największą wartość procentową tj. 100%, pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru: Cena = (C oferowana min. brutto x 100 %) / C badanej oferty brutto 6. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym (uwzględniając kryteria oceny ofert) zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą wartość procentową. 8. W ofercie proszę podać: a) Cenę brutto za 1 osobę; b) Cena brutto łącznie; c) Informację o proponowanej formie płatności; d) Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednią kadrę, zaplecze lokalowe lub uprawnienia do udostępniania lokali oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 9. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 10. W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym proszę kontaktować się osobą wykonującą w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem postepowania ofertowego nr tel Dopuszcza się komunikowanie z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej ( przy czym dla udokumentowania zawarcia umowy, sporządzenia protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty konieczna jest forma pisemna. 11. Zamawiający dostarczy zapytania ofertowe do minimum 3 (trzech) potencjalnych Wykonawców. 12. Zamawiający umieszcza zapytanie ofertowe na stronie internetowej Projektu:. 13. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje szkoleń zawodowych: Część 1: Szkolenie zawodowe Pracownik administracyjny z modułem archiwizacji dokumentów ; Część 2: Szkolenie zawodowe Księgowość od podstaw ;

7 Część 3: Szkolenie zawodowe Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej i komputera ; Część 4: Szkolenie zawodowe Pomoc kuchenna ; Część 5: Szkolenie zawodowe Grafik komputerowy i projektowanie stron www ; Część 6: Szkolenie zawodowe Filcowanie ; Część 7: Szkolenie zawodowe Kosmetyczka. 14. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Oferty należy nadsyłać lub doręczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Małachowskiego 2B, Chodzież, do dnia roku do godz (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). 16. Otwarcie ofert nastąpi roku w siedzibie Zamawiającego, o godzinie Okres związania ofertą: 30 dni. 18. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca. 19. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawi do zmiany terminu i miejsca realizacji zamówienia, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.

8 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Pieczęć Wykonawcy Dotyczy zapytania ofertowego w związku z realizacją na terenie województwa pomorskiego Projektu Lepsze perspektywy aktywizacja osób niepełnosprawnych nr: POKL /14 w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Ja, niżej podpisany/a. reprezentujący/a oświadczam, że nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym tj. Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Małachowskiego 2B oraz Partnerem Projektu Stowarzyszeniem Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Jagiellońskiej 3. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) luz pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Miejscowość:., dnia.2015 r. Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

9 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ OFERTY W postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU CPV Usługi szkoleniowe CPV Usługi szkolenia zawodowego Projekt: Lepsze perspektywy aktywizacja osób niepełnosprawnych. Termin realizacji zamówienia: III 2015 r. Miejsce: województwo pomorskie, miasto Słupsk. 1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy: NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację zamówienia: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW/SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU Rodzaj zajęć Część 1: Szkolenie zawodowe Pracownik administracyjny z modułem archiwizacji dokumentów Cena brutto za 1 osobę Liczba osób 7 Cena łącznie brutto Część 2: Szkolenie zawodowe Księgowość od podstaw 2 Część 3: Szkolenie zawodowe Fakturzystka z obsługą kasy fiskalnej i komputera 3 Część 4: Szkolenie zawodowe Pomoc kuchenna 2

10 Część 5: Szkolenie zawodowe Grafik komputerowy i projektowanie stron www Część 6: Szkolenie zawodowe Filcowanie Część 7: Szkolenie zawodowe Kosmetyczka SUMA Łączna wartość brutto wynosi:.... (słownie:....../100 brutto). 1. Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada odpowiednią kadrę, zaplecze lokalowe lub uprawnienia do udostępniania lokali oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 2. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 3. Proponowana forma płatności przelew/ gotówka* 30 dni od wystawienia faktury. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: - Oświadczenie o braku powiazań z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (Załącznik nr 1); - Inne: Miejscowość..., dnia roku.... (czytelny podpis Wykonawcy lub osoby działającej w imieniu Wykonawcy) *niepotrzebne skreślić

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZLECENIODAWCA: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek NIP 7642058401, REGON 572107982 reprezentowany przez Łukasza Dymka Właściciela tel. (67) 211 30 60, fax: (67) 211

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAMAWIAJĄCY Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949, REGON: 300137155 Poznań, dnia 24.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZPDP 2015 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności. na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH NA POSZCZEGÓLNE SZKOLENIA Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r.

Chodzież, dnia 25 lutego 2015r. ZLECENIODAWCA: Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji ul. Małachowskiego 2B, 64-800 Chodzież NIP 7642058401, REGON 572107982 tel. (067) 211 30 60 www.wirpe.pl, biuro@wirpe.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 01/PDP/2015. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge

Bardziej szczegółowo

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 6 31-436 Kraków Numer postępowania: 11/ZO/SMIGMAG/RESTARTII/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo