Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego"

Transkrypt

1 Zarys procedury kanonizacyjnej na przykładzie procesu kanonizacyjnego bł. Jana Pawła II Papież Franciszek podczas konsystorza zwołanego 30 września 2013 r. wyznaczył 27 kwietnia 2014 r. dniem kanonizacji dwóch błogosławionych papieży Jana XXIII i Jana Pawła II 1. Nadchodząca kanonizacja papieża Polaka jest dobrą okazją, by w ogólnym zarysie przedstawić przebieg procesu kanonizacyjnego wyznawcy. Procedura kanonizacyjna jest przez Prawodawcę kościelnego regulowana specjalnym prawem papieskim, do którego odsyła w kan Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (KPK) 2. Źródłem tego prawa jest Konstytucja Apostolska Jana Pawła II Divinus perfectionis Magister z 25 stycznia 1983 r. 3 Na jej podstawie Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała 7 lutego 1983 r. Normy, którymi należy się kierować w procesach kanonizacyjnych na szczeblu diecezjalnym 4. W obliczu pojawiających się wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa specjalnego Kongregacja wydała także Instrukcję Sanctorum Mater 5 akt administracyjny, który ma na celu ułatwić precyzyjne zachowanie prawa na etapie dochodzenia diecezjalnego. W kwestiach dotyczących procedury zbierania dowodów z dokumentów i z przesłuchania świadków 6 należy obok przepisów specjalnych zachować również odpowiednie normy zawarte w KPK i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich z 1990 r. Poza wymienionymi aktami prawnymi zastosowanie mają również inne akty administracyjne, których szczegółowe omówienie wykracza poza przyjęte ramy niniejszego opracowania 8. 1 Dane dotyczące chronologii procesu kanonizacyjnego bł. Jana Pawła II zostały zaczerpnięte z informacji podanych przez Katolicką Agencję Informacyjną na stronie dostęp: 15 lutego 2014 r. 2 Kan Sprawy kanonizacji Sług Bożych rządzą się szczególną ustawą papieską. 2. W sprawach tych mają ponadto zastosowanie przepisy tego Kodeksu, ilekroć w tejże ustawie odsyła się do prawa powszechnego albo chodzi o normy, które z samej natury rzeczy dotyczą także tych spraw. 3 Acta Apostolicae Sedis (AAS) 75 (1983), s Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum, AAS 75 (1983), s (dalej: Normy) tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. nauk. P. Majer, Kraków 2011, s Ilekroć mowa jest o procedurze kanonizacyjnej przeprowadzanej w diecezji, tylekroć dotyczy to również analogicznego dochodzenia w eparchii. Ta ostatnia w katolickich Kościołach Wschodnich jest odpowiednikiem diecezji w Kościele łacińskim. 5 Instrukcja została zaaprobowana przez Benedykta XVI 22 lutego 2007 r. i opublikowana 17 maja 2007 r., AAS99 (2007), s ; Communicationes 39 (2007), s (dalej SM) tekst polski wraz z komentarzem: H. Misztal, «Sanctorum Mater». Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, wyd. II, Lublin Szerzej na ten temat: SM art i ; H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, (w:) tenże, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism, red. L. Fiejdasz, Lublin 2009, s ; R. Pajszczyk, Dowód ze świadków w postępowaniu kanonizacyjnym. Studium historyczno-prawne, Poznań Zob. H. Misztal, Zastosowanie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego do postępowania w sprawach kanonizacyjnych, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001), s Szerzej na ten temat m.in.: H. Misztal, Prawo kanonizacyjne. Instytucje prawa materialnego. Zarys historii, 26

2 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego, którego etapem pośrednim jest beatyfikacja 9, musi być poprzedzone spełnieniem kilku warunków. Pierwszym z nich jest fama sanctitatis, czyli spontaniczna opinia poważnych i uczciwych wiernych o świętości kandydata na ołtarze za jego życia, w czasie śmierci i po niej 10. Ona daje początek jego kultowi i go podtrzymuje. Sam postulator procesu, zanim zwróci się do biskupa miejsca śmierci kandydata o rozpoczęcie sprawy, musi być przekonany o jego świętości i odpowiednio to uargumentować w prośbie do Kongregacji o wydanie zgody (nihil obstat) na wszczęcie procedury 11. W odniesieniu do papieża Jana Pawła II spełnienie tego warunku nie budzi żadnych wątpliwości. Wystarczy przypomnieć opinie wiernych o jego świętości za życia, przy śmierci, jak i po niej. Rzesza trzech milionów osób, które oddały mu ostatni hołd, i osławione już transparenty wznoszone podczas jego pogrzebu w dniu 8 kwietnia 2005 r., głoszące Santo subito, domagające się jak najszybszego wyniesienia go na ołtarze, również dowodzą tego przeświadczenia wiernych (vox populi). Proces kanonizacyjny przebiega w trzech etapach: dochodzenie diecezjalne, studium w Kongregacji i dyskusje na posiedzeniach teologicznych. Przed formalnym rozpoczęciem procesu postulator powinien przygotować odpowiednie pieczęci, zredagować biografię lub przynajmniej chronologię życia 12. Następnie do jego obowiązków należy zebranie pism drukowanych kandydata na ołtarze, po czym zwrócenie się do biskupa o powołanie cenzorów publikowanych i niepublikowanych pism Sługi Bożego, a także komisji historycznej dla dokonania kwerendy pism niedrukowanych oraz innych dokumentów związanych ze sprawą. Kolejnym etapem jest złożenie przez postulatora prośby (supplex libellus) do kompetentnego biskupa o rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu 13. Miejscem prowadzenia procesu jest z zasady diecezja, na terenie której zmarł kandydat na ołtarze 14. Biskupowi miejsca nie wolno wszcząć postępowania przed uzyskaniem opinii Konferencji Biskupów na temat słuszności jej rozpoczęcia 15. Następnie biskup kieruje do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zapytanie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma jakichś przeszkód w tej materii 16. Ta, na podstawie opinii innych Kongregacji, m.in. Kongregacji Nauki Wiary, wystawia nihil obstat, jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie do rozpoczęcia procesu. W tym samym czasie procedura, wyd. II, Lublin 2003, s Publikacja ta stanowi podstawę niniejszego opracowania. Na szczególną uwagę w dziedzinie prawa kanonizacyjnego zasługują również liczne artykuły H. Misztala zebrane w: tenże, Duc in altum. Sprawy kanonizacyjne. Wybór pism oraz publikacja Congregatio de Causis Sanctorum, Le cause dei santi. Sussidio per lo «Studium», red. V. Criscuolo, D. Ols, R. J. Sarno, ed. II, Città del Vaticano W akcie beatyfikacji papież zezwala na kult Sługi Bożego ograniczony do jakiegoś terytorium (określone państwo, region, diecezja, instytut zakonny itp.) lub określonych czynności liturgicznych. Z kolei kanonizacja jest ostatecznym aktem papieskim, poprzez który Sługa Boży, uprzednio zaliczony do grona błogosławionych, zostaje zaliczony w poczet świętych, przez co poleca się oddawać mu kult publiczny w całym Kościele. 10 SM art. 4 1; 5 1; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Por. H. Misztal, Biografia w procesie beatyfikacyjnym, Prawo Kanoniczne 25 (1982), nr 1 2, s Normy 3b i 8; SM art i 25 1; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Szerzej na temat obowiązków postulatora: E. Zarosa, Rola postulatora w sprawach kanonizacyjnych według ustawodawstwa Jana Pawła II. Prawo materialne i formalne w praktycznym zastosowaniu, Lublin Zamość Sandomierz Normy 5a; SM art Normy 11a; SM art. 41 i Normy 15c; SM art. 45 i

3 PALESTRA biskup lub na jego polecenie promotor sprawiedliwości lub inni biegli winni na podstawie zgromadzonej dokumentacji sformułować pytania do świadków. Czas, jaki powinien upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze do momentu rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego, winien się mieścić między piątym a trzydziestym rokiem 17. Nowo wybrany papież Benedykt XVI już w niespełna półtora miesiąca od śmierci swego poprzednika na tronie Piotrowym, 9 maja 2005 r., udzielił dyspensy od tego wymogu. Pięcioletni okres dzielący moment śmierci kandydata na ołtarze od chwili rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego ma na celu upewnienie, że wraz z upływem czasu opinia świętości nie wygasła, lecz nadal się utrzymuje. W odniesieniu do osoby Jana Pawła II zachowanie tego wymogu było niepotrzebne, ponieważ nie ulegało wątpliwości, że takie przekonanie wiernych nie wygaśnie. W związku z tym dokument zawierający dyspensę od tego wymogu został uroczyście ogłoszony przez Benedykta XVI w dniu 13 maja 2005 r. w rzymskiej bazylice większej św. Jana na Lateranie. Pięć dni później wikariusz generalny dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini ogłosił edykt wzywający wiernych do nadsyłania informacji potwierdzających świętość bądź przeczących świętości Jana Pawła II. Liczna korespondencja napływająca do Watykanu wyrażała przekonanie wielu osób o uzyskaniu szczególnych łask lub nawet cudów za jego wstawiennictwem, co przeradzało się w spontaniczny kult prywatny. W ten sposób zostały spełnione wszystkie wstępne warunki wymagane prawem do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 18. Pierwsza i ostatnia sesja procesu diecezjalnego ma charakter publiczny 19. Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II nastąpiło w Rzymie 28 czerwca 2005 r., kiedy to zostali zaprzysiężeni członkowie trybunału 20. Postulatorem, czyli pełnomocnikiem powoda do rozpoczęcia i prowadzenia procesu, został mianowany ks. Sławomir Oder. Od tego momentu kandydata na ołtarze określa się mianem Sługi Bożego 21. Kolejne sesje (robocze) mają charakter niejawny. Postulator w obecności delegata biskupiego, promotora sprawiedliwości oraz notariusza wnosi o rozpoczęcie przesłuchań świadków. Następnie wypowiada się promotor sprawiedliwości, czy nie ma nic przeciwko przesłuchaniu zaproponowanych osób, i stawia pytania powoływanym kolejno zaprzysiężonym świadkom. Na następnym etapie procesu trybunał przyjmuje dokumenty i pisma kandydata na ołtarze, stwierdza brak kultu publicznego i powołuje pisarzy, których zadaniem jest przepisanie akt procesu 22. Postępowanie Trybunału beatyfikacyjnego w przypadku procesu wyznawcy ma za zadanie zbadanie na podstawie zeznań świadków heroiczności cnót Sługi Bożego, jego życia i opinii świętości. W procesie beatyfikacyjnym męczennika bada się, czy kandydat poniósł śmierć męczeńską z powodu nienawiści oprawcy do wiary. Z uwagi na wielość świadków wywodzących się ze środowiska krakowskiego, wadowickiego oraz lubelskiego i wynikające stąd trudności w składaniu przez nich zeznań w Rzymie, ustanowiono na wniosek postulatora Trybunał rogatoryjny w Krakowie, 17 Normy 9; SM art i art H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s SM art i Normy 6c. O urzędnikach dochodzenia w szczególności traktuje SM w art SM art H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s

4 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... którego pierwsze posiedzenie odbyło się na Wawelu w dniu 4 listopada 2005 r. 23 Jego przewodniczącym został mianowany bp Tadeusz Pieronek. Zadaniem tego Trybunału było świadczenie pomocy prawnej Trybunałowi rzymskiemu i przekazanie mu zgromadzonych dowodów w sprawie. Jego prace obejmujące przesłuchanie ponad stu świadków zakończyły się w katedrze wawelskiej w dniu 1 kwietnia 2006 r. Po zgromadzeniu środków dowodowych następuje publikacja akt procesu, podczas której promotor sprawiedliwości oraz postulator sprawy studiują akta sprawy i mogą zażądać przedstawienia nowych środków dowodowych 24. Jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia dochodzeń uzupełniających, biskup może na wniosek postulatora lub promotora sprawiedliwości powoływać biegłych, których opinie dołącza się do akt sprawy 25. Po ewentualnym uzupełnieniu dowodów i ich ponownej publikacji następuje zamknięcie postępowania dowodowego na podstawie dekretu sędziego 26. Zadaniem mianowanego pisarza jest przygotowanie transumptu, czyli autentykowanej kopii całych akt procesowych z procesu diecezjalnego i ich tłumaczenie na jeden z przyjmowanych w Kongregacji języków, jeżeli zostały sporządzone w innej wersji językowej 27. Na etapie procesu diecezjalnego dokonuje się rozpoznania i przeniesienia doczesnych szczątków Sługi Bożego. Dokonuje się tego w obecności delegata biskupa, promotora sprawiedliwości i notariusza. Na tę okoliczność powołuje się również biegłych lekarzy i robotników fizycznych niezbędnych do wykonania przewidzianych czynności. Wszyscy oni są zobowiązani do złożenia przysięgi na wierność wypełnienia zadania. W tym czasie zabezpiecza się również relikwie na wypadek beatyfikacji. Jeżeli przewidziana jest translacja, czyli przeniesienie ciała Sługi Bożego, dokonuje się tego bez rozgłosu, aby nie spowodować kultu publicznego 28. Ciało bł. Jana Pawła II zostało przeniesione z grot watykańskich już po akcie beatyfikacji dnia 3 maja 2011 r. i spoczęło pod ołtarzem kaplicy św. Sebastiana w bazylice św. Piotra w Watykanie. Wydarzeniu temu towarzyszyło wiele osób, zarówno duchownych, jak i świeckich, co jednak nie godziło w przepisy zakazujące dokonywania translacji w szerszym gronie dla uniknięcia oznak kultu publicznego, ponieważ kult ten został już dopuszczony i ustanowiony w akcie beatyfikacji. Niezależnie od procesu dotyczącego cnót Sługi Bożego prowadzi się oddzielnie proces w sprawie udowodnienia cudów za jego przyczyną (vox Dei) 29. Wymaga się udowodnienia przynajmniej jednego cudu przed beatyfikacją i jednego cudu dokonanego po beatyfikacji, a będącego conditio sine qua non kanonizacji. Proces ten na szczeblu diecezjalnym przebiega analogicznie do procesu na temat heroiczności cnót. Nie bierze się nigdy pod uwagę tzw. cudów moralnych, jak np. nagłych nawróceń, wyzwolenia z nałogów itp., ponieważ nie ma gwarancji na ich trwałość. Rozpatruje się jedynie zdarzenia nadzwyczajne w porządku fizycznym, jak np. uzdrowienia, rozmnożenie żywności itp. Oczywiście bardzo ważna w tym procesie jest opinia biegłych, np. z zakresu 23 Por. SM art Normy 27b i c; SM art H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, s ; tenże, Prawo kanonizacyjne, s SM art ; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Por. Normy 29 31; SM art i SM Appendix art. 13; H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Normy

5 PALESTRA medycyny 30. Jeden z lekarzy wchodzi w skład Trybunału i za pośrednictwem sędziego może stawiać pytania świadkom 31. Fakt zaistnienia cudu za przyczyną Sługi Bożego Jana Pawła II został potwierdzony przez Trybunał w Rzymie w dniu 23 marca 2007 r. Polegał on na niewytłumaczalnym z medycznego punktu widzenia nagłym ustąpieniu objawów będącej w zaawansowanym stadium choroby Parkinsona u francuskiej siostry zakonnej Marie Simon-Pierre Normand. Po zakończeniu obu procesów w diecezji w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego oraz cudu dokonanego za jego wstawiennictwem akta obu procesów przesyła się do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, w której toczą się dalsze etapy procesu kanonizacyjnego 32. Po otrzymaniu akt z diecezji sekretarz Kongregacji wpisuje je do protokołu i potwierdza ich przyjęcie. Następnie sprawdza się ważność akt procesu, a Kongres zwyczajny Kongregacji wyznacza relatora sprawy. W dalszej kolejności Kongregacja akceptuje na wniosek powoda postulatora rzymskiego, który na czas procedury w Kongregacji ma zamieszkiwać na terenie Rzymu. W przypadku procesu Jana Pawła II ustanowienie innej osoby postulatorem rzymskim od powołanej na ten urząd w fazie diecezjalnej było bezcelowe, ponieważ rezydowała ona w Rzymie. Po zakończeniu wstępnych czynności w Kongregacji następuje studium zebranego materiału i przygotowanie positio na temat heroiczności cnót Sługi Bożego oraz cudu dokonanego za jego wstawiennictwem. Za ich treść jest odpowiedzialny relator sprawy, jednak przygotowanie positio powierza się postulatorowi i wyznaczonemu współpracownikowi zewnętrznemu 33. Positio dotyczące heroiczności cnót (super virtutibus) zawiera przede wszystkim prezentację pozycji, informację dotyczącą historii sprawy, źródeł i kryteriów opracowania pozycji, profil biograficzny Sługi Bożego, dane na temat opinii świętości i jej podstawy. Najważniejsza część tego dokumentu zawiera tzw. streszczenie, obejmujące rekonstrukcję całego życia i działalności Sługi Bożego. Następnie zamieszcza się w positio opinie cenzorów teologów dotyczące pism Sługi Bożego oraz opinie innych ekspertów 34. Z kolei positio dotyczące cudu (super miraculo) zawiera dane dotyczące życia Sługi Bożego (lub błogosławionego jeśli dotyczy cudu wymaganego do kanonizacji), informację o domniemanym cudzie, jego chronologię, dekret ważności akt procesu diecezjalnego, streszczenie zawierające wszystkie akta procesu diecezjalnego, opinie biegłych, relacje ewentualnych poprzednich zebrań Konsulty i obszerną relację z Konsulty medycznej lub innej, która została powołana w danej sprawie 35. W dalszej kolejności następują dyskusje merytoryczne w Kongregacji dotyczące przedmiotu sprawy 36. Na tym etapie badania i dyskusje prowadzi się nad wydrukowanym już positio. W przypadku pozycji dotyczących heroiczności cnót (lub męczeństwa) są one przedmiotem badań historyków i teologów, pozycje o cudach są zaś poddawa- 30 Tamże, SM art Normy H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s H. Misztal, Akta spraw i postępowania kanonizacyjnego, s ; tenże, Prawo kanonizacyjne, s H. Misztal, Prawo kanonizacyjne, s Tamże, s

6 3 4/2014 Zarys procedury kanonizacyjnej... ne badaniom Konsulty medycznej i teologicznej 37. Dyskusja teologiczna jest złożona z dwóch faz. Pierwsza z nich przebiega podczas Konsulty teologów, a druga w trakcie zwyczajnego zebrania Kongregacji. Po zakończeniu drugiej fazy kardynał prefekt przekazuje papieżowi wnioski i ewentualne uwagi zgłoszone przez członków tego zebrania. Tym sposobem cud wymagany do beatyfikacji Jana Pawła II został zaaprobowany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych w dniu 12 stycznia 2011 r. Ostatnia faza procesu beatyfikacyjnego (kanonizacyjnego) w Kongregacji polega na odczytaniu w obecności papieża dekretów o heroiczności cnót (lub udowodnieniu męczeństwa) oraz o udowodnieniu cudu i dokonuje się ich promulgacji. Jednakże ostateczna decyzja o wydaniu ewentualnego dekretu w powyższych sprawach i przyznaniu publicznego kultu pozostaje zawsze w gestii papieża. W dniu 16 listopada 2009 r. Komisja kardynałów zdecydowała o przedłożeniu papieżowi Benedyktowi XVI prośby o dokonanie aktu beatyfikacji Jana Pawła II. Trzy dni później, 19 grudnia 2009 r., papież podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, 14 stycznia 2011 r. podpisał zaś dekret o cudzie i wyznaczył termin beatyfikacji na dzień 1 maja 2011 r. Papież Benedykt XVI ustanowił przy tej okazji dzień 22.10, będący rocznicą inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, liturgicznym wspomnieniem Błogosławionego. Jego publiczny kult nie został jednak dopuszczony na terenie wszystkich diecezji, które o to się ubiegały. Rozszerzenie takiej zgody na cały świat byłoby równoznaczne z kanonizacją, a przecież tylko na jej podstawie można oddawać kult publiczny świętemu w całym Kościele. Jak już to zostało zasygnalizowane, do kanonizacji wymaga się udowodnienia kolejnego cudu w toku postępowania procesowego, jak to ma miejsce przy udowadnianiu cudu do beatyfikacji. Ważne jest, aby cud wymagany do kanonizacji miał miejsce po beatyfikacji. W przypadku bł. Jana Pawła II cud, który stał się przedmiotem procesu kanonizacyjnego, dokonał się w dniu jego beatyfikacji na Kostaryce. Floribeth Mora Diaz, cierpiąca na nieoperacyjnego tętniaka mózgu, za pośrednictwem przekazu telewizyjnego łączyła się w modlitwie z uczestnikami uroczystości beatyfikacyjnych i prosiła za wstawiennictwem Jana Pawła II o uzdrowienie ze swojej dolegliwości. Na koniec transmisji zasnęła i po obudzeniu się następnego dnia stwierdziła, że symptomy choroby ustąpiły. Papież Franciszek podpisał w dniu 5 lipca 2013 r. dekret uznający ten cud, przypisywany wstawiennictwu bł. Jana Pawła II. Dzięki temu wypełniono wszystkie warunki wymagane prawem, aby ich zwieńczeniem był akt kanonizacji bł. Jana Pawła II w niezwykle wymownym dniu w niedzielę po Wielkanocy w Święto Miłosierdzia Bożego, ustanowione przez Papieża Polaka na podstawie objawień św. s. Faustyny Kowalskiej, która przez niego była beatyfikowana i kanonizowana. Powyższy szkic niech będzie przyczynkiem do dalszych, pogłębionych studiów przybliżających dość skomplikowany proces wynoszenia na ołtarze osób uznawanych w Kościele katolickim za święte, których przykład ma wielkie i aktualne znaczenie dla życia poszczególnych wiernych, a także dla całego Kościoła powszechnego (walor eklezjalny) 38. Na uwagę zasługują również procesy kanonizacyjne dotyczące spraw dawnych 37 Tamże, s Congregatio de Causis Sanctorum, Le cause dei santi. Sussidio per lo «Studium», s ; H. Misztal, Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji, Studia Prawnicze KUL 29 (2007), nr 1, s

7 PALESTRA czy też tzw. kanonizacje równoznaczne 39. Beatyfikacja i kanonizacja zawsze odznaczają się społecznym oddziaływaniem i budzą entuzjazm wiary. Ogłoszenie świętym bł. Jana Pawła II papieża naszych czasów, a przez to żywo obecnego w naszej pamięci może być też impulsem do ponownego odkrycia jego bogatej myśli filozoficznej odnoszącej się także do nauk prawnych, a która znajdowała swój wyraz w jego dorocznych przemówieniach do Trybunału Roty Rzymskiej. 39 Szerzej na ten temat: H. Misztal, Kanonizacja równoznaczna, Prawo Kanoniczne 21 (1978), nr 3 4, s

Kalendarium drogi na ołtarze: Rok 2005

Kalendarium drogi na ołtarze: Rok 2005 Dwa lata temu 27 kwietnia 2014 roku w Niedzielę Bożego Miłosierdzia Franciszek kanonizował Wielkiego Papieża Jana Pawła II. Podczas uroczystej Mszy św. na Placu św. Piotra w Rzymie papież Franciszek wygłosił

Bardziej szczegółowo

Odszedł do Domu Ojca w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia sobota, 02 kwietnia :33

Odszedł do Domu Ojca w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia sobota, 02 kwietnia :33 W świetle Chrystusa zmartwychwstałego, 2 kwietnia roku Pańskiego 2005, o godzinie 21:37 wieczorem, gdy sobota dobiegała kresu i weszliśmy już w Dzień Pański w Oktawie Wielkanocy i Niedzielę Bożego Miłosierdzia,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom VIH R. R o d r i g o, M anuale p er istruire i p ro cessi di canonizzazione, Roma 1991, ss. 388.

ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom VIH R. R o d r i g o, M anuale p er istruire i p ro cessi di canonizzazione, Roma 1991, ss. 388. R E C E N Z J E ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom VIH - 1998 R. R o d r i g o, M anuale p er istruire i p ro cessi di canonizzazione, Roma 1991, ss. 388. Przewodnik lub podręcznik do prowadzenia spraw kanonizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH

ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 34 (2001) s. 154-172 KS. HENRYK MISZTAL ZASTOSOWANIE NORM KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DO POSTĘPOWANIA W SPRAWACH KANONIZACYJNYCH Kan. 1403 KPK z 1983 r. 1 postanowił,

Bardziej szczegółowo

Droga do świętości Jana Pawła II

Droga do świętości Jana Pawła II Relacje oparto m.in. na publikacjach Postulacji Sprawy Beatyfikacyjnej i Kanonizacyjnej Sługi Bożego Jana Pawła II, zamieszczonych na stronie internetowej oraz w miesięczniku,,totus Tuus. Matka miała 84

Bardziej szczegółowo

Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E

Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E Franciszkańska Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kraków ul. Chełmońskiego os. Azory Z A P R O S Z E N I E Oddział Akcji Katolickiej Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP i jej Asystent

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II. Zapraszamy na nową stronę Sanktuarium św. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 11 czerwca 2011 r. ks. kard. Stanisław Dziwisz uroczyście erygował Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w krakowskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich

PAŚ OWCE MOJE. Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich PAŚ OWCE MOJE Homilie i przemówienia Benedykta XVI wybrane w 65. rocznicę święceń kapłańskich Częstochowa 2016

Bardziej szczegółowo

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego Młodość 3 sierpnia 1901; Zuzela- narodziny drugiego dziecka Stanisława i Julianny Wyszyńskich. 1910- rodzina przenosi się do Andrzejewa, gdzie umiera mu

Bardziej szczegółowo

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI S T A T U T K O L E G I U M K O N S U L T O R Ó W A R C H I D I E C E Z J I C Z Ę S T O C H O W S K I E J Wstęp Kolegium Konsultorów jest to zespół kapłanów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZEŚNI MĘCZENNICY ZA WIARĘ WYMAGANIA PROCESU KANONIZACYJNEGO

WSPÓŁCZEŚNI MĘCZENNICY ZA WIARĘ WYMAGANIA PROCESU KANONIZACYJNEGO SEMINARE 25 * 2008 * s. 39-57 KS. ARKADIUSZ DOMASZK SDB UKSW, Warszawa WSPÓŁCZEŚNI MĘCZENNICY ZA WIARĘ WYMAGANIA PROCESU KANONIZACYJNEGO WSTĘP Jezus Chrystus powiedział Apostołom, że będą oni Jego świadkami

Bardziej szczegółowo

Kalendarium sprawy beatyfikacyjnej

Kalendarium sprawy beatyfikacyjnej Kalendarium sprawy beatyfikacyjnej Kalendarium sprawy beatyfikacyjnej o. Michała Tomaszka, o. Zbigniewa Strzałkowskiego Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) oraz kapłana diecezji Bergamo ks.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH Seweryn Świaczny ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA I STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W SĄDACH KOŚCIELNYCH PISMA PROCESOWE 2. wydanie Warszawa 2012 Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r. Wydawca Anna Hara Redaktor

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU METROPOLITALNEGO W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN SĄDU METROPOLITALNEGO W CZĘSTOCHOWIE ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI REGULAMIN SĄDU METROPOLITALNEGO W CZĘSTOCHOWIE I. ZASADY OGÓLNE 1. Arcybiskup Metropolita Częstochowski wykonuje władzę sądowniczą za pośrednictwem Sądu Metropolitalnego,

Bardziej szczegółowo

2. Jeżeli proces ustny zastosowano poza wypadkami dopuszczonymi przez prawo, akta sądowe są nieważne.

2. Jeżeli proces ustny zastosowano poza wypadkami dopuszczonymi przez prawo, akta sądowe są nieważne. Sekcja II USTNY PROCES SPORNY Kan. 1656-1. Ustnym procesem spornym, o którym w tej sekcji, mogą być załatwione wszystkie sprawy nie wykluczone przez prawo, chyba że strona prosi o zastosowanie zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą.

Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą. Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą. Dokonał tego papież Franciszek podczas Mszy św. na placu św. Piotra w Watykanie Na początku liturgii z prośbą o kanonizację założycielki Zgromadzenia Sióstr

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne

KUL. Lubelski Jana Pawła II. prawo kanoniczne KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II prawo kanoniczne 2 prawo kanoniczne Tryby studiów stacjonarne jednolite magisterskie, studia III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI

Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO. Fra Angelo PALERI ZAKON BRACI MNIEJSZYCH KONWENTUALNYCH KAPITUŁA GENERALNA ZWYKŁA 2013 Sprawozdanie POSTULATORA GENERALNEGO Fra Angelo PALERI Sacro Convento, ASSISI 19 stycznia 17 lutego 2013 Sprawozdanie Postulatora generalnego

Bardziej szczegółowo

1 dochodzenie lub obrona uprawnień osób fizycznych lub prawnych albo stwierdzenie faktów prawnych;

1 dochodzenie lub obrona uprawnień osób fizycznych lub prawnych albo stwierdzenie faktów prawnych; KSIĘGA VII PROCESY Część I POSTĘPOWANIE SĄDOWE W OGÓLNOŚCI Kan. 1400-1. Przedmiotem postępowania sądowego są: 1 dochodzenie lub obrona uprawnień osób fizycznych lub prawnych albo stwierdzenie faktów prawnych;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W MIĘDZYRZECZU Na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 1998, Nr 162,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Postanowienia ogólne STATUT PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1. W każdej parafii proboszcz ma obowiązek powołania Parafialnej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3062 UCHWAŁA NR LX/1526/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2012 r. Dz.U.2012.182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Toruńska

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety - Prowincja Toruńska Beatyfikacja Pierwsza rocznica beatyfikacji Od 26 â 30 września 2008 r. Nysa uroczyście obchodziła I rocznicę beatyfikacji bł. Marii Luizy Merkert. W uroczystościach wzięła udział Matka Generalna M. Samuela

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Skład komisji, tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust.

Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. Zasady odbioru powiadomień władz kościelnych o uzyskaniu przez instytucje kościelne osobowości prawnej na podstawie art. 4 ust. 2 Konkordatu Art. 4 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA MIANOWANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA MIANOWANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW NA STANOWISKA MIANOWANYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, KIEROWNIKÓW I DYREKTORÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UCZELNI 1. Wszczęcie postępowania konkursowego na stanowiska:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r.

REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki. zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK r. REGULAMIN Sądu Koleżeńskiego Przy Polskiej Izbie Książki zatwierdzony na posiedzeniu Rady PIK 18.06.2015 r. 1 1. Podstawą działania Sądu Koleżeńskiego jest Statut Polskiej Izby Książki ( PIK ) oraz niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

WKŁAD KS. LIBROWSKIEGO W PROCES BEATYFIKACYJNY BPA MICHAŁA KOZALA

WKŁAD KS. LIBROWSKIEGO W PROCES BEATYFIKACYJNY BPA MICHAŁA KOZALA 10(2007) KS. TOMASZ KACZMAREK WKŁAD KS. LIBROWSKIEGO W PROCES BEATYFIKACYJNY BPA MICHAŁA KOZALA Szeroka panorama działalności ks. prof. Stanisława Librowskiego obejmuje także jego prace jako postulatora

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe).

Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe). Informacja o zmianie przepisów dotyczących zawierania małżeństw wyznaniowych ze skutkami cywilnymi (tzw. małżeństwa konkordatowe). 1. Z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr X/ / 2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1

Bardziej szczegółowo

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR październik2016 www.zr.diecezja.pl 8 VII PIELGRZYMA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia zelatorzy i członkowie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej przeżywali swoją

Bardziej szczegółowo

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku

NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału roku WYDZIAŁ PRAWA KANONICZNEGO UKSW KIERUNEK: PRAWO KANONICZNE NOWY PROGRAM STUDIÓW zatwierdzony przez Radę Wydziału 12.05.2015 roku STUDIA NIESTACJONARNE SPECJALNOŚĆ KANONICZNA ADMINISTRACYJNO-SĄDOWA ROK

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STAŻ URZĘDNICZY W SĄDZIE REJONOWYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 235/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA SZCZECIN Rozdział 1 Część ogólna 1.1. Komisja przetargowa (zwana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Sposób przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dz.U.2012.182 z dnia 2012.02.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 20 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n

Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n. 48d. 3. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes, n Instrukcja Papieskiej Rady do spraw Tekstów Legislacyjnych Dignitas connubii, opublikowana w 2005 r. 1, na temat prowadzenia kanonicznych procesów o nieważność małżeństwa, we Wstępie zwraca uwagę, że godność

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE GRUDZIEŃ W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 29 grudnia 1902 Ks. dr Jerzy Matulewicz został mianowany profesorem Seminarium Duchownego w Kielcach z wykładami prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2015 Walnego Zebrania Członków RLGD Jurajska Ryba z dnia 17.08.2015 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA RYBA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1

Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 Regulamin przyznawania tytułów, medali i wyróżnień na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 1 I. Zasady ogólne 1 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, zwany dalej Uniwersytetem, może

Bardziej szczegółowo

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 LUTEGO 2010 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 LUTEGO 2010 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 17 LUTEGO 2010 R. Uchwała Nr 1 w sprawie pominięcia w porządku obrad punktów: 5 i 8 Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. "CZUBY"

REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. CZUBY REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. "CZUBY" Załącznik do uchwały nr 120/6/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 25.10.2011 r. REGULAMIN WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. CZUBY Mając na celu demokratyczne

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Wykaz Formularzy i Aneksów

Wykaz Formularzy i Aneksów Wykaz Formularzy i Aneksów FORMULARZ 01 Wyznanie wiary przed objęciem urzędu kościelnego.................. 17 FORMULARZ 02 Przysięga wierności przy objęciu urzędu kościelnego.................. 18 FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 45 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 45 poz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Wyniesiony na ołtarze...

Wyniesiony na ołtarze... Wyniesiony na ołtarze... (www.se.pl) Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się właściwie podczas uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pawła II na Placu św. Piotra, w dniu 8 kwietnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/39/2013 POLACY O PONTYFIKACIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Warszawa, marzec 2013 BS/39/2013 POLACY O PONTYFIKACIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI Warszawa, marzec 2013 BS/39/2013 POLACY O PONTYFIKACIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ. I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ. I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ Tekst jednolity na dzień 1 stycznia 2016 r. I. Cele i zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej 1. Parafialna Rada Duszpasterska zwana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego. Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Elektroniczne postępowanie cywilne w Polsce na tle prawa europejskiego Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Europejskie postępowanie nakazowe Rozporządzenie 1896/2006 z 12.12.2006r. Ustanawiające postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Uchwała nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w

Bardziej szczegółowo

Przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Grzegorz Mazurek

Przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą. Grzegorz Mazurek Przebieg rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą Grzegorz Mazurek 1. Akty prawne Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 907) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH. Rozdział I Formalne kryteria doboru kandydatów

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH. Rozdział I Formalne kryteria doboru kandydatów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2009 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 9 lipca 2009r. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH Rozdział I Formalne kryteria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. Projekt z dnia 4 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi

Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi Regulamin obrad Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi I. Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie członków (zwane dalej Walnym Zebraniem ) jest najwyższą władzą

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II 11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II 02 kwietnia 2016 r. Podczas ostatniej, jak miało się okazać, pielgrzymki do Polski, w 2002 r., papież pożegnał się z drogimi mu miejscami z młodości. Przejechał obok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 6 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 304 UCHWAŁA NR 125/2015 KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW. Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW. Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW Z ŻYCIA WYDZIAŁU PRAWA KANONICZNEGO UKSW Prawo Kanoniczne 58 (2015) nr 1 Posiedzenie naukowe pracowników Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW W dniu 16 grudnia 2014 roku w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn.

BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn. BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Warszawa, dnia 13 grudnia 2013 r. Sygn. akt Tw 16/13 Adwokat Błażej Gazda Kancelaria Adwokacka MAXIMUS Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. 1 Spis treści Kan. Księga I. Normy ogólne........................... 1 203 Tytuł I. Ustawy kościelne........................ 7 22 Tytuł II. Zwyczaj..............................

Bardziej szczegółowo

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Wstęp 1. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wyraźny wzrost liczby próśb o zawarcie małżeństwa katolickiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym

Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym Wstęp 1. W ostatnich latach w Polsce zauważa się wyraźny wzrost liczby próśb o zawarcie małżeństwa katolickiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. Dz.U.07.249.1867 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu PROJEKT Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa tryb powoływania członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski Bp Wojciech Polak Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski SEP- D/10.4.2.1-4 Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Czcigodny Księże Profesorze, pragnę poinformować, że 357. Zebranie Plenarne Konferencji

Bardziej szczegółowo