Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego"

Transkrypt

1 Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego bł. Jana Pawła II Papież Franciszek podczas konsystorza zwołanego 30 września 2013 r. wyznaczył 27 kwietnia 2014 r. dniem kanonizacji dwóch błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II 1. Nadchodząca kanonizacja papieża Polaka jest dobrą okazją, by w ogólnym zarysie przedstawić przebieg procesu kanonizacyjnego wyznawcy. Procedura kanonizacyjna jest przez Prawodawcę kościelnego regulowana specjalnym prawem papieskim, do którego odsyła w kan Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KPK) 2. Źródłem tego prawa jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 25 stycznia 1983 r. 3 Na jej podstawie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 7 lutego 1983 r. Normy, którymi należy się kierować w procesach kanonizacyjnych na szczeblu diecezjalnym 4. W obliczu pojawiających się wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa specjalnego Kongregacja wydała także Instrukcję Sanctorum Mater 5 akt administracyjny, który ma na celu ułatwić precyzyjne zachowanie prawa na etapie dochodzenia diecezjalnego. W kwestiach dotyczących procedury zbierania dowodów z dokumentów i z przesłuchania świadków 6 należy obok przepisów specjalnych zachować również odpowiednie normy zawarte w KPK i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r. Poza wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają również inne akty administracyjne, których szczegółowe omówienie wykracza poza przyjęte ramy niniejszego opracowania 8. 1 Dane dotyczące chronologii procesu kanonizacyjnego bł. Jana Pawła II zostały zaczerpnięte z informacji podanych przez Katolicką Agencję Informacyjną na stronie dostęp: 15 lutego 2014 r. 2 Kan Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską. 2. W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także tych spraw. 3 Acta Apostolicae Sedis (AAS) 75 (1983), s Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, AAS 75 (1983), s (dalej: Normy) tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s Ilekroć mowa jest o procedurze kanonizacyjnej przeprowadzanej w diecezji, tylekroć dotyczy to również analogicznego dochodzenia w eparchii. Ta ostatnia w katolickich Kościołach Wschodnich jest odpowiednikiem diecezji w Kościele łacińskim. 5 Instrukcja została zaaprobowana przez Benedykta XVI 22 lutego 2007 r. i opublikowana 17 maja 2007 r., AAS99 (2007), s ; Communicationes 39 (2007), s (dalej SM) tekst polski wraz z komentarzem: H. Misztal, «Sanctorum Mater». Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, wyd. II, Lublin Szerzej na ten temat: SM art i ; H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, (w:) tenże, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s ; R. Pajszczyk, Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium historyczno-prawne, Poznań Zob. H. Misztal, Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001), s Szerzej na ten temat m.in.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, 26

2 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, którego etapem pośrednim jest beatyfikacja 9, musi być poprzedzone spełnieniem kilku warunków. Pierwszym z nich jest fama sanctitatis, czyli spontaniczna opinia poważnych i uczciwych wiernych o świętości kandydata na ołtarze za jego życia, w czasie śmierci i po niej 10. Ona daje początek jego kultowi i go podtrzymuje. Sam postulator procesu, zanim zwróci się do biskupa miejsca śmierci kandydata o rozpoczęcie sprawy, musi być przekonany o jego świętości i odpowiednio to uargumentować w prośbie do Kongregacji o wydanie zgody (nihil obstat) na wszczęcie procedury 11. W odniesieniu do papieża Jana Pawła II spełnienie tego warunku nie budzi żadnych wątpliwości. Wystarczy przypomnieć opinie wiernych o jego świętości za życia, przy śmierci, jak i po niej. Rzesza trzech milionów osób, które oddały mu ostatni hołd, i osławione już transparenty wznoszone podczas jego pogrzebu w dniu 8 kwietnia 2005 r., głoszące Santo subito, domagające się jak najszybszego wyniesienia go na ołtarze, również dowodzą tego przeświadczenia wiernych (vox populi). Proces kanonizacyjny przebiega w trzech etapach: dochodzenie diecezjalne, studium w Kongregacji i dyskusje na posiedzeniach teologicznych. Przed formalnym rozpoczęciem procesu postulator powinien przygotować odpowiednie pieczęci, zredagować biografię lub przynajmniej chronologię życia 12. Następnie do jego obowiązków należy zebranie pism drukowanych kandydata na ołtarze, po czym zwrócenie się do biskupa o powołanie cenzorów publikowanych i niepublikowanych pism Sługi Bożego, a także komisji historycznej dla dokonania kwerendy pism niedrukowanych oraz innych dokumentów związanych ze sprawą. Kolejnym etapem jest złożenie przez postulatora prośby (supplex libellus) do kompetentnego biskupa o rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu 13. Miejscem prowadzenia procesu jest z zasady diecezja, na terenie której zmarł kandydat na ołtarze 14. Biskupowi miejsca nie wolno wszcząć postępowania przed uzyskaniem opinii Konferencji Biskupów na temat słuszności jej rozpoczęcia 15. Następnie biskup kieruje do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zapytanie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma jakichś przeszkód w tej materii 16. Ta, na podstawie opinii innych Kongregacji, m.in. Kongregacji Nauki Wiary, wystawia nihil obstat, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie do rozpoczęcia procesu. W tym samym czasie procedura, wyd. II, Lublin 2003, s Publikacja ta stanowi podstawę niniejszego opracowania. Na szczególną uwagę w dziedzinie prawa kanonizacyjnego zasługują również liczne artykuły H. Misztala zebrane w: tenże, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism oraz publikacja Congregatio de Causis Sanctorum, Le cause dei santi. Sussidio per lo «Studium», red. V. Criscuolo, D. Ols, R. J. Sarno, ed. II, Città del Vaticano W akcie beatyfikacji papież zezwala na kult Sługi Bożego ograniczony do jakiegoś terytorium (określone państwo, region, diecezja, instytut zakonny itp.) lub określonych czynności liturgicznych. Z kolei kanonizacja jest ostatecznym aktem papieskim, poprzez który Sługa Boży, uprzednio zaliczony do grona błogosławionych, zostaje zaliczony w poczet świętych, przez co poleca się oddawać mu kult publiczny w całym Kościele. 10 SM art. 4 1; 5 1; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Por. H. Misztal, Biografia w procesie beatyfikacyjnym, Prawo Kanoniczne 25 (1982), nr 1 2, s Normy 3b i 8; SM art i 25 1; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Szerzej na temat obowiązków postulatora: E. Zarosa, Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II. Prawo materialne i formalne w praktycznym zastosowaniu, Lublin Zamość Sandomierz Normy 5a; SM art Normy 11a; SM art. 41 i Normy 15c; SM art. 45 i

3 PALESTRA biskup lub na jego polecenie promotor sprawiedliwości lub inni biegli winni na podstawie zgromadzonej dokumentacji sformułować pytania do świadków. Czas, jaki powinien upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze do momentu rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego, winien się mieścić między piątym a trzydziestym rokiem 17. Nowo wybrany papież Benedykt XVI już w niespełna półtora miesiąca od śmierci swego poprzednika na tronie Piotrowym, 9 maja 2005 r., udzielił dyspensy od tego wymogu. Pięcioletni okres dzielący moment śmierci kandydata na ołtarze od chwili rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego ma na celu upewnienie, że wraz z upływem czasu opinia świętości nie wygasła, lecz nadal się utrzymuje. W odniesieniu do osoby Jana Pawła II zachowanie tego wymogu było niepotrzebne, ponieważ nie ulegało wątpliwości, że takie przekonanie wiernych nie wygaśnie. W związku z tym dokument zawierający dyspensę od tego wymogu został uroczyście ogłoszony przez Benedykta XVI w dniu 13 maja 2005 r. w rzymskiej bazylice większej św. Jana na Lateranie. Pięć dni później wikariusz generalny dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini ogłosił edykt wzywający wiernych do nadsyłania informacji potwierdzających świętość bądź przeczących świętości Jana Pawła II. Liczna korespondencja napływająca do Watykanu wyrażała przekonanie wielu osób o uzyskaniu szczególnych łask lub nawet cudów za jego wstawiennictwem, co przeradzało się w spontaniczny kult prywatny. W ten sposób zostały spełnione wszystkie wstępne warunki wymagane prawem do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 18. Pierwsza i ostatnia sesja procesu diecezjalnego ma charakter publiczny 19. Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II nastąpiło w Rzymie 28 czerwca 2005 r., kiedy to zostali zaprzysiężeni członkowie trybunału 20. Postulatorem, czyli pełnomocnikiem powoda do rozpoczęcia i prowadzenia procesu, został mianowany ks. Sławomir Oder. Od tego momentu kandydata na ołtarze określa się mianem Sługi Bożego 21. Kolejne sesje (robocze) mają charakter niejawny. Postulator w obecności delegata biskupiego, promotora sprawiedliwości oraz notariusza wnosi o rozpoczęcie przesłuchań świadków. Następnie wypowiada się promotor sprawiedliwości, czy nie ma nic przeciwko przesłuchaniu zaproponowanych osób, i stawia pytania powoływanym kolejno zaprzysiężonym świadkom. Na następnym etapie procesu trybunał przyjmuje dokumenty i pisma kandydata na ołtarze, stwierdza brak kultu publicznego i powołuje pisarzy, których zadaniem jest przepisanie akt procesu 22. Postępowanie Trybunału beatyfikacyjnego w przypadku procesu wyznawcy ma za zadanie zbadanie na podstawie zeznań świadków heroiczności cnót Sługi Bożego, jego życia i opinii świętości. W procesie beatyfikacyjnym męczennika bada się, czy kandydat poniósł śmierć męczeńską z powodu nienawiści oprawcy do wiary. Z uwagi na wielość świadków wywodzących się ze środowiska krakowskiego, wadowickiego oraz lubelskiego i wynikające stąd trudności w składaniu przez nich zeznań w Rzymie, ustanowiono na wniosek postulatora Trybunał rogatoryjny w Krakowie, 17 Normy 9; SM art i art H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s SM art i Normy 6c. O urzędnikach dochodzenia w szczególności traktuje SM w art SM art H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s

4 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... którego pierwsze posiedzenie odbyło się na Wawelu w dniu 4 listopada 2005 r. 23 Jego przewodniczącym został mianowany bp Tadeusz Pieronek. Zadaniem tego Trybunału było świadczenie pomocy prawnej Trybunałowi rzymskiemu i przekazanie mu zgromadzonych dowodów w sprawie. Jego prace obejmujące przesłuchanie ponad stu świadków zakończyły się w katedrze wawelskiej w dniu 1 kwietnia 2006 r. Po zgromadzeniu środków dowodowych następuje publikacja akt procesu, podczas której promotor sprawiedliwości oraz postulator sprawy studiują akta sprawy i mogą zażądać przedstawienia nowych środków dowodowych 24. Jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia dochodzeń uzupełniających, biskup może na wniosek postulatora lub promotora sprawiedliwości powoływać biegłych, których opinie dołącza się do akt sprawy 25. Po ewentualnym uzupełnieniu dowodów i ich ponownej publikacji następuje zamknięcie postępowania dowodowego na podstawie dekretu sędziego 26. Zadaniem mianowanego pisarza jest przygotowanie transumptu, czyli autentykowanej kopii całych akt procesowych z procesu diecezjalnego i ich tłumaczenie na jeden z przyjmowanych w Kongregacji języków, jeżeli zostały sporządzone w innej wersji językowej 27. Na etapie procesu diecezjalnego dokonuje się rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożego. Dokonuje się tego w obecności delegata biskupa, promotora sprawiedliwości i notariusza. Na tę okoliczność powołuje się również biegłych lekarzy i robotników fizycznych niezbędnych do wykonania przewidzianych czynności. Wszyscy oni są zobowiązani do złożenia przysięgi na wierność wypełnienia zadania. W tym czasie zabezpiecza się również relikwie na wypadek beatyfikacji. Jeżeli przewidziana jest translacja, czyli przeniesienie ciała Sługi Bożego, dokonuje się tego bez rozgłosu, aby nie spowodować kultu publicznego 28. Ciało bł. Jana Pawła II zostało przeniesione z grot watykańskich już po akcie beatyfikacji dnia 3 maja 2011 r. i spoczęło pod ołtarzem kaplicy św. Sebastiana w bazylice św. Piotra w Watykanie. Wydarzeniu temu towarzyszyło wiele osób, zarówno duchownych, jak i świeckich, co jednak nie godziło w przepisy zakazujące dokonywania translacji w szerszym gronie dla uniknięcia oznak kultu publicznego, ponieważ kult ten został już dopuszczony i ustanowiony w akcie beatyfikacji. Niezależnie od procesu dotyczącego cnót Sługi Bożego prowadzi się oddzielnie proces w sprawie udowodnienia cudów za jego przyczyną (vox Dei) 29. Wymaga się udowodnienia przynajmniej jednego cudu przed beatyfikacją i jednego cudu dokonanego po beatyfikacji, a będącego conditio sine qua non kanonizacji. Proces ten na szczeblu diecezjalnym przebiega analogicznie do procesu na temat heroiczności cnót. Nie bierze się nigdy pod uwagę tzw. cudów moralnych, jak np. nagłych nawróceń, wyzwolenia z nałogów itp., ponieważ nie ma gwarancji na ich trwałość. Rozpatruje się jedynie zdarzenia nadzwyczajne w porządku fizycznym, jak np. uzdrowienia, rozmnożenie żywności itp. Oczywiście bardzo ważna w tym procesie jest opinia biegłych, np. z zakresu 23 Por. SM art Normy 27b i c; SM art H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, s ; tenże, Prawo kanonizacyjne, s SM art ; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Por. Normy 29 31; SM art i SM Appendix art. 13; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Normy

5 PALESTRA medycyny 30. Jeden z lekarzy wchodzi w skład Trybunału i za pośrednictwem sędziego może stawiać pytania świadkom 31. Fakt zaistnienia cudu za przyczyną Sługi Bożego Jana Pawła II został potwierdzony przez Trybunał w Rzymie w dniu 23 marca 2007 r. Polegał on na niewytłumaczalnym z medycznego punktu widzenia nagłym ustąpieniu objawów będącej w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona u francuskiej siostry zakonnej Marie Simon-Pierre Normand. Po zakończeniu obu procesów w diecezji w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz cudu dokonanego za jego wstawiennictwem akta obu procesów przesyła się do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, w której toczą się dalsze etapy procesu kanonizacyjnego 32. Po otrzymaniu akt z diecezji sekretarz Kongregacji wpisuje je do protokołu i potwierdza ich przyjęcie. Następnie sprawdza się ważność akt procesu, a Kongres zwyczajny Kongregacji wyznacza relatora sprawy. W dalszej kolejności Kongregacja akceptuje na wniosek powoda postulatora rzymskiego, który na czas procedury w Kongregacji ma zamieszkiwać na terenie Rzymu. W przypadku procesu Jana Pawła II ustanowienie innej osoby postulatorem rzymskim od powołanej na ten urząd w fazie diecezjalnej było bezcelowe, ponieważ rezydowała ona w Rzymie. Po zakończeniu wstępnych czynności w Kongregacji następuje studium zebranego materiału i przygotowanie positio na temat heroiczności cnót Sługi Bożego oraz cudu dokonanego za jego wstawiennictwem. Za ich treść jest odpowiedzialny relator sprawy, jednak przygotowanie positio powierza się postulatorowi i wyznaczonemu współpracownikowi zewnętrznemu 33. Positio dotyczące heroiczności cnót (super virtutibus) zawiera przede wszystkim prezentację pozycji, informację dotyczącą historii sprawy, źródeł i kryteriów opracowania pozycji, profil biograficzny Sługi Bożego, dane na temat opinii świętości i jej podstawy. Najważniejsza część tego dokumentu zawiera tzw. streszczenie, obejmujące rekonstrukcję całego życia i działalności Sługi Bożego. Następnie zamieszcza się w positio opinie cenzorów teologów dotyczące pism Sługi Bożego oraz opinie innych ekspertów 34. Z kolei positio dotyczące cudu (super miraculo) zawiera dane dotyczące życia Sługi Bożego (lub błogosławionego jeśli dotyczy cudu wymaganego do kanonizacji), informację o domniemanym cudzie, jego chronologię, dekret ważności akt procesu diecezjalnego, streszczenie zawierające wszystkie akta procesu diecezjalnego, opinie biegłych, relacje ewentualnych poprzednich zebrań Konsulty i obszerną relację z Konsulty medycznej lub innej, która została powołana w danej sprawie 35. W dalszej kolejności następują dyskusje merytoryczne w Kongregacji dotyczące przedmiotu sprawy 36. Na tym etapie badania i dyskusje prowadzi się nad wydrukowanym już positio. W przypadku pozycji dotyczących heroiczności cnót (lub męczeństwa) są one przedmiotem badań historyków i teologów, pozycje o cudach są zaś poddawa- 30 Tamże, SM art Normy H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, s ; tenże, Prawo kanonizacyjne, s H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Tamże, s

6 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... ne badaniom Konsulty medycznej i teologicznej 37. Dyskusja teologiczna jest złożona z dwóch faz. Pierwsza z nich przebiega podczas Konsulty teologów, a druga w trakcie zwyczajnego zebrania Kongregacji. Po zakończeniu drugiej fazy kardynał prefekt przekazuje papieżowi wnioski i ewentualne uwagi zgłoszone przez członków tego zebrania. Tym sposobem cud wymagany do beatyfikacji Jana Pawła II został zaaprobowany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w dniu 12 stycznia 2011 r. Ostatnia faza procesu beatyfikacyjnego (kanonizacyjnego) w Kongregacji polega na odczytaniu w obecności papieża dekretów o heroiczności cnót (lub udowodnieniu męczeństwa) oraz o udowodnieniu cudu i dokonuje się ich promulgacji. Jednakże ostateczna decyzja o wydaniu ewentualnego dekretu w powyższych sprawach i przyznaniu publicznego kultu pozostaje zawsze w gestii papieża. W dniu 16 listopada 2009 r. Komisja kardynałów zdecydowała o przedłożeniu papieżowi Benedyktowi XVI prośby o dokonanie aktu beatyfikacji Jana Pawła II. Trzy dni później, 19 grudnia 2009 r., papież podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, 14 stycznia 2011 r. podpisał zaś dekret o cudzie i wyznaczył termin beatyfikacji na dzień 1 maja 2011 r. Papież Benedykt XVI ustanowił przy tej okazji dzień 22.10, będący rocznicą inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, liturgicznym wspomnieniem Błogosławionego. Jego publiczny kult nie został jednak dopuszczony na terenie wszystkich diecezji, które o to się ubiegały. Rozszerzenie takiej zgody na cały świat byłoby równoznaczne z kanonizacją, a przecież tylko na jej podstawie można oddawać kult publiczny świętemu w całym Kościele. Jak już to zostało zasygnalizowane, do kanonizacji wymaga się udowodnienia kolejnego cudu w toku postępowania procesowego, jak to ma miejsce przy udowadnianiu cudu do beatyfikacji. Ważne jest, aby cud wymagany do kanonizacji miał miejsce po beatyfikacji. W przypadku bł. Jana Pawła II cud, który stał się przedmiotem procesu kanonizacyjnego, dokonał się w dniu jego beatyfikacji na Kostaryce. Floribeth Mora Diaz, cierpiąca na nieoperacyjnego tętniaka mózgu, za pośrednictwem przekazu telewizyjnego łączyła się w modlitwie z uczestnikami uroczystości beatyfikacyjnych i prosiła za wstawiennictwem Jana Pawła II o uzdrowienie ze swojej dolegliwości. Na koniec transmisji zasnęła i po obudzeniu się następnego dnia stwierdziła, że symptomy choroby ustąpiły. Papież Franciszek podpisał w dniu 5 lipca 2013 r. dekret uznający ten cud, przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Dzięki temu wypełniono wszystkie warunki wymagane prawem, aby ich zwieńczeniem był akt kanonizacji bł. Jana Pawła II w niezwykle wymownym dniu w niedzielę po Wielkanocy w Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez Papieża Polaka na podstawie objawień św. s. Faustyny Kowalskiej, która przez niego była beatyfikowana i kanonizowana. Powyższy szkic niech będzie przyczynkiem do dalszych, pogłębionych studiów przybliżających dość skomplikowany proces wynoszenia na ołtarze osób uznawanych w Kościele katolickim za święte, których przykład ma wielkie i aktualne znaczenie dla życia poszczególnych wiernych, a także dla całego Kościoła powszechnego (walor eklezjalny) 38. Na uwagę zasługują również procesy kanonizacyjne dotyczące spraw dawnych 37 Tamże, s Congregatio de Causis Sanctorum, Le cause dei santi. Sussidio per lo «Studium», s ; H. Misztal, Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji, Studia Prawnicze KUL 29 (2007), nr 1, s

7 PALESTRA czy też tzw. kanonizacje równoznaczne 39. Beatyfikacja i kanonizacja zawsze odznaczają się społecznym oddziaływaniem i budzą entuzjazm wiary. Ogłoszenie świętym bł. Jana Pawła II papieża naszych czasów, a przez to żywo obecnego w naszej pamięci może być też impulsem do ponownego odkrycia jego bogatej myśli filozoficznej odnoszącej się także do nauk prawnych, a która znajdowała swój wyraz w jego dorocznych przemówieniach do Trybunału Roty Rzymskiej. 39 Szerzej na ten temat: H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, Prawo Kanoniczne 21 (1978), nr 3 4, s

ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH

ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) s. 154-172 KS. HENRYK MISZTAL ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH Kan. 1403 KPK z 1983 r. 1 postanowił,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI S T A T U T K O L E G I U M K O N S U L T O R Ó W A R C H I D I E C E Z J I C Z Ę S T O C H O W S K I E J Wstęp Kolegium Konsultorów jest to zespół kapłanów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI

Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH KAPITUŁA GENERALNA ZWYKŁA 2013 Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO Fra Angelo PALERI Sacro Convento, ASSISI 19 stycznia 17 lutego 2013 Sprawozdanie Postulatora generalnego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr X/ / 2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust.

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu Art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. w dniu 20 sierpnia 2013 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA. w dniu 20 sierpnia 2013 roku Dane Akcjonariusza: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System Spółka Akcyjna FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Wyniesiony na ołtarze...

Wyniesiony na ołtarze... Wyniesiony na ołtarze... (www.se.pl) Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie podczas uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra, w dniu 8 kwietnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Europejskie postępowanie nakazowe Rozporządzenie 1896/2006 z 12.12.2006r. Ustanawiające postępowanie

Bardziej szczegółowo

Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski SEP- D/10.4.2.1-4 Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Czcigodny Księże Profesorze, pragnę poinformować, że 357. Zebranie Plenarne Konferencji

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

PROCES BEATYFIKACYJNY JANA PAWŁA II W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KANONIZACYJNEGO

PROCES BEATYFIKACYJNY JANA PAWŁA II W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KANONIZACYJNEGO Gabriel Bartoszewski PROCES BEATYFIKACYJNY JANA PAWŁA II W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KANONIZACYJNEGO Beatyfikacja papieŝa Jana Pawła II w tak krótkim czasie po śmierci wzbudziła powszechną radość

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PUERI CANTORES (FIPC)

STATUT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PUERI CANTORES (FIPC) STATUT MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI PUERI CANTORES (FIPC) Art. 1 NAZWA I STRUKTURA FEDERACJI Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores (zwana dalej FIPC [Foederatio Internationalis Pueri Cantores]) posiada

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 09.01.2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. Dz.U.07.249.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ

INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ INSTRUKCJA O KANCELARII PARAFIALNEJ Jedną z form troski proboszcza i jego współpracowników o wspólnotę parafialną, tym samym jedną z form pracy duszpasterskiej jest posługa w kancelarii parafialnej. I.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WSTĘPNE

I. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 13 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

w Poznaniu U Boromeusza

w Poznaniu U Boromeusza Pismo parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu U Boromeusza luty 2010 (18) nr 1 Któryś za nas cierpiał rany... CZAS POKOCHAĆ NAJWIĘKSZĄ MIŁOŚĆ... Słowo redakcji... i rozpoczął się Wielki Post...posypmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn.

BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn. BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn. akt Tw 16/13 Adwokat Błażej Gazda Kancelaria Adwokacka MAXIMUS Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 27.02.2014 roku REGULAMIN

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 27.02.2014 roku REGULAMIN Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 27.02.2014 roku Regulamin określa: REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"

Statut stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie" Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zwane dalej DIAKONIĄ, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu.

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie powołania Rady Krakowskich Seniorów oraz nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5 c ust. 2, ust. 5, art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl

40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl 40-043 Katowice, ul. Jordana 18 323 569 056, fax. 323 569 055 e-mail: sekretariat@wtl.us.edu.pl Regulamin wewnętrznego konkursu na podział środków z dotacji na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, zwana dalej DIAKONIĄ DIECE- ZJALNĄ,

Bardziej szczegółowo

Temat: Błogosławiony znaczy szczęśliwy! Osiem sposobów na szczęście według Jana Pawła II.

Temat: Błogosławiony znaczy szczęśliwy! Osiem sposobów na szczęście według Jana Pawła II. Temat: Błogosławiony znaczy szczęśliwy! Osiem sposobów na szczęście według Jana Pawła II. Adresaci zajęć: uczniowie klas gimnazjalnych (2 3 klasa) Czas trwania zajęć: 2 x 45 min. Cele dydaktyczne: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ

KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ Bogusław Trzeciak SJ KLAUZULE ODSYŁAJĄCE W KONKORDATACH Z HISZPANIĄ IZ POLSKĄ LUBLIN TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I Pojęcie Konkordatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2015 Burmistrza Barcina z dnia 10 listopada 2015 r. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie 1 Kandydata na stanowisko dyrektora

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Legnickiej powołane jest do istnienia decyzją

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

w dniu 4 lutego 2015r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. przy ul. Plac Trzech Krzyży 3

w dniu 4 lutego 2015r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul. przy ul. Plac Trzech Krzyży 3 FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. w dniu 4 lutego 2015 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo Poznań, 29 września 2015 Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski Kierownik Katedry Historii Ustroju Państw OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo kościelne na kierunku Prawo I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

e) W przypadku stosowania nowych wzorów zaświadczeń możemy spotkać się dwiema sytuacjami: w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

e) W przypadku stosowania nowych wzorów zaświadczeń możemy spotkać się dwiema sytuacjami: w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego. Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe) Zmieniona i uzupełniona w dniu 16 marca 2015 roku (zmiany i uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE REGULAMIN PRACY RADY ŁAWNICZEJ przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE Na podstawie art.175 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070, z późn. zm.); Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia tekstu umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz

UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz UCHWAŁA NR XLIV/639/2014 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Racibórz Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 listopada 2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Papież Franciszek. Jorge Mario Bergoglio

Papież Franciszek. Jorge Mario Bergoglio Papież Franciszek Jorge Mario Bergoglio Krótkie kalendarium ur. 17 grudnia 1936 w Buenos Aires 11 marca 1958 wstąpił do zakonu jezuitów 1964-1965 był nauczycielem literatury i psychologii 13 grudnia 1969-

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała. nr 1/3/2016. Uczelnianej Komisji Wyborczej. z dnia 08 marca 2016 r.

Uchwała. nr 1/3/2016. Uczelnianej Komisji Wyborczej. z dnia 08 marca 2016 r. Uchwała nr 1/3/2016 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie trybu przeprowadzenia wyborów, procedury głosowania oraz sposobu prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jawność postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego

Jawność postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego Jawność postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego dr Joanna Misztal-Konecka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się Przepisy ogólne 1 1. Regulamin normuje organizację potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku zgodnie z ustawą z dnia 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DIECEZJA RADOMSKA Organizator Konkursu Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Świdnica, dnia 12.10.2012r. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY I. Zarządzam zorganizowanie, w drodze konkursu, naboru kandydatów na staż urzędniczy

Bardziej szczegółowo

SPR!\ W I[]) LI vvości

SPR!\ W I[]) LI vvości 24/GRU/2015/CZ 11: 23 ~ Min. Sprawiedliwoici NR FAKS:225212445 S. OO 1 SPR!\ W I[]) LI vvości..._---- -_... ~ "'' ""'-'"'"-'""""",_ ""'-'( Warszawa,23grudnia 2015 r. Podsekretarz Stanu DL III 072-24/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r.

Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. Regulamin obrad Nadzwyczajnego Kongresu Polskiego Związku Judo Warszawa, dn. 08 marca 2015 r. projekt 1. 1. W Nadzwyczajnym Kongresie Polskiego Związku Judo (dalej również jako Kongres ) z głosem stanowiącym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta Działając na podstawie art. 22 1 pkt 1 lit. a

Bardziej szczegółowo

1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440.

1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440. I. Książki autorskie 1. Wszystko dla Boga, wszystko dla dusz... Duchowość Towarzystwa Chrystusowego według o. Ignacego Posadzego TChr, Poznań 2008, ss. 440. II. Redakcja książek i inne opracowania. 1.

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo