SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."

Transkrypt

1 Szydłowiec, dnia r. BZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. SIWZ opracowano na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z r.(t.j. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz 759 z poźn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. UWAGA: Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3a Szydłowiec Tel REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz.759 z późn. zm.) 3. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. ( wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV ) ZADANIE NR 1 Kurs I z godz. 6:45 6:50 Zdziechów Metków 6:53 Zdziechów Lesica 6:55 Zdziechów Działy 6:57 Zdziechów Działy I

3 6:59 Zdziechów Działy/Figurka 7:05 Zdziechów Działy/ Ballaton 7:11 Szydłówek I 7:15 Szydłówek II Zdziechów ( Metków, Lesica, Działy) Szydłówek I, II 49 uczniów 17 uczniów RAZEM 66 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00 Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Kurs II z godz.7:25 Szydłowiec Zdziechów Działy/Ballaton 7:35 Jankowice 7:37 Jankowice/Straż 7:40 Wysocko 7:44 Długosz 7:46 Rybianka 7:48 Zielonka, Wymysłów 7:54 Szydłowiec Jankowice 20 uczniów Wysocko 16 uczniów Długosz 11 uczniów Rybianka 10 uczniów Zielonka, Wymysłów 11 uczniów RAZEM 68 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00 Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Łączna długość linii przewozu Kursu I i Kursu II wynosi około 80 km. ( dowóz i odwóz) Łącznie Kursem I i II dojeżdża 134 uczniów.

4 ZADANIE NR 2 Kurs I z godz. 7:05 7:10 Świerczek I 7:13 Świerczek II 7:17 Chustki/nr51 7:19 Chustki 7:21 Świerczek II 7:22 Świerczek I 7:25 Szydłowiec Świerczek 39 uczniów. Chustki 28 uczniów RAZEM 67 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Kurs II z godz.7:30 7:35 Sadek Polanki 7:37 Sadek k/leśniczówki 7:40 Sadek k/kościoła 7:45 Sadek Komorniki k/e7 7:50 Barak 7:55 Szydłowiec Sadek 47 uczniów RAZEM 47 uczniów Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu i Zespołu Szkół w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Łączna długość linii przewozu Kursu I i Kursu II wynosi około 40 km. ( dowóz i odwóz) Łącznie Kursem I i II dojeżdża 114 uczniów.

5 2.Oferty częściowe i wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Informacje dodatkowe 1. Autobusy wykonujące dowóz i odwóz powinny zapewniać uczniom miejsca siedzące. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunek/opiekunów ( po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 5. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: od dnia roku do dnia roku. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz spełniają warunki określone w przepisie art.22 ust.1 Ustawy, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; ( pkt 9 ppkt 13 i 14) - posiadają wiedzę i doświadczenie; (pkt 9 ppkt 10) - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (pkt 9 ppkt 9 i 15) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg. wzoru jak w załączniku nr 2 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zł.(słownie: sto tysięcy złotych) 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami. Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest poczta elektroniczna oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, forma pisemna.

6 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji. Korespondencję należy wysyłać na adres: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty SZYDŁOWIEC, ul. Staszica 3a tel./faks Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres: w postaci dokumentów tekstowych lub tekstowo graficznych. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących niniejszej SIWZ zgodnie z art.38 ustawy. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem Do bezpośrednich kontaktów z oferentami upoważniony jest pracownik: Pani Dorota Nowak ; tel./ faks wew. 44; Informacji udziela w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00, 2. Wymagania dotyczące wadium Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 3. Termin związania z ofertą 3.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Zgodnie z art. 85 ust. 2, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez wykonawcę, bądź osobę upoważnioną do działania w jego imieniu. W przypadku podpisania oferty i załączników przez osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo. 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną. 5. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty określone w pkt 9 SIWZ. 6. Brak w ofercie któregoś z dokumentów określonych w pkt 9 SIWZ lub nie potwierdzenie za zgodność z oryginałem będzie przyczyną odrzucenia oferty na mocy art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wszystkie składane wraz z ofertą ewentualne kserokopie dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone,, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 8. Dokumenty załączone do oferty nie podlegają zwrotowi. 9. Zaproponowana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą oraz słownie (do dwóch miejsc po przecinku). 10. Wszystkie strony oferty oraz załączników zawierające jakąkolwiek treść muszą być kolejno ponumerowane. 11. Ofertę należy wypełnić na załączonych drukach (załącznikach do SIWZ) 12. Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy z napisem: Oferta przetargowa na:

7 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. NIE OTWIERAĆ PRZED 26 LIPCA 2013 ROKU. 13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów jako załączniki do oferty stanowiące integralną jej część. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz oferty załącznik Nr 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty jeżeli oferty nie podpisał sam wykonawca; 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2; 9. Informacje o posiadanym taborze przewozowym załącznik Nr Informacje o usługach podobnych do przedmiotu przetargu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane bądź są wykonywane należycie- załącznik Nr Oświadczenie zabezpieczenia dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności załącznik Nr Parafowany wzór Umowy załącznik Nr Aktualną Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 14. Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób 15. Aktualny dowód rejestracyjny pojazdu

8 16. Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zł.(słownie: sto tysięcy złotych) Oprócz wyżej wymienionych oświadczeń i dokumentów oferta musi zawierać: - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) załącznik Nr 6 i załącznik Nr Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć do dnia roku do godz w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3a, Szydłowiec. 2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust.1 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w dniu roku o godz w swojej siedzibie, wskazanej w ust Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Dorota Nowak, tel.(048) Sposób obliczania ceny Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 1. Wykonawca sporządza swoją ofertę po zapoznaniu się z zakresem zamówienia 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym. 3.Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i zobowiązania związane z wykonaniem zamówienia, cena musi być podana cyfrowo jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT) oraz słownie. 4.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie wykonawcy i projekcie umowy. 5. Ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (w sprawie zamówienia publicznego). 9. Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie zamówienia, zwraca się do Zamawiającego w trybie określonym w art. 38 ustawy. 12. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1.Oferty Wykonawców spełniające warunki udziału w postępowaniu żądane przez Zamawiającego określone w SIWZ zostaną poddane ocenie celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Komisja przy wyborze oferty będzie się kierowała informacjami przedstawionymi przez Wykonawców według następujących kryteriów: - cena brutto 100% Sposób dokonywania oceny ofert: Najniższa cena ofertowa brutto

9 Ilość punktów = Cena brutto oferenta x 100% 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową. 4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu 13. Postanowienia końcowe 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrali, oraz jej cenę. 2. W zawiadomieniu przesłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 3. W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w odpowiednich art. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14. Wykaz załączników 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art.22 ustawy i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.24 ustawy załącznik Nr 2 3. Informacje o posiadanym przez oferenta taborze przewozowym przewidzianym do użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia załącznik Nr 3 4. Wykaz ważniejszych usług przewozowych załącznik Nr 4 5. Oświadczenie zabezpieczenia dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności załącznik Nr 5 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy załącznik Nr 6 7. Oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy załącznik Nr 7 8. Wzór umowy załącznik Nr 8 Zatwierdzam mgr Ewa Walczak Zastępca Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu

10 Dane dotyczące oferenta: Nazwa:. Siedziba:.. Nr Tel/fax:.. NIP: REGON:.. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. I. Oferujemy wykonanie zamówienia: 1. ZADANIE NR 1 Kurs I Szydłowiec Zdziechów - Szydłówek I Szydłówek II - Szydłowiec jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) Kurs II Szydłowiec Jankowice Wysocko Długosz Rybianka Zielonka, Wymysłów Szydłowiec jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) 2. ZADANIE NR 2 Kurs I Szydłowiec - Świerczek Chustki Świerczek Szydłowiec. jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie)

11 .. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) Kurs II Szydłowiec - Sadek - Barak- Szydłowiec. jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto).. +. =. OGÓLNA KWOTA z ZADANIA NR 1 + OGÓLNA KWOTA z ZADANIA NR 2 = ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIESIĘCZNA II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. III. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania dowozów uczniów do szkół, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. IV. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. V. W załączeniu do niniejszej oferty przedkładamy następujące dokumenty: a).. b) c). d). e). f) g). h)... (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

12 Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art.22 ustawy i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.24 ustawy dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. I. Oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2)posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 3)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4)znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,,Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.). (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

13 Załącznik Nr 3 Informacja o posiadanym przez oferenta taborze przewozowym przewidzianym do użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia. Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. Rodzaj własności Lp. Wyszczególnienie pojazdu Rok produkcji Liczba miejsc własne wydzierżawione. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

14 Załącznik Nr 4 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. ( Zestawienie sporządza się podając informacje o usługach transportowych podobnych do przedmiotu zamówienia) Wartość wykonanych usług(w tys.zł.) Zamawiający, nazwa i adres usługa-lokalizacja ogółem w siłach własnych,. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

15 Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE o zabezpieczeniu dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. Oświadczam, że w przypadku awarii mojego autobusu lub innych okoliczności zależnych ode mnie(przewoźnika), we własnym zakresie zabezpieczę dowóz i odwóz dzieci na czas trwania w/w okoliczności. Oświadczam również, że dostosuję swój tabor samochodowy oraz godziny pracy, do wymagań i potrzeb szkół.. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

16 Załącznik nr 6 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Ja / My niżej podpisani... (imię i nazwisko) działając w imieniu Wykonawcy :... (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) poniżej składam/y Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) L.p. Nazwa(firma), adres. Miejscowość, data... podpisy osoby/osób upoważnionej/ych Do reprezentowania Wykonawcy

17 Załącznik nr 7 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Ja / My niżej podpisani... (imię i nazwisko) działając w imieniu Wykonawcy :... (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję/my, że: wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). Miejscowość, data... podpisy osoby/osób upoważnionej/ych Do reprezentowania Wykonawcy

18 UMOWA /2013 Załącznik Nr 8 Zawarta w dniu roku w Szydłowcu pomiędzy Gminą Szydłowiec Zespołem Edukacji i Finansów Oświaty reprezentowaną przez : Dyrektora/ z-cę Dyrektora - Jednostki Budżetowej Gminy,, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 3a Panią. zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM a reprezentowaną przez :. zwanym w dalszej części umowy,,wykonawcą W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia roku, na realizację zadania: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego stały przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu w terminie od r. do dnia r. 2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 2 1.wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu w terminie od r. do dnia r. 2. opieka nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunek/opiekunów ( po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów).

19 3 Dowóz odbywał się będzie codziennie za wyjątkiem dni wolnych od nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. Nr46, poz.432 z późn. zm.), oraz zarządzeniami dyrektorów szkół w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych tj. wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i innych dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej. Plan dowozu tj. trasa, godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości oraz liczba dzieci z tych miejscowości stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy zostanie ustalony przed zawarciem umowy przez Zamawiającego i przedstawiony Wykonawcy. 4 5 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przewóz własnym środkiem transportu, w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych dzieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy stan techniczny pojazdów użytych do wykonania usługi. 7 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. 8 6 Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, w stopniu umożliwiającym uczniom planowy udział w zajęciach szkolnych. 10 Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas przejazdu dopuszcza się,aby uczniowie wsiadali i wysiadali z pojazdu poza przystankami komunikacji publicznej, ze względów bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 11 Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii autobusu lub innych nieprzewidzianych okoliczności wykonać usługę zastępczą, aby dowóz dzieci mógł odbyć się terminowo. 12 Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu faktury za bilety miesięczne wg. przyjętej oferty.

20 13 Zapłata za wykonana usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy rocznej brutto. 2.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku o którym mowa w ust 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej przyczynie. 15 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości umowy rocznej brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 16 Wszelkie zmiany oraz późniejsze uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej Umowy i planu przewozów wymagają wzajemnego uzgodnienia w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.od dnia roku do dnia roku Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 19 W sprawach nieuregulowanych Umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej Umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy Zamawiający... Wykonawca Sporządziła: Nowak Dorota

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP 2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA REŃSKA WIEŚ 47 208 REŃSKA WIEŚ UL. PAWŁOWICKA 1 TEL. 77 4820 107, FAX 77 4820 123 PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY USŁUGI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia

SPIS TREŚCI: Informacje o zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X ROZDZIAŁ XI ROZDZIAŁ XII ROZDZIAŁ XIII ROZDZIAŁ XIV ROZDZIAŁ XV ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1, 1A i 1B do niniejszej SIWZ. ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo