SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn."

Transkrypt

1 Szydłowiec, dnia r. BZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. SIWZ opracowano na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z r.(t.j. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz 759 z poźn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. UWAGA: Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3a Szydłowiec Tel REGON: NIP: Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz.759 z późn. zm.) 3. Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia jest: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. ( wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV ) ZADANIE NR 1 Kurs I z godz. 6:45 6:50 Zdziechów Metków 6:53 Zdziechów Lesica 6:55 Zdziechów Działy 6:57 Zdziechów Działy I

3 6:59 Zdziechów Działy/Figurka 7:05 Zdziechów Działy/ Ballaton 7:11 Szydłówek I 7:15 Szydłówek II Zdziechów ( Metków, Lesica, Działy) Szydłówek I, II 49 uczniów 17 uczniów RAZEM 66 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00 Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Kurs II z godz.7:25 Szydłowiec Zdziechów Działy/Ballaton 7:35 Jankowice 7:37 Jankowice/Straż 7:40 Wysocko 7:44 Długosz 7:46 Rybianka 7:48 Zielonka, Wymysłów 7:54 Szydłowiec Jankowice 20 uczniów Wysocko 16 uczniów Długosz 11 uczniów Rybianka 10 uczniów Zielonka, Wymysłów 11 uczniów RAZEM 68 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz.8:00 Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Łączna długość linii przewozu Kursu I i Kursu II wynosi około 80 km. ( dowóz i odwóz) Łącznie Kursem I i II dojeżdża 134 uczniów.

4 ZADANIE NR 2 Kurs I z godz. 7:05 7:10 Świerczek I 7:13 Świerczek II 7:17 Chustki/nr51 7:19 Chustki 7:21 Świerczek II 7:22 Świerczek I 7:25 Szydłowiec Świerczek 39 uczniów. Chustki 28 uczniów RAZEM 67 uczniów Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Kurs II z godz.7:30 7:35 Sadek Polanki 7:37 Sadek k/leśniczówki 7:40 Sadek k/kościoła 7:45 Sadek Komorniki k/e7 7:50 Barak 7:55 Szydłowiec Sadek 47 uczniów RAZEM 47 uczniów Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu i Zespołu Szkół w Szydłowcu. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Odwóz uczniów będzie się odbywał po zakończonych zajęciach. Istnieje możliwość zróżnicowania godzin odwozu uczniów po bezpośrednich ustaleniach z Dyrektorami szkół. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które zostaną dodatkowo zgłoszone przez Dyrektora danej placówki. Istnieje możliwość zróżnicowania liczby dowożonych dzieci, które w trakcie roku szkolnego zrezygnują z dowozu. Łączna długość linii przewozu Kursu I i Kursu II wynosi około 40 km. ( dowóz i odwóz) Łącznie Kursem I i II dojeżdża 114 uczniów.

5 2.Oferty częściowe i wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień o wartości nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego. 4. Informacje dodatkowe 1. Autobusy wykonujące dowóz i odwóz powinny zapewniać uczniom miejsca siedzące. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunek/opiekunów ( po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów). 5. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: od dnia roku do dnia roku. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą ofertę wraz z załącznikami zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz spełniają warunki określone w przepisie art.22 ust.1 Ustawy, tj.: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; ( pkt 9 ppkt 13 i 14) - posiadają wiedzę i doświadczenie; (pkt 9 ppkt 10) - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (pkt 9 ppkt 9 i 15) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu wg. wzoru jak w załączniku nr 2 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zł.(słownie: sto tysięcy złotych) 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami. Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest poczta elektroniczna oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, forma pisemna.

6 W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji. Korespondencję należy wysyłać na adres: Zespół Edukacji i Finansów Oświaty SZYDŁOWIEC, ul. Staszica 3a tel./faks Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres: w postaci dokumentów tekstowych lub tekstowo graficznych. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień dotyczących niniejszej SIWZ zgodnie z art.38 ustawy. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Oferentom, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentem Do bezpośrednich kontaktów z oferentami upoważniony jest pracownik: Pani Dorota Nowak ; tel./ faks wew. 44; Informacji udziela w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-14:00, 2. Wymagania dotyczące wadium Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 3. Termin związania z ofertą 3.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Zgodnie z art. 85 ust. 2, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Sposób przygotowania oferty 1. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 2. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez wykonawcę, bądź osobę upoważnioną do działania w jego imieniu. W przypadku podpisania oferty i załączników przez osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo. 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną. 5. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty określone w pkt 9 SIWZ. 6. Brak w ofercie któregoś z dokumentów określonych w pkt 9 SIWZ lub nie potwierdzenie za zgodność z oryginałem będzie przyczyną odrzucenia oferty na mocy art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wszystkie składane wraz z ofertą ewentualne kserokopie dokumentów muszą być czytelne i potwierdzone,, za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 8. Dokumenty załączone do oferty nie podlegają zwrotowi. 9. Zaproponowana w ofercie cena musi być wyrażona liczbą oraz słownie (do dwóch miejsc po przecinku). 10. Wszystkie strony oferty oraz załączników zawierające jakąkolwiek treść muszą być kolejno ponumerowane. 11. Ofertę należy wypełnić na załączonych drukach (załącznikach do SIWZ) 12. Ofertę składa się w zaklejonej, nienaruszonej, nieprzezroczystej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem wykonawcy z napisem: Oferta przetargowa na:

7 DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. NIE OTWIERAĆ PRZED 26 LIPCA 2013 ROKU. 13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od oferentów jako załączniki do oferty stanowiące integralną jej część. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą: 1. Wypełniony formularz oferty załącznik Nr 1 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty jeżeli oferty nie podpisał sam wykonawca; 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 6. Aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzielenie zamówienia albo składania ofert; 8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: o treści zgodnej ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2; 9. Informacje o posiadanym taborze przewozowym załącznik Nr Informacje o usługach podobnych do przedmiotu przetargu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane bądź są wykonywane należycie- załącznik Nr Oświadczenie zabezpieczenia dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności załącznik Nr Parafowany wzór Umowy załącznik Nr Aktualną Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego 14. Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób 15. Aktualny dowód rejestracyjny pojazdu

8 16. Polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż zł.(słownie: sto tysięcy złotych) Oprócz wyżej wymienionych oświadczeń i dokumentów oferta musi zawierać: - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm) załącznik Nr 6 i załącznik Nr Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć do dnia roku do godz w siedzibie Zamawiającego tj. Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu ul. Staszica 3a, Szydłowiec. 2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust.1 Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający dokona otwarcia złożonych ofert w dniu roku o godz w swojej siedzibie, wskazanej w ust Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 6.Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Pani Dorota Nowak, tel.(048) Sposób obliczania ceny Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 1. Wykonawca sporządza swoją ofertę po zapoznaniu się z zakresem zamówienia 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym. 3.Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i zobowiązania związane z wykonaniem zamówienia, cena musi być podana cyfrowo jako cena netto i brutto (netto + podatek VAT) oraz słownie. 4.Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie wykonawcy i projekcie umowy. 5. Ceny biletów miesięcznych na poszczególnych trasach podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (w sprawie zamówienia publicznego). 9. Wykonawca w przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian lub modyfikacji w przedmiocie zamówienia, zwraca się do Zamawiającego w trybie określonym w art. 38 ustawy. 12. Kryteria którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1.Oferty Wykonawców spełniające warunki udziału w postępowaniu żądane przez Zamawiającego określone w SIWZ zostaną poddane ocenie celem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Komisja przy wyborze oferty będzie się kierowała informacjami przedstawionymi przez Wykonawców według następujących kryteriów: - cena brutto 100% Sposób dokonywania oceny ofert: Najniższa cena ofertowa brutto

9 Ilość punktów = Cena brutto oferenta x 100% 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę punktową. 4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu 13. Postanowienia końcowe 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrali, oraz jej cenę. 2. W zawiadomieniu przesłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 3. W toku postępowania o udzielenie zamówienia oferentowi przysługują środki odwoławcze określone w odpowiednich art. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 14. Wykaz załączników 1. Formularz ofertowy załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art.22 ustawy i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.24 ustawy załącznik Nr 2 3. Informacje o posiadanym przez oferenta taborze przewozowym przewidzianym do użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia załącznik Nr 3 4. Wykaz ważniejszych usług przewozowych załącznik Nr 4 5. Oświadczenie zabezpieczenia dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności załącznik Nr 5 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy załącznik Nr 6 7. Oświadczenie o nie przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy załącznik Nr 7 8. Wzór umowy załącznik Nr 8 Zatwierdzam mgr Ewa Walczak Zastępca Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu

10 Dane dotyczące oferenta: Nazwa:. Siedziba:.. Nr Tel/fax:.. NIP: REGON:.. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. I. Oferujemy wykonanie zamówienia: 1. ZADANIE NR 1 Kurs I Szydłowiec Zdziechów - Szydłówek I Szydłówek II - Szydłowiec jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) Kurs II Szydłowiec Jankowice Wysocko Długosz Rybianka Zielonka, Wymysłów Szydłowiec jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) 2. ZADANIE NR 2 Kurs I Szydłowiec - Świerczek Chustki Świerczek Szydłowiec. jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie)

11 .. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto) Kurs II Szydłowiec - Sadek - Barak- Szydłowiec. jednostkowa cena biletu miesięcznego : zł(netto) + VAT..% w wysokości zł = zł (brutto) (słownie).. x. =. ilość uczniów cena biletu miesięcznego (brutto).. +. =. OGÓLNA KWOTA z ZADANIA NR 1 + OGÓLNA KWOTA z ZADANIA NR 2 = ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIESIĘCZNA II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. III. Oświadczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia do wykonywania dowozów uczniów do szkół, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. IV. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. V. W załączeniu do niniejszej oferty przedkładamy następujące dokumenty: a).. b) c). d). e). f) g). h)... (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

12 Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art.22 ustawy i oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.24 ustawy dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. I. Oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2)posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie 3)dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4)znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.,,Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 z późn. zm.). (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

13 Załącznik Nr 3 Informacja o posiadanym przez oferenta taborze przewozowym przewidzianym do użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia. Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. Rodzaj własności Lp. Wyszczególnienie pojazdu Rok produkcji Liczba miejsc własne wydzierżawione. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

14 Załącznik Nr 4 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. ( Zestawienie sporządza się podając informacje o usługach transportowych podobnych do przedmiotu zamówienia) Wartość wykonanych usług(w tys.zł.) Zamawiający, nazwa i adres usługa-lokalizacja ogółem w siłach własnych,. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

15 Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE o zabezpieczeniu dowozu i powrotu dzieci w razie awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności Dane dotyczące Oferenta Nazwa Siedziba Nr Tel/fax NIP:.REGON. Oświadczam, że w przypadku awarii mojego autobusu lub innych okoliczności zależnych ode mnie(przewoźnika), we własnym zakresie zabezpieczę dowóz i odwóz dzieci na czas trwania w/w okoliczności. Oświadczam również, że dostosuję swój tabor samochodowy oraz godziny pracy, do wymagań i potrzeb szkół.. (data i podpis wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta)

16 Załącznik nr 6 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Ja / My niżej podpisani... (imię i nazwisko) działając w imieniu Wykonawcy :... (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) poniżej składam/y Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) L.p. Nazwa(firma), adres. Miejscowość, data... podpisy osoby/osób upoważnionej/ych Do reprezentowania Wykonawcy

17 Załącznik nr 7 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. Ja / My niżej podpisani... (imię i nazwisko) działając w imieniu Wykonawcy :... (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję/my, że: wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.). Miejscowość, data... podpisy osoby/osób upoważnionej/ych Do reprezentowania Wykonawcy

18 UMOWA /2013 Załącznik Nr 8 Zawarta w dniu roku w Szydłowcu pomiędzy Gminą Szydłowiec Zespołem Edukacji i Finansów Oświaty reprezentowaną przez : Dyrektora/ z-cę Dyrektora - Jednostki Budżetowej Gminy,, Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 3a Panią. zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM a reprezentowaną przez :. zwanym w dalszej części umowy,,wykonawcą W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia roku, na realizację zadania: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ WYMIENIONYCH TRASACH NA PODSTAWIE IMIENNYCH BILETÓW MIESIĘCZNYCH OD DNIA ROKU DO DNIA ROKU. została zawarta umowa o następującej treści: 1 1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego stały przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu w terminie od r. do dnia r. 2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przyjęta oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 2 1.wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów do Zespołu Szkół w Szydłowcu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu w terminie od r. do dnia r. 2. opieka nad przewożonymi uczniami, zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania, przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach opieki wykonujący dowozy zobowiązuje się do zatrudnienia opiekunek/opiekunów ( po jednej osobie na każdy autobus wykonujący dowozy i odwozy uczniów).

19 3 Dowóz odbywał się będzie codziennie za wyjątkiem dni wolnych od nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. Nr46, poz.432 z późn. zm.), oraz zarządzeniami dyrektorów szkół w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych tj. wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji i innych dodatkowych dni wolnych od nauki szkolnej. Plan dowozu tj. trasa, godziny odjazdu z poszczególnych miejscowości oraz liczba dzieci z tych miejscowości stanowiący załącznik Nr 1 do Umowy zostanie ustalony przed zawarciem umowy przez Zamawiającego i przedstawiony Wykonawcy. 4 5 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przewóz własnym środkiem transportu, w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych dzieci. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy stan techniczny pojazdów użytych do wykonania usługi. 7 Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przewożonych dzieci ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi. 8 6 Wykonawca zobowiązany jest do szczególnego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługi terminowo, w stopniu umożliwiającym uczniom planowy udział w zajęciach szkolnych. 10 Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas przejazdu dopuszcza się,aby uczniowie wsiadali i wysiadali z pojazdu poza przystankami komunikacji publicznej, ze względów bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 11 Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii autobusu lub innych nieprzewidzianych okoliczności wykonać usługę zastępczą, aby dowóz dzieci mógł odbyć się terminowo. 12 Zapłata za wykonaną usługę nastąpi po przedstawieniu faktury za bilety miesięczne wg. przyjętej oferty.

20 13 Zapłata za wykonana usługę dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty złożenia faktury przez Wykonawcę W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy rocznej brutto. 2.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku o którym mowa w ust 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej przyczynie. 15 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości w wysokości 10% wartości umowy rocznej brutto w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 16 Wszelkie zmiany oraz późniejsze uzupełnienia dotyczące warunków niniejszej Umowy i planu przewozów wymagają wzajemnego uzgodnienia w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.od dnia roku do dnia roku Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 19 W sprawach nieuregulowanych Umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej Umowy, poddane będą pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy Zamawiający... Wykonawca Sporządziła: Nowak Dorota

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Szydłowiec: DOWOŻENIE I ODWOŻENIE UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SZYDŁOWCU, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU WRAZ Z OPIEKĄ NAD DOWOŻONYMI UCZNIAMI NA NIŻEJ

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiszkowo.pl Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.jastarnia.pl Jastarnia: Przewozy autobusowe uczniów z terenu Gminy Jastarnia w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2015/2016 Szlichtyngowa, dnia 03.07.2015 r. RZPiP.271.2.7.2015.TW ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Zamawiający: GMINA SZLICHTYNGOWA ul. Rynek 1 67-407

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia: Osie, 11.07.2013 r. ROŚBiGK, 271.6.2013.ZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bogatynia: Organizacja dowozu uczniów w roku szkolnym 2012/2013 do i ze szkół na terenie Miasta i Gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 157847-2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zabiawola.bip.gmina.pl Żabia Wola: Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.bip.pl Nowa Sucha: DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Dowóz dzieci do placówek oświatowych "

Dowóz dzieci do placówek oświatowych Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary Dąbie ul. Dolna 1 42-504 Będzin woj. śląskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ART. 39 USTAWY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lagiewniki.pl,bip-zakładka przetargi Łagiewniki: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ

Bardziej szczegółowo

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Strona1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Strona1 Wołów: Przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Gminy Wołów Numer ogłoszenia: 327246-2013; data zamieszczenia: 13.08.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Sadlno: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer ogłoszenia: 192298-2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: DOWÓZ DZIECI DO ZESPOŁU SZKÓŁ w KOZŁOWIE BISKUPIM oraz

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, Chotcza, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, Chotcza, woj. mazowieckie, tel , faks Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Chotczy i Szkoły Podstawowej w Tymienicy w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolow.bip.gmina.pl/index.php?id=1380 Mikołów: Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży Mikołowa

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015

Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015 Łęczna: Dowóz dzieci i młodzieży do Gimnazjum nr 1 w Łęcznejw roku 2015 Numer ogłoszenia: 255057-2014; data zamieszczenia: 09.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mieleszyn.nowoczesnagmina.pl Mieleszyn: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkół w Mieleszynie,

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Poznań: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Stowarzyszenia Na Tak Społeczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE W ROKU SZKOLNYM

UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE W ROKU SZKOLNYM OGŁOSZENIE Wietrzychowice: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. Numer ogłoszenia: 283792-2013; data zamieszczenia: 19.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 Numer ogłoszenia w BZP: 150639-2014; data zamieszczenia w BZP: 10.07.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przewozy szkolne w okresie od września do grudnia 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 250750-2014; data zamieszczenia: 28.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Żarów: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2014/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Nr ogłoszenia: 205586 Data zamieszczenia: 18.06.2014 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S.SP.350.2.2014AJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S.SP.350.2.2014AJ Urząd Zamówień Publicznych al. Szucha 2/4 00-582 Warszawa Zduny, 18 listopada 2014 roku. Numer ogłoszenia: 378086 2014 data zamieszczenia: 18 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU S.SP.350.2.2014AJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gzoujazd.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gzoujazd. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gzoujazd.pl Ujazd: PRZEWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 15.01.2010r. Nr sprawy: 3410 2/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Raciechowice: Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie gminy Raciechowice w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Numer ogłoszenia: 151242-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sosw2.lublin.eu Lublin: Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.tulowice.pl Tułowice: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Trzebini, Os. ZWM 21, 32-540 Trzebinia, woj. małopolskie, tel. 32 6121956, faks 32 6122952. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zssp8g3trzebinia.edu.pl/ Trzebinia: Dowóz uczniów do szkoły na trasie: miejsce zamieszkania -

Bardziej szczegółowo

Łeba, dnia 17.07.2013r.

Łeba, dnia 17.07.2013r. ZATWIERDZAM: Łeba, dnia 17.07.2013r. Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum w Łebie Nr sprawy: G/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1.ZAMAWIAJĄCY: Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łebie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminakwidzyn.pl, zakładka Przetargi Kwidzyn: Dowóz uczniów z terenu Gminy Kwidzyn do placówek

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, Stare Gralewo 13A, Gralewo, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół, Stare Gralewo 13A, Gralewo, woj. mazowieckie, tel , faks Gralewo: Dowóz dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Starym Gralewie w roku szkolnym 2013/2014, numer sprawy: ZS:271.1.2013 Numer ogłoszenia: 107271-2013 ; data zamieszczenia: 11.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Święciechowa: Dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Święciechowa Numer ogłoszenia: 55057-2016; data zamieszczenia: 18.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/21/2013 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Bochnia: Świadczenie usługi szkoleniowej - Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim Numer ogłoszenia: 251632-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty

Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty Baranów Sandomierski, dnia 18.08.2015 r. Gmina Baranów Sandomierski zaprasza do złożenia oferty na Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 według

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.morawica.eobip.pl Morawica: DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY MORAWICA DO ZESPOŁU SZKÓŁ W OBICACH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP Nr sprawy 271.26.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ WARTOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 PZP DANE DOTYCZĄCE OFERENTA: NAZWA... SIEDZIBA... Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ogłoszenie. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie Cedynia: Przewozy szkolne w okresie od maja 2014 do czerwca 2014 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Cedynia Numer ogłoszenia: 127092-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-08-14 15:20 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209662-2015 z dnia 2015-08-14 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wołów Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr ogłoszenia: 131465-2016 Dyrektor Zespołu Szkół zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZEAS 3410-1/11 Świerzowa Polska, dnia 20.06.2011 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości powyżej 14.000 euro Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gawłuszowice, dnia r.

Zapytanie ofertowe. Gawłuszowice, dnia r. Gawłuszowice, dnia 10.07.2017r. Zapytanie ofertowe Zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.33.2012 Józefów: DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU JÓZEFOWA DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Numer ogłoszenia: 298646-2012; data zamieszczenia: 13.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zakroczym: Dostawa gazu propan-butan na potrzeby ogrzewania Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 oraz dwóch budynków Domu Nauczyciela i budynku gospodarczego w Zakroczymiu w okresie 01.01.2016 do 31.12.2016

Bardziej szczegółowo