Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 ID grupy: DANE INFORMACYJNE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Sulechowie 97/55_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Lokalny rynek pracy szanse i zagroŝenia dla absolwentów szkół regionu i Polski Sem. I /2009/2010

3 RYNEK PRACY PODAś PodaŜ na rynku pracy to osoby poszukujące pracy POPYT Popyt na rynku pracy to miejsca pracy oferowane przez przedsiębiorców

4 OFERTY PRZEDSIĘBIORC BIORCÓW Metoda zbierania danych W 2009 roku zostało przeprowadzone badanie ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców w ukazującej się prasie na rynku lokalnym. Badaniem objęto cały rok Monitoring był prowadzony w oparciu o oferty prasowe zamieszczane w pierwszy i ostatni tydzień kaŝdego miesiąca w 2008 roku.

5 OFERTY PRZEDSIĘBIORC BIORCÓW

6 OFERTY PRZEDSIĘBIORC BIORCÓW Łączna liczba ofert to 4975 miejsc pracy. Pierwsze trzy miesiące to natęŝenie zgłaszanych przez pracodawców ofert w lokalnej prasie. W miesiącach letnich, wakacyjnych liczba ofert utrzymywała się na stosunkowo wysokim poziomie. Ma to związek z pracą sezonową, ofertami zgłaszanymi przez pracodawców do pracy za granicą. W końcówce 2008 r. uwidoczniła się malejąca liczba poszukiwanych w prasie pracowników co moŝemy zaobserwować na powyŝszym wykresie.

7 OFERTY PRZEDSIĘBIORC BIORCÓW Poszukiwani pracownicy Liczba ofert Udział [%] Agenci do spraw sprzedaŝy (handlowcy) Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowcy samochodów cięŝarowych 440 8, , ,04 Sprzedawcy i demonstratorzy 192 3,86 Kierownik działu marketingu i sprzedaŝy InŜynierowie budownictwa i inŝynierii środowiska Specjaliści do spraw finansowych Dyrektorzy generalni, wykonawczy i prezesi 175 3, , , ,95 Inne ,56

8 OFERTY PRZEDSIĘBIORC BIORCÓW

9 NAJPOPULARNIEJSZE ZAWODY Mechatronik Logistyk Handlowiec Informatyk Elektryk Ekonomista Hotelarz Mechanik Samochodowy Architekt Ekonomista Organizator usług gastronomicznych Geodeta

10 JAKICH FACHOWCÓW BRAK? Szewc Szwaczka Pracownik socjalny Lakiernik Krawcowa Pracownik ochrony Zdun

11 OFERTY SZKÓŁ w REGIONIE Technik Mechatronik Technik Informatyk Technik Logistyk Technik Geolog Technik Handlowiec Technik Elektryk Technik Ekonomista Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Technik Spedytor Technik Pojazdów Samochodowych Technik Drogownictwa Technik Geodeta Technik Architektury Krajobrazu Technik Urządzeń Sanitarnych Technik organizacji usług gastronomicznych Kucharz małej gastronomii Sprzedawca Fryzjer Elektryk

12 AKTYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY Odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia w mediach; Składanie aplikacji w firmach; Poszukiwanie pracy za pośrednictwem internetu; Zamieszczanie własnych ofert; Praktyki; StaŜe; Wolontariat

13 POSZUKIWANIE PRACY ZA POŚREDNICTWEM INSTYTUCJI

14 AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ Szukają na zlecenie firm pracowników na określony czas. MoŜe to być praca sezonowa, zastępstwo za chorego lub przebywającego na urlopie pracownika. Propozycje mogą dotyczyć pracy fizycznej lub wymagającej określonych kwalifikacji zawodowych np. z zakresu prowadzenia biura lub księgowości Z ofert takich agencji warto korzystać tylko wtedy, jeśli nie masz innych moŝliwości pracy. Dzięki pracy czasowej zdobędziesz doświadczenie, a z czasem moŝe ona zamienić się w stałą.

15 AGENCJE DORADZTWA PERSONALNEGO LUB AGENCJE POŚREDNICTWA PRACY Posiadają oferty, jakich aktualnie poszukują pracodawcy. Na ogół pośredniczą między pracodawcą a pracobiorcą, zamieszczając ogłoszenia i prowadząc wstępną albo kompletną selekcję i rekrutację. KaŜda agencja posiada komputerowe bazy danych, w których moŝesz się zarejestrować. Umieszczenie własnych danych w bazie nie gwarantuje natychmiastowego zatrudnienia, jednak zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Wysyłając swoją ofertę zrób wstępne rozeznanie co do zakresu i jakości usług świadczonych przez daną agencję.

16 BIURA KARIER Działające przy wyŝszych uczelniach słuŝą informacją oraz radą studentom i absolwentom. Pomagają im przejść z etapu nauki do poszukiwania zatrudnienia oraz prawidłowego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Prowadzą doradztwo zawodowe, dostarczają informacji o rynku pracy, aktywnie poszukują i udostępniają oferty pracy stałej i czasowej oraz praktyk, organizują spotkania z pracodawcami.

17 GIEŁDY PRACY Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie.

18 TARGI PRACY To spotkania większej ilości pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwają 1 2 dni, oferują na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców róŝne miejsca pracy. Na targach i giełdach pracy zorientujesz się jakiego rodzaju stanowiska firmy oferują, jakie mają wymagania oraz jak przebiega proces rekrutacji. Większość takich spotkań organizuje się dla studentów i młodych absolwentów, ale na targi moŝe przyjść kaŝdy.

19 URZĘDY PRACY Są miejscami, w których moŝna zapoznać się z ofertami z najbliŝszej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio pracodawców. Przy Wojewódzkich Urzędach Pracy działają ponadto Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej umoŝliwiające, obok zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, takŝe skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego.

20 INSTYTUCJE I ORGANIZACJE AKTYWNEGO WSPIERANIA POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA Często wyspecjalizowane w pomocy określonym grupom społecznym, np. młodzieŝy, posiadają z reguły oferty zatrudnienia, prowadzą poradnictwo zawodowe (instruktaŝ na temat sposobów poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej, samozatrudnienia) oraz kursy i szkolenia umoŝliwiające dostosowanie swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

21 DORADZTWO ZAWODOWE Szkolenia/kursy Kursy indywidualne Kursy zbiorowe Cv i List motywacyjny Instrukcje i pomoc w napisaniu dokumentów Rozmowa kwalifikacyjna Komunikacja interpersonalna

22 DORADZTWO ZAWODOWE Przykładowe kursy Kurs księgowości komputerowej Kurs grafiki komputerowej Kurs komputerowy (ABC komputera) Kurs tworzenia stron WWW Kurs obsługi programu EXCEL Tworzenie stron WWW I, II, III stopnia Zakładanie własnej działalności gospodarczej Księgowość - Symfonia finanse i księgowość I, II stopnia Marketing Podatkowa ksiąŝka przychodów i rozchodów I, II stopnia

23 DORADZTWO ZAWODOWE Przykładowe szkolenia Visual Basic for Microsoft Access OCP - Oracle Certified Professional SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe OCP - Oracle Certified Professional OCP - Oracle Certified Professional Access - bazy danych MS Word - edytor tekstu - szkolenie podstawowe Excel - operacje podstawowe Microsoft Office w pracy biurowej - dla średniozaawansowanych Plan marketingowy w twojej firmie Techniki skutecznego telemarketingu Jak skutecznie budować wizerunek firmy i produktu e-biznes i marketing internetowy

24 DORADZTWO ZAWODOWE CV (Curriculum Vitae) - zawiera przegląd Ŝycia człowieka i jego kwalifikacji.

25 Dane personalne ELEMENTY CURRICULUM VITAE Wykształcenie (ukończone szkoły, odbyte kursy i szkolenia, daty) Praktyki (gdzie i kiedy, jaki charakter) Doświadczenie zawodowe (nazwa firmy i stanowisko, krótki opis obowiązków i osiągnięć, daty) Znajomość języków obcych (podanie stopnia opanowania) Obsługa komputera (programy) Dodatkowe umiejętności (to co moŝe być przydatne w pracy) Zainteresowania, hobby

26 DORADZTWO ZAWODOWE List motywacyjny list składany najczęściej przez kandydata na miejsce pracy. Dokument ten składa się takŝe w innych celach, np. starań o awans, podwyŝkę itp. List motywacyjny bywa określany jako list intencyjny.

27 LIST MOTYWACYJNY POWINIEN ZAWIERAĆ Nagłówek (w nagłówku umieszczamy miejsce i datę, adresata i autora listu, a takŝe podpis nadawcy i podpis adresata) Wstęp (powinien zawierać krótkie przedstawienie swojej osoby oraz powód, dla którego list został napisany Rozwinięcie (w tej części motywujemy swoją chęć podjęcia pracy na określonym stanowisku oraz przedstawiamy swoje kompetencje i kwalifikacje dotyczące stanowiska. Zakończenie (powinno krótko podsumować wcześniejszą treść listu, naleŝy równieŝ wyrazić gotowość do bezpośredniego spotkania.

28 DORADZTWO ZAWODOWE Rozmowa kwalifikacyjna - jest to jedna z najpowszechniej stosowanych metod selekcji stosowana w procesie rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna to dowód na to, Ŝe aplikacja wyróŝniała się na tle innych.

29 ETAPY ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Wywiad środowiskowy Trening Rozmowa

30 WYWIAD ŚRODOWISKOWY Zanim spotkasz się oko w oko z rekrutem, postaraj się zebrać jak najwięcej informacji dotyczących firmy. Zorientuj się, jakiego typu projektami się zajmuje, kim są tzw. kluczowe osoby. Zastanów się takŝe, która gałąź działalności firmy byłaby dla ciebie najbardziej interesująca. MoŜesz spodziewać się takŝe pytańściśle związanych z twoim CV. NaleŜy więc dokładnie je przeanalizować i zapamiętać. Powinieneś umieć w kilku zdaniach opisać swoje obowiązki w poprzednich miejscach pracy oraz ciekawie opowiedzieć o twoich zainteresowaniach. Pamiętaj, Ŝe pytania mogą dotyczyć takŝe twojego zaplecza merytorycznego. Rozmowa zwykle prowadzona jest przez jedną osobę.

31 TRENING Dobre przygotowanie do rozmowy nie tylko zwiększy twoje szanse, lecz takŝe doda ci pewności siebie. Warto zajrzeć do róŝnego typu poradników, zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i przemyśleć swoje odpowiedzi. Nie warto uczyć się na pamięć wytartych schematów, poniewaŝ wówczas stracimy na wiarygodności. Podstawą jest szczerość, eksponowanie swoich mocnych stron i spora doza pewności siebie.

32 TRENING Pamiętaj, Ŝe w myśl art. 221 Kodeksu Pracy przyszły pracodawca moŝe egzekwować od ciebie: podstawowe dane niezbędne do sporządzenia umowy (imię, nazwisko datę urodzenia, imiona rodziców, adres) informacje na temat wykształcenia informacje na temat dotychczasowego przebiegu drogi zawodowej Nie musisz odpowiadać na pytania dotyczące orientacji seksualnej, wyznania czy pochodzenia rasowego!!.

33 W OGNIU PYTAŃ Pamiętaj, Ŝe rozmowa kwalifikacyjna to nie egzamin, gdzie tylko ty jesteś zobowiązany do odpowiadania na pytania. Jest to takŝe okazja do tego, abyś poznał szczegóły dotyczące swoich przyszłych obowiązków. MoŜesz poprosić o udzielenie informacji dotyczących pakietu socjalnego, zakresu obowiązków, przełoŝonego, ścieŝki awansu. Nie zapominamy jednak o podstawowych zasadach kulturalnej konwersacji. Cierpliwie czekajmy, aŝ rozmówca skończy swoją wypowiedź odpowiadajmy konkretnie, bez zbędnego rozwlekania wypowiedzi. Staraj się zachować spokój, nawet jeśli jakieś pytanie cię zaskoczy. Utrzymuj teŝ kontakt wzrokowy z rozmówcą i pokaŝ swoje pozytywne nastawienie do całej sytuacji. Na koniec zapytaj o termin i sposób udzielenie informacji na temat wyników rekrutacji. Podstawą jest wiara we własne moŝliwości i spokój, a na pewno wszystko pójdzie po twojej myśli.

34 KOMUNIKACJA NIEWERBALNA Doskonałe CV, interesujący list motywacyjny, nieskazitelny strój i dobre odpowiedzi na pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu, jeśli nasze gesty będą przeczyć słowom.

35 POSTAWA Podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinniśmy przyjąć postawę wygodną i stabilną wiercenie się na krześle, czy stukanie stopami o podłogę moŝe wywołać wraŝenie usiłowania ukrycia przez nas prawdy, natomiast siedzenie na brzegu krzesła sygnalizuje niepewność. Z kolei zbyt mocne wychylanie się do tyłu i kładzenie na oparciu krzesła świadczy o zbytniej pewności siebie i arogancji. Najlepiej, jeśli nasza postawa będzie naturalna, a słuchając rekrutera lekko przechylimy się do przodu będzie to oznaka zainteresowania

36 CO ZROBIĆ Z RĘKOMA? Sporo problemów nastręcza ułoŝenie rąk podczas rozmowy kwalifikacyjnej wielu kandydatów zastanawia się, co właściwie naleŝy z nimi zrobić. WaŜne, aby ułoŝenie rąk dopasować do posady, o jaką się staramy. Jeśli praca wymaga dynamiczności i przebojowości, naleŝy szybkimi, wyraźnymi ruchami rąk podkreślać wypowiadane przez nas słowa. Natomiast gdy aplikujemy do posady, gdzie liczy się niezawodność i konsekwencja, dłonie najlepiej ułoŝyć na kolanach. Pamiętajmy, aby unikać dotykania twarzy, a zwłaszcza ust i nosa. Jeśli w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przesłonimy dłonią usta, lub będziemy drapać się po nosie, to dla rekrutera będzie to sygnał, Ŝe usłyszeliśmy coś dla nas niewygodnego, lub właśnie skłamaliśmy. Nie naleŝy teŝ przybierać postawy zamkniętej, czyli krzyŝować rąk na klatce piersiowej jest to gest obronny świadczący o niepewności i defensywności.

37 PIERWSZE WRAśENIE Pierwsze wraŝenie o poznanej osobie trwa, jak przekonują naukowcy, od 4 do 6 sekund. W tym czasie rekruter dokonuje wstępnego zaszufladkowania nas. Decydujący jest więc sposób, w jaki wejdziemy do pomieszczenia i się przywitamy. Nasz krok powinien być pewny i swobodny, a uścisk dłoni mocny i dynamiczny. Najgorsze, co moŝe się nam w tym momencie przytrafić, to wilgotne dłonie, które świadczą o strachu i zbyt silnym zdenerwowaniu. Nie podawajmy teŝ wiotkiej dłoni śnięta ryba to oznaka słabości. Trzeba pamiętać, aby zawsze patrzeć w oczy osobie, której podajemy dłoń.

38 KONTAKT WZROKOWY Bardzo waŝne w mowie ciała jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego, który sygnalizuje otwartość i uczciwość. Jego brak jest interpretowany jako oznaka zdenerwowania i próby ukrycia czegoś. Na naszą niekorzyść zadziała wpatrywanie się w podłogę i mówienie bez patrzenia na rozmówcę zostaniemy odebrani jako nieśmiali i zawstydzeni. Kontakt wzrokowy powinien być naturalny naleŝy unikać nieustannego gapienia się, bo to powoduje u naszego rozmówcy dyskomfort psychiczny i napięcie. Znając zasady mowy ciała, będziemy w stanie lepiej wyrazić swoje intencje, tak by gesty nie przeczyły naszym słowom. Opanowanie tej sztuki wymaga ćwiczeń, tym bardziej, Ŝe w sytuacji napięcia, które zawsze towarzyszy rozmowie kwalifikacyjnej, kontrolowanie swoich odruchów jest trudniejsze.

39 TESTY KOMPETENCYJNE Większości pracodawców zaleŝy na skróceniu czasu rekrutacji do minimum. Priorytetem jednak pozostaje zatrudnienie kandydata z najlepiej rozwiniętymi umiejętnościami w konkretnym zakresie. Najszybciej i najefektywniej w takiej sytuacji działają tzw. testy rekrutacyjne. Po analizie poszczególnych aplikacji, kandydatów zaprasza się na tę samą godzinę i przedkłada się im do rozwiązania zestaw zadań. Osoba, która wykona je najdokładniej zostanie zatrudniona. Pamiętajmy jednak, Ŝe testy sprawdzają nie tylko wiedzę, lecz takŝe indywidualne cechy osobowości niezbędne na danym stanowisku

40 TYPY TESTÓW Testy wiedzy; Testy zdolności; Testy osobowości;

41 TEST WIEDZY Sprawdzają one wiedzę merytoryczną, ściśle związaną z obowiązkami na danym stanowisku. Zasady oceny testu są jasne zarówno dla pracodawcy, jak i dla kandydata. Kwestią dyskusyjną mogą być jedynie ograniczenia czasowe, poniewaŝ fakt, Ŝe ktoś pracuje wolniej moŝe świadczyć o jego dokładności, nie zaś o braku kompetencji. niestety, w przypadku testów trudno to zweryfikować.

42 TEST ZDOLNOŚCI Badają indywidualne predyspozycje kandydatów na poszczególne stanowiska np. odporność na stres, umiejętność logicznego myślenia, analizy danych, wyciągania wniosków. W zaleŝności od typu stanowiska weryfikuje się zdolności komunikacyjne oraz autoprezentacje, co jest szczególnie istotne w pracy zespołowej lub w przypadku bezpośredniego kontaktu z klientem. W przypadku innych stanowisk większy nacisk kładzie się na zdolności przywódcze i umiejętność motywowania zespołu

43 TEST OSOBOWOŚCI W tym przypadku najtrudniej ocenić trafność udzielonych odpowiedzi, poniewaŝ pytania mają charakter abstrakcyjny, hipotetyczny i nie są związane z wiedzą merytoryczną wymaganą na danym stanowisku. Mają pomóc pracodawcy określić typ osobowości kandydata, jego kreatywność i umiejętność twórczego rozwiązywania problemów

44 SZANSE I ZAGROśENIA NA RYNKU PRACY ZagroŜenia związane z poszukiwaniem pracy to m. in.: za duŝo osób kończy kierunek ten sam brak chęci do pracy za duŝe wymagania pracodawców nie moŝna załoŝyć rodziny brak pracodawców

45 SZANSE NA RYNKU PRACY StaŜe dla młodzieŝy; Kursy; Szkolenia; Programy indywidualne; Wolontariat; Ochotnicze Hufce Pracy; Pomoc przy załoŝeniu własnej działalności;

46 PRZYDATNE STRONY WWW

47 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez UnięEuropejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

METODY I SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ

METODY I SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ METODY I SPOSOBY POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ Poszukiwanie pracy jest czynnością trudną i stresującą, dlatego powinieneś dobrze się do niej przygotować! Aktywne poszukiwanie pracy Sukces, jakim

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Sukces na rynku pracy

Sukces na rynku pracy Broszura o egzaminie zawodowym dla uczniów 2- i 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych Beata Kolan Sukces na rynku pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Metody rekrutacji kandydatów do pracy

Metody rekrutacji kandydatów do pracy SPOSOBY I METODY REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja oznacza zaplanowany i sformalizowany sposób naboru kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich późniejszą selekcję.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

JAK POSZUKIWAĆ PRACY

JAK POSZUKIWAĆ PRACY JAK POSZUKIWAĆ PRACY PORADNIK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Opracowanie: Dorota Bujnowska Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ul. Pogodna 22 15 354 Białystok SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Przygotowanie do poszukiwania

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA. Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy

TECZKA INFORMACYJNA. Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy TECZKA INFORMACYJNA Agencje zatrudnienia na terenie Warszawy Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Podstawowe sposoby

Bardziej szczegółowo

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy

ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK. Jak być aktywnym na rynku pracy ODWAŻNI DO PRACY! PORADNIK Jak być aktywnym na rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

DOBRY START NA RYNKU PRACY

DOBRY START NA RYNKU PRACY DOBRY START NA RYNKU PRACY Studencki przewodnik kariery Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz Wrocław 2010 Copyright by Dorota Fojtar, Joanna Kubrakiewicz, Izabela Lepla, Joanna Minta, Monika Siurdyban. Wrocław

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH INFORMACJE O SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Gorlice, lipiec 2014 Rekrutacja to jeden z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak dobrze się sprzedać.

Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak dobrze się sprzedać. Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak dobrze się sprzedać. Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie z pracodawcą, w trakcie którego masz szansę przekonać go, Ŝe jesteś człowiekiem, którego szuka. WaŜne jest, abyś

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY DOROTA KRÓL Utwór na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-bez utworów zależnych 2.5 Polska Można ten tekst kopiować i rozpowszechniać, ale nie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy,

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla wszystkich osób poszukujących. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Bardziej szczegółowo

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17

do 30. roku życia bezrobotnych W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 str. 17 lipiec 2010 6 Projekt Promocja Rynku Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W jaki sposób czytać ogłoszenia o pracę? str. 6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES

INFORMACJA O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES INFORMACJA O METODACH I SPOSOBACH POSZUKIWANIA PRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ, W TYM PRZEZ SIEĆ EURES Poszukiwanie pracy to zadanie niełatwe i wymagające duŝego zaangaŝowania, określonej wiedzy i wielu umiejętności.

Bardziej szczegółowo

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY

ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY ZNAJDĘ PRACĘ PORADNIK DLA OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH PRACY Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsza publikacja udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu. Przedruk w całości lub części druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Niniejsza publikacja udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu. Przedruk w całości lub części druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 041 36 41 600, fax 041 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Wojewódzki Urząd Pracy Centrum

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBY REKRUTACJI I PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rozmowa kwalifikacyjna jest najpopularniejszą metodą oceny kandydatów. Głównym jej celem jest zebranie dodatkowych informacji o kandydacie, których

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę

Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Przejście ze szkoły do pracy - poradnik dla absolwentów starających się o pracę Sukces w poszukiwaniu pierwszej pracy nie zawsze jest proporcjonalny do uzyskanego wykształcenia. Oprócz posiadanej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY?

Jest to przewodnik prezentujący całość zagadnień związanych z listem motywacyjnym. I. PO CO WŁAŚCIWIE JEST LIST MOTYWACYJNY? Specjaliści od rekrutacji twierdzą, że o losach kandydata do pracy decyduje pierwsze dziesięć sekund od momentu otwarcia jego aplikacji. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych.

Bardziej szczegółowo

GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik

GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu YNIKI EGZAMINU GPS PRZEDSIĘBIORCZEGO UCZNIA poradnik 2012 OPRACOWANIE W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU Program uczenia się przedsiębiorczości w szkołach

Bardziej szczegółowo